bild
Volym

[HANDLINGAR]

HANDSKRIFTSAMLINGEN

Grunddata

ReferenskodSE/BD003/NBM_2-1/F 1/7
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/r1Oqjz6jZgBHxgoco0ZrX2
ExtraID7
Datering
17591910(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNorrbottens museum

Innehåll

Allmän anmärkningHandlingar från pärm med påskriften: Brukshandlingar 1800-tal;
Norrb. museum ark. no. 43a/b - 1900 - Norrbottens Kuriren, nr. 148 B med kungörelser/auktion rör. gruvor.
Norrb. museum ark. no. 19 - 1910 - Kungl. Maj:ts Nåd. Preposition Nr. 119 betr. krafstation vid Porjus.
1800, 20/8 - Räkning över hemmanet no. 7 uti Alviks by för år 1799.
(1802) - Uppteckning från hemman no. 7 och 11 i Alvik.
1802, 24/9 - Överlåtelse av hemman no. 7 i Alvik till Nils Månsson.
(1800/1802) - Uträkning över vad som tillkommer Baron Hermelin av Måns Månssons hemmanet, ½ Bälingshemmanet.
1801, 22/6 - Avskrift av ansökning betr. Hvitbergsträsks och Hapaträsks nybyggen. Anders H.
Handlingar rör. skog, sågverk och bruk;
1817 - Karta över ställe vid Pettersborg säteri i Piteå sn. utsett för finbladigt sågverk av översten och riddaren Klingstedt.
1842/44 - Avskrift av brev till H.M. Konungen rör. hemman och lägenheter å kronoallmänningarna, vilka är upplåtna åt sågverksägarna. Signerad av S.A.K & E.K.M.
1849, 19/3 - Kvitto på mottaget skuldbelopp från sågverksägaren C.M. Björkk. Signerad N. Lindquist. Björkfors sågverk.
1840 - 1841, - 3 st. ihopbundna handlingar; Resolution från landshövdingämbetet betr. avslaget på C.F. Bergners immissionsansökan med den bilagda ansökan från 15/12, samt avskritf av Köpebrev för Hedens krononybygges andelar No. 2 och 3 i Råneå sn. Sigill.
1839, 23/7 - Syneprotokoll för Hedens krononybygge no. 2 och 3.
1840, 27/2 - Resolution från landshövdingämbetet betr. tillstånd till beläggning av lös egendom hos fäljägaren Olof Johan Ahlquist från Alvik och Anders Dahlberg, ihopbundet med; 1840, 26/2 - Ingiven ansökan från Insp. Holm om beläggning av lösa egendomar hos förutnämda samt 1839, 26/10 - Avskrift av Kontrakt med Olof J. Ahlquist betr. kolning åt Selets bruk, borgesman Bonden A. Dahlberg. Sigill.
1840, 1/4 - Köpebrev för kokreatur. Jonas Hedlund försäljer till Insp. Holm. Selets bruk.
1843, 14/7 - Avskrift av arrendekontrakt för Hoflös hemman no. 1, 3/32 mntl. med Eric Björkbom i Vitån. Selets bruk.
1843, 14/7 - Avskrift av arrendekontrakt för Hoflös hemman no. 2, 3/32 mntl. med Johan Ståltz i Hoflös. Selets bruk.
Alter brukshandlingar;
1829, 18/11 - Avskrift av utdrag ur räkenskapsbok betr. Alters bruks förlag år 1828.
1829, 16/12 - Orginal och avskrift; Protokoll hållet vid revision av 1828 års räkenskaper vid Alters bruk och sågverk, sign. av Baudin och Moosberg.
1845, 27/3 - Uppgift i Alters hemmans åboars skulder till Alters bruks kontor.
Borgfors sågverk;
1794, 13/1 - Kontrakt betr. leverans av timmer mellan Borgfors sågverks intressenter och Sikfors byamän, underskrifter med bomärken.
1829, 30/4 - Balans extract vid Borgfors Sågverk för år 1829.
1840 - 1841, Avskrifter , 2 st. rör. tillstånd för uppförande ett sågverk vid ett strömdrag kallat Klosan i Arnemark. Arnemark byamän och Carl Mattias Björck. Sigill.
1849, 23/3 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. skogsåverkanmål. Sikfors byamän mot Insp. A.R. Lundblad.
1849, 23/3 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. skogsåverkanmål. Johan Larsson i Sikfors mot Insp. A.R. Lundblad.
1849, 1/8 - Orginal och avskrift, Generell beskrivning över sågtimmerstillgångarna på följande skogar; Borgfors sågskogar, Svartlå, Krononybygget Kroktjärns skogar, Selets bruk, Västra och Östra Råbäcks skogar, Ljuså och Hedensfors samt Alters bruk.
1837, 5/9, 1853, 21/7 - Avskrift av Resolution rör. tillstånd att försåga timmer behörigt att sågas vid Brattfors sågverk vid Borgfors.
Brattfors sågverk;
Nbm. nr: 3.880: 1821, 12/12 - Besiktnings- och inventarieprotokoll samt bifogad avskrift av avskrift betr. fullmakt för Överstelöjtn. och riddaren C.U. Schildt att utföra ovanstående.
1823, 16/7 - Avskrift av Kungl. befh. resolutions överlämnande rör. frågan om Sikfors sågs anläggnings sammanförande med Borgfors såg.
1815, 4/1 - Avskrift av Förslag på materialer och dagsverken till en finbladig såg med tvenne ramar uti Sikforsen, Piteå sn.
1821, 16/2 - Avskrift av skr. till Kungl. befh. i Nb.län från ägarna till Borgfors och Sikfors sågverk rör. skatteläggning.
1822, 11/6 - Skr. till Kungl. befh. i Nb.län C.U. Schildt, betr. priviligier för sågverksägarna, Borgfors/Sikfors.
1823, 9/10 - Skr. till Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegie i Nb.län från C.U. Schildt betr. besvär över deras beslut den på Klingfeldts ansökning att få anlägga ett finbladigt sågverk vid Sikforsen 1817.
1825, 22/12 - Påminnelse vid Sikfors byamäns förklaring över min - C.U. Schildts - ansökan att mot skatt till Kongl. Maj:ts och Kronan få begagna uppgrundningen i Bodträsket, Borgfors sågverk - Kladd.
1823, 19/11 - Avskrift av Kontrakt med Jon Olofsson Berggren som uppsyningsman vid Brattfors sågverk samt Noter. 2 st. handlingar.
1826, 27/11 - Räkning för sågställaren Jon O. Berggren vid Brattfors, Selets bruk.
1822, 6/4 - Brev till Kungl. sekreteraren A.R. Rosensvärd vid Selets bruk från Olof Cartan med anhållan om utbetalning för bräder vid Brattfors sågen.
1821, 6/12 - Brev till Kungl. sekreteraren A.R. Rosensvärd vid Selets bruk från G. Burman med anhållan om utbetalning.
1821, 12/12 - Avskrift av förteckning över kvarliggande timmer vid Brattfors, signerad av Israel Rönberg och Olof Cartan. 2 st. handlingar.
1822, 26/1 - Räkning till Piteå stad för verkställande av inventering o. d. från I. Rönberg.
1831 - Förteckning över kolleverering åt Selets bruk.
Hedensfors sågverk;
1823 - 3 st. förteckningar över dokument i Hedensfors finbladiga sågverk, avlämmnade till justitiekanslern och riddaren Bergenschöld.
1823, 14/9 - Avskrift av specifierad räkning för byggnadstimmer levererat vid dammreparationer vid Hedensfors sågverk.
1823, 6/10 - Avskrift av specifierad räkning för dammreparationer vid Hedensfors sågverk.
1823, 10/10 - Skr. till Bergenschöld ang. betalning för Kuså och Rasmyra från Jan Vyntzell samt bilagd förteckning på inventarier vid Hedensfors finbl. sågverk. Sigill.
1824, 23/2 - Bekräftelse på emmotagandet av handlingar - inventarieförteckning och köpekontrakt för Hedensfors sågverk.
1824, 31/5 - Protokoll hållet vid tillträde av Hedensfors finbl. sågverk.
1824 - Avskrifter av köpekontrakt. Hedensfors sågverk säljs till J.H. von Holst. 2 st. å svenska, 1 st. å franska.
1840, 29/8 - Förteckning över till Insp. Mannberg översända handlingar rör. Hedensfors sågverk och Hedenshemman no. 10. Signerad av Holst.
1827 - Avskrifter av Salukontrakt för Kuså och Rasmyra hemman. 1 st. å svenska, 1 st. å franska.
Helleströms sågverk;
1842, 20/9 - Utdrag ur protokoll hållet vid Nb. prövnings kommittés sammanträde i Piteå ang. bevittning för en sågställare.
1849, 11/2 - Förteckning rör. försäkring av Helleströms sågverk samt Helleströms kronohemman 3, mntl; 1. Signerad M. Falck.
Hvitåfors sågverk;
1849, 25/8 - Protokoll hållet vid syn och besiktning å Storliden och Hoflös frälsehemman samt Hoflös skattehemmansskogar i Råneå sn.
1828, 23/6 - Räkning med Hvitåfors bruk okt. 1826 samt aug. - nov. 1827, signerad Eric Hedberg.
1829, 26/9 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag ang. ansökan från G.E. Pettersson om utvidgning av lagstadgat ansvar för åverkan å spardamm vid Hvitåfors bruk.
1836, 28/8 - Avskrift av överenskommelse mellan Hvitå byamän och Landshöv. och kommendören G.L. von Schmidt betr. vissa ersättningar.
1814, 26/4 - Avskrift av kontrakt med handelsmannen Benjamin Hahn med rätt att anlägga ett finbladigt sågverk i Hvitå by.
1827, 11/12 - Avskrift av avskrift rör. skr. till rikets bergs kollegium från Carl Jacob Örnberg, J.F. Moosberg, Benjamin Hahn, M. Söderholm samt J.J. Rutberg såsom ägare till Hvitåfors sågverk i ärende om att få anlägga en el. flera masugnar för tillverkning av tackjärn vid Wikströmsforsen eller de flera andra vattenfall som finnas i Hvitån eller Storån.
Kusån;
1799, 18/10 - Skr. till Kungl. kom. kollegium ang. Kuså nybygge.
1800, 20/1 - Skr. ang. lantmätaren Rönngrens förordnande till avmätande av Kuså nybygge.
1788 - 1827 - Orginal och avskrift över handlingsförteckningar överlämnade till rådman Nordström i Luleå rör. Kuså och Rasmyra frälsehemman.
Matfors sågverk;
1830, 30/9 - Avskrift av Kungl. Maj:ts resolution för lastageplats anläggande uppå den av ägarna till det vid nära Sundsvall belägna sågverket Matfors; Handelshuset i Göteborg, James Dickson & Co. gjorda ansökning.
Ljuså bruk;
1828, 28/11 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag rör. skogsåverkansmål. Insp. vid Ljuså Sågverk Karl Bergwall och Pehr Larsson i Svartbjörnsbyn samt Johan Wikström i Buddbyn.
1828, 18/11 - Bevis för i laga tid utsänd stämning samt inkallande av vittnen till Luleå tingslag i målet rör. olaglig tjärtäck på Ljusåskogen av bonden Carl Engström i Skatamark. Signerad Nils Nilsson.
1849, 16/6 - Avskrift av Landshövdingsämbetets i Nb. län utslag på Johan Wikström i Buddbyn ansökan att få anlägga såg vid Holmforsen vid Ljuså vattendrag.
1862, 30/12 - Kongl. Maj:ts befh. i Nb. läns utslag över verkställd avvittrings- och skattlagningsberedning inom Över luleå sn.
1837, 24/10 - Resolution uppå ägarnas av Ljuså sågverks besvär däröver att 150 st. träd har fällts å till sågverkets höranden skogar. Bonden Olof Olofsson i Svartbjörnsbyn.
Ljusåns gamla kontrakt;
1759, 4/2 - Kontrakt med nybyggaren Olof Persson i Lappträsk. Jonas Meldercreutz. Även 1788, 4/10 och 1790, 4/1.
1760, 11/4 - Åbokontrakt med Svend Nilsson i Ljuså.
1768, 26/8 - Övertagande av åbokontrakt. Pehr Bergdahl övertar nybyggarkontrakt från Sven Nilsson.
1760, 11/4 - Åbokontrakt med Jonas Westerberg. J. Meldercreutz.
1768, 24/8 - J. Westerberg avsäger sig nybyggeskontrakt till J. Meldercreutz,
1768, 26/8 - Övertagande av åbokontrakt. Hans Bäckström övertar nybyggarkontrakt från Jonas Westerberg.
1803, 4/10 - Åbokontrakt med Jöns Hansson betr. övertagande av faderns, den avskedade soldaten Hans Bäckströms nybygge i Ljusån. Orginal samt avskrift.
1790, 3/3 - Åbokontrakt. Eric Ersson å halva frälsenybygget Ljusån. Jean Bedoire, Meldersteins bruk.
1803, 4/10 - Förnyelse av Åbokontrakt med Eric Ersson, Ljuså frälenybygge No. 1. S.G. Hermelin. Orginal samt avskrift.
1791, 21/1 - Avskrift av Förening mellan bruksnybyggaren Per Persson i Lappträsk och krononybyggaren Jöns Jönsson i Sandträsket rör. den omstridda Svanamyran.
1815, 24/7 - Nybyggarekontrakt med Hans Åkerström på Åkerby nybygge. Svartlå bruk, S.J. Fählrot.
1815, 24/7 - Nybyggarekontrakt med Arndt Hansson på Forsnäs hemman. Svartlå bruk, S.J. Fählrot.
1826, 10/10 - Förteckning över inventarier vid Ljusån sågverk.
1826, 29/6 - Räkning till Sikfors byamän betr. fullmäktige arvode i mål om Bodträskdammens stängning.
1828, 8/2 - Skrivelse med avskrift av motbok till Konungens befh. i Nb.län ang. soldaten Fredrik Kancks fodran på lön för utförd arbete vid Ljusåns sågverk. Sigill.
1845, 12/9 - Fragment av handling, troligen rör. bestämmelser vid byadelning eller dylikt.
1875, 8/6 - Kronofogdens bekräftelse på emottagen avskrift av resolution ang. Hermelins anläggande av finbladigt sågverk i Kvarnforsen i Ljuså älv.

Kontroll

Skapad2020-03-26 15:07:50
Senast ändrad2020-03-26 15:07:50