Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Volym

[Originalförordningar]

Originalförordningar

Grunddata

ReferenskodSE/RA/1137/38
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/U992ba3XiawNtTPzQqDwS4
ExtraID38
Datering
1827 (Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby

Innehåll

Allmän anmärkningRegent: Karl XIV Johan

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående det pris, hwartill myntbara metaller under loppet af innewarande år i Rikets Ständers Bank inwexlas: Gifwen Stockholms Slott den 11 januarii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående wisza åtgärder för bestyrkandet af Danska fartygs och båtars nationalitet; Gifwen Stockholms Slott den 23 januarii 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående den, under Kongl. Maj:ts resa till Norrige, i Nåder tillförordnade Regering: Gifwen Stockholms Slott den 25 januarii 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, att den, under Kongl. Maj:ts frånwaro, i Nåder tillförordnade Regering kommer att uphöra: Gifwen Stockholms Slott den 23 mars 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående förlängning af tiden för införsel af utländsk spanmål dels emot nedsatt tull, dels tullfritt; samt om tillåten tullfri införsel af potatoes: Gifwen Stockholms Slott den 29 mars 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse om ändring i Kongl. Förordningen af den 16 Januarii 1728, rörande måttet å den wed, som till salu införes i städerne: Gifwen Stockholms Slott den 25 april 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse om böter för Magistratspersoners förfallolösa uteblifwande wid besigtningar af lefweranser för landt- och sjö-förswarets behof samt om dem, för biträde derwid, tillagt tractamente: Gifwen Stockholms Slott den 25 april 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Instruction för General-Landtmäteri-Contoret, Province-Landtmäteri-Contoren, samt Landtmätarne i Riket: Gifwen Stockholms Slott den 4 maji 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket: Gifwen Stockholms Slott den 4 maji 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående beräkning och fördelning af den ersättning, som Boställs-Innehafware, i anledning af werkstäldte Ägoskiften, för husflyttning, odling, hägnad, dikning, ståndskog eller plantering, kunna erhålla eller få widkännas: Gifwen Stockholms Slott den 4 maji 1827.

- Skrivelse till Riks Arkivet gällande förordning och Reglemente angående Lots- och Båtsinrättningar i Riket. Stockholm 12 Maji 1827-

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående åtskillige föreskrifter för bewakandet af Kronans rätt i de henne rörande Rättegångar wid Domstolarne: Gifwen Stockholms slott den 16 Maji 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående uphäfwande tills widare af Product-Placatet, i hwad det rörer Nederländska fartyg, samt om likhet i afgifter för waror införda med Nederländska eller Swenska fartyg: Gifwen Stockholms slott den 16 Maji 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga förordning och reglemente angående lots- och båk-inrättningen i riket: Gifwen Stockholms slott den 16 maji 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående werkställigheten af en emellan Kongl. Maj:t, å ena, samt Hans Maj:t Konungen af Preuszen, å andra sidan, afslutad Handels- och Sjöfarts-Tractat; Gifwen Stockholms slott den 25 maji 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Förordning, angående answar för den som olofligen förskaffar sig eller innehafwer Arsenik; Gifwen Stockholms slott den 26 maji 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, att Desz och Rikets Kammar-Collegii Bewis om Frälsejords gravationsfria beskaffenhet icke hädanefter erfordras. Gifwen Stockholms slott den 20 junii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående Revision af Stats-, Banco- och Riksgälds-Werken, samt af de Fonder och Räkenskaper, hwilka i sammanhang dermed granskas. Gifwen Stockholms slott den 20 junii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående ömsesidigt återfordrande och utlefwerering af Swenska och Nederländska undersåtare, hwilka, såsom Matroser, eller i annan egenskap, tillhöra ettdera Rikets i det andras hamnar wistande skepp, men derifrån afwikit. Gifwen Stockholms slott den 27 junii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående åtskilliga ändringar och tillägg i Stadgan om inrikes tullförpaszning och bewakning. Gifwen Stockholms slott den 5 julii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Taxa på Arfwode för Landtmäteri-förrättningar: Gifwen Stockholms slott den 5 julii 1827.

- Kongl. Maj:ts Förnyade Allmänna Nådiga Rese-Reglemente; Gifwet Stockholms slott den 5 julii 1827.

- Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Reglemente, angående lån utur Armeens Pensions-Casza. Gifwet Stockholms slott den 11 julii 1827.

- Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Förordning och Reglemente, angående styrelsen och förwaltningen af Armeens Pensions-Casza; Gifwet Stockholms slott den 11 julii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Armeens Enke- och Pupill-Casza. Gifwet Stockholms slott den 11 julii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående ändring och förklaring af 15. §. i Kongl. Kungörelsen af den 5 Junii 1822, om Gårdfarihandeln. Gifwen Stockholms slott den 29 augusti 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående förlängning tills widare af Dykeri- och Bergnings-Compagniets octroy; Gifwen Stockholms slott den 12 december 1827.

- Kongl. Maj:ts Placat om Fyra Allmänne, Högtidlige, Tacksägelse- Faste- Bot- och Bönedagar, som öfwer hela Sweriges Rike och alla Sweriges Krona tillhörige och underliggande Landskaper, hållas och begås skola nästkommande år 1828; Gifwet Stockholms slott den 19 december 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående grunderne och wilkoren för Hemmansklyfning, samt Afsöndring af jord eller andre lägenheter från hemman: Gifwen Stockholms slott den 19 december 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående åtskilliga förändringar i tull-afgifterna å inkommande och utgående waror; Gifwen Stockholms slott den 29 december 1827.

Kontroll

Skapad2011-06-28 14:21:56
Senast ändrad2011-06-28 14:22:46