bild
Volym

[HANDLINGAR]

HANDSKRIFTSAMLINGEN

Grunddata

ReferenskodSE/BD003/NBM_2-1/F 1/6
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/wwYyaU8QP29L38FJClCs97
ExtraID6
Datering
17871849(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNorrbottens museum

Innehåll

Allmän anmärkningSelets bruk, gamla åbokontrakt;
1808, 12/9 - Åbokontrakt för hemmanet Ericsberg, Johan Skog - S.G. Hermelin.
1810, 20/9 - Åbokontrakt för Ericsberg frälsehemman. Carl Pehrsson antages av J.A. Sandels samt G.F. Klingstedt, Selets bruk.
1815, 9/10 - Avskrift av Åbokontrakt för Dammtorpet, Lars Espling - G.F. Klingstedt.
1815, 28/3 - Åbokontrakt för Wästanträsk hemman No. 1 och 2. Bonden Hans Isaksson i Måttsund antagas av Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk.
1815, 25/3 - Åbokontrakt för halva Lombäcks hemman No. 1. Johan Larsson antagas av Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk, med tillägg år 1821. Åbokontrakt för torpet Bastaviken. Jonas Olsson antagas av Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk. tillägg år 1821, samt överförande av kontraktet på Anders Juhlin 1826. 2 ex.
1815, 1/4 - Åbokontrakt för torpet Bastaviken. Jonas Olsson antagas av Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk.
1816, 20/7 - Nybyggekontrakt med Johan Skog, f.d. Johannisberg för Myråsen. Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk.
1817, 19/8 - Åbokontrakt för torpet Korekaln No. 1. Arbetskarlen Andreas Carolin antagas av Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk.
1817, 25/9 - Kontrakt med Maria, änka efter Anders Carlsson, på Västra Råbäck. Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk.
1818, 24/11 - Åbokontrakt för hemmanet Johannisberg. Fredric Berg antagas av Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk, med tillägg år 1821.
1825, 17/10 - Försäkran till Hans Fredric Berg om fortsatt besittning av Johannisbergs hemman under Selets bruk.
1821, 7/7 - Kontrakt med Erik Eriksson i Hohlstvattnet för Klostersjömyran, Lappmyran och Långmyran under Ahlträsk frälsehemman No. 6 samt Klostertjärn, Selets bruk.
1821, 6/11 - Arrendekontrakt för Selets Tullmjölkvarn med Nils Peter Bentzlin från Mikeli. Med tillägg 1822 och 1823.
1822, 30/9 - Köpebrev för Storsvedjan. Johan Aron Lundgren i Ahlträsk säljer till Olof Markström.
1825, 18/10 - Kvitto å emottagen betalning för Storudssvedjan.
1825, 27/9 - Kontrakt för Storsvedjan, Olof Markström i Ahlträsk med tillägg den 19/10 samt 3/10 1826.
1822, 27/5 - Nybyggeskontrakt på brukets ägor med stalldrängen Hindrick Sundqvist.
1825, 22/11 - Arbetskontrakt för Nils Petter Turfjell från Alvik vid Selets bruk.
1827, 5/11 - Förbindelse för Anders Juhlin att uppföra fähus på Selets bruks hemman Lombäcken.
1828, 7/1 - Borgensförbindelse. Johan Berg till Selets bruksägare.
1829, 17/11 - Förbindelse, skriven av Johan Persson Dahl i Ersnäs, att i laga stånd hålla landsvägen vid och omkring Ersnäs by, tillhörig Selets bruk.
1829, 4/7 - 3 st. förteckningar över brädsorter, skickade med Anders Ersson m.fl. ifrån Bodens by - Hedensforss sågverk till Gäddviks lastagieplats samt 1 st. d.o. skickade med Rhutström från Ljusåker.
1829, 9/6 - Debet räkning till åtskilliga personer vid Selets bruk; Målarsmeden Lars Ahlqvist, Befalningsman Henric Sundqvist, Arbetaren Nils Petter Sundqvist, Arbetskarlen Nils Petter Thurfjell, Knivsmeden Bergström, Carl Olof Westman, Pehr Pehrsson, Anders Carolin samt Gustaf och Lars Olof Löfgren, överlämnad till unge Pehr Hendricsson i Gäddvik.
1830, 27/9 - Förbindelse att leverera hästhö för redan emottagen betalning. Nils Bergström i Bjurträsk till Selets bruk.
1830, 27/9 - Förteckning över brädförsändelse till Avans lastagieplats med bonden Anders Ersson från Boden.
1830, juli - Räkning för dagsverken utförda å Selets bruk och Svartlå hemman, 2 st.
1830, 27/10 - Förpliktelse att kohla för Selets bruk. Anders Lång och Eric Nordström i Heden.
1830, 9/7 - Räkning för rep. av väg, bro och vattenlopp utförda av Sävast byamän.
1830, 20/4 - Kvitto å erlagd betalning till rådmannen Abrh. Ruth från Johan Björkman.
1831, 22/3 - Tillåtelse för Anders Andersson Rehmann att bebygga och bebo Thomasgårns hygge samt löfte om kontrakt. G. Ström.
1831, 22/7 - Förteckning över brädförs. med Selets bruks nybyggare till Avans lastagieplats.
1831, 15/4 - Sortament för smidet vid Selets och Alters bruken.
1831, 2/2 - Debet Selets bruks höga ägare, påförda 1830 års klockares hus för nedannämda hemman mm.
Selets bruk;
1830 - Förteckning över smeder och bruksarbetare som antecknat sig för att givadiscrition till Pastor (Wiekner) vid husför vid Selets bruk.
1844, mars - Förteckning å inventarier, fodringar, skulder och dylikt vid Selets bruk.
H No 24 - 1798, 20/8 - Avskrift av A. G. Hermelins förbindelse att från Edefors nybygges skogsmark avränta nödigt byggnadsvirke till kronolaxfisket i Luleälven el. s.k. Holmforsen.
Dg No 128 - 1829, 16/9 - Brev från Ström, Selet till landsfiskalen ang. landshövdingeämbetets utslag vid inköpt trakt från Alviks by.
H No 24 - 1849, 13/9 - Skr. till Disponenten av Selets bruk med därunder hörande egendomar Herr Baron Düben rör. åverkan å laxfiskebyggnader vid Edefors. Borgmästare E.A. Curtelius.
D No 17 - 1835, 31/8 - Avskrift av Kungl. Maj:ts resolution rör. skattefrihet för Selets masugn.
Dg No 154 - 1840, 27/6 - Utdrag ur domboken Nederluleå tingslag betr. saluskrift och kontrakt rör. Nils Larssons i Avan hus vid färjstället.
Dg No 157 - 1841, 28/6 Borgmästare E.A. Curtelius skr. rör. förstörd skeppslast. Skepparen Isac Ruth, skonerten Tre bröder och Insp. Nils D. Holm vid Selets bruk. Sigill.
Dg No 162 - 1843, 27/3 - Konungens befh. i Nb.läns utslag på häradsskrivaren Eric J. Sundbaums ansökning om betalningskrav på åbon Eric Nordström från Bjursträsk.
Dg No 120 - 1836, 5/10 - Överenskommelse emellan Selets bruks ägare och Unbyns byamän rör. väghållning på Unbyns område.
Dg No 153 - 1840, 5/5 - Utdrag av domboken Nederlule tingslag betr. mål mellan G.L. von Schmidt och smeden Johan E. Stenström m. fl. i Selets bruk.
Dg No 155 - 1840, 12/5 - Resolution med ihopsatta handlingar, Piteå Landskansli, Baudin, betr. skuldfodran. Bonden unga Olof Rosengren i Ahle samt Nils Bucht. Sigill.
Dg No 156 - 1841, 30/4 - Utdrag av domboken Luleå tingslag rör. stämningsmål. Bonden Abram Ersson Sundström i Långnäs mot G.L. von Schmidt.
1841, 13/9 - Kvitto å emottagen betalning av skuld från bonden Abram Ersson Sundström i Långnäs. Selets bruk N.D. Holm.
Dg No 161, 1842, 26/8 - Utdrag ur protokoll Piteå landskansli rör. besvär över smederna Lars Ahlqvist och Johan Stenströms befrielse från mantalspenningar och bevillning, från Insp. N.D. Holm, Selets bruk.
Kontrakt med Avans och Wästanträsk byamän samt åtskilliga mindre viktiga handlingar. Selet;
Odat - Register över Alviks hemmanshandlingar No. 7 mm.
1798, 14/10 - Protokoll vid hölottning efter bärgning av Måns Månssons hemman i Alvik, samt samanfogad med sigill, uppteckning på höbärgning på brukshemman tillhörig Nils Månsson.
1799, 3/10 - Lottning på det av lantbonden Jan Jönsson inbärgade höfoder på hemmanet nr. 7 i Alvik.
1803, 18/10 - förteckning över 1803 års hö vid Alviks hemman till bruket enl. lottning.
1821, 8/2 - Arbetskontrakt med Nils Bloman i Sävast rör. fällning, huggning och framskaffning av mastspiror till Selets magasin i Avan.
1821, 8/2 - D.o. för Olof Wikström i Råbäcken och Jöns Bergdal i Sävast.
1821, juni - Pantsättning av egendomar för skuld till Selets bruk. Lars Larsson i Ahlträsk No. 6.
1823, 29/3 - Bekräftelse från G. Burman betr. rätten att uppköpa tjära.
1825, 17/10 - Preliminärt kontrakt för Hans Fredric Berg, Johannisbergs hemman under Selets bruk.
1825, 7/12 - Överenskommelse mellan Mats Persson, gästgivare i Svartlå och G. F. Klingstedt.
1826, 29/1 - Överenskommelse rör. tegelleverans mellan Insp. Bergman vid Selets bruk och Jan Andersson och Olof Jacobsson från Ahle.
Meldersteins bruk;
1787 - Förteckning på de inventarier som bör åtfölja försäljningen av Råneå kvarn till herr Brukspatron Bedoire.
Litt A No 113 - 1791, 4/1 - Avskrift av bouppteckning efter Olof Nilsson Åberg.
1799, 12/4 - Förteckning på de ifrån bokhållaren Johan Brattström vid dess dödstima tagna räkenskaper tillhör. Meldersteins bruk.
1803, 1/3 - Restlängd på förmögenhet, Baron Hermelins bruk, säteri, frälse- och skattehemman i Råneå sn.
1836 - Förteckning å smeder, svenner och kohldrängar samt arbetare, jämte deras förmåner vid Meldersteins bruk.
1840 - Förteckning över odlingsskyldigheter å nybyggen samt bortarrenderad ängsmark.
1844, 15/11 - Tidningsartikel från N-K, "Meldersteins bruk och vårt jordbruk, hur bruksåboerna fingo äganderätt till innehavda hemman".
Lo No 19f - 1791, 30/3 - Kungl. Maj:ts befh. i Wb.län utslag rör. jämkning på kohlpriset, 1781 års reglering.
Lo No 25 - 1795, 17/5 - Kungl. Maj:ts resolution uppå brukspatron J. Bedoires underdådiga ansökning att få nyttja en arbetskommendering utav Västerbottens regemente för uppbyggande av masugn.
No 70 - 1796, 11/1 - Avskrift av Kungl. Maj:ts. utslag uppå allmogens mellan Luleå och Kalix älvar ansökning rör. ofredan av trakter kring Meldersteins bruk.
Gd No 14 - 1829, 6/11 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag rör. åverkan å Ljuså sågverks skog av bönderna Pehr Larsson i Svartbjörnsbyn samt Johan Wikström i Buddbyn. Förvaltaren G. Ström klagande. 2 ex.
1837, 26/8 - Arrendekontrakt för rättaren på Ljuså lantegendom Nils Henric Pehrsson.
Dg No 152 - 1840, 19/3 - Utdrag av domboken, 2 ex, lagtima bergstinget, Meldersteins bruk distrikt i Rånbyn rör. smederna N.P. Ahlqvist samt Carl Olof Westman. D.O. 1841, 3/4.
1840, 30/4 - Syneförättning hållen vid Lamtorp, tillhörigt Meldersteins bruk, 2 ex, 1 med sigill.
1842, 17/5 - Bekräftelse å emottagen ko för vård som Svenonius och bonden Henric Ström i Skatamark inköpt. Signerad Johan Engström.
Lo No 52 - 1844, 15/11 - Värderingsinstrument för Degerbäckssvedjan efter anmodan från häradsskrivare Sundbaum, ombud för Melderstein bruksägare.
Lo No 58b - 1844, 1/7 - Syne- och besiktningsprotokoll för hemman nr. 12 i Skatamark tillhörig konungen.
Lo No 58d - 1845, 17/11 - Syneprotokoll för Krononybygge i Rörån tillhörig Pehr Johansson, Råneå sn.
Lo No 58c - 1844, 10/7 - Syne- och besiktningsprotokoll för hemman nr. 10 i Degersel, Lars Hindric Larsson.
Lo No 58e - 1846, 24/3 - Syneprotokoll för hemman nr. 10 i Degersel Överstbyn, Lars H. Larsson.
Odaterad förlaga till kontrakt med Förgångsmannen Lars Larsson Björn för hemman nr. 8 1/4 mntl i Orrbyn.
Lo No 71 - 1849, 31/7 - Stämning. Hammarsmeden Johan Rehnbäck i Vitåfors mot Bruksförest. J. Krook rör. ersättning.
H No 8 - 1849, 5/11 - Utdrag ur protokoll vid magistraten i Luleå. Synebesiktning ingiven av tullförv. Uno Strandberg rör. Gellivare Bruks Bolag. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
H No 9 - 1849, nov - Skr. rör. Baron von Dübens ansökan att skepparen Brännström måste skyldigkännas att ersätta förstörd last. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
H No 9 - 1849, 5/11 - Utdrag ur protokoll rådstuvarätten Luleå rör. Skepparen Ch. Brännströms skonert. Baron von Düben. Sigill. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
Lo No 106 - 1849,15/8 - Kungl. Maj:ts befh. i Nb.län utslag på bruksförvaltaren Johan Fredric Krokks ingivna ansökan rör. skogs- och nybyggestrakter. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
1845, 17/10 - Utdrag ur domboken Laga tinget Piteå tingslag betr. överenskommelse mellan Olof Steinwall och Anders Christophersen, båda i Arnemark. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
1846, 2/2 - Avskrift av Kungl. Maj:ts befh. i Nb.läns utslag på nämdemannen Lars Henric Lindströms i Degerselet av Råneå sn. samt tull - jaktuppsyningsmannen J.P. Lindström i Börjeslandet av Nederluleå sn. inlämnade ansökan att inrätta 2 st. nyhemman, Kesaslandet och Klingersehlet. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
1846, 2/2 - Avskrift av Utlåtande rör. ovanstående. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
Lo No 72 - 1849, 24/7 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. målet mellan förv. av meldersteins bruk J.F. Krook och T. Svenonius. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
Lo No 72 - 1849, 7/11 - Utdrag ur domboken lagtima bergstinget med Meldersteins bruks distriktet rör. stämningen mot f.d. bruksinsp. vid nämda bruk Th. L. Svenonius. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
Lo No 61 - 1849, 6/11 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. mål mellan handlanden Petter Löfgren i Rånbyn och Insp. Johan Fr. Krook, Meldersteins bruk.
Lo No 1 - 1840, 20/3 - Utdrag ur protokoll vid lagtima bergstinget med Meldersteins bruksdistrikt betr.stämningsmål rör. klander av redovisning mellan landsh. G.L. af Schmidt och f.d. Insp. vid Afva- Hvitåfors bruk J.D. Wahlberg samt bilagda skrivelser. Sigill.
H No 42 - 1849, 19/6 - Transumt av häradsrätten i Råneå protokoll. Sammanträde rör. räkning.
H No 39 - 1849, 25/6 - Landshövdingeämbetets utslag uppå det bifogade brev daterad 8/5 1849 betr. besvär från förv. J. Fr. Krook rör. fattigvårdsstyrelsen i Råneå.
Lb No 2 - 1849, 14/11 - Kungl. Maj:ts befh. i Nb.län utslag uppå handlanden C.A. Winroth å egna och övriga Meldersteins bruksägare vägnar ansökning att få anlägga en finbladig såg 1/4 mil ovanför bruket.

Kontroll

Skapad2020-03-26 15:07:50
Senast ändrad2020-03-26 15:07:50