Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (22387) Info Info
   • Statlig myndighet (21190)
   • Kommunal myndighet (807)
   • Gård (10)
   • By (2)
   • Förening (93)
   • Företag (98)
   • Övriga (73)
   • Ej fastställd (93)
   • Person (släkt) (56)

 • REGISTER
  • Alla (411)
  • Uppslagsverk (261)
  • Brev (64) Info Info
  • Statsförvaltning (60)
   • Konselj (57) Info Info
   • Skrivelser till Kungl Majt (3) Info Info
  • Sjukvård (26)

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 22828
1. Arkiv
Titel: Skrivelser till konungen
Tid: 1500t – 1800t
Arkivbildare/upphov: Kunglig Majestäts kansli (1521 – 1974)

Förvaras: Riksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Digitaliserat material finns

2. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1893-04-14
Ärendemening: Riksdagens skrivelse till konungen, ang. val av fullmäktige i riksbanken.

3. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1893-04-14
Ärendemening: Riksdagens skrivelse till konungen, ang. val av fullmäktige i riksgäldskontoret.

4. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Justitiedepartementet

Datum: 1919-05-20
Ärendemening: Riksdagens skrivelse till Konungen, angående val av en deputerad att jämlikt § 54 regeringsformen och § 50 riksdagsordningen med Konungen överlägga.

5. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-05-02
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anl. av Kungl. Maj:ts prop. med förslag till lag om fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet m.m.

6. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1920-02-27
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ökning av riksbankens sedelutgivningsrätt m.m.

7. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Civildepartementet

Datum: 1893-05-19
Ärendemening: Riksdagens skrivelse till konungen, med anhållan att koncession ej måtte utan riksdagens hörande lämnas å järnvägsanläggning inom Norrbotten.

8. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Civildepartementet

Datum: 1915-07-16
Ärendemening: Riksdagens skrivelse till Konungen angående regleringen av utgifterna under riksstatens tionde huvudtitel i vad nämnda skrivelse avser civildepartementet.

9. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1920-02-27
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om särskilda avdrag vid 1920 års taxering till bevillning för inkomst.

10. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-06-13
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av väckta motioner om höjning av stämpelavgiften för spelkort samt generalpoststyrelsens i anledning därav infordrade utlåtande och förslag.

11. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-10-10
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående arbetstiden å svenska fartyg ävensom i ämnet väckta motioner.

12. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1893-04-14
Ärendemening: Riksdagens skrivelse till konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående beredande av lånemedel till utveckling av statens telefonväsende.

13. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-07-11
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition ang. ändrade grunder för beskattning av kooperativa föreningar.

14. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-06-13
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om arbetstiden å svenska fartyg.

15. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-07-11
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändrad lydelse av 1 och 3 §§ i förordningen den 19 november 1914 ang. stämpelavgiften.

16. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1919-07-11
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av dels Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om försäljning av pilsner m.m., dels ock i ämnet väckta motioner.

17. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1920-06-18
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anl. [av Kungl. Maj:ts] prop. med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 11 oktober 1917 ang. tillverkning av brännvin m.m.

18. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Civildepartementet

Datum: 1914-09-04
Ärendemening: Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majt:s proposition med förslag till lag angående vissa åtgärder mot utbredning av lungsot.

19. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1920-06-04
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 29 juli 1892 angående sparbanker. [Remiss till Lagrådet]

20. Konseljärenden 1840–1920
Arkiv: Finansdepartementet

Datum: 1920-06-11
Ärendemening: Ang. riksdagens skrivelse till Konungen, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om vissa ändringar i förordningen den 11/10 1907 ang. tillverkning av brännvin m.m.