bild
Volym

[Småtryck, pamfletter m.m.]

Furudals bruks arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/ACD/1117/E4D/2
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/kKF74TnTyQR66BJkRwICU1
ExtraID2
Datering
1771-1789 (Tidsomfång)
ArkivinstitutionArkivcentrum Dalarna

Innehåll

Allmän anmärkningLöst liggande politiska småtryck, pamfletter och tidningar från åren 1771-1772.

Handlingar, angående det, uppå kongl. maj:ts nådigste förordnande, under den 4 november 1771, genom wisze committerade [...] : om nödige anstalter, at frälsa rikets inbyggare ifrån befarad hungers nöd. Tryckt i Stockholm 1771.
Til hans majestät konungen, några nödlidande qwinnors underdånigste böne-skrift, om deras fattiga små barns räddning ifrån hungers-nöd. Tryckt i Stockholm 1772.
Reflexioner, angående den lagstiftande magten i Engeland, med mera. Av Daniel Georgii Helsingius. Tryckt i Stockholm 1772.
Tornväktaren, nr 1-2. Tidskrift. Tryckt i Stockholm 1772.
Coursen i sin nakenhet och handelen i sitt flor, då han reduceras til sin simplicitet, hwarigenom bewises, at riket aldrig behöft göra utrikes gjäld, och ingen wäxel-cours warit nödig, utan blifwit riket påtwungen til allmänt förderf. Tryckt i Stockholm 1772.
Folkets wän. Tidskrift. Tryckt i Stockholm 1772.
Bref ifrån landet, till en wän i Stockholm, om nu under händer warande finance-werck. Tryckt i Stockholm 1772.
Politisk trosbekännelse. Tryckt i Uppsala 1772.
Borgmästaren och riksdagsfullmägtigen herr Johan Sundblads Project til instruction för justitie-cancelleren och hof-rätts advocat-fiscals syszlornes förwandlande til pro-cancellerer. Av Johan Sundblad. Tryckt i Stockholm 1772.
Gå på! Tidskrift. Tryckt i Stockholm 1772.
Ur wägen! Ur wägen! alt pillerpack! Tryckt i Stockholm 1772.
Til den som tog i Karbasen. Tidskrift. Tryckt i Stockholm 1772.
Gjärdet är uppgifwit, ho stänger? Kjära wänner, frågas ofta ej utan skjäl. Tryckt i Stockholm 1772.
Vet hut och skäms! Tryckt i Stockholm 1772.
Håll, å stå, til Gå på. Tryckt i Stockholm 1772.
Tankar om sex för hundradet. Av Per Granbeck. Tryckt i Stockholm 1772.
Harleqvins-tröjan, nr 1. Tryckt i Stockholm 1772.
Posk-skräcka för finance-ryttaren til fots, uti cure för podager: samt desz färder med Tule Järnfoot och Wingelskank och den sistas grafwård. Tryckt i Stockholm 1772.
Hetwägg. Tryckt i Uppsala 1772.
Orädd men lagbunden, nr 1. Tidskrift. Tryckt i Stockholm 1772.
Välmente tankar, huru med brännevins brännande i städer och på landet kunde förhållas, yttrade uti svar på et bref från en vän i Stockholm til en dess släktinge i Carlscrona. Av signturen "Hushålds Bekymrad". Tryckt i Stockholm 1772.

Samlingsband med titeln "Diverse Tryckte Saker rörande 1788 åhrs Campagne", vilket torde avse första året i Gustav III:s ryska krig (1788-1790). Med löst liggande register.
1) Afskedet, poem av J.D.M. Tryckt i Stockholm 1788.
2) Embarqueringen på Kongl. Skeppsholmen den 23 junii 1788. Poeme. Av Carl Michael Bellman. Tryckt i Stockholm 1788.
3) Déclaration de S. M. Le roi de Suède. Av Gustav III. Tryckt i Stockholm 1788.
3) Stockholms Posten. N:o 214. Lördagen, den 13 September 1788. Öfwersättning af Konungens Declaration, i anseende til Kriget.
4) Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland. Den 17 Julii 1788. Av Calr Michsel Bellman. Tryckt i Stockholm 1788.
5) Öfwersättning af den hebräiska låfsång, som förleden fredag, wid allmänna frögdebetygelserne afsöngs på judiske hufwudmannen Gumperts Hirtschs föranstaltande, i synagogan hos Aaron Isaac på Riddareholmen. Av Marcus Maure. Tryckt i Stockholm 1788.
6) Swea och Göthers kämpa-sång, wid 1788 års fälttog. Av Lars Johan Colling. Tryckt i Stockholm 1788.
7) Bref till en officerare i Finland, ifrån desz farbror. Daterat i september månad 1788. Tryckt i Stockholm 1789.
8) Tal, hållit för de redligas samfund, i slutet af october månad 1788. Götheborg, 1788. Tryckt i Göteborg 1788.
9) Ode öfwer sjelfswåldet. Ny uplaga. Av Johan Elers. Tryckt i Stockholm 1789.
10) Ode til fäderneslandet år 1789. Tryckt i Stockholm 1789.
11) Bref til en wän om Sweriges närwarande politiska tilstånd; ifrån landsorten den 31 decemb. 1788. Av Carl Christoffer Gjörwell. Tryckt i Stockholm 1789.
12) En gammal afskedad officers bref til des son uti fäldt. Tryckt i Stockholm 1788.
13) Swea röst. Tryckt i Stockholm 1789. AV Daniel Johan Pfeiff. Tryckt i Stockholm 1789.
14) Undersökning hwilket som är lastbarare, taga eller gifwa mutor. Andra uplagan. Av Frans Westerdahl. Tryckt i Stockholm 1789.
15) Tal, hållit i Nyköpings wästra eller Nicolai kyrka den 10 augusti 1788, af Joh. Pet. Dahlberg, ord. Kongl. hof-predikant, härads-prost och kyrkoherde. Av Johan Peter Dahlberg. Tryckt i Nyköping 1788.
16) Aftryck af et från Finland ankommet bref, angående åtskilliga stämplingar, samt hwad som händt wid Fredrikshamns belägring. Jämte en tilläggning i samma ämne, samt åtskilliga andra nyheter rörande kriget. Och slutligen hr regements-pastorn Gustaf Engzells Ode wid hans Maj:ts Konungens höga möte med den nya Kongl. fri-corpsen uti Carlstad. Av Nils Mannerskants. Tryckt i Stockholm 1788.
17) Medborgerliga friheten, til sin grund, beskaffenhet och gränsor. Tryckt i Stockholm 1789.
18) Bref ifrån öfwersten och riddaren Anckarswärd. Daterat Sweaborg den 6 december 1788. Av Michael Anckarsvärd. Tryckt i Stockholm 1789.
19) En liten wisa om Grannas Kari, qwäden af en som intet kan sjunga, men hört melodien af: Swenska Gåszar Blå &c. Av Eric Kullman. Tryckt i Stockholm 1788.
20) Erindringar til de misznögde i landet. Av Jacob Axelsson Lindblom. Tryckt i Stockholm 1788.
21) Tal, hållit på Upsala rådhus, af borgmästaren Yckenberg, den 18 october 1788. Av Peter Sven Yckenberg. Tryckt i Stockholm 1788.
22) Ode til finske soldaten. Av Bengt Lidner. Tryckt i Stockholm 1788.
23) Fragment af rim-krönikan öfwer krigs-oroligheterna med Ryszland och Dannemark år 1788. Sjunges som: Rest hafwer jag öfwer watten &c. Tryckt i Stockholm 1788.
24) Bref til en wän i armeen; jämte bref ifrån Dahl til en wän i Stockholm. Av Johan Theophilus Nathorst. Tryckt i Stockholm 1788.
25) Högste befälhafwarens öfwer kongl. maj:ts i Finland sammandragne krigsmagt kungörelse, angående en från fientlige sidan i riket insmygd smädelig och förrädisk skrift. Av Johan August Meijerfeldt. Tryckt i Stockholm 1789.
26) Kongl. maj:ts nådiga Bref och Förmaning til samtelige thes trogne undersåtare, som bygga och bo uti Stor-Furstendömet Finland. Gifwen Götheborg then 6 december 1788. Tryckt i Stockholm 1788.
27) Hans kongl. höghet hertig Carls bref til lands-höfdingen öfwer Åbo län, dat. Lovisa den 27 october 1788. Av Karl XIII. Tryckt i Stockholm 1788.
28) Ode til Swenska armeen. Av Carl Gustaf Nordforss. Tryckt i Stockholm
29) En owäldig medborgares tankar om närwarande conjuncturer. Med påskriften "af Stålhammar [oläsligt]". Tryckt i Stockholm 1788.
30) Skaldestycke öfwer det förflutna året. Författadt i januarius 1789. Tryckt i Stockholm 1789.
31) Upmuntran och råd til swenska folket, at afböja inbördes misznöjen, och at främja medborgerlig enighet i landet. Teknat af en gammal man och fäderneslandets wän. Öfwersändt den 9 januarii detta år, från Finland. Tryckt i Stockholm 1789.
32) Swar til författaren af brefwet om Sweriges närwarande politiska tilstånd; innehållande bewis på Ryszlands omåttliga inkräktnings-lystnad uti Sverige och Turkiet; dat. Åbo den 21 Mart. 1789. Av Carl Christoffer Gjörwell. Tryckt i Stockholm 1789.
33) Öfwersättning af prins Carls af Heszen, wid desz inbrott i Bohus-län, utgifna manifest, samt desz kungörelse, at bohus-länska inwånarne skola aflemna sina wapen til de norrska troppar, så wida de wilja undwika at blifwa uphängde, och deras hus upbrände. Av Karl av Hessen-Kassel. Tryckt i Göteborg.
34) Öfwersättning af konungens declaration til prins Carl af Heszen. Av Gustav III. Tryckt i Stockholm 1788.
35) Utdrag af C--- N------gs berättelse, angående de 2:ne jagters tagande, som skulle föra de wid Qwistrum eröfrade canoner m.m. til Norrige. Tryckt i Stockholm 1788.
36) Tal, wid den nya fri-corpsens upbrott ifrån Tuna. Med påskriften "den 15. October 1788." Av Gustaf Engzell. Tryckt i Falun 1788. På andra versioner från samma tid anges datumet till den 16 october 1788.
37) Dalarnes fröjde-qwäde, wid början af 1788 års fälttog. Sjunges som: Bort alt hwad oro gör, bort alt hwad hjertat qwäljer, &c. Tryckt i Stockholm 1788.
38) Några ord efter slutad gudstjenst ifrån predikstolen, til menige allmogen i Mönsterås kyrka, nyårsdagen 1789. Av Gustaf Hackman. Tryckt i Stockholm 1789.
39) Tal, til cavallerie-corpsen i Falun. Den 11 november 1788. Av Eric Adolf Windahl. Tryckt i Stockholm 1788.
40) Tal, hållit för Swärdsjö socknemän, den 19 söndagen efter helga trefaldighet, innewarande år. Av Gustaf Engzell. Tryckt i Stockholm.
41) Något, i anledning så wäl af nya året, som Bohus-län och dansken, enfaldeligen på rim betraktadt. Av Carl Anders Roth. Tryckt i Stockholm 1789.
42) Fyra nya kongl. fri-corpsens krigs-wisor, Den första: Sjelfständigheten wågar på, Den andra: Wår kung, wår Gustaf se dit folk, &c. Den tredje: I Husby har jag warit, &c. Den fjerde: Gustaf den tredje han reste til Dalarne, &c. Alla fyra sjunges under sina egna, wackra och behageliga melodier. Tryckt i Falun 1789.
43) Bref ifrån en Leksandsbo i Dalarne til sin wän i Stockholm, rörande den nya kongl. fri-corpsens inrättning . Tryckt i Stockholm 1788.
44) Til Kongl. Maj:t, under desz nådigste höga närwarelse i Leksands sockn den 15 september 1788. Tryckt i Falun 1789.

Samlingsband med titeln "Diverse Tryckta Handlingar Hörande till 789 års Riksdag".
1) Önskan för fosterlandet, vid riksens högl. ständers sammankomst år 1789. Tryckt i Stockholm 1789.
2) Inbördes frid i et christeligt borgerligt samfund, förestäld i predikan, wid allmänna riksdagens begynnelse, s:t Nicolai kyrka, den 2 februarii 1789, af Olof Wallqvist, biskop öfwer Wexiö stift. Av Olof Wallqvist. Tryckt i Stockholm 1789.
3) Tal, hållit den 2 februarii 1789, af grefwe Bondes til Björnö fullmägtig [...] Gust. Ad. Reuterholm, som anförde höglofl. ridderskapet och adelns första deputation til de öfrige respective stånden. Av Gustaf Adolf Reuterholm. Tryckt i Stockholm 1789.
4) Tal, til hans kongl. maj:t, hållit på riks-salen d. 2 febr. 1789 af landt-marskalken [...] C.E. Lewenhaupt. Av Charles Emil Lewenhaupt. Tryckt i Stockholm 1789.
5) Til kongl. maj:t ärke-biskopens [...] samt talemannens för det högwördige preste-ståndet [...] Uno von Troils tal, hållit på riks-salen i Stockholm, den 2 februarii 1789. Av Uno von Troil. Tryckt i STockholm 1789.
6) Til deras kongl. majestäter och deras kongl. högheter, kron-prinsen, de kongl. arf-prinsarne, hennes kongl. höghet hertiginnan och den kongl. prinseszan [...] talemannens för det högwördige preste-ståndet [...] Uno von Troils tal, då han, tillika med en deputation af högwördige preste-ståndet aflade deras underdåniga helsning den 30 januarii 1789. Av Uno von Troil. Tryckt i Stockholm 1789.
7) Hans kongl. höghet kron-prinsens swar til bonde-ståndet, då desz taleman och deputerade wid riksdagens början aflade ståndets underdåniga hälsning den 30 januarii 1789. Av Gustav IV Adolf. Tryckt i Stockholm 1789.
8) Konungens tal, hållit på riks-salen then 17 februarii 1789, i alla fyra ståndens närwaro. Av Gustav III. Tryckt i Falun 1789.
9) Hans kongl. höghet hertig Carls af Södermanland tal, uppå riks-salen uti plenum plenorum den 21 febr. 1789. Av Karl XIII. Tryckt i Stockholm 1789.
10) Dagligt Allehanda. N:o 79. Måndagen den 6 April 1789. Hans excellece herr landt-marskalken gref Levenhaupts tal på riksens ständers wägnar, då han anförde en deputation den 23 martii til hans kongl. höghet, hertig Carl af Södermanland.
11) Dagligt Allehanda. N:o 74. Tisdagen den 31 Mars 1789. Riksens ständers underdåniga skrivelse, överlämnad av lantmarskalken vid audiens i konungens sängkammare den 23 mars 1789.
12) Tal, hållit då talemannen för det ärbara och hederwärda bonde-ståndet Olof Olofsson med utmärkt heder jordades i kongl. Riddarholms kyrkan, den 21 martii 1789. Av Johan Michael Fant. Tryckt i Stockholm 1789.
13) Borgmästaren Ekströms Anförande til protocollet i wällofl. borgare-ståndet, om nödwändigheten af banco-lån. Av Peter Ekström. Tryckt i Stockholm 1789.
14) Tal, rörande bewillningen; hållit på riddarhuset för högl. ridderskapet och adeln, af friherre Daniel Pfeiff, den 8 aprill 1789. Av Daniel Pfeiff. Tryckt i Stockholm 1789.
15) Kongl. maj:ts och riksens ständers faststälte förenings- och säkerhets-act, dat. Stockholm den 21 febr. och 3 april 1789. Tryckt i Stockholm 1798.
16) Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Om Krono-Hemmans försäljande til Skatte, samt the Förmoner och Wilkor, hwarunder Skatte-Hemman hädanefter skola innehafwas. Gifwen Stockholms Slott then 21 Februarii 1789. Tryckt i Stockholm 1789.
17) Kongl. maj:ts för rikets borgerskap och städerne i allmänhet utfärdade nådiga försäkran. Gifwen Stockholms slott then 23 februarii 1789. Tryckt i Stockholm 1789.
18) Kongl. maj:ts nådiga serskilta resolution uppå then af borgare-ståndet wid sistledne och thenna riksdag förde klagan öfwer thet intrång embeterne och handtwerkerierne i städerne, genom til handtwerks idkande obehörige personer, och på flere sätt, i theras rörelser skola lida. Gifwen Stockholms slott then 28 april 1789. Tryckt i Stockholm 1789.
19) Kongl. maj:ts öpna nådiga försäkran och stadfästelse å swenska och finska allmogens fri- och rättigheter. Gifwen Stockholms slott then 4 april 1789. Tryckt i Stockholm 1789.
20) Kongl. maj:ts nådige förordnande, för thes högste domstol eller justitiæ revision. Gifwit Haga then 15 maji 1789. Tryckt i Stockholm 1789.
21) Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Riksgälds-Contoirets styrsel och förwaltning af Riksens Ständers tilförordnade Fullmägtige och Ombud. Gifwen Stockholms Slott then 17 April 1789. Tryckt i Stockholm 1789.
22) Sweriges rikes ständers bewillning för innewarande år 1789 och the påföljande åren, til nästa riksdag; gjord och samtyckt wid riksdagen i Stockholm then 28 april 1789. Tryckt i Stockholm 1789.
23) Sweriges rikes ständers beslut, gjordt, samtyckt och förafskedadt på then allmänna riksdagen, som slöts i Stockholm then 28 april 1789. Tryckt i Stockholm 1789.
24) Kongl. maj:ts tal, hållit til riksens ständer på riks-salen i Stockholms slott, wid riksdagens slut then 28 april 1789. Av Gustaf III. Tryckt i Stockholm 1789.
25) Predikan om en rättskaffens förtröstan på Gud, hållen wid riksdagens slut den 28 april 1789 af Jacob Gadolin [...]. Av Jacob Gadolin. Tryckt i Stockholm 1789.

Kontroll

Skapad2017-06-13 10:10:09
Senast ändrad2017-06-13 10:10:09