bild
Volym

[HANDLINGAR]

HANDSKRIFTSAMLINGEN

Grunddata

ReferenskodSE/BD003/NBM_2-1/F 1/4
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/tIVbqq6UKaQGQeDFFKMYj3
ExtraID4
Datering
17951818(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNorrbottens museum

Innehåll

Allmän anmärkningNo. 47, No 41, Lit A No 91, No 39 Litt B - 1774, 8/8 - Resolution på allmogen i Råneå klagan på Meldersteins bruk och masugns skogsavverkning.
Ba No 38, No 33 - 1794, 1/6 - Utslag på intressenterna av Borg- och Storfors finbladiga sågverks ansökning att få rensa redan huggna marker, stubbar och vindfällor.
Lo No 87, Lit C No 10 - 1794, 4/2 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Landsfiskalen Olof Rutberg mot J. Bedoire och Rånbyns byamän, Meldersteins bruk.
Ba No 35 - 1774, 17/9 - Avskrift av Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegies utslag på Långnäs byamäns överenskommelse med innehavaren av Finnbäckens fäboställe.
Ba No 37 - 1795, 16/1 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. stämningsmål. Sikfors byamän - J. Degerman mm. Borgfors sågverk.
Lit A No 97 - 1795, 15/2 - Avskrift av skr. till landshövdingen betr. J. Bedoire missnöje över häradsrättens utslag ang. Böle byamäns ägande rätt till skog.
Fm No 14, No 7 - 1795, 9/10 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag, Lars Larsson i Råbäcken.
Fm No 16, No 8 - 1795, 9/10 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag. Nybyggaren Olof Larsson i Råbäcken, mot sin granne Lars Larsson.
E (S) No 4 - 1795, 8/10 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag betr. syneinstrument. Anders Stenberg. Rödingeträsk, Hvitbergträsk mm.
Lit A No 95 - 1795, 20/10 - Utdrag av protokollet Piteå Roknäs tingslag betr. Olof Nilssons änka Margaretha Eriksdotter tjuvtagit hö vid Meldersteins bruk.
1795, 20/10 - Utdrag ur protokollet Råneå tingslag J. Bedoire. Margaretha Eriksdotter. Meldersteins bruk.
1796, 2/2 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. mål mellan J. Bedoir för A. Ottenius, Meldersteins bruk mot avlidne Olof Nilssons änka Margaretha Eriksdotter. Meldersteins bruk.
No 2 Lit K (L) - 1795, 21/2 - Skr. till landshövdingen. Råneå häradsrättsprotokoll rör. Eric Hindersson och Nils Berggren i Böle förslagit sig att taga tjärurvirke på Meldersteins bruks skog.
Litt Lo No 117 - 1796, 11/1 - Avskrift av Kungl. Maj:ts utslag på allmogen mellan Luleå och Kalix älvar ansökning
L No 23, (Lit A) - 1796, 3/4 - 2 st. Avskrifter av Kungl. Maj:ts utslag på allmogen mellan Luleå och Kalix älvar ansökning om ersättning från J. Bedoire betr. skogsåverkan.
Ei No 3 - 1796, 26/11 - Befh. i Västerbottens hövdingedöme utslag på charta sigillade, Kronolänsman Anders Stenbergs ansökning om att inrätta ett krononybygge vid Rödingsträsket.
(Ba) No 39, No 70 - 1796, 14/1 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag. betr. mål mellan delägarna i Borgfors finbladiga sågverk och bönderna Anders Andersson och Erik Persson i Sikfors. Samma mål No 72 - 1796, 28/9.
Lit A No 99 - 1796, 1/2 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål mellan Paul Lindbom och Lars Löfgren rör. ersättning.
Bg No 30 - 1796, 14/1 - Avskrift av Resolution från Landskansliet i Umeå rör. mjölkvarns inrättande. Berörda personer; Borgmästare Ottonius, Kungl. befh. Degerman, Lantmätare Bergner, Kronobefh.man Boström och byggmästare Alm. Signerad av Pehr Strömberg, And. Häggström.
1796, 17/10 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Vitå byamän kärande och Eric Ersson i Vitå svarande ang. skogsåverkan. Meldersteins bruk.
Ba No 40, 10 Litt D - 1796, 20/5 - Resolution betr. målet mellan Långnäs byamän - Borgfors finbladiga sågverks intressenter rör. rätt till trakter kring Bana- och Strykgraven.
Fm No 21, No 12 - 1797, 4/1 - Avskrift av Kungl. Maj:ts Befh. i Västerbottens hövdingedöme utslag på inhysemannen Pehr Pehrsson i Råbäcken krononybygge avstäder besittningsrätten till Lars Larsson.
S No 27 - 1797, 14/2 - Utdrag ur domboken Jokkmokks Allmoge laga ting ang. olovlig bärgning av höskog. Nils Larsson och nybyggaren Jakob Mickelsson i Storluleå kärande, Jonas Hansson i Storbäcken svarande.
Di No 4 - 1797, 20/2 - Avskrift av Kungl. Maj:ts Befh. i Nb.län utslag på skattebonden Erik Jönsson och Nils Månsson från Alvik ansökning betr. fiske.
U.å - 28/2 - Skr. från Jonas Meldercreutz ang. besvär med Vitå byamän å sitt torpställes inrättande.
Ms No 36 - 31/10 1800 - Landshövdingens avvittringsutslag för Övermorjärv.
Lo No 1, (Lit E no 29) - 1802, 8/1 - Förbindelse mellan Lars Bergner och bonden Lars Nilsson, brukshemmanet no. 5, Melderstein.
Lo No 1, (Lit E No 26) - 1802, 9/1 - Lantbondekontrakt mellan Hermelin och torparen Jöns Nilsson Holm från Prästholm. Sigill.
Ms No 23 - 1802, 9/1 - Åbokontract för frälse hemman Storliden uti Råneå socken mellan S. G. Hermelin och Hans Larsson. Sigill.
T No 98 - 1802, 18/2 - Contract med Nils Hendriksson Kyro från Gällivare rörande Puoitacks frälsenybygge. Hermelin. orginal och avskrift.
T No 119 - 1802, 21/2 - Överenskommelse med nybyggaren Marcus Hindricsson å kaptensnybygge i Gällivare. Hermelin. Avskrift.
T No 124 - 1802, 22/2 - Kontract med åbonde, drängen Lars Jacobsson från Nattavare på frälsenybygget Kadderåfva (?) (Hermelin), (Avskrift).
S No 4 - 1802, 19/4 - Contract mellan S. G. Hermelin och antagen åbo å frälsehemman (nybyggt) Koskas, Jokkmokks lappmark, Jacob Renman. Sigill.
Cr No 28 - 1802, 28/4 - Syneprotokoll över Strömbacka nybygge, bebodd av drängarna Lars Hallin och Johan Larsson. Hermelin.
1802, 12/7 - Kvitto på skatteköpeskilling för hemmanet no. 1 i Hoflös by. 2 st papper.
Fm No 54 - 1802, 7/8 - Syneprotokoll över Bowalls frälsenybygge, bebodd av Hans Larsson i Harads.
T No 50 - 1802, 4/10 - Syneprotokoll från komminister Grönlunds prästabord i Kvikkjokk.
1802, 8/10 - Tillägg till contractet från 1801 om hemmanet no. 8 i Årrbyn med Lars Björn och hustru Elsa Andersdotter.
1803 - 1 st. skriftövningsark, därav en baksida med någon sorts räkenskap för Lars Wikström i Antnäs. Trasigt.
S No 18 - 1803, 3/1 - Besiktning. Uppteckning hos skattebonden Pehr Andersson i Engesbyn Nörviks frälsenybygge. 2 ex.
S No 17 - 1803, 12/2 - Åbokontrakt med snickaren Hans Olofsson Norström från Mauste å frälsenybygget Norrvik. (Hermelin).
Lo No 1 - 1803, 11/3 - Utdrag ur domboken, Råneå tingslag ang. syne-instrument, sökande Nils Löfgren i Årrby. Hermelin.
T No 45 - 1803, 27/3 - Åbokontrakt och överenskommelse med Olof Eriksson från Parkejaur. Sigill.
Lo No 33 - 1803, 4/4 - Domboksutdrag från laga tinget i Luleå, rörande Jakob Jakobsson i Rutviks stämning av brodern soldaten Jöns Sundman.
Dg No 76 - 1803, 17/8 - Arrendekontrakt mellan Lars Larsson, Södra Slumpen Ahlträsk och Hermelin.
Dg No 77 - 1803, 17/8 - Överenskommelse mellan Hermelin och skattebonden Anders Larsson, Ahlträsk ang. Fräkennabben (äng).
T No 85 - 1803,11/9 - Kungörelse om syn vid Leipipira och därvarande myrar för Hermelins räkning.
T No 18 - 1803, 21/11 - Husbyggnadskontrakt vid Paritimjaurs frälsenybygge med Michel Larsson från Storfors och Pål Michelsson i Lommejaur.
T No 103 - 1803, 16/12 - Åbokontrakt med drängen Nicklas Backlund, Nattavara hemman under no. 7.
T No 115 - 1804, 13/2 - Åbokntrakt med drängen Hendric Jacobsson ifrån Dockas på frälsenybygget Lombolivare vid Råneå. (Hermelin) Avskrift och original. Sigill.
T No 130 - 1804, 17/2 - Åbokntrakt med Hindric Hindricsson Kyro å frälsenybygget Kelva, Abborrträsk. (Hermelin).
Avskrift och original.
1804, 3/4 - Domboksutdrag, Råneå tingslag ang. Nils Johansson i Hvitåns krav på odlingstrakt.
Domboksutdrag, Råneå tingslag. Nils Johansson i Hvitån. Syneinstrument.
Litt T No 8 - 1804, 3/4 - Domboksutdrag, Råneå tingslag. Stämning mot nybyggarna Nils och Henrik Henrikssöner i Grundträsk ingiven av gamla Pehr Pehrsson i Lappträsk.
C No 5 - 1804, 1/9 - Värdering av Hedensfors finbladigade sågverk, tillhörigt S. G. Hermelin, - därunder kronoskattehemmanet
no. 10 i Hedens by. (avskrift).
T No 103 - 1804, 3/9 - Kontrakt rörande malmskjuts till - från Nattavara mm. med Nicklas Backlund.
S No 30 - 1804, 12/9 - Uppgörelse rörande lappmännen Påhl och Jöns Larssöner, land vid Storbacken (avskrift)
(ev. värdering).
Lo No 33 - 1804, 17/9 - Klagan från Jacob Hansson före detta åbo på Rutviks bruks hemman no. 2.
Dq No 79 - 1804, 20/10 - Intyg om misslyckad utbrytning av hemman no. 4 från hemman no. 5 i Westmarken. Förrättningsman Montell m. vittnenas underskrift.
S No 53 - 1804, 22/10 - Förbindelse mellan S. G. Hermelin och Anders Högling - Jacob Renman om uppbyggnade av hus vid frälsenybygget Sarkavare (Edefors).
Ba No 58 - 1805, 20/4 - Köpebrev mellan säljare Sven Olofsson, Sikforsen och Borgfors sågverks intressenter.
Litt M No 13 - 1805, 2/6 - Meddelande från Bellander, Melderstein till Henrik Hendersson i Hoflös rörande såning å åker.
Litt B No 11 - 1805, 7/6 - Utdrag ur protokoll från Norra Westerbottens avrättningsrätt rörande s. k. Bocköns upplåtande för mullbete.
Ba No 61 - 1805, 24/7 - Syneprotokoll från värdering av Borgfors sågverks ägor.
T No 99 - 1805, 8/9 - Förbindelse mellan S. G. Hermelin och Nils Backlund om byggande av källare, Nattavara, (Tjärnträsk).
Mo No 26 - 1805, 30/9 - Nils Hindersson i Hvitån ansökan om tillägg i syneprotokoll. Orginal och avskrift.
S No 32 - 1805, 25/11 - Anmodan om stämning av Anders Högling i Vuollerim.
T No 15 - 1806, 20/2 - Kontract mellan S. G. Hermelin och Eric Jacobsson från Stackas, som åbo å Millajoks frälsenybygge.
S No 34 - 1806, 20/9 - Värdering av hö från Storbacka hemman, Nils Andersson värderingsman.
Dq No 81 - 1806, 21/10 - S.G. Hermelins tillstånd för flyttande av hus, hemman no. 8 i Avan, till Niccodemus Markstedt i Avan.
(Avskrift).
S No 33 - 1807 - Ägoskiftning vid Storbacken. Söderberg och Eric Nilsson. Förteckning och uppritad karta över ägorna.
Ba No 173 - 1807, 4/4 - Testamente, skrivet av Gabriel Hansson i Sikforsen.
1807, 1/9 - (Skrivelse) Överenskommelse ang. förmånsrätt till skatteköp på åbondebruks skattehemman i Hoflös by. Underskriven av Olof Larsson, Henrik Henriksson.
Ba No 15 - 1805, 1808 - Arvodesräkning för hållen syn. Jacob Klingstedt.
1808, mars - Uppteckning av hus (ägor) och djur hos Michel Larsson i Roudna.
T No 11 - 1808, 20/2 - Åbokontract vid frälsenybygget Anutskasku, Lars Jacobsson- S. G. Hermelin + avskrift.
Lo No 1 (Litt F No 6) - 1808, 19/9 - Skrivelse rörande syn i Böle by och Långtjärn.
Ms No 15 - 1808, 27/9 - Contract med lantbonden Hans Larsson å frälsehemmanet Hoflös. Sigill.
1812, 24/1 - Följebrev till konungen, vidlagt en skrivelse med förslag till bolagsordning för Piteå trävaruaktiebolag, namn och själva förslaget saknas. Avskrift.
Dg No 93, nr. 25 - 1817, 11/11 - Wilkor för Bönderna unga Hans Hansson, Pehr Hansson och Olof Jönsson i Hedens by wid Wänträskets utgräfning. (Klingstedt). Sigill.
1817, 12/11 - Fullmakt för Olof Jönsson att upprätta contract rör. Wänträskets utgräfning med Herr Öfverste Klingstedt.
S No 2 - 1817, 17/2 - Åbokontract med Amund Isacsson från Nitjavare å Alakjaurs nya nybygge, S. F. Fahlroth.
S No 4 - 1816, 20/2 - Åboförbindelse med Jöns Jönsson från Vajmat på frälsenybygget Koskos, Jockmock lappmark, S. J. Fahlroth.
Sigill.
1816, 10/12 - Meddelande om verkställd uppsägning av lantbönderna Hindric Hindricsson och Nils Mickelsson i Hoflös.
Ba No 88, nr. 144 - 1817, 26/8 - Resolution från landshövdingeämbetet (Borgfors) rör. sågverks ägaren Steinvals ansökning om kvarstad å 70 tolfter fartygsklofvar till handlanden Gabriel Burman. Sigill. Sammanhäftad m. följande;
1816 - Resolution från Norrb. Landscancellie om verkställande av syn och wärdering av plankor till handlanden Gabrel Burman, Avskrft.
1813 - Resolution och ansökning ang. samma hygge som ovan.
1817 - Synebeskrivning af omtalade hygge. (Slut sammanhäftning).
Dg No 92, nr 35 - 1815, 25/10 - G. Klingstedts ansökning om undersökning av Nybyggens (2), Ahlträsk benämnda beskaffenhet.
T No 27 - 1816, 14/2 - Åbokontract med Erik Eriksson ifrån Purkejaur å 2/3 nybygget Silbo. S. F. Fahlroth.
T No 28 - 1816, 14/2 - Åbokontract med Michell Hansson å 1/3 av nybygget Silbo, S. F. Fahlroth.
T No 24 - 1816, 16/2 - Åbokontract med Knut Larsson Korjock, Påhl Knutsson Korjok samt Hans Michelsson i Jockmocks lappmark. Svarlå bruksägare. S. F. Falroth.
S No 16 - 1815, 24/7 - 5-årskontrakt med nybyggaren Hans Olofsson på Norrviks nybygge. S. J. Fählroth, Svartlå bruk.
S No 39 - 1815, 5/12 - Förbindelse med förre åbon i Edefors, Jacob Renman å Långnäs frälsenybygge vid antagande till bruksarbetare under Svartlå bruk.
T No 87 - 1812, 25/2 - Överförande av åbokontrakt från Hendric Granqvist vid Ripas till drängen Per Olofsson Puka.
(S. G. Hermelin).
T No 102 - 1812, 24/2 - Åbokontrakt med Johan Johansson Bengt i Nattavare. S. G. Hermelin. Sigill.
Ba No 86, No. 140 - 1810, 23/2 - Kontrakt rörande ersättning för skada å höö wid updämning af Bodträsket,
Jacob Andersson i Sikforsen.
Ba 16 - 1810, 23/2 - Avskrift av ovanstående.
Ms No 3 - 1810, 19/10 - S. G. Hermelin till Landshöfdingen i Norrbottens län, ansökan om anläggande av finbladig såg i Hvitån.
Fm No 62 - 1810 - Skrivelse till landsh. rörande delning av Råbäcks hemman no. 1, S. G. Hermelin.
Fm No 63 - 1810, 18/12 - Nämndemannen Nils Erssons från Harads meddelande om verkställd uppsägning av åbon Arent Hansson på frälsenybygget no. 2 i Forsnäs. (S. G. Hermelin).
Fm No 66 - 1812, 6/10 - Överenskommelse mellan magazinsskrifvaren Hans Bergstrand och Hermelin rörande den förres åbodde Råbäcks nybygge. Sigill.
T No 44 - 1812, 21/10 - Åborättighet för smeden Per Jonsson från Arjeplog till Parkejaur frälsenybygge. Svartlå bruk.
Fm No 69 - 1813, 15/2 - Utdrag af Diarie, Landscontoirs Expedition i Norrbottens län, rör. Ubyträskets upplåtande till förädling åt Hans och Nils Hanssöner, Svartbyn. (Avskrift).
Ms No 18 - 1814, 7/11 - Resolution ang. uppförande av kyrkostufvabyggnad å Råneå kyrkowall. Norrb. Landscansellie i Luleå Gammelstad. Sammanhäftad med: Ansökan om tomt och tillstånd för upprättande av kyrkostufva, Nils Nilsson och Henric Henricsson i Hoflös. Sigill.
T No 43 - 1813, 16/9 - Överlåtelse av Parkejaur frälsenybygge i Jockmocks lappmark Per Jonsson till drängen Olof Isacsson från Björkholm med därav följande förbindelse med brukspatron Fahlroth.
S No 35 - 1815, 22/5 - Förbindelse med nybyggaren Jacob Renman å Långnäs nybygge, Svartlå bruksägare. Sigill.
S No 35 - 1815, 6/12 - Åbokontrakt med Jacob Renman, Långnäs å frälsenybygge, Svartlå bruksägare.
T No 1 - 1815, 24/7 - Nybyggeskontrakt och förbindelse med drängen Per Persson Björnberg å Björnbergsträsk frälsenybygge, Svartlå bruks ägare S. F. Fahlroth.
Dq No 98 - 1815, 18/1 - Avskrift av kungörelse från kungen rör. uppgifter för prästerskapet, tull, sågverk o. dyl.
T No 2 - 1812, 6/3 - Åbokontrakt med nybyggaren Per Nilsson Biskop, frälsenybygget Björnberg i Lakaträsk. Svartlå bruk.
Ab No 49 - 1818, 24/1 - Utdrag af Piteå Härads Rättsprotokoll, Mål mellan bonden Israel Rönnberg i Portsnäs och frälsehemmansåborna Christopher Andersson, Olof Andersson Berglund samt Samuel Markström i Alter, rör. åwärkan genom kreatursbete å Alter ängen.
Litt D No 27 - 1818, 23/12 - Stämningsansökan mot Herr Översten och Riddaren Klingstedt ang. kökeafhandling om 2- ramiga finbladiga sågverket uti Sikforsen. O. Nordsten.
Fa No 6 - 1812, 2/7 - Syneinstrument, Luleå - Piteå Alter, Klövertjärn, Bjurträsk och övriga tracter för nya hemmans inrättande, gårdstomter, åker - ängeslägenheter. 3 st.
T No 82 - 1816, 30/9 - Åbon Lars Larsson Pannock, kontract vid begagnandet af hemmanet Saivavara, (Selets bruk, Klingstedt).
1817, 21/3 - G. Klingstedt, rör. byggmästaren Israel Israelssons begäran att få G. Klingstedts åtkomsthandlingar på hemmanet Alterländningen.

Kontroll

Skapad2020-03-26 15:07:50
Senast ändrad2020-03-26 15:07:50