Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

RITNINGAR ÖVER GATOR, BROAR, PARKER, SPÅRVÄG, VATTENRESERVOARER, GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR MED MERA

TEKNISKA NÄMNDEN

Serien omfattar tekniska nämnden och dess föregångare: drätselkammaren och dess byggnadsavdelning, gatunämnden samt samhällsbyggnadskonsult.
Ritningarna är levererade t.o.m. 1999. Fr.o.m. 1998 är ritningarna dock i huvudsak kvar på stadsbyggnadskontoret.
Ritningar över kaktusplanteringen (original), bladväxtgruppen i Hörsalsparken samt de flesta broritningar är kvar i tekniska arkivet på Rosen. (Kaktusplanteringen=kopior: Se serie J 3).
Se även Drätselkammaren serie J 1- byggnadskontorets vatten- och avloppsritningar.
Kortregister till ritningarna, se serie D 1.
Serien i mappar där inte annat anges.
.

 Volymer (1219 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11883 – 1899, uå1. Hamnen, klappbrygga vid Strömsholmen, stängsel. U å.
2. Ångkran för AB Finspångs Styckebruk,. Förslag till underbyggnad. U å.
3. Bro Bredgatan-Trädgårdsgatan, längdprofi. Byggnadskontoret, ritad av W Carling. U å.
4. Körbro Bredgatan-Trädgårdsgatan, elevation av bron, färglagd. Byggnadskontoret, ritad av W Carling. 1899
5. Gatutvärprofiler Norköping. Byggnadskontoret, ritad av W Carling. U å.
11 a. Decauvillebana Grymyr-Väster Tull, förslag, plan. Byggnadskontoret, ritad av Wolmar Fellenius. U å.
11 b. Decauvillebana Grymyr-Väster Tull, plan. Byggnadskontoret. U å.
12. Förslag decauvillebana Grymyr-Väster Tull, längdprofil, bilaga 2 till kostnadsförlag 21/11 1899, delvis färglagd. Byggnadskontoret, ritad av Wolmar Fellenius. U å.
13 a. Oscar Fredriks Bro, förslag till ny, elevation av bron, delvis färglagd. Ritad av CA Lindroth, Bergsund. 1883.
17. Gamla Rådstugugatan, förslag omnivellering, längdprofil. byggnadskontoret, B Hellström. U å.
21. Dragsgatan, förslag till omnivellering, längdprofil. Byggnadskontoret, Wolmar Fellenius. U å.
24. Kv Enväldet, ny Strandgata från Carl Johans Park till Vattengatan. Förslag, plan, alternativ 2. Byggnadskontoret, ritad av B Hellström. U å.
25.Kv Enväldet, ny Strandgata, plan och tvärsektion. Byggnadskontoret, ritad av B Hellström. 1899.
26.Kv Enväldet, ny Strandgata från Carl Johans Park till Vattengatan, förslag, plan,alternativ 1. Byggnadskontoret, ritad av B Hellström. U å.
37. Decauvillebana Grymyr-Väster Tull, normalsektioner. NS Byggnadskontor, ritad av Wolmar Fellenius. U å.
 
21900, uå40. Materialgård i kv Bäcken. NS Byggnadskotor, ritad av Bernh. Hellström. U å.
44. Slotts- och Bregsholmsgatorna. Plan av korsningen. Byggnadskontor, ritad av Wolmar Fellenius. U å.
59. Spets till jordborr. Byggnadskontoret, ritad av Bernh. Hellström. U å.
68 a Flickläroverk i kv Östra Huken, huvudritning, profil, plan, borrhål (Transp.kopia till Husbyggnadsavd). Byggnadskontoret. U å.
68 b. Flicklärovek i kv Östra Huken,jordborrning, Byggnadskontoret. U å.
71. Flickläroverk i kv Lammet. Plan förborrhål. (Transp.kopia till Husbyggnadsavd). Byggnadskontoret, ritad av Bernhard Hellström. U å.
74 a. Gamla Begravningsplatsen, borrundersökning för utvidgning, plan och profil. Byggnadskontoret, ritad av W Carling. U å.
74 b. Gamla Begravningsplatsen, borrundersökning för utvidgning, plan, profil. Byggnadskontoret, ritad av Bernhard Hellström. U å.
75. Karta över Norrköping. skala 1:3000. Byggnadskontoret, ritad av W Carling. U å.
76. Kanna för asfaltgjutning. Byggnadskontoret. U å.
77. Södra stadsplan,karta, markhöjder.U å.
85. Stenkross, sorterare och elevator. Byggnadskontoet, ritad av Wolmar Fellenius. U å.
87. Utvidgning av Norrköpings stad. Hallmans-Sundbärgs förslag, gatuprofil. Ritad av Wolmar Fellenius, tillhör Byggnadskontorets skrivelse journal nr 833, 6 sept 1900.
93. Folkparken och angränsaden områden. Karta. Skala 1:1000. Sammanförd, avvägd. Beträffande Folkparken uppmätt oktober 1900 av Bernh. Hellström, Byggnadskontoret.U å.
95. Utvidgning av Norrköpings stad. Hallmans och Sundbärgs förslag. Profiler i närheten av gatorna nära den föreslagna kyrkan. Wolmar Fellenius uå. Tillhör Byggnadskontorets skrivelse, journal nr 905, 26 okt 1900.
 
31897 – 1901, uå99 b. Hamnen. Skyddsbommar vid snökörning. Byggnadskontoret, Bernhard Hellström. U å.
102. Urinkur för Norrköpings stad /System Bolinder/ Huvudritning. Plan. Medföljer byggnadskontorets skrivelse J nr 1027, 12 jan 1901, Byggnadskontoret, Wolmar Fellenius. U å.
106. Nya Torget. Järnvägsparkerna. Plan m vattenledn, Byggnadskontoret. U å.
107. Nya Torget. Förslagen plats för urinoarer. Situationsplan. Byggnadskontoret, Wolmar Fellenius. U å.
109. Stenkross, tuggkäftar. Detaljer. U å.
110 a. Förslag till sektion av Berzeliigatan, Göteborg.Blåkopia, Figge Blidberg. 1898
110 b. Förslag till sektion av Berzeliigatan , Göteborg, blåkopia, Figge Blidberg. 1898
110 c. Förslag till sektion 17,8 (18) m gata, Figge Blidberg. 1897
117. Linköpingsvägen vid Epidemisjukhus. Trätrottoar. U å.
127. Hamnen. Mudderverk 1½ tons lyftkran, Byggnadskontoret, Bernhard Hellström. U å.
130. Norra Promenaden. Tvärsektion, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
134. Stenkross - tuggkäftar. Detaljer, Byggnadskontoret, Wolmar Fellenius. U å.
136. Karta över Norrköping. Skala 1:4000, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
137. Kv Hovet. Plan, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
140. Urinkurå Nya Torget, sockel, Byggnadskontoret, Wolmar Fellenius. U å.
 
41901, uå145. 15 tums gatubrunn. Gjutjärnsram, Byggnadskontoret, Wolmar Fellenius. U å.
148. Hamnen. Kajräcke utanför kv Rustkammaren, Byggnadskontoret, Bernhard Hellström. U å.
149. Förslag. Vattentorn /ej utfört/ Fasad, skärning. Färglagd.(Trasig) Arkitekt Winge. 1901?
161 a. Borrundersökning vid Himmelstalund, Cellfängelset och Bredgatan. Plan, profil, Gustav Richert? Uå
161 b. Borrundersökning vid Himmelstalund, Cellfängelset och Bredgatan. Plan, profil,Utförda för ingenjör I G Richerts räkning, Byggnadskontoret, Wolmar Fellenius. 1901.
166. Fontänen i Folkparken. Räcke detaljer, Byggnadskontoret, Wolmar Fellenius. U å.
170. Östra stationen. Dekorationer vid Norra och Östra stationerna till H Maj:t Konungens besök år 1901
Färglagd. 1901.
175. Sylten och Oxelbergen. Situationsplan. Byggnadskontoret, Wollmar Fellenius. U å.
177 a. Norrköpings stads egendom vid Knäppingsborgsgatan. Karta. Skala 1:4000. U å.
177 b. Norrköpings stads egendom vid Knäppingsborgsgatan,. Takkonstruktion. Plan av yttertak. U å.
177 c. Norrköpings stads egendom vid Knäppingsborgsgatan,. Takkonstruktion. Vindsvåning, skärning och plan, delvis färglagd. U å.
177 d. Norrköpings stads egendom vid Knäppingsborgsgatan,. Takkonstruktion.Trådfäste för 200 ledn. U å.
179. Hamnen. Norra Järvägsstationen, hamnspåren. Plan. U å.
181. Kyrkogård vid Folkparken: Plan. Rudolf Abelin, Norrviken. Kopia. 1901.
187. Järnbetongplatta /System Carling/ För brottförsök. U å.
 
51872 – 1906, uå191. Reglering av Qvarngatan. Förslag. Plan, profil, Wolmar Fellenius. Medföljer Byggnadskontorets
skrivelse J nr 2044, 19 dec 1901
198 b. Rikstelefon. Kabelblock, brunn (5 ritn varav 4 blåkopior). U å.
199. Begravningsplats, Sandbyhov. Förslag. Nivåkarta: Plan, profil. Byggnadskontoret, Wolmar Fellenius. U å.
201. Karlsro; borrundersökningar. Byggnadskontoret, Gösta Smitt. U å.
202. Strömsholmen; borrundersökningar. Profiler, färglagd, Byggnadskontoret, Gösta Smitt. U å.
203. Stadshustomten; borrundersökn.(Ritn + 1 kopia. Transp.kopia till Husbyggn.avd) Byggnadskontoret, Gösta Smitt. U å.
209 a. Kv Krogen; borrundersökningar. Byggnadskontoret, Gösta Smitt. U å.
209 b. Kv Vårdtornet, tomt nr 9. Karta av Robert Weisse, stadsingenjör, år 1906
214. Reglering av Motala Ström. Förslag. Kopia. (Färglagd). Karta av A Grafström år 1872.
216. Hamnen. Segelleden till Norrköping, färglagd. Plan, Byggnadskontoret, Gösta Smitt. U å.
217. Hamnen. Södra hamnkajen; borrundersökningar, Byggnadskontoret, Wolmar Fellenius. U å.
222, 223. Södra stadsplan /Hallman, Sundbärg/ Plankarta,profiler. Delv färgl. Byggnadskontoret, Wolmar Fellenius. U å.
224. Utvidgning av Norrköpings stad. Hallmans, Sundbärgsförslag Profil. Blåkopia. Wolmar Fellenius. Tillhör Byggnads kontorets skrivelse, journal nr 833, 6 sept 1900.
229. Flickläroverket i kv Östra Huken. Borrundersökn år 1900, Byggnadskontoret, Gösta Smitt (Ritn + 1 kopia. Transp.kopia tillHusbyggn.avd). 1900.
233. Begravningsplats å Lida ägor. Förslag. Borrundersökning, nivåkarta. Byggnadskontoret ,Gösta Smitt. 1902
 
61902, uå236 a. Södra Kyrkogatan. Profil, SF:s protokoll 11/12 1902 (1 ritning + 2 kopior), Byggnadskontoret, Wolmar Fellenius. 1902.
236 b. Södra Kyrkogatan, Profil, Byggnadskontoret. Ritad av Gösta Smitt. U å.
242. Kv Storkyrkan. Borrundersökning. Byggnadskontoret, ritad av Gösta Smitt. 1902.
248. Hamnen. Södra hamnkajen nedanför Oscar Fredriks Bro. Förslag förstärkning. Detaljer, Byggnadskontoret, ritad av W Fellenius. 1902.
254. Kv Triangeln. Borrundersökning. (1 ritning, 1 blåkopia). Ritad av Wolmar Fellenius år 1902.
255. Område mellan Fridtuna och Ljura gård. Borrundersökningar. Ritad av Gösta Smitt. (2 ritningar varav 1 blåkopia). U å.
258. Skepparegatan. Tvärprofiler. Byggnadskontoret, ritad av W Carling. U å.
265 a. Oxelbergen. Borrundersökningar. Byggnadskontoret, ritad av Gösta Smitt. 1902.
265 b. Oxelbergen. Borrundersökningar.Färglagd, Byggnadskontoret. U å.
269 a. Folkparken. Karta. Skala 1:1000, Byggnadskontoret. U å.
269 b. Folkparken. Karta. Skala 1:1000. Byggnadskontoret. Ritad av Gösta Smitt. 1902.
272. Himmelstalund. Borrundersökningar. Byggnadskontoret, ritad av Gösta Smitt. 1902.
281. Hantverkaregatan. Profil. (2 ritningar, varav 1 på vaxad väv, 1 på papper). Ritad av Wolmar Fellenius. 1902
282. Arbetsställning för rörläggning mellan Korsgatan och Smedjegatan. Byggnadskontoret, ritad av Gösta Smit. 1902.
290. Tingshusets tomt, kv Blomman. Borrundersökning. Byggnadskontoret, ritad av Gösta Smitt. 1902.
295. Beckershov. Plan, (trasig). U å.
 
71896 – 1903, uå330 a. Chaussée (stor, bred landsväg, stenlagd slitbana) mellan Ektorp och kv Bäcken. Förslag. Plan, profil, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
330 b. Toalettbyggnader vid Oscar Fredriks Bro. Förslag. Situationsplan, plan, /ej utförd/. U å.
334. Himmelstalund. Borrningar. Lägeskarta av kapten Hahn. U å.
336 a. Idrottsparken. Krogaregärdet. Karta över jordlotter nr 3,4,8. Förslag. U å.
336 b. Idrottsparken. Situationsplan dräneringsledningar, Hjalmar A Andersson, Djursholm. 1902.
336 c. Idrottsparken, idrottspaviljong, plan, fasader, huvudentré, Hjalmar A Andersson, Djursholm. 1902.
336 d. Idrottsparken, idrottspaviljong, plan, fasad, Hjalmar A Andersson, Djursholm. 1902.
340. Drottninggatan och delar av tvärgator. Längdprofiler, Byggnadskontoret, Gösta Smidt? 1903.
343. Garvaregatan/Slottsgatan och Norra Promenaden. Förslag till reglering. Situationsplan och längdprofil, Byggnadskontoret, W Fellenius. 1903.
344. Garvaregatan/Slottsgatan och Norra Promenaden. Förslag till reglering. Tvärsnitt, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
346 a. Villa C Swartz, kv Blomman. Borrundersökning. (Transp.kopia till Husbyggnadsavd). 1902.
347. Regementsövningsplatser, ifrågasatta. Vid Himmelstalund. Karta av Alfr. Hahn. Färglagd. 1902.
348. Kv Storkyrkan, Nybyggnad. Plan, profiler av omgivande gator. Gösta Smitt. 1903.
351. Hospitalsgatan/Generalsgatan, Skepparegatan/ Längdprofil, Byggnadskontoret, Wolmar Fellenius. U å.
352. Glans reglering. Djupsiffror, Byggnadskontoret, (3 ritn, varav 1 brunkopia). 1896.
 
81900 – 1903, uå354. Gamla begravningsplatsen, plan, blåkopia, Byggnadskontoret, O Jönsson. 1903
358. Urinkurar av järn i närheten av järnvägsstationen, planskisser, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
359.Urinkurar av järn i närheten av järnvägsstationen, planskisser, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
360. Prästgatan, längdprofil. (2 ritn.) Gösta Smitt. 1903.
361. Urinkur av järn i närheten av järnvägsstationen, 4 pers. Förslag Alt 1, 2. Situationsplan, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
362. Urinkur av järn i närh av järnvägsstationen, 6 pers. Förslag. Alt 1, 2. Situationsplan. Ns Byggnadskontor, W Carling. U å.
363. Klosettbyggnad å Nya Torget /underjordisk/ Alt 1, situationsplan, plan, tvärsnitt, Byggnadskontoret, W Carling /ej utfört/. U å.
364. Avstängningsluckor, anordning för avläsande av ställningar, Byggnadskontoret, Wolmar Tellenius. U å.
366. Klosettbyggnad å Nya Torget /underjordisk/ Alt 2, situationsplan, plan, tvärsnitt, Byggnadskontoret, W Carling /ej utfört/. U å.
368. Stenkross, sidostycke, Gösta Smitt. Byggnadskontoret, W Carling. 1903.
369. Norrköpings Norra förstäder, karta, kopierad från äldre karta, kompletterad av E Gustaf Lövstrand, kommissionslantmätare. 1900.
372. Kv Triangeln, provpålningsprotokoll. Byggnadskontoret, G Smitt. 1903.
373. Kv Lammet, planeringsförslag, profiler (transp.kopia kvar i GK:s arkiv), Byggnadskontoet. W Carling. U å.
374. Kv Lammet, planeringsförslag, plan (transp.kopia kvar i GK:s arkiv), Byggnadskontoret, W Carling. U å.
375. Slottsgränd. Längdprofil. . Godkänt av Drätselkammaren 1903. W Carling (2 ritningar samt bilaga med protokollsutdrag), Byggnadskontoret. Gösta Smitt. 1903.
 
91903, uå380. Grundförstärkning, Kv Storkyrkan, förslag ,(transp.kopia kvar i GK:s arkiv för geotekn), Ivar Wendt, Byggnadskontoret. W Carling. U å.
382. Drottninggatan. Längdprofil östra sidan: Kv Lokatten, kv Pelikan. Västra sidan: Kv Kronan, kv Tullhuset. Delvis färglagd. Byggnadskontoret, W Carling. U å.
383. Drottninggatan. Längdprofil östra sidan: Kv Tulpan och kv Liljan. Västra sidan: Kv Diket, kv Hjorten. Delvis färglagd.Byggnadskontoret, W Carling. U å.
384. Drottninggatan. Längdprofil östra sidan: S:t Johannes och kv Linden. Västra sidan: Kv Spiran och S:t Johannes kyrka. Delvis färglagd. Byggnadskontoret, W Carling. U å.
385. Drottninggatan. Längdprofil östra sidan: S:t Olai kyrka och kv Korpen. Västra sidan: Kv Gripen och kv Markattan. Delvis färglagd. Byggnadskontoret, W Carling. U å.
392. Idrottsparken. Nivellering av området. Förslag. Plan och profiler. Kopia. Wolmar Fellenius. 1903.
400. Prästgatan; längdprofil, delv färglagd G Smitt. 1903
401. Östra Plankgatan och Sjötullsgatan. Längdprofil, W Carling. U å.
402. Hospitalsgatan. Längdprofil södra sidan: Kv Tornet och kv Prinsen. Norra sidan: Kv Danzig, kv Järnstången. Delvis färglagd.Byggnadskontoret, W Carling. U å.
404. Gamla Rådstugugatan. Längdprofil, Byggnadskontoret. U å.
406. Södra Kyrkogatan/Södra Nygatan, Södra Promenaden/längdprofil. Byggnadskontoret, Gösta Smitt. 1903
407. Provplatta; armerad betong,s Byggnadskontoret. U å.
416. Carl Fredriks Bryggeri. Grundförstärkning. Nybyggnad, W Carling. 1903.
417. S:t Johannes tomt nr 12. Sektioner för betongpålgrund, W Carling. 1903.
422. Urinkurvid Norra Järnvägsstationen, socke, Byggnadskontoret, G Smitt. 1903.
 
101888 – 1907, uå423. Hantverkaregatan. Längdprofil södra sidan: Kv Hjorten och kv Sprutan. Norra sidan: Kv Konstantinopel och kv Spiran. Delvis färglagd. Byggnadskontoret, W Carling. U å.
424. Hospitalsgatan. Längdprofil södra sidan: Kv Kronan och kv Vågskålen. Norra sidan: Kv Duvan och kv Tullhuset. Delvis färglagd. Byggnadskontoret, W Carling. U å.
425. Knäppingsborgsgatan. Längdprofil. Norra sidan: Kv Kronan. Södra sidan: Kv Markattan delv färglagd. Byggnadskontoret. W Carling. U å.
426. Trädgårdsgatan. Längdprofil. Byggnadskontoret. W Carling. U å.
427. Repslagaregatan. Längdprofil delvis färglagd. Byggnadskontoret. W Carling. U å.
428. Knäppingsborgsgatan. Längdprofil, delvis färglagd. Byggnadskontoret, W Carling. U å.
429. Hospitalsgatan. Längdprofi,l delvis färglagd. Byggnadskontoret, W Carling. U å.
430. Mätaregatan. Längdprofil, delvis färglagd. Byggnadskontoret, W Carling. U å.
436. Vatten- o avlopp för skenanläggning: Plan, profil. Elektriska AB AEG, Byggnadsavd. Norrköping. Blåkopia. U å.
439. Lustpark. Köln, Tyskland, färglagd. 1888.
445. Matteusparken, förslag till parkanläggning kring kyrkan, färglagd. Alt 2. Omkr 1900
447. Drottninggatan-Trädgårdsgatan krysset. Stensättningsplan, Byggnadskontoret. Gösta Smitt. 1903
449. Karl-Johansskolan,parkanläggning, förslag, omkr 1900
450. Västgötegatan, Trångsundsgatan, längdprofil, Ivar Wendt. 1903
451. Norra Bryggaregatan, Bredgatan, Garvaregatan. Längdprofil. W Carling (2 st varav1 blåkopia). Tillhör Byggnadskontorets kostnadsförslag 15 dec 1903.
452. Urinkur /4-mans övertäckt/ Göteborgs Mek. Verkstad, blåkopia, huvudritning. 1901.
453 a. Hospitalsgatan och Trädgårdsgatan vid kv Triangeln längdprofi, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
453 b. Hospitalsgatan och Trädgårdsgatan vid kv Triangeln, längdprofil, godkänd av Drätselkammaren och Byggnadsnämnden år 1907, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
454. Prästgatan, längdprofil, delvis färglagd, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
456 a. Borrundersökningar å Risängen, plan, sektioner, Byggnadskontoret, Karl Abersten. U å.
456 b. Borrundersökningar å Risängen, plan, sektioner, blåkopia, Byggnadskontoret, W Carling. 1903
 
111876 – 1903, uå457. Nybyggnad, kv Sippan nr 6, fasad mot Södra Kyrkogatan, spegelvänd, brunkopia (blek). U å.
461. Drottninggatan, längdprofil. Ritad av Robert Weisse. 1903.
462. Ljura ägor, borrundersökning, plan och sektioner. Ritad av Gösta Smitt. 1903.
464. Klosettbyggnad å Nya Torget, plan. Byggnadskontoret, ritad av W Carling. U å.
466. Borrundersökningar vid Alphyddan, plan och profil. Byggnadskontoret, ritad av Karl Abersten (2 ritningar, varav 1 blåkopia). U å.
470. Ljura ägor, borrundersökning, plan och profiler. Byggnadskontoret, ritad av Gösta Smitt. 1903.
472 a. Jernbanebroen over Limfjorden generalplan och plan, kopia. U å.
472 b. Jernbanebroen over Limfjorden, en strömpille (pelare) under sänkning, tvärsnitt. U å.
472 c. Jernbanebroen over Limfjorden, landpelare (?) och svängpelare (?), tvärsnitt, plan och tvärsnitt. U å.
472 d. Jernbanebroen over Limfjorden, behållare. U å.
474. Kv Nunnan tomt 4, borrundersökning, plan, sektion. Ritad av W Carling. 1903.
475. Kv Tulpan, borrundersökning, plan, sektion. Ritad av W Carling. 1903.
483. Kv Pelikan tomt 2, 11. Litt Q nr 1, 9. Litt D 10, 11, borrundersökning, plan och sektion. Ritad av W Carling. 1903.
487. Utvidgning Norrköpings stad, längdprofil av nya gator öster, söder, sydväst om staden, förslag, kopia. Ritad av BL Hellström. 1876.
488 a. Norra Flickläroverket. Planering omkring. Karta. Arbetsritning. (Transp.kopia kvar i GK:s arkiv). Ritad av Agathon Sundius. 1902 (Transp.kopia kvar i GK:s arkiv).
 
121867 – 1904, uå493. Gator och vägar, tabell för beräkning av balkarnas böjningsmoment. U å.
495. Skolgatan och Skepparegatan, längdprofil. Byggnadskontoret, ritad av Gösta Smitt. 1903.
498. Klockgjutaregatan, längdprofil. Byggnadskontoret, ritad av Gösta Smitt. 1903.
499. Drottninggatan, gatureglering vid kv Varvet, plan och profil. Byggnadskontoret, ritad av Gösta Smitt. 1904.
503. Brunnram för 12" gatubrunnar, detaljer. Byggnadskontoret, ritad av G Smitt. 1904.
506. Elektrisk spårväg till Lindö, plansträckning, Byggnadskontoret, ritad av W Carling. U å.
510. Beräkningstabell för på 2 stöd fritt upplagda balkar, blåkopia. U å.
511. Belastningsschema för broberäkningar, Kongl. Jernvägsstyrelsen, Banbyrån, Stockholm, blåkopia. Ritad vid SJ. 1900.
512. Normalprofil för Svenska Statsbanorna. U å.
519. Wästerbyholms säteri, kopia, karta upprättad av Aug Blücher. 1867.
521. Oskar Fredriks Bro. Borrundersökning. Plan och profil. Ritad av Gösta Smitt. 1904.
522. Knäppingsborgsgatan /Drottninggatan-Norra Kyrkogatan/Längdprofil. Byggnadskontoret, ritad av Gösta Smitt. 1904.
551. Kv Svalan, borrundersökningar, plan, profil, (Transp.kopia t Husbyggnadsavd) , orig. kvar. Byggnadskontoret, ritad av Gösta Smitt. 1904.
552. Kv Saltängen nr 6, borrundersökning, plan och profil. Byggnadskontoret, ritad av Gösta Smitt. 1904.
557. Oskar Fredriks bro, utvidgning alternativ 2, förslag, plan, (2 ritningar). Byggnadskontoret, ritad av W Carling. U å.
558. Oskar Fredriks bro. Utvidgning alt 1. Förslag. Plan, (2 ritningar) Delvis färglagda, Byggnadskontoret, ritad av W Carling. U å.
 
131867 – 1904, uå559. Hamnen. Pålkranarna; växel till,kopia. U å.
562. Sydvästra Kungsgatan/Västra S:t Persgatan-Västra Nygatan/ plan, profil, Byggnadskontoret Gösta Smitt. 1904.
563. Kv Berget, borrundersökning, plan, profil. 1904.
564. Östra delen av Norrköpings stad m omgivningar, karta. U å.
571. Strömsholmen; plankarta. Färglagd, Byggnadskontoret, Ivar Wendt. 1904.
587. Wästerbyholms säteri. Karta 1:4000, upprättad 1867 av Aug Blücher.Färglagd, kopia. 1904.
588. Kv Vattnet, borrundersökningar, plan, profil. 1904.
589. Kv Vårdtornet tomt 9 Borrundersökningar, plan, profil. U å.
591. Sylten, karta 1:1000, W Carling. U å.
593. Villa Tallhem, Åby, brunn. U å.
606. Östra delen av Norrköpings stad m Oxelbergen, situationsplan. Karl Abersten. 1904
612. Sydvästra Kungsgatan, sprängningsprofil, W Carling. U å.
616. Skolgatan /Östra Kyrkogatan-Norra Kyrkogatan/ längdprofi, Ivar Wendt. 1904
618.Generalsgatan /Nya Rådstugugatan-Nya Torget/ längdprofil, Ivar Wendt. 1904.
619. Norrköpings Teater, grundundersökningar, plan och profil (Transp.kopia t Husbyggnadsavd) Orig. kvar,W Carling. 1904.
 
141900 – 1905, uå620. Karta över Norrköping, sammansatt efter kartor gjorda år 1900 av A Gustaf Löfstrand, kommissionslantmätare. 1:16000, färglagd. U. å.
621. Södra delen av staden med nivåkurvor. U å.
622. Cementprov, diagram. U å.
623 a. Carlsro, tomt nr 24, borrundersökningar. U å.
623 b. Carlsro, tomt nr 24, karta upprättad av kommissionslantmätaren. 1903.
626 b. Norrköpings äldre stadsplan. Kv Vårdtornet. Reglering, kopia. Karta upprättad av Robert Weisse. 1904.
627. Garvaregatan utläggning genom kv Vårdtornet, profi, Stadsingenjörens förslag. Gösta Smitt. 1905.
628. Promenader; södra, sydvästra, östra. Längdprofil. U å.
630. Midtina regleringar, gator och vägar, tomtkartor, olika förslag, (7 ritn, 1 beskrivn., några färglagda). 1904, uå
632. Stadsplan, omläggning Mätaregatan, förslag till förändringar, Robert Weisse, stadsingenjör. 1904.
637. Slottsgränd, längdprofil, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
662. Garvaregatan förlängd vid kv Vårdtornet, längdprofil , Byggnadskontoret. U å.
666 a. Carlsro. Nytt maskin- o ångpannehus: Pålplan W C-g. 1905
666 b. Carlsro. Nytt maskin- o ångpannehus för Norrköpings Träförädlings AB. Gavelfasad, samt skärning, blåkopia.U å.
670. Garvaregatan förlängd vid kv Vårdtornet. Längdprofil. Byggnadskontoret, W Carling. U å.
 
151905 – 1906, uå674. Kv Bron tomt nr 2, borrunderökningar. 1905
675. Östra Station, förslag till förläggning. 1905
676. Ljura ägor, borrundersökningar, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
677. Södra stadsdelen, karta 1:4000, Byggnadskontoret, W Carling. 1905
682. Gatubro i Gamla Rådstugugatan, förlängning, förslag, alt 2, elevation, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
685. Östra Station. Profiler av Gleimska spåren, plan och skärning, Byggnadskontoret, W Carling. 1905
691. Garvaregatan. Förslag till längdprofil uå. (2 ritn.) Bil. 1 till DK's skrivelse 15 mars 1906. Byggnadskontoret, Bo Gleim 1905.
692. Östra Kronomagasinet. Borrundersökningar. Plan,profil. 1905 (?)
693. Norra Bryggaregatan. Förslag? till profil, Byggnadskontoret, W Carling. 1905.
711. Gamla Rådstugugatan /Motala Ström-Nya Rådstugugatan/ Förslag; omnivellering, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
713. Gatubro i Gamla Rådstugugatans förlängning. Förslag; alt 3. Elevation, Byggnadskontoret, W Carling. 1905.
714. Gatubro i Gamla Rådstugugatans förlängning. Förslag; alt 1. Situationplan, profiler, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
715. Gatubro i Gamla Rådstugugatans förlängning. Förslag: alt 2. Situationplan, profiler, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
716. Gatubro i Gamla Rådstugugatans förlängning.Förslag; alt 3. Situationplan, profiler, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
717. Klockstapel; Söderköping. Croquis. U å.
718. Klockstapel; Söderköping. Croquis. Plan. U å.
 
161905 – 1906, uå742. Kv Vimman. Borrundersökningar, Cg. 1905.
748. Östra Kronomagasinet. Betonggrund till magasinsbyggnad. W Carling. 1905.
753. Nybyggn tomt 4 Kv Varvet. Plan; vatten, avlopp. U å.
755. Mätaregatan och omgivande kvarter. Plan, Byggnadskontoret. U å.
759. Kv Vattenkonsten tomt 2. Avvägning. Karta. Uå
760 b. J G Swartz. Förslag; regleringsdamm. Plan, profil, sektion. Blåkopia. Uå
760 c. S:t Andreas kvarns övervattensbassäng. Plan. Elevation. Sektion. Ludvig Broomé, blåkopia. 1905.
762. Norra Bryggaregatan, Trångsundsgatan, Garvaregatan, Västgötegatan. Längdprofiler jämte förslag till omnivellering, Byggnadskontoret, W Carling. 1905.
765. Södra Strömsgatan/Drottninggatan, Gamla Rådstugugatan/ Förslag; omnivellering , Byggnadskontoret, W Carling. 1905.
767 a. Klosettbyggnad å Nya Torget. Plan. Blåkopia. U å.
767 b. Klosettbyggnad å Nya Torget. Fasader, sektion A-B. W Northun, blåkopia. 1905.
768. Kv Vattenkonsten. Borrundersökningar Cg. 1905?
783. Bro över Tidan vid Marieholm i Mariestad. Plan, elevation. W Carling. 1906.
792. Spårvägsnätet/tillbyggnad/ Plankarta, blåkopia. U å.
797. Karta över Norrköping. Planteringar. Skala 1:4000. Delvis färglagd. U å.
 
171901 – 1905, uå802. Järnvägsbro vid Ösmo station /av betong/ Plan och elevation, kopia. U å.
805 a. Kv Knäppingsborg tomt 1 och 2. Nybyggnad. Plan, blåkopia. U å.
805 b. Kv Knäppingsborg tomt 1 och 2, kontorsbyggnad; Plan bottenvån, blåkopia. U å.
805 c. Kv Knäppingsborg tomt 1 och 2, nybyggnad, sektion A-B, blåkopia. U å.
805 d. Kv Knäppingsborg tomt 1 och 2, nybyggnad, sektion, blåkopia. U å.
805 e. Detalj av mittpartiet å terassen. Plan I A-A, blåkopia. U å.
805 f. P Swartz kontorsbyggnad. Sammanbindningsgalleri: Fasad, sektion, blåkopia. U å.
809. Bro över Tidan vid Mariestad. Elevation. Plan och profiler, blåkopia. 1901.
810. Bro över Tidan vid Mariestad. Pålplan, Jarl Stangeus? civilingenjör. 1904.
811 a. Bro över Stora Norrström i Stockholm. Längd- och tvärsektion. Alt 1, W Carling. 1905.
811 b. Bro över Stora Norrström i Stockholm. Längd- och tvärsektion. Alt 3, W Carling. 1905.
816. Trappa till klappbrygga vid Dragsgatan. Förslag. Ombyggnad. Situationsplan, längd- o tvärsektion. Byggnadskontoetr, Karl Rudolf. 1905.
845. Linköpingsvägen. Bye Bäck. Förslag övergång. Spårvägens framdragande Alt 1. Plan, längdprofil, tvärsektion, Byggnadskontoret. U å.
846. Linköpingsvägen. Bye Bäck. Förslag övergång. Spårvägens framdragande Alt 2. Plan, längdprofil, tvärsektion, Byggnadskontoret. U å.
851. Bäckershov och Marielund. Tomtkarta. Regleringsförslag, Robert Weisse, stadsingenjör, färglagd. 1905.
856. Strömsholmen. Gas, vatten, avlopp. Röranläggning, Arvid Palmgrens Mek. Verkstad, Norrköping, Byggnadskontoret. 1905.
861. Gravvård för konsul S C Mobeck. Skiss A 2. U å.
863. Carlsro. Väster om järnvägen. Borrundersökn. U å.
867. Kv Storgatan tomt 1. Borrundersökning, färglagd. U å.
 
181891 – 1906, uå870 a. Spårvägslinje till Borg. Plan. Blad 1, blåkopia. 1905.
870 b. Spårvägslinje till Borg. Plan. Blad 2. 1905.
870 c. Spårvägslinje till Borg.Plan. Blad 3, blåkopia. 1905.
875. Lindö villasamhälle. Karta 1:6000 av Fr Jonsson, kommissionslantmätare. 1901.
879. Urinkur för 4 personer. Plan, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
883. Kv Storgatan tomt 2. Borrundersökn, W Cg. 1906.
886. Stadsplan vid Kungstorget. Plan, sektion. U å.
887. Bro över Tidan vid Marieholm i Mariestad. Plan, sektion. W Carling. 1906.
890. Sandgatan /Motala Ström-Tunnbindaregatan/ Byggnadskontoret. U å.
891. Nya gränden i Midtina. Förslag. Plan, längdprofil, alt 1, Byggnadskontoret, W Carling. 1906.
892. Nya gränden i Midtina. Förslag. Plan, längdprofil, alt 2, Byggnadskontoret, W Carling. 1906.
895. Marielunds egendom. Täckdikningsplan upprättad av lantbruksingenjör Sylvan, kopia. U å.
898. Kyrkogården 2:a kvarteret. Plan. Karl Rudolf, kopia. 1906.
907. Norrköpings omnejd, sydvästra delen. Sammandragen efter tillgängliga kartor år 1905 av Fr Jonsson, kommissionslantmätare. Kopia, Robert Weisse. 1905.
909. Kalvhagen. Förslag; omläggning av Södra Strömsparken, färglagd. 1891.
910 a. Klosettbyggnad; Nya Torget, situationsplan och plan, Byggnadskontoret. U å.
910 b. Klosettbyggnad; Nya Torget, Förslag till placering. Byggnadskontoret, W Carling. Blåkopia. U å.
911. Norrköpings omnejd, sydvästra delen. Karta sammandragen efter tillgängliga kartor 1905 av Fr Jonsson, kommissionslantmätare. Kopia, Robert Weisse. 1905.
 
191904 – 1906, uå913. Gatubro över Motala Ström i Gamla Rådstugugatans förlängning, borrundersökning, Byggnadskontoret, W Carling. 1905.
914. Gatubro över Motala Ström i Gamla Rådstugugatans förlängning, förslag Alt. 4, situationsplan och profiler, Byggnadskontoret, Karl Rudolf. 1905.
915. Gatubro över Motala Ström i Gamla Rådstugugatans förlängning, förslag. Alt 4, elevation och plan, Karl Rudolf. 1905.
917 a. Strömsholmen. Bro och entré. Skärning , delvis färglagd. U å.
917 b. Strömsholmen. Bro och entré. Skärning , delvis färglagd. U å.
918. Svängbrygga över Motala Ström, profil, färglagd. Philipp Holzmann & Cis. U å.
922. Norrköpings Teater. Kv Vett och Vapen. Tomtkarta, (Transp.kopia till Husbyggnadsavd) orig. kvar. U å.
924. Handelsbod och stall vid Hultet. Plan, fasad, gavelfasad, sektion A-B. Delvis färglagd. W Northun. 1906.
928 a. Strömsholmen: Bro och entré, plan, Carl Bergsten. U å.
928 b. Strömsholmen: Bro och entré, skärning, blåkopia. U å.
928 c. Strömsholmen: Bro och entré, skärning, delvis färglagd, Carl Bergsten (?). U å.
928 d. Grindar å Strömsholmen W Northun. 1906.
929. Hamnen. Väntrum för hamnarbetare i kv Kronomagasinet. Huvudritn: Planer, fasader. Blåkopia (6 st. i häfte) K Flodin Godkända av Byggnadsn 1906.
931. Konst- och Industriutställning 1906. Hultet: Plan, huvud- o sidofasad, sektioner A-D. Delv färglagd. U å.
933. Konst- o Industriutställning 1906, färglagd. "Hultet":Plan. U å.
934. Urinkurar. Placeringsskisser. U å.
 
201903 – 1906, uå935. Utläggningsförslag med profiler /avvägda/ . U å.
936 a. Fabriksbyggnad; fabriken Nyborg, kv Vimman tomt 4, grundplan, plan bottenvån, W Northun, blåkopia. 1905.
936 b. Fabriksbyggnad; fabriken Nyborg, kv Vimman tomt 4, planer av källaren och av våningen 1-2 tr. upp, W Northun, blåkopia. 1905.
936 c. Fabriksbyggnad; fabriken Nyborg, kv Vimman tomt 4, plan vindsvån, sektion A-B, W Northun, blåkopia. 1905.
936 d. Fabriksbyggnad; fabriken Nyborg, kv Vimman tomt 4, detaljritning. U å.
936 e. Fabriksbyggnad; fabriken Nyborg, kv Vimman tomt 4, detaljritning. U å.
943. Kv Vimman, Kv Vårdtornet. Reglering. Karta av Robert Weisse, kopia. 1905.
945. Nya gränden i Midtina. Förslag. Plan, längdprofil, alt 3, Byggnadskontoetr, W Carling. 1906.
946. Urinkur vid Lilla torget. Placeringsritning. U å.
947. Tvångsarbetsanstalten. Grund till ångskorsten, alt 1 och 2, W Carling. 1903.
948. Strömsholmen. Arbetsritning till restaurang , blåkopia. U å.
949. Norrköpings Träförädlings AB, Carlsro. Ångpanna och maskinhus, blåkopia. U å.
950 a. Strömsholmen, fasad söder, Carl Bergsten, blåkopia. 1905.
950 b. Strömsholmen, situationsplan, Carl Bergsten, blåkopia. 1905.
951. Kv Rådstugan. Plan-, avvägnings- o borrkarta av Robert Weisse, stadsingenjör, blåkopia. 1901.
952. Kiosk för spårvägspersonal: Plan, fasad. W Northun, blåkopia. 1906.
 
211906 – 1907, uå958 a. Sil till gårdsbrunn, Byggnadskontoret, W Carling. U å
958 b. Sil till gårdsbrunn, Byggnadskontoret. U å.
959. Svenssons fabrik, vattenränna, blåkopia, W Cg. 1906.
963. Kabel, Skärblacka, transformatorbyggnad-bomullsspinneriet(?), plan, Byggnadskontoret. 1906.
971. Området söder om staden, nivåkartor. U å.
972. Prisskalor för lasskörning av Drätselkammaren antagna 18.4.1907.
973 a. Rådhuset, betonggrund/plan och profil av major Lindahl/blåkopia, P Ax. Lindahl, Stockholm. 1907.
973 b. Rådhuset, betonggrund, P Ax. Lindahl, Stockholm 1907.
973 c. Rådhus, sektioner å betonggrund, P Ax Lindahl. U å.
973 d. Rådhus, plam av källare under Östra flygeln, Stockholm,. 1907.
975 a. Rådhus. Uppstämplingsanordning i rådhusschakten vid cellfängelset. NS Byggnadskontor. 1907.
975 b. Rådhus. Uppstämplingsanordning i rådhusschakten vid cellfängelset, tvärsnitt, NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
977. Nya Torggatan. Profil. FB, W Carling. 1907.
978. Kv Bron vid Lawskis nybyggnad. Profil av gator omkring, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
979. Kv Bron vid Lawskis nybyggnad. Profil av gator omkring, Byggnadskontoret, W Carling. 1907.
 
221892 – 1911, uå981. Kv Renströmmen, tomt 3 o 4, Borrundersökning, blåkopia, W Carling, F B. 1907.
986. Rådhuset. Schakt enl uppmätn 30 juli 1907. A Serboni, Fredrik Bruno. Plan, profiler. 1907.
988. Kalvhagen. Förslag, plantering, färglagd, G (?) Zander. 1892.
991. Norra Bryggaregatan, stödjemur, Byggnadskontoret, W Carling. 1907.
992. Jungfrubron, uppmätning, Byggnadskontoret. 1907.
994. Trångsundsgatan, avvägd profil, Byggnadskontoret, W Carling. 1906.
997. Droskstation vid Stortorget, placering, byggnadskontoret. U å.
999. Venti för högtrycksånga/16 atm/ Gebrüder Reuling, Mannheim, blåkopia. 1905.
1000. Läkarebostad vid Norköpings sjukhus. Plantering, Agathon Sundius, blåkopia. U å.
1008. Norra Förstäderna, karta 1:2000(?) av Fredrik Bruno, t f stadsingenjör, blåkopia. 1911.
1013. Gasverket, borrundersökning å tomt. Fredrik Bruno, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1017. JG Swartz magasinsbyggn, kv Östra Kronomagasinet; plan, skärning, fasader John Carlson, blåkopia. 1905.
1025. Elektriska kabelnätet, förslag; utvidgning. Plankarta. Elektriska Pröfningsanstalten 1905 Norrköpings Elektricitetsverk och Spårvägar. 1907.
1033. Fontän; Karl Johans Park. Grundförslag. 1907.
1034. Rosendal litt Aa och litt Ba 1. Karta av Lantmätare AG Lövstrand 1907. Färglagd kopia. FB. Byggnadskontoret. 1908.
 
231887 – 1908, uå1040. Norra Ströms- o Packhusgatan, längdprofil, Byggnadskontoret. U å.
1041. Nya gränden /vid Garvaregatan/ Längdprofil, förslag, Byggnadskontoret. U å.
1048. Kv Knappen, tomt 1 o 2, tomtkarta 1898 av Robert Weisse, t f stadsingenjör. Kopia. 1908
1050. Norrköpings Teater. Plan av kvarteret med omgivande gator samt profil av Stallgatans västra sida, Byggnadskopntoret, FB . W Carling. 1908
1051. Påkänningar i prismatiska götjärnsstänger, diagram. U å.
1055. Urinkur vid Cirkus, förslag, situationsplan med avlopp,alt.1, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1056. Urinkur vid Cirkus, förslag, situationsplan med avlopp, alt 2, Byggnadskontoret W Carling. U å.
1059. Rådhuset, uppstämplingsanordning i schaktet mot cellfängelsets västra sida, Byggnadskomtoret. U å.
1060. Rådhuset, uppstämplingsanordning i schakten mot cellfängelsets norra sida, Byggnadskontoret. U å.
1067. Kv Kronan, tomt nr 1, borrundersökningar,blåkopia. U å.
1068. Kv Kronan, tomt nr1, tomtkarta, plan. U å.
1069. Kv Västra Huken, tomt nr 5 o 6, karta 1887 av B L Hellström. kopia. U å.
1070-1071: Kv God Vän; situationsplan. W Carling. U å.
1070. Kv God Vän, Staket omkr trädgård, situationsplan, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1071.Kv God Vän, inhägnad av bräder, situationsplan, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1075 a-b. Stenbrott vid Borgs Säteri, bergssektioner, Byggnadskontoret. U å.
1082. Kv Spoven, karta,blåkopia. 1908.
 
241908 – 1912, uå1104. Kv Höjden vid Dalsgatan, urinkur, plan, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1117. Hamnbron, förslag, plan, alt D4, 1 och 2. Utfört? Byggnadskontoret, W Carling. 1912.
1140. Hamnbron, plan, tvärsektion, alt D4, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1144. Teaterplan, förslag, plantering. Karta? A Anderberg. 1908.
1145. Kätting till 4,25 tons kran, Byggnadskontoret. U å.
1150. Bredgatan/Motala Ström-Garvaregatan/Profil, plan, Byggnadskontoret, W Carling. 1908.
1165. Lindövägen, tvärsektioner (2 ritn varav 1 blåkopia), Byggnadskontoret. W Carling. 1908.
1166. Begravningsplats vid Himmelstalund, borrundersökning, delvis färglagd, Byggnadskontoret, W Carling. 1908.
1174. Begravningsplats vid Himmelstalund, avvägningskarta, Byggnadskontoret, förslag, W Carling. U å.
1175. Begravningsplats vid Himmelstalund, vatten- o avlopp, Byggnadskontoret, förslag W Carling. U å.
1178. Begravningsplats vid Himmelstalund, profiler av vägar, Byggnadskontoret, W Carling. 1908.
1179. Stadens egendomar norr om staden. Karta av A Gustaf Sävstrand, kommissionslantmätare, 1907, delvis färglagd, kopia, OW. 1908.
1182. Stadsplan sydväst om Sylten, förslag, plan, färglagd /Unander & Jonson Ingenjörsfirma/ Stockholm. 1908.
1184. Lindövägen, karta över spårförbindelser mellan Östra Station och Lindö /Förslag utg. från Skolgatan/ plan,2 ritningar varav en blåkopia, W Carling. U å.
1197. Lindövägen, plan av sträcka genom berget, Byggnadskontoret, W Carling. 1909.
 
251902 – 19101198. Kv Knäppingsborg, sektioner av avloppskanalen, blåkopia. U å.
1199 a. Lindövägen, alt 1, profiler genom berget, Byggnadskontoret, W Carling. 1909.
1199 b. Lindövägen, alt 1, 2. Av Unander & Jonson föreslagen sträckning, uå. Tillhör kostnadsförslag 21/1 1910, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1199.Lindövägen, längd- och tvärprofiler, alt 1, 2. U å.
1200. Kv Flöjten o Trumman. Borrundersökningar, W Carling., 1909 .
1204. Lindö Villasamhälle, karta. Färglagd kopia av Fr Jonson. 1904.
1205. Lenningska sjukhemmet, ventilkammare, konceptkarta, situationsplan, färglagd, Lindman. 1902.
1206. Björkekinds häradsallmänning. Karta över vissa delar, 1:4000, delvis färglagd, Fr Jonson, kommissionslantmätare. 1902.
1211. Kv Enväldet /tomt 3/ karta kopia. U å.
1214 a. Syltberget, bortsprängning, förslag, plan, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1214 b. Syltberget, bortsprängning, förslag, plan, Byggnadskontoret, W Carling. U må.
1214 c. Syltberget, bortsprängning, förslag, plan, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1214 d. Syltberget, bortsprängning, förslag, plan, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1214 e. Syltberget, bortsprängning, förslag,sektioner, (6 ritningar) Byggnadskontoret, W Carling. 1909.
1215. Normalbelastning för järnvägsbroar. Belastningssystem typ B. U å.
 
261707 – 1910, uå1216. Hamnbron, förslag, alt D 4 1, längdsektion, plan, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1217. Motala Ström vid Bruket Holmen mellan Bergsbron-Gamlebron, karta, blåkopia, Jacob Wennsteen. 1707
1218. Motala Ström, Smedjeholmen m fl holmar där Mässingsbruket och laxfisket finns. Blåkopia, karta. 1751
1219 a. Rådhus, nya, plan av jordvåningen, I (?) Gust. Clason. 1910
1219 b. Rådhus, nya, plan bottenvån, I (?) Gust. Clason. 1910
1219 c. Rådhus, nya, plan vån 1 tr upp, toaletter. U å.
1219 d. Rådhus nya, plan, vån 2 tr upp. U å.
1224. Brandstationen, borrundersökning. (Transp. kopia till Husbyggnadsavd) Original kvar, Byggnaddskontoret, F B. 1909
1227. Hamnbron, alt D 4 1, norra fasta spannet, förslag, Byggnadskontoret. 1909
1228. Hamnbron, alt D 4 1,Mellersta fasta spannet, förslag, Byggnadskontor. 1909
1229. Samarien; skissförslag till parkanläggn. Omkr 1890
1230. Hamnbron, förslag till klaffbropelare, alt D4. Sektion A-B, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1231. Förslag till klaffbro och maskineri. AB Titan, alt D4, Byggnadskontoret. U å.
1233. Hamnbron, förslag, alt D4, vy av klaffarna, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1234 a. Hamnbron, förslag, alt D4, detalj till balk 1, 24 m:s spannen, Byggnadskontoret, W Carling. 1909
1234 b. Hamnbron, förslag, alt D4, detalj till balk 1, 24 m:s spannen, Byggnadskontoret, W Carling. 1909
 
271890 – 1910, uå1251. Samarien, förslag till parkanläggn, färglagd J P Astman, omkr 1890 (?)
1256. Stadsplan väster om Sylten, ändringsförslag, plan, Filip Wetterling. 1909
1259. Kv Flöjten och Trumman, borrundersökningar Byggnadskontoret, W Carling. 1909
1266. Tillfartsväg till Östra Station, tvärsektion, Byggnadskontoret, W Carling, uå
1269. Östra Station, förslag till väg,dragning av vatten-, avlopps- och gasledningar, alt A, plan och profiler, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1270. Östra Station, förslag till väg,dragning av vatten-, avlopps- och gasledningar, alt B, plan och profiler, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1275. Kv Kronan. Trottoarhöjderna. U å.
1279 a. Östra Station, förslag till centralbangård för de smalspåriga järnvägarna plan, Erik M Lind. 1908
1279 b. Östra Station, bangård, plan, blåkopia. U å.
1279 c. Östra Station, bangård, plan, blåkopia. 1909
1279 d. Östra Station, bangård, plan, blåkopia. U å.
1283. Urinkur vid Oskar Fredriks bro, planläge, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1288. Villa vid Järstad för byggnadschef W Carling, bottenplan, vindsplan, fasader, sektion. W Northun, delvis färglagd.1909
1290. Gator omkr Lithografen, plan, längdsektioner, Byggnadskontoret. U å.
1291. Provbelastning av betongproppar, skisser provkroppar /Lübeck 1896/. U å.
1292.Lindövägen; förslag till 10 m bred väg Längd- o tvärprofiler. Pl 2. Alt 1, A.a, A.b, B.a, B.b. Tillhör kostnadsförslag 21/1 1910 Byggnadskontoret. U å.
1293.Lindövägen; förslag till 10 m bred väg Längd- o tvärprofiler. Pl 4. Alt 2, A.a, A.b, B.a, B.b. Tillhör kostnadsförslag 21/1 1910 Byggnadskontoret. U å.
 
281907 – 1909, uå1333 a. Decauvillebana Wrinnevidbergen-Södertull. Tvärsektion, längdprofil, plan. Delvis färglagd. E von Toralf (?). 1907
1333 b. Decauvillebana Wrinnevidbergen-Södertull. Normalsektioner. E von Toralf (?), Byggnadskontoret. 1907
1333 c. Decauvillebana Wrinnevidbergen-Södertull.Plan, E von Toralf (?), Byggnadskontoret. 1907
1334. Kv Flöjten. Lithografen AB, borrundersökningar, W Cg. 1909
1338. Östra Kyrkogatan, längdprofil. U å.
1339. Styrmansgatan, längdprofil. U å.
1340. Hospitalsgatan och Knäppingsborgsgatan, längdprofil. U å.
1341. Södra Strömsgatan, Nya Rådstugugatan och Trädgårdsgatan, längdprofiler. U å.
1342. Östra Promenaden och Mätaregatan, längdprofiler.1909 (?)
1343. Södra och Norra Kyrkogatorna, längdprofiler. U å.
1344. Skolgatan och Repslagaregatan, längdprofiler. U å.
1345. Prästgatan och Hantverkaregatan, längdprofiler. U å.
1346. Södra S:t Persgatan- Södra Nygatan, längdprofiler. U å.
1347. Södra Promenaden, längdprofil. U å.
1348. Järnbetongkonstruktion. System Carling. U å.
1351. Urinkur vid Oskar Fredriks bro. Kula till skärm, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1352. Östra Station. Förslag till väg o dragning av vatten-, avlopp- o gasledningar. Alt C, tillfartsväg plan och profiler, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1353 a. Östra Station. Tillfartsväg, alt C. Tvärsektion, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1353 b. Östra Station. Tillfartsväg, alt C. Tvärsektion, Byggnadskontoret, W Carling. 1909
 
291761 – 1910, uå1363. Gångbana Söder Tull-Södra Förstaden. Alt 1 o 2, plan, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1369. Norrköping m omgivn. Karta av Robert Weisse, Skala 1:16000. Färglagd. 1908
1377 a.. Väg till Lindö, borrundersökningar, Byggnadskontoret, W Carling. 1909 (?)
1377 b. Väg till Lindö, vägprofil, tvärsektion, Byggnadskontoret, W Carling. U å.
1379. Pryssgården. Karta år 1761 av OL (?) Schultz. Renoverad 1826 av AW Hagberg, Kungl General Lantmäterikontoret. Färglagd kopia. 1761.
1381 a. Betongbro över Tidan vid Marieholm i Mariestad. Grafiska beräkningar. Västra grenen, 24 m:s valvet. U å.
1381 b. Betongbro över Tidan vid Marieholm i Mariestad. Grafiska beräkningar. Östra grenen, 24 m:s valvet. U å.
1382. Mariestad. Skala 1:2000, färglagd Karta. 1898.
1383 a. Pryssgården. Borrundersökningar.Plan, W Carling, NS Byggnadskontor. 1910
1383 b. Pryssgården. Borrundersökningar. W Carling, NS Byggnadskontor. 1910
1388 a. Betongbro över Tidan vid Marieholm i Mariestad. Grafisk undersökning av 24 m:s valvet. W Carling. 1909.
1388 b. Betongbro över Tidan vid Marieholm i Mariestad. Grafisk undersökning av 14,68 m:s valvet. W Carling. 1909.
1388 c. Bro över Tidan i Mariestad. Förslag; överbyggnad. Elevation, tvärsektion. Tillhör anbud av 13 febr1905. AB Skånska Cementgjuteriet, Magnus Granberg. Blåkopia. U å.
1389. Mariestad. Profiler av gator. U å.
1390. Östra Eneby Mellangård. Borrundersökning. Plan och profiler. NS byggnadskontor W Carling. 1910.
1391. Östra Eneby Norr- o Mellangård. Karta av Axel W Lodén, förste lantmätare. Färglagd kopia. 1886-1887.
1392 a. Kv Djäkneberget. Kvarterskarta. NS Byggnadskontorkonto. U å.
1392 b. Kv Djäkneberget. Karta över tomt 9 av Robert Weisse, färglagd. 1909
 
301910, uå1400 a. Rådhuset. Planer av jordvåning, bottenvåning, våning 1-2 tr. upp, blåkopior (4 st. ritningar
hopfästade). U å.
1400 a. Rådhuset. Vattenledningkontorets avd. Plan. U å.
1400 b. Rådhuset. Byggnadskontorets avd. Plan. U å.
1403. Spårväg t Lindö. Alt 5. Plan, längdprofil. Tillhör kostnadsförslag av 28/2 1910. Delvis färglagd. U å.
1405. Stortorget, gångbana. Plan.. NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
1406. Gator öster om Mätaregatan. Förslag till profiler. Plan. NS Byggnadskont W Carling. Delv färglagd. U å.
1407. Vattengränd/Motala Ström-Bråddgatan. Plan, längdprofil. U å.
1408. Lindövägen /10 m bredd/ Plan, längdprofil. Tillhör kostnadsförslag 23/3 1910 NS Byggnadskontor W Carling. U å.
1409. Väg Repslagaregatan - hållplats vid Lindö spårväg. Plan. Tillhör kostnadsförslag 16/3 1910. NS Byggnadskontor W Carling. U å.
1412 a. Spårväg Östra Promenaden - Lindö. Plan, längdprofil. Tillhör kostnadsförslag 8/3 1910 NS Byggnadskontor W Carling. Delv färglagd. U å.
1412 b. Spårväg Östra Promenaden - Lindö. Plan, längdprofil. Tillhör kostnadsförslag 8/3 1910 NS Byggnadskontor W Carling. Delv färglagd. U å.
1413. Kv Stättan av Berskvarteret tomt 3 & 4. Karta uå
1414 a. Växthus vid Sylten. Alt 1 o 2. Plan, sektion av platsen, NS Byggnadskontor W Carling. U å.
1414 b. Växthus vid Sylten. Alt 1 o 2. Plan, sektion av platsen, NS Byggnadskontor W Carling. U å.
1415. Växthus vid Sylten. Borrkarta, grundritn. Alt 1, NS Byggnadskontor W Carling. U å.
1426. Kv Stabben tomt 3 & 4. Borrundersökningar. U å.
1428. Tyska Torget. Plan med befintliga träd, NS Byggnadskontor W Carling (2 ritn varav 1 delv färglagd). U å.
1430. Växthus vid Sylten. Stadsträdgårdsmästaren (?). Alt 3, plan, marksektion, NS Byggnadskontor W Carling. U å.
1432. Spårväg till Lindö. Plan, längd- o tvärsektion, NS Byggnadskontor W Carling. Delv färglagd (2 ritn - 1 på papper, 1 på väv). 1910
 
311906 – 1925, uå1434. Nya Rådhuset med angränsande gator. Karta, NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
1436. Rådhuset med angränsande gator. Längdprofil. U å.
1437. Soplår i Norra förstaden. Skiss. U å.
1438. Gator norr om Elektricitetsverket. Profil, plan, NS Byggnadskontor W Carling. 1910
1439. Oxelvägen. Plan, längdprofil, NS Byggnadskontor, W Carling. 1910
1440. Elektricitetsverkets tomt vid Oxelbergen. Borrundersökningar, NS Byggn-kontor W Carling. 1910.
1441 a. Förslag. Alt. 1. Växthus för Norrköping stad. Plan, fasader, sektioner och detaljer. Delvis färglagd, Oscar Nyström, Stockholm. 1910.
1441 b. Förslag. Alt. 2. Växthus för Norrköping stad. Plan, fasader, sektioner. Delvis färglagd, Oscar Nyström, Stockholm. 1910.
1442. Rådhuset. Huvudritning: Situationsplan, planer jord-, källar-, botten- o vån 1-2 tr upp, vindsvån, fasader, sektioner. I Gust. Clason (11 sammanhäftade blåkopior) Stockholm. 1906.
1446. Rännstensgaller vid läroverket mot Västra Nygatan. NS Byggnadskontor, W Carling. 1910.
1449 a. Göteborgs Hamnbana. Massgodshamnens utvidgning. Plan, blåkopia. 1910.
1449 b. Utvidgning av massgodshamnen, Sannegårdsviken, plan, Göteborg, Wolmar Fellenius. Blåkopia. 1907.
1449 c. Förslag. Godsstation vid Vädersågen. (Utvigdning av massgodshamnen). Plan, Wolmar Fellenius, blåkopia, Göteborg. 1909.
1450 b. Malmö Hamn. Karta, blåkopia. U å.
1451. Lindövägen. Plan /ej utförd/ Till kostnadsförslag. Alt 1, 2, 8. 1910.
1453. Södra Bryggaregatan och angränsande gator. Gångbanornas stenbeläggn: Plan. NS Bygg nadskontor W Carling. Delv färglagd. 1910.
1454. Södra stadsplan. Gator omkr kv Hyacinten, Accasian, Lackviolen och Eternellen. Planer. Ej utförda Färglagd. NS Byggnadskontor W Carling. U å.
1456. Fotogenbehållare. Förslag, NS Byggn-kontor. 1910.
1458 a. Trädgårdsmästarebostaden å Sylten. Förändr. Plan, fasader. Harry Andersson. 1925.
1458 b. Trädgårdsmästarebostaden å Sylten. Förändr. Plan, profiler. NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
1462. Ventil- o intagningsbrunn för fotogenledning. NS Byggnadskontor. 1910.
 
321900 – 1910, uå1463. Södra stadsplan. Avloppsledning. Förslag /Hallman & Sundbärg/. Plankarta 1:2000. Profiler. Ej fastställda (2 st; 1 delv färglagd). En tillhör skrivelse från Axel Bennet till Hallman 17/7 1900, den andra tillhör Byggnadskontorets skrivelsejournal nr 905, 26/10 1900. NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
1464 a. Rådhuset. Plan av vindsvån. Plansektionerav av tornet. Blåkopia. U å.
1464 b. Rådhuset. Sektion. Blåkopia. U å.
1464 c. Rådhuset. Sektion genom tornet. Blåkopia. U å.
1466. Gator omkr kv Hyacinten, Accasian, Lackviolen och Eternellen. Förslag till profiler. Avloppsledningar. NS Byggnadskontor W Carling. U å.
1467. Fattigvårdsbyråns kontorslokaler. Plan. Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
1475. Spårväg Stortorget - Lindö. Plan, längdprofil. NS Byggnadskontor, W Carling. 1910.
1476 a. Spårväg Stortorget - Lindö. Plansträckning å Hamnförslagskartan . Unander & Jonson Ingenjörsfirma. Elektricitetsverket. U å.
1476 b. Projekterad spårväg till Lindö. Karta. Norrköpings Spårvägar. Blåkopia. 1909.
1477. Tyska Torget. Planteringsförslag med fontän. Plan Färglagd. Ej utförd. Alt 1. NS Byggnads- kontor, W Carling. 1910.
1480. AB International Harvester. Karta av A Gustaf Lövstrand, kommissionslantmätare. Blåkopia. 1906.
1481. 15 metersgata i Norrköping. Normalsektioner. NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
1483. Godsgatan. Plan och tvärsektion. Delv färglagd. NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
1484. Tyska Torget. Planteringsförslag med fontän, plan. Färglagd. Ej utförd. Alt 2. NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
1485. Tyska Torget. Planteringsförslag med fontän, Sockel. Skärning, profiler. Alt 2. NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
1487. Tyska Torget. Planteringsförslag. Detaljer. Ej utförd NS Byggnadskontor. U å.
1488. Tyska Torget. Planteringsförslag. Plan, profiler, detaljer. Delv färglagd. Alt 3. NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
 
331876 – 1910, uå1491. Butängen. Borrundersökningar. Fredrik Bruno, NS Byggnadskontor W Carling. U å.
1497 a. Tyska Torget. Planteringsförslag . Färglagd. Ej utförd. NS Byggnadskontor. U å.
1497 b.Tyska Torget. Del av planteringsförslag .Färglagd. Alt. 2. Ej utförd. U å.
1498 a. Rådhusgården. Förslag. Plan över planering . Alt. 1. NS Byggnadskontor. U å.
1498 b. Rådhusgården. Förslag. Plan över planering . Alt. 2. Blåkopia. NS Byggnadskontor. U å.
1498 c. Rådhusgården. Förslag. Plan över planering . Alt. 3. Blåkopia. NS Byggnadskontor. U å.
1500. Lindövägen /10 m bredd/. Alt. 8. Längd- o tvärprofil.Tillhör kostnadsförslag 6/10 1910. NS Byggnads kontor, W Carling. U å.
1504. Kv S:t Johannes. Borrundersökningar. Gösta Smitt. 1903.
1505. Kv S:t Johannes tomt 12 /mitt för Hörsalen/ Nybyggnadsförslag. Planer, fasad och sektion. Johan Franzén, arkitekt, (6 blåkopior). U å.
1506. Karta; Norrköping, skala 1:6000. Hus byggda 1876-1896. Färglagd kopia. U å.
1507 a. Strandväg vid kv Enväldet. Plankarta över angränsande kvarter. U å.
1507 b. Strandväg vid kv Enväldet. Plankarta. Avvägningar. U å.
1508. Bredgatan och Garvaregatan. Reglering. Karta Alt 1. T Zetterstrand. U å.
1510 a. Kv Enväldet tomt 3. Förslag. Bebyggande. Plan av bottenvån ing. Blåkopia. W Northun. 1907.
1510 b. Kv Enväldet tomt 3. Förslag. Bebyggande. Plan vån 1 tr upp. Blåkopia. W Northun. 1907.
1510 c. Kv Enväldet tomt 3. Förslag. Bebyggande. Fasad mot Motala Ström. Blåkopia. W Northun. 1907.
1511. Förslag. Körbro över Motala Ström vid epidemisjukhuset. Plan och profil. Blåkopia. NS byggnadskontor W Carling. U å.
1512 a. Laxholmsbron /träbro/ Plan. Blåkopia. U å.
1512 b. Laxholmsbron /träbro/ Plan, elevation, skärning. U å.
1512 c. Laxholmsbron /träbro/. Grafiska beräkningar. Cg, NS Byggn-kontor. 1899.
1512 d. Laxholmsbron. Diagram. U å.
 
341870 – 1883, uå1513 a. Oskar Fredriks Bro. Plan, fasad och sektion. Huvudritn. U å.
1513 b. Oskar Fredriks Bro. Detaljer. 1870(?)
1513 c. Oskar Fredriks Bro. Detaljer, delvis färglagd. 1870.
1513 d. Oskar Fredriks Bro. Färglagd. U å.
1513 e. Projektritning till Saltängsbrons (Oskar Fredriks Bro) nybyggnad. Brospann, detaljer. Färglagd. U å.
1513 f. Oskar Fredriks Bro. Bro, brofästen, räcke samt gaslyktor. U å.
1513 g. Oskar Fredriks Bro. Mellersta spannet. Broräcke samt gaslyktor. U å.
1513 h. Oskar Fredriks Bro. Brospann, räcke, gaslyktor. U å.
1513 i. Oskar Fredriks Bro. Brospann, gaslyktor, 1883. Arkivfoto 1885.
1513 i+k. Oskar Fredriks Bro 1883. Förslag till ombyggnad nov 1883
1513 j. Oskar Fredriks Bro. Nytt förslag till brobana och trottoarer. Motala Mek. Werkstad. Sven Almqvist. 1883(?)
1513 k. Oskar Fredriks Bro. Förslag till ombyggnad. 1883.
1513 l. Oskar Fredriks Bro. Mellersta spannet. U å.
1513 m. Oskar Fredriks Bro. Ändspann. U å.
1513 n.Oskar Fredriks Bro. Bropelare. Detalj. U å.
1513 o. Oskar Fredriks Bro. Socklar: Genomskärning. U å.
1513 p. Landfästen. U å.
1513 q. Oskar Fredriks Bro. Utslag av brobalkarna. Norra spannet. J A Nordstedt, Stockholm. 1883.
1513 r. Oskar Fredriks Bro. Detaljer. U å.
1513 s. Oskar Fredriks Bro. Bregel ändspann. U å.
1513 t. Oskar Fredriks Bro. Brospann m m. Detaljer. Genomskärning, spegelvänd kopia. U å.
1513 u. Oskar Fredriks Bro. B-ändpann m m. Detaljer. Spegelvänd kopia. U å.
1513 v. Oskar Fredriks Bro. Brospann m m. Färglagd. U å.
1513 x. Oskar Fredriks Bro. Detaljer. U å.
 
351877 – 1910, uå1515 d. Geologisk undersökning. Beskrivn till kartblad över Norrköping. M Stolpe, Stockholm. 1879.
1515 e. Geologisk karta över Norrköping med omnejd. 1879.
1515 f. Geologisk undersökning. Beskrivn till kartbladet Norsholm. GA Carlsson, Stockholm. 1880.
1518. Strömsholmen. Huvudritn. Sommarrestaurang. Bro: Plan, fasad samt husfasad mot väster. Stockholm, Carl Bergsten. Blåkopia. 1905.
1519 a. Laxholmsbron. Förslag CA Lindvall. Bergsund. Blåkopia. 1877.
1521 a. Fotogenbehållare. Detaljer /Nitskarvar/. U å.
1521 b. Oljebehållare 550 kbm. Detaljer /Nitskarvar/ uå
1523 a. Kreatursmarknadsplats vid Ståthögavägen. Karta. Färglagd. Robert Weisse. 1898.
1523 b. Kreatursmarknasplats vid Ståthögavägen. Plan med förslag till vattenledning och dränering. Färglagd. Robert Weisse. 1898.
1527. Rådhus. Huvudritningar. Förslag våningsplaner: Sign. Ludvig Peterson år 1898 (4 blåkopior). Våningsplaner: Sign. I G Clason år 1900 (8 blåkopior). Förslag fasader: Sign. IG Clason år 1900 (3 st). Totalt 15 sammanhäftade ritningar (varav 12 blåkopior). Ej utfört. 1898, 1900.
1528. Karta över Norrköping. Gatuhöjder, Skala 1:3000. NS byggnadskontor W Carling, delvis, färglagd. U å.
1531. Dammbyggnad för Bergsbrogruppen. Förslag till skibordsdammens förändring. Plan, profil, BL Hellström. 1883.
1532. Motala Ströms södra strand mellan kv Rustkammaren - Motala varv. Färglagd karta. U å.
1536. Tyska Torget. Planteringsförslag. Alt 4-14 (Obs! alt 9, 12-14 saknas), 8 ihopsatta blåkopior Färglagda, 1910, u å.
 
361900 – 1910, uå1537. Motala Ström med angränsande område. Bergsbron-Järnbron. Situationsplan utvisande reglering. Blåkopia. Linköping. 1900.
1539. Spårvägsspår med underbädd. Tvärsektion, kopia. U å.
1540. Karta över Norrköping skala 1:8000. Färglagd. NS Byggnadskontor. 1910.
1541. Spårvägen, banprofil, skärning. Blåkopia. 1910.
1542. Vattenavlopp för skenanläggning. Blåkopia. U å.
1545. Spårvägen. Detalj av rörmast. Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft. Berlin. U å.
1547 a. Växthusbyggnad för Norrköpings stad. Förslag. Plan, fasader, sektioner. Alt 2. U å.
1547 b. Växthusbyggnad för Norrköpings stad. Detaljer av snickerier. Alt 2. U å.
1550 a. Himmelstalund. Nya Begravningsplatsen. Plan. Alt 1. NS Byggnadskontor. U å.
1550 b. Himmelstalund. Nya Begravningsplatsen. Förslag. Plan. Alt 2. NS Byggnadskontor. U å.
1550 c. Himmelstalund. Nya Begravningsplatsen. Förslag. Plan. Yngve Rasmussen, Göteborg. Kopia. 1910.
1551 a. Skandinaviska Kredit AB. Gas-, vatten- och avloppsledningar. Källarvåning. Albin Svensson. Stockholm. 1906.
1551 b. Skandinaviska Kredit AB. Gas-, vatten- och avloppsledningar. Bottenvåning. Albin Svensson. Stockholm. 1906.
1551 c. Skandinaviska Kredit AB. Gas-, vatten- och avloppsledningar. Våning 1 tr. Albin Svensson. Stockholm. 1906.
1551 d. Skandinaviska Kredit AB. Gas-, vatten- och avloppsledningar. Våning 2 tr. Albin Svensson. Stockholm. 1906.
1551 e. Skandinaviska Kredit AB. Gas-, vatten- och avloppsledningar.Våning 3 tr. Albin Svensson. Stockholm. 1906.
1551 f. Skandinaviska Kredit AB. Gas-, vatten- och avloppsledningar. Entresolvåning. Albin Svensson. Stockholm. 1906.
 
371907 – 1910, uå1553. Rådhuset, trottoar framför. Plan. U å.
1554. Läroverkets gymnastikhus. Detalj till staketstolpe. U å.
1556. Telegrafhuset i kv Kronan: Plan avkällaren, ? Johansson, Stockholm. 1910.
1557. Trädgårdsgatan /Drottninggatan-Norra Kyrkogatan/ Längdprofiler, FB, NS Byggnadskontor. 1907.
1559. Sandbyhov. Avlopp inom området. Planer. John Berlien, ingenjör. 1910.
1560. Tyska Torget. Plantering. Plan och profiler. Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
1561. Oskar Fredriks bro. Balk. Blåkopia. U å.
1563 a. Lindövägen /10 m bredd/ Alt 3 a. Plan, längd- o tvärsektioner. W Carling, NS Byggnadskontor. U å.
1563 b. Lindövägen /10 m bredd/ Alt 3 b. Plan, längdsektion. W Carling, NS Byggnadskontor. U å.
1563 c. Lindövägen /10 m bredd/ Alt 3 c. Plan, längdsektion. W Carling, NS Byggnadskontor. U å.
1563 d. Lindövägen /10 m bredd/ Alt 3 d. Plan, längdsektion. W Carling, NS Byggnadskontor. U å.
1563 e. Lindövägen /10 m bredd/ Alt 3 e. Plan, längdsektion. W Carling, NS Byggnadskontor. U å.
1564. Himmelstalund. Nya Begravningsplatsen. Plan. Alt 3. W Carling, NS Byggnadskontor. U å.
1565.Begravningsplats vid Himmelstalund Förslag. Avvägningskarta. Plan. W Carling, NS Byggnadskontor. U å.
1566. Begravningsplats vid Himmelstalund. Förslag. Vatten och avlopp. Plan.W Carling, NS Byggnadskontor. U å.
1567. Begravningsplats vid Himmelstalund.Begravningsplats vid Himmelstalund. Plan.W Carling, NS Byggnadskontor. U å.
1569. Begravningsplats vid Himmelstalund. Förslag. Iordningställande av norra delen. Plan. W Carling, NS Byggnadskontor. U å.
 
381907 – 1911, uå1571. Södra stadsplan /ej fastställt förslag/ Avvägningskarta. U å.
1572. Öster om Norrköpings område. Karta. U å.
1587 a. Rådhuset. Östra flygelns bjälklag. Tillhör entreprenadkontrakt 15/11 1908. U å.
1557 b. Rådhuset. Östra flygelns bjälklag. Tillhör entreprenadkontrakt 15/11 1908 . Ritad 23/7 1908.
1596. Vägen Norrköping-Lindö. Karta över delar av Husby och Berga i och för väg. 1911(?)
1597. Gästgivarehagen. Kostnadsförslag till 2 barlastbryggor. NS Byggnadskontor. U å.
1601. F d Gemmels villa, Sylten. Vatten- o avloppsledningar Plan. NS Byggnadskontor W Carling. U å.
1604. Standard Hotell. Ångledning till trädgård. Förslag. U å.
1606. Kv G:a Rådstugan tomt 1, 2, 3. Borrundersökningar. U å.
1609. Lithografiska AB. Gas, vatten, avlopp. Förslag. Plan. Albin Svensson, Stockholm. 1910.
1610-1611. Industriområde öster om Mätaregatan. Förslag. Alt a, b. Tomtkarta. Färglagd. Ej utförd. Ritn sammanhäftade. U å.
1614. Rör för flaggstänger. Genomskärning. NS Byggnadskontor W Carling. U å.
1618 a-b. Galgberget. Nivåkarta. Borrundersökning. Plan. NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
1620. Vilbergen. Karta över befintliga vattenkällor. Förstorad från kommissionslantmätare Gust. Lövstrands upprättade karta år 1907. Förstorad kopia gjord av Robert Weisse. 1908.
 
391897 – 1911, uå1632. Almstajorden. Nivåkarta. Delv färglagd. U å.
1635 a. Sandby utjord. Karta. Färglagd. Kopia. Kommissionslantmätare A Gustaf Lövstrand. 1897.
1635 b. Sandby utjord. Beskrivning över verkställt ägoutbyte. Kommissionslantmätare A Gustaf Lövstrand.1897.
1637 Kabelbrunnar. Inritade på karta över Norrköping. 1:8000. U å.
1638. Fotogenkällare vid Kråkvilan. Förslag. Förändring av väg. NS Byggnadskontor. U å.
1639. Djäkneberget, bergsprängningsprofiler. 8 st sammanhäftade ritningar. U å.
1657. Teaterparken, skissförslag till parkanläggning. 1897(?)
1658. Gator och planteringar omkring Lithografen AB:s tomt. Kv Flöjten. Förslag. Plan, profiler. NS Byggnads kontor W Carling. Delv färglagd (2 st, varav 1 för Alt 1) Ej utförda. U å.
1659. Mätaregatan vid Lithografen. Förslag. Nybyggnad. Tvärprofil. Alt 1 NS Byggnadskontor W Carling Delv färglagd (2 ritningar varav 1 på papperoch en på 1 väv). U å.
1660. Hospitalsgatan vid Lithografen. Förslag. Nybyggnad. Tvärprofil. NS Byggnadskontor W Carling Delv färglagd (2 ritningar varav 1 på papperoch en på 1 väv). U å.
1662. Norra Förstäderna och Fredriksdal. Karta 1:2000. Tf stadsingenjör Fredrik Bruno. Blåkopia. 1911.
1666. Södra Förstaden. Gångbana, förslag. NS Byggnadskontor. U å.
1667. Kasernområden. Förslag. Karta över Norrköpings omnejd i sydväst. Robert Weisse, stadsing. Kopia. 1908.
1673. Kv Vårdtornet. Plantering å tomt 6 och 8. Förslag. Plan.Färglagd. NS Byggnadskontor W Carling. (2 ritningar varav 1 på papper och 1 på väv). U å.
1674. Gator och planteringar omkring Lithografen AB:s tomt Kv Flöjten. Förslag. Plan, profiler. NS Byggnads kontor W Carling (2 ritningar varav 1 på papper och 1på väv) Alt 2. U å.
 
401890 – 1911, uå1675: Mätaregatan vid Lithografen. Tvärprofil. Alt 2. (2 ritningar varav 1 på papper och 1 på väv) NS Byggnadskontor W Carling. U å.
1678 a. Kv Äpplet. Nybyggnad på tomt 4 och 5. Huvudritning. Planer av bottenvåning och vån 1 tr. Godkänd av Byggnadsnämnden 1890. Färglagd. Kopia. U å.
1678 b. Kv Äpplet. Nybyggnad på tomt 4 och 5. Huvudritning. Planer av källare och vidsvåning. Godkänd av Byggnadsnämnden 1890. Färglagd. Kopia. U å.
1679. Nya Begravningsplatsen, Himmelstalund. Karta av distriktslantmätare A Gustaf Lövstrand. Delvis färglagd, kopia. 1910.
1683. Kv Blåduvan och Falken. Förslag till gas- vatten- och avloppsledningar. Plan. NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
1684.Kv Blåduvan och Falken. Förslag till profiler av gator samt avloppsledningar. NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
1686. Hörsalen. Plantering omkring. Förslag. Plan. U å.
1697 a. Lindövägen-Östra Promenaden. Plan av korsningen. NS byggnadskontor. U å.
1697 b. Lindövägen-Östra Promenaden. Plan av korsningen. Blåkopia.NS byggnadskontor. U å.
1697 c. Lindövägen-Östra Promenaden. Plan av korsningen. Blåkopia.NS byggnadskontor. U å.
1697 d. Lindövägen-Östra Promenaden. Plan av korsningen. Färglagd. Blåkopia.NS byggnadskontor, uå
1697 e. Lindövägen-Östra Promenaden. Plan av korsningen.Delvis färglagd. Blåkopia.NS byggnadskontor. U å.
1700. Blyertskiss över Boxholms brädupplag; tomtkarta, kv Ejdern. Plan NS Byggnadskontor. U å.
1701. Törnell & Ringström AB. Nyborgs Yllefabrik. Dammbyggnader /borttagna/ Skiss. Plan. U å.
1709. Syltberget. Bergsprängning (9 ritningar) år 1911.
 
411874 – 1911, uå1713. Kv Blåduvan o Falken. Förslag. Kvarterskarta, EM Torolf. Kopia. 1911.
1715. Vrinnevid och Vallby. Förslag till avloppsdike av C A Sylvan, Statens lantbruksingenjör. Plan, längdprofil. Färglagd. 1911.
1717. Nya Begravningsplatsen, Himmelstalund. Iordningställande av norra området. Plan. NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
1718. Begravningsplats, Himmelstalund. Förslag. Profiler, vägar och avloppsledningar. NS Byggnadskontor, W Carling. U å.
1720. Tuberkulospaviljon vid Norrköpings sjukhus. Borrundersökningar (Transp.kopia till Husbyggnadsavd.) Orig.kvar. Nils Hj. Nilsson, NS Byggnadskontor. U å.
1724 a. Rådhuset. Lyktarm för poliskammaren. U å.
1724 b. Rådhuset. Lykta med text. Blyertsskiss. U å.
1726 a. Växthus; Norrköpings stad. Förslag till inredning: Planer, sektioner. NS Byggnadskontor. U å.
1726 b. Växthus; Norrköpings stad. Planer, sektioner. NS Byggnadskontor. U å.
1727. Spårvägslinje Östra Promenaden-Östra Station-Södra Nygatan. Förslag. Plan och längdprofil . NS Byggnadskontor.U å.
1732. Almstadjorden. Bebyggelse, vatten, avlopp-, gasledn. Förslag. Plan. Alt 1. NS Byggnadskontor. U å.
1733. Almstadjorden. Profiler gator samt avloppsledningar för egnahemsområdet. Alt 1. U å.
1734. Almstadjorden. Bebyggelse, vatten, avlopp-, gasledn.Förslag. Plan. Alt 2. Delv färglagd (2 st; 1 papper, 1 väv). U å.
1735. Almstadjorden. Profiler av gator o avloppsledningar för egnahemsområdet.Förslag. Plan. Alt 2. U å.
1742. Ny stadsplan öster om Norrköping. Förslag år 1911 av tf stadsingenjör E M Torolf. Kopia. NS Byggnadskontor. U å.
1747. Geologiska kartor över nordöstra delen av Östergötland. Färglagd. Undersökningen gjord av M Stolpe biträdd av GA Carlsson, C Kurck, O Söderén. 1874-1876.
 
421897 – 1912, uå1749. Skissförslag till parkanläggning. Teaterplan. Delvis färglagd, år 1897 (?)
1755. Lindövägen /10 m bredd/ Plan och profil. NS Byggnadskontor W Carling. (4 ritn; 3 papper, 1 väv). 1912.
1759. Statens Järnvägar. Stadsjord tillhörig Kungl Järnvägsstyr. Karta, delv färglagd. Robert Weisse år 1903.
1760 a. Skiss till Syltens kafépaviljong. Plan och fasad. NS Byggnadskontor. Blåkopia. U å.
1760 b. Syltens Kafépaviljong. Plan och fasad. Blåkopia. Arvid Strålin. U å.
1762. Butängen Stadsplaneförslag. Förslag till gatuhöjder. U å.
1765. Norra Promenaden vid Nya begravningsplatsen. Utsträckning. Plan och profil. NS Byggnadskontor. W Carling. Blåkopia. U å.
1766. Norra Promenaden-Upplandsgatan. Nya begravningsplatsen. Utsträckning. Plan och profil. NS Byggnadskontor. Uå.
1769. Kv Rom, Pilen och Alen. Förslag. Reglering. Plan. Robert Weisse, stadsingenjör. 1904.
1775. Renhållningens materialbod. Plan, fasader och sektion. Delvis färglagd. W Northun. 1907
1776. Förvaringsskjul för sopmaskiner. Situationsplan. U å.
1778. Händelö. Karta. Alt 1. NS Byggnadskontor (ritn på plastfilm). U å.
1779. Händelö. Karta. Alt 2. NS Byggnadskontor (ritn på papper). U å.
1783. Genomfartsvägar. Karta 1:6000. U å
1785 a. Mätaregatan vid Lithografen AB. Tvärprofil (utförd). NS Byggnadskontor. U å
1785 b. Mätaregatan vid Lithografen AB. Tvärprofil. Norrköpings Spårvägar. 1911.
1785 c. Mätaregatan vid Lithografen AB. Tvärprofil. B J. 1912.
 
431912, uå1795. Gasverket. Borrundersökning å tomten (transp.kopia t Gasverket). Orig. kvar. NS Byggnadskontor. Undersökning gjord av Nils Hj Nilsson. 1912.
1797. Spårvägskurva Mätaregatan- Trädgårdsgatan. Plan. NS Byggnadskontor. U å.
1798. Spårvägsbrunn. Detalj av brunnsram. NS Byggnadskontor. U å.
1802 a. Lindövägen. Brotrumma. Längdsektion och tvärsektion. Alt. 1. NS Byggnadskontor. W Carling. 1912.
1802 b. Lindövägen. Brotrumma. Längdsektion och tvärsektion. Alt. 2. NS Byggnadskontor. W Carling. 1912.
1805. Kv Safiren. Gator, gas, vatten, avlopp. Plan och profiler. Förslag. NS Byggnadskontor. U å
1806. Kv Safiren. Tomtindelning. Plan. Alt. A. Förslag. NS Byggnadskontor. Delvis färglagd. U å.
1807. Kv Safiren. Tomtindelning. Plan. Alt. B. Förslag. NS Byggnadskontor. Delvis färglagd. U å.
1809. Skylt. Påskrift: "Kammare för dokument". 1912 (?)
1814. Nya begravningsplatsen. Himmelstalund. Förslag till staket omkring. NS Byggnadskontor. U å.
1818. Norra Promenadens utsträckning. Tvärsektion. NS Byggnadskontor. U å.
1819. Begravningsplats vid Himmelstalund. Norra delen. Förslag. Norra delen. Plan. NS Byggnadskontor. U å.
1825. Hamnbron. Förslag. Fasad och vy över bron samt plan. Huvudritn Alt D4. 2 o 1 NS Byggnadskontor. 1912.
1826 a. Hamnbron. Förslag. Plan och längdsektion. Alt D4. 2 . NS Byggnadskontor. 1912(?).
1826 b. Hamnbron. Förslag. Plan och längdsektion. Alt D4. 2 . NS Byggnadskontor. 1912.
 
441912, uå1827. Hamnbron. Norra fasta spannet. Plan, tvärsektion, balkar. N Hj N. NS Byggnadskontor. 1912.
1828. Hamnbron. Förslag. Mellersta fasta spannet med tvärsektion N Hj N. NS Byggnadskontor. 1912.
1829. Hamnbron. Förslag. Detalj 24-metersspannet. Balk 1. Alt. D4. 2. NS Byggnadskontor. U å.
1830. Hamnbron. Förslag. Plan och skärning av klaffspannet med maskineri. Alt D 4. 1 o 2. NS Byggnadskontor. W Carling. 1912(?).
1831. Hamnbron. Förslag. Pålplan. Strömpelaren. Norra och södra klaffbropelaren. Alt D4. 2. N Hj N. NS Byggnadskontor. 1912.
1831 a. Hamnbron. Förslag. Pålplan. Strömpelaren. Norra o södra klaffbropelaren. Alt D4. 2. NS Byggnadskontor. 1912 (?).
1832. Hamnbron. Förslag. Strömpelaren. Alt. D4. 2. NS Byggnadskontor. 1912 (?).
1832 a. Hamnbron. Förslag. Strömpelaren. Plan. Alt. D4. 2. NS Byggnadskontor. 1912 (?).
1833 a. Hamnbron. Förslag. Strömpelaren. Fasad. Alt. D4. 2. NS Byggnadskontor. 1912 (?).
1833 b. Hamnbron. Förslag. Strömpelaren. Fasad. Alt. D4. 2. NS Byggnadskontor. 1912 (?).
1834. Hamnbron. Förslag. Södra landfästet. Plan, fasad och sektioner. Alt. D4. 2. NS Byggnadskontor. 1912 (?).
1834 a. Hamnbron. Förslag. Södra landfästet. Plan, fasad och sektioner. Alt. D4. 2. NS Byggnadskontor. 1912 (?).
1835. Hamnbron. Förslag. Norra klaffbropelaren. Fasad. Alt. D4. 2. Hamnmbron. NS Byggnadskontor. 1912 (?).
1835 a. Hamnbron. Förslag. Planer, fasad och sektioner. Alt. D4. 2. NS Byggnadskontor. W Carling. 1912 (?).
1836. Hamnbron. Förslag. Södra o norra kajernas ungefärliga utseende före brobyggnaden. Alt D4. 1 o 2. NS Byggnadskontor. 1912 (?).
1837. Hamnbron. Förslag. Strömpelaren. Fasad, plan och sektion. Alt. D4. 2. NS Byggnadskontor. 1912 (?).
1837 a. Hamnbron. Förslag. Strömpelaren. Fasad, plan och sektion. Alt. D4. 2. NS Byggnadskontor. 1912 (?).
1838. Hamnbron. Förslag. Mellersta fasta spannet . Balk 1. Längdsektion. Alt. D4. 2. NS Byggnadskontor. 1912 (?).
1839. Hamnbron. Förslag. Södra landfästet. Plan, fasad och sektion. Alt. D4. 2. 1912 (?).
1840. Hamnbron. Förslag. Norra landfästet. Plan, fasad och sektion. Alt. D4. 2. 1912 (?).
 
451897 – 1913, uå1842. Hamn- o industrispår. Hamnbron. Spår Norra Station-Södra Hamnkajen. Längdprofil. NS Byggnadskontor. 1912.
1844. Hamnbron. Förslag. Plan och fasad av hela bron. Se ritn 1825. Alt. D4. NS Byggnadskontor. 1912.
1846. Hamnbron. Förslag. Kajernas anslutning till landfästena. Alt. D4. U å.
1847 a. Borrundersökningar för gatu- och järnvägsbro. Förslag. Situationsplan. Unander & Jonson Ingenjörsfirma,Stockholm. Brunkopia. 1906.
1847 b. Borrundersökningar för gatu- och järnvägsbro. Förslag. Profiler. Unander & Jonson Ingenjörsfirma,Stockholm. 1906.
1849. Hamnbron. Förslag. Grafisk bestämning av pålbelastning vid södra och norra klaffbropelaren. Alt. D4. 2. NS Byggnadskontor. U å.
1850 a. Hamnbron. Förslag. Grafisk bestämning av pålbelastning vid södra kanalfästet. NS Byggnadskontor. Alt. D4. 2. U å.
1850 b. Hamnbron. Förslag. Grafisk bestämning av pålbelastning vid södra landfästet. NS Byggnadskontor. Alt. D4. 2. U å.
1851. Hamnbron. Förslag. Grafisk bestämning av pålbelastning vid södra och norra klaffbropelaren. NS Byggnadskontor. Alt. D4. 2. U å.
1852. Hamnbron. Förslag. Grafisk bestämning av pålbelastning vid södra landfästet. NS Byggnadskontor. Alt. D4. 2. U å.
1854. Hamnbron. Plan med måttsättning för underbyggnad. NS Byggnadskontor. U å.
1856. Hamnbron. Tvärsektion av klaffbrospannet med måttsättning. W Carling. NS Byggnadskontor. U å.
1857. Teaterparken. Parkanläggning (kring gamla teaterbyggnaden). 1897
1858. Hamnbron. Grafisk bestämning av pålbelastning vid södra och norra klaffbropelaren. Alt.D4.2. 1913(?)
1860. Hamnbron. Urtagning i norra landfästet för kajanslutning. NS Byggnadskontor. U å.
1862. Arbetsritningar för grund. Skånska Cementgjuteriet (6 st. sammanhäftade ritningar). U å.
 
461872 – 1914, uå1864. Norra Promenaden mellan Kungsgatan-Vattengränd. Jord hörande till Norra Promen aden, utarrenderad till fastighetsägarna. Karta upprättad av Aug. Blücher, delvis färglagd. 1875.
1865. Norra Promenaden mellan Kungsgatan-Brännerigatan samt Järnvägsparken, Sveaparken, och Götaparken. Jord hörande till promenad och parker. Karta av B Hellström , delvis färglagd (nr 7). 1872.
1866. Järnvägsparken, Sveaparken och Götaparken. Karta över parkområden. Färglagd (nr 9). 1872 (?)
1868. Hamnbron. Grafisk bestämning av pålbelastning vid norra landfästet. Förslag. NS Byggnadskontor. U å.
1869. Hamnbron. Grafisk bestämning av pålbelastning vid södra landfästet. Förslag. NS Byggnadskontor. U å.
1874. Hamnmbron. Granitbeklädnad till norra landfästet. NS Byggnadskontor. U å.
1876. Hamnbron. Detalj av nitförbindning till förankringsbalkar i klaffbropelarna. NS Byggnadskontor. U å.
1877. Hamnmbron. Ändring av konsol vid norra landfästet. U å
1878. Hamnbron. Armering samt isolering av väggar i maskin- och motviktsrum i norra klaffbropelaren. NS Byggnadskontor u å. NS Gatukontor 1914.
1879. Hamnbron. Bottnens djupläge mellan klaffbropelarna i brons mittlinje. NS Byggnadskontor. U å.
1881. Hamnbron. Norra klaffbron Upplagskvadrernas placering mm. NS Byggnadskontor. U å.
1882. Hamnbron. Södra klaffbropelaren. Armeringsritning. NS Byggnadskontor. U å.
1883. Hamnbron. Södra klaffbropelaren. Granitbeklädnad. NS Byggnadskontor. U å.
1884.Hamnbron. Norra klaffbropelaren. NS Byggnadskontor. U å.
1885. Hamnbron. Sil till sifonerna i motviktsrummen. NS Byggnadskontor. U å.
1886. Hamnbron.Tillflyktsnisch i klaffbropelarens motviktsrum. U å.
1889.Hamnbron. Norra klaffpelaren. Detalj till stenbeklädnad. NS Byggnadskontor. U å.
1891. Hamnbron. Manövertorn. Golv. NS Byggnadskontor. U å.
1892. Hamnbron. Länsbrunnar i klaffbropelare. NS Byggnadskontor. U å.
1895. Hamnbron. Pejlingar utförda av AB Skånska Cementgjuteriet. U å.
 
471896 – 1914, uå1896. Hamnbron. Granitbeklädnad. 1/20. Södra landfästet. NS Byggnadskontor. U å.
1897. Hamnbron. Granitbeklädnad. 1/20. Strömpelaren. NS Byggnadskontor. U å.
1898. Hamnbron. Granitbeklädnad. 1/20. Norra klaffbropelaren. NS Byggnadskontor. U å.
1899 a. Hamnbron. Strömpelaren. Profil till granitlist. NS Byggnadskontor. U å.
1899 b. Hamnbron.Södra klaffbropelaren. Detalj till stenbeklädnad. NS Byggnadskontor. U å.
1901. Hamnbron. Manöverhus med mått. Alt. 1. Gäller. Färglagd. U å.
1903. Manövertorn. Bjälklag och trappor. Plan och skärningar. NS Byggnadskontor. U å.
1907. Hamnbron. Norra klaffbropelaren. Förstärkning av spånt. NS Byggnadskontor. U å.
t
1908. Hamnbron. Södra klaffbropelaren. Granitbeklädnad. Täckskift. NS Byggnadskontor. U å.
1909 a. Hamnbron. Räls med skarvjärn, 1896 års modell. Blåkopia U å.
1909 b. Hamnbron. Sektion av räls. SJ modell 1896 (2 ritn; 1 väv, 1 papper). NS Byggnadskontor. W Carling. U å. Kopia. Avskrift gjord av John Ekelund 1914.
1910. Hamnbron. Detalj av bärbalkar under manövertorn. NS Byggnadskontor. U å.
1911. Hamnbron. Förslag. Ombyggnad kajerna intill bron. Landfäste. NS Byggnadskontor. NS Gatukontor. 1914.
1912. Hamnbron. Förankringsstagen. Detalj till bricka. NS Byggnadskontor. U å.
1913. Hamnbron. Förslag till kaj intill bron. Sektioner. NS Byggnadskontor u å. NS Gatukontor år 1914
1914. Hamnbron. Kaj intill bron Detalj förtöjningsring och stagmutter. NS Byggnadskontor. U å.
1916. Hamnmbron. Förslag. Beläggning av bron med betong, träkubb och plank. NS Byggnadskontor. U å.
 
481900 – 1913, uå1921. Hamnbron. Plan av bron med måttsiffror. Jfr ritn 1853 & 1854. U å.
1922. Hamnbron. Förslag. Uppfarter för bron. Plan. Skala 1:200. NS Byggnadskontor. U å.
1926. Stockholms stads gator. Normalsektionsritning. Blad 1 o 2 hopfästade. Färglagd. U å.
1927 a. Nya Begravningsplatsen vid Himmelstalund. Förslag till stängsel. Alt. 1. U å.
1927 b. Nya begravningsplatsen. Förslag till staket. U å.
1930. Nya begravningsplatsen. Förslag. Plankarta. Färglagd. John Petterson, stadsingenjör. 1912.
1933. Urinkur vid Östra station. Förslag. Situationsskiss. Plan och profil. Alt. 1 o 2. W Carling NS Byggnadskontor. U å.
1934. Hultet. Parkanläggning i anslutning till Konst- o Industriutställningen år 1906.Färglagd. Förslag omkring 1900 (?).
1935 a. 12 hkr bensinmotor sedd framifrån. U å.
1935 b. 12 hkr bensinmotor. Uppmätningsritn. Blåkopia. U å.
1936. Fotogenvagn. Uppmätningsritning. Blåkopia. U å.
1945. Borgs sockens begravningsplats. Förslag av A Gustaf Löfstrand, ditriktslantmätare år 1912. Borrundersökningar. NS Byggnadskotor. Kopia. U å.
1946. Tuberkulospaviljongen, Norrköpings sjukhus. Borrundersökningar (Transparant kopia till Husbyggnadsavd). Original kvar på GK. För undersökningen. Nils Hj Nilsson. NS Byggnadskontor. W Carling. U å.
1948. Slakthuset. Borrundersökningar. För undersökningen. Nils Hj Nilsson. NS Byggnadskontor.W Carling. U å.
1949 a. Hamnen. Ljurabäckens reglering. Upprättad av C A Sylvan, Statens lantbruksingenjör. Kopia. 1912.
1953. Ljura bäck. Förslag. Reglering med plan och profiler. Delvis färglagd. W Carling. NS Byggnadskontor. 1913
1964. Materialgård i Kv Rustkammaren. Plan. Bblyertsskiss. U å.
1966 a. Materialgård för Norrköpings stad vid Elektricitetsverket. Karta, situationsplan. Norrköpings Elektricitetsverk & Spårvägar. 1913.
1966 b. Materialgårdar för Norrköpings stad. Förslag till nya. Karta, situationsplan. Kopia. NS Byggnadskontor. 1913.
 
491880 – 1913, uå1970. Promenadens gatukorsningar. Förslag. Stensättningsplan. Alt. 1, 2 och 3. NS Byggnadskontor.1913
1971. Kv Örnen. Gatuprofiler omkring. Förslag. Plan och profiler. NS Byggnadskontor. W Carling. U å.
1972. Kolmårdssanatoriet. Borrundersökning. (Transparant kopia till Husbyggnadsavdelningen). Originalet kvar. NS Byggnadskontor. W Carling. För undersökningen Nils Hj Nilsson. U å.
1973. Stadsplanekarta för Norrköping. Ladugårdsgärdet,Tegelängen ochTegelhagen med omnejd. Förslag. Kopia. John E Petterson, stadsingenjör. 1912.
1978. Rådhuset. Avloppsledningar. Källaren. Plan. U å.
1979. Septic tank för fabrik i Norrköping. Blåkopia. Stockholm 1913.
1998. Tuberkulospaviljongen, Norrköpings sjukhus. Alt. 3. Borrundersökningar gjorda av Nils Hj Nilsson. NS Byggnadskontor. U å.
2019. Uthamn vid Lindö.Borrningar. Detaljplankarta. NS Byggnadskontor. U å.
2026. Borrundersökningar i viken norr om Lindö. NS Byggnadskontor. 1912.
2037. Septic tankanläggning. Plan och sektioner. Arvid Palmgrens Verkstad (?). 1913.
2038 a. Nybyggnad i kv Flaggan, tomt nr 1. Plan av källaren. Huvudritning. Blåkopia. U å.
2038 b. Nybyggnad i kv Flaggan, tomt nr 1. Plan av bottenvåningen. Huvudritning. Blåkopia. U å.
2038 c. Nybyggnad i kv Flaggan, tomt nr 1. Plan av våning 1, 2 och 3 tr upp. Huvudritning. Blåkopia. U å.
2038 d. Nybyggnad i kv Flaggan, tomt nr 1. Plan av vinden. Huvudritning. Blåkopia. U å.
2038 e. Nybyggnad i kv Flaggan, tomt nr 1. Sektioner A-B, C-D. Huvudritning. Blåkopia. U å.
2038 f. Nybyggnad i kv Flaggan, tomt nr 1.Fasad åt Generalsgatan. Huvudritning. Blåkopia. U å.
2040 a. Förslag. Norra Promenadens utdragning till gränsen mot Himmelstalund samt reglering av kv Krogen. Plan och sektion. Färglagd. 1880.
2040 b. Förslag. Norra Promenadens utdragning till gränsen mot Himmelstalund samt reglering av kv Krogen. Plan. Måttsatt. Färglagd. 1880 (?).
 
501905 – 1914, uå2051 a. Rådhuset. Jordvåningen. Förändring av rum och kök till laboratorium. U å.
2051 b. Rådhuset. Jordvåningen. Förändring av rum och kök till laboratorium. NS Byggnadskontor. U å.
2057 a. Karta över Norrköping. Skala 1:2000. NS Byggnadskontor. U å.
2057 b. Karta över Norrköping. Skala 1:2000. NS Byggnadskontor. U å.
2062. Järnvägskorsning vid Östra Eneby. Detalj av fackverksstolpe. NS Byggnadskontor. U å.
2064 a. Ventilkammare i Borgs Villastad. Förslag. Alt. 2. Plan, fasader och skärning. Huvudritning . Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2064 b. Ventilkammare i Borgs Villastad. Förslag. Alt. 2. Grundplan. Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2064 c. Ventilkammare i Borgs Villastad. Förslag. Alt. 2. Fönster, dörrar. Detaljer. Snickeriritning. Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2064 d. Ventilkammare i Borgs Villastad. Förslag. Alt. 2 Detaljritning. Gäller ej. Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2064 e. Ventilkammare i Borgs Villastad. Förslag. Plan, fasader mot väster och söder. Skärning A-B Delvis färglagd. W Carling (ombygd 1950). NS Byggnadskontor. U å.
2071. Belysningsmast å hamnen. Alt. 2. U å.
2103. Varmbadhusets tillbyggnad. Borrundersökning. Olle Warberg (?). NS Byggnadskontor. U å.
2111 a. Åbergs villa å Sylten. Förslag till förändring. Plan av avbottenvåning. Delvis färglagd. U å.
2111 b. Åbergs villa å Sylten. Förslag till förändring. Plan av vindsvåning. Sektion A-B. Delvis färglagd. U å.
2128. Förslag till gator intill kv Falken. Plan och tvärprofil av Sydvästra Promenaden. NS Byggnadskontor. U å.
2131 a. Strömsholmen. Restaurang. Huvud- o arbetsritning. Fasad söder. Carl Bergsten. Blåkopia. Stockholm. 1905.
2131 b. Strömsholmen. Restaurang. Huvud- o arbetsritning. Fasad väster. Carl Bergsten. Blåkopia.
Stockholm. 1905.
2131 c. Strömsholmen. Restaurang. Huvud- o arbetsritning. Sektioner A-B, C-D. Carl Bergsten. Blåkopia. Stockholm. 1905.
2131 d. Strömsholmen. Restaurang. Huvud- o arbetsritning. Serveringsveranda. Plan och fasader. Carl Bergsten. Blåkopia. Stockholm. 1905.
2131 e. Strömsholmen. Restaurang. Huvud- o arbetsritning. Restaurang. Förändringsritning. Plan och sektioner. Blåkopia. U å.
2132. Strömsholmen. Restaurang. Serveringsveranda. Huvudritning. Plan och fasader. Blåkopia. W Northun. 1914 (?).
 
511915, uå2134 a. Åbergs villa å Sylten. Källarplan. U å.
2134 b. Åbergs villa å Sylten. Planer av bottenvåning och våning 1 tr upp. Delvis färglagd. U å.
2160. Norrköpings vapen. U å.
2165. Gravkapell vid Nya begravningsplatsen. Bjälklag över likkällaren. NS Byggnadskontor. U å.
2166. Lekplats i kv Östra God Vän. Förslag. Plan. Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2174 a. Apoteket Kronan. Förslag. Barriär och staket mot Drottninggatan. Alt. 1. NS Byggnadskontor. U å.
2174 b. Apoteket Kronan. Förslag. Barriär och staket mot Drottninggatan. Alt. 2. NS Byggnadskontor. U å.
2174 c. Apoteket Kronan. Förslag. Staket mot Drottninggatan. Alt. 2. NS Byggnadskontor. U å.
2175. Rådhuset. Inredning av rum i vindsvåningen. Förslag. Plan och sektion A-B. Delvis färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2182. Hamnbron. Förändring av grindparti å södra klaffpelaren. Alt. 1 och 2. NS Byggnadskontor. U å.
2187. Kv Hovet, tomt nr 1. Inredning av bostäder. Plan av våning 1 tr upp. Färglagd. U å.
2196. Slakthus. Plattgolv i svinslaktshall. NS Byggnadskontor. 1915 (?).
2199. Slakthuset. Undersökningsbyrån. Grundplan till byggnad. Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2219. Åbergs villa å Sylten. Förslag. Vatten-, avlopp- och värmeledningar: Källarplan, bottenplan och 2:a våningsplan. NS Byggnadskontor. U å.
2229 a. Tullpackhuset. Karta utvisande byggnadens läge. Del 1. NS Byggnadskontor. U å.
2229 b. Tullpackhuset. Karta utvisande byggnadens läge. Del 2. NS Byggnadskontor. U å.
2251. Ångvält. Bakre delen. U å.
2254. Kv Lübeck. Förslag. Tomtreglering. U å.
2255. Oskar Fredriks Bro. Plåtbalkarna vid landfästena. Uppmätning. NS Byggnadskontor. U å.
2268. Nya begravningsplatsen. Gravkapell. Situationsplan. Kopia. U å.
2270. Karta över Norrköping. Skala 1:7000. U å.
 
521914, uå2271. Kv Pelikan, tomterna 3 och 4. Borrundersökning. U å.
2273. Strömsholmen. Förändringsritning: Plan, fasad, sektioner. W Northun. 1914.
2274. Baltiska utställningen. Norrköpingsavd. Uppsättning av ritningar, 9 st. varav 8 papper, 1 väv. U å.
2275. Rådhuset. Klockspelet. Ritning över inskriptionen. 1914(?).
2291. Planen framför Centralstationen. Stensättningsförslag /ej utfört/. Förslag. NS Byggnadskontor. U å.
2291 b. Planen framför Centralstationen. Stensättningsförslag /ej utfört/. Förslag. Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2300. Planen framför Centralstationen. Stensättningsförslag. 2 st. ritningar varav 1 väv, 1 papper (färglagd).
2330. Tullpackhuset. Plan och profiler. NS Byggnadskontor. U å.
2333 a. Materialgård i kv Tärnan. Situationsplan. Förslag. Delvis färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2333 b. Materialgård i kv Tärnan. Plan och sektioner. Delvis färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2333 c. Materialgård i kv Tärnan. Perspektiv. Färglagd. U å.
2333 d. Materialgård i kv Tärnan. Perspektiv. Färglagd. U å.
2333 e. Materialgård i kv Tärnan. Förslag. Situationsplan. NS Byggnadskontor. U å.
2336 a. Rådhusets klockspel. Uppmätningsritning av ställning. 1914.
2336 b. Rådhusets klockspel. Uppmätningsritning av ställning. 5 st. sammanhäftade blyertsskisser. 1914.
 
531907 – 1915, uå2337. Gravkapell. Järnkors. Detalj. Blåkopia. U å
2342. Kv Lübeck. Karta. U å.
2343. Vattenledningens materialgård i Kv Ruddammen. Karta. NS Byggnadskontor. U å.
2348. Gator kring kv Klinten, Toppen, Bäcken, Fjället. Förslag. Plan och sektioner genom trottoarer. Delvis färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2348 a. Gator kring kv Klinten, Toppen, Bäcken, Fjället. Förslag. Plan och sektioner genom trottoarer. NS Byggnadskontor. U å.
2348 c. Gator kring kv Klinten, Toppen, Bäcken, Fjället. Förslag. Alt. 2. Detalj av gångbanebläggningen.
NS Byggnadskontor. U å.
2350. Avlopp från Bäckershov. Profil. U å.
2360. Urinkurar i Norrköping. Kartor av befintliga och föreslagna. U. å.
2363 a. Magasin och smedja i kv Bävern: Plan, fasad och skärning. Delvis färglagd. Godkänd av Byggnads nämnden år 1915. U å.
2363 b. Verkstadsbyggnad i kv Bävern. Plan och fasad. Delvis färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2374. Slakthuset. Skållkar för svinslakthallen. Detaljer. NS Byggnadskontor. U å.
2393. Gator kring kv Klinten, Toppen, Bäcken och Fjället. Plan. Alt. 5. Delv färglagda. (2 ritningar: 1 papper och 1 väv). NS Byggnadskontor. U å.
2402 b. Slakthuset. Transportvagn. Munktells. Eskilsturna. Blåkopia. 1907.
2418. Gator kring kv Klinten, Toppen, Bäcken och Fjället. Förslag. Plan och sektion. Delvis färglagd. Exhib. Stadsfullmäktige i Norrköping 15/4 1915. (2 ritningar: 1 papper, 1 väv). W Carling. NS Byggnadskontor. U å.
2430. Hamnbron. Stödjemur för uppfarterna. Sektioner. NS Bygganadskontor. U å. NS Gatukontor. 1914
2431. Hamnbron. Kaj intill. Förtöjningsring. Detalj. NS Bygganadskontor. U å.
2433 a. Hamnbron. Förslag. Utläggande av järnvägsspår. NS Bygganadskontor. U å.
2433 b. Hamnbron. Förslag. Utläggande av järnvägsspår. Detalj. NS Bygganadskontor. U å.
2434. Hamnbron. Belysningsstolpe. Skala 1:20 (?). U å.
2435. Hamnbron. Detalj till räck och markering till plåtbalk. Plan. U å.
 
541914 – 1915, uå2436 a. Hamnbron. Södra sidan. Uppfarterna. Utsättningsplan. NS Byggnadskontoret u å. NS Gatukontor. 1914.
2436 b. Hamnbron. Norra sidans uppfarter. Utsättningsplan. NS Byggnadskontoret u å. NS Gatukontor. 1914.
2438. Hamnbron. Kajer intill bron. Detalj av stag m m. NS Byggnadskontor. U å.
2440. Hamnbron. Förstärkning av konsoler under järnvägsspåret och klaffspannet. Förslag. NS Byggnadskontor. U å.
2441. Hamnbron. Skydd för de elektriska kablarna vid klaffbropelarna. NS Byggnadskontor. U å.
2447. Hamnbron. Belysningsstolpar samt räck för bron. W Northun. U å.
2449. Hamnbron. Kabelanläggning under bron. Blyertsskiss. U å.
2450. Kv Buten, tomt 1 och 2. Kv Nunnan, tomt 5, 6, 7, 8. Beskrivning och ritningar rörande fastigheter: Situationsplaner, våningsplaner och skärningar. 1915.
2455. Simhallen. Detaljer till rökgång samt entrétrappa. (2 blåkopior). NS Byggnadskontor. 1915.
2465. Musikpaviljong i Götaparken. Förslag. Plan. Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2472 a. Tullpackhuset. Förslag. Plantering omkring plan. Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2472 b. Tullpackhuset. Uppfarten å norra sidan om bron. ( Blåkopia). U å.
2472 c. Tullpackhuset. Förslag till planering. (Blåkopia). Werner Northun. U å.
2473. Kv Fjället. Borrundersökning. Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2474. Kv Bäcken. Kvarterskarta. John E Pettersson. 1914.
2485. Gravkapellet. Nya begravningsplatsen. Takkonstruktion. (Blåkopia). H Krüger. Stockholm. U å.
2493 a. Förbindelseväg vid Sylten. Plan uå
2493 b. Förbindelseväg vid Sylten. Alt. 1 och 2. Plan och profil. 1915.
2493 c. Förbindelseväg vid Sylten. Plan och profil. NS byggnadskontor. U å.
 
551915, uå2498. Industriområdet öster om staden. Avlopp, vatten, gator. Plan och profiler. (2 st ritningar varav 1 blåkopia ). W Carling. NS Byggnadskontor. U å.
2498 a. Industriområdet öster om staden. Avlopp, vatten, gator. Plan och profiler. (3 st ritningar varav 2 på papper och en på väv). NS Byggnadskontor. U å.
2498 b. Industriområdet öster om staden. Avlopp, vatten, gator. Plan och profiler. NS Byggnadskontor. U å.
2498 c. Industriområdet öster om staden. Karta över kv Motorn. U å.
2518. Vattenledningens materialgård i kv Ruddammen. Sköve, plan. Blyertsskiss. U å.
2525. Kv Nunnan, Amsterdam och Köpenhamn. Borrundersökningar. NS Byggnadskontor. U å.
2527 a. Urinkur vid Gamla Torget. Förslag till placering. Alt. 1 och 2. Situationsplan. W Carling. NS Byggnadskontor. U å.
2527 b. Urinkur vid Gamla Torget och Dalsgatan. Alt. 1, 2, 3, 4 och 5. Situationsplan. NS Byggnadskontor. U å.
2532 a. Berga ägor. Borrkarta. (Se Robert Weisses karta). För undersökningen F Holmén. W Carling. NS Byggnadskontor. U å.
2532 b. Berga ägor. Borrundersökning. Profiler. (Se Weises karta). För undersökningen F Holmén. W Carling. NS Byggnadskontor. U å.
2546. Väntrum för hamnarbetare i kv Västra Kronomagasinet. Förändring: Planer, fasad och sektion. Delvis färglagd. (4 sammanhäftade blyertsskisser). U å.
2550. Hedvigs kyrkoplan. Bevattningsposters läge. Förslag. Plan. Delvis färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2552. Hamnbron. Järnstolpe för räck. Uppmätning av befintlig stolpe. NS Byggnadskontor. U å.
2556. Hamnbron. Avloppsventil i motviktsrummen. U å.
2557. Hamnbron. Räck mellan 24-metersspannen. W Northun. 1915.
 
561914 – 1915, uå2558 a. Hamnbron. Staket för klaffpelare. Förslag. NS Byggnadskontor. U å.
2558 b. Hamnbron. Granitbeklädnad av södra klaffbropelaren - täckskiftet. NS Byggnadskontor. U å.
2558 c. Hamnbron. Förslag. Staket för klaffbropelarna. NS Byggnadskontor. U å.
2559. Hamnbron. Förtöjningspållare på dykdalberna. W Carling. NS Byggnadskontor. U å.
2560. Hamnbron. Dykdalber med ledverk. NS Byggnadskontor. U å. W Carling. NS Gatukontor. 1914.
2561 a. Hamnbron. Räck å klaffspannet mellan kör- och gångbana. NS Byggnadskontor. U å.
2561 b. Hamnbron. Räck å klaffspannet mellan kör- och gångbana. Detaljer. NS Byggnadskontor. U å.
2562 a. Hamnbron.Trälämmar för klaffpelarna. NS Byggnadskontor. U å.
2562 b. Hamnbron.Träläm för klaffpelarna. NS Byggnadskontor. U å.
2562 c. Hamnbron.Trälämmar för klaffbropelarna. NS Byggnadskontor. U å.
2563. Hamnbron. Anordning för fastsättande av belysningsstolpar. Detaljer. NS Byggnadskontor. U å.
2564.Hamnbron. Dykdalber. Detalj. NS Byggnadskontor. U å.
2566. Hamnbron. Avslutning av rören i räck å uppfarterna. Alt. 1 och 2. U å.
2568. Hamnbron. Kopplingsschema för elektriska ledningar. (2 ritningar, varav 1 papper på väv och 1 på väv). U å.
2571. Hamnbron. Stegar från klaffpelare till ledverken. Förslag
2572. Fastsättande av ledstång i norra klaffbropelarens manövertorn. Detaljer. NS Byggnadskontor. U å.
2573. Hamnbron. Skyddsräck för instrumenttavlor i manövertorn (?). 1915
2574 b. Hamnbron. Byglar å brons räck för bommarna. Detalj. Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2575. Hamnbron. Kugghjul till kopplingsanordning för bommarna. NS Byggnadskontor. U å.
 
571905 – 1916, uå2588. Slakthuset. Grindparti vid slakthusdirektörens bostad. Förslag. Färglagd. NS Byggnadskontor. U å.
2634 a. Materialgård för Vattenledningen i kv Tärnan. Situationsplan. NS Byggnadskontor. U å.
2634 b. Materialgård för Vattenledningen i kv Tärnan. Plan. Delvis färglagd. U å.
2634 c. Materialgård för Vattenledningen i kv Tärnan. Förslag till verkstadsbyggnad. Planer, fasader, och sektion. Delvis färglagda. NS Byggnadskontor. U å.
2637 a. Södra Strandgatan. Förslag. Längdprofil och stensättningsplan. Måttsatt. Delvis färglagd. (2 ritninar: 1 papper, 1 väv). W Carling. NS Byggnadskontor. U å.
2639. Rådhuset och Militärskolan. Takplan för åskledarkontroll. U å.
2640. Dr H von Unges nybyggnad. Plan. Blåkopia. U å.
2642. Skolgatan och Hospitalsgatan framför Lithografen AB. Tvärsektioner
2645. JG Swartz magasin; kv Östra Kronomagasinet. Plan, fasad, skärning. John Carlson 1905. Blåkopia
2669 a. Bye bäcks förutvarand och nuvarande utlopp i Motala Ström. Kopia, delvis färglagd. Karta upprättad av stadsingenjör JE Pettersson år 1915.
2669 b. Bye bäcks förutvarand och nuvarande utlopp i Motala Ström. Kopia, färglagd karta. U å.
2670 b. Nya Tullhuset. Kostnadsförslag för anläggning normalspårigt stickspår med vagnsvåg. Ns Byggnadskontor. 1916.
2686. Gymnastikhus på kv Getängen. Borrundersökning. Ns Byggnadskontor. U å.
2687 a. Elektrisk spårväg Drottninggatan-Vrinneviskogen. Förslag. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
2687 b. Elektrisk spårväg Drottninggatan-Vrinneviskogen. Förslag. Plan. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2687 c. Elektrisk spårväg Drottninggatan-Vrinneviskogen. Förslag. Längdprofil och tvärsektioner. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2689. Kv Motorn. Borrundersökningar. Plan och profil. För borrningarnas riktighet Henning Andersson. Ns Byggnadskontor. W Carling. U å.
2690. Norrköpings Spårvägar. Banprofil med stolpe för luftledning. Skärning. 1910.
 
581916, uå2703. Kv Flöjten. Borrundersökningar. Plan och profiler. För borrningarnas riktighet Henning Andersson. Ns Byggnadskontor.W Carling. U å.
2714. Hamnbron. Situationsplan. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2720 a-b. Parker och promenader. Pappersholk. Blyertsskiss. Ns Byggnadskontor. U å.
2721 a. Syltbergsgatan. Utläggning av gata jämte smalspårigt stickspår vid kv Värmen. Alt. 1. Profiler. Delvis färglagd. (2 ritningar. varav 1 papper och 1 väv). Ns Byggnadskontor. U å.
2721 b. Syltbergsgatan. Utläggning av gata jämte smalspårigt stickspår vid kv Värmen. Alt. 2 b. Profiler. . (2 ritningar. varav 1 papper och 1 väv. 1 ritning delvis färglagd ). Ns Byggnadskontor. U å.
2721 c. Syltbergsgatan. Utläggning av gata jämte smalspårigt stickspår vid kv Värmen. Alt. 2 b. Profiler. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2722. Exporthyvleriet, kv Flamingon. Förslag. Körväg till Norra Promenaden. Plan. Färglagd (2 ritninar varav 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. U å.
2728. Stadsplan öster om Slakthuset. Förslag. Gatuhöjder. Plan. Blåkopia. U å.
2729. Körväg på Vikbolandsbanans f.d. järnvägsbank. Från Dagsbergsvägen till Östra Station. Förslag. Plan. W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
2734 a. Folkpark i Vrinnevidskogen samt körväg till denna. Karta. Skala 1:4000. 1916.
2734 b. Folkpark i Vrinnevidskogen samt körväg till denna.Förslag. Ns Byggnadskontor. 1916.
2736. Syltbergs- o Risängsgatorna. Plan och längdprofil. Ns Byggnadskontor. 1916.
2741. Statens Järnvägars område. Som bangården, väster om spåret. Karta. Färglagd . U å.
2747. Carl Swartz hem. Grundläggningsförslag av bildhuggaren Milles (transp.kopia t Husbyggnadsavd) Blyertsskiss. U å.
2748 a. Kv Ruddammen. Handelsgymnasiet. Elektrisk installation. Källaren. W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
2748 b. Kv Ruddammen. Handelsgymnasiet. Elektrisk installation. Bottenvåningen. W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
2748 c. Kv Ruddammen. Handelsgymnasiet. Elektrisk installation. 2:a våningen. W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
2748 d. Kv Ruddammen. Handelsgymnasiet. Elektrisk installation. 3:e våningen. W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
 
591912 – 1917, uå2758 a. Linköpingsvägen vid kv Toppen. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. U å.
2758 b. Linköpingsvägen jämte stödjemur vid dr H. v. Unges tomt. Plan och profil. W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
2765 a. Gästgivarehagen. Provbelastningar. Plan. Färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2765 b. Gästgivarehagen. Provbelastningar. Tabeller. 4 st. blåkopior. U å.
2768. Nya begravningsplatsen. Förslag. Vatten, dränering, avlopp. Plan och profil. År 1917 (?)
2768 a. Nya begravningsplatsen. Förslag. Vatten-, dränerings- och avloppsledningar. Plan. John E Pettersson, stadsingenjör. Ns Byggnadskontor. 1912.
2768 b. Nya begravningsplatsen. Vägar samt dränerings- och avloppsledningar. Profiler. John E Pettersson, stadsingenjör. Ns Byggnadskontor. 1912.
2770. Egnahemsområdet vid Lugnet. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
2776. Norrköpings stad m inkorp. Östra Eneby. Karta delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2782. Lindövägen. Karta över erforderlig mark för utläggning. Ns Byggnadskontor. U å.
2788. Hamnbron. Avloppsventil till motviktsrummet. Ns Byggnadskontor. U å.
2789. Väg, 8 m bred; Södra Strandgatan- Hospitalsholmen. Förslag. Plan och längdprofil delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2792 a. Bye bäck. Förutvarande och nuvarande utlopp. Karta. Delvis färglagd. John E Pettersson, stadsingenjör.1915.
2792 b. Bye bäck. Förslag till ersättande med täckt avloppsledning. Plan och profil. Alt. 1. Delvis färglagd. W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
2792 c. Bye bäck. Förslag till ersättande med täckt avloppsledning. Plan och profil. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2795 a. Förbindelseväg Strandvägen-Himmelstalundsbron. Förslag. Tomterna 49-65 i kv Ålen, Borgs villastad. (Även papperskopia av ovanstående). W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
2795 b. Förbindelseväg Strandvägen-Himmelstalundsbron. Förslag. Alt. 1. Profil och detaljer. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2795 c. Förbindelseväg Strandvägen-Himmelstalundsbron. Förslag. Alt. 1 och 2. Profil och detaljer. (Även papperskopia av ovanstående). Ns Byggnadskontor. U å.
2795 d. Förbindelseväg Strandvägen-Himmelstalundsbron. Förslag. Alt. 3a och 3b. Profil och detaljer. (Delvis fäglagd). (Även papperskopia av ovanstående). W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
 
601909 – 1917, uå2799. Lindövägen. Utvidgad tvärsektion. Förslag Alt. 1 och 2. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2802. Lindö Säteri. Karta över del därav. Kopierad 1909 av Fr Jonson, kommissionslantmätare. 1909.
2804 a. Kv Ruddammen. Tomtkarta. Färglagd. U å.
2805. Slakthuset. Trumma över avloppskulverten vid korsning av järnvägsspår. Detaljer. Ns Byggnadskontor. U å.
2809. Porsgärdet (sk Marielundsjorden) Gator, vatten och avlopp. Situationsplan. Ns Byggnadskontor. 1917.
2813. S:t Olai kyrkojord i kv Risängen. Karta över västra gränsen. Situationsplan och profil. Ns Byggnadskontor. 1917.
2820. Delar av Motala Ström med närmaste omgivningar. Karta. Situationsplan av föreslagna nya avloppsledningar. W Carling. Ns Byggnadskontor. 1917.
2820 a. Delar av Motala Ström med närmaste omgivningar. Karta med föreslaget nytt avlopp. Färglagd. U å.
2820 b. Delar av Motala Ström med närmaste omgivningar. Karta med föreslaget nytt avlopp. Färglagd. Norrköpings Stadsingenjörskontor. 1917.
2820 c. Delar av Motala Ström med närmaste omgivningar. Karta med föreslaget nytt avlopp. Situationsplan av föreslagna avloppsledningar. Delvis färglagd. U å.
2820 d 1-2. Delar av Motala Ström med närmaste omgivningar. Förslag till vattenkraftverk Bergsbron-Havet. Plan. (Delvis färglagd). U å.
2821. Strömutfyllnaden nedom Järnbron. Längd- och tvär-profiler. (2 ritningar; 1 papper, 1 väv). W Carling. U å.
2822. Kv Vulkan. Tomtindelad kvarterskarta, kopia. John E Pettersson. 1915
2823. Väg till SJ:s lokstallar. Plan. (2 ritn; 1 papper, 1 väv). W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
2824 a. Motorbåtshamn. Förslag till tillbyggnad norr om Strömsholmen. Ej utfört. W Carling. Ns Byggnadskontor. 1917.
2825. Koksgryta för blysmältning. Ritning för utförande. Ns Byggnadskontor. U å.
2826. Motorbåtshamn. Förslag till brygga vid Norra kajen. Plan mm. Ej utfört. Ns Byggnadskontor. 1917.
 
611913 – 1917, uå2832 a. Oxelbergen. Stadsplan. Förslag. Uå
2832 b. Oxelbergen. Stadsplan. Beräkningskostn/kvm tomtareal. Färglagd. Uå
2835. Kungsängens gård. Borrundersökningar. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2836. Kv Falken. Karta. Förslag till tomtindelning. Blåkopia. John Pettersson. 1913.
2842 a. Södra Strandgatan. Rännstensbrunn i avloppsläge. Profil. Ns Byggnadskontor. U å.
2842 b. Södra Strandgatan. Rännstensbrunn i avloppsläge. Profil. Blåkopia. U å.
2843. Spårkorsning å slakthusbangården (omlastningsspår - AB Kis smalspår). Ns Byggnadskontor. U å.
2844. Syltbergsvägen och Södra Strandgatan. Avlopp. Alt 2. Blåkopia. Ns Byggnadskontor. U å.
2845 a. Järnvägsparkerna. Karta över vatten och avlopp. Blåkopia. Ns Byggnadskontor. U å.
2845 b. Järnvägsparkerna. Karta över vatten och avlopp. Ns Byggnadskontor. U å.
2846. Kv Hjorten, tomt 1 av 2. Plan av gården. Ns Byggnadskontor. U å.
2855. Norrköpings Spårvägar. Profi av räls med beräkning av tröghetsmoment. U å.
2858. Stadens uthyrda jordlotter. Bevattningsställen å Norrköpings-karta. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2859. Holmen vid Gångspången. Iordningställande. Förslagsskiss. Plan och sektion A-B. Ns Byggnadskontor. U å.
2861. Kv Triangeln. Karta. Förslag till tomtindelning. John E Pettersson. 1917
2862 a. Himmelstalundsbron. Situationsplan. W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
2862 b. Himmelstalundsbron. Situationsplan. U å.
2864 a. Karta över Norrköpings. Skala 1:7000. Ns Byggnadskontor. U å.
2864 b. Karta över Norrköpings. Skala 1:7000. Färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2864 c. Karta över Norrköpings. Skala 1:7000. Huvudutloppsledning. Ns Byggnadskontor. U å.
2865. Borgs Villastad. Karta av Fr Jonsson, kommissionslantmätare. Färglagd. Ns Byggnadskontor. 1907.
 
621783 – 1917, uå2867. Gator kring kv Björnen. Situationsplan, längd- och tvärsektioner (2 ritn; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. U å.
2868. Porsgärdet (sk Marielundsjorden). Plan. U å.
2896. Karta över Norrköpings stad av J Cederblad. Upprättad 1783-1784. Avdragen från det i stadsingenjörskontorets arkiv förvarade originalet i 3 blad juni 1923.
2901. Gator för den sk Marielundsjorden. Tvärsektioner. Ns Byggnadskontor. U å.
2904. Krysset Hospitalsgatan-Bangårdsgatan. Skala 1:2000. Plan. U å.
2911.Karta över Norrköpings. + - höjder. Skala 1:7000. U å.
2923. Strömsholmen. Läge för byggnad för Roddklubben. Situationsplan. Färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2927 a. Eneby äng (Fredriksdahl) Karta av Gustav Löfstrand, distriktslantmätare. Kopia (2 ritningar 1 papper, färglagd. 1 väv). 1914.
2935. Egnahemsområde på Eneby äng. Förslag till gator, vatten och avlopp. Alt 1. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2936. Hamnbron. Träbeläggning på klaffspann. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2937. "Lådfabriken" i kv Kraften samt kv Slakthuset. Avlopp därifrån. Förslag. Ns Byggnadskontor. U å.
2938. Nya begravningsplatsen. Klosettbyggnad. Plan och fasad. U å.
2941. Högalund, Östra Eneby. Förslag till byggnadsplan. Stadsingenjör E Pettersson. Kopia. 1917.
2947. Syltbergsgatan och Risängsgatan. Tvärsektion. Tillhörande planritning 2970 (2 ritn; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. U å.
2948. Tegelängsgatan. Tvärsektion. Ns Byggnadskontor. U å.
2954. Lindövägen. Utvidgningsförslag. Tvärsektion. Ns Byggnadskontor. U å.
2959. Fredrikslund. Situationsplan. Ns Byggnadskontor. U å.
2961. Kv Flöjten, tomt nr 3. Karta. Skala 1:4000. U å
2963 a. Kv Enväldet, tomt nr 1. Gammal stenkaj. Förslag till ombyggnad. U å.
2963 b. Kv Enväldet, tomt nr 1. Karta upprättad av B L Hellström. Ombyggnad av stenkaj. 1890.
 
631910 – 1918, uå2964. Lindövägens utläggande till 20 m bredd. Plan och profiler. Broövergångar. Färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
2966 a. Kv Ångan. Karta. Skala 1:1000 . U å.
2966 b. Kv Ångan med omgivningar. Karta. Skala 1:1000 . U å.
2970. Syltbergsgatan och Risängsgatan. Vatten och avlopp. Gatuhöjder. Plan och profil. Färglagd (2 st; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. U å.
2976. Oxelbergen. Förslag till gator, vatten och avlopp. Färglagd. U å.
2978 a. Stadsplan omkring Oxelbergen. Tvärsektion av gator, vatten och avlopp. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
2978 b. Stadsplan omkring Oxelbergen. Gator, vatten och avlopp. Längdprofiler. Ns Byggnadskontor. 1918.
2978 c. Stadsplan omkring Oxelbergen. Gator, vatten och avlopp. Tvärprofiler. U å.
2978 d. Lindövägen. Alt 2. Utvidgning i samband med iordningställandet av Oxelbergen med omgivningar. Ns Byggnadskontor. 1918.
2979 a. Spårvägsspår i Stationsgatan. Normalprofil för spårvagn. Blåkopia. 1910
2979 b. Spårvägsspår i Stationsgatan. Skiss. Tvärsektion. Blåkopia. 1916.
2980. Kv Toppen, Klinten, Bäcken och Fjället. Karta. Ändring i överensstämmelse med P Hallmans och S Cronstedts förslag år 1877-1878. Färglagd kopia. Fredrik Bruno, tf stadsingenjör. 1911.
2981. Nordvästra stadsdelen (kv Björnen, Vargen m fl). Förslag. Byggnadsplan. Färglagd. John E Pettersson. 1913.
2982. Spårvägen. Hjultryck för spårvagn och släpvagn. U å.
2986. Kv Pelikan, tomt nr 3 och 4. Avlopp. Plan. AB Installatör. G Fahlin. Blåkopia. 1916.
2988. Gamla Lindövägen (Slakthusledningen-Ljura bäck). Längdprofil med dikesförslag. U å.
2989. Kv Djupet, västra delen. Avvägningskarta . Blåkopia. 1918.
2992 a. Utfartsvägar till egnahemsområden nordväst om Norrköping . Karta. Ns Byggnadskontor. U å.
2992 b. Utfartsvägar till egnahemsområden nordväst om Norrköping . Längdprofiler. Ns Byggnadskontor. U å.
 
641862 – 1919, uå2993. Gator på Almstajorden. Tvärprofiler. U å.
2997. Södra Stadsplan. Kostnad för iordningställande av gator kring en del kvarter. Färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
3005. Eneby m. o. Karta. Kopia. A Gustaf Lövstrand, distriktslantmätare. 1913.
3006. Kv Pryssgården. Förslag till stadsplan. Karta. A Gustaf Lövstrand (?). Exhib Ns Byggnadsnämnd 1917 Se prot 25/10 1917 § 215. Färglagd. U å.
3007. Saltängen öster om Kanontorget. Tomtindelning och reglering. B L Hellström 1862. Kopia år 1919.
3010 a. Lindövägens utläggning till 20 m bredd. Tvärprofil. Alt. 1 och 2. Ritning på väv. Ns Byggnadskontor. U å.
3010 b. Lindövägens utläggning till 20 m bredd. Tvärprofil. Alt. 1 och 2. Ritning på papper. Ns Byggnadskontor. U å.
3011 a. Hötorget. Föreslagen lekplan. Kopia. Färglagd. U å.
3011 b. Hötorget. Förslag till lekplan. Måttsatt. Färglagd. U å.
3012 a. Kv Enväldet, kajen. Ombyggnadsförslag. Plan och fasad. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
3012 b. Kv Enväldet, kajen. Ombyggnadsförslag. Alt 2. Plan, fasad samt sektioner. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
3012 c. Kv Enväldet, kajen. Ombyggnadsförslag. Alt 2 a. Plan, fasad samt sektioner. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
3013. Kv Värmen. Måttskiss. Kopia. U å.
3015. Mätarebrunnar å SJ:s serviceledningar. Plan. U å.
3019. Skiss till signal. Triangelpunkt. U å.
3020. Hellmans regnmätare. Varaktighetsdiagram. Ns Byggnadskontor. U å.
3027 a. Avlusningsanstalt (kv Köpenhamn). Förslag. Plan och fasad. Blåkopia. U å.
3027 b. Avlusningsanstalt (kv Köpenhamn). Förslag. Plan, fasad samt sektion. Delvis färglagd. Arkitekt Werner Northun. U å.
3030. Kv Draken och Vimpeln; gator omkring. Vatten och avlopp. Plan, profil och tvärsektion, delvis färglagd (1 papper och 1 väv). Ns Byggnadskontor. U å.
3032. Södra stadsplan. Kostnad/kvm tomtareal. Ns Byggnadskontor. U å.
3034. Södra stadsplan. Karta med nivåkurvor. U å.
3035. Oxelbergsområdet. Gator, vatten och avlopp. Plan och profiler. Ns Byggnadskontor. U å.
3037. Krysset Linköpingsvägen-Västra Nygatan. Gatuhöjder. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
 
651916 – 1920, uå3038. Hamnbron. Räcket. Förändring av grindpartiet. Ns Byggnadskontor. U å.
3039. Nedstigningsbrunn. Däxel. W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
3040. Rännstensbrunn. Däxel. Plant galler. W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
3041. Rännstensbrunn. Däxel. Kupigt galler. W Carling. Ns Byggnadskontor. U å.
3043. Oxelbergsområdet. Karta. Ns Byggnadskontor. U å.
3047. Koksgryta för blysmältning. Plan för utförande. Ns Byggnadskontor. U å.
3052. Vattenledningsmaterialgård i kv Tärnan. Förslag. Verkstad. Plan, fasader samt sektion. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
3056. Förstadsgator och därmed jämförliga vägar. Tvärsektion. Ns Byggnadskontor. U å.
3057. Tunnel under Knäppingsborgsgatan för kraftverk. Utförd längdsektion. Holmens Bruks & Fabriks AB, Norrköping. 1920
3058. Tunnel under Knäppingsborgsgatan för kraftverk. Plan. Holmens Bruks & Fabriks AB, Norrköping. Kopia. 1920.
3059. Västra Förstaden. Karta (2 st; 1 väv, 1 papper delvis färglagd). Ns Byggnadskontor. 1919.
3070. Nya Lasarettet å Krogaregärdet. Gas, vatten och avlopp. Färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
3071. Kvarngatan vid Färgeri AB. Tvärsektion med inlagda ledningar. U å.
3072 a. Gamla Kyrkogården. Uppfarten. Plan. Färglagd. U å.
3072 b. Gamla Kyrkogården. Uppfarten. Plan och sektion. Ns Byggnadskontor. U å.
3075 a. Fiskeby Pappersbruk. Plan. Kopia. 1916.
3075 b. Fiskeby Pappersbruk och Norrköpings stads pumpverk. Plan. Kopia. Färglagd. 1916.
3075 c. Fiskeby Pappersbruk. Plan. Kopia. 1916.
3075 d. Fiskeby Pappersbruk och Norrköpings stads pumpverk. Tjänstebostäder. Plan. Kopia. Färglagd. 1916.
 
661920 – 1921, uå3078 a. Regndiagram. Järmförelsetabell mellan Norrköping och Malmö. Ns Byggnadskontor. U å.
3082. Sandgatan mellan Motala Ström-Garvaregatan. Plan och längdprofil. Ns Byggnadskontor. U å.
3083. Vattengatan mellan Motala Ström-Garvaregatan. Plan och profil med sockelhöjder. Delis färglagd. Ns Byggnadskontor. U å.
3086. Garvaregatan vid kv Laxen. Plan och profil. Delvis färglagd. U å.
3087. Upplagsplatser för kraftverket. Karta. Delvis färglagd. U å.
3088 a. Nya Lasarettet å Krogaregärdet. Borrplan. Blåkopia. Ns Byggnadskontor. U å.
3088 b. Nya Lasarettet å Krogaregärdet. Beskrivning av utförda borrningar. U å.
3088 c. Nya Lasarettet å Krogaregärdet. Beskrivning av belastningsprov å byggnadsgrund. U å.
3089. Krogaregärdet. Karta. Ns Byggnadskontor. U å.
3093. Gator omkring Lithografen. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. U å.
3094. Motorbåtshamn. Tillbyggnad. Förslag. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
3096. Motala Ström vid Spången. Pejlingar. Plan och sektioner. Ns Byggnadskontor. U å.
3100. Epidemisjukhuset. Ns Byggnadskontor (transparant kopia till Husbyggnadsavd). Provborrning den 2 okt 1920.
3102. Gators och vägars budget. Gatuarbeten å västra stadsdelen. Skiss. Plan. Färglagd (2 st; 1 pap- per, 1 väv). Ns Byggnadskontor. 1921
3110. Bensintank å Sylten Tillfartsvägar. Plan. U å.
3112. Rännstensbrunn. Däxel till dito. Ns Byggnadskontor. U å.
 
671910, uå3115 a. Lindövägen, förlängningsförslag. Plan (1 original och 2 bilagor). Ns Byggnadskontor. U å.
3115 b. Lindövägen, förlängningsförslag. Längdprofil och tvärprofil (1 original och 1 bilaga). Ns Byggnadskontor. U å.
3116. Södra stadsplan. Fyllningsarbeten. Plan. (Delvis färglagd.) Ns Byggnadskontor. U å.
3117. Östra Eneby kyrkogård Karta. 1910
3118. Stadsplan söder om Södra Promenaden. Ns Byggnadskontor. U å.
3120. Södra stadsplan. Förslag. Höjder för fyllningsarbeten. (2 st; 1 väv, 1 papper, delvis färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3121. Rådhuset. Belysningsarmatur. (Delvis färglagd.) U. å.
3122. Promenad vid östra gränsen av Nya kyrkogården. Förslag till utläggning. Plan, längd- och tvärsektion (2 st ritningar, delvis färglagda). Ns Byggnadskontor. U å.
3122 a. Promenad vid östra gränsen av Nya kyrkogården. Förslag till utläggning. Längd- och tvärsektion.
Ns Byggnadskontor. U å.
3122 b. Promenad vid östra gränsen av Nya kyrkogården. Förslag till utläggning. Plan, längd- och tvärsektion (delvis färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3122 b 1. Promenad vid östra gränsen av Nya kyrkogården. Förslag till utläggning.Plan, längd- och tvärsektion (delvis färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3123. Lindövägen. Utläggning till 20 m bredd. Tvärprofiler. Ns Byggnadskontor. U å.
3130 a. Kantsten. Sektion. Måttskiss. Ns Byggnadskontor. U å.
3130 b. Smal kantsten. Sektion. Måttskiss. Ns Byggnadskontor. U å.
3130 b 1. Kantsten. Sektion. Måttskiss. U å.
3133. Nya lasarettet, Krogaregärdet. Förslag. Plan och profil av området (3 st; 2 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. U å.
 
681919 – 1921, uå3137. Södra stadsplan. Föreslagna upplagsplatser. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
3138. Stadsplan söder om södra och sydvästra promenaden. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
3139. Kv Hjälmen. Förslag till bebyggelse. Plan. U å.
3140 a-b. Kv Knipan. Tillfartsvägar. Plan och tvärsektion (delvis färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3141. Kv Växeln. Karta. Kopia. John E Pettersson. 1919
3142. Kv Knipan. Karta. U å.
3143. Syltbergsgatan. Väg till vedbod. Situationsplan. Ns Byggnadskontor. U å.
3144. Fiskebygatan. Plan och längdprofil. Ns Byggnadskontor. U å.
3145. Gamla Övägen och Askebygatan. Plan och längdprofil. Ns Byggnadskontor. U å.
3146 a. Lindövägen. Breddning till 20 m. Förslag. Plan och längdprofiler (delvis färglagd)l. Ns Byggnadskontor. U å.
3146 b, c, c 1. Lindövägen. Breddning till 20 m. Förslag. Tvärprofiler. Ns Byggnadskontor. U å.
3146 d. Lindövägen. Breddning till 20 m. Förslag. Östra Promenaden-Slakthuset. Tvärprofil. Ns Byggnadskontor. U å.
3160. Spårvagnshållplats vid Humpgatan. Stensättning. För slag. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
3161 a. Lindövägen. Förslag till sektion (blåkopia). Stadsingenjör John Pettersson. 1921.
3161 b. Lindövägen. Förslag till sektion. Utlagd till full bredd. Stadsingenjör John Pettersson. 1921.
3161 c. Lindövägen. Sektion av full bredd. Förslag. Tvärprofil Slakthuset-Lindö och Östra Promenaden-Slakthuset. U å.
 
691917 – 1922, uå3162 a. Norra materialgården i kv Bävern. Situationsplan. Uppmätningsritning. Ns Byggnadskontor. U å.
3162 b. Norra materialgården i kv Bävern. Situationsplan. Förslag till garage. Ns Byggnadskontor. U å.
3163. Kv Fjället, Bäcken, Toppen och Klinten. Iordningställande av gator omkring. Förslag. Plan (färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3164. Förbindelseväg Karlshov-Bergslagsvägen. Karta. Ns Byggnadskontor. U å.
3167. Lindövägen. Spårvägslinje. Tvärprofiler. Kommunala Affärsverket. 1921.
3168 a. Motorbåtshamn, Norra kajen. Förtöjningsringar. Plan av dessa vid Strömsholmen. U å.
3168 b. Motorbåtshamn, Norra kajen. Förtöjningsringar. Plan av dessa vid Strömsholmen. Ns Byggnadskontor. U å.
3174. Lindövägens utläggning till 20 m bredd. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
3175. Odalgatan: Lindövägen-Vikbolandsgatan. Förslag till utläggning. Plan, längd- och tvärprofil. Ns Byggnadskontor. U å.
3176 a. Stadsplan för Lindö. Förslag till förändring. Ns Byggnadskontor. U å.
3176 b. Stadsplan för Lindö. Förslag till förändring (delvis färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3177. Lindö. Plan över ägorna. Karta av tf distriktslantmätare Frithiof Engström. Kopia. Ns Byggnadskontor. 1917
3178. Krogaregärdet. Nivåkarta. U å.
3181. Fågelsången. Förslag till plantering. Plan (delvis färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3182. Syltberget. Tvärövergångar. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
3183. Väg mellan Oxelbergen samt Dagsbergs- och Söderköpingsvägarna. Förslag. Situationsplan, längd- och tvärprofil (delvis färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3185 a. Gamla Torget. Stensättning av körbanor med tuktad sten. Kopia. Ns Byggnadskontor. U å.
3185 b. Gamla Torget. Stensättning av körbanor med tuktad sten. Förslag (färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3185 c. Gamla Torget. Stensättning av körbanor med tuktad sten. Förslag (färglagd). Bilaga: Kostnadsförslag. Ns Byggnadskontor. 1922.
 
701920, uå3188. Lindövägens utläggning till 20 m bredd. Tullförvaltare Axel Elgs förslag. Tvärprofiler Östra Prome- naden-Slakthuset samt Slakthuset-Lindö. U å.
3190. Lindövägens utläggning till 20 m bredd. Östra Promenaden-Slakthuset. Alt E. Tvärprofil. Ns Byggnadskontor. U å.
3192 a. Väg Stockholmsvägen-Karlshov. Förslag. Detaljplan. Alt 1 (ritning på väv, 2 delar). Ns Byggnadskontor. U å.
3192 b. Väg Stockholmsvägen-Karlshov. Förslag. Detaljplan. Alt 2 (ritning på väv, 2 delar). Ns Byggnadskontor. U å.
3192 c. Väg Stockholmsvägen-Karlshov. Förslag. Plan, längdprofil och tvärsektion (delvis färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3196. Jungmansgatans förlängning. Förslag till tvärprofil. Ns Byggnadskontor. U å.
3198. Karta över Karlshov. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
3199. Platser för automobilsignaler å karta över Norrköping. Ns Byggnadskontor. U å.
3200. Havet nedan Järnbron. Avväggning av vattenytan framför kv Kullen. Plan. Ns Byggnadskontor.
U å.
3201. Lindövägens breddning framför Slakthuset. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
3203 a. Strömutfyllnaden nedan Järnbron. Plan av avloppskanalen (blåkopia). Holmens Bruks & Fabriks AB, Norrköping. 1920.
3203 b. Strömutfyllnaden nedan Järnbron. Längdprofil av avloppskanalen (blåkopia). Alt. utan tunnel. Holmens Bruks & Fabriks AB, Norrköping. 1920.
3203 c-f. Strömutfyllnaden nedan Järnbron. Sektioner av avloppskanalen (blåkopia). Holmens Bruks & Fabriks AB, Norrköping. 1920.
3203 g. Strömutfyllnaden nedan Järnbron. Plan av området nedanför Gångspången (blåkopia). Holmens Bruks & Fabriks AB, Norrköping. U å.
3203 h. Strömutfyllnaden nedan Järnbron. Avloppsledning från fabrikerna längs avloppskanalens norra sida (blåkopia). Holmens Bruks & Fabriks AB, Norrköping. U å.
3203 i. Strömutfyllnaden nedan Järnbron. Tunnel under Knäppingsborg. Längd- och tvärsektion. Holmens Bruks & Fabriks AB, Norrköping. C. L-n. 1920.
 
711920 – 1921, uå3204 a-b. Kv Kullen. Kvarterskarta (färglagd). Stadsingenjör John Pettersson. 1920.
3205 a. Allmänna och bygdevägar underhållna av staden. Karta (färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3205 b. Allmänna och bygdevägar underhållna av staden. Karta. Ns Byggnadskontor. U å.
3206. Spårväg till Lindö. Förslag (blåkopia). Plan och längdprofil. Ns Byggnadskontor. 1921.
3210. Gamla Övägen. Avloppsgrav och brotrumma. Plan och profil (2 st; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. U å.
3218. Ångvält. Skiss till bakhjul. Ns Byggnadskontor. U å.
3219 a. Gasverket. 150 m/m friskvattenledning från Motala Ström (trasp.kopia till gasverket). Plan och längdprofil. Ns Byggnadskontor. U å.
3219 b. Gasverket. 150 m/m friskvattenledning från Motala Ström (trasp.kopia till gasverket). Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
3220. Adelsgärdet och Högshorvan. Förslag till stadsplan, kvarters- och gatunamn. Ns Byggnadskontor. U å.
3221 a-d. Oxelbergen och Södra stadsplan /ev nödhjälpsarbete/. Plan (färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3221 e. Oxelbergen och Södra stadsplan /ev nödhjälpsarbete/.Plan (färglagd).Gator, vatten, avlopp. Ns Byggnadskontor. U å.
3221 f. Oxelbergen och Södra stadsplan /ev nödhjälpsarbete/. Gator. Tvärprofiler (2 st, 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. U å.
3221 g. Oxelbergen och Södra stadsplan /ev nödhjälpsarbete/. Längdprofiler till en del gator i området. Ns Byggnadskontor. U å.
3227. Ritningsarkiv. Fack för ritningar. Blyertsskiss. Detaljer. Ns Byggnadskontor. U å.
 
721922 – 1925, uå3229 a. Kv Renen och Björnen. Förslag till gator, vatten och avlopp. Plan (färglagd kopia). Måttsatt. Ns Byggnadskontor. U å.
3229 c. Kv Renen, Björnen, Älgen och Vargen. Karta skala 1:1000. (Kopia). U å.
3229 d. Kv Renen och Björnen. Förslag till gator, vatten och avlopp (färglagd). Måttsatt med någon justering. Ns Byggnadskontor. U å.
3230. Oxelbergen. Karta. Skala 1:1000. Ns Byggnadskontor. U å.
3232. Kv Rörläggaren. Ledningar i närliggande gator. Ns Byggnadskontor. U å.
3233. Fredriksbergsvägen. Plan. Karta. Skala 1:2000. Registerkarta 26. U å.
3234 a-c. Norra stationen. Förslag till ordnande av planerna framför. Plan. Alt 1 (färglagd kopia). John Pettersson, stadsingenjör. 1922.
3234 d. Norra stationen. Förslag till ordnande av planerna framför. Plan. Alt 2 (delvis färglagd). Förslaget förordas av polismästaren. Ns Byggnadskontor. 1924.
3234 e. Norra stationen. Förslag till ordnande av planerna framför. Plan. Alt 2a. Ns Byggnadskontor. 1925.
3234 f. Norra stationen. Förslag till ordnande av planerna framför. Plan. Alt 1 (färglagd). John Pettersson, stadsingenjör. 1922.
3234 g-h. Norra stationen. Förslag till ordnande av planerna framför. Plan. Alt 2. Ns Byggnadskontor. 1924.
3234 i-j. Norra stationen. Förslag till ordnande av planerna framför. Plan. Alt 2a. Ns Byggnadskontor. 1925.
3234 k. Norra stationen. Förslag till ordnande av planerna framför. Plan. Nivåkurvor. Alt 2a. Ns Byggnadskontor. 1925.
3234 l. Norra stationen. Förslag till ordnande av planerna framför. Plan. Alt 2a (färglagd). Ns Byggnadskontor. 1925.
3234 m. Norra stationen. Förslag till ordnande av planerna framför. Plan. Alt 2a. Ns Byggnadskontor. 1925.
3234 n. Norra stationen. Förslag till ordnande av planerna framför. Plan. Alt 2a. Ns Byggnadskontor. U å.
 
731920 – 1922, uå3237. Traversvagn för större rör. Ns Byggnadskontor. U å.
3241. Utloppsledning genom Järnvägsparken. Tvärprofil. Ns Byggnadskontor. U å.
3243 a. Nya Lasarettet. Plan och nivåkarta. Situationsplan till borrprofiler. Stadsingenjör John E Pettersson. 1920.
3243 b. Nya Lasarettet. Borrprofiler. Ns Byggnadskontor. U å.
3244 a. Krogaregärdet. Situationsplan till borrundersökningar. 1922
3244 b. Krogaregärdet. Borrundersökningar. Tabell. 1922
3246. Kv Elgen. Föerslagna gator, vatten och avlopp. Måttsatt karta (färglagd kopia). Ns Byggnadskontor. U å.
3247. Cementprovning vid byggnadskontoret. U å.
3248. Bokhylla. Förslag. Detalj. Ns Byggnadskontor. U å.
3249. Södra stadsplan. Nyutlagda rännstenar. U å.
3251 a. Strömparken. Förslag. Plan. Ivar Tengbom. Stockholm 1921.
3251 b. Strömparken. Förslag. Profiler genom utfyllning (kopia). Ivar Tengbom. Stockholm 1921.
3251 c. Strömparken. Förslag. Profiler genom utfyllning (kopia). Ivar Tengbom. Stockholm 1921. Ändrad 1922.
3252. Kv Elgen och Renen. Utläggning av gator, vatten och avlopp. Förslag. Plan, längdprofiler samt tvärsektioner. Alt 1 och 2 (färglagd, 2 st; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. U å.
3253 a. Tvåbackabrinkens trappor. Situationsplan. Alt 1 och 2. Ns Byggnadskontor. U å.
3253 b. Tvåbackabrinkens trappor. Sektioner. Alt 1 och 2. Ns Byggnadskontor. U å.
3253 c. Tvåbackabrinkens trappor. Plan och sektioner. Alt 3. Skisser av arkitekt Paulson. Ns Byggnadskontor. U å.
3253 d. Tvåbackabrinkens trappor. Förslag .Blyertsskiss. Plan och sektion. Alt 3 (delvis färglagd).Gustaf Paulson. 1922
3253 e. Tvåbackabrinkens trappor. Förslag. Alt 3. Blyertsskiss. Sektion (delvis färglagd). Gustaf Paulson (?). 1922 (?).
3253 f. Tvåbackabrinkens trappor. Förslag. Alt 3. Blyertsskiss. Sektion. Gustaf Paulson (?). 1922 (?).
 
741883 – 1921, uå3257. Tvåbackabrinkens trappor. Nivåkartor. U å.
3261. Fiskeby gård. Utdrag ur kommissisonslantmätare Stånggrens karta av år 1902
3263. Kv Gåsen av Strandkvarteret. Karta över tomt nr 1 och 2 ( kopia). BL Hellström. 1883.
3264. Magasinssköve vid kv Gåsen, tomt nr 1 och 2. Uppmätningsritning. Plan och sektion. Ns Byggnadskontor. U å.
3265. Norrköpings stads missionsförenings byggnad å staden tillhöriga Strömområdet vid kv Gåsen. Karta av Ivar Tengbom, Stockholm (kopia). 1921.
3268 a. Renhållningsverk. Förslag å Kungsängen. Utdragning av järnvägspår. Plan (delv färglag, 2 st; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. U å.
3268 b. Renhållningsverk. Förslag å Kungsängen. Utdragning av järnvägspår. Längdprofil och sektioner(delv färglag, 2 st; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. U å
3268 c. Renhållningsverk. Förslag å Kungsängen. Utläggning av en 6 m bred väg. Plan (2 st; varav 1 arkivex). Ns Byggnadskontor. U å
3270. Kv Adelsgärdet och Tobakslandet. Gator, vatten och avlopp. Förslag. Plan (delv färglagd). NS Kommunkontor. U å.
3270 a. Kv Adelsgärdet och Tobakslandet. Gator, vatten och avlopp. Förslag. Plan. NS Byggnadskontor. U å.
3270 b. Kv Adelsgärdet och Tobakslandet. Gator, vatten och avlopp. Förslag. Plan (delv färglagd). NS
Byggnadskontor. U å.
3270 c. Kv Adelsgärdet och Tobakslandet. Gator, vatten och avlopp. Förslag. Längdprofiler (2 st; 1 papper, 1 väv). NS Byggnadskontor. U å.
3270 d. Kv Adelsgärdet och Tobakslandet. Gator, vatten och avlopp. Förslag.Tvärsektioner (2 st; 1 papper, 1 väv). NS Byggnadskontor. U å.
3272 a. Krogaregärdet. Avvägningskarta. NS Byggnadskontor. U å.
3272 b.Krogaregärdet. Borrkarta. NS Byggnadskontor. U å.
3272 c. Krogaregärdet. Borrprofiler. NS Byggnadskontor. U å.
3273. Rådhuset. Snöskydd. NS Byggnadskontor. U å.
3276. Kv Landskyrkan, stödjemur. Ombyggnad. NS Byggnadskontor. U å.
 
751904, uå3277. Bilkiosk vid Norr Tull. Skiss. Plan, fasader och sektion (färglagd). Werner Norhtun. U å.
3281. Kajbyggnad vid Revens grund. Skiss. Förslag. Plan och sektion. U å.
3282. Räckverk vid Garvaregatan. Detaljskiss. U å.
3286 a. Garage i kv Bävern. Skiss. Plan, fasader och sektion. Ns Byggnadskontor. U å.
3286 b-c. Garage i kv Bävern. Skiss. Plan, fasader och sektion (delvis färglagd). Werner Northun. U å.
3287. Utloppsbrunn å ledning nr 217 i Strömparken vid Spången. Plan och sektioner. Ns Byggnadskontor. U å.
3293. Bilgarage för Ns Vattenledning i kv Ruddammen. Förslag. Situationsplan, plan, fasad och sektion. Ns Byggnadskontor. U å.
3297 a. Lasarettsområdet å Krogaregärdet. Förslagna gator och vägar. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
3297 b. Lasarettsområdet å Krogaregärdet. Gator och vägar. Längd- o tvärprofiler. Ns Byggnadskontor. U å.
3299 a. Rådhuset. Inredning av västra flygeln. Plan och sektion. Ns Byggnadskontor. U å.
3299 b. Rådhuset. Inredning av västra flygeln. Plan och sektion (blåkopia). Ns Byggnadskontor. U å.
3299 c. Rådhuset. Inredning av västra flygeln. Vindsvåning. Plan och sektion. Måttsatt. Ns Byggnadskontor. U å.
3301. Telegrafverkets kabel i Linköpingsvägen. Norrköpings stad-Borgs villastad. Plan. U å.
3302. Garvaregatans utläggning mellan Trångsundsgatan och Västgötegatan. Avdrag av äldre karta av stadsingenjör Robert Weisse. (Kopia). Ns Byggnadskontor. 1904.
3303 a. Trappor i Tvåbackabrinken. Plan och sektioner. Alt 4. Ej utförd. Ns Byggnadskontor. U å.
3303 b. Trappor i Tvåbackabrinken. Plan och sektioner. Ej utförd. Ns Byggnadskontor. U å.
3304. Trappor i Tvåbackabrinken. Plan och sektioner. Enligt skisser av arkitekt Paulson. Utförd. Ns Byggnadskontor. U å.
3309. Bevattningsplan. Karta över Norrköping (delv färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3311. Vattenkiosk i Folkparken. 1" vattenledning därtill. Förslag. Plan. Kopia. Ns Byggnadskontor. U å.
 
761918 – 1924, uå3313. Korsningar mellan allmänna vägar och järnvägsspår inom Norrköpings stad. Karta. Ns Byggnadskontor. U å.
3314. Nya Rådstugugatan. Drottninggatan-Gamla Rådstugugatan/Omläggningsförslag. Plan och tvärsektion. Ns Byggnadskontor. U å.
3316. Stadsplan för Krogaregärdet. Gatuhöjder. Plan. Förslag. Ns Byggnadskontor. U å.
3319. Stadsplan, Krogaregärdet. Anslutningsledningar för gas, vatten, avlopp och elektricitet. Plan. Ns Byggnadskontor. 1922.
3320. Hamnbron-Norrköping. Huvudritningar / uppgjorda för Gbgs utställning 1923 / Plan, fasad och sektion. Ns Byggnadskontor. U å.
3321. Sandvärmare till vattenledningen. Detaljritning. Levererad av Söderströms Mek. Verkstad. Ns Byggnadskontor. U å.
3321 a. Sandvärmare. Detaljritning. Ns Byggnadskontor. 1924.
3322. Rörlyftare till Vattenledning. Levererade av Söderströms Mek Verkstad. Ns Byggnadskontor. U å.
3324. Söderköpingsvägen vid kv Adelsgärdet och Tobakslandet. Uppmätningsritning före omläggning. Plan och sektioner. U å.
3327. Kv Logen. Borrkarta. Ns Byggnadskontor. U å.
3228. Kv Kalven. Borrkarta. U å.
3331. Kv Tobakslandet, tomt 9. Borrkarta. Ns Byggnadskontor. U å.
3332. Kv Majelden, tomt nr 12 och 13. Borrkarta. Ns Byggnadskontor. U å.
3333. Kv Slånet, tomt nr 5 och 6. Borrkarta. Ns Byggnadskontor. U å.
3334. Kv Mätaren. Borrkarta. Ns Byggnadskontor. U å.
3336. Området mellan Västgötegatan-tilloppskanalenl. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
3338. Kv Exporten. Borrundersökningar. U å.
3341 a. Byggnad för bensinbehållare /Svensk-Engelska/. Huvudritning: Fasader och sektion. Werner Northun. U å
3341 b. Byggnad för bensinbehållare /Svensk-Engelska/. Takstolsritning. W Carling, civilingenjör o byggnadschef W Carling. Norrköping. 1918.
 
771919 – 1923, uå3342 a. Avlusningsanstalt. Förslag. Plan och fasad. Blåkopia. U å.
3342 b. Avlusningsanstalt i kv Köpenhamn. Förslag. Plan och sektion (färglagd). W Northun. U å.
3343. Bensindepå. Krooks Petroleum & Olje AB. Fasad och sektion. Werner Northun. Blåkopia. U å.
3345. Kv Enväldet, tomt nr 3. Karta av stadsingenjör John E Pettersson. Kopia. 1919.
3346 a. Bevattningsplan. Karta. Skala 1:7000 (delv färglagd, 2 ritn.) Bevattningsgrad 1. U å.
3346 b. Bevattningsplan. Karta. Skala 1:7000 (delv färglagd, 2 ritn.) Bevattningsgrad 2. U å.
3349. Urinkur i Järnvägsparken. Situationsplan. Ns Byggnadskontor. U å.
3352. Krogaregärdet och trakten söder om. Avdrag av registerkarta. U å.
3355. Marielundskvarteret. Pålsgatan, Bråbogatan. Gatuhöjder. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. U å.
3357 a. Kv Enväldet. Strandskoning. Förslag. Plan, fasad och sektion. Ns Byggnadskontor. U å.
3357 b. Kv Enväldet. Strandskoning. Tvärsektioner. Anm: Mätningen sannolikt verkställd 1923. U å.
3357 c. Kv Enväldet. Strandskoning. Förslag. Sektioner. Ns Byggnadskontor. U å.
3358 a-b. Östra Eneby kyrkogård. Dränering. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. U å.
 
781921 – 1924, uå3359. Gränden vid Holmens ställverk. Planerat förslag. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. U å.
3363-3363 b. Fredriksbergsvägen och Gymnastikgatan. Förslag. Gator, vatten och avlopp. Plan, profiler, tvärsektioner. Ns Byggnadskontor. U å.
3364. Kv Björnen. Ny väg genom kvarteret. Plankarta, skala 1:400. Ns Byggnadskontor. U å.
3365 a-c: Förtöjningsplatser vid Karl Johans park. Förslag. Plan (delv. färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3369. Kv Hjälmen. Plan för bebyggelse. Blåkopia. S E Lundqvist. 1921.
3370 a. Oxelbergen och Södra stadsplan. Gator, vatten och avlopp. Plan (färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3370 b. Oxelbergen och Södra stadsplan. Gator, vatten och avlopp. Tvärprofiler (färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3370 c. Oxelbergen och Södra stadsplan. Gator, vatten och avlopp. Längdprofiler (färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3375. Knäppingsborgsgatan vid utfyllnaden. Iordningställandet. Förslag. Plan och profil (delv färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3375 a. Knäppingsborgsgatan vid utfyllnaden. Iordningställandet. Förslag. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. 1924.
3375 b. Knäppingsborgsgatan vid utfyllnaden. Iordningställandet. Förslag. Plan och profil (delv färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3376. Trädgårdsgatan vid ifyllandet. Iordningställandet. Förslag. Plan och profil (delv färgl. 2 st; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. U å.
3378 a-b. Strömparken. Prof. Tengboms förslag till utbyggnad. Nya kvartersgränser. Plan /gäller/. Ns Byggnadskontor. 1922.
 
791923 – 1925, uå3381 a. Norra Lund och angränsande områden. Förslag. Gator, vatten- och avloppsledningar. Plan, längdprofil och tvärsektioner. Ns Byggnadskontor. 1923.
3381 b. Norra Lund och angränsande områden. Förslag. Plan (delv. färglagd). Ns Byggnadskontor. 1923.
3382. Kv Svalan. Borrkarta. Plan och sektioner. Ns Byggnadskontor. 1923-1924.
3384. Kv Kullen, tomt nr 1 och 2. Karta. U å.
3385. Kv Trädgårdsmästaren och Kolonien. Gator med vatten- och avloppsledningar. Förslag. Plan, längdprofil och tvärsektioner (delv färgl. 2 st; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. 1924.
3386 a. Almstajorden. Gator med vatten- och avloppsledningar. Förslag. Plan, längdprofil och tvärsektion. Ns Byggnadskontor. 1924.
3386 b-c. Almstajorden. Gator med vatten- och avloppsledningar. Förslag. Plan, längdprofil och tvärsektion (delvis färglagd). Ns Byggnadskontor. 1924.
3387 a. Kv Kolonien. Gator med vatten- och avloppsledningar. Förslag. Plan, längdprofil och tvärsektion. Ns Byggnadskontor. 1924.
3387 b-c. Kv Kolonien. Gator med vatten- och avloppsledningar. Förslag. Plan, längdprofil och tvärsektion (delv. färglagd). Ns Byggnadskontor. 1924.
3388. Almstajorden, Trädgårdsmästaren och Kolonien. Gas. Elektr. ledningar. Kostnad. Plan (delv. färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3389. Nya gymnastikhuset, kv Getängen. Borrkarta. Plan och sektioner (delv. färglagd). Ns Byggnadskontor.1924.
3390 a. Trafikräkning å stadens broar. Tabellframställning. /Se ritning 4887/. Ns Byggnadskontor. 16 jan 1925
3390 b. Trafikräkning å stadens broar.Grafisk framställning /Se ritning 4887/. Ns Byggnadskontor. 1924.
3390 c. Trafikräkning å stadens broar. Tabelluppställning. /Se ritning 4887/. Ns Byggnadskontor. 20 jan 1925.
3390 d. Trafikräkning å stadens broar åren 1924-. Jämförande tabell. /Se ritning 4887/. Ns Byggnadskontor. U å.
3393. Körbro mellan Bredgatan-Trädgårdsgatan. Plan och sektion. Ns Byggnadskontor. 1924.
3393 a. Körbro mellan Bredgatan-Trädgårdsgatan. Uppströmsvy. Ns Byggnadskontor. U å.
 
801923 – 1924, uå3394. Ev. nya broförbindelser över Motala strö (och gatulutningar). Situationsplan. Ns Byggnadskontor. 1924.
3396. Rikskabeln Stockholm-Norrköping. Plan. Telegrafstyrelsens L6 transm.avd, Stockholm (blåkopia). 1923.
3402. Motorvälten. Kylvattenpump för tändkulan. Sammanställning. Detalj. Ns Byggnadskontor. U å.
3403. Kv Trädgårdsmästaren och Kolonien. Utstakningsritning. Ns Stadsingenjörskontor. 1924.
3404. Stationsgatan och Stationsplan. Utläggningsritning. Förslag. Plan och sektion ( färglagd). Exhib. Stadsfullmäktige i Norrköping 10/4 1924, § 6. Ns Byggnadskontor. U å.
3404 a. Stationsgatan och Stationsplan. Utläggningsritning. Förslag. Plan och sektion (delv. färglagd). Ns Byggnadskontor. U å.
3404 b-c. Stationsgatan och Stationsplan. Förslag. Plan och sektion. Ns Byggnadskontor. U å.
3406. Tvåbackabrinken, trappor. Detaljer. Plan och sektioner. Ns Byggnadskontor. U å.
3407. Strömparken. Vy.Tengbom. Skiss. U å.
3409 a. Väg mellan Stockholmsvägen-Karlshov. Förslag. Plan och längdsektion. Ns Byggnadskontor. 1924.
3409 b. Väg mellan Stockholmsvägen-Karlshov. Förslag. Detaljplan. Alt 1 (2 st; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. 1924.
3409 c. Väg mellan Stockholmsvägen-Karlshov. Förslag. Detaljplan alt 2 (2 st; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. 1924.
3409 d. Väg mellan Stockholmsvägen-Karlshov. Förslag. Detaljplan alt 3 (2 st; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. 1924.
3409 e. Väg mellan Stockholmsvägen-Karlshov. Förslag. Detaljplan alt 4. Utförd enl denna ritning. Ns Byggnadskontor. 1924.
 
811924 – 1926, uå3410 a (del 1-2)-c. Östra Eneby. Egnahemsområden i södra delen. Förslag till spårvägens sträckning. Karta skala 1:2000. U å
3411. Elektriska kablar till Komm. Affärsverken. Karta. U å.
3417 a. Oxelbergsparken. Entré från Odalgatan. Förslag. Alt 1. Plan och fasad. Blyertsskiss. Ns Byggnadskontor. U å.
3417 b. Oxelbergsparken. Entré från Odalgatan. Förslag. Alt 2. Plan och fasad. Blyertsskiss. Ns Byggnadskontor. U å.
3417 c. Oxelbergsparken. Entré från Odalgatan. Förslag. Alt 3. Plan och fasad. Blyertsskiss. Utfört. Ns Byggnadskontor. U å.
3418. Centralstationens bangård. Plan. Kopierad SJ´s ritning. Ns Byggnadskontor. 1924.
3420 c. Gator och vägar. Statistiska uppgifter under 1915-. Tabell 3 a och 3 b. Ns Byggnadskontor. 1924.
3424. Södra stadsplanen. Områden föreslagna att asfalteras. Karta, skala 1:2000 (delv färglagd). Ns Byggnadskontor. 1924.
3425 a-c. Trafikräkning å vägar. Tabeller. Ns Byggnadskontor. 1924.
3425 d-h. Trafikräkning å vägar. Tabeller. Ns Byggnadskontor. 1925.
3425 i-k. Trafikräkning å vägar. Tabeller. Ns Byggnadskontor. 1926.
 
821923 – 1924, uå3426 a-c: Genomfartsvägar. Stensättning. Plankarta. Skala 1:2000 (delv färglagd). Ns Byggnadskontor. 1924
3427. Stationsgatan. Längdprofil. Ns Byggnadskontor. U å.
3429. Allmänna vägar utom stadsplanen underhållna av staden. Karta (delv färglagd). 1924 (?)
3430. Rådhuset. Skiss till brandstege. Detalj. Ns Byggnadskontor. 1924.
3432 b. Östra Enebyvägen. Stensättning. Tvärsektioner. Ns Byggnadskontor. U å.
3433. Norra Förstäderna, Karlshov m fl. Karta. Skala 1:7000 (?). U å.
3434. Pryssgården, Himmelstalund m fl ägor. Karta. Ns Byggnadskontor. U å.
3435. Gamla kyrkogården. Bårhuset. Skiss. Ns Byggnadskontor. U å.
3437. Kv Vimpeln. Dike i västra kvartersgränsen. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. 1924.
3439. Jacob Ekbomsgatans utläggande vid kv Södertull. Situations- o detaljplan, profil och tvärsektioner. Ns Byggnadskontor. 1924.
3440. Kv Bäckens ekonomigata. Situationsplan, längdprofil och tvärsektion. Ns Byggnadskontor. 1924.
3442. Generalstabskarta över Norrköping-Linköping. Tillhör skrivelse till Drätselkammaren 3 dec. 1923
3444. Urinkur i kv Svalan. Situationsplan. Ns Byggnadskontor. 1924.
3445. Kv Björnens ekonomigata. Plan, profil och sektioner. Ns Byggnadskontor. 1924.
3447 a. Karl Johans park. Bevattningsledningar. Plan. Ns Byggnadskontor. U å.
3447 b. Karl Johans park. Bevattningsledningar. Plan. Ns Byggnadskontor. 1924.
 
831905 – 1925, uå3448. Lindö villasamhälle. Utfartsvägar. Förs. tomter. Karta. U å.
3449. Bergslagsgatans övre del. Utläggning. Plan och tvärsektion (färglagd, 2 st). Ns Byggnadskontor. 1924.
3450. Spårväg Norrtull-Östra Eneby. Karta. Ns Byggnadskontor. 1924.
3451. Väg Snippen-Sandbyhov. Förslag. Situationsplan, längdprofil och tvärsektion (2 st; 1 papper,1 väv). Ns Byggnadskontor. 1924.
3452 a. Gator intill Nya gymnastikhuset. Situationsplan, längdprofil och tvärsektion. Ns Byggnadskontor. 1924.
3452 b. Gator intill Nya gymnastikhuset. Längdprofil och tvärsektion. Ns Byggnadskontor. 1924.
3453. Omnibuslinjer inom vissa delar av Ö Eneby. Karta. Ns Byggnadskontor. 1924.
3456. Gata vid greve Falkenbergs villa, kv Gamla vägen. Förslag. Situationsplan och tvärsektion (2 st). Ns Byggnadskontor. 1924.
3457. Borgs säteri. Karta av kommissionslantmätare Gustaf Lövstrand, grundad på karta av Fredrik Jonsson år 1897. Brunkopia. 1905.
3460. Stadsplaneändring vid Kungstorget. Förslag. Karta (delv färg)l. Alt 5. John E Pettersson.Tillhör yttrande till Byggnadsnämnden 13 febr 1922.
3461. Almstajorden. Gator utlagda år 1924. Karta. Ns Byggnadskontor. U å.
3463. Albrektsvägen m fl gator. Gator, vatten och avlopp. Längdprofiler, plan och tvärsektioner. Ns Byggnadskontor. U å.
3468 a. Kv Mätaren. Avvägningskarta nr 518, 518 A-518 C bostadstomter. Nr 519, 520-522 tomter avsedda för Norrköpings Sodafabriks AB. U å.
3469 a-b. Trafikräkning. Formulär. U å.
3470. Gamla Rådstugugatan och Prästgatan. Förändring av gatuprofiler. Förslag. Plan och profiler. Ns Byggnadskontor. 1925
3471. Ekenäs m fl områden. Gator, vatten och avlopp /ej utf/. Plan och längdprofiler (2 st; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. 1925
 
841925, uå3480 a. Garage i kv Bävern. Förslag. Plan och fasader. Ns Byggnadskontor. 1925.
3480 b. Garage i kv Bävern. Garageportar. Detalj. Ns Byggnadskontor. 1925.
3480 c. Garage i kv Bävern. Förslag. Situationsplan, plan, gårdsfasad, gavel och tvärsektion. Ns Byggnadskontor. 1925.
3483. Infartsvägar och genomfartsgator. Körbanebeläggningar. Ns Byggnadskontor. 1925.
3484. Bergslagsvägen. Förslag till stensättning. Tvärsektioner. Ns Byggnadskontor. 1925.
3485 a. Busstation vid Lindövägen-Östra Promenaden. Förslag till torvströklosett. Blyertsskiss. Plan och fasader. Alt 1. Ns Byggnadskontor. 1925.
3485 b. Busstation vid Lindövägen-Östra Promenaden. Förslag till vattenklosett, blyertsskiss. Plan och fasader. Alt 2. Ns Byggnadskontor. 1925.
3485 c.Förslag till torvströklosett i Folkparken. Alt 1. Kopia av ritningsförslag 3485 a. Plan och fasader. Ns Byggnadskontor. 1925.
3486. Lotsgatan/Slottsgatan-Norra Promenaden. Utläggning av körbana. Förslag. Situationsplan och tvärsektion. Ns Byggnadskontor. 1925.
3488. Lida gård. Utläggning av decauvillespår till grustag. Förslag. Blyertsskiss. Ns Byggnadskontor. 1925.
3490. Phonexräls. Sektion. U å.
3491. Lindö villasamhälle. Karta (delv färglagd). U å.
3495 a. Folkparken. Förslag till urinkur. Situationsplan. Ns Byggnadskontor. 1925.
3495 b. Förslag till bekvämlighetsinrättningar. Alt A, B och C. Plan. Ns Byggnadskontor. 1925.
3496. Kv Dockan. Kvarterskarta. Kopia. Ns Byggnadskontor. 1925.
3497. Folkparken. Toalett. Skiss med förslag till utökning. Se ritning 3495 b. Plan och fasad. Kopia. Ns Byggnadskontor. U å.
3501 a-c. Kalvs- o Klingsbergs utjord. Gator, vatten och avlopp. Plan, längdprofiler och tvärsektioner. Ns Byggnadskontor. 1925.
 
851925, uå3503. Planen vid Centralstation. Utläggning av kantsten. (2 st ritn.; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. 1925.
3504 a. Telefonkiosk vid Västertull. Planläge. Ns Byggnadskontor. U å.
3504 b. Telefonkiosk vid Oskar Fredriks bro. Planläge. Ns Byggnadskontor. U å.
3505 a-d: Telegrafverkets kablar. Karta. U å.
3508. Kungstorget med närmaste omgivningar. Stadsplaneändring. Förslag. Norrk. Stadsingenjörskontor. 1925
3510. Östra Kronomagasinsgatan/Slottsgat-Norra Prom/. Utläggning av gata. Förslag. Situationsplan, längdprofil och tvärsektion. Ns Byggnadskontor. 1925.
3518-3519. Nya gymnastikhuset. Ordnande av platsen omkring och den s k Getängen. Förslag. Plan. Ns Byggnadskontor. 1925.
3521. Nya gymnastikhuset. Planering av tomten enl förslag av ark Torben Grut. Plan, profil, detaljer och sektion. Ns Byggnadskontor. 1925.
3523. 1925 års asfaltarbeten. Förslag. Plan. Ns Byggnadskontor. 1925.
3524. Linköpingsvägen/Korsgat-Borgs villastad/. Förslag till stensättning. Plan och profil (2 st). Ns Byggnadskontor. 1925.
3524 a. Linköpingsvägen/Korsgat-Borgs villastad/. Förslag till stensättning. Plan och profil. Alt 2. Ns Byggnadskontor. 1925.
3525 a. Gator kring Nya lasarettet. Plan, längdprofil, och tvärsektion. Ns Byggnadskontor. 1925.
3525 b. Gator kring Nya lasarettet. Sydvästra Promenaden. Längdprofil. Ns Byggnadskontor. 1925.
3525 c. Gator kring Nya lasarettet. Längdprofil. Ns Byggnadskontor. 1925.
3526. Samtalstorget. Uppmätningsritning. Plan. Ns Byggnadskontor. 1925.
 
861921 – 1926, uå3528. Strandskoning i kv Enväldet. Plan och sektion. Ns Byggnadskontor. 1925.
3531. Strandskoning i kv Enväldet. Plan, pålplan och sektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1925.
3532. Gatutyper. Stark och tung trafik. Gamla Rådstugugatan. Tvärsektion. KV Bille. Ns Byggnadskontor. 1925.
3534. Södra Promenaden vid kv Arkitekten. Plan och längdprofil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1925.
3540. Byggnadskontorets Norrköpingskarta. Bladindelning. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1925.
3541 a-b. Parkeringsskylt vid Norra Station. Ersatta med nya. U å.
3543. Rådhuset B.k.´s lokaler. Inredningsritning. Snickeridetaljer. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1925.
3544. Norra Station. Belysningsstolpe. 1925.
3549 a. Grymön. Avträde. Plan och fasader. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
3549 b .Grymön. Avträde. Dörrdetalj. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
3553. Skridskobanors läge. Karta. Ns Byggnadskontor. 1925.
3554. Södra Strömsgatan vid Skeppsfourneringen. Ledningars läge. Plan och profil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
3555 b. Ångcentralen i Norrköping. Avlopps- och kylvattenledning med avslamningsbrunn. Förslag. Pl 1. Alt 1. Situationsplan. Plan och profil. U å.
3555 c. Ångcentralen i Norrköping. Vatten- och avloppsledning. Förslag. Detalj av ledningarna vid kajen. Alt 1. Pl 2. U å.
3555 f. Ångcentralen i Norrköping. Avlopps- och kylvattenledning. Förslag. Pl 5. Situationsplan alt 2. Plan och profil. U å.
3555 g. Ångcentralen i Norrköping. Vatten- och avloppsledning. Förslag. Detalj av ledningarnas anordning vid kajen. Alt 2. Pl 4. U å.
3557. Kv Knipan. Kvarterskarta. Norrköping. John E Pettersson, stadsingenjör. 1921.
 
871911 – 1926, uå3559. Centralstationens bangård. Ombyggnadsförslag. Plan. Kungl. Järnvägsstyrelsen. Bangårdsbyrån. Stockholm. 1911
3561. Mätaregatan /Repslagaregatan-Strömmen/ Plan. U å.
3564. Hospitalsholmen. Invallning av Rörsviken enl C A Sylvan, Statens lantbruksingenjör. Bilaga: Betänkande ang förslag till torrläggande av vattensjuka marker. 1916
3569. Elektricitetsverket. Karta över elektriska ledningar. Överlämnad till Byggnadschefen på Ns Drätselkammare 1923 av Ernst Ahlberg, Telegrafverket. U å.
3570. Elektricitetsverket. Karta över elektriska ledningar. Inkom till Ns Drätselkammare 30/3 1922. U å.
3571. Elektricitetsverket. Norrköpings jordkabelnät. Dec. 1922.
3572. Elektricitetsverket. Karta över elektriska ledningar samt kabelrör som ska läggas ner år 1926. 1818.
3573. Elektricitetsverket. Karta över elektriska ledningar samt kabelrör som ska läggas ner år 1922. 1818.
3574. Elektricitetsverket. Karta över elektriska ledningar samt kabelrör som ska läggas ner år 1918. 1818.
3575. Elektricitetsverket. Karta över elektriska ledningar samt kabelrör som ska läggas ner u å. Blåkopia. 1818.
3576-3577. Elektricitetsverket. Karta över elektriska ledningar samt kabelrör som ska läggas ner år 1924. 1818.
3578-3584. Elektricitetsverket. Karta över elektriska ledningar. Nedlagda kabelblock 1920. 1818.
3585. Elektricitetsverket. Karta över elektriska ledningar. Kabelrör nedlagda 1925. 1818.
 
881874 – 19223587. Hamnbron. Strömpelaren. Pålarnas verkliga läge. Plan. Ns Byggnadskontor. 1914.
3588. Hamnbron.Strömpelaren. Arbetsspont. Plan och sektion. 1914(?).
3589. Hamnbron. Klaffbropelar. Arbetsspont. Plan och sektioner. 1914(?)
3590. Hamnbron. Klaffbropelare. Förankring av spontföljare. Blåkopia. 1914(?).
3591. Hamnbron. Landfäste. Arbetsspont. Ns Byggnadskontor. 1914(?).
3595. Kv Importen, Exporten, Motorn och Kabeln. Borrplan. 1922(?).
3672. Ram och galler till gatubrunn. Plan och sektioner. Ns Byggnadskontor. 1874(?)
3681. Gårdsklosett. Detaljritning. Ns Byggnadskontor.1887.
3682. Räckesstolpe. Typritning. Ns Byggnadskontor. 1874.
 
8919223700. Rådhuset. Plan av källaren. I Gust. Clason år 1922(?)
3701. Rådhuset. Plan av jordvåning. I Gust. Clason år 1922(?)
3702. Rådhuset. Plan av bottenvåning. I Gust. Clason år 1922(?)
3703. Rådhuset. Plan av våning 1 tr. I Gust. Clason år 1922(?)
3704. Rådhuset. Plan av våning 2 tr. I Gust. Clason år 1922(?)
3705. Rådhuset. Plan av vindsvåningen. I Gust. Clason år 1922(?)
3706. Rådhuset. Fasad mot Tyska Torget. I Gust. Clason år 1922(?)
3707. Rådhuset. Fasad mot Drottninggatan. I Gust. Clason år 1922(?)
3708. Rådhuset. Fasad mot Torggatan. I Gust. Clason år 1922(?)
3709. Rådhuset. Huvudbyggnadens bakfasad jämte flyglarnas ändfasader. I Gust. Clason år 1922(?)
3710. Rådhuset. Östra flygelns gårdsfasad och sektion genom tornet. I Gust. Clason år 1922(?)
 
9019103711. Spårväg. Sats 1.Trädgårdsgatan mellan Drottninggatan och Generalsgatan. Plan 1. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3712. Spårväg. Sats 1. Skepparegatan mellan Trädgårdsgatan och Hantverkaregatan. Plan 2. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3713. Spårväg. Sats 1. Hospitalsgatan mellan Skepparegatan och Mätaregatan. Plan 2 a. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3714. Spårväg. Sats 1. Stortorget och en bit av Södra Nygatan. Plan 3. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3715. Spårväg. Sats 1. Drottninggatan mot Västra Nygatan och Skolgatan. Plan 4. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3716. Spårväg. Sats 1. Drottninggatan mot Knäppingsborgsgatan och Bråddgatan. Plan 5. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3717. Spårväg. Sats 1. Norra Promenaden mot Järnvägsgatan och Norra Kungsgatan i Järnvägsgatan mellan Bråddgatan och Norra Promenaden. Plan 6. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3718. Spårväg. Sats 1. Norra Kungsgatan mot Norra Promenaden och Samtalstorget. Plan 7. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3719. Spårväg. Sats 1 Västra Kungsgatan mot Samtalstorget-Södra Grytsgatan. Plan 8. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3720. Spårväg. Sats 2. Plan 1. Trädgårdsgatan mot Drottningatan- och Generalsgatan. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3721. Spårväg. Sats 2. Plan 2. Skepparegatan mot Trädgårdsgatan och Hantverkaregatan. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3722. Spårväg. Sats 2. Plan 2 a. Hospitalsgatan mot Skepparegatan och Mätaregatan. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3723. Spårväg. Sats 2. Plan 3. Stortorget och bit av Södra Nygatan. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3724. Spårväg. Sats 2. Plan 4. Drottninggatan mot Västra Nygatan och Skolgatan. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3725. Spårväg. Sats 2. Plan 5. Drottninggatan mot Knäppingsborgsgatan och Bråddgatan. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3726. Spårväg. Sats 2. Plan 6. Norra Promenaden mot Järnvägsgatan och Norra Kungsgatan och i Järnvägsgatan mot Bråddgatan och Norra Promenaden. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3727. Spårväg. Sats 2. Plan 7. Norra Kungsgatan mot Norra Promenaden-Samtalstorget. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
3728. Spårväg. Sats 2. Plan 8. Västra Kungsgatan mot Samtalstorget-Södra Grytsgatan. Ns Byggnadskontor. 1910(?)
 
911890 – 19333737. Karl Johans Torg. Förslag till planteringsarbeten (nr 11). Plan. (Färglagd, trasig). Ns Gatukontor. 1890(?).
3738. Karl Johans Torg. Förslag till parkanläggning (nr 10). Plan. (Färglagd). Ns Gatukontor. 1890(?).
3739. Karl Johans torg och Samarien. Översiktsplan över parkerna. Inramad, hänger på väggen i Rosen, tekniska kontoret, plan 2, korridoren.
3767. Stadshuset. Sondborrningar. Profil. NS Byggnadskontor. 1927.
3768. Slakthuset. Sondborrningar. Profierl. NS Byggnadskontor. 1927.
3769. Kv Kabeln. Sondborrningar. Profiler. NS Byggnadskontor. 1927.
3770. Kv Industrien. Sondborrningar. Profiler. NS Byggnadskontor. 1927.
3771. Kanontorget. Sondborrningar. Profil. NS Byggnadskontor. 1927.
3772. Kv Rom nr 2. Sondborrningar för KF:s Centrallager. Situationsplan och profil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
3773. Kv Krogen nr 10 + 11. Avvägning av markytan. Fasad mot Norra Kungsgatan. Ns Byggnadskontor. 1931.
3774. Kv Krogen nr 10 + 11. Provgropar. Grundundersökning för Folkets Hus nybyggnad. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
3775. Kv Krogen nr 10 + 11. Provgropar. Borrsektioner. Grundundersökning för Folkets Hus nybyggnad. Profiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
3776. Kv Rom nr 2. Grundundersökn för KOOP förb. nybyggnad. Provgropar. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
3777. Kv Rom nr 2. Grundundersökn för KOOP förb. nybyggnad. Provgropar. Profiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
3778. Förslag till ny sträckning för Kvarngatan. Tvärsektioner. Alt 1. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
3779. Förslag till ny sträckning för Kvarngatan. Tvärsektioner. Alt 2. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
3780. Förslag till ny sträckning för Kvarngatan. Plan och längdprofil. Alt 1 o 2. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
3781. Kv Tulplan nr 2. Grundundersökningar för Östergötlands Dagblads ombyggnad. Plan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
3782. Kv Lammet. Grundundersökning. Plan och sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
3783. Kv Kopparkypen. Grundundersökning. Plan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
3784. Kv Lammet. Grundundersökning. Plan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
3785. Kv Tjuren nr 2. Grundundersökning. Plan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
3786. Kv Dockan. Grundundersökning. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
3787-3788. Kv Dockan. Grundundersökning. Profiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
 
921934 – 19373789. Kv Stjärnan. Grundundersökning. Plan och profiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
3790. Kv Grävlingen. Grundundersökning. Plan och profiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
3791. Kv Plogen. Grundundersökning. Plan och profiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
3792. Kv Plogen. Grundundersökning. Borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
3793. Kv Väktaren. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
3794. Kv Lokatten, tomt 3. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
3795. Kv Västra Kronomagasinet. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
3796. Kv Konstantinopel nr 5. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
3797. Kv Lillån nr 5 och 6. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
3798. Tomt å Gästgivarehagen. Grundundersökning. Borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
3799. Tomt å Gästgivarehagen. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
3800. Kv Ladan. Grundundersökning. Plan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
3801. Kv Tornet nr 7. Grundundersökning. Plan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3802. Kv Ängen nr 3. Grundundersökning. Plan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3803. Tomt å Gästgivarehagen grundundersökning för AB Armerad Betong. Situationsplan och borrdjup. Ns Byggnadskontor. 1937.
3804. Kv Pelikan nr 9 A. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3805. Kv Pelikan nr 9 A. Grundundersökning. Borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3806. Kv Elden nr 2 och 3. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
 
931937 – 19383807. Kv Järven. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3808. Kv Järven. Grundundersökning. Borrprofiler. Ns Byggnadskontor. 1937.
3809. Kv Kåkenhus. Grundundersökning. Plan och profil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3810. Kv Flöjten nr 3. Nivåkarta. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3811-3812. Kv Flöjten nr 3. Grundundersökning. Borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3813. Kv Flöjten nr 3. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3814. Kv Järven. Grundundersökning. Profiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3815. Kv Järven. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3816. Kv Kopparkypen nr 8-11. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3817. Kv Tornet nr 9. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3818. Kv S:t Johannes nr 1 och 13. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3819. Kv Handeln nr 1. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
3820. Kv Nedre Segern nr 1. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
3821. Kv Bergsbron nr 7. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
3822. Kv Skeppet nr 6 A. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
3823. Kv S:t Johannes nr 1. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
3824-3825. Kv S:t Johannes nr 1. Grundundersökning. Borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
 
941938 – 19393826-3827. Kv Amerika. Ångcentralen. Grundundrsökning för Goodyear
Gummi AB. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
3828. Kv Amerika. Stora fabriken. Ångcentralen. Grundundrsökning för Goodyear
Gummi AB. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
3829. Kv Höveln nr 2 B. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
3830. Penncos tomt i Gästgivarhagen. Grundundersökning. Situations plan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
3831. Kv Linden nr 3 och 4. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3832. Kv Skräckan. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3833. I Gästgivarehagen. Grundundersökning. Situationsplan. Ns Byggnadskontor. 1939.
3834. I Gästgivarehagen. Grundundersökning med utvidgning. Plan. Ns Byggnadskontor. 1939.
3835. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler A 0-A 250. Ns Byggnadskontor. 1939.
3836. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler A 300-A 550. Ns Byggnadskontor. 1939.
3837. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler A 600-A 800. Ns Byggnadskontor. 1939.
3838. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler B 50-B 200. Ns Byggnadskontor. 1939.
3839. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler B 250-B 500. Ns Byggnadskontor. 1939.
3840. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler B 550-B 800. Ns Byggnadskontor. 1939.
3841. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler B 850. Ns Byggnadskontor. 1939.
3842. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler C 50-C 200. Ns Byggnadskontor. 1939.
3843. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler C 250-C 500. Ns Byggnadskontor. 1939.
3844. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler C 550-C 800. Ns Byggnadskontor. 1939.
3845. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler C 850-C 900. Ns Byggnadskontor. 1939.
 
9519393846. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler D 50-D 200. NS Byggnadskontor. 1939.
3847. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler D 250-D 500. NS Byggnadskontor. 1939.
3848. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler D 550-D 800. NS Byggnadskontor. 1939.
3849. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler D 850-D 950. NS Byggnadskontor. 1939.
3850. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler E 0-E 150. NS Byggnadskontor. 1939.
3851. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler E 200-E 450. NS Byggnadskontor. 1939.
3852. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler E 500-E 750. NS Byggnadskontor. 1939.
3853. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler E 800-E 900. NS Byggnadskontor. 1939.
3854. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler F 0-F 150. NS Byggnadskontor. 1939.
3855. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler F 200-F 450. NS Byggnadskontor. 1939.
3856. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler F 500-F 750. NS Byggnadskontor. 1939.
3857. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler F 800-F 850. NS Byggnadskontor. 1939.
3858 a. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler G 0-G 450. NS Byggnadskontor. 1939.
3858 b. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler G 200-G 450. NS Byggnadskontor. 1939.
3859. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler G 500-G 750. NS Byggnadskontor. 1939.
3860. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler G 800. NS Byggnadskontor. 1939.
3861. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler H 0-H 100. NS Byggnadskontor. 1939.
3862. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler H 150-H 400. NS Byggnadskontor. 1939.
3863. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler H 450-H 600. NS Byggnadskontor. 1939.
3864. I Gästgivaerhagen. Grundundersökningar. Profiler TL 0-TL 250. NS Byggnadskontor. 1939.
3865. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler TL 300-TL 550. NS Byggnadskontor. 1939.
3866. I Gästgivarehagen. Grundundersökningar. Profiler TL 600-TL 750. NS Byggnadskontor. 1939.
 
9619393867. Kv Fiskalsängen. Grundundersökning vid Holmens pappersmagasin. Situationsplan. Ns Byggnadskontor. 1939.
3868. Kv Fiskalsängen. Grundundersökning vid Holmens pappersmagasin. Profiler 1-6. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3869. Kv Fiskalsängen. Grundundersökning vid Holmens pappersmagasin. Profiler 7-12. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3870. Kv Fiskalsängen. Grundundersökning vid Holmens pappersmagasin. Profiler 13-18. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3871. Kv Fiskalsängen. Grundundersökning vid Holmens pappersmagasin. Profiler 19-24. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3872. Kv S:t Johannes nr 1. Grundundersökning. Borrplan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3873. Kv S:t Johannes nr 1. Grundundersökning. Borrprofiler 1-5. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3874. Kv S:t Johannes nr 1. Grundundersökning. Borrprofiler 6-10. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3875. Kv S:t Johannes nr 1. Grundundersökning. Borrprofiler 11-15. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3876. Kv S:t Johannes nr 1. Grundundersökning. Borrprofiler 16-21. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3877. Kv S:t Johannes nr 1. Grundundersökning. Borrprofiler 22-27. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3878. Kv S:t Johannes nr 1. Grundundersökning. Borrprofiler 28-33. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3881. Kv Spoven. Grundundersökning. Situationsplan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3882. Kv Spoven. Grundundersökning. Borrprofiler 1-5. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3883. Kv Liljan nr 2. Grundundersökning. Situationsplan och borrprofiler 5-6. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3884. Kv Liljan nr 2. Grundundersökning. Borrprofiler 1-4. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3885. Superfosfatfabrikerna. Grundundersökning. Situationsplan samt borrhål 22-23. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3886. Superfosfatfabrikerna. Grundundersökning. Borrhål 1-4. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3887. Superfosfatfabrikerna. Grundundersökning. Borrhål 5-8. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3888. Superfosfatfabrikerna. Grundundersökning. Borrhål 9-12. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3889. Superfosfatfabrikerna. Grundundersökning. Borrhål 13-15. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3890. Superfosfatfabrikerna. Grundundersökning. Borrhål 16-18. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3891. Superfosfatfabrikerna. Grundundersökning. Borrhål 19-21. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3892. Gästgivarehagen. Grundundersökning. Borrhål TL 500-TL 600 samt A 500-A 550. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3893. Gästgivarehagen. Grundundersökning. Superfosfatfabrikerna (magasin). Plan och borrhål A 600. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3894. Grundundersökning i Fosfatmagasin nr 2. Plan och sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
 
971939 – 19403895. Tullkammaren. Grundundersökning. Situationsplan och borrhål 1 och 2. Ns Byggnadskontor. 1939.
3896. Tullkammaren. Grundundersökning. Situationsplan och borrhål 3-6. Ns Byggnadskontor. 1939.
3897. Tullkammaren. Grundundersökning. Situationsplan och borrhål 8 och 9. Ns Byggnadskontor. 1939.
3898. Kv Skeppet nr 2. Grundundersökning. Plan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3899. Kv Triangeln. Grundundersökning. Borrhål 1-6. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3900. Kv Triangeln. Grundundersökning. Borrhål 7-12. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3901. Kv Triangeln. Grundundersökning. Situationsplan samt borrhål 14-15. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3902. Kv Skräckan. Kolvborrning. Situationsplan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3903. Stockholmsvägen (vid Karlshovsvägen). Grundundersökning. Borrhål 1-12. Ns Byggnadskontor. 1939.
3904. Stockholmsvägen (vid Karlshovsvägen). Grundundersökning. Borrhål 13-23. Ns Byggnadskontor. 1939.
3905. Stockholmsvägen (vid Karlshovsvägen). Grundundersökning. Situationsplan samt borrhål 25-26. Ns Byggnadskontor. 1939.
3906. Johannisborgs slottsruin för brikettupplag. Grundundersökningar. Provbelastningar. Borrhål 1-2. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3907. Johannisborgs slottsruin för brikettupplag. Grundundersökningar. Provbelastningar. Situationsplan samt borrhål 3. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3908. Kv Kåkenhus. Grundundersökningar. Situationsplan och borrprofiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3909. Philips tomt . Grundundersökningar. Provbelastningar och profiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3910. Philips tomt (kv Likriktaren). Grundundersökningar. Situationsplan, provbelastningar och profiler. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
3911.Kv Slakthuset. Grundundersökningar för förrådsbyggnad. Planer. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
3912. Kv Slakthuset. Grundundersökningar för förrådsbyggnad. Borrhål A 1-A 3, B 1-B 3. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
3913. Kv Slakthuset. Grundundersökningar för förrådsbyggnad. Borrhål C 1-C 3, D 1-D 3. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
3914. Kv Slakthuset. Grundundersökningar för förrådsbyggnad. Borrhål E 1-E 3, F 1-F 3. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
3915. Kv Slakthuset. Grundundersökningar för förrådsbyggnad. Borrhål G 1-G 3, H 1-H 3. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
3916. Kv Slakthuset. Grundundersökningar för förrådsbyggnad. Borrhål I 1-I 3, J 1-J 3. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
3917. Kv Slakthuset. Grundundersökningar för förrådsbyggnad. Borrhål K 1-K 3, L 1, 2 L, 3 L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
3918. Kv Slakthuset. Grundundersökningar för förrådsbyggnad. Borrhål L 3, M 1, 2 M, 3 M. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
 
981935 – 19443919. Norrköpings flygfält. Grundundersökning. Plan och borrprofiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1940.
3921. Kv Buten nr 5. Grundundersökning. Plan och provbelasningsschema. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1940.
3922. Kv Buten nr 5. Grundundersökning. Profiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1940.
3923. Kv Spinnhuset nr 4 A. Grundundersökning. Plan, profil och sektioner. NS Byggnadskontor. 1940.
3924. Kv Spinnhuset nr 4 A. Grundundersökning. Plan och provbelastningsschema. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1940.
3925. Kv Triangeln. Grundundersökning. Plan och borrprofiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1940.
3926. Kv Kraften nr 1 A. Grundundersökning. Plan och provbelastningar. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1940.
3927. Kv Kraften nr 1 A. Grundundersökning. Borrprofiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1940.
3928. Kv Kraften nr 1 A. Grundundersökning. Borrprofiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1941.
3929. Kv Kraften nr 1 A. Grundundersökning. Plan och borrprofiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1941.
3930. Kv Söder Tull. Grundundersökning. Plan. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1941.
3931. Kv Söder Tull. Grundundersökning. Borrprofiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1941.
3932. Kv Triangeln. Grundundersökning. Borrprofiler 1-6. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1941.
3933. Kv Triangeln. Grundundersökning. Borrprofiler 7-12. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1941.
3934. Kv Triangeln. Grundundersökning. Borrprofiler 13-18. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1941.
3935. Västra Sylten. Grundundersökning. Plan och borrprofiler. NS Byggnadskontor. 1943.
3936. Västra Sylten. Grundundersökning. Borrprofiler. NS Byggnadskontor. 1943.
3937. Kv Accisen. Grundundersökning. Situationsskiss. Plan och schema. NS Byggnadskontor. 1943.
3938. Kv Landskyrkan. Grundundersökning. Plan och profil. NS Byggnadskontor. 1944.
3939. Kv Nedre Segern nr 1. Provbelastning. Plan och profiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1935.
3940. Kv Nedre Segern nr 1. Provbelastning. Profil. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1935.
3941. Kv Lammet. Provbelastning. Plan och profiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1936.
3942-3943. Kv Järven. Provbelastning. Plan och profiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1936.
 
991937 – 19393944. Nybyggnad i Gästgivarhagen. Grundundersökning. Provbelastning. Plan och profiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1937.
3945. Kv Lokföraren nr 10. Grundundersökning. Plan och profiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1937.
3946. Kv Kopparkypen nr 8, 9, 10 och 11. Grundundersökning. Plan och profiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1937.
3947. Standards upplag (Svenska Petroleum AB) i Gästgivarhagen. Provbelastning. Plan och profiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1938.
3948. Standards upplag (Svenska Petroleum AB) i Gästgivarhagen. Provbelastning. Profiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1938.
3949. Kv Hospitalsholmen. Provbelastning. Plan och profiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1938.
3950. Kv Hospitalsholmen. Provbelastning. Profiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1938.
3951. Kv S:t Johannes nr 1. Provbelastning. Plan och profil. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1938.
3952. Svenska Pressbyrån AB. Provbelastning. Plan och profil. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1938.
3953. Penncos tomt i Gästgivarhagen. Provbelastning. Plan och profil. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1938.
3954. Kv Skräckan. Provbelastning. Plan och profil. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1939.
3955. Kv Skräckan. Provbelastning. Plan och profiler. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1939.
3956. Kv Klingstad nr 3. Grundundersökning. Plan och profiler. NS Byggnadskontor. 1939.
3957. Tullkammaren. Sjunkningsdiagram. NS Byggnadskontor. 1939.
3958. Kv S:t Johannes (Konsum). Pålningsplan. NS Byggnadskontor. 1939.
3959. Kv S:t Johannes (Konsum). Pålningsplan. Profiler, borrhål 2 och 3. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1939.
3960. Kv S:t Johannes (Konsum). Pålningsplan. Profiler, borrhål 3 och 7. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1939.
3961. Kv S:t Johannes (Konsum). Pålningsplan. Profiler, borrhål nr 11. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1939.
3962. Kv S:t Johannes (Konsum). Pålningsplan. Profiler, borrhål nr 11. NS Byggnadskontor. 1939 (?).
3963. Kv S:t Johannes (Konsum). Pålningsplan. Profiler, borrhål 12, 13 och 16. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1939.
3964. Kv S:t Johannes (Konsum). Pålningsplan. Profiler, borrhål 16 och 17. NS Byggnadskontor. 1939 (?).
3965. Kv S:t Johannes (Konsum). Pålningsplan. Profiler, borrhål 18, 12, 21 och 23. NS Byggnadskontor. 1939 (?).
3966. Kv S:t Johannes (Konsum). Pålningsplan. Profiler, borrhål 26 och 29. NS Byggnadskontor. 1939
3967. Kv S:t Johannes (Konsum). Pålningsplan. Profiler, borrhål 31 och 32. NS Byggnadskontor. 1939(?).
 
1001915 – 19393968. Kv Fiskalsängen (Holmens pappersmagasin). Pålningsplan. NS Byggnadskontor. 1939
3969. Kv Fiskalsängen (Holmens pappersmagasin). Pålning. Profiler, borrhål nr 1 och 2. NS Byggnadskontor. 1939.
3970. Kv Fiskalsängen (Holmens pappersmagasin). Pålning. Profiler, borrhål nr 4. NS Byggnadskontor. 1939.
3971. Kv Fiskalsängen (Holmens pappersmagasin). Pålning. Profiler, borrhål nr 6 och 7. NS Byggnadskontor. 1939.
3972. Kv Fiskalsängen (Holmens pappersmagasin). Pålning. Profiler, borrhål nr 8 och 9. NS Byggnadskontor. 1939.
3973. Kv Fiskalsängen (Holmens pappersmagasin). Pålning. Profiler, borrhål nr 9 och 10. NS Byggnadskontor. 1939.
3974. Kv Fiskalsängen (Holmens pappersmagasin). Pålning. Profiler, borrhål nr 11, 12 och 14. NS Byggnadskontor. 1939.
3975. Kv Fiskalsängen (Holmens pappersmagasin). Pålning. Profiler, borrhål nr 14 och 15. NS Byggnadskontor. 1939.
3976. Kv Fiskalsängen (Holmens pappersmagasin). Pålning. Profiler, borrhål nr 15 och 16. NS Byggnadskontor. 1939.
3977. Kv Fiskalsängen (Holmens pappersmagasin). Pålning. Profiler, borrhål nr 17. NS Byggnadskontor. 1939.
3978. Kv Fiskalsängen (Holmens pappersmagasin). Pålning. Profiler, borrhål nr 17, 18 och 19. NS Byggnadskontor. 1939.
3979. Kv Fiskalsängen (Holmens pappersmagasin). Pålning. Profiler, borrhål nr 19 och 21. NS Byggnadskontor. 1939.
3980. Kv Fiskalsängen (Holmens pappersmagasin). Pålning. Profiler, borrhål nr 22, 23 och 24. NS Byggnadskontor. 1939.
3981. Kv Triangeln. Pålning. Profiler (se ritn 3925). Borrhål 4, 5 och 8. NS Byggnadskontor. 1939.
3982. Kv Triangeln. Pålning. Profiler. Borrhål 9, 10 och 11. NS Byggnadskontor. 1939.
3983. Loddby Sulfitfabrik. Provbelastning. Plan. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1935.
3984. Loddby Sulfitfabrik. Provbelastning. Sektion. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1935.
3985. Stockholms Bomullsspinneri och Väveri AB, Torshag. Grundundersökning. Plan och sektioner. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1939.
3986. Kv Kronan. Radiomast. Plan. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1931.
3996. Förslag till ordnande av Samarien vid Karl Johans Torg. År 1915(?).
3997. Blomsterordling kring fontän i Järnvägsparken. Förslag år 1915(?).
3998. Hötorget. Förslag till plantering och lekplan. Delvis färglagd. År 1920(?).
3999. Nya Torget. Förslag till plantering. Färglagd. F J. 1920.
 
1011929 – 19484014. Söderköpingsvägen. Ny landsvägsbro över Ljura bäck. Plan och sektioner (2 st; 1 papper, 1 väv). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4015. Stockholmsvägen. Omläggning. Gator och vägar. Plan och längdprofil. Ns Byggnadskontor. 1929.
4019 a. Norrköpings stads vägar. Karta. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4019 b. Norrköpings stads vägar. Riksvägens blivande sträckning. Karta. Delvis färglagd. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4019 c. Norrköpings stads vägar. Karta. Delvis färglagd. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4019 d. Norrköpings stads vägar. Karta. Delvis färglagd. K V Bille. 1932.
4022. Norrköpings stads flygfält. Karta. Ns Byggnadskontor. 1935.
4023. Urinoar. Plan, sidofasad och sektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1937
4024 a-b. Friluftsbad vid Lindö. Nivåkarta Lindö-Marby. Ns Byggnadskontor.1937(?).
4025 a-b. Norrköpings flygplats med angränsande områden. Karta. Delvis färglagd. Ns Byggnadskontor. 1938.
4026 a. Flygplatsen. Höjdpunkter kring flygplatsen. Ns Byggnadskontor 1939 (?). Reviderad. Ivan Thorell. Ns Stadsingenjörskontor. 1946.
4026 b. Flygplatsen. Karta över Norrköping, förminskad och sammanställd av kartblad från år 1948. Ns Stadsingenjörskontor.
4027. Norrköpings stads flygplats. Plan. Ns Byggnadskontor. 1939.
 
1021939 – 19644028 a-b. Uppgrävning av Ljura bäck samt igenläggning av diken vid Norrköpings stads flygfält. Förslag. Plan. Kopia. Ns Byggnadskontor. Upprättad av av Ivar Helin, statens lantbruksingenjör. 1939.
4029 a-b. Uppgrävning av Ljura bäck samt igenläggning av diken vid Norrköpings stads flygfält. Förslag. Profiler. Kopia. Ns Byggnadskontor. Upprättad av av Ivar Helin, statens lantbruksingenjör. 1939.
4030 a-b. Uppgrävning av Ljura bäck samt igenläggning av diken vid Norrköpings stads flygfält. Förslag. Detaljplan. Ns Byggnadskontor. Upprättad av av Ivar Helin, statens lantbruksingenjör. 1939.
4033. Området mellan kv Stormhatten och Förbifartsvägen. Reserverat för park och offentlig byggnad. Plan. Ns Byggnadskontor. 1944.
4034. Idrottsparken. Området söder om. Nivåkarta. Ns Byggnadskontor. 1944. Rev år 1946.
4035. Kv Landskyrkan. Ändring av Hörsalsparken. Plan. Ns Byggnadskontor 1944. Rev år 1945.
4036. Kungsängens flygfält. Segelflyghangar. Pålplan. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
4037. Kungsängens flygfält. Segelflyghangar. Fasader av grundmurar. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
4038. Fridtunatäppan, Vasaparken. Arbetsritning. Plan. Riven 1966. Ns Byggnadskontor. 1948.
4039. Parkavdelningen. Västra Sylten. Situationsplan (sektion se ritn 8658). Ns Byggnadskontor.1948. Rev 1960.
4040. Stortorget. Bussstation, bilparkering m m. Arbetsritning. Ns Byggnadskontor. 1948. Senast rev 1964.
4041. Förslag till plats för anläggning av stenkross. Situationsplan, tvärsektioner. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
4043 a. Renhållning åliggande Norrköpings stad (4 st kartblad). Del 1. N E. Ns Byggnadskontor. 1949.
4043 b. Renhållning åliggande Norrköpings stad . Del 2. N E. Ns Byggnadskontor. 1949.
4043 c. Renhållning åliggande Norrköpings stad . Del 3. N E. Ns Byggnadskontor. 1949.
4043 d. Renhållning åliggande Norrköpings stad . Del 4. N E. Ns Byggnadskontor. 1949.
4044. Svärtinge Vattenverk. Äganderättsförhållanden. Tomtkarta. Delvis färglagd. D L. Ns Byggnadskontor. 1944.
 
1031927 – 1958, uå4045. Ljuraparken. Belysning. Förslag. Plan. Ritningen upprättad efter förslag av trädgårdsarkitekt FST Eric Anjou. Gust. Carlson. Ns Gatukontor. 1955.
4046. Ljuraparken. Illustrtionsritning. Plan. Ritningen upprättad efter förslag av trädgårdsarkitekt FST Eric Anjou. Gust. Carlson. Ns Gatukontor. 1955.
4047. Finspångsvägen /Norra Promenaden-Fiskeby/. Förslag till utbyggnad av krysset Finspångsvägen/Fiskebyvägen. Ritad M S. Ns Gatukontor. 1955. Rev. 1956.
4048. Bredavägen-Karlshovsvägen. Omläggning av spårvägen m m. Ritad M S. Ns Gatukontor. 1956.
4063. Gamla torget. Busshållplats. Plan. Ns Gatukontor. U å.
4089. Folkparken. Situationsplan. Ns Gatukontor. 1947
4092. Trafikolyckor inom Norrköpings stad 1957. Karta. Ns Gatukontor. 1958.
4094. Trafikolyckor inom Norrköpings stad 1956. Karta. Ns Gatukontor. 1958.
4095-4096. Trafikolycksfallsstatistik för inre staden och yttre områdena år 1953. Karta. 1954.
4105. Infarts- och genomfartsvägar. Plankarta. Ns Byggnadskontor. 1927.
4106 a-b. Norra Förstäderna. Stadsplan. Gatuhöjder. Förslag. K V Bille. Ns Gatukontor. 1927.
4107. Utfartsvägar och genomfartsgator. Karta av H P. Ns Gatukontor. 1927.
4108. Förslag till strandbad vid Lindö. Plan. Uppmätningsritning av Gust. C-n 1927. K V Bille. Ns Gatukontor.
4109 a-c. Förslag till friluftsbad vid Lindö. Uppmätningsritning omkring Lindö varv med markundersökning av G Carlson år 1927. K V Bille, byggnadsschef. Ns Gatukontor.
 
1041927 – 1935, uå4110. Bevattning av makadamiserde gator år 1927. Tabell. Ns Gatukontor (?). 1927.
4111 a. Kristinaplatsen. Uppmätningsritning. Plan. Utarbetad av N S S. NS Byggnadskontor. 1928.
4111 b. Kristinaplatsen. Uppmätningsritning. Plan. Utarbetad av A D-n. 1931. NS Byggnadskontor.
4112. Utfart- och genomfartsvägar. Utarbetad av I H-r. 1928. K V Bille. Ns Byggnadskontor.
4115. Infarts- o genomfartsvägar. Plan av H L. 1929. Ns Byggnadskontor.
4124. Omläggning av spårväg vid Östra Station. Förslag till gators anordnande. Plan. Utarbetad av A D-n. 1931. K V Bille. Ns Byggnadskontor.
4126. Gator omkring kv Kärven. Plan. Ns Byggnadskontor. 1931.
4128. Placering av vägmärken. Karta (2 st.). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4129 a.Pryssgården. Gatunamnsskyltar. Karta. Ns Byggnadskontor. U å.
4129 b. Pryssgården-Karlshov. Område där ev gatunamnskyltar ska uppsättas. Karta. John E Pettersson. 1932. K V Bille. Ns Byggnadskontor.
4133. Befintliga och nyuppsatta gatunamnsskyltar åt stadens planlagda område. Karta. Ns Byggnadskontor. 1933
4135. VA. Signalledning Tornet-Rådhuset. Plan. 1934(?).
4136. VA. Signalledning. Pumpstation. Saltängen-Rådhuset. Plan. 1934(?).
4137. VA. Signalledning. Pumpverket, Fiskeby- Borgsmon-Tornet-Rådhuset. Plan. 1934(?).
4138. För automobiltrafiken viktiga vägar och gator. Karta utarbetad av H E. 1934/1935 (2 st). K V Bille. Ns Byggnadskontor.
 
1051936 – 1942, uå4139 a. Grundvattenundersökning i Östra Eneby. Karta. Ns Byggnadskontor. 1936
4139 b. Grundvattenundersökning i Östra Eneby. Nivåkarta över grundvattenståndet 1936.
Stockholm, Vattenbyggnadsbyrån. 1936.
4140. Flygfältet. Text för hangarbyggnad. Utarbetad av Lindén(?). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4144 a-b. Flyghamn vid Lindö. Förslag av G C-n. Ns Byggnadskontor. U å.
4144 c-d. Flyghamn vid Lindö. Plan. Förslag av G C-n. Ns Byggnadskontor. U å.
4144 e. Flyghamn vid Lindö. Plan. Alt. 1. Förslag av G C-n. Ns Byggnadskontor. U å.
4144 f. Flyghamn vid Lindö. Plan. Alt. 2. Förslag av G C-n. Ns Byggnadskontor. U å.
4144 g. Flyghamn vid Lindö. Plan. Alt. 3. Förslag av G C-n. Ns Byggnadskontor. U å.
4145. Norrköpings stads flygplats. Elektriska luftledningar föreslagna att utbytas mot jordkablar. Ritad av ing. I Hylander. Utarbetad av Affärsverken. Ns Byggnadskontor. 1937.
4153. Luftskyddsrum i Oxelbergen. Nivellering och jordborrning. Östra delen. Ns Byggnadskontor. 1939.
4154. Oxelbergen. Uppmätning av västra delen. Utarbetad av Holmberg. Ns Byggnadskontor. 1939. Kompletterad 1942.
4155. Ns Luftskyddsrum i Oxelbergen. Vatten-, avlopp-, telefon- och elledningar. Karta av S E P. Ns Byggnadskontor. 1939.
4157. Av Norrköpings stad underhållna vägar. Utarbetad av T L. Ns Byggnadskontor. 1939.
4158. Av Norrköpings stad underhållna vägar. Karta. Utarbetad av T L. Ns Byggnadskontor. 1939.
 
1061940 – 19454160 a-b. Norrköpings flygplats. Markdispositioner. K V Bille. Ns Byggnadsjkontor. 1940.
4161. Tillhör 1939 års redogörelse för automobilskattemedel. Plan. KV Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
4162. Norrköpings stads flygplats. Markhöjder i blindflygningsbanan. Ing G Östman. Ns Byggnadskontor. 1940.
4164. Flygfältet. Ljura bäck: Risängen-Lindövägens sektions- och borrhålskarta. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1940.
4166. Förslag till stadsplan för Norra Lund och Taborsberg m m i Norrköping. Färglagd. Norrköpings Stadsingenjörskontor. 1941.
4167. Gatunamnsskyltar inom Oxelbergsområdet. Uppsatta i maj 1941. Karta av B J år 1941. G Östman. Ns Byggnadskontor.
4168. Norrköpings flygplats. Markhöjder. Ns Byggnadskontor. 1941.
4169. Bidragsberättigade gator och vägar inom Norrköpings stad. Karta av K H B. 1942.
4170. Bidragsberättigade vägar inom Norrköpings stad. Karta av K H B. 1942.
4172. Renhållning åliggande Norrköpings stad. Plan av K A B. 1943(?).
4173-4176. Nya gatunamn år 1943. Karta av G J-n. Ns Byggnadskontor. 1943.
4177. Vägmärken befintliga inom stadsplanerat område av Norköpings stad i januari 1944. Karta av K H B. Ns Byggnadskontor. 1944.
4178. Föreslagna gatu- och ledningsarbeten i Norra Förstaden väster om Ingelstavägen. Plan. Utarbetad 1945 av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor.
4179. Föreslagna gatu- och ledningsarbeten å Butängen. Plan. Utarbetad 1945 av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor.
4180. Föreslagna gatu- och ledningsarbeten omkr kv Aklejan m m. Plan. Utarbetad 1945 av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor.
 
1071926 – 19554181. Gatunamnsskyltar i Norra Förstaden år 1946. Plan. Utarbetad av K-H B. Ns Byggnadskontor. 1946.
4182. Gatunamnsskyltar å Butängen m m år 1949. Utarbetad av K-H B. Ns Byggnadskontor.
4183. Tvärsektioner av Västra och Södra samt Östra Promenaderna. Ritad av K-HB år 1945. Ns Byggnadskontor.
4190. Ljuraområdet. Gator och parkeringsplatser. Arbetsplatser m m. Arbetsritning av N E år 1951. Ns Byggnadskontor.
4191. Norrköpings vägvisaresystem. Förslag för inre området. Plan av K B år 1952. Ns Byggnadskontor.
4194. Rådhusgården. Beläggning och parkeringsplatser. Plan. Arbetsritning av N E år 1953. Ns Byggnadskontor.
4195. Central trafikled med broförbindelse över Motala Ström. Situationsplan av S Son år 1948. Trädklassificering juli 1954 (Bengtsson). Ns Byggnadskontor.
4196. Gamla torget. Stensättning. Plan av S Son år 1954. Ns Byggnadskontor.
4197. Ljuraparken. Plan. Gust. Carlsson. NS Gatukontor. 1955.
4198. Ljuraparken. Arbetsritnning. S Son. NS Gatukontor. 1955.
4199. Provisorisk omläggning av vägvisaresystemet. Plan. NS Gatukontor. 1955.
4202. Gatutyper. Stark och tung trafik. K V Bille. NS Gatukontor. 1926.
4203. Motala Ström vid Dals- och Järnbrogatan. Utfyllningar. Plan och profilker. Förslag av T E-dt år 1926. K V Bille. NS Gatukontor.
4204. Motala Ström vid Dals- och Järnbrogatan. Utfyllning. Profiler. Förslag av T E-dt år 1926. K V Bille. NS Gatukontor.
4219. Linköpingsvägen. Stadsgränsen-Korsgatan. Stensättning. Förslag. Alt 3. Plan och profil av T E-dt år 1926. K V Bille. NS Gatukontor.
4282. Vatten och avlopp. Maskiner och dylikt. Sandblästringsapparat för lufttryck 7 kg/kvcm. Utarbetad av J-n år 1927. NS Gatukontor.
 
10819274291-4304: Papperskopior av dessa ritningar sammanhäftade i bunt.
4291. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen. Sammanställning. Planer och längdprofil. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
4292. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen. Dalsgatan /Dalkarlsbron-Västra S:t Persgat. Plan, sektion och längdprofil. Utarbetad av H-r. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
4293. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen.Västra S:t Persgatan /Dalsgatan-Södra Bryggaregatan. Plan, sektion och längdprofil. Utarbetad av H-r. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
4294. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen. Västra S:t Persgatan /Hörngatan-Drottninggatan. Plan, sektion och längdprofil. Utarbetad av H-r. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
4295. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen. Södra S:t Persgatan. Drottninggatan-Södra Kyrkogatan. Plan, sektion och längdprofil. Utarbetad av H-r. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
4296. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen. Södra S:t Persgatan /Södra Kyrkogatan-Generalsgatan/. Plan, sektion och längdprofil. Utarbetad av Gust. C-n. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
4297. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen. Södra S:t Persgatan. /Generalsgatan-Skepparegatan/. Plan, sektion och längdprofil. Utarbetad av Gust. C-n. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
4298. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen. Södra S:t Persgatan. /Skepparegatan-Östra Promenaden/. Plan, sektion och längdprofil. Utarbetad av Gust. C-n. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
4299. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen. Östra Promenaden. /Södra S:t Persgatan-Hantverkaregatan/. Plan, sektion och längdprofil. Utarbetad av Gust. C-n. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
4300. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen. Hantverkaregatan. /Östra Promenaden-Odalgatan/. Plan, sektion och längdprofil. Utarbetad av Gust. C-n. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
4301. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen. Odalgatan. /Hantverkaregatan-Lindövägen/. Plan, sektion och längdprofil. Utarbetad av Gust. C-n. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
4302. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen.Tullhusgatan. /Lindövägen-Tegelängsgatan/. Plan, sektion och längdprofil. Utarbetad av Gust. C-n. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
4303. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen. Tullhusgatan. /Hospitalsgatan-Tegelängsgatan/. Plan, sektion och längdprofil. Utarbetad av Gust. C-n. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
4304. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen. Tullhusgatan. /Hospitalsgat-Södra Strandgatan/. Plan, sektion och längdprofil. Utarbetad av Gust. C-n. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1927.
 
1091924 – 19304312. Urinoaranläggning vid Gamla Torget (Järnbrogatan-Skolgatan). Sektioner. Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
4313. Urinoaranläggning vid Gamla Torget. Planer och sektioner. Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
4314. Urinoaranläggning vid Gamla Torget. Fasader. Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
4317. Västra Nygatan. Källvindsgatan-Butgatan. Utarbetad av N S S. Ns Byggnadskontor. 1928.
4321. Trafikräkning å stadens större utfartsvägar. Sammanställning 1924-1929. K V Bille. Ns Byggnadskontor.
4326. Hamnen. Kajbyggnad å Hospitalsholmen. Normalsektion mm till kaj för 8 m vattendjup. Utarb av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
4330. Hamnen. Kajbyggnad å Hospitalsholmen. Detaljer till kaj för 8 m vattendjup. Plan och sektion. Utarb av G. C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
4337. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-kv Värmen. Profil utvisande lutningsförhållanden å nuv sträckning samt Västra S:t Persgatan. Profiler. Utarb av N S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4346. Byggnadskontorets arbeten år 1929. Plan. Utarb av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929 .
4347. Utarb av Gust C-n år 1929
4347. Stationsgatan. /Järnvägsgatan-Packhusgatan/. Tvärsektioner. Utarb av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4348. Jordborrningar. Kv Exporten. Borrhålsprofiler 1-10. Utarb av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4349. Jordborrningar. Kv Exporten. Borrhålsprofiler 11-15. Utarb av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4350. Industrikvarteret. Tomt och gatuhöjder. Plan och längdprofiler. Utarb av N S S. Ns Byggnadskontor. 1929
4355. Bredgatan. /Lilla Torget-Smedjegatan/. Omläggning. Plan och längdprofil. Utarb av H L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4356. Bergslagsvägen (Finspångsvägen). Pryssgården-bron över SJ. Stensättning till 5 m:s bredd. Längdprofil och sektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4357. Söderköpingsvägen. Albrektsvägen-väg till Holmstads skola. Profiljustering. Utarb av H L. Ns Byggnadskontor. 1929.
4372 a. Vägar omkring Vrinnevigård. Karta. Utarb av N S S-n. Ns Byggnadskontor. 1930.
4372 b. Vägar omkring Vrinnevi gård. Karta. Vägförslag. Utarb av N S S-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
 
1101930 – 19334373. Gatu- och ledningsarbeten år 1930. Arbetsplan /karta/. Utarbetad av G H-d. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4374. Avloppsnätets omläggning. Saltängen. Pumpstation m m. Borrkarta. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4375. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-Hamnen. Skepparegatan /Södra S:t Persgatan-Hantverkaregatan. Plan, längdprofil och sektion. Utarbetad av N S S-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4376. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-Hamnen. Hantverkaregatan. /Skepparegatan-Östra Promenaden/. Plan, längdprofil och sektion. Utarbetad av N S S-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4377. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-Hamnen. Hantverkaregatan/Östra Promenaden-Odalgatan. Plan, längdprofil och sektion. Utarbetad av N S S-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4384. Strandskoning framför tomt nr 1 kv Enväldet. Alt. 2. Plan, fasad och sektion. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4385. Strandskoning framför tomt nr 1 kv Enväldet. Alt. 3. Plan, fasad och sektion. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4386. Strandskoning framför tomt nr 1 kv Enväldet. Alt. 4. Plan, fasad och sektion. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4408. Hamnen. Södra hamnplanet. Tomt föreslagen att uthyras till Holmens Bruks & Fabriks AB. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4413. Stockholmvägen /Hallandsgatan-Karlshovsvägen/. Tomtmark inom blivande vägens område. Plan och profil. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4422. Stockholmsvägen /Karlshovsvägen-SJ:s viadukt/. Om läggning. Plan och profil. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4423. Söderköpingsvägen. Förslag till omläggning vid Ljura bäck. Alt 1 och 2. Plan och längdprofil. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4424. Dagsbergsvägen. Förslag till omläggn vid Ljura bäck. Plan och längdprofil. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4426. Söderköpingsvägen. Utläggning av permanentbeläggning 220 m. Plan, längdprofil och sektion. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4427. Söderköpingsvägen. Finspångsvägen. Permanentbeläggning. Plan, längdprofil och sektion. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4428 a. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Första utbyggnaden. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4428 b. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Första utbyggnaden. Plan. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4428 c. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Första utbyggnaden. Plan (2 ritn.). Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
 
1111933 – 19374430. Väg till Vrinnevi. Profiler. Alt 1-4. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
4431. Söderköpingsvägen. Förslag till omläggning vid Ljura bäck. Plan, längdprofil och sektion. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
4432. Söderköpingsvägen. Förslag till omläggning vid Ljura bäck. Sektioner. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
4433. Söderköpingsvägen. Omläggning. Albrektsvägen-Ljuraberg. Förslag. Plan, längdprofil och sektion. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
4434 a-b: Finspångsvägen. Omläggning. Bergslagsgatan-Karlshovsvägen. Plan och tvärsektioner. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
4435. Stockholmsvägen. Omläggning 1934. Hallbergavägen-Stadsgränsen. Plan och sektion. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
4442. Kvarngatan. Profilreglering 1934. Längdprofiler. Utarbetad av A D S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
4443. Kvarngatan. Profilreglering 1934. Tvärsektion. Utarbetad av A D S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
4444. Stockholmsvägen. Provbelastning för ny bro vid stadsgränsen. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
4445 a. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Situationsplan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934. Omritad och kompletterad av B-S G i dec 1937.
4445 b. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Situationsplan (delvis färglagd). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
4446. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Dräneringsplan (2 ritn.). K V Bille. Ns Byggnadskontor.1934. Omritad, kompletterad av B-S G i dec 1937.
4447. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Längd- och detaljsektioner . K V Bille. Ns Byggnadskontor.1934. Omritad och kompletterad av B-S G 1937.
4448. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Omklädningspaviljong. Plan, fasader och sektioner. Utarbetad av Gust. Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1934.
4448 a. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Omklädningspaviljong. Plan, fasader och sektioner (2 st; 1 papper, 1 väv. Papperskopian omf äv vatten- o avloppsledningar). Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
4449 a. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Entrébyggnad och toalett. Plan, fasader och sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
4449 b. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Entrébyggnad och toalett. Plan, fasader och sektioner (delvis färglagd). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
4449 c. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Entrebyggnad och toalett. Plan, fasader och sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
 
1121934 – 1937, uå4451. V. Stubbrytare. Maxlast 1000 kg. Utarbetad av K J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. U å.
4452 a. Gamla Rådstugugatan. Profilreglering av anslutande tvärgator. Utarbetad av S S. K V Bille. 1934.
4457. Stockholmsvägen. Omläggning Karlshovsvägen-Stadsgränsen. Plan, sektion och profil. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
4458. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Grundplan till omklädningspaviljong. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935(?)
4459. Kvarngatan. Profilreglering 1934. Plan och sektioner. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
4460. Norrköpings flygfält. Hangarbyggnad. Plan, fasader och tvärsektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
4461. Norrköpings flygfält. Expeditions-(ekonomi-?)byggnad. Situationsplan, plan och fasader. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935. Ändrad 1936.
4462. Strandskoning i kv Enväldet. Plan, pålplan och tvärsektion. Utarb av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
4463. Linköpingsvägen. Plan och profil. Sektion 0-1000. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4464. Linköpingsvägen. Plan och profil. Sektion 1000-2000. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4465. Linköpingsvägen. Plan och profil. Sektion 2000-3000. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4466. Linköpingsvägen. Plan och profil. Sektion 3000-4000. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4467. Linköpingsvägen. Plan och profil. Sektion 4000-5000. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4468. Linköpingsvägen. Plan och profil. Sektion 5000-6000. K V Bille. Ns Byggnadskontor. U å.
4469. Linköpingsvägen. Plan och profil. Sektion 6000-7000. K V Bille. Ns Byggnadskontor. U å.
4470. Linköpingsvägen. Plan och profil. Sektion 7000-7330(?). K V Bille. Ns Byggnadskontor. U å.
4471. Strandskoning i kv Enväldet. Plan, pålplan och tvärsektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4472. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Takstolsplan för omklädnadspaviljong. Utarb av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. U å.
4473. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Entrépaviljong (biljettkiosk). Plan, fasad och sektioner. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4474. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Serveringskiosk. Plan, fasad och sektioner. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4475. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Entrébyggnad. Plan, fasader och sektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
 
1131936 – 19384476. Gallerräck av galvaniserade rör för lekplats. Utarbetad av Å Brynolf. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4477. Bergslagsvägen. Plan och profil. Sektion 0-1000. Utarbetad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4478. Bergslagsvägen. Plan och profil. Sektion 1000-2000. Utarbetad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4479. Bergslagsvägen. Plan och profil. Sektion 2000-3000. Utarbetad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4480. Bergslagsvägen. Plan och profil. Sektion 3000-4000. Utarbetad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4481. Bergslagsvägen. Plan och profil. Sektion 4000-4800. Utarbetad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4482. Eksundsvägen. Plan och profil. Sektion 0-1000. Utarbetad av H S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4483. Eksundsvägen. Plan och profil. Sektion 1000-2000. Utarbetad av H S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4484. Eksundsvägen. Plan och profil. Sektion 2000-2760. Utarbetad av H S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4487. Översiktskarta för busslinjer trafikerande Norrköping. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4488. Förslag till ordnande av busstation vid Kungstorget. Plan (2 st). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4489. Förslag till ordnandet av busstation vid Stortorget. Första utbyggnaden. Plan utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4490. Förslag till anordnandet av busstation vid Stortorget. Fullständig utbyggnad. Plan. Utarbetad av I J/B S G. (2 st, 1 papper, 1 väv). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4495. Förslag till anordnandet av busstation vid Stortorget. Plan utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4496. Förslag till busstation vid Kungstorget. Plan. Utarbetad av S S. 2 bilagor: massberäkning sektioner 0-80 samt 100 och 120. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4499. Parkeringsplatser. Statistik tiden 30 april-2 maj. Diagram. Ritad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
 
1141926 – 19274500-4501. Byggnadskontoret. Inredningsritning. Detaljer. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926
4502. Omnibusslinjer. Plankarta. Ns Byggnadskontor. 1926(?)
4503. Omnibusslinjer. Plankarta. Norrköping-Söderköping-Linköping. (Delv färgl). 1926(?).
4507. VA. Arbetsmaskiner, lyftkranar och redskap. Flotte för arbeten med ledningar vid Bergsbron-Havets tilloppskanal. Plan och sektioner. Utarbetad av A-g. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
4509. Gångspången. Tillfarten. Östra landfästet. Plan och sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
4511. Bredgatan och Trädgårdsgatan över Motala Ström. Plan, fasader och sektioner. Utarbetad av A-G. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
4520. Byggnadskontoret i nya rådhuset. Spiraltrappa till förmansrummet. Förslag. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
4524. Strömparken. Detalj av trappa vid Hospitalsgatan. Plan och sektioner. Utarbetad av Gust. C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
4525. F. Norrköpings nya lasarett. Planeringsförslag. Norra sidan. Parkanläggning. Plan. Sektion a-a, alt 1 och 2 samt sektioner b-b och c-c. (Färglagd). Ns Byggnadskontor. 1927.
4526. F. Norrköpings nya lasarett. Planeringsförslag. Södra sidan. Parkanläggning. Plan. (Färglagd). Ns Byggnadskontor. 1927.
4527. Stadsplan. Sandby-Fredriksdal. Tomtmarksfördelning. (Färglagd). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
4529. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar maj 1927. Ns Byggnadskontor. 1927.
4530. Söderköpingsvägen, Stationsgatan, Västra Nygatan. Sektioner. Utarbetad av Gust. C-n. Ns Byggnadskontor. 1927.
4531. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar febr 1927. Ns Byggnadskontor. 1927.
4533. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar juli 1927. Ns Byggnadskontor. 1927.
4539. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar november 1927. Ns Byggnadskontor. 1927.
 
1151927 – 19294541. Julgransfundament på Tyska torget. Situationsplan, plan, sektioner samt detalj av kantskoning. Ns Byggnadskontor. 1927.
4546. Områden som genom ägostyckning eller avstyckning uppdelats i byggnadstomter. Plan. Ns Byggnadskontor. 1928.
4547. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar. Februari 1928. Ns Byggnadskontor. 1928.
4548. Trappor, skyddsräcken, stödmurar: Strömparken. Detalj av båge i Hospitals- och Trädgårdsgatan. Utarb av Gust. C-n. Ns Byggnadskontor. 1927.
4549. Trappor, skyddsräcken, stödmurar: Strömparken. Detalj av lykta i trappa vid Hospitals- och Trädgårdsgatan. Utarb av Gust. C-n. Ns Byggnadskontor. 1927.
4551. Bergslagsgatan. Asfaltbeläggning. Plan, längdprofil och sektion. Utarbetad av N S S. Ns Byggnadskontor. 1928.
4555. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar. Maj 1928. Ns Byggnadskontor. 1928.
4556. Rådhuset. Skiljeväggar å polisens avdelning. Detaljer. Ns Byggnadskontor. 1928(?).
4559. Trafikregleringar. Fot till flyttbar trafikstolpe. Utarb av J E Ö-g. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
4560. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar. Aug. 1928. Ns Byggnadskontor. 1928.
4562. Rörfabriken. Uppmätningsritning. Plan, fasader och sektion. Utarbetad av J E Ö-g. Ns Byggnadskontor. 1928.
4563. Stationsgatan. /Järnvägsgatan-Packhusgatan/. Plan och längdprofil. Utarbetad av N S S. Ns Byggnadskontor. 1928.
4565. Jordborrningar. Kv Rom. Koop-Förbundets centrallager, Hamnplan. Situationsplan (kopia). Ns Byggnadskontor. 1928.
4569. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar. Nov 1928. Ns Byggnadskontor. 1928.
4572. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar. Febr. 1929. Ns Byggnadskontor. 1929.
4574. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar. Maj 1929. Ns Byggnadskontor. 1929.
4579. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar. Juli 1929. Ns Byggnadskontor. 1929.
4580. Rörfabriken. Provningsapparat för yttre vattentryck å 225 mm:s betongrör. Utarbetad av K J. Ns Byggnadskontor. 1929.
 
1161929 – 19324581. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar. Nov 1929. Ns Byggnadskontor. 1929.
4583. Vattenmätare. Mätareutrustning och förminskningsrör. Tabell. Ns Byggnadskontor. 1930.
4584. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar. Febr 1930. Ns Byggnadskontor. 1930.
4594. Budgetskartor. Resroute den 13 okt 1929. Karta. Gatuarbeten föreslagna i 1930 år budget.
4595. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar. Maj 1930. Ns Byggnadskontor. 1930.
4602. Trafikräkning å Norrköpings stads större utfartsvägar. 1930. Ns Byggnadskontor. 1930.
4607. Tekniska Elementarskolan (fd gamla lasarettet). Befintliga avloppsledningar, yttre. Utarb av T L. 1931.
4608. Trafikräkning, sammanställning 1925-1930. Ns Byggnadskontor. 1931.
4609. Byggnadskontorets gatu- och ledningsarbeten 1931. Ns Byggnadskontor. 1931.
4611 a. Oxtorget. Provisorisk utläggning. Plan. Utarbetad av A D-n. Ns Byggnadskontor. 1931.
4611 b. Oxtorget. Provisorisk utläggning. Plan. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4658. Vatten-, avlopp-, gas- och elektriska ledningar omkring kv Rom. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4661. Mätaregatan /Hospitalsgatan-Trädgårdsgatan/. Uppmätning före och efter omläggning av spårvägen. Hösten 1931. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1931.
4665. Om- och tillbyggnad av Kneippbadens brandstation. Plan, fasader och sektion. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4673. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Situationsplan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4674. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Plan och sektion . Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4675. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Dränering, vatten och avlopp. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932
 
1171932 – 19354679. Stockholmsvägen. Omläggning Karlshovsvägen-SJ:s viadukt. Plan och längdprofil. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4680. Stockholmsvägen. Alt. 1. Omläggning SJ:s viadukt-Stadsgränsen. Plan och längdprofil. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4690. Karta över Smedby. Förslag till gatunamnskyltar. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
4692. Förslag till Byggnadskontorets gatuarbeten år 1934. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 29/9 1933.
4693. Norrköpings stads flygfält vid Kungsängen. Nivellering av området före planeringen. Plan (2 st). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4694. Norrköpings stads flygfält vid Kungsängen. Profiler i landningsriktningar före planering. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4695. Gatunamnskyltar inom Fyrby. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
4696. Gatunamnskyltar inom övre Pryssggården. Plan. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
4697. Kv Kapellhorvan. Gatuhöjder. Plan och sektioner. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
4698. Strandskoning framför tomt nr 1 i kv Enväldet. Plan. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
4700. Strandskoning i kv Enväldet. Kajer. Plan och pålplan. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
4706 a. Plan framför Hamnbrons norra landfäste. Situationsplan. Utarbetad av H E. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
4706 b. Plan framför Hamnbrons norra landfäste. Plan. Utarbetad av H E. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
4707 a-b. Plan framför Hamnbrons södra landfäste. Plan. Utarbetad av H E. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
4709. Flygfältet. Grund för hangarbyggnad. Plan och sektioner. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1935.
4710. Flygfältet. Grund för expeditionsbyggnad. Plan och sektioner. Ns Byggnadskontor. 1935.
4711. Flygfältet. Grund för hangarbyggnad med pålning(?). Plan och sektioner. Utarbetad av C-H C. Ns Byggnadskontor. 1935.
4712. Flygfältet. Start- och landningsbanor. Plan. Utarbetad av T L. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1935.
 
1181935 – 19374714. Lindövägen. Ledungsgatan-Händelövägen. Tvärsektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935(?).
4718. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Utåtgående port. Sektion. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4719. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Inåtgående port. Sektion. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4720. Byggnadskontorets gatuarbeten 1936. Plan. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4721. Omläggning av Mätaregatan. Plan och sektion. Utarbetad av K-H B. Ns Byggnadskontor. 1936.
4722-4723. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Snickeri till omklädningsspaviljong. Sektioner. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4724. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Snickeri till entrébyggnad. Sektioner. Utarbetad av S S. Ns Byggnadskontor. 1936.
4725. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Snickeri till serveringsbyggnad. Sektioner. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
4726. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Skridskobana. Plan. Ns Byggnadskontor. 1936.
4727. Tvärsektioner vid Refvens grund. Ns Byggnadskontor. 1936.
4728. Förslag till gatuarbeten 1937. Plan. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4729. Lindövägen. Tvärsektioner. Alt 1-4. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4731. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Grindparti. Detaljer. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4732. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Vändkors och romersk grind. Sektion och detaljer. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4734. Uppmätningsritning över skidbacke i Oxelbergen. Plan och profil (2 ritn.). Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1937.
4735. Norrköpings stads flygplats. Skiss över platsen för flygmissödet den 17/6 1937. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1937.
4737. Användningsföreskrift för asfaltspridningsmaskin. Albrecht Reiser, Bin-Hohenschausen, Tyskland(?) (2 st; 1 på tyska, 1 på svenska). G Östman. Ns Byggnadskontor. 1937.
 
1191936 – 19384738. Nedre Strömsområdet. Sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4739. Nedre Strömsområdet. Kajer. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4740. Nedre Strömsområdet. Terass. Plan, längdsektion, sektion och detalj. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4747. Tegelängsgatan. /Mätaregatan-Tullhusgatan/. Plan, längdprofil och sektioner (2 st; 1 papper, 1 väv). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4748. Gallerräck av galvaniserade rör för lekplatser. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
4749. Parkavdelningen. Gungställning. Detaljer. Utarbetad av K J-n. Ns Byggnadskontor. 1936.
4752. Norrköpings Idrottspark. Ny ståplatsläktare samt omläggning av löparbanans södra kurva. Ns Byggnadskontor. 1938.
4753. Norrköpings Idrottspark. Ny ståplatsläktare. Plan av sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
4754. Norrköpings Idrottspark. Tvärsektioner genom ståplatsläktare. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
4755. Norrköpings Idrottspark. Tvärsektioner genom ståplatsläktare samt fasad av östra trappan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
4756. Norrköpings Idrottspark. Ny ståplatsläktare. Sektion genom trappa. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938(?).
4760. Norrköpings Idrottspark. Ny ståplatsläktare. Plan av dränering. Tvärsektion genom löparbanan södra kurvan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
4761. Norrköpings Idrottspark. Ny ståplatsläktare. Tvärsektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
4762. Friluftsbadet. Förslag år 1938. Situationsplan (2 st). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
4763. Tabeller över gators och vägars kostnader, beläggningar m m 1924-1945 (24 tabeller). Ns Byggnadskontor. 1938.
 
1201938 – 19394766. Norrköpings Idrottspark. Ståplatsläktare. Plan. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
4772. Trafikskyltar. Varningsmärken. Utarbarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
4773. Trafikskyltar. Förbudstavlor. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
4776. Gator vid kv Kärven. Plan. Utarbetad av Å B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
4777. Friluftsbadet. Simbassäng. Sektioner. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
4780. Flygfältet. Uppmätning av Ljura bäck: Flygfältet-Bråviken. Plan. Hans Janzon. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
4781-4783.. Flygfältet. Uppmätning av Ljura bäck: Flygfältet-Bråviken. Sektioner. H. Janzon. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
4784 a. Förslag till riksväg över Himmelstalund. Plan och längdprofil. Utarbetad av K-H B. Ns Byggnadskontor. 1938.
4784 b. Förslag till riksväg över Himmelstalund. Första utbyggnad. Plan och längdprofil. Utarbetad av K-H B. Ns Byggnadskontor. 1938.
4784 c. Förslag till riksväg över Himmelstalund. Plan och längdprofil. Utarbetad av K-H B. Ns Byggnadskontor. 1938.
4789. Område för uppställning av stenkross vid Kaffebacken. Plan. Utarbetad av Å B. Ns Byggnadskontor. 1939.
4791, 4795. Vägar i Lindö föreslagna till allmänt underhåll. Plan. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
4796. Omläggning av väg till fd Östersjövarvet. Plan och profil. Utarbetad av K-H B. 1939
4797. Omläggning Lindövägen. /Ledungsgatan-Röda Stugans gata/. Plan, profil och tvärsektion. (2 st; 1 papper, 1 väv). Utarbetad av B S-n. 1939.
4798. Stockholmsvägen. Skiss till järvägsviadukt vid Sandbyhov. Situationsplan, elevation och tvärsektion. Ns Byggnadskontor. 1939.
4799. Föreslagen båtbrygga vid nedre strömsområdet. Plan. Ns Byggnadskontor. 1939
 
1211926 – 1928, uå4800. Trafikräkning å stadens broar. Ns Byggnadskontor. 8/3 1926.
4802. Bensinkiosk mm å Stortorget. Spolningsplan för bilar. Plan och sektion. Utarbetad av I H-R. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
4810. Byggnadskontorets semesterlista 1926. K V Bille. Ns Byggnadskontor. Uå.
4816 a-b. Lilla Torget. Anordning för trafikreglering. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
4817. Urinkur vid Gamla Torget. Alt A i kv Landskyrkan. Situationsplan, plan och fasader. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
4818. Urinkur vid Gamla Torget. Alt A i kv Landskyrkan. Sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
4819. Urinkur vid Gamla Torget. Alt B intill Dalsgatan. Läge i plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
4820. Urinkur vid Gamla Torget. Alt B intill Dalsgatan. Sammanställningsritning. Plan, fasader och sektion. Utarbetad av A-g. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
4821. Gamla Torgets ordnande. Trafikreglering. Buss- & bilstation samt parkeringsplats. Urinkur enl. alt D vid Gamla Rådstugugatan. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
4822. Gamla Torgets ordnande. Trafikreglering. Busstation & bilparkeringsplats. Urinkur enl. alt E vid Skolgatan. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
4823. Urinkur vid Lilla Torget. Alternativa lägen 1, 2, 3 och 4. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
4824. Urinkur vid Lilla Torget. Alt 1, 3 och 4. Plan och fasader. Utarbetad av A-g. 1926.
4827. Centralstationen i Norrköping. Planen framför. Ns Byggnadskontor. 1926.
4828 a. Trafikreglering. Spårvägshållplats. Norrtull. Plan. Ns Byggnadskontor. 1926.
4828 b. Trafikreglering. Norrtull. Plan. Ns Byggnadskontor. 1928
4829. Trafikreglering. Spårvägshållplats. Västertull. Plan. Ns Byggnadskontor. 1926.
4830. Trafikreglering. Spårvägshållplats. Södertull. Ns Byggnadskontor. 1926.
 
1221926 – 19284831. Trafikreglering. Spårvägshållplats: Drottninggatan vid Rådhuset (2 ritningar; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. 1926.
4834. Försöksgata i Essen. Plan och tabell. Ns Byggnadskontor. 1926.
4835. Kaj vid Karl Johans Park. Uppmätningsritning. Plan. Ns Byggnadskontor. 1927.
4838. Vägbro över järnvägen i Västra Storgatan. Förslag. Plan och längdprofil. Ns Byggnadskontor. 1927.
4839. Stockholmsvägen mellan Linnégatan och Stationsgatan. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. 1927.
4840. Stockholmsvägen. /Linnégatan-Sandbyhov/. Plan och profil. (2 ritningar; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor. 1927.
4841 a. Stockholmsvägen. /Sandbyhov-Viadukten/. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. 1927.
4841 b. Stockholmsvägen. /Karlshovsvägen-Järnvägsviadukten/. Plan och profil. Utarbetad av N S S. Ns Byggnadskontor. 1928
4842. Stockholmsvägen. /Viadukten-Marieborg/. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. 1927.
4843. Stockholmsvägen. /Marieborg-stadsgränsen/. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. 1927.
4846. Lutbevattning år 1926. Tabell. Ns Byggnadskontor. 1927.
4847. Söderköpingsvägen. Blad 1. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. 1927.
4848. Söderköpingsvägen. Blad 2. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. 1927.
4849. Söderköpingsvägen. Blad 3. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. 1927.
4850. Söderköpingsvägen. Blad 4. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. 1927.
4854. Fastigheter. Stadshuset: Provbelastning. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
4855. Gator, vatten och avlopp omkring kv. Timmermannen. Plan, profil, tvärsektion. Utarbetad av
I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
4856. Södra Nygatan: Asfaltsbeläggning. Detaljutförande vid spårvägsspår. Utarbetad av H P. Ns Byggnadskontor. 1927.
4858. Gatuomläggningar. Holmens Bruk-hamnen. Västra S:t Persgatan, Hörngatan-Drottninggatan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
4859. Söderköpingsvägen. Ns Byggnadskontor. 1928.
 
1231928 – 19304867. Söderköpingsvägen. Uträtning vid Brånnestad. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
4868. Söderköpingsvägen. Uträtning vid Ljura bäck. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
4869. Jungfrugatan. Stickspår till Norköpings Magasinsbolag. Förslag. Plan och sektion. Utarbetad av N S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
4870. Spårvägshållplatser. Refuge. Stationsgatan-Vattengränd. Plan och sektion. Utarbetad av N S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
4875. Kungstorget. Förslag till ordnande. Plan. Ritning utförd av arkitekt Lövegren. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
4877. Dalsgatan (framför BP:s bensinstation). /Kvarngatan-Västra S:t Persgatan/. Parkeringsplats. Plan och tvärsektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928 (?).
4884. Gator, vatten och avlopp omkring kv Marielund. Plan, längdprofil och tvärsektion (2 ritningar; 1 papper, 1 väv). Utarbetad av I H-r. 1928.
4885. Gatuomläggningar Holmens Bruk-hamnen via S:t Persgatan. /Hörngatan-Drottninggatan/. Längdprofil. Utarbetad av N S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4885 a. Gatuomläggningar Holmens Bruk-hamnen via S:t Persgatan. /Hörngatan-Drottninggatan/.
Längdprofil och sektioner. Utarbetad av N S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4885 b. Gatuomläggningar Holmens Bruk-hamnen via S:t Persgatan. /Hörngatan-Drottninggatan/. Tvärsektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4887. Sammanställning av trafikräkning å Norrköpings stads broar 1925-1930. Tabell. Ns Byggnadskontor. 1930.
4891. Stockholmsvägen. Stationsgatan-Bohusgatan. Normalsektioner för ledningar. Utarbetad av I H-r.
K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4892. Gata, vatten och avlopp utmed Östra Promenaden vid kv Ängen. Plan, längdprofil och tvärsektion. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4893. Stationsgatan. /Järnvägsgatan-Packhusgatan/. Plan och profil. Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4894. Hamn- och industrispår. Föreslaget normalspår till kv Exporten. Plan. Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4898. Glans reglering. Motala Ström nedom Oskar Fredriks bro. Tvärsektioner enligt 1919 års uppmätning. Plan och sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4899. Glans reglering. Motala Ström nedom Gångspången. Tvärsektioner. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
 
1241929 – 19324900. Stockholmsvägen. Utläggning 1930. Plan, längdprofil och tvärsektion. Utarbetad av I H-r.(2 ritningar; 1 papper1 väv). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4908. Provbelastning i kv Knäppingsborg. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4909. Söderköpingsvägen. Södra Promenaden - N.Ö.J. Plan och längdprofil. Utarbetad av N S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
4910. Söderköpingsvägen. Plan och längdprofi. Utarbetad av N S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4911. Söderköpingsvägen. Plan och längdprofil. Utarbetad av N S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4912. Söderköpingsvägen. Plan och profli. Utarbetad av N S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4913 Söderköpingsvägen. Plan och längdprofil. Utarbetad av N S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4917. Provbelastningar i kv Importen. Belastningsdiagram av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4919. Väg över Vilbergen. Plan och profil. Utarbetad av N S S-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4920. Prästgatan. Stödjemur i kv Landskyrkan. Plan, längdprofi och sektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4924-4925. Finspångsvägen. Utläggning av spårväg. Plan och profil. N S S-n, år 1930(?).
4930. Strandskoning framför tomt nr 1, kv Enväldet. Borrningar. Situationsplan och borrsektioner.
Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4933. Ny utfartsväg till Fredriksbergsvägen å Krogaregärdet. Plan och profil. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
4937-4943. Blad 1-7 sammanhäftade. Finspångsvägen (breddning till 21 m). /Karlshovsvägen-Järnvägsbron/. Äganderättsförhållanden. Förteckning över ägare samt planer. Utarbetad av D-n. Ns Byggnadskontor. 1932.
 
12519314945. Finspångsvägen. Norrlandsgatan - Vennersberg. Plan och profil. Utarbetad av N S S-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931(?)
4946. Finspångsvägen. Vennersberg-Hembyggarevägen. Plan och profil. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4947. Finspångsvägen. Hembyggarevägen-Knifbergavägen. Plan och profill. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4948. Finspångsvägen. Knifbergavägen-Ringstad. Plan och profil. Utarbetad av N S S-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931(?)
4949. Finspångsvägen. Ringstad-Ringstad skola. Plan och profil. Utarbetad av N S S-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931(?).
4950. Finspångsvägen. Ringstad skola-Skärlötavägen. Plan och profil. Utarbetad av A D-n. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1931.
4951. Finspångsvägen. Skärlötavägen-7000. Plan och profill. Utarbetad av A D-n. K V Bille. NS Byggnadskontor. 1931.
4952. Finspångsvägen. 7000-8000. Plan och profil. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4953. Finspångsvägen. 8000-9000. Plan och profill. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4954. Finspångsvägen. 9000-10000. Plan och profil. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4955. Finspångsvägen.10000-11000. Plan och profill. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4956. Finspångsvägen. 11000-12000. Plan och profil. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4957. Finspångsvägen. 12000-13000. Plan och profil. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4958. Finspångsvägen. 13000-14000. Plan och profil. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4959. Finspångsvägen. 14000-15000. Plan och profil. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4960. Finspångsvägen. 15000-15294. Plan och profil. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
 
1261931 – 19464961. Stockholmsvägen. /Stationsgatan-Linnéplan/. Omläggning. Plan och profil. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4962. Stockholmsvägen. /Linnéplan-SJ:s viadukt/. Plan och profill. Utarbetad av A D-n.K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
4963. Stockholmsvägen. /SJ:s viadukt-Marieborgs skola/. Omläggning. Plan och profil. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4964. Stockholmsvägen. /Marieborgs skola-Stadsgränsen/. Omläggning. Plan och profil. Utarbetad av A D-n.K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4965. Stockholmsvägen. /Bohusgatan-Linnégatan/. Plan och profil. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4966. Stockholmsvägen. /Linnégatan-Karlshovsvägen/. Plan och profil. Utarbetad av A D-n.K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4967. Gator, vatten och avlopp omkring kv Trädgårdsmästaren. Plan, längdprofil och tvärsektion. (2 ritningar; 1 papper, 1 väv). Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4968. Gator, vatten och avlopp å föreslagen stadsplan söder om Taborsberg. Plan, längdprofil och
tvärsektion. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4970. Kristinaplatsen. Vatten och avlopp i samband med platsens ordnande. Plan utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4974. Byggnadskontoret. Förråd och verkstad i kv Kabeln. Provbelastning. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4975. Parkeringsplatser. Centralstationen. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4976. Parkeringsplatser. Strömsholmen. Plan (2 ritningar; 1 papper, 1 väv). Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4977. Parkeringsplatser. Refvens grund. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4978. Trafikreglering. Norra Kungsgatan. Ny spårkurva. Utarbetad av T L(?) år 1931. Kompletterad
av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1946.
4979. Gator, vatten och avlopp omkring kv Kärven. Plan, längdprofi och tvärsektioner. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
4980. Nya Torget. Iordningställande. Plan. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
 
1271926 – 19324981. Stockholmsvägen. Omläggning närmast norr om SJ:s vägport. Plan. Utarbetad av A D-n. K v Bille. Ns Byggnadskontor.1931.
4982. Gamla Rådstugugatan. Förslag till förändring av gatuprofil. Plan och profil. K v Bille. Ns Byggnadskontor.1931.
4989. Dagsbergsvägen. Plan och längdprofil. Utarbetad av N S S. K v Bille. Ns Byggnadskontor.1930.
4990. Dagsbergsvägen. Plan och längdprofil. Utarbetad av A D-n. K v Bille. Ns Byggnadskontor.1932.
4991. Dagsbergsvägen. Plan och profil. (2 ritningar; 1 papper, 1 väv). Ns Byggnadskontor.1932.
4993. Flygfält vid Kungsängen. Förslag. Invallning av flygfältet. Plan och sektioner. Utarbetad av H-g. K v Bille. Ns Byggnadskontor. 1932 (?).
4999. Kungstorget. Busshållplats och droskstation. Plan. Utarbetad av I H-r. K v Bille. Ns Byggnadskontor.1932.
5000. Byggnadskontoret. Lokalernas ändrade inredning. Plan. Utarbetad av G C-n. K v Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5001. Byggnadskontoret. Lokalernas ändrade inredning. Sammanställning. Detalj. Utarbetad av G C-n. K v Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5004. Sydvästra Promenaden. Gatuhöjden utanför nya lasarettet. Plan. Utarbetad av G C-n. K v Bille. Ns Byggnadskontor.1926.
5005. Sjukhuspaviljongen i Vrinneviskogen. Nuvarande utseende. Plan och fasader. K v Bille. Ns Byggnadskontor.1926.
5006. Serveringspaviljongen i Vrinneviskogen. Plan och fasader. K v Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5009. Vägvisare genom Norrköping enligt KAK:s system. Plansträckning. Alternativ 1-4. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1926.
5010. Vägvisare genom Norrköping enligt KAK:s system. Detaljer till alternativ 4 /se ritning 5009/. Ns Byggnadskontor. 1926.
5014. Gamla Lasarettet. Grind vid läkarbostaden. Förslag. Detalj. Utarbetad av A Br(?). K v Bille. Ns Byggnadskontor.1926.
5015. Avloppsledning. Folkskola i Karlshov. Reningsanläggning. Ns Byggnadskontor.1926.
5017. Trafikreglering. Spårvägshållplatser. Orienteringsplan. Ns Byggnadskontor.1926.
5018. Trafikreglering. Parkeringsplats för bilar. Centralstationen. Plan. Ns Byggnadskontor.1926.
5019. Trafikreglering. Parkeringsplatser. Situationsplan. Utarbetad av Br. Ns Byggnadskontor.1926.
5022. Trafikreglering. Gångspången. Skylt. K v Bille. Ns Byggnadskontor.1926.
 
1281926 – 1928, uå5026. Gamla Lasarettet. Grind vid läkarbostaden. Detaljer. Utarbetad av A Br. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5029. Trafikreglering. Vägvisare genom Norrköping enligt KAK. Sammanställning. Plankarta. K V Bille. Ns Byggnadskontor. U å.
5035. Broar. Trafikräkning januari 1927. Tabell. Ns Byggnadskontor. 1927.
5036. Kungstorget. Plandisposition. Utarbetad av Brund. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5037. Rådhuset. Uppbördsverkets lokaler. Förslag till utökning. Plan av jordvåningen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5048. Norra Förstäderna. Skenfria korsningar för Västra Storgatan och Karlshovsvägen. Plan och profil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5049. Stadsplan för Norra Förstäderna. Torgen vid Norrlandsgatan och Stockholmvägen. Plandisposition. (Färglagd). Utarbetad av Brund. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5050. Strömparken. Skissförslag till barriär och trappa vid Hospitalsgatan. Fasad och sektion. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5051. Strömparken. Skissförslag till barriär vid Trädgårdsgatan. Plan och fasad. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5052. Strömparken. Skissförslag till barriär vid Knäppingsborgsgatan. Plan och fasad. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5053. Strömparken. Detalj av järnstaket. Skiss. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5055. Strömparken. Lyktarm vid Trädgårdsgatan. Skissförslag. Utarbetad av G C-n. Ns Byggnadskontor. 1927.
5056. Tunnbindaregatan /Bredgatan-Sandgatan/. Plan och profiler. Utarbetad av Brund(?). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5058. Söderköpingsvägen. Adelsgärdet. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. 1928.
5059. Söderköpingsvägen. Tobakslandet. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. 1928.
5060. Västra Nygatan. /Drottninggatan-Hörngatan/. Uppmätning. Plan. Ns Byggnadskontor. 1928.
5061. Västra Nygatan. /Sydvästra Kungsgatan-Källvindsgatan/. Uppmätning. Plan. Ns Byggnadskontor. 1928.
5062. Stationsgatan. /Tunnbindaregatan-Fredriksdalsgatan/. Uppmätning. Plan. Ns Byggnadskontor. 1928.
5063. Stationsgatan. /Fredriksdalsgatan-Stockholmsvägen/. Uppmätning. Plan. Ns Byggnadskontor. 1928.
5069. Förorterna. Vägbelysning. Plan. Utarbetad av H P. (2 ritningar). Ns Byggnadskontor. 1927.
 
1291927 – 1928, uå5072. Förslag till friluftsbad vid Lindö. Plan och sektion. Ns Byggnadskontor. U å.
5073. Förslag till friluftsbad vid Lindö. Fasad mot sjön. Ns Byggnadskontor. 1927(?).
5074. Förslag till friluftsbad vid Lindö. Entrébyggnad. Plan och fasad. Ns Byggnadskontor. 1927(?).
5075. Förslag till friluftsbad vid Lindö. Vy av sportbadet. Ns Byggnadskontor. 1927(?).
5076. Förslag till friluftsbad vid Lindö. Plan, mindre förslaget. Utarbetad av Gust C-N. Ns Byggnadskontor. 1927(?).
5077. Förslag till friluftsbad i Norrköping /bakom Idrottsparken/. Plan.(2 ritningar). Utarbetad av Gust C-n. Ns Byggnadskontor. 1927.
5078. Förslag till friluftsbad i Norrköping /bakom Idrottsparken/. Fasad. Utarbetad av Gust. C-n. Ns Byggnadskontor. 1927(?).
5079. Förslag till friluftsbad i Norrköping /bakom Idrottsparken/. Längdsektion (2 ritningar). Utarbetad av Gust. C-n. Ns Byggnadskontor. 1927(?).
5080. Förslag till friluftsbad i Norrköping /bakom Idrottsparken/. Tvärsektion. Utarbetad av
Gust. C-n(?). Ns Byggnadskontor. 1927.
5081. Förslag till friluftsbad i Norrköping /bakom Idrottsparken/. Vy av entré. Utarbetad av
Gust. C-n. Ns Byggnadskontor. 1927.
5083. Trafikledning. Spårvägshållplatser. Orienteringsplan. Utarbetad av H P. Ns Byggnadskontor. 1927.
5084. Förslag till friluftsbad i Norrköping. Vy av badet. Utarbetad av Gust C-n. Ns Byggnadskontor. 1927.
5085. Drottninggatan. /Södra Strömsgatan-Hamngatan/. Uppmätning. Ns Byggnadskontor. 1928.
5093. Förslag till ordnande av Broocmansplan. Planteringar. Plan. Utarbetad av H P. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5095. Trafikfrågor. Trafikskyltar. Ns Byggnadskontor. 1927.
5096. Förslag till strandbad vid Lindö. Längdsektion genom djupbassäng. Utarbetad av G C-n.
K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5097. Förslag till strandbad vid Lindö . Plan av entrébyggnad. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5098. Förslag till strandbad vid Lindö. Fasad av entrébyggnad. Utarbetad av Gust. C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5099. Förslag till strandbad vid Lindö. Fasad av klädhytter och hallar samt sektioner. Utarbetad av Gust. C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
 
1301927 – 19295102. Lutbevattning år 1927. Sammanställning (3 tabeller). Ns Byggnadskontor. 1927-1928.
5103. Lutbevattning år 1927. Provsträcka (4 tabeller). Ns Byggnadskontor. 1927-1928.
5107. Trafikräkning å stadens broar i januari 1928. Tabell. Ns Byggnadskontor. 1928.
5110. Strömsutfyllnaden i Dalsgatan /Kvarngatan-Dalkarlsbron/ och infart till Holmens Bruk. (2 ritningar). Ns Byggnadskontor. 1928.
5111. Sandborrning i kv Järven. Plan och borrhålsprofiler. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5112. Schematisk framställning av registrering och förvaring av skrivelser vid Ns Byggnadskontor. Utarbetad av Gust C-n. 1927.
5117. Förslag till placering av bensinstationer. Plan. Utarbetad av Gust C-n. 1928. Reviderad 1929.
5119. Stadsträdgårdsmästarens bostad på Sylten. Uppmätning. Planer. Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5120. Stadsträdgårdsmästarens bostad på Sylten. Uppmätning av fasader (2 ritningar). Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5121. Hantverkaregatan-Västra S:t Persgatan. Plandisposition. Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5122. Karlshovsskolan. Grindpartier. Detaljer. Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5126. Kristinaplatsen. Gator omkring kv Byggmästaren (2 ritningar). Ns Byggnadskontor. 1928.
5127. Bergslagsgatan. Tvärsektioner. Utarbetad av N S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5128. Vatten och avlopp. Rörfabriken, tillbyggnad. Plan och fasader. Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5129. Rådhuset. Skiljeväggar i polisens avdelning. Sammanställning. Detaljer: Se ritning 4512. Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
 
13119285130. Rådhuset. Skiljeväggar i Polisens avdelning. Sammanställning. Plan. Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5132. Sydvästra Promenaden. /Södra Bryggaregatan-Hörngatan/. Plan. Utarbetad av N S S. Ns Byggnadskontor. 1928.
5133. Sydvästra Promenaden. /Hörngatan-Kristinagatan/. Plan. Utarbetad av N S S. Ns Byggnadskontor. 1928.
5140. Sydvästra Promenaden. /Gymnastikgatan-Södra Bryggaregatan/. Plan. Utarbetad av N S S. Ns Byggnadskontor. 1928.
5143. Dragsgatan vid kyrkogården. Kablar och andra ledningars planläge. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5144. Sandgatan /kyrkogården-Smedjegatan/. Kablar och andra ledningars planläge. Utarbetad av
I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1928.
5145. Sandgatan /Smedjegatan-Garvaregatan/. Kablar och andra ledningars planläge. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5146. Garvaregatan /Sandgatan-Västgötegatan/. Kablar och andra ledningars planläge. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5150. Kungstorget, Stockholmsvägen. Förslag till utläggning. Plan, profil och tvärsektion. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5151. Stationsgatan/Järnvägsgatan-Packhusgatan/. Plan och profil. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5154. Parkeringsplats på Hotellgatan mitt för Stora Hotellet och Stadshuset. Plan. Ns Byggnadskontor. 1928.
5155. Trafikanordningar. Refuge vid Stortorget. Plan och tvärsektion. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1928.
5156. Jordborrningar. Koop. Förbundets Centrallager. Hamnplan. Sektioner A1-F1. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5157. Jordborrningar. Koop. Förbundets Centrallager. Hamnplan. Sektioner A2-F2. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5158. Jordborrningar. Koop. Förbundets Centrallager. Hamnplan. Sektioner A4-F4. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5159. Jordborrningar. Koop. Förbundets Centrallager. Hamnplan. Sektioner A6-F6. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5160. Jordborrningar. Koop. Förbundets Centrallager. Hamnplan. Sektioner A8-F8. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5161. Jordborrningar. Koop. Förbundets Centrallager. Hamnplan. Sektioner A10-10F. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5162. Jordborrningar. Koop. Förbundets Centrallager. Hamnplan. Sektioner A12-F12. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5163. Jordborrningar. Koop. Förbundets Centrallager. Hamnplan. Sektioner A1, F1, A12, F12. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
 
13219285164. Systembolagets nybyggnad, restaurant Druvan i kv Saltängen. Sandborrningar.(2 ritningar). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928
5165. Förorterna. Vägbelysning. Plan. Ns Byggnadskontor. 1928.
5169. Kungstorget. Plandisposition (färglagd).(2 ritningar; 1 monterad, 1 brunkopia). Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5170. Kungstorget. Tvärsektion (färglagd). (2 ritningar; 1 monterad, 1 brunkopia). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5171. Kungstorget. Perspektiv från sydost. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5172. Stockholmsvägen /Bergslagsgatan-Marielundsskolan/ samt /Stationsgatan-Bergslagsgatan/. Tvärsektioner.(2 ritningar; 1 monterad, 1 brunkopia). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5174. Bredgatan mellan Lilla Torget-Norra Plankgatan. Kablar. Plan. Ns Byggnadskontor. 1928.
5175. Norra Plankgatan /Dragsgatan-Sandgatan/. Sandgatan /Norra Plankgatan-Smedjegatan/. Kablar. Plan. Ns Byggnadskontor. 1928.
5181. Kostnad och materialåtgång vid behandling av vägar med dammbindningsmedel. Tabell. (2 ritningar; 1 papper, 1 väv). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5182. Kostnad och materialåtgång vid behandling av vägar med dammbindningsmedel. Tabell. (2 ritningar; 1 papper, 1 väv). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5187. Kristinaplatsen. Förslag till ordnande. Plan. (2 ritningar, varav 1 färglagd). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5188. Kristinaplatsen. Förslag till ordnande. Plan. (2 ritningar, varav 1 färglagd). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5189. Kristinaplatsen. Förslag till ordnande. Perspektiv (2 ritningar; 1 blyertsskiss, 1 färglagd). Utarbetad av Gust Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
 
1331926 – 1929, uå5198. Prästgatan: Gamla Rådstugugatan-Drottninggatan. Profilreglering. Stödjemur. Utarbetad
av N S S. Ns Byggnadskontor. 1929.
5199. Trafikräkning. Stadens broar. Januari 1929. Ns Byggnadskontor. 1929.
5200. Betongplint till skyddsräcke. Utarbetad av T E-dt. K V Bille. Ns Byggnadsakontor. 1926.
5201 a. Arbetsplan år 1926. Avd: Byggnadskontoret. Sammanställning. K V Bille. Ns Byggnadsakontor. 1926.
5201 b. Arbetsplan år 1926. Avd: Hamnen. K V Bille. Ns Byggnadsakontor. 1926.
5201 c. Arbetsplan år 1926. Avd: Parkerna. Promenader och planteringar. K V Bille. Ns Byggnadsakontor. 1926.
5201 d. Arbetsplan år 1926. Avd: Vattenledningen med tillhörande avdelningar. K V Bille. Ns Byggnadsakontor. 1926.
5201 e. Arbetsplan år 1926. Avd: Vattenledningen. K V Bille. Ns Byggnadsakontor. 1926.
5201 f. Arbetsplan år 1926. Avd: Vattenledningen. Avloppsledning, spolning m m. K V Bille. Ns Byggnadsakontor. 1926.
5201 g. Arbetsplan år 1926. Avd: Vattenledningen. Omläggning avloppsledningsrörnätet. Rörtillverkningen. K V Bille. Ns Byggnadsakontor. 1926.
5201 h. Arbetsplan år 1926. Avd: Vattenledningen. Omläggning av avloppsledningsnätet. K V Bille. Ns Byggnadsakontor. 1926.
5201 i. Arbetsplan år 1926. Avd: Stensatta gator. K V Bille. Ns Byggnadsakontor. 1926.
5201 j. Arbetsplan år 1926. Mak. Gator och vägar. Allmänna renhållningen. Fastigheter. K V Bille. Ns Byggnadsakontor. 1926.
5203. Vatten, avlopp, gator. Romareplan. Plan, profil, tvärsektion. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadsakontor. 1926.
5206. Trafikreglering. Vägvisare genom Norrköping enligt KAK-system. Fördelnings- och visarstolpe. K V Bille. U å.
5208. Stockholmsvägen vid Karlshovsvägen. Tvärprofil (kopia av ritning från stadsingenjörskontoret). Ns Byggnadsakontor. 1927.
 
1341927 – 19295209. Fiskebyvägen; Vägsträcka 1-1. Plan, profil, sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5210. Fiskebyvägen; Vägsträcka 2-2. Plan, profil, sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5211. Fiskebyvägen; Vägsträcka 3-3. Plan, profil, sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5212. Fiskebyvägen; Vägsträcka 4-4. Plan, profil, sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5213. Fiskebyvägen; Vägsträcka 1-1 till 4-4, sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5214. Syltenvägen. Plan, profil, sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5215. Vatten, avlopp, gator. Romareplan; plan, profil, tvärsektion. Ns Byggnadskontor. 1927.
5217. Gatubyggnad framför Karlshovsskolan; Plan, profil, sektion. Utarbetad av H P. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5220. Gator omkring Svensk-Engelska Mineralolje AB:s tomt vid Stockholmsvägen. Plan, sektion. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5223. Beräkningsdiagram för armerade betongplattor. Ritad av I H-r(?). 1928(?)
5224. Gator, vatten, avlopp vid kv Målaren. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5238. Bitumen- ooch tjärspridarevagn. Trevägskranens inställning. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1928.
5239. Tabell utvisande kostnader för ytbehandling av gator år 1928.1928(?).
5240. Sjöflyghamn. Sverigekarta med inlagda luftfarleder. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5241. Sjöflyghamn. Skisser av flygfält. Planer. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5242. Sjöflyghamn. Franskt, tyskt(?) och engelskt förslag till ideal landflygplats; planer. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5243. Olika typer av sjöflyghamnar; planer. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5246. Hantverkaregatan. /Dalsgatan-Drottninggatan/. Längdprofil utarbetad av N S S. Ns Byggnadskontor. 1929.
5248. Gator, vatten, avlopp. Albrektsvägen; plan, längdprofil, tvärsektion. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5249. Stadshuset; provbelastningsdiagram april-maj 1929. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929(?).
 
1351929 – 19325250. Holmens trafikled. Alt 2. Hantverkaregatan; plan, tvärsektioner. (3 ritningar). 1929(?)
5251 a. Grafisk framställning av trafikmängden å Norrköpings stads större utfartsvägar 1924-1931. Trafikräkningspunkt 1 (vid staden). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5251 b. Grafisk framställning av trafikmängden å Norrköpings stads större utfartsvägar 1924-1931. Trafikräkningspunkt 2 (utanför staden). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5251 c. Grafisk framställning av trafikmängden å Norrköpings stads större utfartsvägar 1924-1931. Linköpingsvägen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5251 d. Grafisk framställning av trafikmängden å Norrköpings stads större utfartsvägar 1924-1931. Lindövägen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5251 e. Grafisk framställning av trafikmängden å Norrköpings stads större utfartsvägar 1924-1931. Dagsbergsvägen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5251 f. Grafisk framställning av trafikmängden å Norrköpings stads större utfartsvägar 1924-1931. Söderköpingsvägen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5251 g. Grafisk framställning av trafikmängden å Norrköpings stads större utfartsvägar 1924-1931. Gamla Ö-vägen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5251 h. Grafisk framställning av trafikmängden å Norrköpings stads större utfartsvägar 1924-1931. Bergslagsvägen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5251 i. Grafisk framställning av trafikmängden å Norrköpings stads större utfartsvägar 1924-1931. Stockholmsvägen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5253. Norra Flickläroverket. Avloppsledning från norra sidans brunnar. Plan, profil. Utarbetad av I H-r. (Kopia). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5255. Tabell över kostnad för ytbehandling av gator 1929. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor(?). 1930(?).
5256. Provbelastning i Kv Importen. Provhålens läge. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
5257. Provbelastningar vid Stadshuset (för blivande trapphuset, i.g). Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
5258. Provbelastningar vid Stadshuset (för blivande trapphuset). Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
5259 a. Spårväg till Östra Eneby. Sektion av Finspångsvägen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5259 b. Spårväg till Östra Eneby. Sektioner. Utarbetad av N S S-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
5260. Spårväg till Östra Eneby. Finspångsvägen. Tvärsektioner utarbetade av N S S-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
5278. Parkeringsplatser. Utdrag ur "Verkehrstechnik" år 1932. T G-son. Ns Byggnadskontor. U å.
5279. Kantsten med fas, smal typ. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5280. Kantsten med fas, bred typ. Utarbetad av D-n. Ns Byggnadskontor. 1932.
5281. Vinkelkantsten, smal typ. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
 
1361932 – 1935, uå5282. Vinkelkantsten, bred typ. Utarbetad av D-n. Ns Byggnadskontor. 1932.
5286. Stockholmsvägen. Normalprofil och plan av betongbana. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
5291. Kvarngatan. /Källvinds- och Klockgjutaregatorna/. Förslag till ändring av profil. Plan och profil. Stadsingenjör John E Pettersson. 1934. Kopierad av H E.
5293. Trafikmärken. Upplysningsmärke. Utarbetad av H E. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5294. Trafikmärken. Vägvisare. Utarbetad av H E. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5295. Trafikmärken. Ortsnamnstavla. Utarbetad av H E. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5296. Trafikmärken. Varningsmärke med upplysningsmärke. Utarbetad av H E. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5297. Trafikmärken. Förbudsmärke. Utarbetad av H E. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5298. Trafikmärken. Körriktningstavla. Utarbetad av H E. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5299. Trafikmärken. Parkeringstavla. Utarbetad av H E. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5302. Holmens Bruks trafikled genom Södra S:t Persgatan. /Dalsgatan-Odalgatan/. Alternativ 1 och 2. Ns Byggnadskontor. U å.
5303. Holmens Bruks trafikled. /Södra S:t Persgatan-Odalgatan/. Fastställd stadsplan (2 ritningar). Ns Byggnadskontor. U å.
5304-5310. Holmens Bruks trafikled./Södra S:t Persgatan-Odalgatan/. Stadsingenjörens förslag till ändring i stadsplanen. Ns Byggnadskontor. U å.
 
13719265313 a. Källvindsgatans förlängning. Kartskiss. Plan. Norrköpings Stadsingenjörskontor. 1926.
5313 b. Källvindsgatans utläggande. /Kvarngatan-Motala Ström/. Ns Byggnadskontor. 1926.
5314. Trafikreglering. Varningstavla spårvägshållplats. Ns Byggnadskontor. 1926.
5316. Vägvisare genom Norrköping enl. KAK:s system. Trafikledens plansträckning. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5317. Vägvisare genom Norrköping enl. KAK:s system. Visarstolpe vid Stockholmsvägen-Bergslagsgatan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5318. Vägvisare genom Norrköping enl. KAK:s system. Vinkelstolpe vid Stockholmsvägen och Centralstation. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5319. Vägvisare genom Norrköping enl. KAK:s system. Visarstolpe vid Drottninggatan-Repslagaregatan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5320. Vägvisare genom Norrköping enl. KAK:s system. Visarstolpe vid Söderköpingsvägen-Södra Promenaden. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5321. Vägvisare genom Norrköping enl. KAK:s system. Vinkelstolparvid Arkösunds- och Linköpingsvägen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5322. Avbalkning av redskapsskjul till sandbod i fastigheten Sydvästra Kungsgatan 14. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5323. Parkeringsplats för bilar. Stallgatan /vänster/. Ns Byggnadskontor. 1926.
5324. Parkeringsplats för bilar. Stallgatan /höger/. Ns Byggnadskontor. 1926.
5325. Parkeringsplats för bilar. Gamla Rådstugugatan. Ns Byggnadskontor. 1926.
5326. Parkeringsplats för bilar. Rådhuset /västra trappuppgången/. Ns Byggnadskontor. 1926.
5327 a-b. Parkeringsplats för bilar. Rådhuset /östra trappuppgången/. Ns Byggnadskontor. 1926.
5329. Parkeringsplats för bilar. Tyska Torget /kyrkan/. Ns Byggnadskontor. 1926.
 
1381926 – 19285331. Skylt "Parkering förbjuden". K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5332. Stolpe med skylt. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5333. Stockholmsvägen norr om Linnégatan. Preliminär längdprofil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
5337. Gator, vatten, avlopp, gas, elektriska ledningar omkring kv Trädgårdsmästaren och Kolonien. Ifrågasatta nödhjälpsarbeten. Ns Byggnadskontor. 1927.
5340. Gatuanläggningar å Almstajorden. Plan. Ns Byggnadskontor. 1927.
5341. Stockholmsvägen; tvärprofil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5343. Läge för spårvägsrefuge; måttuppgifter. Ns Byggnadskontor. 1927.
5344. Parkeringsplats, Strömsholmen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5345. Söderköpingsvägen, sektion. Ns Byggnadskontor. 1927.
5347. Upplagsplats å Hötorget; plan. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1927.
5353. Stadens trädgård och växthus. Detalj till trätrappa. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1927.
5355. Tabell utvisande kostnaden för gators ytbehandling under 1927.
5361. Såll för laboratorieundersökningar. Ns Byggnadskontor. 1928.
5362. Bensinstation å Kanontorget . Plats för bensintank. Ns Byggnadskontor. 1928.
5364. Byggnadskontorets semesterlista år 1928. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5366. Stolpe med skylt "Parkering" och "Parkering förbjuden". K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5367. Inspektionsfärd för Drätselkammarens 2:a avd., år 1928. K V Bille. Ns Byggnadskontor.
5368. Utläggning av gata längs Södra Promenaden framför kv Trädgårdsmästaren. Tvärsektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5369. 1600-tals-brunn i hörnet av Dalsgatan-Västra S:t Persgatan. Situationsplan och sektion. Bilagor: Fotografi och tidningsartikel ur NT år 1928. Ns Byggnadskontor. 1928.
5370. Maskiner och fordon. Sladdstål. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
 
1391928 – 19295371. Kungstorget. Fasad till kiosker. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5372. Gata utmed Hantverkaregatan och Östra Promenaden. Plan och tvärsektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5373. Gata utmed Södra Promenaden vid kv Byggmästaren och Arkitekten. Plan och tvärsektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1928.
5375 a. Gatuhöjder omkring kv Storken. Ns Byggnadskontor. 1929.
5377. Sydvästra Promenaden. Asfaltbeläggning vid kv Getängen. Plan och tvärprofil. Utarbetad av N S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5380. Provbelastningsanordning. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5382. Generalsgatan-Hantverkaregatan.Tafikplattor i krysset. Ns Byggnadskontor. 1929.
5383. Västra S:t Persgatan-Västra Kungsgatan. Trafikplattor i krysset. Plan. Utarbetad av I H-r. 1929.
5384. Gummiraka för ytbehandlingar. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5386. Förslag till stolpe med telefonskåp och ljusskylt för droskstation. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5388. Vägvisartavlor. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5389. Trafikreglering. Visarstolpe /cykelbana-gångbana/. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5394. Kooperativa föreningen Hoppet. Jordborrning vid Lindö. K V Bille.1929.
5402. Kooperativa föreningen Hoppet. Borrning för nybyggnad, tomt 1, kv. Spinnrocken.
Situationsplan och borrhålsprofiler. Nordost, öster, sydost. (2 ritningar). K V Bille. 1929.
5403. Kooperativa föreningen Hoppet. Borrning för nybyggnad, tomt 1, kv. Spinnrocken. Borrhålsprofiler, nordväst, väster, sydväst. (2 ritningar). K V Bille. 1929.
5404. Rådhuset; byggnadskontoret. Pappersfack, detaljer. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5405. Stockholmsvägen /Bergslagsgatan-Fredriksdalsgatan/. Förslag till utläggning. Plan, profil, tvärsektion. Utarbetad av N S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1929.
5408. Norrköpings Tidningar; kv Pelikan. Borrningar för nybyggnad tomt 5 och 6. Borrhål 1-3.
(2 ritningar). K V Bille. 1929.
5409. Norrköpings Tidningar; kv Pelikan. Borrningar för nybyggnad tomt 5 och 6. Borrhål 4-6.
(2 ritningar). K V Bille. 1929.
5410. Dalsgatan. Strömsutfyllnaden. Stödjemur vid infarten till Holmens Bruk och vid Kvarngatan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. 1929.
 
1401929 – 19315411. Kooperativa föreningen Hoppet. Jordborrning för nybyggnad å Porsgärdet, kv Hopparen. Situationsplan och borrhålsprofil (2 ritningar). K V Bille. 1929.
5418. Stockholmsvägen. Plan utvisande infarterna till bensinstationerna. Utarbetad av N S S. Ns Byggnadskontor. 1929.
5422. Tidaholmsbilen. Skruv till styrapparaten. Ns Byggnadskontor. 1929.
5429. AB Ljungqvists Tapetfabrik. Jordborrning för nybyggnad å kv Linden, tomt nr 2. Plan och borrhålsprofiler (2 ritningar). K V Bille. 1929.
5433. Parkeringsplats och droskstation vid Tyska Torget. Plan. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor K V Bille. 1929.
5435. Jordborrning för nybyggnad å kv Mården, tomt nr 5-6. Borrhålsprofiler (2 ritningar). K V Bille. 1929.
5436. Trafikreglering. Visarstolpe. Skylt "Cykelbana". Utarbetad av G C-n. Ns Byggnadskontor. 1929.
5437. Trafikreglering. Visarstolpe. Skylt "Gångbana". Utarbetad av G C-n. Ns Byggnadskontor. K V Bille. 1929.
5440. Västra Nygatan. /Butgatan-Gymnastikgatan/. Breddning. Plan och tvärsektion. Utarbetad av K L. Ns Byggnadskontor K V Bille. 1929.
5442. Ångledning. Varmbadhuset-Rådhuset. Plan. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. K V Bille. 1929.
5444. Rådhuset. Byggnadskontoret. Möblering av korridoren. Plan. Ns Byggnadskontor. K V Bille. 1929.
5445. Rådhuset. Byggnadskontoret. Skåp i korridoren. Detaljer. Ns Byggnadskontor. K V Bille. 1929.
5446. Rådhuset. Byggnadskontoret. Monter i korridoren för Fiskeby-modellen. Detaljer. Ns Byggnadskontor. K V Bille. 1929.
5447. Rådhuset. Byggnadskontoret. Monter i korridoren för Lindö-modellen. Detaljer. Utarbetad av Gust C-n. Ns Byggnadskontor. K V Bille. 1929.
5448. Stockholmsvägen. Erforderlig markinlösen utanför tomtlinjen. Plan. Ns Byggnadskontor. 1931.
5450. Kooperativa föreningen Hoppet. Jordborrning för charkuterifabrik i kv Importen. Borrhål 1, 4 och 5. (2 ritningar). Utarbetad av Gust C-n(?). K V Bille. 1930.
5451. Kooperativa föreningen Hoppet. Jordborrning för charkuterifabrik i kv Importen. Borrhål 2, 3 och 6. (2 ritningar). Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. 1930.
5452. Kooperativa föreningen Hoppet. Jordborrning för charkuterifabrik i kv Importen. Borrhål 7 och 10. (2 ritningar). Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. 1930.
5453. Kooperativa föreningen Hoppet. Jordborrning för charkuterifabrik i kv Importen. Borrhål 8 och 9. (2 ritningar). Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. 1930.
 
1411929 – 19305455. Tabell utvisande kostnad och materialåtgång vid behandling av gator år 1929. Utarbetad av G H-d(?). Ns Byggnadskontor. 1930.
5456. Tabell utvisande kostnad och materialåtgång vid behandling av gator och vägar 1929. Utarbetad av G H-d(?). Ns Byggnadskontor. 1930.
5457. Tabell. Trafikräkning. Stadens broar utförd januari 1930. K V Bille. Ns Byggnadskontor.
5459. Parkeringsskylt vid Centralstationen. "Privatbilar". Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1930.
5460. Parkeringsskylt vid Centralstationen. "Droskbilar". Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1930.
5461. Finspångsvägen. Bilolyckan den 1 mars 1930. Tvärsektioner. Utarbetad av N S S-n. Ns Byggnadskontor. 1930.
5464. Jordborrning för Norrköpings Bryggeri AB, kv Busken nr 1. Plan och borrhålsprofiler. (2 ritningar).
Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. 1930.
5467. Jordborrning för Mjölkcentralen, kv S:t Johannes nr 2 och 3. Situationsplan och borrprofil. (2 ritningar). Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. 1930.
5468. Kungstorget. Fontän. Plan och sektioner. Utarb av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor1930.
5474. Reklamtidur. Planläge. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
5477. Affischpelare. Planläge. Ns Byggnadskontor. 1930.
5479. Gamla Rådstugugatan. Kv Tullhuset. Gatureglering. Alternativ 1. Plan (kopia). Utarbetad av N S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
5480. Gamla Rådstugugatan. Kv Tullhuset. Gatureglering. Alternativ 2. Plan (kopia). Utarbetad av N S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
5481. Kristinaplatsen. Smågatstensbeläggning. Plan. K V Bille. Ns Byggnadkontor. 1930.
5482. Nya Torget. Iordningställande med asfaltbeläggning. Plan utarbetad av N S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
5484. Gamla Rådstugugatan. Kv Tullhuset. Gatureglering. Plan. Utarbetad av N S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
5485. Jordborrningar. Gästgivarehagen, tomt nr 3. Borrhålsprofiler. Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. 1930.
5486. Bekvämlighetsinrättningar, Nya Torget. Förslag. Plan och sektion. Utarbetad av Gust C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
 
1421928 – 19315493. Kristinaplatsen. Alternativ 1. Förslag till utläggning. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
5494. Kristinaplatsen. Alternativ 2. Förslag till utläggning. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
5499. Huv över hällristning vid Stadsbiblioteket. Detaljer. Ns Byggnadskontor. 1930.
5502. Parkeringsplatser. Bokstav för parkeringsskylt. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930.
5504. Planteringar. Strömparken. Norr om gångspången. Plan (kopia). Utarbetad av I H-r. K V Bille. 1930.
5505. Planteringar. Strömparken. Norr om gångspången. Sektioner (kopia). Utarbetad av I H-r. K V Bille. 1930.
5506 Jordborrning. Konsumtionsföreningen Norrköping. Charkuterifabrik i kv Importen. Borrhålsprofiler.
(2 ritningar). K V Bille. 1931.
5507. Jordborrning. Konsumtionsföreningen Norrköping. Charkuterifabrik i kv Importen. Situationsplan, plan samt sektioner (3 ritningar: 2 papper, 1 väv). K V Bille. 1931.
5509 a. Väg till pumpverket i Fiskeby. Plan och profil. Utarbetad av N S S. Ns Byggnadskontor. 1928.
5509 b. Väg till pumpverket i Fiskeby. Ns Byggnadskontor.1928.
5510. Verkstadsprojekt i kv Kabeln. Översiktskarta över stadens materialgårdar. Utarbetad av Gust C-n. 1931.
5513. Jordborrning. Kv Linden nr 2 /AB Ljungqvists Tapetfabrik/. Plan. (2 ritningar). K V Bille. 1931.
5514. Jordborrning. Kv Linden nr 2 /AB Ljungqvists Tapetfabrik/. Sektion. K V Bille. 1931.
5515. Jordborrning. Konsumtionsföreningen Norrköping. Charkuterifabrik i kv Importen. Gas, vatten och avlopp i Bangårdsgatan. Plan och sektioner. (2 ritningar: 1 papper, 1 väv). K V Bille. 1931.
5516. Kristinaplatsen. Förslag till ordnande. Plan (3 ritningar varav 2 färglagda). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
 
1431928 – 19325519. Lindövägen vid kv Ängen. Trottoarens iordningsställande. Plan och sektion. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5520. S:t Olai kyrkplan. Förslag till stensättning. Plan. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5522. Grundundersökning/jordborrning för Nya Riksbankshuset. Mot byggnadstomtem gränsande hus. Fasad och sektioner. K V Bille. 1931.
5223. Grundundersökning/jordborrning för Nya Riksbankshuset. Borrhålens läge, gas, vatten, avlopp. Plan och fasader. K V Bille. 1931.
5524. Grundundersökning/jordborrning för Nya Riksbankshuset. Borrsektioner. K V Bille. 1931.
5526. Parkeringsplatser. Översiktskarta. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5538. Dagsbergsvägen vid Ljura gård. Uträtning av vägkurva och förändring av Ljura bäcks lopp. Plan. Utarbetad av I H-r. 1931.
5553 a-b. Tabell utvisande kostnader och materialåtgång vid behandling av gator och vägar med dammbindningsmedel 1930. K v Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5554. Gamla Rådstugugatan. Förslag till förändring av gatuprofiler. /Hantverkaregatan-Prästgatan/. Plan. Utarbetad av A D-n. (2 ritningar). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5559. Trappa framför Karlshovsskolan. Utarbetad av G C-n. Ns Byggnadskontor. 1928.
5566. Parkeringsplatser. Plan. Utarbetad av T G. K v Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5569. Gamla Rådstugugatan. Undergjutning av mur mot Rådstugugatan å tomt nr 4, kv Spiran. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5570. Trafikleder genom Norrköping /Karta avsänd till KAK/. Utarbetad av J H-r. Ns Byggnadsnämnd. 1932.
5576. Linnégatan. Profiländring. Stödjemurar. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5577. Norrköpings stads flygfält vid Kungsängen. Invallningen. Plan, längdprofiler och tvärsektioner. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5578 a. Vägvisare genom Norrköping. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5578 b. Vägvisare genom Norrköping. Sammanställning. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1932.
 
1441932 – 19335579. Förslag till friluftsbad vid Idrottsparken. Alternativ A. Situationsplan. Utarbetad av Gust Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5580. Förslag till friluftsbad vid Idrottsparken. Alternativ A. Byggnad för omklädnad. Entréfasad och bottenplan. Utarbetad av Gust Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5581. Förslag till friluftsbad vid Idrottsparken. Alternativ A. Byggnad för omklädnad. Plan av 2:a våningen samt fasad mot anläggningen. Utarbetad av Gust Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5582. Förslag till friluftsbad vid Idrottsparken. Alternativ A. Byggnad för omklädnad. Plan av källaren och tvärsektion. Utarbetad av Gust Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5583. Förslag till friluftsbad vid Idrottsparken. Alternativ B. Situationsplan. Utarbetad av Gust Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5584. Förslag till friluftsbad vid Idrottsparken. Alternativ B. Entréfasad och plan av damavd (?). Utarbetad av Gust Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5585. Förslag till friluftsbad vid Idrottsparken. Alternativ B. Fasad mot anläggningen och plan av herravd. Utarbetad av Gust Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5586. Förslag till friluftsbad vid Idrottsparken. Alternativ B. Sektioner. Utarbetad av Gust Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5592. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Första utbyggnaden. Omklädnadspaviljong. Plan, fasader och sektion. Utarbetad av Gust Carlson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5593. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Första utbyggnaden. Längdsektion genom planen. Utarbetad av Gust Carlson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5594. Anslagstavla för gatukarta. Östra Eneby. Utarbetad av G Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5596. Norrköpings flygfält vid Kungsängen. Orienteringsplan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5597. Gatu-, vatten- och avloppsledningsarbeten åren 1922-1932 inom markerat område. Uppgifter å nedlagda kostnader. Utarbetad av I H-r. KV Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
5598. 1933 års gatu- och vägarbeten. Plan. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
5599. Romareplan. Förslag till ordnandet av lekplats. Sammandrag av stadsarkitektens förslag. Ns Byggnadskontor. 1933.
 
1451930 – 19325604. Vatten, avlopp och gator å fältskär Perssons mark i S:t Johannis. Utlagda intill maj 1930. Plan- och tvärsektioner. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadkontor.1930.
5611. Reklamtidur vid Kungstorget. Planläge. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930(?)
5612. Reklamtidur vid Lindövägen /Östra Promenaden/. Planläge. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930(?)
5613. Reklamtidur vid Västertull /Sydvästra Kungsgatan-Västra Nygatan/. Planläge. K V BIlle. Ns Byggnadskontor. 1930(?)
5614. Reklamtidur på Hörngatan vid Västra Promenaden. Planläge. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930(?)
5615. Reklamtidur vid Lilla Torget. Planläge. Utarbetad av T L(?). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1930(?)
5616. Jordborrning. Gästgivarehagen, tomt nr 3. Plan. Utarbetad av Gust Carlsson(?). K V Bille. 1930.
5625. Belysningsstjärna till julgran i Norrköping. Detalj. K V BIlle. Ns Byggnadskontor. 1930.
5626. Tabell utvisande kostnaden för ytbehandling av gator under år 1930.
5628. Gjutform för gångbaneplattor. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5631. Urinkur (4-mans) i hörnet Magasinsgatan-Norra Promenaden. Situationsplan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5632. Förslag till gatusektion vid Östra Promenaden /Tegelängsgatan-Hantverkaregatan/. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5633. Vatten- och avloppsledningsverken. Organisationsschema. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5635. Ändrat läge för pump för garaget Duvan. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5640. Romareplan. Förslag till utläggning. Plan och tvärsektion. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5646 a. Urinkur vid Magasinsgatan. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5652. Förslag till vägvisare å huvudvägar. Stockholmsvägen. I a. Vägkryss vid Hallbergavägen.Plan. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5653. Förslag till vägvisare å huvudvägar. Stockholmsvägen. I b. Vägkryss vid Karlshovsvägen. Plan. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5654. Förslag till vägvisare å huvudvägar. Finspångsvägen. II a. Vägkryss vid Snippen. Plan. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5655. Förslag till vägvisare å huvudvägar. Finspångsvägen. II b. Vägkryss vid Ö. Eneby kyrka. Plan. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5656. Förslag till vägvisare å huvudvägar. Finspångsvägen. II c. Vägkryss vid Kvillingevägen. Plan. Utarbetad av A D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
5662. Tekniska skolan. Skiss till staket. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5664. Krematoriet. Tillfartsväg. Alternativ 1 samt vatten och avlopp. Plan och sektion. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1932.
5665. Krematoriet. Tillfartsväg. Alternativ 2 samt vatten och avlopp. Plan och sektion. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1932.
 
1461931 – 19345673. Dragkrok till el.transportabel motorpump. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1932.
5677. Busslinje Dagsbergsvägen-Smedby. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5680. Tabell utvisande kostnad för ytbehandling av gator under1931.
5684. Jordborrning. Grundundersökning för Kv Ruddammen, tomt nr1. Borrhålsprofil och sektion. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5685. Jordborrning. Grundundersökning för Tullhuset å Södra Hamnplanet. Borrhål nr 1. Profil. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5686. Jordborrning. Grundundersökning för Tullhuset å Södra Hamnplanet. Borrhål nr 2. Profil och sektion. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5700. Parken vid Nya Tennishallen. Plan och sektion. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5701 a. Stål till Norrköpings stads sladdar, större modellen. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
5701 b. Stål till Norrköpings stads sladdar, mindre modellen. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
5718. Nya Begravningsplatsen. Förslag till utvidgning av dränering. Profiler. Alternativ I. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
5719. Nya Begravningsplatsen. Förslag till utvidgning av dränering. Profiler. Alternativ 2. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
5720. Tabell utvisande kostnaden för ytbehandling av gator 1932. Utarbetad av D-n. 1933.
5721. Fettsamlare. Detalj. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
5724. Byggnadskontoret, Rådhuset. Skåp till registreringstavla. Utarbetad av H-g. 1933.
5725. Byggnadskontoret, Rådhuset. Lister till rullskåp. Utarbetad av H-g. 1933.
5726. Nätstängsel för diverse planteringar. Detalj. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
5739 a-b. Stockholmsvägen. Stadsgränsens läge vid Vilhelmsbergsbäcken. Plan. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
5740. Permanentbeläggningar åren 1928-1933. Tabell. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontoret. 1934.
5746. Sektion av fästningsvall vid Johannesborgs slottsruin. Utarbetad av Lindh. 1934.
 
1471933 – 19355755. Norrköpings stads spårvägar. Fria utrymmet. Utarbetad av I H-r. 1934.
5758. Gator, vatten och avlopp för stadsplan omfattande del av Almstadjorden. Plan och tvärsektion. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1934.
5761. Norrköpings stads flygfält. Plan. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1934(?)
5767. Vattenledning till Östra Eneby. Uppläggning av ledningen å Fiskeby. Järnvägsbro. Principskiss utarbetad av I H-r. KV Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
5768. Uppmätning av brotrumma å Gamla Övägen. Plan och sektion. Utarbetad av T L. 1934(?)
5783. Trafikskyltar: Synpunkter vid stolparnas målning. Utarbetad av H E. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5785. Fettavskiljare. Detalj. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5787. Föreslagna gatuarbeten i Odalgatan och Hantverkaregatan. Plan, längdprofil, och tvärsektion. Utarbetad av T L. Ns Byggnadskontor.1935.
5788. Parkeringsplatser för personbilar. Normalmått för Norrköping. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5789. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Grundundersökning. Borrhål 1. Profil. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5790. Stockholmsvägen: Infart till Norrköping. Tvärsektion. Utarbetad av Hj Eklund. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5795. Tullhuset. Automatisk grundvattenpump. Uppställningsritning. Detalj. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5796. Plantering vid kv Axet. Plan. (Färglagd). Från Stadsingenjörskontoret. 1935(?)
5799. Servisledning till Marielundsskolan. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5802. Norrköpings stads flygfält vid Kungsängen. Dränering vid invallningen. Plan och detalj. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
5803. Byggnadskontoret, Rådhuset (?). Skåp till registreringstavla. Detalj. Utarbetad av H-g. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
5804. Norrköpings stads flygfält vid Kungsängen. Dräneringsutlopp genom invallningen. Uppmätning. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
5808. Skridskobana i Folkparken. Plan och sektion. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
5809. Södra Nygatan-Odalgatan. Kv Kärven. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
 
1481933 – 19365810. Förslag till friluftsbad vid Folkparken. Alternativ 1. Situationsplan. Utarbetad av Gust. Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1933.
5811. Förslag till friluftsbad vid Folkparken. Alternativ 2. Situationsplan. Utarbetad av Gust. Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
5812. Förslag till friluftsbad vid Folkparken. Alternativ 3. Situationsplan. Utarbetad av Gust. Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
5815 a. Jämförande tabell utvisande de i Norrköping år 1928-1933 utförda permanentbeläggningarna. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
5818 a. Kvarngatan. Stadsplaneändring. Plan och profil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
5819 a. Skiss å ny skolplan vid Marieborgs skola. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
5820 a. Kvarngatan. Skiss å stödjemurar och trappor. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
5821 a. Vattenledning till Östra Eneby. Sektion genom Fiskeby Järnvägsbro. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
5834. Norrköpings Flygplats (Generalstabens karta). Utarbetad av I J. (2 ritningar). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
5835. Norrköpings Flygplats. Plan. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5838. Förslag till skridskobanor i Östra Eneby. Plan. Ns Byggnadskontor. 1934.
5840 a. Skissförslag till idrottsplats inom Johannisborgs slottsruin. Utarbetad av Gust. Carlsson. Ns Byggnadskontor. 1934.
5840 b. Skissförslag till idrottsplats inom Johannisborgs slottsruin (färglagd). Utarbetad av Gust. Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
5841 a. Finspångsvägen 0-1160. Plan och profil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5841 b. Finspångsvägen 0-1160. Plan och profil (delvis färglagd). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5842 a. Finspångsvägen 1130-3120. Plan och profil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5844 a. Finspångsvägen 3100-4800. Plan och profil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5844 b. Finspångsvägen 3100-4800. Plan och profil (delvis färglagd). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5851. Norrköpings Flygfält. Fundament för gränsbelysning. Detalj. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
 
1491935 – 19365853. Drottninggatan. Räcke vid Grandbiografen. Plan, fasad och sektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5856. Finspångsvägen: Norrlandsgatan-Skördevägen. Breddning till 21,0 m. Plan, längdprofil och tvärsektion. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5857. Finspångsvägen: Norrlandsgatan-Skördevägen. Breddning till 21,0 m. Plan och längdprofil. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5858. Finspångsvägen: Norrlandsgatan-Skördevägen. Breddning till 21,0 m. Plan och längdprofil. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5859. Finspångsvägen: Norrlandsgatan-Skördevägen. Breddning till 21, 0 m. Plan och längdprofil. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5860. Finspångsvägen: Norrlandsgatan-Skördevägen. Breddning till 21,0 m. Plan och längdprofil. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5861. Finspångsvägen: Skördevägen-stensättning slutpunkt. Breddning till 21,0 m. Plan, längdprofil och tvärsektion. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5862. Finspångsvägen: Skördevägen-stensättning slutpunkt. Breddning till 21,0 m. Plan och längdprofil.
Utarbetad av H Ekl. B V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5863. Finspångsvägen: Skördevägen-stensättning slutpunkt. Breddning till 21,0 m. Plan och längdprofil.
Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Byggnadskontor.1935.
5864. Finspångsvägen: Skördevägen-stensättning slutpunkt. Breddning till 21,0 m. Plan och längdprofil. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5867. Södra Nygatans omläggning. Föreslagen gatuprofil. Plan och sektion. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5876. Söderköpingsvägen: Södra Promenaden-Lida. Plan och profil. Utarbetad av S K. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5877. Söderköpingsvägen: Lida-stadsgränsen. Plan och profil. Utarbetad av S K. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5879. Uppmätningsritning av parken vid läroverkets gamla gymnastiksal. Plan. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5880. Södra Promenaden. Tvärsektion. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
5882. Väg till flygfältet. Plan och sektion. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5883. Flygfältet. Text för ekonomibyggnad. Utarbetad av Lindén. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5884. Flygfältet. Text för hangar. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1926.
 
15019365885. Norra Kyrkogatan /Trädgårdsgatan-Nya Rådstugugatan/. Profilreglering. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5886. Gamla Rådstugugatan /Västra S:t Persgatan-Hantverkaregatan/. Profilreglering. Plan och profil. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5887. Luntgatan /Sandgatan-Bredgatan/. Profilreglering. Plan och profil. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5888. Fastställda höjder för Lindövägen. Plan och profil. Utarbetad av I J. Ns Byggnadskontor. 1936.
5889. Norrköpings stads flygplats. Radiopejlingsstation. Situationsplan. Utarbetad av S L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5890. Linköpingsvägen. Sektion 0-2000. Plan och profil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5891. Idrottplats i kv Bollspelaren. Toalettbyggnad. Detaljer. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5893. Linköpingsvägen. Sektion 2000-4000. Plan och profil. Ns Byggnadskontor. 1936.
5894. Uppmätning av området kring serveringsplatseen vid Norra Promenaden. Plan. Utarbetad av H Schager. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5896 a. Kalvs- och Klingsbergs utjordar m m. Förslag till stadsplanehöjder. Utarbetade av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5896 b. Kalvs- och Klingsbergs utjordar m m. Förslag till stadsplanehöjder. Utarbetade av I H-r. G Östman. 1936.
5897. Stallgatan /Slottsgatan-Norra Promenaden/. Plan. Utarbetad av K H B. (2 ritningar). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5898 a-b. Oskarsskolan. Förslag till lekplats. Plan. Utarbetad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
 
1511936 – 19375900. Kv Butängen. Gator, vatten, avlopp och spår. Plan Utarbetad av S L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5901. Förslag till ordnandet av Vikboplan. Plan och sektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5901 a. Förslag till ordnandet av Vikboplan. Plan och sektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5901 b. Förslag till ordnandet av Vikboplan. Plan och sektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5902 a. Förslag till ordnandet av Odalplan (3 ritningar). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936-1937.
5902 b. Lindövägen. Tvärsektioner. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5903. Lindövägen. Nuvarande tvärsektioner. Utarbetad av T L(?). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5906. S:t Olai kyrkplan. Plan. Utarbetad av B Svensson(?). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5907. Lindövägen. Förslag till omläggning. Plan och sektioner. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936
5907 a. Lindövägen. Förslag till omläggning. Plan och sektioner. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5907 b. Lindövägen. Förslag till omläggning. Plan och sektioner (färglagd). Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5908. Trafikreglering. Mätaregatan-Södra Strandgatan. Refuge. Plan (2 ritningar). Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5909. Uppmätning av nedre Strömsområdet. Plan. Utarbetad av B S-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5925. Idrottplats i kv Bollspelaren. Bardisk. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5926. Lekplan i Folkparken. Plan. Utarbetad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936
 
1521936 – 19385928. Parkeringsplats i Dalsgatan. Plan. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5930 a-b. Uppmätningsritning över Vägträffen. Plan. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
5931. Förslag till ordnandet av nedre Strömsområdet. Plan. Utarbetad av G C. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5932. Förslag till ordnandet av nedre Strömsområdet. Perspektivskiss. (2 ritningar varav 1 är monterad och färglagd). Utarbetad av Gust Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5935. Förslag till ordnandet av Olai Kyrkoplan. Plan. Utarbetad av Gust Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1936.
5936. Kanontorget. Förslag till plantering och lekplats. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5941. Byggnadskontorets kontorsmöbler. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5942. Byggnadskontorets kontorsmöbler. Detaljer. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5944. Flygfältet; vindstrut. Utarbetad av K J-n. 1937.
5948 a. Karta över Folkparken (området mellan gamla och nya kyrkogårdarna). Ns Byggnadskontor. 1937.
5948 b. Karta över Folkparken. Förslag till ordnandet av lekplats. Situationsplan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5949. 1936 års gatu- och vägarbeten. Plan. 1936.
5951. Gatuarbeten i samband med Järnbrons ombyggnad. Plan. 1937(?)
5953. Humpgatan. Plan. Ns Byggnadskontor. 1937.
5954. Diverse ritbord. Ns Byggnadskontor. K V Bille. 1933(?) alternativt 1937(?)
5956. Specialstål till väghyvel nr 3. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5957. Linköpingsvägen. Omläggning. Sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
 
1531936 – 19395958. Förslag till busstation vid kv Oxvallen. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5959. Förslag till busstation vid kv Oxvallen. Sektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5962. Förslag till parkanläggning vid Vikboplan. Plan. Utarbetad av G Carlsson. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5963 a. Byggnadskontorets verkstäder i kv Kabeln. Avvägningstabell. Ns Byggnadskontor. 1936.
5963 b. Byggnadskontorets verkstäder i kv Kabeln. Avvägningstabell. Ns Byggnadskontor. 1937.
5963 c. Byggnadskontorets verkstäder i kv Kabeln. Avvägningstabell. Ns Byggnadskontor. 1936.
5964. Folkparken. Förslag till ordnande av lekplats. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5965. Folkparken. Förslag till ordnande av lekplats. Plaskdamm. Plan och längdsektion. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1937. Reviderad 1939.
5966. Norra Promenaden mellan Norra Kungsgatan och Packhusgatan. Renhållningen. Plan. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5967. Plantering och lekplats i kvarteret söder om Tobakslandet. Plan. Utarbetad av A J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5968. Förslag till busstationer. Stadsplanekarta. Ns Byggnadskontor. 1937.
5969. Stängsel omkring kv Getängen. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5970. Förslag till friluftsbad bakom Idrottsparken. Bassäng. Plan, längd- och tvärsektion. Detalj i tvärsektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5971. Karusell för lekplatser. Plan och profil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5973. Gata utmed kv Tjuren i Korshagen. Plan och profil. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5974 a. Förslag till ordnandet av planteringen i kv Höjden. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5974 b. Förslag till ordnandet av planteringen i kv Höjden. Plan (färglagd). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937
 
1541937 – 19385975. Parkeringsplatser. Hötorget. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5976. Hötorget. Föreslaget läge av transformatorhus. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5977. Hötorget. Originalritning. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5978. Gamla Övägen (Hörngatan-Albrektsvägen). Gatuhöjder. Plan och profiler. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5981. Byggnadskontoret. Kontorsmöbler. Ritningsarkiv. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5982. Byggnadskontoret. Kontorsmöbler. Bokhylla. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5983. Norrköpings Idrottspark. Räcken vid ny ståplatsläktare. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5984 a. Friluftsbadet, 1938 års förslag. Längd- och föreslagen tvärsektion genom Humpgatan. Utarbetad av B-S G. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5984 b. Friluftsbadet, 1938 års förslag. Längd- och föreslagen tvärsektion genom Humpgatan. Utarbetad av B-S G. Ns Byggnadskontor. 1938.
5984 c. Friluftsbadet, 1938 års förslag. Längd- och föreslagen tvärsektion genom Humpgatan. Utarbetad av B-S G. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5985. Byggnadskontoret. Kontorsmöbler. Bokhylla. Detaljer. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
5986. Parkavdelningen. Småbarnsgunga. Detaljer. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5987. Norrköpings stads flygplats. Expeditionsområde. NMSFK:s nybyggnad. Plan. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5988. Friluftsbadet 1938 års förslag. Plan av 1:a våningen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5989. Friluftsbadet 1938 års förslag. Plan av 2:a våningen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5990. Friluftsbadet 1938 års förslag. Plan av 3:e våningen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5991. Friluftsbadet 1938 års förslag. Längdsektion genom bassäng och fasad mot söder. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5992. Friluftsbadet 1938 års förslag. Tvärsektion A-B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5993. Friluftsbadet 1938 års förslag. Tvärsektion C-D. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5994. Friluftsbadet 1938 års förslag. Fasad mot öster. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5995. Friluftsbadet 1938 års förslag. Fasad mot norr. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5997. Vikboplan. Plaskdamm. Plan, fasad och sektion. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5998. Förslag till ordnandet av plantering i kv Höjden. Granittrappa. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
5999 a. Förrådsbyggnad i kv Sylten. Snickerier. Fönster. Ns Byggnadskontor. 1938.
5999 b. Förrådsbyggnad i kv Sylten. Snickerier. Dörrar. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
 
1551925 – 1926, uå6000. Motala Ström vid Dals- och Järnbrogatorna. Förslag till utfyllning. Plan och sektioner. Norrköpings Stadsingenjörskontor. 1926.
6001. Bergsbron-Havets kraftstation. Omändringar inom bruket. Avloppsledning i södra strömfåran(blåkopia). Holmens Bruk.1925.
6002. Bensinkiosk m m å Stortorget. Plan, fasader och sektion (blåkopia). Werner Northun. 1925.
6004. Telegrafverket. Kabelskåpens läge. Plan. 1926(?).
6005 a. Stadsplan vid Östra station. Skissförslag (färglagdt). Utarbetad av arkitekt Björn Lönegren. 1926(?)
6005 b. Stadsplan vid Östra station. Skissförslag. Ritad av arkitekt Björn Lönegren(?). 1926(?)
6005 c. Stadsplan vid Östra station. Arkitekt Björn Lönegren(?). 1926(?)
6005 d. Ändringsförslag till stadsplan vid Östra station. Björn Lönegren, arkitekt. 1926.
6007. Trakter mellan Norrköping-Söderköping-Västra Husby. Karta över fornlämningar. U å.
6011. PM 9. Marknivå vid Dalsgatan. Plan och sektioner ( blåkopia). Ritad av A:sson. Holmens Bruks & Fabriks AB. 1926.
6012. Kommunala Affärsverken. Spårvägskurvor vid Södertull. 1925.
6013. Kommunala Affärsverken. Spårvägskurvor vid Norrtull. 1925.
6014. Kommunala Affärsverken. Spårvägskurvor vid Västertull. 1925.
6015. Kommunala Affärsverken. Spårvägskurvor i hörnet Trädgårds- och Drottninggatan. 1925.
6016. Kartskiss över Linköpingsvägen vid Bye bäck. Norrköpings Stadsingenjörskontor.1926.
6019. Främmande ritning. Snöplog "Arbrå N:o 1". Lyft- och fästandordningar. Sammanställning. 1926.
6020-6021. Främmande ritningar. Snöplog. Sidoplog för Tidaholmsbil. Sammanställning. 1926.
 
1561917 – 1928, uå6022. Gamla Torgets ordnande. Förslag (delvis färglagd). Arkitekt Björn Lönegren. 1926.
6023. Tidningskiosk och annonspelare vid Södertull. Arkitekt Robert Berghagen, Stockholm. 1926.
6024. Tidningskiosk och annonspelare för Norrköping. Kungstorget och Väster Tull. Ritad av arkitekt Robert Berghagen, Stockholm.1926.
6028. Kommunala affärsverken. Södra S:t Persgatan /Hötorget-Östra Promenaden/. Gas- och elektriska ledningar. 1927(?)
6029. Främmande ritning. Trafikfrågor. Skiss till fördelningsstolpe från KAK (blåkopia). U å.
6032. Förslag till Broocmansplans ordnande. Alternativ 3. Plan. Norrköpings stadsingenjörskontor. 1927.
6033. Främmande ritning. Jönköpings kallbadhus. Friluftsbad med bassänger av betong. Längd- och tvärsektion (blåkopia). Från Svenska Livräddningssällskapet. Ritad av Birger Lindström, Jönköping.1922
6034. Främmande ritning. Jönköpings kallbadhus. Trampolin (blåkopia). Från Svenska Livräddningssällskapet. Ritad av Birger Lindström, Jönköping. 1923.
6035. Främmande ritning. Jönköpings kallbadhus. Friluftsbad med landbassänger. Plan, längd- och tvärsektion. Från Svenska Livräddningssällskapet (blåkopia). Ritad av Birger Lindström, Jönköping.1922.
6036. Främmande ritning. Jönköpings kallbadhus. Friluftsbad med landbassänger. Plan och sektioner. U å.
6037. Främmande ritning. Jönköpings kallbadhus. Bassänger av betong. Plan och sektion (blåkopia). Birger Lindström, Jönköping. 1922.
6038. Främmande ritning. Elektrisk ledning tillhörig Fastighets AB Spetsen. Privata ledningar i stadens mark; Västgötegatan, Bredgatan och Luntgatan. 1927.
6039. Karta över Hospitalslägenheten Fredriksdal. Areal c:a 16,5 hektar. Plushöjder. Norrköpings stadsingenjörskontor. 1926.
6043. Främmande ritning. Nya lasarettet. Nivåkurvor över området före planeringen (blåkopia). Från arkitekt Paulsen. Ritad av C Westman. 1927.
6045. Främmande ritning. 19 m/m rundstavssond med tillbehör. SJ:s geotekniska meddelanden 1. John Olsson. Statens Järnvägars Geotekniska Kommission. 1917.
6052. Främmande ritning. Fabriksgården mot Dalsgatan. Plan och sektioner. Holmens ritning nr. 4488. Ritad av R-m och A-n. 1927.
6073. Holmens trafikled. Holmens Bruk-Södra Strömsgatan över utfyllda strömsområdet. Plan. 1928.
6074. Holmens trafikled. Holmens Bruk-Södra Strömsgatan över utfyllda strömsområdet. Längdprofil. 1928(?).
6075. Holmens trafikled. Holmens Bruk-Södra Strömsgatan över utfyllda strömsområdet. Längdprofil och tvärsektion. 1928(?).
6076. Främmande ritning. Transfomatorhus av sten. Plan och fasader. Ritning från Kommunala Affärsverket. 1928(?).
 
1571928 – 1934, uå6081. Holmens transportväg. Holmens Bruk-Strömparken-/Hamnen/. Plan. Utarbetad av Holmens Bruk. 1928(?).
6082. Holmens transportväg. Holmens Bruk-Strömparken-/Hamnen/. Längdprofil. Utarbetad av Holmens Bruk. 1928(?).
6083. Holmens transportväg. Holmens Bruk-Strömparken-/Hamnen/.Tvärsektioner. Utarbetad av Holmens Bruk. 1928(?)
6087. Kungstorgets ordnande. Lyktplacering. Plan. Ritning från Stadsarkitekten. 1930(?).
6089. Kristinaplatsens ordnande. Plan (2 ritningar). Skiss utarbetad av stadsarkitekt Kurt von Schmalensee. 1930.
6102. Spårvägsomläggning. Odalgatan /Vikbolandsgatan-Södra Nygatan/. Plan. Kommunala Affärsverken. 1931.
6103. Spårvägsomläggning. Östra Promenaden /Tegelängsgatan-Hantverkaregatan/. Plan (2 ritningar). Kommunala Affärsverken. 1931.
6104. Spårvägsomläggning. Vikbolandsgatan /Hantverkaregatan-Odalgatan/. Plan. Kommunala Affärsverken. 1931.
6105. Främmande ritning. Norra Kungsgatan. Ny spårkurva. Kommunala Affärsverken. 1931.
6106. Trafikskyltar av Kommunikationsdepartementets S-typ. U.å.
6107. Trafikskyltar av Kommunikationsdepartementets typ. U.å.
6108. Tekniska skolan. Staket och gångbana. Plan. K V Bille. NS Byggnadskongtor. 1932.
6109. Kopia av ritning över ny idrottsplats i Sala ritad i december 1929 av S Hallin. Detalj av banor samt idrottsredskap. 1932(?).
6110-6112. Spårväg i Finspångsvägen. Plan. Ritning från Kommunala Affärsverken. 1933(?).
6113. Finspångsvägen. Förslag till rätning. Plan. John Petersson(?). Norrköpings Stadsingenjörskontor. 1934.
 
1581929 – 19366123. Förslag till Torfiturinoarer för Nya Torget. 1934(?).
6124. Konsums charkuterifabrik i kv Importen. Fettsamlare. Alfred Haijlen, Stockholm. 1931.
6125. Konsums charkuterifabrik i kv Importen. Situationsplan. Alfred Haijlen, Stockholm. 1931.
6126. Konsums charkuterifabrik i kv Importen. Sanitetsanläggning. Alfred Haijlen, Stockholm. 1931.
6128. Södra Hamnplan. KF:s centrallager. Situationsplan. Alfred Haijlen, Stockholm. 1929.
6129. KF:s centrallager. Situationsplan. Kooperativa Förbundet, Arkitektkontoret. Eskil Sundahl. 1931.
6130. Gränsmarkering. Norrköpings flygfält, ASEA. Björkman(?). 1934.
6133. Friluftsbad vid Marby. Utdrag av karta å Marby i Dagsbergs socken. 1936(?).
6134. Förslag till Kanontorgets ordnande. Plan. 1936.
6135. Flygfältet. Skyddsområde. Luftfartsmyndigheten, Stockholm. 1936(?).
6136 a. Förslag till ny kaj i kv Enväldet. Plan och tvärsektion. Utarbetad av AB Armerad Betong. 1935.
6136 b. Kaj i kv Enväldet. Tvärsektion ( Ns Gatukontoret. Inkom 1962). Utarbetad av AB Armerad Betong. 1936(?).
6137. Kaj i kv Enväldet. Tvärsektion. Detaljritning. Utarbetad av AB Armerad Betong. 1936.
6138. Kaj i kv Enväldet. Pålning för kajen vid befintlig byggnad. Tvärsektion (2 ritningar). Utarbetad av AB Armerad Betong. 1936.
6139. Ordnandet av entrén till Strömsområdet intill kv Knäppingsborg. Plan. Kurt von Schmalensee.1936(?).
6140. Förslag till barriär vid kv Knäppingsborg. Kurt von Schmalensee. 1936(?).
 
1591909 – 19376141. Ingelstads Tomt AB:s grusgrop. Sektioner uppritade efter Skånska Cementgjuteriets utredning
år 1935. (6 ritningar sammanhäftade). Norrköping. 1937.
6141 a. Ingelstads Tomt AB:s grusgrop. Stockholmsvägens sträckning genom grusgropen. Plan till tvärsektionerna. (2 ritningar varav 1 bunt a-f är sammanhäftade). Skånska Cementgjuteriets mätning år 1935. Norrköping. 1937.
6141 b. Ingelstads Tomt AB:s grusgrop. Sektioner uppritade efter Skånska Cementgjuteriets utredning
år 1935. Sektioner A-C. Norrköping. 1937.
6141 c. Ingelstads Tomt AB:s grusgrop. Sektioner uppritade efter Skånska Cementgjuteriets utredning
år 1935. Sektioner D-F (2 ritningar). Norrköping. 1937.
6141 d. Ingelstads Tomt AB:s grusgrop. Sektioner uppritade efter Skånska Cementgjuteriets utredning
år 1935. Sektioner G-I ( 2 ritningar). Norrköping 1937.
6141 e. Ingelstads Tomt AB:s grusgrop. Sektioner uppritade efter Skånska Cementgjuteriets utredning
år 1935. Sektioner J-L (2 ritningar). Norrköping. 1937.
6141 f. Ingelstads Tomt AB:s grusgrop. Sektioner uppritade efter Skånska Cementgjuteriets utredning år 1935. Sektioner M-O (2 ritningar). Norrköping. 1937.
6142. Industrispåren. Utdragning av normalspår å Slakthusbangården. Plan och längdprofil. Hamnen. 1937(?).
6143. Skissförslag till byggande av ett, söder om Petter Swartzgatan-Trozelligatan, i Norrköping beläget kvarter (kv Verkmästaren?.) Plan (färglagd kopia). Norrköpings Stadsingenjörskontor. 1937.
6145 b. Bergsbron-Havet. Sektioner av avloppskanalen nr 146-149 (blåkopia). Holmens Bruks & Fabriks AB. Bensow.1920(?)
6145 c. Bergsbron-Havet. Omändringar inom bruket. Avloppsledning i södra fåran (blåkopia). Holmens Bruks & Fabriks AB. 1925.
6145 d. Bergsbron-Havet. Plan av tilloppskanalen 1. Entreprenad (blåkopia). Holmens Bruks & Fabriks AB. O L-n. 1920.
6145 e. Bergsbron-Havet. Längdprofil, sektioner av tilloppskanalens övre del (blåkopia). Holmens Bruks & Fabriks AB. G A:sson. 1920.
6145 f. Bergsbron-Havet. Tilloppskanalen. Avstängning vid Holmbron. Planer, detaljer och sektioner. Holmens Bruks & Fabriks AB. A R-m. 1922. Reviderad 1923.
6145 g. Bergsbron-Havet. Kraftstation. Armeringsritning. Längdsektion genom mellersta aggregatet.
Homens Bruks & Fabriks AB. Hylander. 1922.
6145 h. Bergsbron-Havet. Normalsektioner genom norra och södra dammen (blåkopia). Holmens Bruk & Fabriks AB. G A:sson. 1923.
6145 i. Bergsbron-Havet. Karta över strömsområdet Bergs kraftstation-Stordammen. Holmens Bruk & Fabriks AB. G A:sson. 1925.
6145 j. Bergsbron-Havet. Kraftstationen. Vrakgrind och sättfalsar. Holmens Bruk & Fabriks AB. Hylander.1922. Reviderad 1923.
6149 a. Skissförslag till kallbadhus vid Folkparken, Norrköping. Plan och fasad. Lindblad. Pihlström. 1909.
6149 b. Skissförslag till kallbadhus vid Folkparken, Norrköping. Planer av bottenvåningen och 2:a våningen. Lindblad. Pihlström. 1909.
 
1601931 – 19396150. Norrköpings flygfält. Hangarbyggnad. Sektion och gavelvägg. KG-byggnader. 1935.
6151. Norrköpings flygfält. Hangarbyggnad. Beräkningar till takkonstruktion. KG-byggnader. 1935.
6152. Karta över Sveriges huvudvägnät. 2 delar (norra och södra). Utarbetad av Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. 1938.
6153. Förslag till badanläggning vid Himmelstalund utarbetat av stadsarkitekt K von Schmalensee, biträdd av arkitekt B Berg. 1937.
6154. Friluftsbad bakom idrottsparken. 1937 års förslag. Arkitekt Bertil Berg. 1937.
6155. Friluftsbad. Flytande badhus vid Strömsholmen(?). Plan, skärning och tvärsektion. 1931 år förslag. Civilingenjör G Heijkenskjöld, Stockholm. 1931.
6156. Friluftsbad. Flytande badhus vid Strömsholmen(?). Plan och längdsektion. 1931 års förslag. Civilingenjör G Heijkenskjöld, Stockholm. 1931.
6157. AB Förenade Yllefabrikerna (Järven). Sprinkleranläggning. Mather & Platt Ltd Engineers, Park
Works. Manchester.1938.
6158. Förslag. Utbyggnad av Norrköpings hamn. Plan. 1938(?).
6159. Skiss till över- och undergång vid Karlshovsvägen. Plan och längdprofiler. Norrköpings stads generalplaneberedning. Göthe Tunå. 1939.
6160. Norrköpings friluftsbad. Elektrisk installation. Kopplings- och huvudledningsschema (2 ritningar). H Bn. 1939.
6161. Norrköpings friluftsbad. Elektrisk installation. Bottenplan (2 ritningar). H Bn. 1939.
6162. Norrköpings friluftsbad. Elektrisk installation. Plan av våning 1 tr. H Bn. 1939.
6163. Norrköpings friluftsbad. Elektrisk installation. Plan av våning 2 tr ( 2 ritningar). H Bn. 1939.
6164. Norrköpings friluftsbad. Elektrisk installation. Källarplan (2 ritningar). H Bn. 1939.
6165. Svenska AB Philips Fabrik - NEFA. Situationsplan, nivellering för vägar m m (2 ritningar). Utarbetad av AB Armerad Betong. 1939.
 
1611940 – 19466167. Industrispåren. Normalspår i Tegelängsgatan. Alternativ 1. Plan. C-n(?). Utförd å Norrköpings hamnkontor. 1940.
6168. Industrispåren. Treskenespår i Tegelängsgatan. Alternativ 2. Plan. C-n(?). Norrköpings hamnkontor. 1940.
6169. Industrispår. Tegelängsgatan. Treskenespår ersatt med smal- och normalspår. Alternativ 3. Plan. G-n(?). Norrköpings hamnkontor. 1940.
6171. Grundundersökning i kv Ångan år 1915. Plan och sektioner. Utarbetad av Kommunala affärsverken. Ns Byggnadskontor. 1942.
6179 a. Förslag till lekplats vid Oxelbergen. Plan. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt SAR. 1944.
6179 b. Förslag till lekplats vid Oxelbergen. Perspektiv. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt SAR, Stockholm. Ns Gatukontor. 1944.
6180. Förslag till lekplats vid Oxelbergen. Plan. Färglagd. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt SAR, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1944.
6181. Lekbyggnad till lekplats vid Oxelbergen. Plan, fasader och sektioner. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt SAR, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1944.
6182. Lekbyggnad till lekplats vid Oxelbergen. Detalj. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt SAR, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1944.
6183. Lekbyggnad till lekplats vid Oxelbergen. Detalj. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt SAR, Stockholm, Ns Byggnadskontor. 1944.
6184. Linköpingsvägen. Norrköpings stadsgräns-Borgs kyrka. Förslag till stödmur. Plan och profil. U A. 1944.
6185. Nelinsparken (förslag). Perspektiv. Utarbetad av Byggnadsnämnden. Ns Byggnadskontor. 1945.
6186. Förslag till nyordnande av Nelinsparken. Plan (färglagd). Utarbetad av Byggnadsnämnden. Ns Byggnadskontor. 1945.
6187. Norrköpings flygplats. Stationsområde. Plan över dränering. Utarbetad av Väg- och Vatten. H Lindkvist 1943. Ns Byggnadskontor. 1946.
6188. Oxelbergsparken. Lekhus. Plan, fasader, sektioner och detalj. Y Ahlbom, arkitekt, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1946.
 
1621932 – 19466189. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken). Sektioner av stödjemurar vid Gamla Rådstugugatan. Alternativ 1-3. Ns Byggnadskontor. 1946.
6190. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken). Förslag till ändring. Plan (färglagd). Y Ahlbom, arkitekt, Stockholm 1944. NS Byggnadskontor år 1946.
6191. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken). Förslag till ändring. Fasader mot Drottninggatan och Gamla Rådstugugatan. Y Ahlbom, arkitekt, Stockholm, år 1944. Ns Byggnadskontor. 1946.
6192. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken). Förslag till ändring. Fasad och sektion mot Prästgatan. Y Ahlbom, arkitekt, Stockholm, år 1944. Ns Byggnadskontor. 1946.
6193. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken). Förslag till ändring av Repslagaregatan. Plan och fasad. Alternativ 1. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt. Ns Byggnadskontor. 1946.
6194. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken). Förslag till ändring av Repslagaregatan. Plan och fasad. Alternativ 2. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt. Ns Byggnadskontor. 1946.
6195. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken). Förslag till ändring. Plan. Y Ahlbom, arkitekt, Stockholm, år 1944. Ns Byggnadskontor. 1946.
6196. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken). Förslag till ändring. Fasader mot Drottninggatan och Gamla Rådstugugatan. Stockholm, år 1944. Ns Byggnadskontor. 1946.
6197. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken). Förslag till ändring. Fasad och sektion mot Prästgatan. Y Ahlbom, Stockholm, år 1944. Ns Byggnadskontor. 1946.
6198. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken). Toalettbyggnad. Skissförslag. Y Ahlbom, Stockholm. Ns
Byggnadskontor. 1946.
6199. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken). Toalettbyggnad. Ritning 1. Fasader, sektion, plan. Y Ahlbom, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1946.
6202. Gamla Övägen. Sektioner 0-1000. Plan och längdprofil. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
6203. Gamla Övägen. Sektioner 1000-2000. Plan och längdprofil. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
6204. Gamla Övägen. Sektioner 2000-3000. (Plan och längdprofil?). Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
6205. Gamla Övägen. Sektioner 3000-4000. Plan och längdprofil. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
6206. Gamla Övägen. Sektioner 4000-5000. Plan och längdprofil. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
6207. Gamla Övägen. Sektioner 5000-6000. Plan och längdprofil. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
6208. Gamla Övägen. Sektioner 6000-7000. Plan och längdprofil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
6209. Gamla Övägen. Sektioner 7000-stadsgränsen. Plan och längdprofil. Utarbetad av G-g. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1932.
 
1631933 – 19366214. Gatukostnadsbestämmelser. Tillämpade exempel. Plan och profil. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
6215. Grundundersökning i kv Ruddammen. Borrhålsprofiler. Utarbetad av G C-n. Ns Byggnadskontor. 1933.
6221. Söderköpingsvägen. Breddning av landsvägsbron vid Egna hem. Plan och sektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
6223. Vältar och bilar. Viktschema. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
6224. Södra Strandgatan. Omläggning framför Tullhuset. Utarbetad av D-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1933.
6230. Norrlandsgatan mellan Bråbogatan-Taborsberg. Längdprofil. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
6231 a-b. Kvarngatan. Profilreglering år 1934. Plan. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
6233. Grundundersökning för brotrumma vid Gamla Övägen. Plan och provgropar 1-6 . Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1934.
6234 a. Gamla Rådstugugatan. Profilering. Utarbetad av stadsingenjören. K V Bille. 1935.
6234 b. Gamla Rådstugugatan. Profilering. K V Bille. 1935.
6258. Norrköpings stads flygplats. Plankarta (5 ritningar). Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6259. Norrköpings stads flygplats. Hangar och ekonomibyggnader. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1936.
6260. Förslag till parkeringsplats i kv Fjället. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6261. Förslag till parkeringsplats å området mellan lasarettet och idrottsparken. Alternativ A. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6262. Förslag till parkeringsplats å området mellan lasarettet och idrottsparken. Alternativ B. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
 
1641936 – 19376263. Grundundersökning vid Norrköpings lasarett. Barnbörds- och gynekologavdelningen. Borrhål 1-13.
Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadsskontor. 1936.
6264. Grundundersökning vid Norrköpings lasarett. Barnbörds- och gynekologavdelningen. Situationsplan, beteckningar samt borrhål 6-10. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6265. Grundundersökning vid Norrköpings lasarett. Personalbostadshus. Borrhål 1-13. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1936.
6266. Grundundersökning vid Norrköpings lasarett. Personalbostadshus. Situationsplan. Borrhål 6-10. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6267. Idrottplats i kv Bollspelaren. Toalettbyggnad. Utarbetad av S S. K V bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6269. Grundundersökning vid Norrköpings lasarett. Personalbostadshus. Situationsplan. Borrhål 14-25. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6270. Grundundersökning vid Norrköpings lasarett. Personalbostadshus. Provbelastning. Situationsplan. Provgropar 1-3. Utarbetad av S L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6271. Bro å Gamla Övägen vid Ensjöns tillopp. Plan och detaljsektion. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6273. Linköpingsvägen. Plan och profil. Sektioner 0-2000. Utarbetad av K H Byred. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6274. Linköpingsvägen. Plan och profil. Sektioner 2000-4000. Utarbetad av K H Byred. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6275. Linköpingsvägen. Plan och profil. Sektioner 4000-6000. Utarbetad av K H Byred. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6276. Linköpingsvägen. Plan och profil. Sektioner 6000-7700. Utarbetad av K H Byred. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6277. Bro å Gamla Övägen vid Ensjöns tillopp. Plan och sektion. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6281. Gator, vatten- och avloppsledningar omkring kv Målaren och Röda Lacket. Plan, längdprofiler och tvärsektioner (2 ritningar). Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936. Reviderad 1937.
6287. Grundundersökning i kv Motorn. Borrhål 1-9. Utarbetad av K H B(?). Ns Byggnadskontor. 1937.
6288. Grundundersökning i kv Motorn. Situationsplan och borrhål 10-15. Utarbetad av K H B(?). Ns Byggnadskontor. 1937.
6289. Grundundersökning i kv Industrien. Borrhål 1-8. Utarbetad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6290. Grundundersökning i kv Industrien. Borrhål 9-16. Utarbetad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6291. Grundundersökning i kv Industrien. Borrhål 17-24. Utarbetad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6292. Grundundersökning i kv Industrien. Borrhål 25-32. Utarbetad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6293. Grundundersökning i kv Industrien. Borrhål 33. Situationsplan. Utarbetad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
 
16519376294. Grundundersökning i kv Slakthuset. Borrhål 1-8. Utarbetad av S S. K V BVille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6295. Grundundersökning i kv Slakthuset. Situationsplan. Borrhål 9-15. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6296. Grundundersökning i kv Ångan. Borrhål 1-8. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6297. Grundundersökning i kv Ångan. Borrhål 9-13. Situationsplan. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6298. Grundundersökning i kv Röda Stugan. Borrhål 1-8. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6299. Grundundersökning i kv Röda Stugan. Borrhål 9-16. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6300. Grundundersökning i kv Röda Stugan. Borrhål 17-18. Situationsplan. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6301. Grundundersökning i kv Röda Stugan. J och J1. Borrhål 1-7. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6302. Grundundersökning i kv Röda Stugan. J och J1. Borrhål 8-14. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6303. Grundundersökning i kv Röda Stugan. J och J1. Borrhål 15-16. Situationsplan. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6304. Grundundersökning i kv Rörsviken (ingår i kv Hospitalsholmen). Borrhål 1-8. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6305. Grundundersökning i kv Rörsviken (ingår i kv Hospitalsholmen). Borrhål 9. Situationsplan. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6306. Gator, vatten och avlopp för stadsplan väster om S:t Johannes kyrka. Plan, längdprofiler och tvärsektioner. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6310. Grundundersökning i kv Fräsaren. Borrhål 1-6. Situationsplan. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6311. Parkerna. Förrådsbyggnad i kv Sylten. Planer, fasader och sektion. Utarbetad av B S-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6312. Förslag till väg till avstjälpningsplats i Borg. Plan och profil. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6214. 1937 års gatu- och vägarbeten. Plankarta. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
 
16619376318. Förslag till ordnandet av busstation vid Kungstorget. Vänthallsbyggnad mm. Plan och huvudfasad. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937
6319. Förslag till ordnandet av busstation vid Stortorget. Vänthallsbyggnad mm. Plan och huvudfasad.
Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937
6320. Uppehållstider för bussar trafikerande Norrköpings stad med station vid Kungstorget. Sommaren 1936, söndag. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6321. Uppehållstider för bussar trafikerande Norrköpings stad med station vid Kungstorget. Sommaren 1936, måndag till fredag. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6322. Uppehållstider för bussar trafikerande Norrköpings stad med station vid Kungstorget. Sommaren 1936, lördag. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6323-6325. Uppehållstider för bussar trafikerande Norrköpings stad med station vid Stortorget. Sommaren 1936. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6326. Grundundersökning för friluftsbad bakom Idrottsparken. Borrhål 1-8. Situationsplan. Utarbetad av H S. Ns Byggnadskontor. 1937.
6327. Grundundersökning för förrådstomten i kv Banvallen. Borrhål 1-4. Situationsplan. Utarbetad av S S. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1937.
6328. Förslag till utbyggnad av krossanläggning. Efter AB Åsbrink & Co:s förslag av den19/12 1936. Utarbetad av B S G. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1937.
6330. Förslag till bekvämlighetsinrättning vid Nya Torget. Plan och sektion. Utarbetad av B S G. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6331. Förslag till bekvämlighetsinrättning å tomt nr 1 (fastighet nr 33) i kv Ruddammen. Plan. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6332. Förslag till bekvämlighetsinrättning å tomt nr 1 (fastighet nr 33) i kv Ruddammen. . Fasad mot Generalsgatan samt sektion A-B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6333. Parkerna. Förändring av ekonomibyggnad i kv Sylten. Fasader, plan och sektion. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6335. Förslag till busstation vid kv Oxvallen. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6336. Förslag till busstation vid Stortorget. Vänthallsbyggnad mm. Plan av bottenvåning samt fasad. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6337. Förslag till busstation vid Stortorget. Vänthallsbyggnad mm. Plan av källarvåning. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
 
16719376338. Bekvämlighetsinrättningar. Plan över läge. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6339. Förslag till bekvämlighetsinrättning vid Nya Torget. Situationsplan. Utarbetad av B S G. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6340. Parkerna. Byggnad gör planteringsrum m m i kv Sylten. Fasader, plan och sektion (2 ritningar). Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6342. Grundundersökning i kv Oxvallen. Borrhål 1-6. Ns Byggnadskontor. 1937.
6343 .Grundundersökning i kv Oxvallen. Borrhål 7-10. Ns Byggnadskontor. 1937.
6344. Förslag till busstation. Vänthallsbyggnad mm vid Kungstorget. Plan av bottenvåning och fasad. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6345. Förslag till busstation. Vänthallsbyggnad mm vid Kungstorget. Plan av källarvåning, fasader och sektion. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6346. Bk:s verkstäder i kv Kabeln. Jordborrning. Borrhål 1-8. Situationsplan. Utarbetad av B S G. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6347. Grundundersökning för Linköpingsvägen. Tillhör förslag till omläggning mellan Borgs kyrka och stadsgränsen. Borrhål 1-7. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6348. Grundundersökning för Linköpingsvägen. Tillhör förslag till omläggning mellan Borgs kyrka och stadsgränsen. Borrhål 8-14. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6349. Grundundersökning för Linköpingsvägen. Tillhör förslag till omläggning mellan Borgs kyrka och
stadsgränsen. Borrhål 15-21. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6350. Grundundersökning för Linköpingsvägen. Tillhör förslag till omläggning mellan Borgs kyrka och
stadsgränsen. Borrhål 22-25. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6351. Grundundersökning för Linköpingsvägen. Tillhör förslag till omläggning mellan Borgs kyrka och stadsgränsen. Borrhål 1-7. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6352. Grundundersökning för Linköpingsvägen. Tillhör förslag till omläggning mellan Borgs kyrka och stadsgränsen. Borrhål 8-14. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6353. Grundundersökning för Linköpingsvägen. Tillhör förslag till omläggning mellan Borgs kyrka och
stadsgränsen. Borrhål 15-21. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937
6354. Grundundersökning för Linköpingsvägen. Tillhör förslag till omläggning mellan Borgs kyrka och stadsgränsen. Borrhål 22-23. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6355. Grundundersökning för Linköpingsvägen. Tillhör förslag till omläggning mellan Borgs kyrka och stadsgränsen. Situationsplan. K V Bille. 1937.
 
1681937 – 19606356. Förslag till ordnande av Vikboplan. Enligt stadsingenjörens förslag. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6361. Norrköpings Idrottspark. Förslag till omläggning av södra kurvan samt ny ståplatsläktare. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6362. Norrköpings Idrottspark. Sektion genom föreslagen ståplatsläktare. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6371. Friluftsbadet. 1938 års förslag. Grundundersökning. Borrhål 11-17. Utarbetad av B-S G. Ns Byggnadskontor. 1938.
6372. Friluftsbadet. 1938 års förslag. Grundundersökning. Borrhål 1-10. Utarbetad av B-S G. Ns Byggnadskontor. 1938.
6373. Manskapsvagn. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6374. Gator, vatten och avlopp. Albrektsvägen vid kv Kolonien. Plan, längdprofil, tvärsektion. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6375. Gator, vatten och avlopp. Himmelstalundsvägen och Gjuterigatan. Plan, profil, tvärsektion.
Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6376. Gator, vatten och avlopp omkring kv Verkmästaren. Plan, profil och tvärsektioner. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskotor. 1938.
6377. Parkavdelningen. Kristinaskolan. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6378. Karta över Norrköping. Förslag. Platser för friluftsbad 1909-1938. Ritad år 1938. (2 ritningar). Ns Byggnadskontor. 1938(?).
6380. Gymnastikgatans utläggning. Plan och sektioner. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6382. Norrköpings flygplats. Expeditionsbyggnad. Förändring år 1938. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6383. Byggnad för planteringsrum m m. Snickeri, dörrar. K V Bille. Ns Byggnadskontor 1938. Reviderad 1960.
6384. Planteringsrum m m. Snickeri, fönster. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskotor. 1938.
 
1691935 – 19386386. Byggnadskontoret. Modellskåp. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6388. Friluftsbadet, Lindö 1938. Grundundersökning. Borrhål 1-3. Situationsplan. Ritad av B-S G. Ns Byggnadskontor. 1938.
6391. Albrektsvägen. Uppmätning utförd av H Schager. Plan. Ritad av S S. K v Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6392. Almstaplan. Uppmätning utförd av H Schager. Plan (2 ritningar). Ritad av H Eklund(?). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6393. Vikbolandsgatan-Hantverkaregatan (kv Axet och Kärven). Uppmätning utförd av H Schager.
Plan (2 ritningar). Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6394. Bäckershov. Uppmätning av H Schager. Plan (2 ritningar). Ritad av H S(?). Ns Byggnadskontor. 1938.
6395. Dalsgatan. Uppmätning av H Schager. Plan (2 ritningar). Ritad av S S. Uppmätning utförd av H Schager. Ns Byggnadskontor. 1938.
6396. Dalsgatan-Järnbrogatan. Plan. Ritad av H S(?). Ns Byggnadskontor. 1938.
6397. Finspångsvägen-Norrlandsgatan. Uppmätning utförd av H Schager. Plan (2 ritningar). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6398. Flodgatan. Uppmätning utförd av H Schager. Plan (2 ritningar). Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6399 a. Folkparken. Uppmätning utförd av H Schager. Plan. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6399 b. Folkparken. Uppmätning utförd av H Schager. Plan. Ritad av H S(?). Ns Byggnadskontor. 1938.
6401 b. Gator kring kv Plogen. Tvärsektioner. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6405. Kungsängens flygplats. Förslag till placering av hangarbyggnad m m. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
6406. Hangarbyggnad vid Kungsängen. Förslag. Plan. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
 
1701935 – 19366407. Provningsapparat. Belastning av mark. Ns Byggnadskontor. 1935.
6409. Strandskoning i Folkparken. Plan. Utarbetad av S S. K V bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
6412. Kungsängen. Hangar- och expeditionsbyggnad. Plan och huvudmått. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
6419. Kvarngatan. Räcke av rör och stödjemur. Utarbetad av G C-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
6422. Norrlandsgatan (Stationsgatan-Bergslagsgatan). Gatusektioner. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
6423. Utläggning av Växthusgatan. Plan och sektion (2 ritningar). Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskotor. 1935.
6424. Mätaregatan (Skolgatan-Trädgårdsgatan). Tvärsektioner utarbetad av T L (3 ritningar). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
6427. Plank omkring idrottsplats i kv Bollspelaren. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
6429. Norrköpings flygfält. Förändring av ekonomibyggnad. Plan. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1935.
6431. Planskiss över anordningarna å Västra S:t Persgatan vid olyckstillfället den 17/10 1935.
6433. Kv Plogen. Stadsplanehöjder. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6438. Avstjälpningsplats vid Kråkvilan. Läge och omfattning. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6440. Detalj av väg till flygfältet utvisande markförvärv av Dömestad. Utarbetad av T L (2 ritningar).
K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6467. Belastningsdiagram för olika plattor till provbelastning. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6468. Järnvägsparken öster om flickläroverket. Förslag till körväg. Plan. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6473. Föreslagen väg intill byggnadstomt vid kv Råttan. Plan och tvärsektioner. Utarbetad av I H-r. F Eichstadt(?). Ns Byggnadskotor. 1936.
6476. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Detalj till ytterpanel. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6478. Grundundersökning vid vägen till Folkets Park. Borrhål 1-3. Situationsplan. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
 
1711936 – 19376479. Hallandsgatan-Bohusgatan. Plan, längdprofil , tvärsektion. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6480. Bondegatan. Plan, längdprofil, tvärsektion. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6483. Kv Målaren och Röda Lacket. Tomtlivshöjder. Plan. I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6488. Idrottsplats i kv Bollspelaren. Viadukt för skridskobana. Plan. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6492 a. Gatureglering av Gamla Rådstugugatan. Föreslagna tomtlivshöjder. Plan. Ns Byggnadskontor. 1937.
6492 b. Gatureglering i Gamla Rådstugugatan. Förrslagna gatuhöjder. Plan och profil (2 ritningar)Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6496. Tomtlivs- och markhöjder för anordnandet av allmän plats i kv Lammet. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1936.
6504. Tomtlivshöjder i Gamla Rådstugugatan utmed kv Torget. Plan och profil. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6512. Gatunamnskyltar i Borg. Plan (2 ritningar). Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskonmtor. 1937.
6513. Flygfältet. Vindstrut. Utarbetad av K J-n. 1937(?)
6514. Lindövägen. Läge av busstation m m. Plan. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6419. Gatureglering i Gamla Rådstugugatan vid kv Torget. Plan. Utarbetad av T L. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1937.
6526. Nedre strömsområdet. Principskiss för glacismur. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1937.
6527. Grundundersökning för bekvämlighetsinrättning på Nya Torget. Sondborrning. Ns Byggnadskontor. 1937.
6529. Affischpelare uppsatt på Nya Torget m fl ställen. Utarbetad av B G:son. (Efter arkitekt Wald. Johanssons förslag okt 1929.) K V Bille Ns Byggnadskontor. 1937.
 
17219386549. Himmelstalundsvägen. Föreslagna tomtlivshöjder. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6555. Förändring av ekonomibyggnad i kv Sylten. Värmeplatta för matboxar. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6562. Vikboplan. Plaskdamm. Bräddavlopp. Utarbetad av B-S G(?). KV Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6564. Kolvborrning. Utarbetad av H S(?). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6570. Flygplatsen. Ljura bäcks dräneringsområde. Plan. Utarbetad av B S-n. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6576. Fix för utsättningar av gator, vatten- och avloppsledningar omkring Good Years tomt. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6582. Norrköpings stads flygplats. Eventuell hindermarkering vid Good Year. Plan. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6587. Finspångsvägen. Tvärsektioner. Utarbetad av Å B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6588. Norrköpings stads flygplats. Situationsplan över Kungsängens gård. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6593. Grundundersökning av tomt nr 14 och 15 i kv Majelden. Borrhål 1-6. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6594. Grundundersökning av tomt nr 14 och 14 i kv Majelden. Borrhål 7-8. Situationsplan och provbelastning. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6600. Fågelsången. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6601. Götaparken. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadkontor. 1938.
6602. Hackspetten. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6603. Hedvigs kyrka. Plan (3 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Avvägning utförd av H Dahlöv. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
 
1731938 – 19596604. Hörsalsparken. Uppmätning utförd av H Schager. Plan (2 ritningar). Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6605. Järnvägsparken. Uppmätning utförd av H Schager. Plan (2 ritningar). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6606. Kalvhagen. Plan. Ritad av H S(?). Ns Byggnadskontor. 1938.
6607. Karl Johans Park. Uppmätning utförd av H Schager. Plan (2 ritningar). Ritad av H S(?). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6608. Klockan. Uppmätning utförd av H Schager. Plan (2 ritningar). Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6609. Korshagen. Uppmätning utförd av H Schager. Plan (2 ritningar). Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6610. Nabben. Uppmätning utförd av H Schager. Plan (2 ritningar). Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6611. Oskarsparken 1. Uppmätning utförd av H Schager. Plan (2 ritningar). Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6612. Oskarsparken 2. Uppmätning utförd av H Schager. Plan (2 ritningar). Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6613. Oxelbergsparken. Förläggning för 37. LVA. KAN-TROPPEN. Alternativ 1 och 2. Uppmätning utförd av H Schager. Plan (2 ritningar). Ritad av H Ekl. Komplettering med toalett år 1959/Of. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
 
17419386614. Porsgärdet. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6615. Samarien. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6616. S:t Olofsplan (Adelsgärdet). Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6617. Storsvängen. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6618. Strömparken, söder om Gångspången. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6619. Sveaparken. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6620. Teaterparken. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6621. Tyska Torget. Plan. (3 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6622. Biblioteket. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av H Ekl. K V bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
 
1751938 – 19846623. De Geerskolan. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6624. Elementarskolan. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1938.
6625. Fröbelinstitutet. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6626. Gustav Adolfskolan. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6627. Hedvigs skola. Plan. Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6628. Karl Johansskolan. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av S S. K V Bille. 1938.
6629. Kommunala Mellanskolan. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6630. Linghallen. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6631. Matteusskolan. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6632. Norra flickläroverket. Plan (2 ritningar). Uppmätning utförd av H Schager. Ritad av H Ekl. Reviderad 1984. A Haglund. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
 
17619386633. Trafikskyltar. Vägvisare. (2 ritningar). Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1938.
6634. Linköpingsvägen. Vägträffen-Hultet. Plan (2 ritningar). Uppmätningsritning. Utarbetad av K-H B. K V bille. Ns Byggnadskontor.1938.
6635. Linköpingsvägen. Hultet-Lokegatan. Plan (2 ritningar). Uppmätningsritning. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6636. Lindö Slip. Simbrygga. Situationsplan, plan, längdfasad och tvärsektion. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6638. Lindö Slip. Omklädningspaviljong. Plan, fasad, gavel och tvärsektion. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6642. Friluftsbadet, 1938 års förslag. Stadsplaneläge. (2 ritningar). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6645 a-b. Gator, vatten och avlopp för stadsplan väster om S:t Johannes kyrka. Plan, längdprofiler och tvärsektioner. Ritad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskotor. 1938.
6647. Gamla Rådstugugatan (Västra S:t Persgatan-Södra Strömsgatan). Plan och profil. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6650. Nedre Strömsområdet. Förtöjningsring. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskotor. 1938.
6651. Odalplan. Kalkstenstrappa. Plan och sektion. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6652. Krematoriet. Skiffertrappa, 1,75 m bredd. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6653. Krematoriet. Skiffertrappa 4 m bredd. Plan och sektion. Utarbetad av H Ekl.. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
 
1771938 – 19396654. Nedre Strömsområdet. Näckrosdam. Plan och sektioner. Utarbetad av H Ekl. K V bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6656. Odalplan. Staket. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6658. Tillbyggnad av Syltens växthus. Plan, fasader och sektion ( 2 ritningar). Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6663. Nedre Strömsområdet. Serveringspaviljong. Förslag. Plan. Ritad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1938.
6664. Nedre Strömsområdet. Förslag till ordnandet. Serveringspaviljong. Fasader samt sektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6665. Nedre Strömsområdet. Grund för pergola. Plan och sektion. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6666. Nedre Strömsområdet. Grundritning för serveringspaviljong. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6667. Nedre Strömsområdet. Serveringspaviljong.Takstolsplan. Längdsektion. Sektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6668. Nedre Strömsområdet. Serveringspaviljong. Detaljer väggar och pergola. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6669. Nedre Strömsområdet. Serveringspaviljong. Tvärsektion genom fönsterpelare. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6670. Nedre Strömsområdet. Serveringspaviljong. Sektion A-A, övre delen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6671. Nedre Strömsområdet. Serveringspaviljong. Sektion genom fönster mellan 2 pelare (övre delen).
K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6672. Nedre Strömsområdet. Serveringspaviljong. Taklist. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6673. Nedre Strömsområdet. Serveringspaviljong. Köksinredning. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6674. Nedre Strömsområdet. Serveringspaviljong. Försäljningsdisk. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6675. Nedre Strömsområdet. Serveringspaviljong. Snickeriförteckning. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
 
1781938 – 19606678. Råvattenintag till Good Year. Intagsbrunnar och silbrunn. Plan och profil. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6680. Norrköpings stads flygplats. Expeditionsbyggnad m m. Plan och fasader. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6681. Friluftsbadet. Stängsel. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6682. Betonglist för sandlåda. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938. Reviderad 1939.
6685. Nedre strömsområdet. Trappor. Plan, längdsektion och detalj. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938. Reviderad 1939.
6688. Odalplan. Staketstolpe. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6690. Ny betongbro Västgötegatan-Järnbrogatan. Kopia av stadsingenjörskontorets tomtkarta. Ns Byggnadskontor. 1938.
6691. Linköpingsvägen. Tvärsektioner (Ventilkammaren - Vägträffen). Utarbetad av K-H B.Ns Byggnadskontor. 1938.
6693. Grundundersökning i korsningen N.Ö.J.-Söderköpingsvägens föreslagna sträckning. Borrhål 1-12. Situationsplan. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6694. Byggnadskontoret. Ritarkiv (stålskåp). Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6695 a. Rådhuset. Byggnadskontoret. Förändring av källar- och bottenvåning. Planer (2 ritningar). Utarbetade av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6695 b. Rådhuset. Byggnadskontoret. Förändring av källar- och bottenvåning. Planer. Utarbetade av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939. Reviderad 1940.
6695 c. Rådhuset. Byggnadskontoret. Förändring av källar- och bottenvåning. Planer (2 ritningar). Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1939. Ändrad 1949. Reviderad 1960.
6696. Rådhuset. Byggnadskontoret. Inredning av rit- och arkivrum samt trappa till källare. Planer (3 ritningar). Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938. Ändrad år 1940.
6697. Rådhuset. Byggnadskontoret. Fasader av nya glasväggar. Detaljer. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938. Ändrad år 1940.
 
1791938 – 19396698. Översvämmade områden vid Lindövägen 19/1 1939. Plankarta. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6700. Flygfältet. Skrivbord. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6701. Hötorget. Föreslaget läge å bensinstation. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6702. Tillbyggnad av växthus å Sylten. Lanternin. Detaljritning. H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6703. Tillbyggnad av växthus å Sylten. Snickeriritning. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6704. Utdrag ur Generalplaneberedningens förslag till gatunät för industriområde vid Fiskebyvägen ( kopia). Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6706. Friluftsbad. Förslag till bassängprofil. Ritad av H Ekl. Ns Byggnadskontor.1939.
6707. Situationsplan över utförda och föreslagna brandbrunnar samt uppställningsplatser. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6709. Väg till Folkets Park. Plan och profil. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6710. Grundundersökning i korsningen av Stockholms- och Karlshovsvägarna. Linje A-B. Borrhål 1-9. Plan. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1939.
6711. Grundundersökning i korsningen av Stockholms- och Karlshovsvägarna. Linje C-D. Borrhål 10-23. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1939.
6712. Nya Rådstugugatan. Plan (2 ritningar). Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1938.
6713. Grundundersökning vid vägporten intill Sandbyhov. Situationsplan. Borrhål 1-8. Utarbetad av K-H B. G Östman. 1939.
6715. Gator, vatten och avlopp vid kv Klingstad och Hällristningen. Plan, profiler och tvärsektioner (2 ritningar). Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6716. Grundundersökning på Gamla Torget för Louis DeGeer-statyn. Situationsplan. Borrhål 1-2. Utarbetad av F A. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6717. Fundamenten på Gamla Torget för Louis De Geer-statyn. Plan och sektioner. Utarbetad av F A. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6719. Förslag till ny genomfartsled i Norrköping för rikshuvudvägen Stockholm-Malmö. Normalsektion.
Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
 
18019396720. Ny genomfartsled. Väg Stockholm-Malmö. Tvärsektioner 0-250. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6721. Ny genomfartsled. Väg Stockholm-Malmö. Tvärsektioner 275-550. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6722. Ny genomfartsled. Väg Stockholm-Malmö. Tvärsektioner 575-843. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1939.
6723. Ny genomfartsled. Väg Stockholm-Malmö. Tvärsektioner 850-1075. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6724. Ny genomfartsled. Väg Stockholm-Malmö. Tvärsektioner 1100-1375. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6725. Ny genomfartsled. Väg Stockholm-Malmö. Tvärsektioner 1400-1675. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6726. Ny genomfartsled. Väg Stockholm-Malmö. Tvärsektioner 1700-1965. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6727. Ny genomfartsled. Väg Stockholm-Malmö. Tvärsektioner 1980-2160. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6728. Ny genomfartsled. Väg Stockholm-Malmö. Tvärsektioner 2180-2235. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6729. Ny genomfartsled. Väg Stockholm-Malmö. Tvärsektioner 2240-2314. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6730. Finspångsvägen. Förslag till omläggning. 0-2000 m. Plan och profil. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6731. Finspångsvägen. Förslag till omläggning. 2000-4000 m. Plan och profil. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6732. Finspångsvägen. Förslag till omläggning. 4000-6000 m. Plan och profil. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6733. Finspångsvägen. Förslag till omläggning. 6000-8000 m. Plan och profil. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6734. Finspångsvägen. Förslag till omläggning. 8000-10000 m. Plan och profil. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6735. Finspångsvägen. Förslag till omläggning.10000-12000 m. Plan och profil. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6736. Finspångsvägen. Förslag till omläggning. 12000-12530 m. Plan och profil. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6737. Finspångsvägen. Förslag till omläggning. Broritning vid km 6/960. Plan, elevation och tvärsektioner. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6738 a. Finspångsvägen. Förslag till omläggning. Normalsektioner. Svärtinge villasamhälle; stadsgränsen. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6738 b. Finspångsvägen. Förslag till omläggning. Normalsektioner. Fyrbylund/Svärtinge villasamhälle. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
 
18119396780. Friluftsbad. Staket. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6781. Föreslagen båtbrygga vid nedre Strömsområdet. Detaljer. Utarbetad av F H. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6782. Brandbrunn med uppställningsplats vid Stubbetorp. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6783. Förslag till breddning, omläggning och permanentbeläggning av rikshuvudvägen Norrköping-Nyköping inom Norrköpings stad. Plan och profil 1-2560 m. Ritad av K-H B. Ns Byggnadskontor. 1939.
6784. Förslag till breddning, omläggning och permanentbeläggning av rikshuvudvägen Norrköping-Nyköping inom Norrköpings stad. Normalsektioner. Ritad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6785. Förslag till breddning, omläggning och permanentbeläggning av rikshuvudvägen Norrköping-Nyköping inom Norrköpings stad. Tvärsektioner 0-280. Ritad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6786. Förslag till breddning, omläggning och permanentbeläggning av rikshuvudvägen Norrköping-Nyköping inom Norrköpings stad. Tvärsektioner 300-760. Ritad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6787. Förslag till breddning, omläggning och permanentbeläggning av rikshuvudvägen Norrköping-Nyköping inom Norrköpings stad. Tvärsektioner 780-1040. Ritad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6788. Förslag till breddning, omläggning och permanentbeläggning av rikshuvudvägen Norrköping-Nyköping inom Norrköpings stad. Tvärsektioner 1060-1700. Ritad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6789. Förslag till breddning, omläggning och permanentbeläggning av rikshuvudvägen Norrköping-Nyköping inom Norrköpings stad. Tvärsektioner 1720-2555. Ritad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6790. Förslag till breddning, omläggning och permanentbeläggning av rikshuvudvägen Norrköping-Nyköping inom Norrköpings stad. Järnvägsviadukt vid km 0/880. Situationsplan, elevation och tvärsektion. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskotor. 1939.
6791. Förslag till breddning, omläggning och permanentbeläggning av rikshuvudvägen Norrköping-Nyköping inom Norrköpings stad. Bro vid km 2+560. Plan, elevation och tvärsnitt. Ritad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6792. Järnvägskorsningen vid Linnégatan. Plan. Ritad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6793. Järnvägskorsningen vid Sörby. Plan. Ritad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6794. Järnvägskorsning vid Folkets Park. Plan. Ritad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6795. Järnvägskorsningen vid Stora Sand. Plan. Ritad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6796. Järnvägskorsningen vid Alsätersvägen. Plan. Ritad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6797. Simbrygga och svikt vid Lindö slip. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6799. Uppställningsplats för motorspruta vid tomt nr 2259 A, Svärtinge. Plan och sektion. Utarbetad av F H. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
 
1821939 – 19406803. Kv Höveln. Tomtlivshöjder. Plan och sektion. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6812. Stockholmsvägen. Järnvägskorsningen vid Sandbyhov. Plan. Ns Byggnadskontor. 1939.
6813. Tomtlivshöjder omkring kv Musköten, tomt 13. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6814. Tomtlivshöjder omkring kv Saxen för Smedjegatan och Luntgatan. Plan. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6818. Parkeringsplats på Gamla Rådstugugatan vid Telegrafverket. Plan. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6819. Uppställningsplats för motorspruta vid tomt nr 2259 B. Plan. Utarbetad av F H. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1939.
6820. Uppställningsplats för motorspruta vid tomt nr 2259 A. Plan. Utarbetad av F H. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1939.
6826. Vattenmätarkoppling. Nya brandstationen. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6830. Tomtlivshöjder vid kv Skeppet, tomt nr 2. Plan. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6831. Tomtlivshöjder vid kv Envälde, tomt nr 2. Plan. Utarbetad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6833. Tomtlivshöjd vid kv Planket, tomt nr 4 C. Plan. Utarbetad av K-H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6835. Uppställningplats för motorspruta vid tomt nr 2256 L. Plan. Utarbetad av F H. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6837. Förslag till tomtlivshöjder för kv Varvet. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6839. Gatuhöjd i tomtliv för kv Karbin och Pokalen. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
6842. Gatuhöjd i tomtliv för kv Korpen och S:t Johannes. Plan. Utarbetad av I H-r. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1939.
6849. Gatuhöjd i tomtliv för kv Paraden, Konstantinopel och Sprutan. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
6855. Gatu- och avloppsarbeten i Matros- och Slottsgatorna. Plan. Utarbetad av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
6859. Flygfältet: Ljura bäcks reglering. Strandskoning vid Villa Bäck. Principskiss. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
 
1831940 – 19426861. Situationsplan för brandbrunn å stadsägan m 997 A, S:t Johannes, Lindö. Utarbetad av S S. KV Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
6863. Stadsägan 2294 I. Östra Eneby församling, projekteringsläge av brandbrunn. Ägare A L Berggren. Ritad av H Ekl. 1940.
6869. Förslag till provisorisk reservvattentank. Sektion. Ritad av H Ekl. KV Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
6870. Tegelängsgatan. Nytt industrispår. Tomtreglering. Plan. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
6871. Brandbrunn i förening med naturlig damm. Principskiss. Utarbetad av H Ekl. KV Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
6878. Diagram över antal arbetare 1926-1940. Ritad av T M (2 ritningar). G Östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
6879. Antal arbetare, som beräknas kunna sysselsättas, därest de i byggnadsavdelningens budget den 30 oktober upptagna arbetena komma till utförande. Ritad av T M. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
6881. Ns Byggnadskontor 1941. Anställda och arbetskostnader, diagram. Bilaga 1. Ritad av T M. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
6882. Ns Byggnadskontor 1941. Arbetsbefäl. Diagram. Bilaga 2. Ritad av T M. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
6883. Ns Byggnadskontor 1941. Kontorspersonal. Diagram. Bilaga 3. Ritad av T M. G Östman. 1941.
6884. Ns Byggnadskontor 1941. Teknisk personal. Diagram. Bilaga 4. Ritad av T M. G Östman. 1941.
6885. Ventilationshuv för branddammar. Ritad av S S. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
6889. Gator och ledningar för kv Steglitsan och S:t Johannesgatan. Plan. Utarbetad av T M(?). G Östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
6892. Stadsplanehöjder omrkring kv Stadsrådet (Steglitsan). Plan. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
6893. Förslagna tomtlivshöjder i korsningen Himmelstalundsvägen-Breda vägen. Plan. Ritad av K-H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
6895. Järnvägskorsningen vid Lindövägen-Syltbergsgatan-Risängsgatan. Plan. Ritad av K-H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
6896. Järnvägskorsning å vägen Kneippbaden-Torsmossen. Plan. Ritad av K-H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
6897. Järnvägskorsning å Fiskebyvägen vid Fiskeby station. Plan. Utarbetad av av K-H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
 
1841942 – 19456904. Grundundersökning i kv Kåkenhus för AB Förenade Yllefabrikerna. Borrhål 5-6. Utarbetad av S S. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
6909. Gator, öppna platser, parkområde, spårväg m m omkring nya byggnadskvarter norr om Himmelstalundsvägen. Utarbetad av T M. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
6913. Stadsplan för Himmelstalund m m. Förslag till ny stadsplanehöjd. Plan (2 ritningar). Utarbetad av T M. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
6921 a. Apelgatan och Blomstervägen. Begränsningslinje mot kv Äppleträdet. Plan.Ns Byggnadskontor.1942.
6921 b. Apelgatan och Blomstervägen. Begränsningslinje mot kv Äppleträdet. Plan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1942.
6921 c. Apelgatan och Blomstervägen. Begränsningslinje mot kv Äppleträdet. Plan. Utarbetad av K-H B. Ns Byggnadskontor.1942.
6928. Fredriksdal. Gator föreslagna till utläggning. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
6929. Holmstagatan (S:t Johannesgatan-Jägaregatan). Gatu- och avloppshöjder. Plan och profil. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
6948. G. Krysset Packhusgatan-Norra Promenaden. Omläggning. Plan. Ns Byggnadskontor.1943.
6968. Vatten- och avloppsledningar. Norralundsgatan. Plan och profil. Utarbetad av G-n. Ns Byggnadskontor. 1944.
6969. Torgbänkar. Detaljer. Utarbetad av S Son. Ns Byggnadskontor. 1944.
6971. Fundament för De Geerstatyn å Gamla Torget. Plan och sektion. Utarbetad av S Son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
6976. Sandlåda för lekplatser. Utarbetad av S Son. Ns Byggnadskontor. 1944.
6982. Förslag till utläggande av Gruvgången. Plan. Ritad av T L-d. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
6990. Rörfabrikens ombyggnad 1944. Golvtrall i duschrum. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1944.
6996. Dalsgatans grönområde. Situationsplan. Ns Byggnadskontor. 1945.
6997. Dalsgatans grönområde. Avloppsledningar. Plan över befintliga och planerade. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
6998. Dalsgatans grönområde. Sektion mellan Västra S:t Persgatan och Prästgatan. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
 
1851945 – 19467004. Mark avsedd att arrenderas av ägaren till tomt nr 7 i kv Borgmästaren. Utarbetad av K-HB. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
7007. Ändring av gångbanan framför Standard Hotells ingång. Plan. Ritad av K-H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
7009. Del av Korsgatan avsedd att utläggas till plantering. Plan. Utarbetad av S Son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
7016. Brandbrunnar vid Svärtinge. Brandbrunn vid Säterdalen (nr 28) och vid Gamla Finspångsvägen (nr 29). Plansektion och sektion. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
7017. Brandbrunnar vid Svärtinge. Branddamm vid Kägelbro (nr 30). Plan och sektion. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
7018. Brandbrunn vid Mamre barnhem (nr 33). Plan och sektion. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
7019. Branddamm vid Tallebo samhälle (nr 32). Plan och sektion. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
7020. Brandbrunn vid Karlsro varv (nr 31). Plan och längdprofil. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
7024. Gatunamnskyltar å Wadströms- och Lagergrensgatorna vilka skola flyttas. Utarbetad av K-H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
7025. Gatunamnskyltar på nya gator i Borg år 1945 samt komplettering av befintliga. Plan utarbetad av K-H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
7028. Föreslagna gatuarbeten i Tors- och Lokegatorna. Plan. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
7029. Föreslagna provisoriska tillfartsvägar samt avloppsledningar vid kv Strömbrytaren. Plan. Utarbetad av K-H B. Ns Byggnadskontor. 1945.
7041 a. Gatusektioner för Såpkulleområdet. Plan. Utarbetad av K-H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
7041 b. Gatusektioner för Såpkulleområdet. Detalritning. Utarbetad av K-H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
7044. Kungsängens Flygfält, Norköping. Segelflyghangar. Betongpelare och garageportar. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
 
1861946 – 1948, uå7046. Norra Promenaden. Trädbeståndet vid fastigheten nr 87. Plan. Utarbetad av S Son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
7049. Norra Promenaden. Trädbeståndet vid fastigheten nr 129. Plan. Utarbetad av S Son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
7050. Parkavdelningen. Situationsplan över växthusområdet. Plan. Utarbetad av S Son. Ns Byggnadskontor. 1946.
7054. Kartskåp. Fasad, sektion och detalj. Utarbetad av S Son. Ns Byggnadskontor. 1946.
7060. Byggnad för bekvämlighetsinrättning, personalrum m m i Folkparken. Städ- och borstskåp i redskapsrum. Plan, fasad samt sektioner. Utarbetad av S Son. Ns Byggnadskontor. 1946.
7063. Skoltavla för studieverksamheten. Utarbetad av S Son. Ns Byggnadskontor. 1946.
7065. Brandbrunn vid Hultaområdet vid Svärtinge. Plan och sektion. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
7069. Förslag till placering av taxistation å Hagaplan. Plan (2 ritningar). Utarbetad av K-H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
7070. Förslag till placering av taxistation i krysset Albrektsvägen-Trozelligatan. Plan (2 ritningar). Utarbetad av K-H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
7071. Bekvämlighetsinrättning i Oxelbergsparken. Ventilationshuv av galv. plåt. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946. Reviderad 1947.
7073. Toalettbyggnad i Sveaparken. Plan. Utarbetad av S Son (riven 1966). Ns Byggnadskontor. 1946
7074. Förslag till ordnandet av Baldersgatan utmed kv Ålen. Plan. Ritad av K-H B. Ns Byggnadskontor. 1946. Reviderad S-son 1948.
7076. Segelflyghangar m m å Kungsängens flygplats, Norrköping. Plan och fasad. G Östman/Gust. Carlsson. Ns Byggnadskontor. 1947.
7084. Östra Promenaden-Lindövägen.Läge av serveringskiosk. Plan. Utarbetad av S S. Ns Byggnadskontor. 1947.
7085 a. Gatuavdelningen och Vattenverket. Kortfristiga sjukdomsfall 1947. Diagram. Utarbetad
av Ea. Ns Byggnadskontor. Uå.
7085 b. Parkavdelningen. Kortfristiga sjukdomsfall 1947. Diagram. Utarbetad av Ea. Uå
7086 a. Manskaps- och redskapsvagnar. Typritning. Planer. Utarbetade av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1947.
7086 b. Manskaps- och redskapsvagnar. Typritning. Plan. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
 
1871947 – 19487094. Riksvägen: Norrköpings stadsgräns-Borgs kyrka-Nya förbifartsleden. Plan och sektioner. Utarbetade av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1947.
7095 a. Nya förbifartsleden. Sektioner. Ns Byggnadsskontor. 1948.
7095 b. Nya förbifartsleden. Sektioner (gäller ej). G Östman. Ns Byggnadskontor. 1947.
7097. Folkparken. Parkbänkar till Strandvägen. Plan, fasad och sektion. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
7099. Förslag till uppställning av kiosk i Östra Promenaden. Plan och fasad. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
7101. Planen framför stadstornet. Iordningställande. Plan. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
7103. Fridtunatäppan, Vasaparken. Serveringskiosk. Ändringsritning. Plan, fasader och sektion. Utarbetad av S-son. G östman. 1948.
7104. Fridtunatäppan, Vasaparken. Gavel å pergola. (Riven 1965). Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
7106. Lindövägen. Förslag till infart för "Vargens". Plan (2 ritningar). K-H B. Ns Byggnadskontor. 1948.
7119. Vändplatser. Typritning. (Ur tidningen "Stads- och havneingeniören" 10/1948). Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
7120. Lindövägen. Tvärsektion och markering av cykelbana. Ritad av T L. Ns Byggnadskontor. 1948.
7121. Skepparegatan. Kv Bakugnen. Breddning av körbanan. Plan. Utarbetad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
7122. Förslag till plats för stenkrossanläggning. Plan. Utarbetad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
7126. Orienteringstavla för Linköpingsvägen. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
7127. Förslag till orienteringstavla för Linköpingsvägen. Ritad av av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
7129. Lekpaviljong i Vasaparken. Perspektivskiss. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
7130. Förslag till gatunamnskyltar inom Vilbergsområdet. Plan. Ritad av T L. Ns Byggnadskontor. 1948.
7132. Förslag till gatunamnskyltar för villaområdet söder om Sörby gård och norr om Fiskeby gård. Plan.(2 ritningar). Ritad av T L. Ns Byggnadskontor. 1948.
 
1881939 – 1959, uå7133. Förslag till gatuhöjder vid kv Fräsaren. Plan. Ritad av Ea. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1949.
7134. Orienteringstavla. Stockholmsvägen-Förbifartsvägen. Skiss. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1949.
7135. Orienteringstavla. Linköpingsvägen-Förbifartsvägen. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1949.
7137. Sveaparken. Bekvämlighetsinrättning och raststuga (riven 1966). Ns Byggnadskontor. 1949. reviderad 1959.
7208. Teaterparken. Sondborrning för "Thalia". Borrhål. Ns Gatukontor. 1948.
7209. Grafisk framställning av Norrköpings folkmängd fr o m år 1800-1900. U å.
7210-7599. DESSA NUMRERINGAR SAKNAS.
7600. Norrköpings Friluftsbad. Källarplan (2 ritningar). Gäller ej. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7601 a-b. Norrköpings Friluftsbad. Bottenplan. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7602. Norrköpings Friluftsbad. Våningsplan 2. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7603. Norrköpings Friluftsbad. Våningsplan 3. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7604. Norrköpings Friluftsbad. Sektion genom omklädnadspaviljong (A-A). Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7605. Norrköpings Friluftsbad. Sektion genom entré (B-B). Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7606. Norrköpings Friluftsbad. Fasad mot Humpgatan. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939
7607. Norrköpings Friluftsbad. Längdsektion genom bassäng och fasad mot söder. Ritad av H Ekl.
K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7608. Norrköpings Friluftsbad. Fasad mot öster. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7609. Norrköpings Friluftsbad. Fasad mot väster. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7610. Regnskydd i Folkparken. Plan, fasader och sektion. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor.
 
1891939 – 19407611. Täckdikningsplan över Kungsängen (kopia). K V Bille. Ns Fastighetskontor. 1939.
7613. Lekplats i Hultet. Paviljong och sandlåda. Ritad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1939.
7614. Brandbrunn av trä vid Svärtinge. Ritad av S S. Ns Byggnadskontor. 1939. Reviderad 1940.
7615. Lindöbadet. 5 st. dörrar. Ritade av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1939.
7616. Förslag till breddning av Vattengränd vid teatern. Plan, profil och sektion. Utarbetad av U B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7617. Norrköpings Friluftsbad. Terassmur med trappa. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1939.
7619. Norrköpings Friluftsbad. Omklädnadspaviljong. Grundritning. Ritad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1939.
7620. Norrköpings Friluftsbad. Omklädnadspaviljong. Bjälklag över källare. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7621. Norrköpings Friluftsbad. Omklädnadspaviljong. Bjälklag över bottenvåning. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1939.
7622. Norrköpings Friluftsbad. Omklädnadspaviljong. Bjälklag över våning 1 tr. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7623. Norrköpings Friluftsbad. Omklädnadspaviljong. Taklag över våning 2 tr. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7624. Norrköpings Friluftsbad. Garderobsdiskar. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1939.
7625. Norrköpings Friluftsbad. Växelhytter. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7626. Norrköpings Friluftsbad. Klädställning i garderob. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7627. Vatten- och avloppsledningars läge vid tomt nr 2, kv Liljan. Plan och profi. Utarbetad av U B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7629. Plaskdamm i Folkparken. Bräddavlopp. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7630. Plaskdamm i Folkparken. Tillopp. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. ns Byggnadskontor. 1939.
 
19019397631. Norrköpings Friluftsbad .Golvtrall å övre serveringsterass. Sittplatsläktare, gradiner. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7632. Norrköpings Friluftsbad. Hopptorn av betong; sviktor, bassängtrappor, startpallar. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7633. Norrköpings Friluftsbad. Barnbassäng. Plan, sektioner A och B utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7634. Norrköpings Friluftsbad. Ung. markprofil. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7635. Norrköpings Friluftsbad. Detalj av vattenmatta och dusch. Utarbetad av I J. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7636. Gamla Torget. Plan och profil. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnasdskontor. 1939.
7637. Norrköpings Friluftsbad. Markis vid serveringslokal. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1939.
7638. Oxelbergen. Västra delen. Plan med nivåkurvor. Utarbetad av F H. Ns Byggnadskontor. 1939.
7639. Folkparken. Reningsanläggning. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7640. Norrköpings Stads Flygplats. Sektion 0-80. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7641 a-b. Norrköpings Stads Flygplats. Sektioner 100-180. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7642 a-b. Norrköpings Stads Flygplats. Sektioner 200-280. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7643 a-b. Norrköpings Stads Flygplats. Sektioner 300-380. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7644 a-b. Norrköpings Stads Flygplats. Sektioner 400-440. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
 
1911939 – 19417645. Norrköpings Stads Flygplats. Sektioner A-E. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7646. Norrköpings Stads Flygplats. Sektioner F-K. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7647. Norrköpings Stads Flygplats. Sektioner L-P. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7648. Norrköpings Stads Flygplats. Sektioner R-V. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7649. Norrköpings Stads Flygplats. Sektioner X-Ö. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7650. Norrköpings Stads Flygplats. Sektioner (3 delar). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7652. Brandbrunn av betong vid Gåsbäcken. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7654. Brandbrunn vid tomt nr 2256 L. Situationsplan och sektion (se ritning 7652). Utarbetad av F H. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7656. Växthus på Sylten. Kolbox. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7657. Akvarium. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7658. Folkparken. Pumpkammare. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7660. Näckrosdamm vid Nedre Strömsområdet. Träöverbyggnad. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7661. Förslag till ordnandet av Hertzmansplan (2ritningar). Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7661 a. Förslag till ordnandet av Hertzmansplan. Utarbetad av T M. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
7662. Folkparken. Vatten- och avloppsledningars läge vid plaskdamm. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7663. Folkparken. Pumpkammare: Detaljer till järnarbeten. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7665. Folkparken. Lekplats, paviljong, regnskydd(?). Plan, fasader, sektion. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7666. Folkparken. Lekplats (2 ritningar). Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939. (
 
1921939 – 19417668. Gatuhöjder för Finspångsvägen vid Svenska AB Philips nybyggnad (2 ritningar). Ns Byggnadskontor. 1939.
7672. Föreslagen fyllning i gränden i Smedjegatans förlängning. Plan, profiler och tvärsektioner. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
7685. Finspångsvägen. Tvärsektion vid Ringstad. Plan och sektion. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7687. Gator, vatten och avlopp omkring kv Hovslagaren och Hopparen. Plan, profiler och tvärsektioner. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1940.
7691. Byggnadskontoret. Snickerier. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7693. Byggnadskontoret. Ritbord. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7699. Byggnadskontoret. Sektion genom trappa i gånglinje. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1940.
7701. Byggnadskontoret. Ombyggnad 1940. Skåp i laboratorium. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7702. Byggnadskontoret. Ombyggnad. Inredning av sållningsrum. Utarbetad av H Ekl. K V Bille(?). Ns Byggnadskomtor. 1940.
7703. Byggnadskontoret. Ombyggnad. Bord i laboratorium. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940. Reviderad 1941.
7704. Byggnadskontoret. Ombyggnad. Diskbänk för kopieringsrum (avprovningsrum?). Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7709. Toalettbyggnad för lekplats i Folkparken. Plan, fasad, gavel och sektion. Ritad av E L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7714. Butängsgatan. Nya vatten- och avloppsledningar samt väg. Plan och tvärsektion. Utarbetad av I H-r. K V BIlle. Ns Byggnadskontor. 1940.
7719. Flygfältet. Ljura bäck. Lindövägen-Balk. Plan- och sektion.Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940. Reviderad 1941.
 
1931940 – 19417720. Oskarsgatan. Uppmätningsritning. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1940.
7722. Flygfältet. Ljura bäck: Risängen-Lindövägen. Tvärsektioner 10-210. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7723. Flygfältet. Ljura bäck: Risängen-Lindövägen. Tvärsektioner 220-300. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7724. Flygfältet. Ljura bäck: Risängen-Lindövägen. Tvärsektioner 310-360. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7725. Flygfältet. Ljura bäck: Risängen-Lindövägen. Tvärsektioner 370-420. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1940.
7726. Flygfältet. Ljura bäck: Risängen-Lindövägen. Tvärsektioner 430-630. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7727. Flygfältet. Ljura bäck: Risängen-Lindövägen. Tvärsektioner 650-870. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7728. Flygfältet. Ljura bäck: Risängen-Lindövägen. Tvärsektioner 890-1110. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7729. Flygfältet. Ljura bäck: Risängen-Lindövägen. Tvärsektioner 1130-1190. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7730. Risängsgatan. Plan och profil. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1940.
7731. Byggnadskontorets verkstäder i kv Kabeln. Sond- och kolvborrningar 1938. Kopia efter ritning av ingenjör John Olsson, Stockholm, grundundersökning 1938. Ritad av F And., år 1940 (2 ritningar).
7732. Byggnadskontorets verkstäder i kv Kabeln. Sond- och kolvborrningar 1938. Kopia efter ritning av ingenjör John Olsson, Stockholm, grundundersökning 1938 (2 ritningar). Ritad av F And. N s Byggnadskontor. 1940.
7733. Byggnadskontorets verkstäder i kv Kabeln. Sond- och kolvborrningar 1938. Situationsplan. Kopia efter ritning av ingenjör John Olsson, Stockholm. Grundundersökning 1938 (2 ritningar). Ritad av F And. Ns Byggnadskontor. 1940.
7734. Brandbrunn av betong vid Ljura bäck och Dagsbergsvägen. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7735. Brandbrunn av trä vid Konsum, Skarphagen nr 13. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
 
1941940 – 19417736. Brandbrunn av betong vid Stubbetorp nr11 (stadsäga 2294). Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
7737. Brandbrunn av betong vid Ljura bäck, "Brånnestad". Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7738. Brandbrunn av betong vid Ensjöns Villasamhälle. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
7745. Brandbrunn av betong. Armeringsritning för brunnar vid Brånnestad, Dagsbergsvägen, Stubbetorp. Utarbetad av S S. Ns Byggnadskontor. 1940.
7746. Brandbrunn av betong. Armeringsritning för brunn vid Ensjöns Villasamhälle. Utarbetad av S S. Ns Byggnadskontor. 1940.
7751. Grundundersökningar för avgasningsanläggningar (Kristinaskolan, Järnvägsparken). Ritad av S S. Ns Byggnadskontor. 1940.
7757. Flygfältet - Ljura bäcks reglering. Sondborrning. Ns Byggnadskontor.1941.
7758 a-b. Förslag till ny genomfartsled genom Norrköping för riksväg Stockholm-Malmö. Plan och profil. Ritad av T L. K V bille. Ns Byggnadskontor.1941.
7760. Skiss. Stödjemur mot Gamla Rådstugugatan. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
7761. Saltängen. Områden disponerade av staden. Plan. Utarbetad av O W(?). K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
7762. Brandbrunnar: Plåttrumma för 3 st brandslangar vid korsning med järnväg. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
7763-7764. Byggnadskontorets ombyggnad 1940. Arkivhyllfack. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
7765. Byggnadskontoret ombyggnad 1940. Skåp i personalrum. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
7770. Gatunamnskyltar uppsatta 1940. Nya typen. Plan. Utarbetad av B Sn. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
7786. Byggnadskontoret. Förvaringsfack för nycklar. Ritad av S S. K V Bille(?). Ns Byggnadskontor. 1941.
 
1951939 – 19447787. Strandbad vid Lindö. Strandskoning vid sliprännan. Uppmätning utförd av F Holmberg år 1939.
Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1941.
7788. Brygga vid Lindö slip. Uppmätningsritning. Uppmätning utförd av F Holmberg år 1939. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1941.
7789. Segelbrygga vid Lindö. Uppmätningsritning. Uppmätning utförd av F Holmberg år 1939. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1941.
7790. Byggnadskontorets lokaler. Plan 2:a våningen. Ns Byggnadskontor. 1939. Reviderad 1941.
7792. Förbifartsvägen inom Norrköping. Renstakningsförslag. Riksväg Stockholm-Malmö. Profil. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
7793. Förbifartsvägen inom Norrköping. Renstakningsförslag. Riksväg Stockholm-Malmö. Profil. Ritad av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
7798. Manskapsbod vid Bradfordtippen. Plan, fasader, sektion. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskotor 1941.
7799. Provisoriskt ritbord. Ritad av S S. Ns Byggnadskontor. 1941.
7800. Situationsplanöver brandbrunnar m m. (2 ritningar). Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1941
7806. Brandbrunn av betong vid vattendrag. Pricipskiss. Utarbetad av H Ekl. G östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
7807. Strandbad vid Tingsbröten. Tillbyggnad av badbrygga. Förslag i samråd med byggmästare J Claesson. Plan, tvärsektion. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1941.
7808. Förbifartsvägen. Gatukryss Stockholmsvägen. Fullständig utbyggnad. Utarbetad av T L. Ns Byggnadskontor. 1941.
7811. Strandbad vid Lindö. 2 st nya simbryggor. Situationsskiss, plan. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor.1941.
7813. Arbetsritning till branddamm. Plan, sektioner. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941. Reviderad 1944.
7814. Lekplats i Folkparken. Paviljong. Snickeriförteckning. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
7815. Detalj kring övre syllen vid branddamm. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
 
1961941 – 19587819. Riksvägen. Anslutning till Linköpingsvägen och Nya förbifartsvägen i Borg. Plan ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor.1941.
7822. Förslag till sektioner å riksväg Stockholm-Malmö inom Norrköpings stad. Sektioner 1-4. Utarbetad av K H B. 1941.
7824. Nya förbifartsvägen. Anslutning till Stockholmsvägen. Första utbyggnaden. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
7827. Byggnadskontoret: Kontorsmöbler. Arkivskåp för ritningar och pärmar. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor.1941.
7831. Nya förbifartsvägen. Anslutning till Stockholmsvägen. Fullständig utbyggnad. Plan. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1941.
7832. Arbetsritning till branddamm. Mindre typen. Plan, sektioner. Utarbetad av S S. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
7833. Branddamm. Mindre typen. Detalj kring övre syllen. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
7838. Byggnadskontorets nuvarande organisation med angivande av löneförhållandena i november 1841. Plan. Ritad av T M. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
7840. Stadsplan på Himmelstalund. Stadsplanehöjder. Plan. Utarbetad av T M. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1941.
7841. Avloppsledningar och gatuhöjder för industriområde. Fiskebyvägen-Finspångsvägen. Plan. Utarbetad av T M. G Östman. 1941.
7848. Grundundersökning i kv Kåkenhus för AB Förenade Yllefabrikerna. Utarbetad av S S. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7852. Uppställningsplats för brandkårens motorspruta vid Gamlebro å tomt nr 9, kv Kroken. Plan, sektioner. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7854. a. Förslag till ombyggnad av byggnadskontorets lokaler i Rådhuset. Plan, sektion. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor 1942. Reviderad 1944. Kompletterad 1958.
7854. b. Förslag till ombyggnad av byggnadskontorets lokaler i Rådhuset. Plan, Sektion. (2 ritningar). Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1942. Kompletterad 1949 och 1958.
7855. Förslag till ombyggnad 1942 av byggnadskontorets lokaler i Rådhuset. Konstruktionsförändringar. Plan. Utarbetad av S S. 1941.
 
1971942 – 19437856. Grundundersökning i kv Logen 11. Situationsplan och borrhål 1a-4. Ritad av S S. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7857. Grundundersökning i kv Logen 12. Situationsplan och borrhål 1-6. Situationsplan. Ritad av S S. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7860. Riksvägen (Linköpingsvägen-Motala Ström). Dränering. Plan och tvärsektion. Utarbetad av T M. G Östman. Ns Byggnadskontor.1942.
7867. Stadsplan för Västra Såpkullen m m. Preliminära stadsplanehöjder. Plan. Utarbetad av T M. Ns Byggnadskontor. 1942.
7868. Uppmätning av stora växthuset på Sylten. Plan, fasad, sektion. Utarbetad av H Ekl(?). G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7869. Växthus på Sylten. Ny yttervägg vid pann- och planteringsrum. Plan, fasad och sektion A-B. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7870. Taborsberg m. fl. bostadsområden. Gatukostnadsbestämmelser beträffande avloppsledningar. Plan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1942.
7873. Gator, vatten, avlopp omkring kv Hovslagaren och Hopparen. Plan (2 ritningar). Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7874 a. Gator, vatten, avlopp inom del av Norra Lund. Plan (2 ritningar). Se Drätselkammarens skrivelse nr 2219/43. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942. Kompletterad 1943.
7874 b. Gator, vatten, avlopp i stadsplan över del av Norralund, Taborsberg m fl. Plan (profil se ritn 7892). Utarbetad av H Ekl(?). G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7875. Gator, vatten, avlopp inom delar av S:t Johannes- och Holmstagatorna. Plan (2 ritningar). Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7876. Lekplats i Folkparken. Paviljong. Grindparti. Ritad av S S. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7877. Brandbrunnar m m utförda och i september 1942 föreslagna. Situationsplan. Plan (2 ritningar). Utarbetad av S S. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
 
1981942 – 19437880. Gator, vatten, avlopp inom delar av parallellgator till S:t Johannes- och Holmstagatorna. Plan. Utarbetad av H Ekl. G Östman. 1942.
7883. Ordnandet av lekplats vid Romareplan. Plan. Förslag utarbetat i samråd med stadsarkitekten. Utarbetad av S S. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7884. Avstjälpningsplatsen vid Kråkvilan. Plan (3 ritningar). Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1942.
7890. Sand- och materialbod. Utarbetad av S S. Ns Byggnadskontor. 1942.
7891. Vatten, avlopp, gator omkring kv Klingsgärdet och Klingstäppan. Plan, profiler, tvärsektioner. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1942.
7892. Gator, vatten, avlopp i stadsplan över Norralund, Taborsberg m fl. Profiler av avlopp. Tvärsektioner av gator. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1942. Kompletterad 1943.
7893 a-d. Gator i "stadsplan över Norralund m fl" . Delen Taborsbergs koloniträdgård. Plan. Tvärsektioner av gator. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1942.
7897. Vatten, avlopp och gator; Apelgatan och Breda vägen. Plan, profiler, tvärsektioner. Utarbetade av G J(?). Utdrag ur ritningar 7893-7896. Ns Byggnadskontor. 1942.
7899. Byggnadskontorets arkivskåp för ritningar. Utarbetad av S S. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7902. Uppmätningsritning. Södra flygelbyggnaden vid stadstornet. Situationsplan, plan, fasader, tvärsektion. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1942.
7903. Gatunamnskyltar i Taborsberg, Karlshov, Pryssgården. Plan. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7904. Gatunamnskyltar i Fyrby. Plan. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7905. Gatunamnskyltar i Smedby. Plan. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7906. Nya förbifartsvägen. Fullständig utbyggnad. Trafikanordning infarten till Stockholmsvägen. Plan. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7907. Nya förbifartsvägen. Första utbyggnad. Trafikanordning vid infarten till Stockholmsvägen. Plan. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
7910. Nya förbifartsvägen. Trafikanordningar vid infarten till Linköpingsvägen. Första utbyggnad. Plan. Ritad av T L. Ns Byggnadskontor. 1943.
 
1991943 – 19447911. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset; arbetsritning till ombyggnad. Plan (2 ritningar). Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1943.
7912. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset; arbetsritning till ombyggnad. Sektioner. Utarbetad av H Ekl. 1943. Reviderad 1944.
7915. Nya förbifartsvägen. Korsning med Finspångsvägen. Fullständig utbyggnad. Plan. Ritad av T L. Ns Byggnadskontor. 1943.
7917. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset; ombyggnad 1943. Vägg och dörrdetaljer: 1. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1943.
7918. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset; ombyggnad 1943. Vägg och dörrdetaljer: 2. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1943.
7919. Dagvattenledning för Vilbergen, Högalund m m. Plan, sektioner. Utarbetad av L W. Ns Byggnadskontor. 1943.
7921. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset; ombyggnad 1943. Glasparti i korridor. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1943. Reviderad 1944.
7922. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset; ombyggnad 1943. Dörrparti vid entré. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1943.
7930. Stadens lekplatser (Folkparken, De Geer-skolan). Bygglåda, byggklotsar. Ns Byggnadskontor. 1943.
7931. Vatten, avlopp, gator; Hagaplan, Bredavägen. Plan, profiler, tvärsektioner. Utarbetad av G J. Ns Byggnadskontor. 1943.
7940. Förslag. Ombyggnad av bottenvåning. Stadsträdgårdsmästarens bostad. Västra Sylten 9-10. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1943.
7941. Ägo- och arrendeförhållanden på Saltängen december 1943. Plan. Utarbetad av K H B. 1943.
7942. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset. Pelare i vänthall. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7945. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset; ombyggnad 1944. Kontorsdisk. Utarbetad av H Ekl.G Östman. Ns Byggnadskontor.1944.
7946. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset; ombyggnad 1944. Tak- och golvlister i korridor. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7947. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset; ombyggnad 1944. Inklädnad av pelare. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7949. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset; ombyggnad 1944. Inbyggt skåp i expedition. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7952. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset; ombyggnad 1944. Tre skärmväggar i ritkontor. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7953. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset; ombyggnad 1944. Inbyggt skåp i rum nr 16. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1944.
7956. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset; ombyggnad 1944. Kabelränna m m i expedition. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1944.
 
20019447957. Förslag till fasadförändring. Fasader mot norr och öster. Stadsträdgårdsmästarens bostad. Västra Sylten 9-10. (3 ritningar). Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor.1944.
7958. Uppmätning av gatukryss Bråddgatan-Norra Strömsgatan. Plan och tvärsektioner. Utarbetad av T L-dh. Ns Byggnadskontor. 1944.
7959. Bekvämlighetsinrättningar i Norrköping. Plan. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1944.
7961. Ombyggnad. Stadsträdgårdsmästarens bostad. Sylten. Skåp i serveringsgång. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1944.
7963. Utläggning av Albrektsvägen och Wadströmsgatan samt vatten och avlopp i dessa. Plan, profil samt sektioner (2 ritningar). Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7964. Utläggning av Norralundsgatan. Plan, profil och sektion. Utarbead av B D. Ns Byggnadskontor. 1944.
7965. Förslag till omläggning av Dalsgatan (Västra Nygatan-Västra S:t Persgatan). Plan. Utarbetad av S A-m. Ns Byggnadskontor. 1944.
7966. Förslag till iordningställande av Statsrådsplan. Plan. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7967 a. Förslag till ordnandet av Hertzmansplan. Plan. Ns Byggnadskontor. 1944.
7967 b. Förslag till ordnandet av Hertzmansplan. Plan. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7968. Byggnadskontorets ombyggnad. Bokhylla och kartskåp till rum nr 14, 15 och 16. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7969. Byggnadskontorets ombyggnad. Snickeridetaljer till kartskåp enligt ritning 7968. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7970. Förslag till utläggning av Vulcan- och Kronängsgatorna. Plan, profiler och tvärsektion. Utarbetad av T L-d. Ns Byggnadskontor. 1944.
7971. Breddning och omläggning av Repslagare- och Gamla Rådstugugatorna vid kv Landskyrkan. Plan. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7972. Byggnadskontorets lokaler i Rådhuset. Ombyggnad 1944. Plan, utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1944.
7973. Förslag till plantering kring transformator- och bensinstation på Hötorget. Plan. Utarbetad av S-son. 1944.
7974. Dusch till lekplatsen Oxelbergen. Plan, sektion samt detalj. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
 
20119447976. Finspångsvägen, delen Norra Promenaden (Stationsgatan)-Pryssgårdsvägen. Normalsektioner. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7977. Finspångsvägen, delen Norra Promenaden (Stationsgatan)-Pryssgårdsvägen. Tvärsektioner 0/000-0/300. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7978. Finspångsvägen, delen Norra Promenaden (Stationsgatan)-Pryssgårdsvägen. Tvärsektioner 0/320-0/580. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7979. Finspångsvägen, delen Norra Promenaden (Stationsgatan)-Pryssgårdsvägen. Tvärsektioner 0/600-0/860. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7980. Finspångsvägen, delen Norra Promenaden (Stationsgatan)-Pryssgårdsvägen. Tvärsektioner 0/880-1/140. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7981. Finspångsvägen, delen Norra Promenaden (Stationsgatan)-Pryssgårdsvägen. Tvärsektioner 1/160-1/420. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7982. Finspångsvägen, delen Norra Promenaden (Stationsgatan)-Pryssgårdsvägen. Tvärsektioner 1/440-1/540. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7983. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång på del 2, sektion 4/416-6/940. Normalsektioner. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7984. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång på del 2. Profil 4-5 km. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7985. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång på del 2. Profil 5-6 km. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7986. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång del 2. Profil 6-7 km. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7987. Ombyggnad av byggnadskontoret. Hylla och fack till rum nr 18. Utarbetad av S-Son. G Östman. Ns Byggnadskontor.1944.
7988. Ombyggnad av byggnadskontoret. Arkivhyllfack utarbetad av I Ö-m(?). Ns Byggnadskontor. 1944.
7996. Norrköpings Stads Rörfabrik. Ombyggnad. Plan, fasader och sektion. Befintlig byggnad, juli 1951. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
7997. Utläggning av gator inom stadsplan för Kalvs- eller Klingsbergs utjord m m. Plan, tvärsektioner och profiler (2 ritningar). Ns Byggnadskontor. 1944.
7998. Norrköpings Stads Rörfabrik. Diskbänk och skåp. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1944.
 
2021931 – 19418000. Norrköpings Friluftsbad. Situationsplan. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
8001. Norrköpings Friluftsbad. Detalj av skvalprännor. Ritad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1931.
8002. Uppställningsplats för motorspruta vid tomt nr 2259 B, Svärtinge. Plan. Utarbetad av F H. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
8003. Norrköpings Friluftsbad. Detaljsektioner genom omklädnadspaviljong och toalettbyggnad. Utarbetad av H Ekl. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
8004 a. Arbetsplaner. Översiktskarta till formulär 2. Skala 1:10000. Ritad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
8004 b. Arbetsplaner. Översiktskarta till formulär 2. Skala 1:50000. Ritad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
8005 a. Arbetsplaner. Karta till behovsplan. Formulär 3. Skala 1:10000. Ritad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
8005 b. Arbetsplaner. Karta till behovsplan. Formulär 3. Skala 1:50000. Ritad av K H B. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1939.
8006. Oxelbergen. Västra delen. Plan med nivåkurvor. Utarbetad av F H. Ns Byggnadskontor. 1939.
8011. Norrköpings Flygfälts hangarbyggnad. Vindskydd för flygledare. Plan, fasader och sektion. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
8012. Flygfältet. Ljura bäcks omgrävning. Plan och profiler. Utarbetad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
8015. Flygfältet. Ljura bäcks reglering. Tvärsektion i Balkån. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
8017. A. Riksvägen. (Stockholmsvägen-Finspångsvägen). Dränering. Plan och profiler, utarbetade av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
8018: A. Riksvägen. (Finspångsvägen-Motala Ström). Dränering. Plan och profiler utarbetade av I H-r. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1940.
8019. Breddning av Gamla Rådstugugatan. Plan, profil och tvärsektion. Utarbetade av T L. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
8021. Brandbrunnar vid Kårtorps Villasamhälle, Ensjön. Situationsplan. Ritad av S S. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
 
2031941 – 19468022. Förslag till stadsplan över Norra Lund och Taborsberg m m. Gatuhöjder och gatubredder. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
8024. Tillhör 1940 års redogörelse för automobilskattemedel. Utarbetad av B Im. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
8025. Förslag till stadsplan över Norra Lund och Taborsberg m m. Stadsplanehöjder. Utarbetad av I Hr.
K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
8026. Förslag till stadsplan över Norra Lund och Taborsberg m m. Avloppsplan (kopia). Utarbetad av I Hr. K V Bille. Ns Byggnadskontor. 1941.
8032. Stadsplan för delar av Borgs säteri. Stadsplanehöjder. Plan. Utarbetad av T M. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1942.
8034. Tillhör 1942 års redogörelse för automobilskattemedel. Utarbetad av P-son. N s Byggnadskontor. 1943
8035. Förslag till ny Bradfordtipp. Plan. Utarbetad av G J-n. Ns Byggnadskontor. 1943.
8036. Gatunamnskyltar uppsatta i norra stadsdelarna år 1943. Utarbetade av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8037. Gatunamnskyltar uppsatta i södra stadsdelarna år 1943. Utarbetade av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8038. Stadsträdgårdsmästarens bostad på Sylten. Ombyggnad 1944. Köksinredning. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1944.
8039. Repslagaregatan. Profilreglering. Plan, profil, sektioner. Utarbetad av T L-d. Ns Byggnadskontor. 1944.
8042. Förslag till stadsplanehöjder för Kalvs- eller Klingsbergs utjord. Utarbetad av G J-n (?). G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8044. Gator, vatten- och avloppsledningar i stadsplan över Kalvs- eller Klingsberg. Plan. Utarbetad av G J-n. Ns Byggnadskontor. 1944.
8046. Förslag till utläggning av Butängsgatan utmed kv Eldaren. Vägbredd 6,0 m. Plan och sektion. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
8047. Finspångsvägen, delen Norra Promenaden-Pryssgårdsvägen. Nya sträckningen. Plan och profil. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8048 a. Hultet i kv Väduren. Uppmätningsritning. Utarbetad av GJ(?) (G J-n?). Ns Byggnadskontor. 1944.
8048 b. Hultet i kv Väduren. Uppmätningsritning. Utarbetad av GJ(?) (G J-n?). Ns Byggnadskontor. 1944.
 
2041944 – 19458049. Nelinsparken. Uppmätningsritning. Utarbetad av S A-m. Ns Byggnadskontor. 1944.
8050. Norrköpings stads friluftsbad vid Slipen, Lindö. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1944.
8052. Kv Väduren och Höken (Hultet). Uppmätningsritning. Utarbetad av G J-n. Ns Byggnadskontor. 1944.
8053. Brygga vid Lindö segelhamn. Plan och sektion. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8054. Förslag till stadsplanehöjder för delar av norra förstäderna. Plan. Utarbetad av T L-d. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8055. Kv Landskyrkan. Stödjemur mot Repslagaregatan. Alternativ A. Plan och fasad. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1944.
8056. Stjärna till stadens julgran. Utarbetad av I Ö-m. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8058. Kv Landskyrkan. Stödjemur mot Repslagaregatan. Alternativ B. Plan och fasad. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1944.
8059. Hörngatan mellan Trozelligatan och Mobäcksgatan. Blivande tomtgränser. Utarbetad av Stadsingenjörskontoret. Ns Byggnadskontor. 1944.
8060. Kv Landskyrkan. Trappa mot Gamla Rådstugugatan. Detalj. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1945.
8061. Nya Torget. Skissförslag till garage, bekvämlighetsinrättning och transformator. Plan (2 ritningar). Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1945.
8062. Stadens lekplatser. Gungbock med tre bräden. Utarbetad av K P-n. Ns Byggnadskontor. 1945.
8063. Stadens lekplatser. Klätterställning. Utarbetad av K P-n. Ns Byggnadskontor. 1945.
8067. Norra Promenaden. Tvärsektioner mitt på kv Saltängen och Stjärnan. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1945.
8068. Sandborrningar i Gästgivarhagen. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1945.
8069. Komplettering av gatunamnskyltar å vissa gator inom staden 1945. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8070. Gatunamnskyltar på nya gator å norra stadsdelen 1945. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8071. Gatunamnskyltar på nya gator å södra stadsdelen 1945. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
 
2051945 – 19488072. Arbeten föreslagna till fördelningsplan åren 1946-1947 utöver de i investeringsplanen upptagna.
Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1945.
8073. Grundundersökningar vid Ståthögagärdet. Slagborrning. Situationsplan. Borrhål 1-3. Utarbetade av K T. Ns Byggnadskontor. 1945.
8074. Grundundersökningar vid Ståthögagärdet. Sondborrning. Borrhål 4-11. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1945.
8075. Grundundersökningar vid Ståthögagärdet. Slagborrning. Situationsplan och borrhål 12-18. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1945.
8076. Grundundersökningar vid Ståthögagärdet. Slagborrning. Borrhål 19-26. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1945.
8077. Förslagna gatu- och ledningsarbeten i Borgs- och Baldersgatorna. Utarbetade av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8078. Förslagen uppsättning av gatunamnskyltar. Svärtinge Villasamhälle. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1945.
8079. Uppmätningsritning över vägskälet vid Borgs kyrka. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1945.
8080. Iordninngsställande av Broocmansplan. Plan. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8081. Skissförslag till garage, bekvämlighetsinrättning och transformator å Nya Torget. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1945.
8082. Gatunamnskyltar å Stohagsgärdet år 1946. Plan. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1946.
8083. Gatunamnskyltar å Fyrby- och Tråbrunnaområdet år 1946. Plan. Utarbetad av K H B.Ns Byggnadskontor. 1946.
8084. Gatunamnskyltar å Norralundsområdet år 1946. Plan. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1946.
8085. Uppmätning för skyddsräcken till Karl-Johans park. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8086. Förslag till förbättringar inom Folkparken. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8088. Förslag till Tyska Torgets ordnande. Plan. Utarbetad av S-sn. Ns Byggnadskontor. 1946. Reviderad 1948.
8089. Iordningsställande av yrkesskolans gårdsplan. Plan. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1946.
 
2061944 – 19488090 a. Förslag till garage under Nya Torget. Plan av torget. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8090 b. Garage under Nya Torget. Situationsplan. Ritningar 8090 b, 8091 b och 8092 b sammanhäftade, med PM rörande ventilation och rörteknik. Helge Erikssons Konstruktionsbyrå, Stockholm. 1948.
8090 c. Skissförslag till garage under Nya Torget. Plan av torget. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8091 a. Skissförslag till garage under Nya Torget. Plan av övre våningen. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8091 b. Garage under Nya Torget. Förslag till ny ventilationsanläggning. Övre våningen. Plan. Ritningar 8090 b, 8091 b, 8092 b sammanhäf tade, med PM rörande ventilation och rörteknik. Helge Erikssons Konstruktionsbyrå, Stockholm. 1948
8091 c. Förslag till garage under Nya Torget. Plan av övre våningen. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8092. a. Skissförslag till garage under Nya Torget. Plan av nedre våningen. Utarbetad av S-son, år 1946.
8092. b. Garage under Nya Torget. Förslag till ventilationsanläggning. Nedre våningen. Plan. Ritningar 8090 b, 8091 b, 8092 b sammanhäftade med PM rörande ventilation och rörteknik. Helge Erikssons Konstruktionsbyrå, Stockholm. 1948.
8093. Gator,vatten och avlopp för Västra Såpkullen. Plan. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1946.
8094. Rådhuset. Drätselkontorets ombyggnad. Plan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor.1946. Reviderad 1947.
8095. Norrköpings Museum, Kristinaplatsen. Förslag till bil och cykelparkering. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8096. Rådhuset. Drätselkontorets ombyggnad. Dörrar. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8100. Förslag till utläggning av Eknäs- och Tvärgatorna inom stadsplan för Kalvs- och Klingsberg. Utarbetad av I Ö-m. Ns Byggnadskontor. 1944.
8101. Strandbad vid Lindö Slipen. Stödmur. Situationsplan. Plan och sektion. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1944.
8102. Förslag till utläggning av Hörngatan (Mobecksgatan- Nelinsgatan). Plan, profil och tvärsektion. Utarbetad av I Ö-m. Ns Byggnadskontor. 1944.
8103. Gator kring kv Eldaren. Plan och tvärsektioner. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1944.
8105. Stadens badplats vid Lindö Slipen, stödspont, c:a 18 m längd. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1944.
8112. Renstakningsförslag. Söderköpingsvägen: Kristinaplatsen-Ljura bäck. Ritad av U A. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8114. Spårvägens framdragande vid Broocmans plan. Alternativ 1. Plan. Förslag utarbetad av Kommunala Affärsverken. Ns Byggnadskontor. 1944.
8115. Spårvägens framdragande vid Broocmans plan. Alternativ 2. Plan. Förslag utarbetad av Kommunala Affärsverken. Ns Byggnadskontor. 1944.
8116. Spårvägens framdragande vid Broocmans plan. Byggnadschefens förslag. Ns Byggnadskontor. 1944.
 
2071944 – 19458117. De Geer-statyn. Gamla torget. Fundament. Utarbetat av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8118. Kv Landskyrkan. Stödjemur mot Repslagaregatan. Sektioner. Utarbetade av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1944.
8119. Förslag till gator kring kv Spaden. Plan, profil och sektion (2 ritningar). Utarbetade av T L. Ns Byggnadskontor. 1944.
8120. Kv Landskyrkan. Stödjemur mot Repslagaregatan. Räcke. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1944.
8121. Förslag. Nyanläggning av gator i kv Vinbärsbusken (2 ritningar). Utarbetad av T L. Ns Byggnadskontor. 1944.
8123. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång, del 2. Sektion 4/416-6/940,
sektion 4/416-4/760. Utarbetad av K H B. NS byggnadskontor. 1944.
8124. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång, del 2. Sektion 4/780-5/140. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8125. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång, del 2. Sektion 5/159,2-5/550. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8126. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång, del 2. Sektion 5/520-5/880.
Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8127. Renstakningsförslagav länshuvudvägen Norrköping-Finspång, del 2. Sektion 5/900-6/260.
Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8128. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång, del 2. Sektion 6/280-6/640.
Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8129. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång, del 2. Sektion 6/660-7/000. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1944.
8130. Kv Landskyrkan. Fasader av murar mot Gamla Rådstugugatan och Prästgatan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1944.
8131. Kv Landskyrkan. Fasad av mur mot Drottninggatan och Sektion A-B. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1944.
8132. Kv Landskyrkan. Stenmurar. Sektioner1-6. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1944.
8133. Ombyggnad av byggnadskontoret. Hylla till rum nr 18. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontoret. 1945.
8137. Gamla Rådstugugatan. Gravfynd i kv Landskyrkan. Plan och profil. Utarbetad av T L-d. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
 
20819458138 a. Nya Torget. Skissförslag till garage, bekvämlighetsinrättning och transformator. Situationsplan.
Ns Byggnadskontor. 1945.
8138 b. Nya Torget. Skissförslag till garage, bekvämlighetsinrättning och transformator. Borrning med slagborr. Situationsplan samt borrhål 1-4. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1945.
8139 a. Nya Torget. Skissförslag till garage, bekvämlighetsinrättning och transformator. Fasad mot Trädgårdsgatan och sektioner. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1945.
8139 b. Nya Torget. Skissförslag till garage, bekvämlighetsinrättning och transformator. Fasad mot Trädgårdsgatan och sektion A-B. Ns Byggnadskontor. 1945.
8141. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Sektion 10/420-12/542. Normalsektioner. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8142. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Profil 10/420-11/000. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8143. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Profil 11/000-12/000. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8144. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Profil 12/000-12/542. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8145. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Sektion 10/420-12/542. Tvärsektioner 10/420-10/700. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8146. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Tvärsektioner 10/720-10/920. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8147. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Tvärsektioner 10/940-11/080. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8148. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Tvärsektioner 11/100-11/260. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8149. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Tvärsektioner 11/280-11/440. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8150. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Tvärsektioner 11/460-11/560. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8151. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Tvärsektioner 11/580-11/820. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8152. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Tvärsektioner 11/840-12/100. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8153. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Tvärsektioner 12/120-12/340. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8154. Renstakningsförslag av länshuvudvägen Norrköping-Finspång å del 4. Tvärsektioner 12/360-12/542. Ritad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
 
2091945 – 19478155. Nelinsparken. Kalkstenstrappa. Plan och längdsektion. H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8157. Kv Landskyrkan. Skyddsräcken och stödjemurar. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8159. Skissförslag till busstation Stortorget, Norrköping. Plan. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8160. Invallningsföretaget, Herrebrokärren. Bro för Trostadvägen (nr 3, gäller även bro nr 2 Eksunds stationsväg). Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1945.
8161 a. Kungsängens Flygfält, Norrköping. Segelflyghangar. Situationsplan (kopia). Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945. Reviderad 1947.
8161 b. Kungsängens Flygfält, Norrköping. Segelflyghangar. Situationsplan. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8162 a. Kungsängens Flygfält, Norrköping. Segelflyghangar. Situationsplan. Plan, fasader och sektioner. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8162 b. Kungsängens Flygfält, Norrköping. Segelflyghangar. Situationsplan. Plan, fasader och sektioner. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8163. Kungsängens Flygfält, Norrköping. Segelflyghangar. Grundritning. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1945.
8164. Kungsängens Flygfält, Norrköping. Segelflyghangar. Pålplan (träpålar). Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1945.
8165. Kungsängens Flygfält. Sondborrning hangarbyggnad; situationsskiss, borrhål 5-12. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1945.
8166. Kv Stjärnan nr 10. Markhöjder, avloppsledningars läge. Utarbetad av I H-r. Ns Byggnadskontor. 1945.
8169. Dagsbergsvägen. Permanentbeläggning. Normalsektion. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1945.
8170. Dagsbergsvägen. Permanentbeläggning. Plan, profil 0/000-0/400. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1945.
8171. Dagsbergsvägen. Permanentbeläggning. Plan, profil 0/000-0/400. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1945.
8172. Dagsbergsvägen. Permanentbeläggning. Plan, profil 1/400-2/200. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1945.
 
21019458173. Kv Landskyrkan. Ändring av Hörsalsparken. Detalj av grindparti mot Drottninggatan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1945
8176. Borgsmoreservoaren. Ventilkammaren. 2 fönster av ek. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1945.
8177. Stadens parker. Sittbänk. Utarbetad av K P-n. Ns Byggnadskontor. 1945.
8183. Tyska torget. Tvärsektioner tillhörande planritning 8066. Uppmätning augusti 1945. Utarbetad av D L. Ns Byggnadskontor. 1945.
8188. Porsgärdet. Ändringsförslag. Plan. Utarbetad av A J. Ns Byggnadskontor. 1945.
8189. Förslag. Bekvämlighetsinrättningar i parker (alt. trä). Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8190. Parkavdelningen. Manskaps- och redskapsbod i Folkparken. Plan, fasader, sektion (2 ritningar).
Ns Byggnadskontor. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8192. Parkavdelningen. Byggnad för pann- och planteringsrum m m på Sylten. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1945.
8193. Parkavdelningen. Situationsplan över växthusområdet på Västra Sylten. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8194. Parkavdelningen. Sektion genom varmbänk. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1945.
8195. Förslag till utläggning av Butängsgatan. Plan, profil, sektion. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8196. Utläggning av gata i Tors- och Lokegatornas förlängning vid kv Råttan. Plan, profil, sektion. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8197. Förslag till bekvämlighetsinrättningar i parker (alternativ tegel). Plan, fasader, sektion. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1945.
8200. Yrkesskolans gårdsplan, iordningställande. Plan, profil, sektion. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8201. Manskapsbyggnad för Bradfordtipp. Plan, fasader, sektion. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8202. Söderköpingsvägen: Utläggning av gång- och cykelbanor samt skyddsremsa. Plan, profil, sektion. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8203. Manskapsbyggnad för Bradfordtipp. Plan, fasader, sektion. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1945.
 
2111945, 19618205. Klingsbergsparken vid krysset Albrektsvägen-S:t Olofsgatan. Plan (2 ritningar)., utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1945.
8206 a. Sandlåda för lekplatser av fasadtegel. Alternativ 1. Utförd vid Hörsalsparken. Plan och sektion. Ns Byggnadskontor. 1945.
8206 b. Sandlåda för lekplatser av fasadtegel. Alternativ 2. Plan, sektion. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1945.
8207. Stationsgatans utläggning mellan Packhus- och Åbodgatan. Plan, profil, sektion. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1945.
8208. Trärefuger till krysset Gamla Rådstugugatan-Repslagaregatan. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1945.
8213. Nyanläggning av Rosentäppan. Situationsplan. Utarbetad av stadsarkitekten. Ns Byggnadskontor. 1945.
8214. Trärefuger till Broocmansplan. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1945.
8215. Kv Importen. Gatu- och ledningshöjder utmed Hospitalsgatan. Plan, profil. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1945.
8216. Vasaparken. Vatten- och avloppsledningar. Plan, profil. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1945.
8217. Uppsättning av gatunamnskyltar i Skarphagen. Plan. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1945.
8219. Spårvägsrefuger i krysset Albrektsvägen-Trozelligatan. Plan. Utarbetad av B D. Ns Byggnadskontor. 1945. Rviderad 1961.
8220. Grundundersökningar vid Idrottsparken. Sondborrning. Situationsplan samt borrhål 1-3. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1945.
8222. Grundundersökning av tomt nr 3 i kv Talgoxen, villa Carlstedt. Slagborrning. Situationsplan samt borrhål 1-5. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1945.
8224. Östra Eneby kyrkogård. Dränering. Plan, profil. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1945.
8225. Hyllfack till registreringen. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1945.
 
21219468246. Kungsängens Flygfält, Norrköping. Segelflyghangar. Taklist vid hangarens gavelväggar. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8247. Kungsängens Flygfält, Norrköping. Segelflyghangar. Taklist vid hangarens långväggar. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8248. Kungsängens Flygfält, Norrköping. Segelflyghangar. Taklist vid hangarens garagebyggnad. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8249. Parkavdelningen, Sylten. Ekonomibyggnad. Inredning av klädrum m m. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8250. Gator, vatten, avlopp omkring kv Fräsaren. Plan. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1946.
8252. Parkavdelningen. Skyddsräcke vid parker. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8253. Rådhuset. Dräselkontorets ombyggnad. Plan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8254. Föreslagen provisorisk väg till Superfosfat. Profil, sektion. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1946.
8255. Grundundersökningar vid Friluftbadet. Slagborrning. Situationsplan samt borrhål 1-6. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1946.
8257. Vasaparken. Plaskdamm. Plan, sektion. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8258. Vasaparken. Plaskdamm. Detaljsektioner. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8259. Bekvämlighetsinrättning vid Stortorget. Glastak. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8260. Byggnad för bekvämlighetsinrättning, personalrum m m. i Folkparken. Situationsplan, plan, fasader, sektion. (2 ritningar). Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8261. Hörsalsparken. Fågelbad. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
8262. Uppmätningsritning för 10 st skyddsräcken vid Kristinaplatsen. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
 
21319468264. Rådhuset Dräselkontorets lokaler (före ombyggnad). Plan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8265. Uppmätning för 7 st skyddsräcken till Hörsalsparken. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946(?).
8266 a. Uppmätning för och typritning till skyddsräcken vid Refvens grund. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8266 b. Förslag till skarvning av skyddsräcken. Bilaga till 8266 a. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8269. Byggnad för bekvämlighetsinrättning, personalrum m m i Folkparken. Ytterdörrar till bekvämlighetsinrättning. Detaljritning. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8270. Byggnad för bekvämlighetsinrättning, personalrum m m i Folkparken. Ytterdörr till personalrum. Detaljritning. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8271. Byggnad för bekvämlighetsinrättning, personalrum m m i Folkparken. Dörr till redskapsrum. Detaljritning. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8272. Byggnad för bekvämlighetsinrättning, personalrum m m i Folkparken. Innerdörrar till personalrum. Fönster. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8273. Byggnad för bekvämlighetsinrättning, personalrum m m i Folkparken. Pentry i personalrum. Skärmväggar i toaletter. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8274. Utläggning av gator i Butängens industriområde. Situationsplan, profiler, tvärsektioner. Utarbetad
av K H B. Ns Byggnadskontor. 1946.
8275. Utläggning av gator i Butängens industriområde. Situationsplan, profiler, tvärsektioner. Utarbetad
av K H B. Ns Byggnadskontor. 1946.
8276. Utläggning gator å Sandbyområdet. Plan, profiler, tvärsektioner. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1946.
8277. Utläggning gator kring kv Aklejan. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1946.
8278. Utläggning gator å delar av Borgs säteri. Plan, profiler, tvärsektioner. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1946.
8279. Utläggning av Breda vägen (Hagaplan-Rågången). Situationsplan, profil. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1946.
8280. Utläggning av Borgs- och Baldersgatorna. Plan, profil, tvärsektioner. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1946.
 
2141946 – 1947, 19628281. Badbrygga med trappa och svikt. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8282. Sondborrning för Smedby pumpstation. Stadsäga 637 i S:t Johannes. Situationsskiss, Borrhål 1-4. Utarbetad av K T. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
8283. Förslag till ordnande av gångbana vid fastigheten Hospitalsgatan 33-35, kv Bakugnen. Plan, sektion. Utarbetad av S-Son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8286. Förslag till ordnandet av Hagaplan. Plan. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8287. Brandbrunn av betong vid Hultaområdet, Svärtinge. Situationsplan. Utarbetad av T L. Ns Byggnadskontor. 1946.
8288. Förslag till ordnande av Hultet. Plan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8290. Bekvämlighetsinrättning i Oxelbergsparken.Situationsplan, plan, fasader, sektioner. (2 ritningar).
Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8291 a. Förslag till ordnande av Sveaparken. Plan. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
Reviderad 1946, uppritad 1947.
8291 b. Förslag till ordnande av Sveaparken. Plan. Utarbetad av S-son. Reviderad 1946, uppritad 1947. Bevattningsposter införda 1962. MC. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
8292. Kungsängens Flygfält, Norrköping. Segelflyghangar. Plan, fasader, tvärsektioner av verkstadslokaler m m. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8293. Skissförslag till iordningställande av tomt 1 A, 1 B, kv Oron. Plan. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
8294. Perspektivskiss till parkanläggning kv Oron. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
8295. Upprensning av dike samt anläggning av vägtrumma inom Lindö samhälle. Plan, profil. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1946.
8296. Nyanläggning gator och upptagande av gamla vattenledningar i stadsplan för kv Brudlyckan, Prinslotten
m fl. (2 ritningar). Utarbetad av D L. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
8297. Bekvämlighetsinrättning i Oxelbergsparken. Dörrar, fönster. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
8298. Bekvämlighetsinrättning i Oxelbergsparken. Lamellträväggar. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
 
21519468300. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken).Toalettbyggnad. Ritning 2. Snickeriförteckning. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt, Stockholm. Ns Byggnadskontor.1946.
8301. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken).Toalettbyggnad. Ritning 3. Skärmväggar. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1946.
8302. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken).Toalettbyggnad. Ritning 4. Skärmväggsdetaljer m m. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt, Stockholm. Ns Byggnmadskontor. 1946.
8303. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken).Toalettbyggnad. Plan, fasader. Utarbetade av Y Ahlbom, arkitekt. Ns Byggnadskontor. 1946.
8304. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken).Toalettbyggnad. Ritning 2. Snickeriförteckning. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt. Ns Byggnadskontor. 1946.
8305. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken).Toalettbyggnad. Ritning 3. Skärmväggar. Utarbetad av Y
Ahlbom, arkitekt. Ns Byggnadskontor. 1946.
8306. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken).Toalettbyggnad. Ritning 6. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt. Ns Byggnadskontor. 1946.
8307. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken).Toalettbyggnad. Skiss till skylt. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt, år 1946.
8308. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken).Toalettbyggnad. Ritning 7. Skåpinredning. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1946.
8309. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken).Toalettbyggnad. Fällsits i klädhytt. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt. Ns Byggnadskontor. 1946.
8310. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken).Toalettbyggnad. Ritning 1. Plan, fasader, sektioner. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt. Ns Byggnadskontor. 1946.
8311 a. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken).Toalettbyggnad. Skissförslag; plan, fasad, sektion. Utarbetad av Y Ahlbom, arkitekt. Ns Byggnadskontor. 1946.
 
2161944, 19468311 b. Förslag. Hörsalsparken; ändring. Perspektivskiss. Ritad av Y Ahlbom, Stockholm, år 1944. Ns Gatukontor. 1946. 
2171946, 19558312. Kv Landskyrkan (Hörsalsparken) Toalettbyggnad. Planer, sektioner. Utarbetad av Jacobson & Widmark, konsulterande ingenjörsfirma. Ns Byggnadskontor. 1946.
8315.Toalettbyggnad i Sveaparken. Elektrisk installation. Utarbetad av H B-n. Ns Byggnadskontor. 1946.
8316. Toalettbyggnad i Sveaparken. Urinoarränna. Utarbetad av Hellmers Bleck och Plåtslageri 1946. komplettering 1955. Ns Byggnadskontor.
8317. Toalettbyggnad i Sveaparken. Takstolar. Utarbetad av G Aminoff(?). Ns Byggnadskontor. 1946.
8318. Toalettbyggnad i Sveaparken. Grundritning. Utarbetad av G Aminoff år 1945. Ns Byggnadskontor. 1946.
8319. Förslag. Toalettbyggnad i Sveaparken. Plan. Utarbetad av Y Ahlbom,Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1946.
8320. Förslag. Toalettbyggnad i Sveaparken. Plan. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnadskontor. 1946.
8321. Förslag. Toalettbyggnad i Sveaparken. Fasader. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnmadskontor. 1946.
8322. Förslag. Toalettbyggnad i Sveaparken. Fasader. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnadskontor. 1946.
8323. Förslag. Toalettbyggnad i Sveaparken. Sektioner. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnadskontor. 1946.
8324. Förslag. Toalettbyggnad i Sveaparken. Perspektiv. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnadskontor. 1946.
8325. Förslag. Toalettbyggnad i Sveaparken. Snickeriförteckning. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnadskontor. 1946.
8326. Förslag. Toalettbyggnad i Sveaparken. Plan, sektion. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns byggnadskontor. 1946.
8327-8329. Toalettbyggnad i Sveaparken. Snickeridetaljer. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnadskontor. 1946.
 
2181946 – 19478330. Toalettbyggnad i Sveaparken. Sektioner. Utarbetad av Y Ahlbom, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1946.
8331. Toalettbyggnad i Sveaparken. Takstolar, stolplan. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnadskontor. 1946.
8332. Toalettbyggnad i Sveaparken. Sockel, stolpe. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnadskontor. 1946.
8333. Toalettbyggnad i Sveaparken. Snickeri- och timm.detaljer. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnmadskontor. 1946.
8334. Toalettbyggnad i Sveaparken. Granitstegskrapgaller. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnadskontor. 1946.
8335. Toalettbyggnad i Sveaparken. Skåpinredning mm. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnadskontor. 1946.
8336. Toalettbyggnad i Sveaparken. Detaljer till skåpinredning mm. Utarbetad av Y Ahlbom, år 1946.
8337. Toalettbyggnad i Sveaparken. Spalje. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnadskontor. 1946.
8338. Toalettbyggnad i Sveaparken. Sektioner. Utarbetad av Y Ahlbom. Ns Byggnadskontor. 1946.
8339. Kungsängen. Segelflyghangar. HB Portar. AB Borohus. Ritad av E Berg. Ns Byggnadskontor. 1947.
8340. Kungsängen. Segelflyghangar. HB Portar; fasad, plan. AB Borohus. Ritad av E Berg. Ns Byggnadskontor. 1947.
8341. Kungsängen. Segelflyghangar. Takstolar; plan, fasad, sektion. Utarbetad vid AB Borohus. Ns Byggnadkontor. 1947.
8342. Kungsängen. Segelflyghangar. Takstolar, portar. Utarbetad vid AB Borohus. Ns Byggnadskontor. 1947.
8343. Kungsängen. Segelflyghangar. Taklagsritning. Utarbetad vid AB Borohus. Ns Byggnadskontor. 1947.
8344. Kungsängen. Segelflyghangar. Grundritning. Utarbetad vid AB Borohus. Ns Byggnadskontor. 1947.
8345. Principskiss på gatubelysning. Ns Byggnadskontor. 1947.
8346 a. Spårvägar. Normalprofil av räls för rakspår. Ns Byggnadskontor. 1947.
8346 b. Spårvägar. Normalprofil av räls för kurvor. Ns Byggnadskontor. 1947.
8347. Rådhuset. Drätselkontorets ombyggnad. Fläktfabrikens ventilationsanläggning. Ns Byggnadskontor. 1946.
8348. Rådhuset. Drätselkontorets ombyggnad. Elinstallation. Utarbetad av AEG. Ns Byggnadskontor. 1946.
 
2191948 – 19498352. Kv Hantverkaren nr 1 och 2; Hantverkets Hus. Situationsplan. Arkitekt John Edv Österberg, ritad av Högström. Ns Byggnadskontor. 1948.
8363. Transformatorstation och lekbyggnad i Vasaparken. Plan. Ritad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm Ns Byggnadskontor.1949.
8364. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Fasad mot söder. Ritad av Y Ahlbom, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1949.
8365. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Situationsplan. Fasad mot väster. Sektion. Ns Byggnadskontor. 1949.
8366. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Fasad mot norr. Utarbetad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm. Ns Byggnadskontor-1949.
8467. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Perspektiv. Utarbetad av arkitekt Y Ahlbom,
Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1949.
8368. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Plan. Utarbetad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm. Ns Byggnadskontor.1949(?).
8369. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Fasad mot söder. Utarbetad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm. Byggnadskontor. 1949.
8370. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Fasad mot norr. Utarbetad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1949.
8371. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Situationsplan, sektioner. Utarbetad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1949.
8372. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Perspektiv. Utarbetad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1949.
8373. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Situationsplan. Utarbetad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1949.
8374. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Fasad mot nord. Utarbetad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1949.
8375. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Fasad mot söder. Utarbetad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm. Ns Byggnadskontor.1949.
8376. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Fasad mot väster. Utarbetad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1949.
8377. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Fasad mot söder, sektion. Utarbetad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1949.
8378. Transformatorstation och lekbyggnad, Vasaparken. Plan. Utarbetad av arkitekt Y Ahlbom. Ns Byggnadskontor. 1949.
 
22019498379. Norra Promenaden (Kyrkogården-Upplandsgatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8380. Norra Promenaden (Upplandsgatan-Värmlandsgatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8381. Norra Promenaden (Värmlandsgatan-Norra Plankgatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8382. Norra Promenaden (Norra Plankgatan-Norra Kungsgatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8383. Norra Promenaden (Norra Kungsgatan-Garvaregatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8384. Norra Promenaden (Garvaregatan-Järnvägsgatan). Plan. Ns Byggnmadskontor. 1949.
8385. Norra Promenaden (Järnvägsgatan-Allégatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8386. Norra Promenaden (Allégatan-Packhusgatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8387. Norra Promenaden (Packhusgatan-Slottsgränd). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8388. Norra Promenaden (Slottsgränd-Östra Kronomagasinsgatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8389. Norra Promenaden (Östra Kronomagasinsgatan-Kaptensgatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8390. Norra Promenaden (Kaptensgatan-Jungmansgatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8391. Västra Promenaden (Linköpingsvägen-Humpgatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8392. Västra Promenaden (Humpgatan-Västra Kungsgatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8393. Västra Promenaden (Västra Kungsgatan-Butgatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8394. Västra Promenaden (Butgatan-Södra Bryggaregatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8395. Västra Promenaden (Södra Bryggaregatan-Drottninggatan). Plan. Ns byggnadskontor. 1949.
 
2211947 – 19558396. Södra Promenaden (Drottninggatan-Östra Kyrkogatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8397. Södra Promenaden (Östra Kyrkogatan-Skepparegatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8398. Södra- och Östra Promenaden (Skepparegatan-Södra Nygatan) Plan.Ns Byggnadskontor. 1949.
8399 a. Östra Promenaden (Södra Nygatan-Hantverkaregatan). Plan.Ns Byggnadskontor. 1949.
8399 b. Östra Promenaden; (Hantverkaregatan-Skolgatan). Plan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8400. Stadsplanehöjder å Såpkulleområdet. Plan. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1947.
8401. Rådhuset. Drätselkammarens ombyggnad. Förkromad barriär i rum nr 17. Ns Byggnadskontor. 1947.
8402. Romareplans iordningställande. Plan. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1947.
8403. Kv Stinsen, Norrköping. Förslag till disposition. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1947.
8406. Klormack, schematisk skiss. Utarbetad av K T. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1947
8407. Smedby samhälle, övre del. Översiktskarta. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1947.
8408. Fiskeby samhälle. Översiktskarta. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1947.
8409. Fyrby samhälle, öster om Finspångsvägen. Översiktskarta. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1947.
8410. Fyrby samhälle, väster om Finspångsvägen. Översiktskarta. Utarbetad av K T, Ns Byggnadskontor. 1947.
8412. Manskapsvagn. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1947.
8413. Stationsgatans sträckning med omgivande bebyggelse för ansökan om byggnadstillstånd. Plan. Utarbetad av Ea. Ns Byggnadskontor. 1947.
8414. Översiktskarta för väg- och gatubyggnadsföretag som föreslås utföras med statsbidrag år 1948-1949. Utarbetad av T L. Ns Byggnadskontor. 1947.
8418. Vasaparken och Fridtunatäppan. Plan. Utarbetad av S-son, år 1947. G Östman. Ns Byggnadskontor. Reviderad 1948 och 1955.
 
2221946 – 19488419. Grundundersökning vid Oskar Fredriks bro. Slagborrning; borrhål 1-3, 11-14. Utarbetad av D L. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
8420. Grundundersökning vid Oskar Fredriks bro. Sondborrning; borrhål 1-10. Utarbetad av D L. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
8421. Grundundersökning vid Oskar Fredriks bro. Situationsplan. Sondborrning; borrhål 11-14. Utarbetad av D L. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
8422. Grundundersökning för hangar, garage, stationsbyggnad vid Norrköpings flygplats. Slagborrning. Situationsplan. Borrhål 1-6.Utarbetad av D L. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
8423. Grundundersökning för hangar, garage, stationsbyggnad vid Norrköpings flygplats. Slagborrning. Situationsplan; borrhål 1-15. Utarbetad av D L. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
8424. Grundundersökning för hangar, garage, stationsbyggnad vid Norrköpings flygplats. Slagborrning. Borrhål 16-25.Utarbetad av D L. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
8427. Vasaparken; reningsverk i plaskdamm. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948
8428. Gator omkring Prinslotten. Arbetsritning (2 ritningar). Utarbetad av EA, år 1948.
8429. Vasaparken; pumpkammare med ledningar plaskdamm. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8430. Kungsängens Flygplats; planteringsförslag. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
8431. Fridtunatäppan; pergola. Plan. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
8432. Fridtunatäppan; pergola. Sektioner. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948
8433. Fridtunatäppan; pergola. Sektioner. Utarbetad av H Ekl. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948
8434. Teaterparken; arbetsritning. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8435. Förslag. Gatunamnskyltar Plan. Utarbetad av Ea. Ns Byggnadskontor.1948.
8436. Förslag. Ordnandet av Tyska Torget. Plan. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8437. Fridtunatäppan, Vasaparken; musikpaviljong. Utarbetad av S-son, år. Ns Byggnadskontor. 1948.
 
2231900 – 19608438. Vasaparken. Clormack med mast för signalflaggor. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8439. Vasaparken. Clormack. Betongfundament. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8440. Stadsplanehöjder för Butängens industriområde. Förslag till förändring. Ns Byggnadskontor. 1948.
8448. Kv Kabeln. Förrådsorganisation. Upphandling och tillverkning. Ns Byggnadskontor. 1943.
8449. Kv Kabeln. Förrådsorganisation. Förbrukningsartiklar. Ns Byggnadskontor. 1943.
8450. Kv Kabeln. Förrådsorganisation. Verktyg - Redskap - Maskiner - Inv. Ns Byggnadskontor. 1943.
8451. Vasaparken. Lekpaviljong och manskapsrum. Situationsplan. Ns Byggnadskontor. 1949.
8455. Dalsgatan. Av Holmens Bruk föreslagen stadsplaneändring. Utarbetad av S-son (2 ritningar). Ns Byggnadskontor. 1949.
8457. Förslag till bilparkering utmed norra och södra kajen mellan Oscar Fredriks bro och Hamnbron. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1947. Reviderad 1948 och 1960.
8479. Borgs kyrkogård. Uppmätningsritning. Ns Byggnadskontor. 1937.
8486. Gustav Adolfsskolan ritning till plantering i kv Hästen. Plan. Flodin & Franzén, arkitekter. Ns Byggnadskontor. 1900(?)
8500. Byggnadskontorets lokaler, Rådhuset. Värmeisolering av f d förmansrum. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8503 a-b. Skissförslag till garage under Nya Torget. Fasad, sektion. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8504 a-b. Skissförslag till garage under Nya Torget. Sektioner. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8505. Bekvämlighetsrinrättning i Oxelbergsparken. Skåp i damavdelningen. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946. Kompletterad 1959.
 
2241946 – 19478506. Kungsängens flygfält; tillbyggnad segelflyghangar. Snickeriförteckning. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8507. Rådhuset; drätselkontorets ombyggnad. Glasparti. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8508. Rådhuset; drätselkontorets ombyggnad. Innertak. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8510. Rådhuset; drätselkontorets ombyggnad. Diskbänk. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8513. Byggnadskontorets lokaler, Rådhuset; värmeisolering av f d förmansrum. 2 fönster. Utarbetad
av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1946.
8515. Slottsgrändens och Munkgatans anslutning till Norra Promenaden och Stationsgatan. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1946.
8517. Förslag. Ordnandet av krysset Packhusgatan-Stationsgatan. Utarbetad av K H B (2 ritningar). 1946.
8518. Förslag. Ordnandet av Romareplan. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946.
8520. Rådhuset. Drätselkontorets ombyggnad. Disk i rum 17. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor.1947.
8523. Rådhuset. Drätselkontorets ombyggnad. Skåp i f d dörröppningar. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1947.
8525. Folkparken. Principritning till strandskoning. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1947.
8527. Föreslagen skolväg till Tallebo skola. Utarbetad av K H B. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1947.
8528. Rådhuset. Drätselkontorets ombyggnad. Kontorsdisk i rum 18. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1947.
8529 a. 2 tons svängkran. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1947.
8529 b. Materiallista. Bilaga till 8529 a. 1947(?)
8530. 2 tons svängkran. Plan. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1947.
8532. Grundundersökningar vid Gasverket. Slagborrning. Situationsplan. Borrhål 1-4. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1947.
 
2251946 – 19548534. Kungsängens Flygplats, Norrköping; segelflyghangar, garage, verkstad m m. Plan, sektioner.
Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1946.
8535. Kungsängens Flygplats, Norrköping; segelflyghangar, garage, verkstad m m. Fasader. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1946
8536 a-b. Föreslagen sektion för Oscar Fredriks Bro. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1947.
8537. Rådhuset; drätselkontorets ombyggnad. Gallergrind rum 10. Utarbetad av S-son, Ns Byggnadskontor. 1947.
8539. Ståthögavägen (Butängsgatan-Stationsgatan). Uppmätningsritning. Plan. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1947.
8541. Drottninggatan (Södertull-Motala Ström). Plan. Ritad av U S. Ns Byggnadskontor. 1947.
8543. Drottninggatan; sektioner. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1947.
8544. Grundundersökningar vid kv Skölden; slagborrning. Situationsplan. Borrhål 1-5. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1947.
8545. Förslagen sektion Drottninggatan vid kv Tulpan. Utarbetad av K H B. , (2 ritningar). Ns Byggnadskontor. 1947.
8547. Rådhuset; byggnadskontorets lokaler. Anslagstavla. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontoret. 1947.
8550. Rådhuset; drätselkontorets ombyggnad. Hyllfack till rum 10. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskoret. 1947.
8551. Rådhuset; drätselkontorets ombyggnad. Hyllfack till rum 20. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1947.
8555. Markprofil i Schalegatans förlängning. Ritad av B D. Ns Byggnadskontor. 1947.
8556. Omläggning av Drottninggatan. Gator, vatten, avlopp. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1947.
8558. Gamla Övägen (Albrektsvägen-Nelinsgatan). Arbetsritning. Plan, sektion. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1947. Omritad 1954.
8559. Sandbergsgatan; arbetsritning. Plan, sektion. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1947.
 
2261947 – 19628560. Albrektsvägen (Fredriksbergsvägen-Gamla Övägen). Plan, sektion. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1947.
8561. Arbetsritning. Albrektsvägen (Gamla Övägen-S:t Olofsgatan). Plan, sektion. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1947.
8562. Butängsgatan (Kronänsgatan-Ståthögavägen). Arbetsritning. Plan och sektion. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1947.
8563. Fabriksgatan (Butängsgatan-Fredriksdalsgatan). Arbetsritning. Plan och sektion. Utarbetad av K H B Ns Byggnadskontor. 1947.
8564. Fabriksgatan (Fredriksdalsgatan -Linnégatan). Arbetsritning. Plan och sektion. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1947.
8565. Stålbomsgatan, Kvillingegatan. Arbetsritning. Plan och sektion. Utarbetad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1947.
8566. Lindövägen utmed kv Brudlyckan och Skölden (Ekonomigatan?). Arbetsritning. Plan och sektion. Ritad av K H B. Ns Byggnadskontor. 1947. Reviderad 1962.
8567. Husebygatan. Arbetsritning. Plan och sektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1949.
8568. Idrottsparken. Nytt plank utmed Västra Promenaden. Plan, fasad, sektion. Utarbetad av H Ekl. Ns byggnadskontor. 1947.
8569. Idrottsparken. Nytt plank utmed Västra Promenaden. Plan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1947.
8574. Svärtinge. Ställ vägkarta. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. G Östman. 1947.
8581. Drottninggatan; normalsektion. Plan. Utarbetad av T L. Ns Byggnadskontor. 1947.
8582. Skyddsräcke; park i kv Oron. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1947.
8584. Drottninggatan (S:t Persgatan-Trädgårdsgatan). Förslagen placering av kantstenar och spårvägsspår. Plan. Utarbetad av T L. Ns Byggnadskontor. 1947.
8585. Enskilda vägar till vilka stadsbidrag för underhåll utgår. Plan. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. G Östman. 1947.
8586. Stationsgatans utläggning mellan Åbodgatan-Jungmansgatan. Plan, profil, sektion. Utarbetad av L-d. Ns Byggnadskontor. 1947.
8588. Skiss. Herrebro gårds läge i förhållande till Linköpingsvägen. Plan, sektion. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1947.
 
2271947 – 19618589. Repslagaregatan; breddning av körbana vid kv Smedjan, tomt 7. Plan, profil, tvärsektion. Utarbetad av L-d. Ns Byggnadskontor. 1947
8592. Skissförslag till ordnandet av Bergslagsplan. Plan. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1947. Reviderad 1948.
8596. Drätselkontoret; anslagstavla. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1947.
8597. Sveaparken; skyddsräcken vid gräsmattor utanför toalettbyggnad. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1947.
8598. Stortorget. Förslag till iordningställande. Plan. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1947.
8599. Vasaparken; plaskdamm. Plan, sektioner. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1947.
8600. Gatuavdelningen och Vattenverket; antal kortfristiga sjukdomsfall 1946-1947 fördelade på veckodagarna. Utarbetad av E A. Ns Byggnadskontor. 1947.
8601. Dalsgatan-Västra Nygatan. Iordningställande av gata samt parker och planteringar. Plan. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1947. Reviderad 1961.
8602. Dalsgatan; iordningställande.Förslag. Perspektivskiss. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1947.
8603 b. Vasaparken; plaskdamm. Dilatationsfogar. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1947.
8605. Stortorget. Förslag; iordningställande. Plan. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. G Östman. 1947. Reviderad 1953.
8612. Cykelparkering i östra delen av tomt 9 + 10, kv Lokatten. Plan, sektion. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1947.
8615. Fridtunatäppan. Förslag; perspektivskiss. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1947.
8618. Folkparken; soffplats med pergola vid Strandvägen. Plan, fasad, sektion. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8619. Folkparken; soffplatser utmed Strandvägen. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8620. Drätselkontoret; väggfast arkivbord. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8622. Gator, vatten, avlopp omkring kv Hovslagaren och Tunnbindaregatan. Plan, profil. Utarbetad av E A. Ns Byggnadskontor. 1948.
 
22819488623. Förslag till placering av kiosk i Östra Promenaden. Plan, utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. G Östman. 1948.
8626. De Geerstatyn, Gamla Torget. Förslag till eventuell utökning sockel. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8627. Grundundersökning; pumpstation kv Banvallen 7. Situationsplan och borrhål 1-5. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8629. Fridtunatäppan, Vasaparken; uteservering. Plan, fasader, sektion, utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. G Östman. 1948.
8630. Vasaparken; plaskdamm. Tillopp från pump. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8631. Teaterparken; omdaning. Plan. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8634. Förslag; breddning av Repslagaregatan-Gamla Rådstugugatan vid Gamla Torget. Plan, tvärsektion. Utarbetad av L-d. Ns Byggnadskontor. 1948.
8635. Teaterparken; omdaning. Plan. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8636. Bergslagsplan; bil- och cykelparkering. Plan. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8637. Förslag till ordnande av krysset Bergslagsgatan-Stockholmsvägen. Plan.(2 ritningar). Utarbetad av Ea. Ns Byggnadskontor. 1948.
8639. Fridtunatäppan; pergola. Sektioner, utarbetade av H Ekl. Ns Byggnadskontor. G Östman. 1948.
8640. Vasaparken; s k solmuren. Arbetsritning. Plan, sektion. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. G Östman. 1948.
8641. Fridtunatäppan; serveringskiosk. Bjälklagsplan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8642. Fridtunatäppan; serveringskiosk. Plan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8643. Fridtunatäppan; serveringskiosk. Sektion. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8644. Fridtunatäppan; serveringskiosk. Grundplan. Utarbetad av H. Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8645. Verkstadsgatan mellan Bråvallagatan-Ingelstavägen. Plan, utarbetad av Ea. Ns Byggnadskontor. 1948.
 
22919488646. Preliminärförslag; viadukt över Stockholmsvägen och SJ i Riksvägens förlängning. Plan. Utarbetad av Ea. Ns Byggnadskontor. 1948.
8647. Fridtunatäppan; serveringskiosk. Inredning i kök. Plan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8648. Fridtunatäppan; serveringskiosk. Inredning diskrum. Plan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8649. Fridtunatäppan, Vasaparken. Staket mot parken. Detaljer. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. G Östman. 1948.
8650. Fridtunatäppan, Vasaparken. Skyddsbågar till rabatt. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. G Östman. 1948.
8651. Fridtunatäppan. Serveringskiosk; ventilationshuv. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8652. Vasaparken; reningsverk i plaskdamm. Inredning. Plan, sektion. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8653. Fridtunatäppan, Vasaparken; näckrosdamm. Plan, sektion. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8654. Fridtunatäppan; entré Söderköpingsvägen. Utarbetad av H Ekl(?). Ns Byggnadskontor. 1948.
8658. Parkavdelningen. Västra Sylten; sektion A-B till ritning 4039. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8659. Linköpingsvägen; 0/000-1/000. Plan. (2 ritningar). Ns Byggnadskontor. 1948.
8660. Linköpingsvägen; 1/000-2/000. Plan, längdprofil. Ns Byggnadskontor. 1948.
8661. Linköpingsvägen; 2/000-3/000. Plan, längdprofil. (2 ritningar). Ns Byggnadskontor. 1948.
8662. Linköpingsvägen; 3/000-4/000. Plan, längdprofil. (2 ritningar) Ritad år 1948. Ns Byggnadskontor. 1948.
 
2301946, 19488663. Linköpingsvägen; 4/000-5/000. Plan, längdprofil. (2 ritningar). Ns Byggnadskontor. 1948.
8664. Linköpingsvägen; 5/000-6/000. Plan, längdprofil. (2 ritningar). Ritad år 1948. Ns Byggnadskontor. 1948.
8665. Linköpingsvägen; 6/000-7/000. Plan, längdprofil. (2 ritningar). L-d. Ns Byggnadskontor. 1948.
8667. Gamla Torget. Förslag; ordnande av bilparkering. Plan. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8668. Söderköpingsvägen. Förslag; gång- och cykelbana mellan Kristinaplatsen-Albrektsvägen. Plan, sektion. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8669. Söderköpingsvägen. Förslag; gångbana mellan Kristinaplatsen-Alreiksgatan. Plan. Utarbetad av S-son(?). Ns Byggnadskontor. 1948.
8670. Kv Stinsen; sandbod. Utarbetad av G C-n. Ns Byggnadskontor. 1948.
8671. Förslag; ordnande av infart till Shells bensinstation, Linköpingsvägen. Ritad av L-d. Ns Byggnadskontor. 1948.
8672. Skissförslag; anordnande av centraliserad bensinstation Finspångsvägen-Förbifartsvägen. Situationsplan. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. G Östman. 1948.
8673 a. Skissförslag; anordnande av centraliserad bensinstation Finspångsvägen-Förbifartsvägen. Plan, sektion. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8673 b. Skissförslag; anordnande av centraliserad bensinstation Finspångsvägen-Förbifartsvägen. Plan,
sektion. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8674. Linköpingsvägen. Förslag till avlastningsplats för mjölkbilar vid Herrebro gård. Plan. Ritad av N E. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
8675. Fridtunatäppan, Vasaparken. Förslag till bordsplacering. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8677. Iordningställande grönområde inom kv Järven. Plan, utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8678. Vasaparken. Plattsättning vid plaskdamm. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8679. Vasaparken. Dräneringsplan. Utarbetad av H Ekl.. Ns Byggnadskontor. 1946.
8683. Bergslagsplan; bil- och cykelparkering. Arbetsritning. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
 
2311948 – 19588684. Parkavdelning. Västra Sylten; pann- och planteringsrum. Planer, fasad, sektion. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8685. Linköpingsvägen. Förslag till mjölkbord. (2 ritningar). Ns Byggnadskontor. 1948.
8686. Linköpingsvägen. Förslag till anordning av mjölklastningsställe och placering av mjölkbord. Plan. Ns Byggnadskontor. 1948.
8687. Linköpingsvägen. Detaljritning å ridåskärm (främmande ritning). Ns Byggnadskontor. 1948.
8688. Slottsgatan; permanentbeläggning (Kaptensgatan-Matrosgatan). Plan, profil, tvärsektion. Ritad av L-d.1948.
8689. Linköpingsvägen-Riksvägen. Förslag till anordnande av korsning. Första utbyggnaden. Plan. Ritad av L-d, . Ns Byggnadskontor. 1948. Reviderad 1958.
8690. Linköpingsvägen-Borgsvägen; ordnande av korsning. Plan. Ritad av L-d. Ns Byggnadskontor. 1948.
8691. Finspångsvägen; förslag till dräneringsdike från Eriksberg till Dagsmejan. Plan, längdprofil, tvärsektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8692. Centralstation. Förslag till cykelparkering. Plan. Utarbetad av S-son. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1948. Reviderad 1949.
8693. Vasaparken; lekpaviljong och manskapsrum. Plan, fasader, sektioner. (2 ritningar). Utarbetad av H EklG Östman. Ns Byggnadskontor. 1948.
8695. Riksvägen- Finspångsvägen. Förslag till korsning. Första utbyggnad. Plan. (2 ritningar). Ritad av L-d. Ns Byggnadskontor. 1948.
8696. Riksvägen-Taborsbergsvägen. Förslag till korsning. Plan. Ritad av L-d. Ns Byggnadskontor.1948. Reviderad 1958.
8697. Gatukostnadsbestämmelser; kv Dahlian. Gator. Plan. Utarbetad av KT. Ns Byggnadskontor. 1948.
 
23219488698. Vasaparken; lekpaviljong, manskapsrum. Plan. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8699. Vasaparken; lekpaviljong, manskapsrum. Grundritning. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8700. Albrektsvägen (Västra Promenaden-Fredriksbergsvägen). Arbetsritning; placering av regnvatten-
brunnar. Plan, sektioner. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8703. Gatukostnadsbestämmelser; Taborsbergs koloniområde. Gator. Plan. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1948.
8704. Breda vägen. Provisorisk antslutning till Rågången; arbetsritning. Plan. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8705. Förbifartsvägen. Provisorisk antslutning till Stockholmsvägen. Plan. Ritad av L-d. Ns Byggnadskontor. 1948.
8706. Förslag. Spårvägshållplats (refuge) Odengatan-Linköpingsvägen. Plan. Ritad av L-d. Ns Byggnadskontor. 1948.
8707. Gatukostnadsbestämmelser; Gruvgången. Gator. Plan. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1948.
8708. Stortorget; avloppsprofiler. Utarbetad av K T. Ns Byggnadskontor. 1948.
8709. Hospitalsgatan; avvägda höjder oktober 1948. Utarbetad av Ea(?). Ns Byggnadskontor. 1948.
8710. Vasaparken; lekpaviljong, manskapsrum. Snickeriförteckning. Utarbetad av H Ekl.. Ns Byggnadskontor. 1948.
8711. Vasaparken; lekpaviljong, manskapsrum. Snickeridetaljer 1-4. Utarbetad av H Ekl.. Ns Byggnadskontor. 1948.
8712. Vasaparken; lekpaviljong, manskapsrum. Snickeridetaljer 5-7. Utarbetad av H Ekl.. Ns Byggnadskontor. 1948.
8713. Vasaparken; lekpaviljong, manskapsrum. Snickeridetaljer 8-11. Utarbetad av H Ekl.. Ns Byggnadskontor. 1948.
8714. Vasaparken; lekpaviljong, manskapsrum. Snickeridetaljer 12-17. Utarbetad av H Ek. Ns Byggnadskontor. 1948.
8715 Vasaparken; lekpaviljong, manskapsrum. Snickeridetaljer 18-22. Utarbetad av H Ekl.. Ns Byggnadskontor. 1948.
8716. Vasaparken; lekpaviljong, manskapsrum. Snickeridetaljer 23-24. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8718. Vasaparken; lekpaviljong, manskapsrum. Sockel vid matrum. Utarbetad av H Ekl.. Ns Byggnadskontor. 1948.
 
2331948 – 19528719. Hospitalsgatan; kv Bakugnen (höjder kantsten och yttertrappsteg). Ritad av T L-d. Ns Byggnadskontor. 1948.
8720. Lindåkersgatan (Butängsgatan-Fredriksdalsgatan). Arbetsritning. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948. Reviderad 1952.
8721. Fredriksdalsgatan (Kronängsgatan-Fabriksgatan). Arbetsritning. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8722. Vasaparken; lekpaviljong och manskapsrum; takstolsritning. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8723. Tvärgatan. Förslag till trottoarbredd vid fastigheten nr 7, kv Assessorn. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8724. Fredriksdalsgatan (Ingelstavägen-Kronängsgatan). Arbetsritning; plan, sektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8726. Vasaparken; lekpaviljong och manskapsrum; ventilationsskorsten galv.plåt. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1948.
8727. Grundundersökningar vid Gästgivaregården, kv Stjärnan 10; slagborrning. Situationsplan samt borrhål 1-2. Utarbetad av D L(?). Ns Byggnadskontor. 1948.
8728. Kronängsgatan (Vulkangatan-Fredriksdalsgatan) Arbetsritning; plan, sektion. Utarbetad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8729. Förslag till framdragande av Norra Lundsgatan till Karlshovsvägen. Plan. Utarbetad av L-d. Ns Byggnadskontor. 1948.
8730. Förslag till refuge vid spårvägshållplats. Taborsbergsvägen-Hagagatan. Plan. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor.1948. Ändrad 1949.
8731. Förslag till refuge vid spårvägshållplats. Taborsbergsvägen-Revelvägen. Plan. Ritad av N E.
8732. Hagagatan (Gustavsberg-Finspångsvägen). Arbetsritning. Plan, längdprofil. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948. Ändrad, kompletterad 1952.
8733. Söderköpingsvägen (delen vid stadsgränsen). Plan. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8734. Gator kring kv Fläderbusken; arbetsritning. Plan, sektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8736. Diagram utvisande de förhärskande vindriktningarna å NF flygplats 1944-1945. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
 
2341946 – 19498738. Vasaparken; lekpaviljong och manskapsrum. Vikdörrar. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1949.
8739. Vasaparken; lekpaviljong, manskapsrum. Skåp i ledarinnans rum. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1949.
8740. Ingelstavägen (Fredriksdalsgatan-Ståthögavägen utom vid kv Gymnasten) Plan, sektioner. Ritad
av N E. Ns Byggnadskontor. 1949.
8741. Kv Landskyrkan (Hörsalen). Bekvämlighetsinrättning. Plan, fasad, sektion. Ns Byggnadskontor. 1949.
8742. Fridtunatäppan, Vasaparken. Entré. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8747. Västra Kungsgatan (Västra Nygatan-Västra S:t Persgatan). Breddning av körbanan. Plan, sektioner. Ritad av N E. G Östman. Ns Byggnadskontor. 1949.
8750. Folketsparksvägen. (Rågatan-Folkets Park). Plan.(2 ritningar). Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1949.
8751. Folketsparksvägen. (Västra station-Yttre Ringvägen). Plan. (2 ritningar). Utarbetad av N E. Ns Byggnadskontor. 1949.
8752. Trädgårdsgatan vid Nya Torget; breddning körbana. Plan, sektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1949.
8754. Byggnadskontorets lokaler, Rådhuset; värmeisolering av lunchrum. Utarbetad av H Ekl. Ns Byggnadskontor. 1949.
8755. Gamla Torget. Förslag till ordnande. Utarbetad av S-son. Ns Byggnadskontor. 1948.
8757. Kv Höken; avvägning. Ns Byggnadskontor. 1949.
8758. S:t Olai Kyrkplan; parkeringsplats bilar. Ns Byggnadskontor. 1949.
8759. Riksvägen (Linköpingsvägen-Stockholmsvägen). Plan, tvärsektioner. Utarbetad av T L. 1949.
8762. Ljuraområdet; parallellgata med NÖJ. Plan, längprofil, sektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1949.
 
2351931 – 19618763. Klingsbergsgatan; arbetsritning. Plan, sektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1949. Diverse höjder samt rubr. år 1961.
8764. Fredriksdalsgatan (Linåkersgatan-Ståthögavägen). Arbetsritning. Plan, sektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8765. Linnégatan (Östra Lundagatan-Ingelstavägen). Arbetsritning. Plan, sektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8766. Ingelstavägen (Linnégatan-Fogdegatan). Arbetsritning. Plan, sektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8767. Ingelstavägen (Fredriksdalsgatan-Linnégatan). Plan, sektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8769. Kvillingegatan (Linnégatan-Fogdegatan). Arbetsritning. Plan, sektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8770. Östra Lundagatan-Länsmansgatan (Linnégatan-Fogdegatan). Arbetsritning. Plan, sektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8771. Fogdegatan (Länsmansgatan-Ingelstavägen) Arbetsritning. Plan, sektion. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1948.
8775. Iordningställande; s k Shellvägen till Superfosfat. Plan. Ritad av N E. Ns Byggnadskontor. 1949.
8797. Oskar Fredriks bro. Nuvarande och framtida belastning av kablar; sektion. Ns Byggnadskontor. 1947.
8798. Oskar Fredriks bro. Förslag; breddning. Gasledningars läge, sektion. Norrköpings Kommunala Affärsverk, Gasverket. 1947.
8814. Kungstorget; uppmätning park. Plan. Ns Byggnadskontor. 1931.
8815. Kristinaplatsen; planteringsritning. Ns Byggnadskontor. 1931.
8816. Vikboplan. Förslag; ordnande. Plan. Ns Byggnadskontor. 1937.
8817. Odalplan. Uppmätningsritning. Plan. Ns Byggnadskontor. 1937.
8818. Kanontorget. Uppmätningsritning. Plan. Ns Byggnadskontor. 1937.
8819. Swartzens park. Uppmätningsritning. Plan. Ns Byggnadskontor. 1937.
 
2361938 – 19498820. Plantering vid kv Axet; uppmätningssritning. Plan. Ns Byggnadskontor. 1938.
8821. Lekplats i kv Stadsgränsen (Snävaretäppan). Uppmätningsritning. Plan. Ns Byggnadskontor. 1938(?).
8822. Lindövägen; mellan Östra Promenaden-Bondegatan. Plan med grönremsor. Ns Byggnadskontor. 1938.
8823. Lindövägen; mellan Bondegatan-Prinslotten. Plan med grönremsor. Ns Byggnadskontor. 1938.
8824. Lindövägen; mellan Prinslotten-Kraftemballage. Plan med grönremsor. Ns Byggnadskontor. 1938.
8828. Parkavdelning. Sylten; kontorsbyggnaden. Värme- och sanitetsinstallation. Plan. Ns Byggnadskontor. 1938.
8829. Lindparken; färglagd perspektivskiss. Ritad av G E. Stadsarkitektkontoret. 1949.
8856. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds vägdistrikt. Normalsektion. Ns Byggnadskontor. 1941.
8857. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds vägdistrikt . Profil km 0/000-1/000. Ns Byggnadskontor. 1941.
8858. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds vägdistrikt. Anordningar vid tappsektion i sekt. 0/220. Ns Byggnadskontor. 1941.
8859. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till Bankekinds
vägdistrikt. Profil km 1/000-2/000. Ns Byggnadskontor. 1941.
8860. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Profil km 2/000-3/000. Ns Byggnadskontor. 1941.
8861. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds vägdistrikt. Profil km 3/000-4/000. Ns Byggnadskontor. 1941.
8862. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds vägdistrikt. Profil km 4/000-5/000. Ns Byggnadskontor. 1941.
8863. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds vägdistrikt. Profil km 5/000-6/000. Ns Byggnadskontor. 1941.
 
23719418864. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds vägdistrikt. Profil km 6/000-7/000. Alternativ 1. Ns Byggnadskontor. 1941.
8865. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gänsen mot Bankekinds vägdistrikt. Profil km 6/400-7/000. Alternativ 2. Ns Byggnadskontor. 1941.
8866. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds vägdistrikt. Plankarta km 5/000-7/000. Ns Byggnadskontor. 1941.
8867. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds vägdistrikt. Bro i sektion 3/380. Ns Byggnadskontor. 1941.
8868. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Bro i sektion 6/849. Alternativ 1. Ns Byggnadskontor. 1941.
8869. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Bro i sektion 6/843. Alternativ 2. Ns Byggnadskontor. 1941.
8870. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 0/000-0/500. Ns Byggnadskontor. 1941.
8871. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 0/507-1/097. Ns Byggnadskontor. 1941.
8872. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 1/100-1/300. Ns Byggnadskontor. 1941.
8873. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 1/320-1/686. Ns Byggnadskontor. 1941.
8874. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 1/700-2/640. Ns Byggnadskontor. 1941.
8875. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 2/660-3/300. Ns Byggnadskontor. 1941.
8876. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 3/320-3/903. Ns Byggnadskontor. 1941.
8877. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 3/909-4/280. Ns Byggnadskontor. 1941.
8878. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 4/300-4/980. Ns Byggnadskontor. 1941.
 
2381941 – 19498879. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds vägdistrikt. Tvärsektioner km 5/000-5/400. Ns Byggnadskontor. 1941.
8880. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 5/420-6/100. Ns Byggnadskontor. 1941.
8881. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet till gränsen mot Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 6/120-6/589. Ns Byggnadskontor. 1941.
8882. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet mot gränsen till Bankekinds vägdistrikt. Tvärsektioner km 6/600-7/060. Ns Byggnadskontor. 1941.
8883. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet mot gränsen till Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 7/080-7/215. Alternativ 1. Ns Byggnadskontor. 1941.
8884. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet mot gränsen till Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 6/440-6/680. Alternativ 2. Ns Byggnadskontor. 1941.
8885. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet mot gränsen till Bankekinds
vägdistrikt. Tvärsektioner km 6/700-7/060. Alternativ 2. Ns Byggnadskontor. 1941.
8886. Renstakningsförslag riksvägen Stockholm-Malmö inom Norrköping, del från Hultet mot gränsen till Bankekinds vägdistrikt. Tvärsektioner km 7/080-7/200. Alternativ 2. Ns Byggnadskontor. 1941.
8900 a. Vasaparken; förslag till nyanläggning. Plan. Ritad av Kurt von Schmalensee, år 1945. Reviderad 1946. Gäller ej, se ritning 8418. NS Byggnadskontor. 1949(?)
8900 b. Vasaparken; förslag till nyanläggning. Perspektiv; färglagd. Ritad av G E, år 1945(?) Ns Byggnadskontor. 1949.
8900 c. Vasaparken; förslag till nyanläggning. Perspektiv; färglagd. Ritad av G E, år 1945(?) Ns Byggnadskontor. 1949.
8901. Förslag till stadsplan för övre och nedre Pryssgården och Karlshov. Utarbetad av J E Pettersson. Ns Byggnadskontor. 1944(?).
8902. Dalsgatan; förslag till omläggning. Plan. Ritad av Kurt von Schmalensee. Ns Byggnadskontor. 1949.
8903. Dalsgatans backe; förslag till omläggning. Sektion. Ritad av G E. Ns Byggnadskontor. 1949.
8904. Dalsgatan; förslag till omläggning. Plan. Ritad av G E, år 1945. Kurt von Schmalensee. Ns Byggnadskontor. 1949.
8905 a. Förslag till parkanläggning vid Hultet (kv Höken och Väduren). Plan.(Kopia.) Utarbetad av Kurt von Schmalensee. 1949.
8905 b. Förslag till parkanläggning vid Hultet (kv Höken och Väduren). Plan.(Kopia.) Utarbetad av Kurt von Schmalensee. Ns Byggnadskontor. 1949.
 
2391945 – 19528906. Förslag; serverings- och lekpaviljong m m, Hultområdet. Plan, fasader. (2 ritningar). Ritad av G E. 1945. Kurt von Schmalensee. Ns Byggnadskontor. 1949(?)
8907. Lekpaviljong, Hultområdet. Perspektiv. Ritad av G E. Ns Byggnadskontor. 1949.
8908. Serveringspaviljong, Hultområdet. Perspektiv. Ritad av G E. Ns Byggnadskontor. 1949.
8909. Kv Värmen & Fiskalsängen; Holmens fastigheter i hamntomterna. Generalplan. Utarbetad av Holmens Bruk år 1947. Ns Byggnadskontor. 1949.
8910. Kv Julrosen. Parkanläggning. Situationsplan. Utarbetad av G E. Ns Byggnadskontor. 1949.
8911 a. Kv Julrosen. Perspektiv. Ritad av G E (kopia). Ns Byggnadskontor. 1949.
8911 b. Kv Julrosen. Perspektiv. Färglagd. Ritad av G E. Ns Byggnadskontor. 1949.
8911 c. Kv Julrosen. Perspektiv. Färglagd. Ritad av Gustav Eissner(?). Ns Byggnadskontor. 1946.
8917. Förslag. Vändslinga; spårvägen Breda vägen-Rågången, samt kurva Hagagatan-Breda vägen. Plan. Utarbetad av G Henell. Kommunala Affärsverken.1950.
8918. Parkavdelningen. Västra Sylten; värmeledningsanläggning. Ns Byggnadskontor. 1949.
8919. Parkavdelningen. Västra Sylten; värmeledningsanläggning. Ritad år 1949. Ns Byggnadskontor. 1951.
8941 a. Kvarngatan. Karta; Holmenkoncernens anläggningar vid Motala Ström år 1950. Ns Byggnadskontor.1952.
8941. b. Kvarngatan. Överläggsblad 2. Holmenkoncernens anläggningar vid Motala Ström år 1950. Ns Byggnadskontor år 1952.
8942. Riksvägen-Stockholmsvägen, trafikplatsen. Förslag; plantering. Ns Byggnadskontor. 1952.
8943. Rörfabriken; värmeinstallation. AB Björklund & Vedin 1951. Ns Byggnadskontor. 1952.
8944. Förslag; emaljerad gatunamnskylt med text på båda sidor. Ns Byggnadskontor. 1952.
 
2401944 – 19538961. Förmansbostäder vid Västra Sylten. Ombyggnad. Källarplan. Elinstallation AEG. Ns Byggnadskontor. 1952.
8962. Förmansbostäder vid Västra Sylten. Ombyggnad. Bottenplan. Elinstallation AEG. Ns Byggnadskontor. 1952.
8963. Förmansbostäder vid Västra Sylten. Ombyggnad. Övre plan. Elinstallation AEG. Ns Byggnadskontor. 1952.
8964. Förmansbostäder vid Västra Sylten. Källarplan. Värmeinstallation mm. (Kopia). Björklund & Vedin. Ns Byggnadskontor. 1952.
8965. Förmansbostäder, Västra Sylten. Bottenplan. Värmeinstallation mm. Björklund & Vedin. Ns Byggnadskontor. 1952.
8966. Förmansbostäder vid Västra Sylten. Övre plan. Värmeinstallation mm Björklund & Vedin. Ns Byggnadskontor. 1952.
8967. Kråkvilan; makadamupplag. Sektion genom upplag nr 1. Fredrik Bachman. Ns Byggnadskontor. 1952.
8968. Kråkvilan; makadamupplag. Sektion genom upplag nr 2. Fredrik Bachman. Ns Byggnadskontor. 1952.
8969. Kråkvilan; makadamupplag. Sektion genom upplag nr 3. Fredrik Bachman. Ns Byggnadskontor. 1952.
8970. Kråkvilan; makadamupplag. Sektion genom upplag nr 4. Fredrik Bachman. Ns Byggnadskontor. 1952.
8971. Kråkvilan; makadamupplag. Sektion genom upplag nr 4. Fredrik Bachman. Ns Byggnadskontor. 1952.
8972. Kråkvilan; makadamupplag. Tillfartsväg; tvärprofiler 0/000-0/360. Fredrik Bachman. Ns Byggnadskontor. 1952.
8973. Kråkvilan; makadamupplag. Tillfartsväg; tvärprofiler 0/380-0/420. Fredrik Bachman. Ns Byggnadskontor. 1952.
8974. Rådhuset. Ventilation Byggnadskontoret. Plan. Svenska Fläktfabriken, år 1944. Ns Byggnadskontor.1953.
 
2411952 – 19538976. Oskar Fredriks Bro; sektioner genom kabelschakt. Ritad av Gn. Kommunala Affärsverken. Elverket. 1953
8977. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Elinstallation; situationsplan. Ns Byggnadskontor. 1953.
8978. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Silosbyggnad. Elinstallation; plan 3, 4. Ns Byggnadskontor. 1953.
8979. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Silosbyggnad. Elinstallation; fasader. Ns Byggnadskontor. 1953.
8980. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Elinstallation; transportband. Längdsektion. Ns Byggnadskontor. 1953.
8981. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Krossbyggnad; plan 1. Ns Byggnadskontor. 1953.
8982. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Krossbyggnad; plan 2. Ns Byggnadskontor. 1953.
8983. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Krossbyggnad; plan 3. Ns Byggnadskontor. 1953.
8984. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Krossbyggnad. El-installation. Sektioner. Ns Byggnadskontor. 1953.
8985. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Elkabel till anläggningen. (Kopia). Hamningenjörskontoret. 1952.
8986. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Förslag; krossanläggning. (Kopia) AB Åbjörn Anderson, Svedala.1952.
8987. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Förslag; krossanläggning. (Kopia) AB Åbjörn Anderson, Svedala.1952.
8988. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Förkrosshus. (Kopia) AB Åbjörn Anderson, Svedala.1952.
8989. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Efterkrosshus. (Kopia) AB Åbjörn Anderson, Svedala.1952.
8990. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Fundament; förkrosshus. (Kopia) AB Åbjörn Anderson, Svedala.1952.
8991. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Fundament; efterkrosshus. (Kopia) AB Åbjörn Anderson, Svedala.1952.
8992. Västerbyholm. Stenkrossanläggning. Silo för krossanläggning. (Kopia) AB Åbjörn Anderson, Svedala.1952.
 
2421935 – 19548993. Kv Bollspelaren; värme- och sanitetsanläggning i omklädnadspaviljongen. Ritad av Carl-Erik Nilsson år 1935(?). Ns Byggnadskontor. 1953.
8994. Fredshällsparken, Stockholm. Plaskdammanläggning; plan, sektion, detaljer.(Kopia). Stockholms Stads Gatukontors Parkavdelning, år 1936. Ns Byggnadskontor. 1953.
8999. Riksvägen vid Himmelstalund; förslag parkeringsplatser därutmed och gångtunnel under. Situations-
plan, plan och profil. Gäller ej. Utarbetad av Göthe Tunå, civilingenjör. Ns Byggnadskontor. 1953.
9000. Riksvägen vid Himmelstalund; förslag parkeringsplatser därutmed och gångtunnel under. Situationsplan, plan, profil. Ritad av Göthe Tunå, civilingenjör. Ns Byggnadskontor. 1953.
9001. Riksvägen-Finspångsvägen. Planskild korsning. alt 1-4. Plan, principskiss. Ritad av Göthe Tunå, civilingenjör. Ns Byggnadskontor. 1953.
9002. Riksvägen-Finspångsvägen. Planskild korsning. Fri höjd 4,5 m. Ritad av Göthe Tunå, civilingenjör. Ns Byggnadskontor. 1953.
9003. Riksvägen-Finspångsvägen. Profiler. Ritad av Göthe Tunå, civilingenjör. Ns Byggnadskontor. 1953.
9004. Riksvägen-Taborsbergsvägen. Planskild korsning. Alternativ 1. Gång- och cykeltunnel. Plan, sektion, profil. Ritad av Göthe Tunå, civilingenjör. Ns Byggnadskontor. 1953.
9005. Riksvägen-Taborsbergsvägen. Planskild korsning. Alternativ 2. Viadukt över Riksvägen. Plan, profil. Ritad av Göthe Tunå, civilingenjör. Ns Byggnadskontor. 1953.
9006. Riksvägen-Taborsbergsvägen. Planskild korsning. Alternativ 3. Gatutunnel utan spårväg; Riksvägen. Plan, profil. Ritad av Göthe Tunå, civilingenjör. Ns Byggnadskontor. 1953.
9007. Riksvägen-Taborsbergsvägen. Planskild korsning. Alternativ 4. Gatutunnel med spårväg under Riksvägen. Plan, sektion, profil. Ritad av Göthe Tunå, civilingenjör. Ns Byggnadskontor. 1953.
9008. Riksvägen-Taborsbergsvägen. Planskild korsning. Sammanställning över alternativ 1-4. Planer. Ritad av Göthe Tunå, civilingenjör. Ns Byggnadskontor. 1953.
9013. Dagsbergsvägen; rörledning för södra sidan mot Fröberga 6:1 och Vibberstad 1:2. Förslag. Utarbetad av E Öfverholm. Ns Byggnadskontor. 1954.
9014. Södra Strandgatan; provisorisk väg till Holmens upplag. Plan. Ns Hamnförvaltningen. 1954.
 
24319539015. Riksväg 1, Linköpingsvägen. Tvärsektioner 0/120-6/980. (24 ritningar sammanhäftade). Ritad av Fredrik Bachman, Konsult. Ingenjörsbyrå. Ns Byggnadskontor. 1953. 
2441953 – 19549016. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Omläggning. Plan. Ritad av
Fredrik Bachman, Konsult. Ingenjörsbyrå. 1953.
9017. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Förslagna tvärsektioner. Ritad av Fredrik Bachman, Konsult. Ingenjörsbyrå. 1953.
9018. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Plan km 0/000-1/000. Ritad av Fredrik Bachman, Konsult. Ingenjörsbyrå. 1953.
9019. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Längdprofil km 0/000-1/000.
Ritad av Fredrik Bachman, Konsult. Ingenjörsbyrå. 1954.
9020. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Plan km 1/000-2/000. Ritad av
Fredrik Bachman, Konsult.Ingenjörsbyrå, år 1953. Ns Byggnadskontor. 1954.
9021. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Längdprofil km 1/000-2/000. Ritad av Fredrik Bachman, Konsult. Ns Byggnadskontor. 1954.
9022. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Plan km 2/000-3/500. Ritad av Fredrik Bachman, Konsult. Ingenjörsbyrå 1953. Ns Byggnadskontor. 1954.
9023. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Längdprofil km 2/000-3/500. Ritad av Fredrik Bachman, Konsult. Ingenjörsbyrå. Ns Byggnadskontor. 1954.
9024. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Anslutningsväg km 1/180,8. Ritad av Fredrik Bachman, Konsult. Ingenjörsbyrå, år 1953. Ns Byggnadskontor. 1954.
9025. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Grundundersökning. Pl 1. Utarbetad av Fredrik Bachman, Konsult. Ingenjörsbyrå, år 1953. Ns Byggnadskontor. 1954.
9026. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Grundundersökning. Pl 2. Utarbetad av Fredrik Bachman, Konsult. Ingenjörsbyrå, år 1953. Ns Byggnadskontor. 1954.
9027. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Grundundersökning. Pl 3. Utarbetad av Fredrik Bachman, Konsult.Ingenjörsbyrå, år 1953. Ns Byggnadskontor. 1954.
9028. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Grundundersökning. Pl 4. Utarbetad av Fredrik Bachman, Konsult. Ingenjörsbyrå, år 1953. Ns Byggnadskontor. 1954.
9029. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Grundundersökning. Pl 5. Utarbetad av Fredrik Bachman, Konsult. Ingenjörsbyrå, år 1953. Ns Byggnadskontor. 1954.
9030. Rikshuvudväg 4, Söderköpingsvägen; Albrektsvägen-Navestad. Labundersökningar. Pl 6.
Utarbetad av Statens Geotekniska Institut, år 1953. Ns Byggnadskontor. 1954.
 
2451949 – 1953, uå9031 a. Västra Såpkullen. Diverse förslag; parker, daghem m m. Dispositionsplan. Utarbetad av
trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1949.
9031 b. Västra Såpkullen. Kv Kanslirådet, Såpkullen och Klingstad. Diverse förslag; parker, daghem m m. Plan. Utarbetad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1949.
9031 c. Västra Såpkullen. Pergola, plattsättning. Utarbetad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1950
9031 d. Västra Såpkullen. Parkmarkens ordnande; kv Sekreteraren, Notarien, Amanuensen. Utarbetad
av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer. Ns Byggnadskontor. 1950.
9031 e. Västra Såpkullen. Stensättning vid torg. Utarbetad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1951.
9031 f. Västra Såpkullen. Planering av torg. Utarbetad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1951.
9031 g. Västra Såpkullen. Ändrad ritning av torg. Ändrad av N O Croneman, trädgårdsarkitekt. Ns Byggnadskontor. 1953.
9031 h. Västra Såpkullen. Parkområdet; nordvästra delen. Ritad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. Uå.
9031 i. Västra Såpkullen. Parkområdet; nordvästra delen. Ritad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1951.
9031 j. Västra Såpkullen. Plan, perspektiv; uteplats. Ritad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1953.
9031 k. Västra Såpkullen. Parkområdet; nordöstra delen. Ritad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1950
9031 l. Västra Såpkullen. Parkområdet; nordöstra delen. Ritad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. 1950
9031 m. Västra Såpkullen. Barndaghem; dispositionsplan. Ritad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1951.
9031 n. Västra Såpkullen. Lekskola, kv Snövit; planteringsritning, Ritad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer. Ns Byggnadskontor. 1953
9031 o. Västra Såpkullen. Lekskola, kv Snövit. Grovplaneringsplan. Ritad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer. Ns Byggnadskontor. 1952.
9031 p. Västra Såpkullen. Staket; lekskola, kv Snövit. Ritad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1952, komplettering 1953.
9031 q. Västra Såpkullen. Sandlåda; lekskola, kv Snövit. Ritad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1952, komplettering 1953.
9031 r. Västra Såpkullen. Mur vid lekskola, kv Snövit. Ritad av trädgårdsarkitekter Eric Anjou och Walter Bauer, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1952, komplettering 1953.
 
2461943 – 19769035. Oskar Fredriks Bro. Utförd reparation av norra mellanpelaren. AB Armerad Betong. Ns Byggnadskontor. 1954
9040. Stadsäga 1, Östra Eneby; sandmagasin. Elinstallation. Utförd av Bolins Elektr. Installationsbyrå, Ns Byggnadskontor. 1955.
9051. Rådhuset; byggnadskontoret. Belysningsintallation våning 1 tr. Plan. Kommunala Affärsverken, H B-n, år 1943. Ns Gatukontor 1955.
9057. Stadsäga 1, Östra Eneby; sandmagasin. Situationsplan. Utarbetad av LBF:s Konstruktionsavdelning, Lund, år 1954. Ns Gatukontor. 1956.
9058. Stadsäga 1, Östra Eneby; sandmagasin. Plan, fasader, sektioner. Utarbetad av LBF:s Konstruktionsavdelning, Lund, år 1954. Ns Gatukontor. 1956.
9059. Stadsäga 1, Östra Eneby; sandmagasin. Grundritning. Utarbetad av LBF:s Konstruktionsavdelning, Lund, år 1954. Ns Gatukontor.1956.
9060. Stadsäga 1, Östra Eneby; sandmagasin. Konstruktion av uttag. Utarbetad av LBF:s Konstruktionsavdelning, Lund, år 1954. Ns Gatukontor. 1956.
9061. Stadsäga 1, Östra Eneby; sandmagasin. Sektion A-A. Utarbetad av LBF:s Konstruktionsavdelning, Lund, år 1954. Ns Gatukontor. 1956.
9062. Stadsäga 1, Östra Eneby; sandmagasin. Skjutport och gavelkonstruktion. Fasad. Utarbetad av LBF:s gavelkontruktionsavdelning, Lund, år 1954. Ns Gatukontor. 1956.
9063. Stadsäga 1, Östra Eneby; sandmagasin. Skjutport vid utlastningssidan. Fasad. Utarbetad av LBF:s Konstruktionsavdelning, Lund, år 1954. Ns Gatukontor. 1956.
9070. Fridtunatäppan; ombyggnad musikpaviljong. Situationsplan, plan, sektion. Utarbetad av Rune Hellgren, arkitekt SAR, år 1956. Musikpaviljongen rives enligt Gatunämndens beslut 1976. Ns gatukontor.
9071. Fridtunatäppan; ombyggnad musikpaviljong. Fasader. Utarbetad av Rune Hellgren, arkitekt SAR, år 1956. Musikpaviljongen rives enligt Gatunämndens beslut 1976. Ns gatukontor.
9072. Fridtunatäppan; ombyggnad musikpaviljong. Perspektivbild. Utarbetad av Rune Hellgren, arkitekt SAR, år 1956. Musikpaviljongen rives enligt Gatunämndens beslut 1976. Ns Gatukontor.
9073. Fridtunatäppan; ombyggnad musikpaviljong. Plan, fasad. Utarbetad av Rune Hellgren, arkitekt SAR, år 1956. Musikpaviljongen rives enligt Gatunämndens beslut 1976. Ns Gatukontor.
9074. Fridtunatäppan; ombyggnad musikpaviljong. Plan, fasad, sektion. Utarbetad av Rune Hellgren, arkitekt SAR, år 1956. Musikpaviljongen rives enligt Gatunämndens beslut 1976. Ns Gatukontor.
9075. Fridtunatäppan; ombyggnad musikpaviljong. Detaljer; tak. Utarbetad av Rune Hellgren, arkitekt SAR, år 1956. Musikpaviljongen rives enligt Gatunämndens beslut 1976. Ns Gatukontor.
9076. Fridtunatäppan; ombyggnad musikpaviljong. Fasad öster samt detalj av fönster. Utarbetad av Rune Hellgren, arkitekt SAR, år 1956. Musikpaviljongen rives enligt Gatunämndens beslut 1976. Ns Gatukontor.
 
2471955 – 19769077. Fridtunatäppan; ombyggnad musikpaviljong. Sektion genom fundament och betongmur. Utarbetad av Rune Hellgren, arkitekt SAR, år 1956. Musikpaviljong rives enligt Gatunämndens beslut år 1976. Ns Gatukontor.
9078. Fridtunatäppan; ombyggnad musikpaviljong. Plan av armaturuppsättning, detalj. Utarbetad av Rune Hellgren, arkitekt SAR, år 1956. Musikpaviljong rives enligt Gatunämndens beslut år 1976. Ns Gatukontor.
9079. Fridtunatäppan; ombyggnad musikpaviljong. Detalj av skärmvägg. Utarbetad av Rune Hellgren, arkitekt SAR, år 1956. Musikpaviljong rives enligt Gatunämndens beslut år 1976. Ns Gatukontor.
9080. Fridtunatäppan; ombyggnad musikpaviljong. Förläggning av jordkabel. Utarbetad vid Norrköpings Kommunala Affärsverk, år 1956. Musikpaviljong rives enligt Gatunämndens beslut år 1976. Ns Gatukontor.
9081. Fridtunatäppan; ombyggnad musikpaviljong. Elinstallation. Situationsplan, plan, detalj, sektion. AEG, Norrköping; ritad av L T-r, år 1956. Musikpaviljong rives enligt Gatunämndens beslut år 1976. Ns Gatukontor.
9082. Typritningar. Ytterräcke; broar, viadukter- huvudritning, Stockholms Stads Gatukontor. år 1955. Ns Gatukontor. 1956.
9083. Typritningar. Skydddsräcke mellan kör-, cykel- och gångbana. Stockholms Stads Gatukontor, år 1955. Ns Gatukontor. 1956.
9084. Typritningar. Skyddsräcke; körbana. Stockholms Stads Gatukontor. Ns Gatukontor, år 1956.
9085. Typritningar. Avvisarräcke. Kohlsvaprofil på betongfundament. Stockholms Stads Gatukontor, år 1954. Ns Gatukontor 1956.
9086. Typritningar. Dilatationskarv; räckesföljare. Stockholms Stads Gatukontor, år 1955. Ns Gatukontor, år 1956.
9087. Förslag. Gångbaneräcke bro, där inre avvisarräcke finns. Stockholms Hamnförvaltning. Hamnbygg-
nadsavdelning, år 1955. Ns Gatukontor 1956.
9097. Norra Promenaden. Finspångsvägen-Upplandsgatan. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9098. Norra Promenaden. Upplandsgatan-Åbygatan. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9099. Norra Promenaden. Åbygatan-Norra Kungsgatan. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9100-9101. Norra Promenaden. Norra Kungsgatan-Vattengränd. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9102. Norra Promenaden. Godsgatan-Packhusgatan. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9103. Norra Promenaden. Drottninggatan-Centralbron. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
 
2481955 – 19569104. Mätaregatan. Södra Strandgatan-Tegelängsgatan. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Byggnadskontor. 1955.
9105. Östra Promenaden. Tegelängsgatan-Vikbolandsgatan. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9106. Östra Promenaden.Vikbolandsgatan-Gustav Adolfs Plan. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9107. Södra Promenaden. Gustav Adolfs Plan-Östra Kyrkogatan. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9108. Södra Promenaden. Östra Kyrkogatan-Kristinaplatsen. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9109. Västra Promenaden. Kristinaplatsen-Gymnastikgatan. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9110. Västra Promenaden. Gymnastikgatan-Väktaregatan. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9111. Västra Promenaden. Väktaregatan-Humpgatan. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9112. Västra Promenaden. Humpgatan-Linköpingsvägen. Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9113. Linköpingsvägen. Västra Promenaden-Vägträffen . Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor 1955.
9114. Centralbro (3 spann). Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor. 1956(?).
9115. Centralbro; elevation, tvärsektion. Principskiss. Ns Gatukontor 1955.
9116. Centralbro (1 spann). Plan. Lidvalls Kommunaltekniska Byrå. Ns Gatukontor. 1956(?).
9117. Centralbro; elevation och tvärsektion. Ritad av Ingenjörsfirma Pehrs & Co. Ns Gatukontor 1955.
9118. Fiskebyvägen. Industrispår, förslag. Statens Järnvägar. Ns Gatukontor 1956.
 
2491946 – 19579119. Nya Torget; toalettanläggning. Glasbetongvägg. Ritad av AB Glasbetong, Stockholm. Ns Byggnadskontor.1956.
9126. Transformatorstation, urinoar m m. Kv Hörnet vid Södertull. Stiuationsplan och plan. Ritad av Arne Strömdahl, arkitekt SAR, år 1953. Reviderad 1954.
9129. Motorväg genom Norrköping, riksväg 1. Förslag. Plan, del 1. Civilingenjör Göthe Tunå, Stockholm, år 1956. Ns Gatukontor. 1957.
9130. Motorväg genom Norrköping, riksväg 1. Förslag. Plan, del 2. Civilingenjör Göthe Tunå, Stockholm, år 1956. Ns Gatukontor. 1957.
9131. Motorväg genom Norrköping, riksväg 1. Förslag. Längdprofil. M-3. Civilingenjör Göthe Tunå, Stockholm, år 1956. Ns Gatukontor. 1957.
9132. Motorväg genom Norrköping, riksväg 1. Förslag. Längdprofil. M-4. Civilingenjör Göthe Tunå.
Stockholm, år 1956. Ns Gatukontor. 1957.
9133. Motorväg genom Norrköping, riksväg 1. Förslag. Normalsektion. M-5. Civilingenjör Göthe Tunå, Stockholm, år 1955. Ns Gatukontor. 1957.
9134. Strömbacken; Tekniska Läroverket. Plan. Förhandskopia 1957-02-09. Trädgårdsarkitekt N O
Croneman. Ns Gatukontor.
9135. Kungsängen. Segelflyghangar. Värmeledning. Ritad av Knut O Pettersson, Konsult.Ing.Byrå, år 1946. Ns Gatukontor.
9136. Korsning Västra Promenaden-Linköpingsvägen. Spårkurvor; plan. Norrköpings Kommunala Affärsverk. Ritad av G Henell. Ns Gatukontor. 1957.
9137. Humpgatan-Vägträffen. Spårhöjder; längdprofil. Norrköpings Kommunala Affärsverk. Ritad av G Henell. Ns Gatukontor.1957.
9147. Räckesstolpe betong; typritning. Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Ns Byggnadskontor. 1957.
9151. Norra Promenaden; delen Centralstationen. Plan. Vällingby, Lidvalls kommunaltekniska byrå, ritad av Nils Lidvall. Ns Byggnadskontor. 1956.
9152. Norra Strömsgatan. Förslag parkeringsplats. Plan, sektion. Poliskammarens trafikutredning, år 1946. Ns Gatukontor. 1956(?).
9153. Norra Promenaden-Drottninggatan-Centralbron. Parkförslag. Plan. Ns Byggnadskontor. 1956.
 
2501950 – 19549156. Ljuraområdet. Park. Skiss till dispositionsplan. Stockholm, ritad av Eric Anjou och Walter Bauer, trädgårdsarkitekter. 1950.
9157. Ljuraområdet. Dispositionsplan; östra hörnet av parkområdet. Stockholm, ritad av Eric Anjou och Walter Bauer, trädgårdsarkitekter. Ns Gatukontor. 1950.
9158. Ljuraparken. Skiss; bygglekplats. Stockholm, ritad av Eric Anjou och Walter Bauer, trädgårdsarkitekter. Ns Gatukontor. 1950.
9159. Ljuraparken. Skiss; uteservering. Stockholm, ritad av Eric Anjou och Walter Bauer, trädgårds arkitekter. Ns Gatukontor. 1950.
9160. Ljuraparken. Skiss; växthus och blomstergård. Stockholm, ritad av Eric Anjou och Walter Bauer, trädgårdsarkitekter. Ns Gatukontor. 1950.
9161. Ljuraparken. Sittplats östra hörnet, sektion, fasad. Stockholm, ritad av Eric Anjou och Walter Bauer, trädgårdsarkitekter. Ns Gatukontor. 1950.
9162. Ljuraparken. Skiss; blomstergård, scen, sittplatser. Plan, fasad. Stockholm, ritad av Eric Anjou och Walter Bauer, trädgårdsarkitekter. Ns Gatukontor. 1952.
9163. Ljuraparken. Skiss; lekplats. Plan, fasader. Stockholm, ritad av Eric Anjou och Walter Bauer, trädgårdsarkitekter. Ns Gatukontor. 1952.
9164. Ljuraparken. Situationsskiss. Stockholm, ritad av Eric Anjou och Walter Bauer, trädgårdsarkitekter. Ns Gatukontor. 1952.
9165. Ljuraparken. Skissförslag; plan. Stockholm. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekter. NS Gatukontor. Ns Gatukontor. 1953.
9166. Ljuraparken. Perspektivskiss, damm. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953.
9167. Ljuraparken. Perspektivskiss, lekplats. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953.
9168. Ljuraparken. Färglagd illustrationsritning. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9169. Ljuraparken. Grovplaneringsritning. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9170. Ljuraparken. Detalj; spelplaner. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
 
2511954 – 19559171. Ljuraparken. Sektioner, ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9172. Ljuraparken. Barnens stad och miniatyrgolfbana. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm, år 1954, ändrad 1955, (diverse justeringar, vägar m m). Ns Gatukontor.
9173. Ljuraparken. Uteservering. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9174. Ljuraparken. Sektioner genom barnens stad och serveringen. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9175. Ljuraparken. Uteservering; planteringsritning. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9176. Ljuraparken. Jordfast bänk, stocksandlåda. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9177-9178. Ljuraparken. Jordfast bänk. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9179. Ljuraparken. Stockbänk, sittstock, lekbord. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9180. Ljuraparken. Planteringslåda. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9181. Ljuraparken. Staket till byggarbetsplats. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9182. Ljuraparken. Staket; bygglekplats och lekplats för större barn. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9183. Ljuraparken. Bollvägg. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9184. Ljuraparken. Lekstuga. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt, Stockholm. Ns Gatukontor. 1954.
9185. Ljuraparken. Sektioner genom hela området. Ritad av Eric Anjou, trädgårdsarkitekt. Ns Gatukontor. 1954.
9186. Ljuraparken; inredning lekplats. Ritad av H Lilja(?), Idrotts- och friluftsstyrelsen(?). Ns Gatukontor. 1955.
 
2521956 – 19599188. Ombyggnad riksväg 1 mellan Breda vägen-trafikplatsen vid Sandbyhov; plan. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956.
9189. Ombyggnad riksväg 1 mellan Breda vägen-stadsgränsen; plan. Arbetsritning. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956. reviderad 1959.
9190. Ombyggnad riksväg 1. Normalsektioner. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956. Reviderad 1959.
9191. Ombyggnad riksväg 1. 0+200 - 1+000. Profil. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956. Reviderad 1959.
9192. Ombyggnad riksväg 1. Slutlig utformning trafikplats vid Sandbyhov; plan. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956. Reviderad 1959.
9193. Ombyggnad riksväg 1. Cirkulationsplats Breda vägen; plan. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956. Reviderad 1959.
9194 a. Ombyggnad riksväg 1. Mellan Breda vägen-trafikplatsen vid Sandbyhov; profil. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956. Reviderad 1959.
9194 b. Ombyggnad riksväg 1. Mellan Breda vägen-stadsgränsen; Cykelväg öster om riksvägen, profil. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956.Reviderad 1959.
9195. Del av riksväg 1; 0+220 - 0+320. Tvärsektioner. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956.
9196. Del av riksväg 1; 0+340 - 0+440. Tvärsektioner. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956.
9197. Del av riksväg 1; 0+460 - 0+500. Tvärsektioner. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956.
9198. Del av riksväg 1; 0+580 - 0+680. Tvärsektioner. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956.
9199. Del av riksväg 1; 0+700 - 0+840. Tvärsektioner. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956.
9200. Del av riksväg 1; 0+860 - 0+940. Tvärsektioner. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956.
9201. Del av riksväg 1; 0+960 - 1+000. Tvärsektioner. Ritad av G Tunå och L Blomgren. Ns Gatukontor.1956.
 
2531953 – 19569202. Del av riksväg 1; tvärsektioner 1+020 - 1+080. Ritad av G Tunå och L Blomgren, Stockholm. Ns Gatukontor.1956.
9203-9206. Riksvägen, Norrköping. Plan. Ritad av Göthe Tunå, Stockholm. Ns Gatukontor.1954.
9207. Riksvägen, Norrköping. Typsektioner. Ritad av Göthe Tunå, Stockholm. Ns Gatukontor.1954.
9208. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad- Norrköpings stadsgräns. Sammanställningskarta.
Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9209. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad- Norrköpings stadsgräns. Planritning km 3/500-5/000.
Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9210. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad- Norrköpings stadsgräns. Planritning km 5/000-6/000. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9211. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad- Norrköpings stadsgräns. Planritning km 6/000-7/000, Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1954.
9212. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad- Norrköpings stadsgräns. Planritning km 7/000-8/000. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1954.
9213. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad- Norrköpings stadsgräns. Planritning km 8/000-9/000. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1954.
9214. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad- Norrköpings stadsgräns. Planritning km 9/000-9/547. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1954.
9215. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad- Norrköpings stadsgräns. Detaljplan km 4/140; vägskäl. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1954.
9216. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad- Norrköpings stadsgräns. Detaljplan; busshållplats. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
 
2541953 – 19559217. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Detaljplan km 7/880; vägskäl. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1954.
9218. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Detaljplan km 5/620-5/750; vägskäl. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1954.
9219. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Vägskäl km 3/520, 4/642, 6/232, 8/775. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1955.
9220. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Normalsektioner. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1955.
9221. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Normalsektioner; sidovägar. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1955.
9222. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Befästningsplan. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9223. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Trumma; km 5/320. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1955.
9224-9225. Riksväg 4 melllan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Kotrumma. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1955.
9226. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Planritning; anslutning till nuvarande väg. Etapputbyggnad. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9227. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Längdprofil km 8/600-9/000 för anslutning till nuvanade väg. Etapputbyggnad. Ns Gatukontor.1953.
9228. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Tvärprofiler. Sidoväg; km 6/450. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1954.
9229. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Planritning för anslutning till nuvarande väg. Etapputbyggnad. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9230. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Längdprofil km 5/500-5/900 för anslutning till nuvarande väg. Etapputbyggnad. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9231. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Planritning för anslutning till nuvarande väg. Etapputbyggnad. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå. Ns Gatukontor.1953.
 
2551953 – 19549232. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Längdprofil 7/600-8/000; anslutning till nuvarande väg. Etapputbyggnad. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9233. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Längdprofil för sidovägar, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1954.
9234. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Längdprofil för sidovägar, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1954.
9235. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Längdprofil km 3/400-4/000. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9236. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Längdprofil km 4/000-5/000, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1954.
9237. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Längdprofil km 5/000-6/000. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1954.
9238. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Längdprofil km 6/000-7/000, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9239. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Längdprofil km 7/000-8/000, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm, år 1953. Reviderad 1954.
9240. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Längdprofil km 8/000-9/000, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9241. Riksväg 4 mellan avtagsväg till Navestad-Norrköpings stadsgräns. Längdprofil km 9/000-9/547, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9242. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Grundundersökning. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9243. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Grundundersökning; planskiss km 5/300-5/340. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9244. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Grundundersökning; längdsektion km 5/300-5/340, mittsektion och vänster 6,0 m. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953.
9245. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Grundundersökning; längdsektion km 5/300-5/340, höger 6, 0 m. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm, år 1953.
9246. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 5/900-6/220. Ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor.1953. Reviderad 1954.
 
2561953 – 19549247. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 6/240-6/549, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9248. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 6/553-6/780, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9249. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 6/800-7/360, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953(?).
9250. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 7/400-7/860, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9251. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 7/880-8/100, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9252. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 8/120-8/480, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9253. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 8/500-8/800, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9255. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 9/018-9/166, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9256. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 9/184-9/544, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9257. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 3/500-3/775, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9258. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 3/795-4/015, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9259. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 4/035-4/215, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9260. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 4/225-4/455, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9261. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 4/475-4/700, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9262. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 4/720-5/060, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
 
2571944 – 19549263. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 5/080-5/340, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9264. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 5/360-5/640, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9265. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Tvärprofiler km 5/660-5/880, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9266. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Massdiagram km 7/800-9/547, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9267. Riksväg 4 inom Norrköpings stad. Massdiagram km 3/500-7/800, ritad av Fredrik Bachman, konsult.ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1953. Reviderad 1954.
9268. Förslag. Kiosk, uteservering vid Oscar Fredriks Bro. Perspektiv. Ritad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm. Ns Gatukontor. 1944.
9269. Förslag. Kiosk, uteservering vid Oscar Fredriks Bro. Plan. Ritad av arkitekt Y Ahlbom, Stockholm. Ns Gatukontor. 1944.
9274. Gamla Övägen. Omläggning; översiktskarta. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9275. Gamla Övägen. Normalsektioner. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9276. Gamla Övägen. Plan, profil; sektioner 0/000-1/500. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor.1949.
9277. Gamla Övägen. Plan, profil; sektioner 1/500-3/000. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9278. Gamla Övägen. Plan, profil; sektioner 3/000-4/500. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9279. Gamla Övägen. Plan, profil; sektioner 4/500-6/000. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor.1949.
9280. Gamla Övägen. Plan, profil; sektioner 6/000-6/705. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9281. Gamla Övägen. Normalsektioner. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
 
25819499282. Gamla Övägen. Normalsektioner. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9283. Gamla Övägen. Plan, profil; sektioner 3/160-3/500. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9284. Gamla Övägen. Plan, profil; sektioner 3/800-4/040. Utarbetad av Harald Hulthén. Ns Gatukontor. 1949.
9285. Gamla Övägen. Plan, profil; sektioner 4/720-5/140. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9286. Gamla Övägen. Plan, profil; sektioner 6/780-7/100. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9287-9290. Gamla Övägen. Tvärprofil. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9291. Gamla Övägen. Profil 0/000-0/300. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9292. Gamla Övägen. Profil 0/300-0/600. Utarbetad av Harald Hulthén. Ns Gatukontor. 1949.
9293. Gamla Övägen. Profil 0/600-0/900. Utarbetad av Harald Hulthén. Ns Gatukontor. 1949.
9294. Gamla Övägen. Profil 0/900-1/200. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9295. Gamla Övägen. Profil 1/200-1/500. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9296. Gamla Övägen. Profil 1/500-1/800. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9297. Gamla Övägen. Profil 1/800-2/100. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9298. Gamla Övägen. Profil 2/100-2/400. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9299. Gamla Övägen. Profil 2/400-2/700. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
 
25919499300. Gamla Övägen. Profil 2/700-3/000. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9301. Gamla Övägen. Profil 3/000-3/300. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9302. Gamla Övägen. Profil 3/300-3/600. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9303. Gamla Övägen. Profil 3/600-3/900. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9304. Gamla Övägen. Profil 3/900-4/200. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9305. Gamla Övägen. Profil 4/200-4/500. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9306. Gamla Övägen. Profil 4/500-4/800. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9307. Gamla Övägen. Profil 4/800-5/100. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9308. Gamla Övägen. Profil 5/100-5/400. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9309. Gamla Övägen. Profil 5/400-5/700. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9310. Gamla Övägen. Profil 5/700-6/000. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9311. Gamla Övägen. Profil 6/000-6/300. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9312. Gamla Övägen. Profil 6/300-6/600. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9313. Gamla Övägen. Profil 6/600-6/900. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9314. Gamla Övägen. Profil 6/900-7/100. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9315-9316. Gamla Övägen. Tvärprofiler. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9317. Gamla Övägen. Tvärprofiler och dubbelkurva vid sektion 6/380-6/460. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
 
26019499318. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Plan, profil, normalsektion. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad,. Ns Gatukontor. 1949.
9319. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Normalsektioner. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9320. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Plan, profil; sektioner 0/310-0/520. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9321. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Plan, profil; sektioner 4/280-4/900. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad, år 1949.
9322. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Elevation, plan, sektioner Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9323. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Plan med borrhål. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9324-9325. Väg 1153 Kullerstad-Borg.Tvärprofiler. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9326-9327. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 0/000-0/300. Utarbetad av Harald Hulthén. Ns Gatukontor. 1949.
9328. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 0/300-0/600. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9329. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 0/300-0/520. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9330. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 0/600-0/900. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9331. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 0/900-1/200. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9332. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 1/200-1/500. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
 
26119499333. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 1/500-1/800. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9334. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 1/800-2/100. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9335. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 2/100-2/400. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9336. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 2/400-2/700. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9337. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 2/700-3/000. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9338. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 3/000-3/300. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9339. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 3/300-3/600. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9340. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 3/600-3/900. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9341. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 3/900-4/200. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9342. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profiler 4/200-4/500. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9343. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profier 4/500-4/800. Utarbetad av Harald Hulthén. Ns Gatukontor. 1949.
9344. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Profier 4/800-4/965. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9345. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Borrhål. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9346. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Normalsektioner. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9347. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Plan, profiler 0/000-1/600. Utarbetad av Harald Hulthén. Ns Gatukontor. 1949.
år 1949.
 
2621941 – 19599348. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Plan, profiler 0/000-1/600. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor.1949.
9349. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Plan, profiler 1/600-3/200. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad, år 1949.
9350. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Plan, profiler 3/200-4/900. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor.1949.
9351. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Vägskäl. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9352. Väg 1153 Kullerstad-Borg. Översiktskarta. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9353. Väg 799. Klubben-Gamla Övägen; översiktskarta. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9354. Väg 799. Klubben-Gamla Övägen; översiktskarta. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9355. Väg 1153 Kullerstad-Borg; översiktskarta. Utarbetad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1949.
9356. Norrköpings Flygplats, Kungsängen. Översiktskarta; inflygningsbanor. Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. 1941.
9357. Norrköpings Flygplats, Kungsängen. Sammanställningskarta, inflygningsbanor. Ns Byggnadskontor. 1941.
9363. Nya Torget; bekvämlighetsinrättning. Elinstallationer. Bolins Elektriska Installationsbyrå. Ns Gatukontor. 1957.
9366. Riksväg 1 inom Norrköpings stad, Stockholmsvägen-Lövstad. Arbetsplan; förstärkning 228/1. Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. 1957. Reviderad 1958.
9367. Riksväg 1 inom Norrköpings stad, Stockholmsvägen-Lövstad. Arbetsplan; förstärkning 228/2. Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. 1957. Reviderad 1958 och 1959.
9368. Riksväg 1 inom Norrköpings stad, Stockholmsvägen-Lövstad. Arbetsplan; förstärkning 228/3. Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. 1957. Reviderad 1958.
9369. Riksväg 1 inom Norrköpings stad, Stockholmsvägen-Lövstad. Arbetsplan; förstärkning 228/4. Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. 1957. Reviderad 1958 och 1959.
 
2631957 – 19599370. Riksväg 1 inom Norrköpings stad, Stockholmsvägen-Lövstad. Arbetsplan; förstärkning 228/5.
Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957. Reviderad 1958 och 1959.
9371. Riksväg 1 inom Norrköpings stad, Stockholmsvägen-Lövstad. Arbetsplan; förstärkning 228/6.
Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957. Reviderad 1958 och 1959.
9372. Riksväg 1 inom Norrköpings stad, Stockholmsvägen-Lövstad. Arbetsplan; förstärkning 228/7.
Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957. Reviderad 1958 och 1959.
9373. Riksväg 1 inom Norrköpings stad, Stockholmsvägen-Lövstad. Arbetsplan; förstärkning 228/8.
Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957. Reviderad 1958 och 1959.
9374. Riksväg 1 inom Norrköpings stad, Stockholmsvägen-Lövstad. Arbetsplan; förstärkning 228/9.
Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. 1957. Reviderad 1958 och 1959.
9375. Riksväg 1 inom Norrköpings stad, Stockholmsvägen-Lövstad. Arbetsplan; förstärkning 228/10.
Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. 1957. Reviderad 1958 och 1959.
9376. Riksväg 1 inom Norrköpings stad, Stockholmsvägen-Lövstad. Arbetsplan; förstärkning 228/11.
Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957. Reviderad 1958 och 1959.
9377. Riksväg 1, Stockholmsvägen-Lövstad. Trafikplatsens framtida utbyggnad vid km 0/378. Arbetsplan; förstärkning 228/12. Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957. Reviderad 1958 och 1959.
9378 a. Riksväg 1, Stockholmsvägen-Lövstad.Trafikplatsens framtida utbyggnad vid km 3/500, "Borgs kyrka". Arbetsplan;förstärkning 228/13. Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957. Komplettering 1958. Revidering 1959.
9378 b. Riksväg 1, Stockholmsvägen-Lövstad.Trafikplatsens framtida utbyggnad vid km 3/500, "Borgs kyrka". Arbetsplan;förstärkning 228/13. Ritad av Fredrik Bachman, Bachmans Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957. Komplettering 1958. Revidering 1959.
9406-9408. Riksväg 1(?) Jordartsundersökning. Diagram. Ritad av Bachman (?). Ns Gatukontor. 1957.
9409. Förteckning; tjälfarlighetsprover, riksväg 1 inom Norrköpings stad. Borgs Villastad-Lövstad.
Ritad av Bachman(?). Ns Gatukontor. 1957.
9410. Riksväg 1 = "Förbifartsvägen". Förteckning; Bachman(?). Ns Gatukontor. 1957.
9411. Förteckning över jordprover från riksväg 1 inom Norrköpings stad delen Borgs Villastad - Lövstad.
Bachman (?). Ns Gatukontor. 1957.
 
2641950 – 19589412. Kaptensgatan; grundundersökning. Norra kajen; plan, sektion, borrhål 1, 2, 3. Utarbetad av Börje Johansson. Ns Gatukontor. 1956.
9413. Kaptensgatan; grundundersökning. Borrhål 4, 5, 6. Utarbetad av Börje Johansson. Ns Gatukontor. 1956.
9414. Oskar Fredriks Bro; grundundersökning. Situationsplan, tvärsektion, borrhål 1. Ritad av Fellenius,
Stockholm. Ns Gatukontor. 1958.
9429. AB Stadsbussar i Borås; smörjgrop. Arbetsritning. Ritad av arkitekt Hugo Häggström. Ns Gatukontor. 1952.
9430. Smörjgrop; utvändig typ. Arbetsritning. Plan, sektioner, detaljer. Ritad vid AB Svenska Shell. Ns Gatukontor. 1953.
9431. Smörjgrop; tvådelad svivel för spillolja. Ändring svivelplacering. Sektion. Ritad vid AB Svenska Shell. Ns Gatukontor. 1953.
9432. Slamavskiljare för bilspolning. Plan, sektioner. Ritad vid AB Svenska Shell. Ns Gatukontor. 1953.
9447. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-Himmelstalundsvägen. Betänkande och kostnadsberäkningar (ihopsatt). Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9448. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-Himmelstalundsvägen. Översiktskarta. Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9449. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-Himmelstalundsvägen. Normalsektionsritning. Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9450. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-Himmelstalundsvägen. Detaljritning. Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9451. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-Himmelstalundsvägen. Planritning. Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9452. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-Himmelstalundsvägen. Tvärprofiler 0/020-0/180. Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9453. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-Himmelstalundsvägen. Tvärprofiler 0/200-0/380. Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9454. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-Himmelstalundsvägen. Tvärprofiler 0/400-0/560. Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9455. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-Himmelstalundsvägen. Tvärprofiler 0/580-0/900. Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
 
26519509456. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid
Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Betänkande och kostnadsberäkningar (ihopsatt).
Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9457. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid
Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Översiktskarta. Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9458. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Normalsektionsritning. Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9459. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Detaljritning. Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9460. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Planritning. Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9462. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Tvärprofiler 0/020-0/351. Ritad av Harald Hulthén, Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9463. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Tvärprofiler 0/360-0/670. Ritad av Harald Hulthén,
Karlstad, år 1950.
9464. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Tvärprofiler 0/680-1/020. Ritad av Harald Hulthén,
Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9465. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid
Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Tvärprofiler 1/040-1/340. Ritad av Harald Hulthén,
Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9466. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid
Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Tvärprofiler 1/360-1/664. Ritad av Harald Hulthén,
Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9467. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid
Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Tvärprofiler 0/020-0/380. Ritad av Harald Hulthén,
Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9468. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid
Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Tvärprofiler 0/400-0/720. Ritad av Harald Hulthén,
Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9469. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid
Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Tvärprofiler 0/740-1/120. Ritad av Harald Hulthén,
Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9470. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid
Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Tvärprofiler 1/140-1/440. Ritad av Harald Hulthén,
Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
9471. Stockholmsvägen (riksväg 1). Förslag. Anläggande av cykelbanor å del vägporten vid
Sandbyhov-stadsgränsen vid Vilhelmsbergsbäcken. Tvärprofiler 1/460-1/667. Ritad av Harald Hulthén,
Karlstad. Ns Gatukontor. 1950.
 
2661939 – 19479474. Förslag. Ombyggnad Finspångsvägen (Fridvalla-Pildammsvägen). Plan, sektioner. Situationsplan.
Ritad av Göthe Tunå, Stockholm. NS Gatukontor. 1947
9545. Trafikplats Breda vägen-Stockholmsvägen. Alternativt förslag till anslutning mellan Stockholmsvägen-Förbifartsvägen. Utarbetad av Folke Brundin, civilingenjör, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1943.
9546. Trafikplats Breda vägen-Stockholmsvägen. Förslag. Trafikanordning vid anslutning; Stockholmsvägen-Förbifartsvägen. Fullständig utbyggnad. Ritad av Folke Brundin, civilingenjör, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1943.
9547. Trafikplats Breda vägen-Stockholmsvägen. Förslag. Trafikanordning vid anslutning; första utbyggnad. Ritad av Folke Brundin, civilingenjör, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1943.
9548. Förslag; trafikanordning mellan Förbifartsvägen-Taborsbergsvägen (Breda vägen). Ritad av
Folke Brundin, civilingenjör, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1943.
9549. Förslag; trafikanordning mellan Finspångsvägen-Förbifartsvägen. Ritad av Folke Brundin, civilingenjör, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1943.
9550. Förslag; trafikanordning mellan Linköpingsvägen-Förbifartsvägen. Fullständig utbyggnad.
Ritad av Folke Brundin, civilingenjör, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1943.
9551. Förslag; trafikanordning mellan Linköpingsvägen-Förbifartsvägen. Första utbyggnaden. Ritad av Folke Brundin, civilingenjör, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1943.
9552. Förslag. Omläggning, förbättring, permanentbeläggning av Linköpingsvägen mellan Lokegatan-stadsgränsen. Plan, längdsektion. Ritad av Olof Hagberg. Ns Byggnadskontor. 1939.
9553. Förslag till omläggning, förbättring och permanentbeläggning av Linköpingsvägen mellan
Lokegatan-stadsgränsen. Plan, längdprofil. Ritad av Olof Hagberg. Ns Byggnadskontor. 1939.
9554. Förslag till omläggning, förbättring och permanentbeläggning av Linköpingsvägen mellan Lokegatan-stadsgränsen. Plan, längdprofil. Ritad av Olof Hagberg. Ns Byggnadskontor. 1939.
9555. Förslag till omläggning, förbättring och permanentbeläggning av Linköpingsvägen mellan Lokegatan-stadsgränsen. Plan, längdprofil. Ritad av Olof Hagberg. Ns Byggnadskontor. 1939.
9556. Förslag till omläggning, förbättring och permanentbeläggning av Linköpingsvägen mellan
Lokegatan-stadsgränsen. Bro vid Herrebro. Plan, längdprofil. Ritad av Olof Hagberg. Ns Byggnadskontor. 1939.
9557. Förslag till omläggning, förbättring och permanentbeläggning av Linköpingsvägen mellan
Lokegatan-stadsgränsen. Bro vid 6/853. Plan, längdprofil. Ritad av Olof Hagberg. Ns Byggnadskontor. 1939.
9558. Förslag till omläggning, förbättring och permanentbeläggning av Linköpingsvägen mellan Lokegatan-stadsgränsen. Normalsektion. Ritad av Olof Hagberg. Ns Byggnadskontor. 1939.
 
2671939, 19459656. Friluftsbad bakom Idrottsparken (1938). Konstruktionsritning. Bassäng, reningsverk; plan.
Professor Hjalmar Granholm, konsult. Ingenjör för Hus, Bro- & Hamnbyggnader, Äppelviken. Ns Byggnadskontor. 1939.
9657. Friluftsbad bakom Idrottsparken (1938). Konstruktionsritning. Läktare. Utarbetad av professor
Hjalmar Granholm, konsult. Ingenjör för Hus, Bro- & Hamnbyggnader, Äppelviken. Ns Byggnadskontor. 1939.
9658. Friluftsbad bakom Idrottsparken (1938). Konstruktionsritning. Reningsverket. Utarbetad av professor Hjalmar Granholm, konsult. Ingenjör för Hus, Bro- & Hamnbyggnader, Äppelviken. Ns Byggnadskontor. 1939.
9659. Friluftsbad bakom Idrottsparken (1938). Konstruktionsritning. Hopptorn, svikt. Utarbetad av professor Hjalmar Granholm, konsult. Ingenjör för Hus, Bro- & Hamnbyggnader, Äppelviken. Ns Byggnadskontor. 1939.
9660. Friluftsbad bakom Idrottsparken (1938). VVS-installation. Källarvåning. Utarbetad av Folke Wessén, Stockholm. H Eriksson Konstruktionsbyrå. Ns Byggnadskontor. 1939.
9661. Friluftsbad bakom Idrottsparken (1938). VVS-installation. Bottenvåning. Utarbetad av Folke Wessén, Stockholm, år 1939. H Eriksson Konstruktionsbyrå. Ns Byggnadskontor. 1939.
9662. Friluftsbad bakom Idrottsparken (1938). VVS-installation. Våning 1 tr. Utarbetad av Folke Wessén, Stockholm. H Eriksson Konstruktionsbyrå. Ns Byggnadskontor. 1939.
9663. Friluftsbad bakom Idrottsparken (1938). VVS-installation. Våning 2 tr. Utarbetad av Folke Wessén, Stockholm. H Eriksson Konstruktionsbyrå. Ns Byggnadskontor. 1939.
9664. Friluftsbad bakom Idrottsparken (1938). VVS-installation. Situationsplan. Utarbetad av Folke
Wessén, Stockholm. H Eriksson Konstruktionsbyrå. Ns Byggnadskontor. 1939.
9665. Friluftsbad bakom Idrottsparken (1938). VVS-installation. Duschar. Utarbetad av Folke
Wessén, Stockholm. H Eriksson Konstruktionsbyrå. Ns Byggnadskontor. 1939.
9666. Friluftsbad bakom Idrottsparken (1938). VVS-installation. Sektion genom omklädningshytter och garderob. Utarbetad av Folke Wessén, Stockholm, år 1939. H Eriksson Konstruktionsbyrå.
9667. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Situationsplan. Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9668. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Entréfasad. Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9669. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Sektion väster. Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9670. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Sektion norr. Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9671. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Sektion genom bassäng och läktare.
Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
 
26819459672. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Simbassäng; grundplan, längdsektion.
Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9673. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Omklädnadsbyggnader; huvudritning.
Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9674. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Situationsplan; ändringsskiss. Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9675. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Omklädnadsbyggnader; ändringsskiss.
Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9676. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Färglagd. Situationsplan. Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9677. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Omklädnadsbyggnad; huvudritning.
Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR, år 1945.
9678. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Omklädnadsbyggnaden; sektion väster.
Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9679. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Omklädnadsbyggnaden; sektion norr.
Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9680. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Omklädnadsbyggnaden; sektion öster.
Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9681. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Entréfasad. Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9682. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Omklädnadsbyggnader; huvudritning.
Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR, år 1945.
9683. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Omklädnadsbyggnader; arbetsritning.
Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9684. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Omklädnadsbyggnader; sammanställningsritning. Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9685. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Situationsplan; sammanställningsritning. Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
9686. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet år 1945). Läktare, simbassänger.Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR. Ns Byggnadskontor. 1945.
 
2691945 – 19549687. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Huvudritning; klubbyggnad. Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1945.
9688. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Huvudritning; entrébyggnad. Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1945.
9689. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Huvudritning; bad- och bastubyggnad.
Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1945.
9690. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Huvudritning; serveringsbyggnad och jordkällare. Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1945.
9691. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Läktare; tvärsektion. Ritad av Åke Lindqvist, arkitekt SAR, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1945.
9692. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Reningsverk; måttritning. Ritad av Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1947.
9693. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Filterinredning. Ritad av Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1947.
9694. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Ytspolning. Ritad av Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1947.
9695. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Detalj; omrörare. Ritad av
Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1947.
9696. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Spolvattenreservoar. Ritad av
Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1947.
9697. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Pumpkammare m m; måttritning.
Ritad av Vattenbyggnadsbyrån. Ns Byggnadskontor. 1947.
9698. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Reningsanläggning; situationsplan. Ritad av Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1947.
9699. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Reningsverk; doseringslåda. Ritad av Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1947.
9700. Friluftsbad bakom Idrottsparken (Strömstabadet 1945). Reningsverk; silar, detaljer. Ritad av Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1947.
9730. Kv Haken. Fullträffsäkert betongskyddsrum.Grundundersökningar; nivåkarta. Utförd av Bjurstöms
Geotekniska byrå, år. NS Gatukontor. 1954.
 
2701957 – 19599794. Finspångsvägens ombyggnad; stadsplan för del av Finspångsvägen m m. Upprättad den 22 februari 1957 av Kurt von Schmalensee. Kopia. Ns Byggnadskontor.1958.
9795. Finspångsvägens ombyggnad. Provisorisk anslutning till Norra Promenaden. Plan. Ritad av Göthe Tunå, Stockholm. Ns Byggnadskontor.1957, reviderad år 1958 och 1959.
9796. Finspångsvägens ombyggnad; Riksväg 1-Norra Promenaden. Plan. Ritad av Göthe Tunå, Stockholm. Ns Byggnadskontor.1957, reviderad, år 1958.
9797. Finspångsvägens ombyggnad; Trafikplats vid Riksvägen. Anslutningssträcka; plan. Ritad av Göthe Tunå, Stockholm. Ns Byggnadskontor.1957, reviderad 1958.
9798. Riksvägen, anslutningssträcka söder om Finspångsvägen; plan. Ritad av Göthe Tunå, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1958.
9799. Finspångsvägens ombyggnad; Riksväg 1-mitt för kv Hyacinten; plan. Ns Byggnadskontor. 1957. Reviderad 1958.
9800. Finspångsvägens ombyggnad; Mitt för kv Hyacinten-Snippen; plan. Ritad av Göthe Tunå/Lennart Blomgren, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957. Reviderad 1958 och 1959.
9801. Finspångsvägens ombyggnad; Anslutningsvägar mot Snippen. Plan. Ritad av Göthe Tunå/Lennart
Blomgren, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957. Reviderad 1958 och 1959.
9802. Finspångsvägens ombyggnad; Normalsektioner. Ritad av Göthe Tunå/Lennart Blomgren, Stockholm. Ns Byggnadskontor.1957. Reviderad 1958.
9803. Finspångsvägens ombyggnad; Normalsektioner. Ritad av Göthe Tunå/Lennart Blomgren, Stockholm. Ns Byggnadskontor.1957. Reviderad 1958.
9804. Finspångsvägens ombyggnad; Normalsektioner. Ritad av Göthe Tunå/Lennart Blomgren,
Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957. Reviderad 1958.
9805. Finspångsvägens ombyggnad. Längdprofil mellan Norra Promenaden-Snippen. Ritad av Göthe Tunå/Lennart Blomgren, Stockholm. Ns Byggnadskontor.1957. Reviderad 1958.
9806. Finspångsvägens ombyggnad. Längdprofil vid trafikplatsen vid Riksvägen med anslutning. Ritad av Göthe Tunå/Lennart Blomgren, Stockholm. Ns Byggnadskontor.1957. Reviderad 1958.
9807. Finspångsvägens ombyggnad. Längdprofil; anslutningsvägar vid Snippen. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
9812. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 0/060-0/100. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
 
2711957 – 19589813. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 0/20-0/160. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist,
Stockholm. Ns Byggnadskontor.1957, reviderad 1958.
9814. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 0/180-0/240. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist,
Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
9815. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 0/260-0/340. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
9816. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 0/350-0/420. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Byggnadskontor.1957, reviderad 1958.
9817. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 0/440-0/480. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Byggnadskontor.1957, reviderad 1958.
9818. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 0/500-0/560. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
9819. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 0/580-0/660. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
9820. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 0/680-0/760. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
9821. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 0/770-0/820. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
9822. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 0/840-0/920. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
9823. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 0/940-1/000. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
9824. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 1/020-1/100. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
9825. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 1/120-1/200. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
9826. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 1/220-1/300. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
9827. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 1/320-1/480. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1957, reviderad 1958.
 
2721957 – 19589828. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner. Norra Promenaden-0/040. Provisorisk anslutning till Norra promenaden. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957, reviderad 1958.
9829. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner. Norra Promenaden-0/040. Provisorisk anslutning till Norra Promenaden. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor.1958.
9830. Finspångsvägens ombyggnad. Hagagatans anslutning. Tvärsektioner. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor.1957, reviderad 1958.
9831. Finspångsvägens ombyggnad. Fiskebyvägens anslutning. Tvärsektioner 0/022-0/092. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor.1957, reviderad 1958.
9832. Finspångsvägens ombyggnad. Fiskebyvägens anslutning. Tvärsektioner 0/000-0/140. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor.1957, reviderad 1958.
9833. Finspångsvägens ombyggnad. Riksvägens anslutning. Tvärsektioner km 0/480-0/540. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor.1957, reviderad 1958.
9834. Finspångsvägens ombyggnad. Riksvägens anslutning. Tvärsektioner 0/560-0/620. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor.1957, reviderad 1958.
9835. Finspångsvägens ombyggnad. Riksvägens anslutning. Tvärsektioner 0/640-0/700. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor.1957, reviderad 1958.
9836. Finspångsvägens ombyggnad. Riksvägens anslutning. Tvärsektioner 0/720-0/760. Ritad av
Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor.1957, reviderad 1958.
9837. Finspångsvägens ombyggnad. Riksvägens anslutning. Tvärsektioner 0/780-0/820. Ritad av
Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957, reviderad 1958.
9838. Finspångsvägens ombyggnad. Riksvägens anslutning. Tvärsektioner 0/840-0/880. Ritad av
Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor.1957, reviderad 1958.
9839. Finspångsvägens ombyggnad. Riksvägens anslutning. Tvärsektioner 0/900-0/940. Ritad av
Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957, reviderad 1958.
9840. Finspångsvägens ombyggnad. Riksvägens anslutning. Tvärsektioner 0/960-1/020. Ritad av
Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957, reviderad 1958.
9841. Finspångsvägens ombyggnad. Riksvägens anslutning. Tvärsektioner 1/040-1/080. Ritad av
Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957, reviderad 1958.
9842. Finspångsvägens ombyggnad. Riksvägens anslutning. Tvärsektioner 1/100-1/160. Ritad av
Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957, reviderad 1958.
 
2731957 – 19589843. Finspångsvägens ombyggnad. Riksvägens anslutning. Tvärsektioner 1/180-1/240. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor. 1957, reviderad 1958.
9844. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 1/260-1/320. Ritad av Göthe Tunå/Stig
Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor. 1958.
9845. Finspångsvägens ombyggnad. Tvärsektioner 1/340-1/380. Ritad av Göthe Tunå/Stig
Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor.1958.
9846. Finspångsvägens ombyggnad. Riksvägens anslutning. Tvärsektioner 1/400-1/420. Ritad av Göthe Tunå/Stig Wahlqvist, Stockholm. Ns Gatukontor. 1958.
9847. Riksvägen (Förbifartsvägen). Utbyggnad till dubbla körbanor delen Stockholmsvägen - Finspångsvägen. Arbetsplan. Ritad av Fredrik Bachmans Konsult.Ingenjörsbyrå, Stockholm. Bo Grönwall (?). Ns Byggnadskontor. 1958.
9848 a. Riksvägen (Förbifartsvägen). Utbyggnad till dubbla körbanor delen Stockholmsvägen - Finspångsvägen. Normalsektioner. Ritad av Fredrik Bachmans ingenjörsbyrå, Stockholm. Bo Grönwall (?). Ns Byggnadskontor. 1958.
9848 b. Riksvägen (Förbifartsvägen). Utbyggnad till dubbla körbanor delen Stockholmsvägen - Finspångsvägen. Arbetsplan. Fredrik Bachmans Konsult.Ingenjörsbyrå, Stockholm. Bo Grönwall.(Bilaga till nr 9848a) Ns Byggnadskontor. 1958.
9849. Riksvägen (Förbifartsvägen). Utbyggnad till dubbla körbanor delen Stockholmsvägen - Finspångsvägen. Anslutningsväg till gång- och cykeltunnel; normalsektion. Bo Grönwall. Fredrik Bachmans Konsult. Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1958.
9850. Riksvägen (Förbifartsvägen). Utbyggnad till dubbla körbanor delen Stockholmsvägen - Finspångsvägen. Planritning. Bo Grönwall. Fredrik Bachmans Konsult. Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1958.
9851. Riksvägen (Förbifartsvägen). Utbyggnad till dubbla körbanor delen Stockholmsvägen - Finspångsvägen. Anslutning av Taborsbergsvägen och Värmlandsgatan? Plan. Bo Grönwall. Fredrik Bachmans Konsult. Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1958.
9852. Riksvägen (Förbifartsvägen). Utbyggnad till dubbla körbanor delen Stockholmsvägen - Finspångsvägen. Längdprofil. Bo Grönwall. Fredrik Bachmans Konsult. Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1958.
9853. Riksvägen (Förbifartsvägen). Utbyggnad till dubbla körbanor delen Stockholmsvägen - Finspångsvägen. Anslutning av Taborsbergsväg och Värmlandssgatan (Gång- och cykeltunnel).
Profil, tvärsektioner. Bo Grönwall. Fredrik Bachmans Konsult. Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1958.
9854. Riksvägen (Förbifartsvägen). Utbyggnad till dubbla körbanor delen Stockholmsvägen - Finspångsvägen. Detaljritning; rännstensbrunnar. Bo Grönwall. Fredrik Bachmans Konsult. Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1958.
9855. Riksvägen (Förbifartsvägen). Utbyggnad till dubbla körbanor delen Stockholmsvägen - Finspångsvägen. Detaljritning; nedstigningsbrunn. Bo Grönwall. Fredrik Bachmans Konsult. Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1958.
9857. Riksvägen (Förbifartsvägen). Utbyggnad till dubbla körbanor delen Stockholmsvägen - Finspångsvägen. Tvärsektioner -53-0/117. Fredrik Bachmans Konsult. Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Byggnadskontor. 1958.
 
2741954 – 19599858. Riksvägen (Förbifartsvägen) Utbyggnad till dubbla körbanor delen Stockholmsvägen - Finspångsvägen. Tvärsektioner 0/167-0/500. Bo Grönwall. Fredrik Bachmans Konsulterande Ingenjörsbyrå, Stockholm. Ns Gatukontor. 1958.
9865. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Plan sektion 5/900-7/100. Vägförvaltningen i Östergötlands län.1954. NS Gatukontor. 1959.
9866. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Profil sektion 6/000-6/950. Vägförvaltningen i Östergötlands län. 1954. NS Gatukontor. 1959.
9867. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Trafikanordning vid Lövstad. Profiler. Vägförvaltningen i Östergötlands län. 1954. NS Gatukontor. 1959.
9868. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Omläggning av enskild väg, Lillie hållplats Lövstad slott. Profil sektion 0/040-0/400. Vägförvaltningen i Östergötlands län.1954. NS Gatukontor.1959.
9869. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Trafikanordning vid sektion 6/616-6/760. Plan. Vägförvaltningen i Östergötlands län. 1954. NS Gatukontor. 1959.
9870. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/504-6/518. Vägförvaltningen i Östergötlands län.1954. NS Gatukontor. 1959.
9871. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/540-6/550. Vägförvaltningen i Östergötlands län.1954. NS Gatukontor. 1959.
9872. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/560-6/588. Vägförvaltningen i Östergötlands län.1954. NS Gatukontor. 1959.
9873. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/600-6/640. Vägförvaltningen i Östergötlands län.1954. NS Gatukontor. 1959.
9874. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/650-6/633. Vägförvaltningen i Östergötlands län.1954. NS Gatukontor. 1959.
9875. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/660-6/670. Vägförvaltningen i Östergötlands län.1954. NS Gatukontor. 1959.
9876. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/676-6/680. Vägförvaltningen i Östergötlands län.1954. NS Gatukontor. 1959.
9877. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/683-6/685. Vägförvaltningen i Östergötlands län.1954. NS Gatukontor. 1959.
9878. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/693-6/704. Vägförvaltningen i Östergötlands län.1954. NS Gatukontor. 1959.
 
2751954 – 19599879. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/710-6/740. Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9880. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/748-6/760. Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9881. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/780-6/800. Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9882. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/820-6/860. Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9883. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/880-6/920. Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9884. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Tvärprofil 6/940-6/950. Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9885. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Väg till Lillie hålplats- Lövstad slott. Tvärprofil 0/000-0/080. Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9886. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Väg till Lillie hålplats- Lövstad slott. Tvärprofil 0/100-0/180. Utarbetad vid Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9887. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Väg till Lillie hålplats- Lövstad slott. Tvärprofil 0/200-0/280. Utarbetad vid Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9888. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Väg till Lillie hålplats- Lövstad slott. Tvärprofil 0/300-0/370. Utarbetad vid Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9889. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Väg till Lillie hålplats- Lövstad slott. Tvärprofil 0/380-0/390. Utarbetad vid Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9890. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Anslutningsramp; väg 796. Tvärprofil 0/160-0/180. Utarbetad vid Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9891. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Anslutningsramp; Lundsvik, Lövstad. Tvärprofil 0/020-0/060. Utarbetad vid Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9892. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Anslutningsramp; Lundsvik, Lövstad. Tvärprofil 0/080-0/140. Utarbetad vid Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9893. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Anslutningsramp; Lundsvik, Lövstad. Tvärprofil 0/160-0/200. Utarbetad vid Vägförvaltningen i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
 
2761950 – 19599894. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Anslutningsramp; Lundsvik, Lövstad. Tvärprofil 0/220-0/280. Vägförvaltning i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor. 1959.
9895. Linköpingsvägen Rv 1 mellan Lövstad-Norsholm. Ombyggnad. Anslutningsramp; Lundsvik, Lövstad. Väg 1147, 6/745-6/760. Tvärprofil 0/020-0/080. Vägförvaltning i Östergötlands län 1954(?). NS Gatukontor 1959.
9907. Finspångsvägen, Lv 213. Provisorisk barack, Östra Eneby Missionsförsamling Stadsäga 2092 B.
Plan, fasader, sektion. Dala-hus, Lingheds Sågverks AB/Svenska Entreprenad AB Stockholm, år 1951. NS Gatukontor. Reviderad 1959.
9917. Finspångsvägen, Lv 213. Mässbarack. Köksinredning. Ritad av G H-s, Svenska Entreprenad AB, Stockholm/Dala-hus, Lingheds Sågverks AB. NS Gatukontor. 1951.
9918. Finspångsvägen, Lv 213. Mässbarack. Skafferi, garderober. Ritad av G H-s, Svenska Entreprenad AB, Stockholm/Dala-hus, Lingheds Sågverks AB. NS Gatukontor. 1951.
9919. Finspångsvägen, Lv 213. Mässbarack. Plan, fasad, sektion. Ritad av KA/BH, Dala-hus, Lingheds Sågverks AB. NS Gatukontor. 1951.
9920. Finspångsvägen, Lv 213. Mässbarack. Takstolsplan. Ritad av CP, Svenska Entreprenad AB, Stockholm. NS Gatukontor. 1951.
9921. Finspångsvägen, Lv 213. Mässbarack. Yttertaksblock. Ritad av CP, Svenska Entreprenad AB, Stockholm. NS Gatukontor.1951.
9922. Finspångsvägen, Lv 213. Mässbarack. Bottenbjälklag. Ritad av G H-s, Svenska Entreprenad AB, Stockholm. NS Gatukontor. 1951.
9923. Finspångsvägen, Lv 213. Mässbarack. Plintritning. Ritad av G H-s, Svenska Entreprenad AB, Stockholm. NS Gatukontor.1951.
9924. Finspångsvägen, Lv 213. Mässbarack. Plan, sektion. Ritad av G H-s, Svenska Entreprenad AB, Stockholm,(Dala-hus). NS Gatukontor. 1951.
9925. Finspångsvägen, Lv 213. Mässbarack. Serveringsluckor. Ritad vid Dala-hus, Lingheds Sågverks AB. NS Gatukontor. 1950.
9926. Finspångsvägen, Lv 213. Mässbarack. Takluckor. Ritad vid Dala-hus, Lingheds Sågverks AB. NS Gatukontor.1951.
9927. Finspångsvägen, Lv 213. Mässbarack. Evakueringsskorsten. Ritad vid Dala-hus, Lingheds Sågverks AB. NS Gatukontor. 1951.
9928. Vällingby. Gång- och cykeltunnel. Måttsättnings-ritning. Stockholms Stads Gatukontor, utredningsavdelning, år 1951. NS Gatukontor 1959(?).
 
2771947 – 19599929. Bagarmossen 5. Gångtunnel under Rusthållarvägen mellan kv Gästfriheten och Sanningen. Stockholms Stads Gatukontor, utredningsavdelning, år 1953. NS Gatukontor, 1959(?).
9930. Bergslagsvägen. Gångtunnel till Ängby Läroverk. Måttritning. Stockholms Stads Gatukontor, utredningsavdelning, år 1947. NS Gatukontor, 1959(?)
9931. Kv Enväldet. Förslag ny kaj; situationsplan, plan,sektion. Ritad vid NS Hamnförvaltning, år
1959.
9932. Oljekaj; Hanholmen. Anläggningsplan. Ritad vid NS Hamnförvaltning, år 1959.
9933. Garage. Telestyrelsen i Norrköping. Golvplatta; arbetsritning. Ritad hos Nya Asfalt AB,
Stockholm år 1954. RW/BO. NS Gatukontor.
9934. Kloakpumpstation vid Uddevalla-varvet. Detalj lucka och lejdare. Ritad av BS, Uddevalla Stadsbyggnadskontor. NS Gatukontor.1950.
9935. Göteborgs Vattenverk. Bräcke lågzonreservoar. Rörritning. Plan. Ritad hos Göteborgs Vattenverk, år 1948, reviderad 1949. NS Gatukontor.
9936. Göteborgs Vattenverk. Bräcke lågzonreservoar. Rörritning. Sektion A-A. Ritad hos Göteborgs
Vattenverk. NS Gatukontor. 1948.
9937. Göteborgs Vattenverk. Bräcke lågzonreservoar. Sektion genom ventilkammare. Rörritning.
Ritad hos Göteborgs Vattenverk, år 1949.
9938. Göteborgs Vattenverk. Bräcke lågzonreservoar. Byggnadsritning. Plan. Ritad av Nils Einar Eriksson, arkitekt. SAR, Göteborg. NS Gatukontor. 1949.
9939. Göteborgs Vattenverk. Bräcke lågzonreservoar. Byggnadsritning. Fasader, sektioner.
Ritad av Nils Einar Eriksson, arkitekt. SAR, Göteborg. NS Gatukontor. 1949.
9949. Typritningar; Sandlada. Plan av grund. NS Gatukontor. 1959(?).
9950. Typritningar; Sandlada. Plan nedre del. NS Gatukontor. 1959(?).
9951. Typritningar; Sandlada. Plan övre del. NS Gatukontor. 1959(?).
9952. Typritningar; Sandlada. Längdfasad. NS Gatukontor. 1959.
9953. Typritningar; Sandlada. Längdfasad. NS Gatukontor.1959.
9954. Typritningar; Sandlada. Gavelfasad. NS Gatukontor. 1959.
9955. Typritningar; Sandlada. Gavelfasad. NS Gatukontor.1959.
 
2781953 – 19599956. Typritningar på sandlada. Sektion A-A, D-D. NS Gatukontor. 1959(?)
9957. Typritningar på sandlada. Sektion B-B. NS Gatukontor. 1959(?)
9958. Typritningar på sandlada. Sektion C-C. NS Gatukontor. 1959(?)
9959. Typritningar på sandlada. Sektioner A-A, B-B, C-C. NS Gatukontor.1959(?)
9960. Typritningar på sandlada. Hissbar lucka. Sektion A-A. NS Gatukontor.1959(?)
9961. Typritningar på sandlada. Plan. Sektioner A-A, B-B, C-C. NS Gatukontor. 1959(?)
9962. Typritningar på sandlada. Detalj 1. Sektioner A-A, B-B, C-C. NS Gatukontor.1959(?)
9963. Typritningar på sandlada. Armeringsritning. NS Gatukontor. 1959(?)
9964. Typritningar på sandlada. Snickeriförteckning. NS Gatukontor. 1959(?).
9965. Typritningar på sandlada. Snickeridetaljer. NS Gatukontor.1959(?)
9966. Typritningar på sandlada. Utvändig trappa. NS Gatukontor. 1959(?)
9967. Typritningar på sandlada. Sektioner transportrör med och utan botten. NS Gatukontor. 1959(?)
9968. Oxelbergsparken. Transformatorstation, toalett; yttre ledningar. NS Gatukontor.1959(?)
9983. Transformatorstation, urinoar m m; Kristinaskolan, kv Hörnet. Situationsplan. Ritad av Arne Strömdahl, arkitekt, SAR. NS Gatukontor. 1953.
9984. Transformatorstation, urinoar m m; Kristinaskolan, kv Hörnet. Plan. Ritad av Arne Strömdahl, arkitekt, SAR. NS Gatukontor. 1953.
9985. Transformatorstation, urinoar m m; Kristinaskolan, kv Hörnet. Fasader. Ritad av Arne Strömdahl,
arkitekt, SAR. NS Gatukontor.1953.
9986. Transformatorstation, urinoar m m; Kristinaskolan, kv Hörnet. Fasader, sektion. Ritad av Arne Strömdahl, arkitekt, SAR. NS Gatukontor. 1953.
9994. Gångtunnel under Riksväg 1 vid Värmlandsgatan(?). Hållfasthetsberäkningar. Utförd av Ingenjörsbyrån Centerlöf & Holmberg AB. NS Gatukontor. 1959.
 
279194910000. Ny stenkrossanläggning vid Torsstugan, Borgs församling. Läge, sektioner. Ritad av TL(?). NS Gatukontor. 1949.
10002. Stockholmsvägen; av Sv Gulf Oil AB föreslaget läge för bensinstation på SJ:s mark. Ritad av S-son. NS Gatukontor.1949.
10003. Trafikleder till och genom Norrköping. Skissförslag; plan, ritad av S-son (monterad på
pappskiva). G Östman. NS Gatukontor. 1949
 
2801950 – 195310004. Tekniska gymnasiet och yrkesskolorna. Förslag; ändring infarter. Plan. Ritad av S-son. NS Byggnadskontor. 1950.
10005. Stortorget; trädgårdsanläggning. Planteringsplan. NS Byggnadskontor. 1950.
10016. Ryttarängen; förslag till ordnande. Plan. Ritad av S-son. NS Byggnadskontor. G Östman. 1951.
10017. Västra Såpkullen; parkområde nordöstra delen. Plan. Ritad av Hv O. NS Byggnadskontor. Gust. Carlson. 1951.
10021. Förbifartsvägen: Riksbron-Linköpingsvägen. Parkområde; plan. Ritad av S-son.. NS Byggnadskontor. Gust. Carlson. 1951.
10022 a. Såpkullen; nordvästra parkområdet. Plan. Ritad av S-son. NS Byggnadskontor. 1951.
10022 b. Såpkullen; nordvästra parkområdet. Plan. Ritad av S-son. NS Byggnadskontor. 1951.
10030. Såpkullen; nordvästra parkområdet. Plan. Ritad av Bgn. NS Byggnadskontor. 1952.
10031. Såpkullen; nordvästra parkområdet. Planteringsplan. Ritad av Bgn. NS Byggnadskontor. 1952.
10037 a. Ryttarängen; parkanläggning. Arbets- och planteringsplan. Ritad av Bgn. G Östman. NS Byggnadskontor.1952. Reviderad år 1953.
10037 b. Ryttarängen; parkanläggning. Arbets- och planteringsplan. Ritad av Bgn, år 1952.
G Östman. NS Byggnadskontor. 1952.
10045. Stockholmsvägen; vägport vid Sandbyhov. Cirkulationsplats. Plan. NS Byggnadskontor. 1952.
10046. Såpkullen; östra området. Parkanläggning. Situationsplan. Ritad av Bgn. NS Byggnadskontor. 1952.
10047. Såpkullen; östra området. Parkanläggning. Arbetsritning. Ritad av Bgn. NS Byggnadskontor. 1952.
10048. Såpkullen; östra området. Parkanläggning. Planteringsplan. NS Byggnadskontor. 1952.
 
2811950 – 195610049. Kråkvilan. Förslag; makadamupplag med tillfartsvägar. Plan, ritad vid Fredrik Bachman Konsult. Ingenjörsbyrå, Stockholm. NS Byggnadskontor. 1952.
10052. Klingsbergsparken; parkanläggning.Situationsplan. Förslag av Bgn. NS Byggnadskontor. 1953. Reviderad 1955.
10053. Klingsbergsparken; parkanläggning. Arbetsritning. Konstruerad av Bgn. NS Byggnadskontor. 1953.
10054. Klingsbergsparken; parkanläggning. Planteringsplaner, ritade av Bgn. NS Byggnadskontor. 1954.
10056. Fredrikslund, Folkparken. Idéförslag; friluftsarena, sommarservering. Plan. Ritad av S-son. NS Byggnadskontor.1950.
10057. Rådhusets gård; parkering. Skissförslag. Ritad av HEkl. NS Byggnadskontor. 1953.
10059. Sandbyområdet 1; park- och lekområde. Situations- och planteringsplan. Utarbetad av
Bgn. G Östman. NS Byggnadskontor.1953
10065. Klingsbergsparken; pergola. Arbetsritning. Ritad av Bgn. NS Byggnadskontor.1954.
10067. Sandbyområdet 2; parkområde. Situations- och planteringsplan. Ritad av Bgn. NS Byggnadskontor. 1954.
10075. Hantverksparken; planteringsplan. Utarbetad av Bgn. NS Byggnadskontor. 1954.
10080. Rådhuset; byggnadskontoret lokaler. Inbyggnad källargång till lunchrum. Utarbetad av
Wtt. NS Byggnadskontor. 1951.
10086. Ljuraparken. Sektioner. Ritad av S-son. NS Gatukontor. 1955.
10087. Ljuraparken. Dusch- och lekområde, miniatyrgolfbana. Ritad av S-son. NS Byggnadskontor. 1955.
10088. Ljuraparken. Avlopp; profiler. Ritad av KT . NS Gatukontor. 1955.
10100. Västra Promenaden-Linköpingsvägen. Vägträffen-Norra Kungsgatan. Plan. Ritad av MS. NS Gatukontor. 1955.
 
2821944 – 195810103. Vrinnevihagen, Hageby; etapp 1. Park. Ritad av S Hm. NS Byggnadskontor. 1956.
10106. Fredrikslund, Folkparken. Avvägning, inmätning. Ritad av S-son. NS Byggnadskontor. 1948.
10107. Fredrikslund, Folkparken. Nivåkurvor, nuvarande. Ritad av S-son. NS Byggnadskontor. 1948.
10108. Fredrikslund, Folkparken. Idéförslag, nivåkurvor. Ritad av S-son. NS Byggnadskontor. 1950.
10110. Västra Sylten. Parkförslag; översiktsplan. Ritad av S H-m. NS Byggnadskontor. 1957.
10111. Eneby med omnejd; plan områdesgräns. Kostnader vatten och avlopp. Ritad av MS. NS Byggnadskontor. 1957.
10121. Norrköpings stadsvapen; tuschritning. Ritad av S-son(?). 1944.
10175. Stockholmvägen. Plan över berg. Ritad av Käl(?). NS Byggnadskontor. 1957.
10180. Folkparken; nya belysningsstolpar. Situationsplan. NS Byggnadskontor.1958.
10181. Manuell trafikräkning, 30/5-1/6 1958, utförd av A-zon, NS Gatukontor. 1958.
10182. Manuell trafikräkning, 25/5-31/5 1953./NS Gatukontor. 1958.
10183. Manuell trafikräkning, 24/5-30/5 1954./NS Gatukontor. 1958.
10184. Manuell trafikräkning, 24/5-29/5 1955./NS Gatukontor. 1958.
10185. Manuell trafikräkning, 21/5-27/5 1956./NS Gatukontor. U. å.
10186. Manuell trafikräkning, 28/5-30/5 1954. Fordonsvikter. Ritad av NE. NS Gatukontor. 1958.
 
2831951 – 196110187. Linköpingsvägen-Riksvägen; trafikplats. Vägmärken. Ritad av DR. NS Byggnadskontor. 1958.
10188. Plan; vägvisning. Ritad av PG. NS Byggnadskontor. 1958.
10189. Zonindelning för grusleveranser från Sandbolaget; karta. NS Byggnadskontor. 1951.
10191. S:t Olai Kyrkopark. Utforming och trädbestånd före omläggning. Plan. Ritad av H Ekl. Gust Carlsson. NS Byggnadskontor.
10192. S:t Olai Kyrkopark. Omdaning park; huvudritning. Plan. Ritad av H Ekl. NS Byggnadskontor. 1956. Reviderad 1956 och 1957.
10193. S:t Olai Kyrkopark. Omdaning park; arbetsritning. Plan. Ritad av H Ekl. Gust Karlsson. NS Byggnadskontor. 1956. Reviderad 1956, 1957.
10194. S:t Olai Kyrkopark. Stensatt plan framför huvudingång; arbetarritning. Gust Carlsson. . NS Byggnadskontor. 1956.
10195. Blomsterängen; parkförslag. Ritad av S H-m. NS Byggnadskontor.1959.
10216. Trafikolyckor inom Norrköping stad 1958. Plan. Ritad av MC. NS Byggnadskontor. 1959.
10217. Antal motorfordon i olika postdistrikt 1959. Ritad av MC. NS Byggnadskontor. 1959.
10218. Götaparken; förändring i anslutning till Folkets Hus. Huvudplan. Ritad av Hellerström. NS Byggnadskontor. 1959.
10219. Skarphagen; översiktsplan, plan, sektioner. Ritad av MS. NS Byggnadskontor. 1959.
10220. Kv Strömbrytaren 1. Förslag: parkeringsplats m m. Ritad av PG. NS Byggnadskontor. 1959. Ändringar 1960 och 1961.
10224. Karta; 11 branddammar i Norrköping. NS Byggnadskontor. 1959.
10225. Vidablicksparken, kv Skoveln och Skopan. Plan. Utarbetad av S Hellerström.. NS Byggnadskontor. 1959.
10229. Torsgatan-Ringborgs AB; befintlig och föreslagen byggnad. Plan. Konstruerad av H Ekl, ritad av Ogenstaf(?). NS Byggnadskontor.1959.
 
2841958 – 196610230. Vrinnevihagen. Hagebyparken etapp 1. Konstruerad av Hellerström. NS Byggnadskontor. 1959.
10291. Trafikolyckor i Norrköping 1959. Ritad av Ass. NS Byggnadskontor. 1960.
10292. Hageby; gatuindelningsplan. Plan, normalsektioner. Ritad av MS. NS Byggnadskontor. 1960.
10320. Riksväg 1, Stockholmsvägen; trafikplats under stambanan vid Sandbyhov. Plan. Klichéritning för
SKTF:s H8/1958. Ritad av MS. NS Byggnadskontor. 1958.
10323. Manuell trafikräkning fredagen 20/5-60, karta. Ritad av Ass. NS Byggnadskontor. 1960.
10324. Urinoarer och toaletter i Norrköping 1960. Ritad av MS. NS Byggnadskontor. 1960.
10325. Trafikolyckor inom Norrköping stad 1960. Ritad av Ass. NS Byggnadskontor. 1961.
10327. Parkavdelningens skötselområde 1960. Kopia, gjord av S-son. NS Byggnadskontor. 1960.
10328. Ungefärlig utsträckning; områden med dålig avrinning och högt grundvattenstånd. NS Byggnadskontor.ad år 1960.
10329. Skulptur "Spiral åtbörd", Kristinaplatsen; bassäng-fasad-formsättningsdetalj. Ritad av. Ogenstaf. NS Byggnadskontor.1961.
10330. Vidablicksparken, VA-ledningar; plan. Ritad av S-son. NS Byggnadskontor.1961.
10332. Skulptur "Spiral åtbörd", Kristinaplatsen; yttre elledningar. Ritad av Ogenstaf. NS Byggnadskontor. 1961.
10333. Vrinnevihagen, Västra Hagebyparken; planteringsplan, växtförteckning. Ritad av BB. NS Byggnadskontor.år 1961.
10342. Norra Kyrkogården; utvidgning mot Riksvägen. Dispositionsplan. Ritad av S-son. NS Byggnadskontor. 1961,
reviderad 1965.
10343. Norra Kyrkogården; utvidgning mot Riksvägen. Preliminära höjder. Ritad av BB. NS Byggnadskontor.1961. Reviderad 1965 och 1966.
 
2851961 – 196310345. Stockholmsvägen; trafikplats vid Sandbyhov. Ombyggnad. Plan. Ritad av A B. NS Byggnadskontor. 1961.
10346. Trafikolyckor inom Norrköping stad 1961. Ritad av A B. NS Byggnadskontor. 1962.
10349. Drottninggatan mellan Norra Promenaden-Oskar Fredriks bro; ombyggnad. Plan. Ritad av
A B. NS Byggnadskontor.1962, reviderad 1962 och 1963.
10357. Herrebrotippen; första utbyggnad. Plan. Ritad av B B. NS Byggnadskontor. 1962.
10358. Kv Staren; markeringstavla med 80 namn. Typritning. Ritad av A Jönsson. NS Byggnadskontor. 1962.
10359. Gångtunnel vid Finspångsvägen; plan, sektion. Ritad av V Åhlén(?). NS Byggnadskontor. 1962.
10361. Djäkneparksskolan; detaljer mur, trappa m m. M Carlsson. Stig Hellerström. NS Byggnadskontor. 1962.
10362. Centralparkerna; plan. NS Byggnadskontor. 1963.
10363. Parkskylt. Ritad av S-son. Stig Hellerström . NS Byggnadskontor. 1962.
10364. Trafikolyckor inom Norrköping stad 1962. Ritad av B O. NS Byggnadskontor. 1963.
10365. Skarphagen; parkplanering. Dispositionsplan. Ritad av M Carlsson. Stig Hellerström. NS Byggnadskontor. 1963
10366. Riksväg E4; planskild korsning Himmelstalund. Plan (gäller ej, se ritning från Orrje & Co). Ritad av V Åhlén. NS Byggnadskontor. 1963.
10367. Kv Sågaren. Förslag; skyddsplantering. Plan. Ritad av M Carlsson. Stig Hellerström. NS Byggnadskontor. 1963.
10369. Dalsgatan-Nygatan; iordningställande gata, parker, planteringar. Förstoring av ritning 8601. NS Byggnadskontor. 1963.
10370. Södra Hagebyparken, 4; avvägnings- och uppmätningsplan. Ritad av U S-son. NS Byggnadskontor. 1963.
10371. Södra Hagebyparken, 4; avvägnings- och uppmätningsplan. Ritad av U S-son. NS Byggnadskontor. 1963.
 
2861963 – 196610372. Mamreparken, Hagebyparken 3; parkplanering. Dragaregatan m m. Illustrationsplan.
Ritad av K Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1963.
10373. Mamreparken, Hagebyparken 3; parkplanering. Dragaregatan. m m. Arbetsritning. Ritad
av Äm. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1963.
10374. Mamreparken, Hagebyparken 3; parkplanering.Dragaregatan m m. Planteringsplan. Ritad av ÄM. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1963.
10377. Centralparkerna; trädinventering. Utarbetad av Äm. NS Gatukontor. 1963.
10378. Centralparker; avvägningsplan. Ritad av U Son(?)/M C. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1963.
10379. Göta- och Teaterparken m m; uppmätnings- och avvägningsplan. Ritad av U S-son. Stig Hellerström. NS Gatukontor.1963.
10383. Nordvästra Lindö; gatubredder och normalsektioner. Ritad av K Carlsson. NS Gatukontor. 1963.
10384. Fiskebyvägen, kv Kålen och Majsen; skiss. Ritad av M Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1963.
10385. Parkavdelningens distriktsindelning, år 1960. Översiktsplan. Ritad av A N. NS Gatukontor. år 1963.
10389. S:t Olofsskolan; linjemarkering. Plan. Ritad av K C-n. NS Gatukontor. 1963.
10390. Karl Johans Park; konstbevattningsförslag. Ritad av S D. Stig Hellerström. NS Gatukontor. §1963.
10391. Boktryckaregatan; grönområde. Skyddsplantering. Skiss, ritad av M Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1963.
10392. Södra Hagebyparken, Hagebyparken 4. Kv Kittet-kv Smygen. Grönområde. Arbetsritning.
Ritad av M Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1963.
10393. Södra Hagebyparken, Hagebyparken 4. Kv Ramen-kv Kittet. Grönområde. Arbetsritning.
Ritad av M Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1963.
10395. Himmelstalund; utställningsområdet. Markplanering. Ritad av L B. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1963.
10397. Södra Hagebyparken, Hagebyparken 4; Kv Kittet-kv Smygen, grönområde. Plantering.
Ritad av M Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1963, diverse revideringar 1966.
10398. Södra Hagebyparken, Hagebyparken 4; Kv Ramen-kv Kittet, grönområde. Plantering.
Ritad av M Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1963, diverse revideringar 1966.
 
2871963 – 196610399. Trafikolyckor inom Norrköping stad 1963. Ritad av M Svensson. NS Gatukontor. 1963.
10400. Dalsgatan-Nygatan, kv Klockan och Höjden. Parkplanering, vinkelstödmur. Ritad av M
Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10401. Enebyparken; dispositionsplan.Ritad av K P/S-son. NS Gatukontor. 1964.
10402. Kv Södertull. Museet; uppmätnings- och avvägningsritning. Ritad av L B/M S. NS Gatukontor.1963.
10403. Södra Hagebyparken. Hagebyparken 4. Kv Ramen-kv Kittet. Grönområde; ledningsritning.
Ritad av Lmj. NS Gatukontor.1964, diverse revideringar 1966.
10404. Södra Hagebyparken. Hagebyparken 4. Kv Kittet-kv Smygen. Grönområde; ledningsritning.
Ritad av Lmj. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964, diverse revideringar 1966.
10405. Skarphagshemmet. Sandlådor. Ritad av M Svensson. NS Gatukontor. 1964.
10406. Skarphagshemmet. Ändring. Plan. Ritad av M Svensson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10407 a. Södra Hageby - parkerna. Dispositionsplan. Ritad av S-son. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10407 b. Södra Hageby - parkerna. Dispositionsplan med hänvisning till arbetsritningar. Ritad av S-son. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10409. Hageby Södra skola. Markplanering; arbetsritning. Ritad av K C-n. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10410. Hageby Södra skola. Planteringsplan. Ritad av M Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10411. Hageby Södra skola. Illustration. Ritad av K C-n. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10412. Smedby. Parkområde mellan kv Malen och Guldstekeln. Uppmätnings- och avvägningsritning. Ritad av M Svensson/M C. NS Gatukontor. 1964.
10415. Enebyparken 1. Attungsgatan; sandlåda. Konstruktionsritning. Ritad av I J. Stig Hellerström. NS Gatukontor.1964.
 
2881963 – 196410416. Smedbyskolan, kv Malen; markplanering. Arbetsritning. Ritad av Marie-Louise Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10417. Smedbyskolan, kv Malen; markplanering. Plantering. Ritad av Marie-Louise Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10418. Smedbyskolan, kv Malen; markplanering. Illustrationsritning. Ritad av Marie-Louise Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10420. Busstation, Godsgatan; plan alternativ 3. Ritad av L P. NS Gatukontor. 1963.
10421. Museet; omläggning parkområde. Arbetsritning. Ritad av Marie-Louise Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10422. Museet; omläggning parkområde. Plantering. Ritad av Marie-Louise Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10426. Uppförstoring; ritning 20928. Ritad av K C-n. NS Gatukontor. 1963.
10427. Johannisborgs slottsruin. Förslag; iordningställande. Ritad av S-son. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10428. Ståthögavägen; arbetsplan del Ingelstagatan-Norra Promenaden km 0/000-1/050.
Väganslutning km 0/800. Plan. Ritad av M Nilsson. NS Gatukontor. 1964.
10432. Museet; omläggning parkeringar. Illustrationsritning. Ritad av Marie-Louise Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10434. Ljura bäck; spåromläggning för Hageby Centrum. Plan, profil. Ritad av K T/Lmj. NS Gatukontor. 1964.
10435. Boktryckaregatan; grönområde, skyddsplantering. Planteringsritning. Ritad av Marie-Louise Carlsson. NS Gatukontor. 1964.
10440. Norra Hageby mellan Ravingatan- kv Hemmet. Arbetsritning. Ritad av Marie-Louise Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10441. Norra Hageby mellan Ravingatan- kv Hemmet. Plantering. Ritad av Marie-Louise Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10442. Norra Hageby mellan Ravingatan- kv Hemmet. Ledningsritning. Ritad av Marie-Louise
Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10443. Norra Hageby mellan Ravingatan- kv Hemmet. Illustrationsritning. Ritad av Marie-Louise Carlsson. NS Gatukontor. 1964.
 
2891964 – 198010446. Kv Spegeln; barnträdgård. Arbetsritning. Ritad av Marie-Louise Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10447. Kv Spegeln; barnträdgård. Planteringsritning. Ritad av Marie-Louise Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964.
10448. Källtorpsområdet. Planteringsritning. Ritad av K Carlsson. NS Gatukontor. 1964.
10449. Kv Borgmästaren; ålderdomshem. Arbetsritning. Ritad av K C-n, år 1964. Odlingsytor
senast reviderad 1980. Stig Hellerström. NS Gatukontor.
10450. Kv Borgmästaren; ålderdomshem. Illustrationsritning. Ritad av K C-n, år 1964. Stig Hellerström. NS Gatukontor. Odlingsytor senast reviderade 1980.
10451. Hageby Norra skola, kv Grunden. Arbetsritning. Ritad av Marie-Louise Carlsso. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1965. Diverse revideringar 1966-1967.
10452. Hageby Norra skola, kv Grunden. Plantering; plan. Ritad av Marie-Louise Carlsson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1965. Diverse revideringar 1967-1968.
10453. Hageby Norra skola, kv Grunden. Illustrationsritning. Ritad av Marie-Louise Carlsson . Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1965. Diverse revideringar 1967-1968.
10454. Trafikolyckor. Norrköping stad 1964. Ritad av M S/B O. NS Gatukontor. 1965.
10455. Enebyparken; lekplats. VA-ledningar. Ritad av S-son. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1964, reviderad 1965-1966.
10456. Kajbyggnad utmed kv Hertigen. Sammanställning. Ritad av L R. NS Gatukontor. 1965.
10457. Kajbyggnad utmed kv Hertigen. Armering; plan, sektioner m m. Ritad av L Rahm. NS Gatukontor. 1965.
10459. Enebyparken; lekplats. Avvägningsritning. Ritning av K C. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1965.
10460. Ljuraparken; lekplats, hundrastgård. Diverse ändringar. Plan. Ritad av M C. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1965, reviderad 1965 och 1967.
10467. Himmelstalund, utställningsområde 1966; illustrationsritning. Ritad av A Nylin. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1966.
10468. Tunnel Lidalelden vid Hageby Centrum. Förslag. Plan. Ritad av L Rahm. NS Gatukontor.1965.
 
2901962 – 196710469 a. Glan. Bottendjup; kopierad från karta över sjön Glan. Ritad av A Nylin. NS Gatukontor. 1965.
10469 b. Glan. Bottendjup; kopierad från karta över sjön Glan. Ritad av A Nylin. NS Gatukontor. 1965.
10469 c. Glan. Bottendjup; kopierad från karta över sjön Glan. Ritad av A Nylin. NS Gatukontor. 1965.
10469 d. Glan. Bottendjup; kopierad från karta över sjön Glan. Ritad av A Nylin. NS Gatukontor. 1965.
10470. Kv Sleven; ledningar, höjder. Skiss, abetsritning. Ritad av K C-n. Stig Hellerström.. NS Gatukontor. 1964
10473. Lidaleden-Hagebygatan; perspektiv trafikkorsning. Ritad av L Rahm. NS Gatukontor. 1965.
10474. Ryttarängen; uppmätningsritning. Ritad av M Carlsson. NS Gatukontor. 1965.
10475. Lövstad. Trafikplats: ombyggnad för högertrafik. Utsättningsplan. Ritad av B Olofsson(?). NS Gatukontor. 1965.
10477. Sandlåda; detalj. Arbetsritning. Ritad av B N. NS Gatukontor. NS Gatukontor. 1965.
10478. Kv Kålen och Majsen. Lekplats; arbetsritning. Ritad av Marie-Louise Carlsson. NS Gatukontor. Stig Hellerström.1965.
10479. Kv Kålen och Majsen. Grönområde. Arbets- och planteringsplan. Ritad av MC/KC-n. NS Gatukontor. Stig Hellerström. 1965.
10480. Korsning Hagebygatan/Snickaregatan, alternativ 1. Förslag; utbyggnad med gångtunnel. Ritad
av A Lindh. NS Gatukontor. 1965.
10486. Sylten. Rosengård; avvägning. Ritad av K C-n. NS Gatukontor. Stig Hellerström. 1962.
10487. Lidaleden del 1. Utsättningsritning 0/000-0/200. Anslutning till Hagebygatan.
Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1965. Diverse revideringar 1965-1967.
10488. Lidaleden del 1. Plan; befintliga ledningar. Ritad av S D. NS Gatukontor. 1965.
10489. Lidaleden del 1. Planritning 0/000-0/200. Anslutning till Hagebygatan. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1965. Diverse revideringar 1966-1967.
10490. Lidaleden del 1. Anslutning till Hagebygatan. Trafikriktning vid vänstertrafik. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1965. Diverse revideringar 1965-1967.
10491. Lidaleden del 1. Anslutning till Hagebygatan. Trafikritning vid högertrafik. Ritad av A Lindh,
år 1965. Diverse revideringar 1966-1967.
10492. Lidaleden del 1. Normalsektioner. Hagebygatan. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1965.
 
2911964 – 198010493. Inre hamnen; trafikundersökning tisdag 24 november 1964. Ritad av A Nylin. NS Gatukontor. 1965.
10494. Kv Sleven; markplanering. Illustrationsplan A. Ritad av A Nylin. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1965
10495. Hamnbron med anslutningar; gångtunnel norra landfästet. Förslag. Skiss. Ritad av P Olsson. NS Gatukontor. 1967. Diverse revideringar 1968.
10496. Västra Smedby; situationsplan. Ritad av A Nylin. NS Gatukontor. 1966.
10500. Östra Eneby kyrkogård; utvidgning. Illustrationsritning. Ritad av A Nylin. Stig Hellerström. NS Gatukontor.1966. Ändringar 1966 och 1968.
10501. Trafikolyckor inom Norrköping stad 1965. Ritad av B Olofsson(?). NS Gatukontor. 1966.
10503. Kv Sleven; Skarphagsskolan. Arbetsritning. Ritad av A Nylin/KC. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1966
10505. Kv Sleven; Skarphagsskolan. Plantering. Ritad av A Nylin/KC. Stig Hellerström.. NS Gatukontor. 1966
10507. Hagebyleden. Albrektsvägen-Lidaleden. Plan; anslutning av Albrektsvägen. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1966.
10508. Hagebyleden. Albrektsvägen-Lidaleden.Trafikritning; anslutning av Albrektsvägen. Ritad av
A Lindh. NS Gatukontor. 1966.
10509. Hagebyleden. Albrektsvägen-Lidaleden. Utsättning; anslutning av Albrektsvägen. Ritad av
A Lindh. NS Gatukontor. 1966.
10510. Hagebyleden. Albrektsvägen-Lidaleden. Erforderlig utbyggnad för1980-års trafik och riksväg
15 utbyggd. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1966.
10511. Hagebyleden. Albrektsvägen-Lidaleden. Eventuell framtida utbyggnad med förbindelse till
Södra Promenaden för 1980-års trafik. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1966.
10513. Kv Borgmästaren; ålderdomshem. Plantering. Ritad av M-B N, år 1966. Reviderade odlingsytor 1980.
10514. Östra Eneby kyrkogård; utvidgning. Illustrationsritning. Etapp 1. Ritad av A Nylin.
Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1966
 
2921965 – 196810515. Utställningsområde, Himmelstalund. Pergola över väg; enkel stolprad med överliggare. Ritad av A Nylin, år Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1966
10516. Utställningsområde, Himmelstalund. Trästaket; sortiment. Ritad av A Nylin. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1966.
10517. Marieborgs trafikplats; ombyggnad för högertrafik. Arbetsplan. Ramp 1 och 2. Ritad av B Adolfsson . NS Gatukontor. 1966.
10518. Marieborgs trafikplats; ombyggnad för högertrafik. Arbetsplan. Ramp 3 och 4. Ritad av B Adolfsson . NS Gatukontor. 1966.
10519. Sandbyhovsviadukten. E-4 - Ståthögavägen; ombyggnad för högertrafik. Arbetsplan. Ritad av
A Lindh. NS Gatukontor. 1966.
10521. Utställningsområde, Himmelstalund. Höga hägnader; sortiment. Ritad av M-B N.
Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1966.
10522. Utställningsområde, Himmelstalund. Detaljritning. Pergola vid mur av storgatsten. Ritad av
M-B N. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1966.
10523. Fridtunatäppan; omläggning. Arbetsritning. Ritad av MS/S-son. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1965. Komplettering m m 1966.
10525. Sjukhem för lättskött psykiskt sjuka; Sandbyhov. Planteringsplan. Ritad av A Nylin. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1966
10527 a. Utställningen, Himmelstalund "Blomstertorget." Blomsterlök, hösten 1966. Ritad av M-b N. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1966.
10527 b. Utställningen, Himmelstalund "Blomstertorget." Ritad av Mb N. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1966.
10528. Sandbyhovsviadukten. E-4 - Ståthögavägen; ombyggnad för högertrafik. Arbetsplan. Ritad
av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1966.
10529. Norr Tull; ombyggnad för högertrafik. Förslagsplan. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1966.
10532. Hamnbron. Bankpålning. Ritad av P Olsson. NS Gatukontor. 1967. Reviderad 1967-1968.
10533. Hamnbron. Dykarundersökning. Ritad av P Olsson. NS Gatukontor. 1967.
 
2931966 – 196810534. Källtorpsområdet, kv Norden. Planteringsritning. Ritad av Mb N. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1966.
10535. Källtorpsområdet, kv Norden. Ritad av Mb N, år. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1966.
10536. Österled; Förslag 2, plan. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1967.
10537. Österled; Del Lindö-Söderleden alternativ 1. Plan. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1967.
10538. Österled; Delen Lindö-Söderleden alternativ 2. Plan. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1967.
10539. Hamnbron med anslutningar; stödmur vid Packhusgatan. Situationsplan, plan, elevation, tvärsektion. Ritad av P Olsson. NS Gatukontor. 1967.
10540. Norr Tull; ombyggnad för högertrafik. Arbetsplan. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1967.
10541 a. Norr Tull; ombyggnad för högertrafik. Vägbanemarkeringar. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1967.
10541 b. Norr Tull; ombyggnad för högertrafik. Utsättningsplan. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1967.
10542. Himmelstalundsbadet. Grönområde. P-plats; arbets- och planteringsritning. Ritad av S-son. NS Gatukontor. 1966.
10543. Himmelstalundsbadet. Grönområde kring bassänger; illustrationsritning. Ritad av S-son. NS Gatukontor. 1966.
10546. Folktes hus; Götaparken. Arbetsritning. Ritad av P S. NS Gatukontor. 1967, ändringar 1967 och 1968.
10547. Folktes hus; Götaparken. Planteringsritning. Ritad av PS/A Nylin. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1967
10548. Folktes hus; Götaparken. Illustration. Ritad av P S/A Nylin. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1967.
 
2941967 – 197710549. Klingsborgsskolan. Tillbyggnad. Arbetsritning. Ritad av A Nylin . Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1967. Diverse revideringar 1968 och 1970.
10550. Klingsborgsskolan. Tillbyggnad. Planteringsritning. Ritad av P S. Stig Hellerström. NS Gatukontor. år 1967. Reviderad 1968.
10551 a. Klingsborgsskolan. Tillbyggnad. Illustrationsritning. Ritad av A Nylin . Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1967. Reviderad 1968 och 1974.
10551 b. Klingsborgsskolan. Tillbyggnad. Illustrationsritning; tillägg för lekredskap. Ritad av A Nylin . Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1967, reviderad 1968.
10552. Klingsborgsskolan. Detaljritning; staket. Längdhopps- och löparbana. Ritad av P S . Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1967.
10557. Hamnbron i Norrköping. Pumparrangemang i gångtunnel. Förslag. Plan, sektioner. Ritad av R K . Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1967.
10559. Kv Gattet, barnstuga. Arbetsritning; plan. Ritad av A Nylin . Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1967. Reviderad 1967 och 1968.
10560. Kv Gattet, barnstuga. Planteringsritning. Ritad av A Nylin. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1967. Reviderad 1967 och 1968.
10561. Kv Gattet, barnstuga. Illustrationsritning. Ritad av A Nylin . Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1967. Reviderad 1967 och 1968.
10566. Hamnbron i Norrköping. Förstärkning, påbyggnad befintlig kaj utmed Fleminggatan. Situationsplan, plan, elevation, sektioner. Ritad av P O. NS Gatukontor. 1968.
10573. Hageby-Smedby; parkområde vid kv Hissen. Illustrationsritning. Ritad av A Nylin . Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1967.
10574. Hageby-Smedby; parkområde vid kv Hissen - Södra delen; arbetsritning. Plan. Ritad av
A Nylin. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1967. Diverse revideringar 1968 och 1977.
10575. Hageby-Smedby; parkområde vid kv Hissen - Södra delen; planteringsritning. Plan. Ritad av
A Nylin. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1968.
10576. Hageby-Smedby; parkområde vid kv Hissen - Norra delen; arbetsritning. Plan. Ritad av
A Nylin . Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1967.
10577. Hageby-Smedby; parkområde vid kv Hissen - Norra delen; planteringsritning. Plan. Ritad av
A Nylin . Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1968.
 
2951966 – 197310578. Hamnbron i Norrköping. Ombyggnad av kaj utmed Fleminggatan. Förslag; situationsplan, plan, elevation, sektioner. Utarbetad av LL. NS Gatukontor. 1968.
10579. Trafikplats; Lidaleden och V ramperna. Riksväg 15 m m. Detaljplan. Ritad av A Lindh, år 1968. NS Gatukontor. Reviderad 1970 och 1973.
10580. Trafikplats; Lidaleden och V ramperna. Riksväg 15 m m. Utsättningsplan. Ritad av A Lindh . NS Gatukontor.1968.
10581. Trafikplats; Söderleden. Riksväg 15 m m. Fört över huvudpunkter, element m m. Ritad av A Lind . NS Gatukontor. 1968.
10583. Trafikplats; Lidaleden. Trafikritning, plan. Ritad av A Lindh . NS Gatukontor. 1968. Reviderad 1970. Komplettering 1971 och 1973.
10584. Hamnbron m m. Befintlilga telekablar; plan uå. Gångtunnel. Ritad av PO . NS Gatukontor. 1968.
10585. Hamnbron m m. Befintliga och projekterade gasledningar uå. Gasledning och gångtunnel,
ritad av P O . NS Gatukontor. 1968.
10586. Vägmärken. Nedtagas p g a beslut i trafiknämnd. Utarbetad av J E L . NS Gatukontor. 1966.
10587. Vägmärken. Uppsättas p g a beslut i trafiknämnd. Utarbetad av J E L . NS Gatukontor. 1966.
10588. Vägmärken. Nedtagas p g a beslut i trafiknämnd. Utarbetad av J E L . NS Gatukontor. 1966.
10589. Vägmärken. Uppsättas p g a beslut i trafiknämnd. Utarbetad av J E L . NS Gatukontor. 1966.
10590. Väg 799; Gamla Övägen inom Norrköpings stad, delen Albrektsvägen-St Snutan. Etapp 3 B; profil. Ritad av B Adolfsson . NS Gatukontor. 1968.
10591. Väg 799; Gamla Övägen inom Norrköpings stad, delen Albrektsvägen-St Snutan. Etapp 3 A; profil. Ritad av B Adolfsson . NS Gatukontor. 1968.
10593. Väg 799; Gamla Övägen inom Norrköpings stad, delen Albrektsvägen-St Snutan. Trafikritning; ansluten 0/285 Ektorpsgatan-Gröndalsgatan. Plan. Etapp 3 B. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1968.
10594. Väg 799; Gamla Övägen inom Norrköpings stad, delen Albrektsvägen-St Snutan. Ansluten
1/041 Vilbergsgatan. Plan. Etapp 3 B. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1968.
10595. Väg 799; Gamla Övägen inom Norrköpings stad, delen Albrektsvägen-St Snutan. Ansluten
1/759 Vilbergsgatan. Plan. Etapp 3 A. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1968.
 
2961968 – 197010596. Parkområde, kv Hissen; lekplats. Plan, detaljer. Ritad av A Nylin. NS Gatukontor. 1968.
10597. Cityringen med Oskar Fredriks Bro 1:a utbyggnad. Alternativ 1. Del Trädgårdsgatan-O F B-Slottsgatan. Ritad av M Nilsson. NS Gatukontor. 1968.
10598. Cityringen med Oskar Fredriks Bro 1:a utbyggnad. Alternativ 2 med provisorisk anslutning till Gamla Rådstugugatan. Plan. Del Fleminggatan-O F Bro-Slottsgatan. Ritad av M Nilsson. NS Gatukontor. 1968.
10603. Hamnbron i Norrköping. Förslag; gångförbindelse under brons norra landfäste. Plan, sektion. Ritad av P O . NS Gatukontor. 1968.
10604. Hageby-Smedby, kv Huset-kv Hyran; grönområde vid Riksväg 15. Arbets- och planteringsritning.
Ritad av A Nylin. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1968.
10605. Hamnbron i Norrköping. Räcken; plan. Ritad av P Olsson. NS Gatukontor. 1968.
10607. Albrektsvägen-Hagebygatan. Signalreglering av korsning. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1968.
10610. Hamnbron i Norrköping. Lecautfyllnad; plan, sektioner. Ritad av L L. NS Gatukontor. 1968.
10612. Vattenverket-Fiskeby. Grönområde vid lågreservoar. Planteringsritning. Plan. Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1968.
10613. Sjötullsgatan-Östra Promenaden. Markundersökning; borrhålsplan. Ritad av G B. NS Gatukontor. 1968.
10614. Kv Örhänget 1, Vilbergen. Kyrka och ungdomsgård. Illustrationsritning. Ritad av M B Svensson. Stig Hellerström . NS Gatukontor.1968. Diverse revideringar 1969.
10615. Kv Örhänget 1, Vilbergen. Kyrka och ungdomsgård. Grovplanering; plan. Ritad av M B Svensson/K E. Stig Hellerström . NS Gatukontor. 1968. Ändringar 1969.
10616. Kv Örhänget 1, Vilbergen. Kyrka och ungdomsgård. Arbetsritning; plan, sektion. Ritad av
K E/MB S. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1969.
10617. Norra Kyrkogården. Utvidgning mot Riksvägen-Finspångsvägen. Arbetsritning. Plan. Ritad av A Nylin. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1968. Ändringar 1969-1970.
10618. Norra Kyrkogården. Utvidgning mot Riksvägen-Finspångsvägen. Illustrationsritning; plan.
Ritad av A Nylin. Stig Hellerström. NS Gatukontor. år 1968. Reviderad 1969.
10619. Norra Kyrkogården. Utvidgning mot Riksvägen-Finspångsvägen. Ledningsritning. Ritad av
A Haglund. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1968.
10620. Norra Kyrkogården. Utvidgning mot Riksvägen-Finspångsvägen. Planteringsritning; plan.
Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1969.
 
2971968 – 197210623. Stadsäga 3047. Rörfabrik. Preliminärt skissförslag; plan. Ritad av L Dahlström. Gäller
ej - se ritning 21871. NS Gatukontor. 1968.
10627. Trafikplats Riksväg 15-Brånnestadsgatan. Detaljplan. Brånnestadsgatan och ramper. Ritad
av A Lindh. NS Gatukontor. 1969. Reviderad 1970. Stadsplanegräns 1971.
10628. Trafikplats Riksväg 15-Brånnestadsgatan. Detaljplan. Utsättningsplan. Brånnestadsgatan
och ramper. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1969.
10630. Förslag. Markdisposition vid pumpstation. Hamnbroområdet; arbets- och planteringsritning.
Plan. Ritad av MB Svensson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1969. Sektion mur, plantering 1970.
10631. Stadsäga 3047. Rörfabrik. Grundritning; plan. Ritad av Lars Dahlström. NS Gatukontor. 1969.
10632. Rv 51. Finspångsvägen inom Norrköpings stad. Melby-Kvillingevägen. Del 2. Sektion 4/333-10/400. Plan, ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1969.
10633. Rv 51. Finspångsvägen inom Norrköpings stad. Melby-Kvillingevägen. Del 2. Sektion 4/333-10/400.
Profil, ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1969.
10634. Rv 51. Finspångsvägen inom Norrköpings stad. Melby-Kvillingevägen. Del 2. Sektion 4/333-10/400. Profil, ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1969.
10635. Rv 51. Finspångsvägen inom Norrköpings stad. Melby-Kvillingevägen. Del 2. Sektion 4/333-10/400.
Längdprofil, ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1969.
10636. Rv 51. Finspångsvägen inom Norrköpings stad. Melby-Kvillingevägen. Del 2. Sektion 4/333-10/400.
Längdprofil, ritad av B Adolfsson, år 1969.
10637. Rv 51. Finspångsvägen inom Norrköpings stad. Melby-Kvillingevägen. Del 2. Sektion 4/333-10/400.
Längdprofil, ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1969.
10638. Gustaf Adolfsplan och Riksväg 15. Plan. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1969. Reviderad 1970, 1971,
1792.
10640 a. Gustaf Adolfsplan och Riksväg 15. Plan. Förslag; naturvårdande åtgärder. Illustrationsritning. Ritad av A Lindh/AH. NS Gatukontor. 1969, reviderad 1970, 1972.
10640 b. Gustaf Adolfsplan och Riksväg 15. Plan. Förslag; naturvårdande åtgärder. Plantering.
A Lindh/A Haglund. NS Gatukontor. 1972.
10641. Brandstation; om- och tillbyggnad. Arbetsritning; plan. Ritad av MB Svensson, år 1969.
Ändrad 1970. Stig Hellerström
10642. Brandstation; om- och tillbyggnad. Planteringsritning; plan. Ritad av A Haglund/P S. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1969. Reviderad 1970. Komplettering 1971.
10643. Brandstation; om- och tillbyggnad. Illustrationsritning. Ritad av MB Svensson. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1969. Gångbana Albrektsvägen 1970.
 
2981969 – 197010644. Enebyparken. VA-ledningar; plan med höjder. Ritad av Lmj. StigHellerström. NS Gatukontor. 1969.
10659. Enebyparken. Arbetsritning; plan. Ritad av A Haglund. StigHellerström. NS Gatukontor. 1969. Reviderad 1969-1970.
10660. Enebyparken. Planteringsritning. Ritad av K E/A H. StigHellerström. NS Gatukontor.1969.
10661. Enebyparken. Illustrationsritning; plan. Ritad av K E/A H. StigHellerström. NS Gatukontor. 1969. Kompletterad och reviderad 1970.
10662. Enebyparken. Skolidrottsplats; detaljer. Ritad av A Haglund . StigHellerström. NS Gatukontor.1969.
10664. Stadsäga 3047. Rörfabrik. Grundritning. Plan. Ritad av L Dahlström. StigHellerström. NS Gatukontor. 1969.
10665. Stadsäga 3047. Rörfabrik. Grundritning. Fasader; grundmur. Ritad av L Dahlström. NS Gatukontor.1969.
10666. Kv Örhänget 1, Vilbergen. Kyrka och ungdomsgård. Planteringsritning; plan. Ritad av MB S/K E. StigHellerström. NS Gatukontor. 1969.
10667. Kv Lampan; lekplats. Detaljer. Ritad av A Haglund. StigHellerström. NS Gatukontor. 1969.
10668. Cykelgarage; principritning. Ritad av K E. StigHellerström. NS Gatukontor. 1969.
10670. Folkets Park; trafikskola. Illustrationsritning. Ritad av K E. StigHellerström. NS Gatukontor. 1969. Vägändring m m, 1970.
10671. Folkets Park; trafikskola. Arbetsritning; plan. Ritad av K E. StigHellerström. NS Gatukontor. 1969. Vägändring m m, 1970.
10672. Folkets Park; trafikskola. Plantering; plan. Ritad av K E. StigHellerström. NS Gatukontor.år 1969. Vägändring m m, 1970.
10674. Floras Kulle, Folkparken. Illustrationsritning. Ritad av K E. StigHellerström. NS Gatukontor. 1969(?)
10675. Floras Kulle, Folkparken. Arbetsritning; plan. Ritad av K E. StigHellerström. NS Gatukontor. 1969(?)
10676. Floras Kulle, Folkparken. Planteringsritning; plan. Ritad av K E. StigHellerström. NS Gatukontor. 1969(?)
 
2991969 – 197910680. Hamnbron i Norrköping. Ombyggnad; kaj utmed Fleminggatan. Granitbeklädnad. Tvärsektion, elevation. Ritad av PO. Ns Gatukontor. 1969. Detalj kramla 1970.
10681. Hamnbron; inmätning bottenplattor. Ritad av K Lager. NS. 1969.
10684. Spontkulvert Ljura bäck. Plan, sektioner. Ritad av PO. NS Gatukontor. 1969.
10685. Spontkulvert Ljura bäck. Mått, armering. Ritad av PO. NS Gatukontor. 1969.
10686. Hamnbroleden; plan. Norra Promenaden/Packhusgatan. Signaler, målning, vägmärken.
Ritad av K Lager. NS Gatukontor. 1969.
10687. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen. Del Skälv-Finspångsvägen. Km 0/000-1/320. Vägmärkesplan.
Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1969. Anslutningsleder 1972.
10688. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen. Del Skälv-Finspångsvägen. Km 1/320-2/100. Vägmärkesplan.
Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1969.
10695. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen. Del Skälv-Finspångsvägen. KM 1/320-1/940. Plan. Ritad av
K Lager. NS Gatukontor. 1969.
10697. Hageby Norra Skola, kv Grunden. Kompletterande arbeten. Arbets- och planteringsritning.
Ritad av A Haglund. NS Gatukontor. 1969.
10698. Järnvägsspår till kv Hospitalsholmen. Bro över Ljura bäck. Förslag. Alternativ 1. Situationsplan, plan, elevation. Ritad av P Olsson. Ej utförd. NS Gatukontor. 1969.
10699. Järnvägsspår till kv Hospitalsholmen. Bro över Ljura bäck. Förslag. Alternativ 2. Situationsplan, plan, elevation. Ritad av P Olsson. Rj utförd. NS Gatukontor.1969.
10700. GVA-plan. Vilbergen enligt ändrad stadsplan 1969-10-21. Ritad av Lm J. NS Gatukontor. 1969.
10702. Södra Hamnen; broar över Ljura bäck. Principförslag. Ej utförd. Situationsplan, tvärsektioner.
Ritad av P O. NS Gatukontor. 1970.
10704. Vilbergen. Översikt; areal. Ritad av L-EL, I P. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1977.
10705. Glan; djupkarta upprättad efter lodningar 13-14/6-67. W=21,75 möh. NS Gatukontor. Inkom 1979.
 
3001970 – 198010706. Stadsäga 3048. Växthus, Sylten. Grundritning; plan, sektioner. Ritad av K K. NS Gatukontor. 1980.
10707. Arbetplan; delen Ingelstagatan-Norra Promenaden. Km 0/000-1/050. Korsningen Norra Promenaden. Trafikritning, högertrafik. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1970(?)
10708. Arbetplan; delen Ingelstagatan-Norra Promenaden. Km 0/000-1/050. Väganslutn 0/800. Trafikritning, högertrafik. Ritad av A Lindh . NS Gatukontor. 1970(?).
10714 a. Relationsritning. Riksväg 15. Vertikal sanddränering. Sektion 1/540-1/590. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1970.
10714 b. Riksväg 15. Vertikal sanddränering. Sektion 1/540-1/590. Ritad av A Lind. Gäller ej. NS Gatukontor. 1970.
10720. Riksväg 15 m m. Massdiagram. Km -0/060-1/000. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1970.
10721. Riksväg 15 m m. Massdiagram. Km 1/000-2/000 . Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1970.
10722. Enebyparken; detaljritning sandlåda. Duschplats. Ritad av K Lindström. NS Gatukontor. 1970(?)
10723. Norra Promenaden/Hamnbroleden. Trafikplats. Förslag 1. Planskiss. Ritad av K Lager. NS Gatukontor. 1970. Reviderade ramper 1971.
10724. Norra Promenaden/Hamnbroleden. Trafikplats. Förslag 2. Planskiss. Ritad av K Lager. NS Gatukontor. 1970. Reviderade ramper 1971.
10725. Hageby-Smedby; grönområde kv Dörren. Illustrationsritning. Alternativförslag. Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1970(?).
10726. Kv Dörren. Arbetsritning.Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1970. Kompletteringar 1971, 1972.
10727. Kv Dörren. Planteringsritning. Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1970. Ny växtförteckning 1972.
10728. Händelö. Översiktlig naturinventering. Ritad av K Lindström. NS Gatukontor. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1970.
10729. Händelö. Översiktlig naturinventering. Ritad av K Lindström. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1970.
10730. Händelö; översiktlg naturinventering. Ritad av K Lindström. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1970.
 
3011970 – 197210732. Vilbergen; illustrationsritning. Ritad av K Lindström. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1970. Komplettering 1972.
10734. Ståthögavägen-Ingelstagatan; Förslag; ombyggnad. Alternativ 2. Ritad av H S. NS Gatukontor. 1970.
10735. Riksväg 15 m m. Trafikmängd/dygn 1975. Ritad av H Scheele(?). NS Gatukontor. 1970.
10736. Östra Promenaden: Översikt; ritning trafikutredning. Ritad av H Scheele(?). NS Gatukontor. 1970.
10742. Kättsätter,område A, B, C. GVA-plan, PARK- utbyggnad. Ritad av Lm J. NS Gatukontor. 1971.
10748. Södra Promenaden; Hörngatan-Drottninggatan. Signalreglering. Ritad av K Lager. NS Gatukontor. 1971.
10751. Villautställningen DU 71. Planteringsritning; detalj. Ritad av Kj K. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1971.
10752 a. Röda Stugans gata; parkeringsområde. Ritad av S-son. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1971.
10752 b. Röda Stugans gata; parkeringsområde. Ytvattenavledning. Ritad av S-son. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1971.
10752 c. Röda Stugans gata; parkeringsområde. Måttsatt. Ritad av S-son. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1971.
10753. Klockaretorpet och Skarphagen; tillhör kostnadsberäknade gator och vägar 14/5 1971. Ritad av B Olofsson(?). NS Gatukontor. 1971.
10754. Söderleden; Linköpingsvägen-Sjötullsgatan; plan. Förberedande arbetsplan. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1971.
10755. Söderleden; Linköpingsvägen-Sjötullsgatan; plan. Förberedande arbetsplan. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1971.
10756. Söderleden; Linköpingsvägen-Sjötullsgatan. Plan. Förberedande arbetsplan. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1971.
10757. Söderleden; Linköpingsvägen-Sjötullsgatan; plan. Förberedande arbetsplan. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1971.
10758. Söderleden; Linköpingsvägen-Sjötullsgatan; plan. Förberedande arbetsplan. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1971.
10759. Söderleden; Linköpingsvägen-Sjötullsgatan; plan. Förberedande arbetsplan. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1971.
10760. Söderleden; Linköpingsvägen-Sjötullsgatan; plan. Förberedande arbetsplan. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1971.
10761. Söderleden; Linköpingsvägen-Sjötullsgatan; plan. Förberedande arbetsplan. Alternativ 2. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1971.
 
3021968 – 197210769. Hamnbroleden; plan. Sektion 1/750-2/060. Signalreglering. Alternativ med spårväg. Hans E Schéle(?). NK Gatukontor.1971.
10772. Söderleden; Linköpingsvägen-Sjötullsgatan. Vägport, under Skarphagsleden i sektion 1/270.
Förberedande förslagsritning. Ritad av Per W. NS Gatukontor. 1971.
10773. Söderleden; Linköpingsvägen-Sjötullsgatan. Vägport, under gång- och cykelväg, kv Lampan, i sektion 1/484. Förberedande förslagsritning. Ritad av Per W. NS Gatukontor. 1971.
10775. Söderleden; Linköpingsvägen-Sjötullsgatan. Vägport, under gång- och cykelväg, kv Safiren, i sektion 2/361. Förberedande förslagsritning. Ritad av Per W. NS Gatukontor. 1971.
10776. Söderleden; Linköpingsvägen-Sjötullsgatan. Vägport, under Gamla Övägen i sektion 2/514.
Ritad av PW(?). G Halfvarsson. NS Gatukontor. 1971
10777. Bro över gång- och cykelväg. Gröndalsgatan. Söderleden, Linköpingsvägen-Sjötullsgatan. Bro i sektion 2/877. Förberedande förslagsritning. Planer, sektioner. Ritad av P W. NS Gatukontor. 1971.
10778. Bro över gång- och cykelväg. Bäckgatan. Söderleden, Linköpingsvägen-Sjötullsgatan. Bro i sektion 3/505. Förberedande förslagsritning. Planer, sektioner. Ritad av P W. NS Gatukontor. 1971.
10779. Bro över gång- och cykelväg. Hagebyleden. Söderleden, Linköpingsvägen-Sjötullsgatan. Bro i sektion 3/856. Förberedande förslagsritning. Planer, sektioner. Ritad av P W. NS Gatukontor. 1971.
10780. Broar över gång- och cykelväg. Hagebyleden. Söderleden, Linköpingsvägen-Sjötullsgatan. Broar i sektion 3/966. Förberedande förslagsritning. Planer, sektioner. Ritad av P W. NS Gatukontor. 1971.
10781. Bro över gång- och cykelväg. Dagsbergsvägen. Söderleden, Linköpingsvägen-Sjötullsgatan.
Bro i sektion 4/380. Förberedande förslagsritning. Planer, sektioner. Ritad av P W. NS Gatukontor. 1971.
10783. Kv Bollen. Förskoleseminarium; tillbyggnad. Illustrationsplan. Ritad av H Norell, år 1971. Reviderade träd 1972. Stig Hellerström. NS Gatukontor.
10784. Kv Bollen. Förskoleseminarium; tillbyggnad. Plan, arbetsritning. Ritad av H Norell. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1971.
10785. Kv Bollen. Förskoleseminarium; tillbyggnad. Planteringsplan. Ritad av H Norell. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1971
10786. Kv Bollen. Förskoleseminarium; tillbyggnad. Detalj. Ritad av H Norell. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1971.
10789. Lekplats kv Beryllen-kv Rubinen. VA-ledningar. Plan. Ritad av Lmj. NK Gatukontor. 1971.
10790. Hamnbroleden; sammanställning gatu- och ledningsarbeten. Hamnbron-Norra Promenaden. Ritad av G Blad. NS Gatukontor. 1968.
10791. Hamnbroleden; sammanställning gatu- och ledningsarbeten. Östra Promenaden- Hamnbron. Ritad av G Blad. NS Gatukontor. 1968.
 
3031968 – 197410792. Väg 799 Gamla Övägen inom Norrköping; del Albrektsvägen-St Snutan. Profil. Ritad av B Adolfsson. NS Gatukontor. 1968.
10793. Gångtunnel under Linköpingsvägen, kv Bollen. Förslag. Planer, sektioner. Ritad av Per W. Ej utfört. NS Gatukontor. 1971.
10794. Kv Trehörningen 2 A. Illustrationsritning. Ritad av K Lindström. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1971.
10795. Kv Trehörningen 2 A. Arbets- och planteringsritning. Plan. Ritad av K Lindström. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1971.
10796. Hagebygatan-Albrektsvägen; signalreglering. Trafikritning. Ritad av K Lager. NK Gatukontor. 1971.
10798. Östra Promenaden. Förslag. Placering signalkablar. Ritad av K Lager. Hans E Schéele. NS Gatukontor. 1971.
10804. Västra Rönntorp. Matargata med angöringsgator. (Lindövägen-sektion 0/240-0/480). Plan, normalsektion. Ritad av AA. NS Gatukontor. 1972.
10805. Västra Rönntorp. Matargata med angöringsgator. (Lindövägen-sektion 0/240). Ritad av AA. NS Gatukontor. 1972.
10812. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen; Del Skälv-Finspångsvägen; trafikplats Odinslund. Trafikprognos
för år 1995. Max tim.trafik 1 mm = 100 bilar. Ritad av K Lager. NS Gatukontor. 1972.
10813. Riksvägen-E4 Linköpingsvägen; trafikprognos 1995. Max.tim.trafik. 1 mm bredband motsvarar
100 bilar. Ritad av K Lager. NS Gatukontor. 1972.
10814. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen; delen Skälv-Finspångsvägen, km 0/000-1/320, plan. Ritad av
K Lager. NS Gatukontor. 1972.
10815. Råssla skola. Illustrationsritning. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1972
10816. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen; delen Skälv-Finspångsvägen, km 1/320-1/940. Plan. Viktsondering. Ritad av K Lager. NS Gatukontor. 1972.
10819. Råssla skola. Arbetsritning. Plan. Ritad av I Påhlman, år 1972. Allmänna revideringar och kompletteringar. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1974.
10820. Råssla skola. Plan. Planteringsritning. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1972
 
3041972 – 1976, uå10823. Lågstadieskola, Sandtorpet. R-ledning; plan med höjder. Åby. Ritad av A Haglund. NS Gatukontor. 1972.
10826. Lekpark, kv Beryllen-kv Rubinen. Arbetsritning, plan. Ritad av K Lindström. Stig Herllerström. NS Gatukontor. 1972. Diverse revideringar 1975.
10827. Lekpark, kv Beryllen-kv Rubinen. Planteringsritning. Plan. Ritad av K Lindström. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1972. Diverse revideringar 1975.
10828. Lågstadieskola, Sandtorpet. Illustrationsritning, Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1972(?), (datum enligt ritningsregister). Diverse revideringar 1973, 1974 och 1976.
10829. Lågstadieskola, Sandtorpet. Arbetsritning, plan. Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1972. Revideringar 1973-1976.
10830. Lågstadieskola, Sandtorpet. Planteringsritning, plan. Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1972.
10831. Klockaretorpsparken; naturinventering. Vägar, stigar. Plan. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. NK Gatukontor.1972.
10832. Klockaretorpsparken; naturinventering. Områdesindelning. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1972
10833. Provisorisk järnvägsbro över Ljura bäck i Södra hamnen. Preliminär förslag; planer, sektion, detaljer. Ritad av PW. Ej utförd. NK Gatukontor. 1972.
10834. Förbindelseväg Ånestad m fl-Riksväg 15. Plan, ritad av AL. NK Gatukontor. Enligt ritningsregister u.å.
10836. Vilbergen; lekplats. Arbetsritning, plan. Ritad av K Lindström. Stig Hellerström. NS Gatukontor. 1972.
10837 a. Lindö, kv Lanternan, tomt 6: arbets- och planteringsritning. Planer, sektioner. Ritad av KE/IP. NS Gatukontor. 1972. Reviderad 1973.
10837 b. Lindö, kv Lanternan, tomt 6: arbets- och planteringsritning. Planer, sektioner. Ritad av KE/IP. NS Gatukontor. 1972.
10838. Ingelsta-Herstaberg; översiktsplan, gator. Ritad av AA, enligt ritningsregister. NK Gatukontor. 1972.
10839. Högalundsparken; lekplats m m. VA-ledning. Plan med höjder. Ritad av MN. NS Gatukontor. 1972.
10840. Karlshov och Enebymo. Förslag gatusektioner. Plan, typsektioner. Ritad av SK. NK Gatukontor. 1972.
 
3051963 – 197410841. Herrebrotippen; anordningar uppsamling dräneringsvatten, spridaranläggning. Arbetsritning, plan. Ritad av PW. NK Gatukontor. 1972.
10842. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen; bullerutredning. Sektioner. Ritad av K Lage. NK Gatukontor. 1972.
10843. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen; bullerutredning. Sektioner. Ritad av K Lager. NK Gatukontor. 1972.
10844. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen; bullerutredning. Sektioner. Ritad av K Lager. NK Gatukontor. 1972.
10845. Avloppsverk, Vånga kyrkby; planteringsritning, plan. Ritad av A Haglund, år. Stig Hellerström. NK Gatukontor. Enligt ritningsregister: 1972.
10846. Översiktskarta; sammanställning manuella trafikräkningar 1963. Ritad av A Lindh. NS Gatukontor. 1963.
10847. Klingsbergsparken, om- och tillbyggnad raststuga; huvudritning. Planer, fasader,sektion.
Ritad av KK. NS Gatukontor. 1973.
10848. Smedby; gator 33-22, 32-34. Plan, normalsektioner. Utarbetad av T L-son. NK Gatukontor. 1973.
10850. Lida gård Kvillinge. Planskiss. Ritad av L-E Lundberg. NK Gatukontor. 1973.
10851. Uttersberg 2:4 med flera; littereringsplan; gator, VA-ledningar. Översiktplan parker. Ritad av SD-t/S-son. NK Gatukontor. 1973.
10853 a. Kv Bergsbron och området kring Vägsgötegatan yttre miljöer, gångvägar m m. Plan.
Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. NK Gatukontor. Enligt ritningsregister.1972.
10853 b. Kv Bergsbron och området kring Vägsgötegatan yttre miljöer, gångvägar m m. Plan. Ritad av I Påhlman/S-son. NK Gatukontor. 1974.
10853 c. Kv Bergsbron och området kring Vägsgötegatan yttre miljöer, gångvägar m m. Plan. Ritad
av I Påhlman/S-son. Stig Hellerström. NK Gatukontor.
10854. Stadsäga 3047. Rörfabrik med personalrum. Plan. Ritad av KK. NS Gatukontor. 1973.
10855. Kolmården, Svintuna badhus; uppmätning. Plan. Ritad av L-E L, (enligt ritningsregister). Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1973.
 
3061973 – 197610861. Bro över väg 0,6 km ssv tpl Finspångsvägen å väg E4. Förslag. Planer, sektioner. Ritad av
PW. NK Gatukontor. 1973, reviderad 1975.
10863. Kv Armringen, Vilbergen. LM-skola. Illustrationsritning. Plan. Ritad av KL/A Haglund. NK Gatukontor. 1973.
10864. Kv Armringen, Vilbergen. LM-skola. Arbetsritning. Plan. Ritad av K Lindström. NK Gatukontor. 1973.
10865. Kv Armringen, Vilbergen. LM-skola. Planteringsritning. Plan. Ritad av K Lindström. NK Gatukontor. 1973.
10866. Greby skola, Kimstad. Illustrationsritning. Plan. Ritad av I Påhlman. K Henriksson. NK Gatukontor. 1973.
10867. Greby skola, Kimstad. Ask 5:172. Markplanering. Plan. Ritad av I Påhlman. K Henriksson. NK Gatukontor. 1973.
10868. Greby skola, Kimstad. Planteringsritning. Plan. Ritad av I Påhlman. K Henriksson. NK Gatukontor. 1973
10870. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Normalsektioner. Huvudlinje 0/520-1/494.4. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10871. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Normalsektioner. Huvudlinje 1/494.4-1/846.8. Ritad av E Klofsten, år 1973.
10872. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Normalsektioner. Huvudlinje 1/846.6-Riksbron. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10873. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Normalsektioner. Huvudlinje Riksbron-2/660.0. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10874. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund. Normalsektioner. Matarled, ramp, cykelväg. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10875. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Normalsektioner. Trafikplats Kneippen. Ritad av E Klofsten. C Halfvarson. NK Gatukontor. 1973, omritad 1974, text 1975.
10876. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Normalsektioner. Trafikplats Himmelstalund. Ritad av E Klofsten. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973. Omritad 1974, text 1975.
10877. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Plan 0/520-1/290. Ritad av E Klofsten. G Halfvaraon. NK Gatukontor. 1973. Förändringar 1974-1976.
 
3071973 – 197710878. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Plan 1/290-2/140. Ritad av K Lager. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973. Komplettering 1974-1975, reviderad 1976.
10879. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Utsättningsplan, trafikplats Odenslund. N ramperna. Matarled. Ritad av E Klofsten. G halfvarson. NK Gatukontor. 1973. Förändringar 1974-1975.
10880. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Utsättningsplan, trafikplats Odenslund. S ramperna. Matarled. Ritad av E Klofsten. G Halfvarson. NK Gatukontor.1973. Förändringar 1974-1975.
10881. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Utsättningsplan. 1/580-1/860. Ritad av K Lager. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973. Omritad 1974. Cirk.väg 1975.
10882. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Utsättningsplan. 2/140-2/380. Ritad av K Lager. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973. Förändringar 1974.
10883. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Utsättningsplan. 2/380-2/660. Ritad av K Lager. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973. Omritad 1974, reviderad 1976-1977.
10884. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Detaljplan, trafikplats Odenslund. N ramperna. Matarleder. Ritad av E Klofsten. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973. Förändringar 1974-1975.
10885. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Detaljplan, trafikplats Odenslund. S ramperna. Matarled. Ritad av E Klofsten. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973. Förändringar 1974-1976.
10886. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Detaljplan. 1/580-1/860. Ritad av
K Lager. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973. Omritad 1974. Förändringar 1975-1976.
10887. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Detaljplan. 2/140-2/380. Ritad av
K Lager. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973. Förändringar 1974-1975.
10888. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Detaljplan. 2/380-2/660. Ritad av
K Lager. G Halfvarson.. NK Gatukontor. 1973. Omritad 1974.
10889. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 0/520-0/620. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10890. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 0/640-0/740. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10891. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 0/760-0/860. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10892. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 0/880-0/980. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
 
308197310893. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 1/000-1/080. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10894. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 1/100-1/220.
Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10895. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 1/240-1/360.
Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10896. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 1/380-1/460.
Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10897. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 1/480-1/560. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10898. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 1/580-1/620. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10899. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 1/640-1/680. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10900. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 1/700-1/740. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10901. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 1/760-1/840. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10902. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 1/860-1/940. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10903. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 1/960-2/160. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10904. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 2/180-2/260. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10905. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 2/280-2/360. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10906. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 2/380-2/480. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10907. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 2/500-2/580. Huvudlinjen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
 
309197310908. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Huvudlinjen. Tvärsektioner 2/600-2/640. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10909. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen.Trafikplats Odenslund. Tvärsektioner 0/120-0/200. NV rampen. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10910. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund.
Tvärsektioner 0/220-0/300. NV rampen. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10911. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund. Tvärsektioner 0/320-0/380. NV rampen. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10912. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund.
Tvärsektioner 0/400-0/480. NV rampen. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10913. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund.
Tvärsektioner 0/500-0/540. NV rampen. Ritad av E Klofsten, år 1973.
10914. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen.Trafikplats Odenslund.
Tvärsektioner 0/160-0/220. NÖ rampen. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10915. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund.
Tvärsektioner 0/240-0/300. NÖ rampen. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10916. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen.Trafikplats Odenslund.
Tvärsektioner 0/161.23-0/240. SV rampen. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10917. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund.
Tvärsektioner 0/260-0/280. SV rampen. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10918. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund.
Tvärsektioner 0/020-0/080. SÖ rampen. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10919. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund.
Tvärsektioner 0/100-0/180. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10920. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund.
Tvärsektioner 0/002-0/080. ÖV matarled. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10921. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund.
Tvärsektioner 0/100-0/200. ÖV matarled. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10922. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund. Tvärsektioner 0/600-0/680. NS matarled. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10923. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund. Tvärsektioner 0/700-0/760. NS matarled. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
 
3101973 – 197610924. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund. Tvärsektioner 0/820-0/880. NS matarled. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10925. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund. Tvärsektioner 0/900-0/920. NS matarled. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10926. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Odenslund. Tvärsektioner 0/000-0/700. Cykelväg. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10927. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Kneippen. Tvärsektioner 0/180-0/310. NV rampen. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10928. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Kneippen. Tvärsektioner 0/395-0/500. NV rampen. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10929. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Kneippen. Tvärsektioner 0/520-0/580. NV rampen. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10930. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Kneippen. Tvärsektioner 0/040-0/220. Cirkulationsväg. Ritad av E K Nordell. NK Gatukontor. 1973. Omritad 1975.
10931. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Kneippen. Tvärsektioner 0/280-0/360. Cirkulationsväg. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10932. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Kneippen. Tvärsektioner 0/042,5-0/105. NÖ rampen. Ritad av AL/GJ. NK Gatukontor. 1973.
10933. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Kneippen. Tvärsektioner 0/125-0/274. NÖ rampen. Ritad av AL/GJ. NK Gatukontor. 1973. Omritad 1974.
10934. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Kneippen. Tvärsektioner 0/160-0/313. Södra rampen. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1973.
10935. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Kneippen. Tvärsektioner 0/450-0/580. Södra rampen. Ritad av E K Nordell. NK Gatukontor. 1973.
10936 a. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1976.
10936 b. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Gång- och cykelväg vid Riksbron, S sidan. Tvärsektioner 0/000-0/100. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973. Utgår, se ny ritning nr 10936 a med revideringsdatum 1976-02-16.
10937. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Himmelstalund. Tvärsektioner 0/080-0/180. NV rampen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10938. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Himmelstalund. Tvärsektioner. NV och SV ramperna. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
 
3111973 – 197510939. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Himmelstalund. Tvärsektioner 0/060-0/150. SÖ rampen. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10940. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Trafikplats Himmelstalund. Tvärsektioner. Underfart och NÖ rampen 0/020-0/120, 0/060-0/070. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1973.
10941. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Befintliga ledningar och kablar. Projekt; VA-ledningar. Trafikplats Odenslund, norra delen; matarleder. Ritad av S D-t. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973
10942. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Befintliga ledningar och kablar. Projekt; VA-ledningar. Trafikplats Odenslund, södra delen. Ritad av S D-t. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973.
10943. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Befintliga ledningar och kablar. Projekt; VA-ledningar. Sektion 1/580, 1/860. Ritad av S D-t. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973.
10944. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Befintliga ledningar och kablar. Projekt; VA-ledningar. Sektion 2/140-2/380. Ritad av MN. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973.
10945. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Befintliga ledningar och kablar.
Projekt; VA-ledningar. Sektion 2/380-2/660. Ritad av S D-t. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973.
10946. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikritning. Sektion 0/520-0/290. Ritad av E Klofsten. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973. Reviderad 417 c. 1975.
10947. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, del Skälv-Finspångsvägen. Trafikritning. 1/290-2/140. Ritad av K Lager. NK Gatukontor. 1973, diverse revideringar 1975.
10948. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Tvärsektioner 0/200-0/300. Parkeringsplatser. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973.
10949. Västra Kättsätter; del av gata: 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-110 samt gatorna 90-210, 220-100-230, 240-110-250. Plan, normalsektion. Ritad av AA. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973
10950. Kv Klinten 7. Illustrationsritning. Ritad av I Påhlman. NK Gatukontor. 1973.
10951. Kv Klinten 7. Markplaneringsritning. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1973.
10952. Kv Klinten 7. Planteringsritning. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1973.
10954. Vikbolandsplan. Förslag; ombyggnad. Plan. Ritad av E Klofsten. Hans Schéele. NK Gatukontor. 1973.
 
3121973 – 197910955. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Landskapsvård.
Illustrationsritning 0/520-1/290. Ritad av E Klofsten. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1973.
10956. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Landskapsvård. Planteringsritning 0/520-1/290. Ritad av I Påhlman. Allmän revidering 1974. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1973.
10957. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Landskapsvård. Illustrationsritning 1/290-2/140. I Påhlman. Diverse revideringar 1974-1976. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1973.
10958. E4 Linköpingsvägen-Riksvägen, delen Skälv-Finspångsvägen. Landskapsvård. Planteringsritning 1/290-2/140. Ritad av I Påhlman. Allmän revidering 1974. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1973.
10960. Högalundsparken; lekplats m m. Arbetsritning. Plan. Ritad av K Lindström. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1973.
10961. Högalundsparken; lekplats m m. Planteringsritning. Plan. Ritad av K Lindström. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1973.
10963. Gata 33-22 Smedby 1:6: Tvärsektioner 0/020-0/320. Ritad av SK. G Halfvarson. Nk Gatukontoret. 1973.
10964. Ektorp; översiktsplan. Ritad av K Lindström. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1973 (enl. ritningsregister).
10965. Södra Promenaden-Hörngatan. Södra Promenaden-Drottninggatan; trafiksignalritning. Plan.
Ritad av K Lager. G Halfvarson. Nk Gatukontoret. 1973.
10974. Vilbergsparken; grönstråk mellan kv Opalen och Rubinen. Plan. Konstr. av SB. Ritad av GJ(?). Ns Gatukontoret. 1973.
10976. Kv Bergsbron nr 8; Markplanering. Illustrationsplan. Ritad av S-son. Diverse revideringar 1978, 1979. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1973.
10977. Kv Bergsbron nr 8; Markplanering. Höjder och ytmarkeringar. Plan. Ritad av S-son. Diverse revideringar 1978-1979. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1973.
10978. Kv Bergsbron nr 8; Markplanering. Staket. Översiktsplan. Växtförteckning. Ritad av S-son. Diverse revideringar 1978. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1973.
10979 a. Skarphagen-Vilbergen. Föreslagen väg till planerat vattentorn i Kättsätter. Plan och normalsektion. Ritad av SK. G Halfvarson. Gäller ej. Nk Gatukontoret. 1973.
10979 b. Skarphagen-Vilbergen. Föreslagen väg till planerat vattentorn i Kättsätter. Plan och normalsektion. Ritad av SK. Omritad 1974. G Halfvarson. Gäller ej. Se ritning 11164. Nk Gatukontoret. 1973.
 
3131973 – 197710984. Borgs kyrka. Utvidgning kyrkogård. Plan. Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1973.
10985. Risängsgatans nya sträckning mot Lindövägen. Plan, sektioner, profiler. Ritad av A Berglund. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973.
10986. Kommendantvägen-Hanholmsvägen. Ombyggnad. Plan, sektioner. Ritad av S K. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1973.
10993. Smedby, Styrestad med flera. Förfrågningsunderlag till översiktlig grundundersökning. Borrplan. NK Gatukontor. 1974.
10994. Riksväg 15 Östra Promenaden. Trafiksignalritning. Östra Promenaden-Lindövägen. Ritad av A Haglund. NK Gatukontor. 1974.
10996. Fredriksdalsbron med anslutningar. Ingelstagatan. Tvärsektioner 0/000-0/110. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1974.
10997. Fredriksdalsbron med anslutningar. Ingelstagatan.Tvärsektioner 0/120-0/210. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1974.
11002. E4, Linköpingvägen-Riksvägen. Delen Skälv-Finspångsvägen. Gång- och cykelväg. Djupsundsgatan-Nordengatan. Plan. Ritad av K Lager. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1974. Omritad 1975.
11003. E4, Linköpingvägen-Riksvägen. Delen Skälv-Finspångsvägen. Gång- och cykelväg. Djupsundsgatan-Nordengatan. Tvärsektioner. Ritad av E Klofsten. NK Gatukontor. 1974.
11009. Kv Presidenten. Markplanerings- och planteringsritning. Areal. Plan. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1975, reviderad 1977.
11010. E4, Linköpingvägen-Riksvägen. Delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikföring under byggnadstiden
1/580-1/860. Ritad av K Lager. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1974.
11011. E4, Linköpingvägen-Riksvägen. Delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikföring under byggnadstiden
2/140-2/380. Ritad av K Lager. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1974.
11012. E4, Linköpingvägen-Riksvägen. Delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikföring under byggnadstiden
2/380-2/660. Ritad av K Lager. NK Gatukontor. 1974.
11013. E4, Linköpingvägen-Riksvägen. Delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikföring under byggnadstiden 1/580-1/860. Ritad av K Lager. NK Gatukontor. 1974.
11017. Åbymoskolan. Upprustning av skolgård. Illustrationsritning. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1974. Allmän revidering 1974-1975.
11018. Åbymoskolan. Upprustning av skolgård. Markplanerings- och planteringsritning. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1974. Allmän revidering 1974-1975.
 
3141974 – 197511019. Norsholm; område söder Göta Kanal. Parker, gång- och cykelvägar. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1974.
11021. E4, Linköpingsvägen-Riksvägen; delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikföring under byggnadstiden 2/380-2/660. Ritad av K Lager. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1974.
11022. E4, Linköpingsvägen-Riksvägen; delen Skälv-Finspångsvägen. Trafikföring under byggnadstiden 2/140-2/380. Ritad av K Lager. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1974.
11025. Smedby 1:5. Kungsängsleden; Plan. Ritad av AB/AA. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1974.
11027. Kollektivtrafikled till Klockaretorpet; vägport under gång- och cykelväg. Förslag. Alternativ 1.
Ritad av PW. Nk Gatukontor. 1974.
11028. Kullerstad Präsgård 1:1, etapp 3; plan, sektioner. Ritad av SK. Nk Gatukontor. 1974.
11030. Gång- och cykelväg mellan De Geersgatan-Tenngatan. Vägport under SJ. Förslag; planer, sektioner. Ritad av PW. Nk Gatukontor. 1974.
11032. Jursla skola; detalj redskapslek. Ritad av A Tingsborg. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1974.
11035. Lekyta i Vilbergen; detalj. Ritad av A Tingsborg. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1974.
11036. Väg till avfallsanläggning Häradsudden. Tvärsektioner 0/000-0/140. Ritad av E Klofsten. Nk Gatukontor. 1974.
11037. Väg till avfallsanläggning Häradsudden. Tvärsektioner 0/160-0/360. Ritad av E Klofsten. Nk Gatukontor. 1974.
11038. Väg till avfallsanläggning Häradsudden. Tvärsektioner 0/380-0/520. Ritad av E Klofsten. Nk Gatukontor. 1974.
11039. Väg till avfallsanläggning Häradsudden. Tvärsektioner 0/540-0/720. Ritad av E Klofsten. Nk Gatukontor. 1974.
11040. Väg till avfallsanläggning Häradsudden. Tvärsektioner 0/740-0/920. Ritad av E Klofsten. Nk Gatukontor. 1974.
11041. Väg till avfallsanläggning Häradsudden. Tvärsektioner 0/940-1/120. Ritad av E Klofsten. Nk Gatukontor. 1974.
11042. Väg till avfallsanläggning Häradsudden. Tvärsektioner 1/140-1/260 Ritad av E Klofsten. Nk Gatukontor. 1974.
11043. Väg till avfallsanläggning Häradsudden. Tvärsektioner 1/300-1/480 Ritad av E Klofsten. Nk Gatukontor. 1974.
11044. Väg till avfallsanläggning Häradsudden. Tvärsektioner 1/500-1/640. Ritad av E Klofsten. Nk Gatukontor. 1974.
11045. Väg till avfallsanläggning Häradsudden. Tvärsektioner 1/660-1/800. Ritad av E Klofsten. Nk Gatukontor. 1974.
 
3151974 – 197611051. Lindö, Fiskarvägen; längdprofil. Ritad av SK. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1975.
11052. E4, Linköpingsvägen-Riksvägen; delen Skälv-Finspångsvägen. Gång- och cykelvägen. Djupsundsgatan-Nordengatan. Normalsektioner. Ritad av K Lager. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1975.
11053. E4, Linköpingsvägen-Riksvägen; delen Skälv-Finspångsvägen. Gång- och cykelvägen. Djupsundsgatan-Nordengatan. Tvärsektioner 0/000-0/020, 0/160-0/180. Ritad av K Lager. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1975.
11057. Kättsättersparken; redskapslek, detalj. Ritad av Ann Tingsborg. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1975.
11058. Kv Gamla Rådstugan. Illustrationsritning. Plan. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1975.
11059. Kv Gamla Rådstugan. Markplanerings- och planteringsritning. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1975.
11060. LM skola & barnstuga. Uttersberg 2:4. Illustrationsritning. Plan. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1975.
11061. LM skola & barnstuga. Uttersberg 2:4. Markplaneringsritning. Plan. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1975.
11062. LM skola & barnstuga. Uttersberg 2:4. Planteringsritning. Areal. Plan. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1975.
11063. Lekplatser i Lindö; översiktsplan. Ritad av I Påhlman. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1975.
11064 a. Gatukontorets lokaler, Saltängen; plan 4 (och 1). Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1975.
11064 b. Gatukontorets lokaler, Saltängen; plan 4 (och 1). Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1975.
11065. Kv Presidenten; situationsplan. Ritad av IP. Nk Gatukontor. 1975.
11068. Kättsättersparken; nordvästra del. Markplanerings - och planteringsritning. Areal. Plan. Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1975.
11070. Finspångsvägen; del Östra Eneby kyrka-Fiskebyvägen. Gång- och cykelväg. Plan 0/200-0/400. Ritad av K Lager. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1975.
 
3161975 – 1980, uå11073. Grönområde kv Smaragden m m. Planteringsritning. Plan. Ritad av K Lindström. Ns Gatukontor. Uå.
11075. Kv Presidenten; illustrationsritning. Plan. Ritad av I Påhlman. Nk Gatukontor.1975. Reviderad 1977.
11076 a. Industrihotellet, stadsägan 3322 D; inbyggnad. Förvaringsutrymme. Situationsplan, plan, sektion. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1975.
11077. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 0/020-0/100. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1975. Allmän revidering 1980.
11078. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 0/120-0/200. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor.1975. Reviderad 1980.
11079. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 0/220-0/260. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1975. Allmän revidering 1980.
11080. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 0/280-0/360. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1975. Allmän revidering 1980.
11081. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 0/380-0/460. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1975. Allmän revidering 1980.
11082. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad.Tvärsektioner 0/480-0/540. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor 1975. Allmän revidering 1980.
11083. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 0/560-0/600. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor.1975. Allmän revidering 1980.
11084. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 0/620-0/700. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor.1975.Allmän revidering 1980.
11085. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 0/720-0/780. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1975. Allmän revidering 1980.
11086. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 0/800-0/840. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor.1975. Allmän revidering 1980.
11087. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 0/860-0/920. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor 1975. Allmän revidering 1980.
11088. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 0/940-1/000. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor 1975. Allmän revidering 1980.
 
3171975 – 198111089. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 1/020-1/100. Ritad av A Lindh. 1975. Allmän revidering 1980.
11090. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 1/120-1/160. Ritad av A Lindh. 1975. Allmän revidering 1980.
11091. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 1/180-1/220. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor 1975. Allmän revidering 1980.
11092. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 1/240-1/320. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1975. Allmän revidering 1980.
11093. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 1/340-1/420. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1975. Allmän revidering 1980.
11094. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 1/440-1/520. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1975. Allmän revidering 1980.
11095. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 1/540-1/620. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1975. Allmän revidering 1980.
11096. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 1/640-1/720. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1980.
11097. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 1/740-1/800. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1980.
11098. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 1/820-1/900. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor.1980.
11099. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 1/920-2/000.
Ritad av A Lindh. NK Gatukontor.1980.
11100. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 2/020-2/100. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1980.
11101. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 0/000-0/240. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1980.
11108 b. Stadsäga 3401; ombyggnad enfamiljshus till personalrum för parkarbetare. K-ritning. Ritad av KK. NK Gatukontor.1981.
11109. Oskar Fredriks Bro; spårvägsstandard. Plan. Ritad av E Nordell. NK Gatukontor. G Halfvarson. 1976.
 
3181976 – 198111110. Tallskogsvägen (Babordsvägen-Styrbordsvägen). Längdprofil. Ritad av SK. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1976.
11111. Östanvägen. Längdprofil. Ritad av SK. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1976.
11112. Storhultsvägen och Valhallavägen, Kolmården, Råssla. Plan, normalsektion. Ritad av SK. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1976.
11113. Skärkinds kyrkogård, Backa 1:1; utvidgning. Illustrationsritning. Ritad av A Tingsborg, Stig Hellerström. Nk Gatukontor.1976. Reviderad 1981.
11114. Skärkinds kyrkogård, Backa 1:1; utvidgning. Markplaneringsritning. Plan. Ritad av AJ/JD. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1976. Reviderad 1981.
11115. Skärkinds kyrkogård, Backa 1:1; utvidgning. Planteringsritning. Plan. Ritad av A Tingsborg. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1976. Reviderad 1981.
11116. Skärkinds kyrkogård, Backa 1:1; utvidgning. Ledningsritning. Plan. Ritad av A Tingsborg. Stig Hellerströ. Nk Gatukontor. 1976. Reviderad 1981.
11118. Stadsäga 7001, 7805. Yrkesskola för lastbilsförare. Illustrationsritning. Ritad av A Alex. Stig Hellerström. Gäller ej - se datainmätning. Nk Gatukontor. 1976.
11119. Stadsäga 7001, 7805. Yrkesskola för lastbilsförare. Markplaneringsritning. Plan. Ritad av A Alex. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. Gäller ej - se datainmätning. 1976.
11120. Stadsäga 7001, 7805. Yrkesskola för lastbilsförare. Planteringsritning. Plan. Ritad av A Alex. Stig Hellerström. Gäller ej - se datainmätning. Nk Gatukontor. 1976.
11121. Oskar Fredriks Bro. Huvudförslag. Brobredd 28 m. Plan. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1976.
11122. Oskar Fredriks Bro. Alternativ dubbelriktad Hamngata. Plan. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1976.
11123. Oskar Fredriks Bro. Alternativ brobredd 26 m. Plan. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1976.
11124. Oskar Fredriks Bro. Alternativ brobredd 21,3 m. Plan. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1976.
11125. Högalundsparken; lekplats m m. Inmätningsritning. Plan. Ritad av P Holm. Nk Gatukontor. 1976.
 
3191976 – 198011126. Kv Bakelsen, Borgsmoskolan. Illustrationsritning. Plan. Ritad av IP/B Röstberg. Nk Byggnadskontor. 1977.
11127. Kv Bakelsen, Borgsmoskolan. Markplaneringsritning. Detalj trappväggar. Arealmätning. Plan. Ritad av I Påhlman/S-son Nk Byggnadskontor. 1977. Diverse revideringar 1980.
11128 a. Kv Bakelsen, Borgsmoskolan. Planteringsritning. Plan. Ritad av IP/B Röstberg. Nk Byggnadskontor. 1977 enligt ritningsregister. Gäller ej.
11128 b. Kv Bakelsen, Borgsmoskolan. Planteringsritning. Plan. Ritad av IP/B Röstberg Nk Byggnadskontor. 1977.
11129. Kv Bakelsen, Borgsmoskolan. Detaljer; ljusgårdar. Ritad av B Röstberg. Nk Byggnadskontor. 1977.
11130. Kv Bakelsen, Borgsmoskolan. Detaljer; skeppsbrott, motions- och vattenanläggning. Ritad av B Röstberg, Nk Byggnadskontor. 1977, enligt ritningsregister.
11134. Råssla skola; garage, trädgårdsmaskiner. Huvudritning. Plan, fasader, sektion. Ritad av KK. Nk Byggnadskontor. 1976.
11137. Översiktskarta; platser i Norrköping med markuppvärmning. Ritad av SD. Nk Byggnadskontor. 1976.
11138 a. Raststuga Åby, Björnsnäs 2:2. Fasader. Ritad av KK. Nk Byggnadskontor. 1976.
11140. E22-Lidaleden; trafikmarkeringsritning. Plan. Ritad av K Lager. Nk Byggnadskontor. 1976.
11141. Kommendantvägens förlängning. Tvärsektioner 0/780-0/960. Ritad av EK Nordell. Nk Byggnadskontor. 1976. Gäller ej.
11142. Kommendantvägens förlängning. Tvärsektioner 0/980-1/160. Ritad av EK Nordell, år 1976.
Gäller ej.
11143. Kommendantvägens förlängning. Tvärsektioner 1/180-1/240. Ritad av EK Nordell. Nk Byggnadskontor. 1976. Gäller ej.
11145. Folkets Park. Entréområde; markplanering, plantering. Plan. Ritad av B Röstberg. Nk Byggnadskontor. 1976.
11146 b: Folkets Park. Entréparti; plan, fasader, sektioner. Huvudritning.Detaljer. Ritad av KK. Nk Byggnadskontor. 1976.
 
3201976 – 1980, uå11147. RV15-Lv 846, 845. Refugficka vänstersvängande fordon enligt norm för förbättringsarbeten. Tvärsektion. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor.1976.
11150. Kv Bakugnen, servicehus. Illustrationsritning. Plan. Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. Nk Gatukontor.1976.
11151. Kv Bakugnen, servicehus. Markplaneringsritning. Plan. Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. Nk Gatukontor.1976.
11152. Kv Bakugnen, servicehus. Planteringsritning. Plan. Ritad av A Haglund/BR. Stig Hellerström. Nk Gatukontor.1976.
11153. Klockaretorpet, kv Spinetten; grönområde. Markplanerings- och planteringsritning. Plan. Ritad av Jana H . Stig Hellerström. Nk Gatukontor.1976.
11154. Industrihotellet. Stadsäga 3322 O. GK:s målarförråd. Bilplatstak. Plan, situationsplan. Ritad av KK. Nk Gatukontor.1976. Enligt ritningsregister.
11159. Kv Skolan nr 7; lekstuga. Tillbyggnad förråd. Huvud- och byggritning. Planer, fasader, sektioner. Ritad av KK. Nk Gatukontor.1977.
11161. Oskar Fredriks Bro. Förslag. Provisorisk placering, förankring av el-stolpar samt räcke under
brobyggnadsetapp 1. Ritad av LP. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11162. Hanholmsvägen vid Händelöbron; tvärsektioner av tryckbanker söder om broläget. Ritad av LP. Nk Gatukontor. 1977.
11163. Dubbelgrind av trä med låsanordning. Typritning. Ritad av KK. Stig Hellerström(?). Nk Gatukontor. 1977.
11164. Förslag. Väg till planerat vattentorn i Kättsätter samt anslutande bussvändplats. Plan, normalsektion. Ritad av SK. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11165. Industrihotellet. Stadsäga 3322 D. GK:s skyltförråd. Carport. Huvudritning. K-ritning. Ritad av
KK. Nk Gatukontor. 1979.
11166. Uttersberg. Råssla 1:76, 1:255; markplaneringsritning. Plan. Ritad av A Haglund. Nk Gatukontor. 1977. Reviderad 1980.
11168. Kv Spårvägen-kv Vikbolandet. Skyddsplantering vid vagnhallen. Plan. Ritad av AA. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1977.
11169. Söderleden, etapp 2. Gamla Övägen-Rv15; första utbyggnad. Översiktsplan. Sektion 2/000-2/700. Geoteknik(?). Nk Gatukontor. Uå. Inkom år 1977 enligt ritningsregistrering.
 
3211977 – 1980, uå11170. Söderleden, etapp 2. Gamla Övägen-Rv15; första utbyggnad. Översiktsplan. Sektion 3/900-4/100. Geoteknik(?). Nk Gatukontoret. Uå. Inkom år 1977 enligt ritnigsregister.
11172. Oskar Fredriks Bro. Drottninggatan. Normalsektioner. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. Nk Gatukontor 1977. Reviderad 1980.
11173. Oskar Fredriks Bro. Gamla Rådstugugatan-Hamngatan. Normalsektioner. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11174. Oskar Fredriks Bro. Hamngatan-Fleminggatan. Normalsektioner. Ritad av EK Nordell G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11175. Oskar Fredriks Bro. Saltängsgatan. Slottsgatan. Normalsektioner. Sektioner 0/040, 0/013,
0/020. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11176. Oskar Fredriks Bro. Drottninggatan. Utsättningsplan. Sektion 0/000-0/250. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11177. Oskar Fredriks Bro. Drottninggatan. Utsättningsplan. Sektion 0/250-0/420. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11178. Oskar Fredriks Bro. Drottninggatan. Höjdsättningsplan. Sektion 0/000-0/250. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11179. Oskar Fredriks Bro. Drottninggatan. Höjdsättningsplan. Sektion 0/250-0/420. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11180. Oskar Fredriks Bro. Drottninggatan. Detaljplan. Sektion 0/000-0/250. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11181. Oskar Fredriks Bro. Drottninggatan. Detaljplan. Sektion 0/250-0/420. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11182. Oskar Fredriks Bro. Drottninggatan. Ledningsplan. Sektion 0/000-0/250. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11183. Oskar Fredriks Bro. Drottninggatan. Ledningsplan. Sektion 0/250-0/420. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11184. Oskar Fredriks Bro. Drottninggatan. Trafikritning. Sektion 0/000-0/250. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11185. Oskar Fredriks Bro. Drottninggatan. Trafikritning. Sektion 0/250-0/420. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
 
3221977 – 1978, uå11186. Oskar Fredriks Bro. Trafiksignalritning. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11187. Oskar Fredriks Bro. Drottninggatan. Planteringsritning. Sektion 0/000-0/250. Arealritning. Plan. Ritad av JH. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11188. Oskar Fredriks Bro. Drottninggatan. Planteringsritning. Sektion 0/250-0/420. Ritad av JH. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1977.
11189. Oskar Fredriks Bro mm. Gamla Rådstugugatan, Hamngatan, bron m m. Belysning. Utarbetad vid Norrköpings Kommunala Affärsverk. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977. Innkom. 1978.
11190. Oskar Fredriks Bro mm. Drottninggatan, norra delen. Belysning. Utarbetad vid Norrköping Kommunala Affärsverk. 1977. Inkom Gatukontoret 1978.
11191. Oskar Fredriks Bro. Drottninggation. Tvärsektioner 0/040-0/400. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11192. Oskar Fredriks Bro. Tvärsektioner. Gamla Rådstugugatan- Hamngatan- Fleminggatan. Sektion 0/000-0/160. Ritad av GJ. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11193. Oskar Fredriks Bro. Tvärsektioner. G:a Rådstugugatan- Hamngatan- Fleminggatan. Sektion 0/180-0/600. Ritad av GJ. Nk Gatukontor. 1977.
11194. Oskar Fredriks Bro. Saltängsgatan. Tvärsektioner. Sektion 0/020-0/080. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11195. Oskar Fredriks Bro. Slottsgatan; väst och öst om Drottninggatan. Tvärsektioner. Sektion 0/000-0/040, 0/003-0/043. Ritad av TB. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11196. Ljusfors Egnahemsområde 1:1. Alhagen. Plan, normalsektion. Ritad av A Berglund. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11204. Kullerstad Prästgård, etapp 2. Markplanerings- och planteringsritning. Ritad av A Haglund/JH. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1977.
11205. Kullerstad Prästgård, etapp 2. Skeppsbrott, detaljer. Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. 1978.
11206. Oskar Fredriks Bro; dykarundersökning av brons norra mellanstöd augusti 1977. Ritad av
LP. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1977.
11207 /1-2. Norrköpings kommun; tafiksignalutredning City. Sammanställning. Ritad av SK. Nk Gatukontor. 1977. Uå. 1977 enligt ritningsregister.
 
3231974 – 197811208. Norra Industriområdet. Järnvägsspår till Unérs. Omläggning VA-ledningar. Brunn i pkt 1. Måttritning. Ritad av LP. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11209. Norra Industriområdet. Järnvägsspår till Unérs. Omläggning VA-ledningar. Brunn i pkt 2. Måttritning. Ritad av LP. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11210. Norra Industriområdet. Järnvägsspår till Unérs. Omläggning VA-ledningar. Brunn i pkt 3.
Måttritning. Ritad av LP. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11211. Norra Industriområdet. Järnvägsspår till Unérs. Omläggning VA-ledningar. Brunn i pkt 2. Armering. Ritad av LP. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11212. Norra Industriområdet. Järnvägsspår till Unérs. Omläggning VA-ledningar. Brunn i pkt 3. Armering. Ritad av LP. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11213. Norra Industriområdet. Järnvägsspår till Unérs. Omläggning VA-ledningar. Brunn i pkt 1. Armering. Ritad av LP. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11216. Skärblacka, Kullerstad 12:1; grönområde. Markplaneringsritning. Ritad av GJ. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11217 b. Kv Samarien. Turistservicekiosk; nybyggnad källare. Flyttning kiosk; huvudritning. Situationsplan. Ritad av KK. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11218. Kv Samarien. Turistservicekiosk; nybyggnad källare. Armeringsritning. Ritad av KK. G Halfvarson. Nk Gatukontor.1977.
11219. Stationsgärdet, Åby. Parkmark. Illustrationsplan; areal. Ritad av CW. Nk Gatukontor. 1978 enligt ritningsregister.
11220. Ytterö; utanför Fyrudden och Gryt. Konturkarta. Nk Gatukontoret. 1978.
11221. Kv Topasen-Rubinen-Beryllen. Plan. Ritad av K Lindström. Nk Gatukontoret. 1974.
11222. Vrinneviskogen. Situationsplan.NK Gatukontor. 1978.
11223. Oskar Fredriks Bro; översiktskarta. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1978.
11224. Oskar Fredriks Bro; uppläggningsanordning för gas och vattenledning. Förslag. Ritad av LP. Nk Gatukontor. 1977.
 
3241977 – 197811225 a. Kv Samarien. Murar m m. Ritad av KK. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1977.
11225 b. Kv Samarien. Murar m m. Förfrågningsunderlag. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1977.
11226. Uttersberg. Råssla 1:76, 1:255; redskapslek. Detaljer. Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
11227 a. Kv Samarien; turistservicekiosk. VA-ritning. Ritad av KK. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1978.
11229. Mosstorpsskolan, Skärblacka. Illustrationsritning. Ritad av AA. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
11230. Mosstorpsskolan, Skärblacka. Markplanering - och planteringsritning. Ritad av AA. Nk Gatukontor. 1978.
11231. Mosstorpsskolan, Skärblacka. Skeppsbrott; detaljer. Ritad av AA. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
11234. Nya Torget; illustrationsritning. Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
11235. Vasaparken; tillbyggnad personalrum. Sektioner. Ritad av KK. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
11236. Karl Johans Park; ändring övre del av utloppsbrunn och av R1600-ledning. Ritad av LP. G Halfarsson. Nk Gatukontor. 1978.
11242. Smedby 1:5; grönområde med lek- och bollplan. Markplanerings- och planteringsritning. Ritad av AA. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
11247. Nya Torget; perspektiv. Förstoring. Ritad av IH. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
11248. Lida gård, Kvillinge. Trädinventering - se trädprotokoll. Ritad av AA. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
11249. Lida gård, Kvillinge. Ågärdsplan. Ritad av AA/A Haglund. Bilaga: Åtgärdsprogram i skrift. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
11250. Lida gård, Kvillinge. Skötselplan. Se textbilaga! Ritad av AA /A Haglund. Textbilaga medföljer enligt ovan. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
 
3251978 – 198611252. Kv Ankarstocken; markplanerings- och planteringsritning. Arealritning. Ritad av AA. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
11253. Kv Lyckan och Prästgatan. Markplaneringsritning. Arealritning. Ritad av AA. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
11254. Kv Lyckan och Prästgatan. Planteringsritning. Ritad av AA. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
11255. Smedbyparken; skidbacke. Skissförslag. Ritad av JD. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1978.
11256. Hultdalsskolan Åby; om- och tillbyggnad. Illustrationsritning. Ritad av JD. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1979.
11257. Hultdalsskolan Åby; om- och tillbyggnad. Markplaneringsritning. Arealritning. Ritad av JD. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1979.
11258. Hultdalsskolan Åby; om- och tillbyggnad. Planteringsritning. Plan. Ritad av JD. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1979.
11259. Storängsgatan; längdprofil. Ritad av SK. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1979.
11260. Färdvägar beträffande transporttillstånd för stuveribolagets truckar. Ritad av EK Nordell. H Schéele. Nk Gatukontor. 1978, diverse revideringar 1982, 1984-1986.
11271. Österleden. Motala Ström; grundundersökning. Plan. Sektion 1-7. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1979.
11272. Stadsäga 3237 Folkparken; personalbyggnad parkarbetare. Tillbyggnad garage. Huvudritning. Situationsplan. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1979.
11273. Stadsäga 3237 Folkparken; personalbyggnad parkarbetare. Tillbyggnad garage. K-ritning.
Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1979.
11278. Smedby 1:5; grönområde med lek- och bollplan. Illustration. Ritad av AA. Nk Gatukontor. 1978.
11279. Tennishall; planteringsritning. Ritad av A Haglund. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1979.
11280. Industrihotellet. Stadsäga 3322 D. GK:s målarförråd. Bottenplan; tillbyggnad carport. Ritad av KK. Nk gatukontor. 1979.
 
3261979 – 198211281. Kv Kopparn. Yrkesskola; hus A, B, C, D. Illustrationsritning. Ritad av JD (Douda?). Nk Gatukontor. 1979.
11282. Kv Kopparn. Yrkesskola; hus A, B, C, D. Markplanerings- och planteringsritning. Ritad av J Douda(?). Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1979.
11283 a. Stadsäga 5020.Toalettbyggnad; plan, fasad, gavel. Huvudritning. Ritad av Lmj. Nk Gatukontor. 1979.
11284. Vikbolandsskolan, Bossgård 16:1; om- och tillbyggnad. Illustrationsritning. Ritad av KW. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1982.
11285. Vikbolandsskolan, Bossgård 16:1; om- och tillbyggnad. Markplanerings- och planteringsritning.
Ritad av KW. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1982
11290. Oskar Fredriks Bro; cykelvägvisning under byggnadstiden.Ritad av EK Nordell. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1979.
11292. Södra Hamnen. Öhmanskajen; trafikregleringar. Ritad av GJ. Nk Gatukontor. 1979., diverse revideringar 1979-1980, 1982.
11293. Söderleden; etapp 1. E4-Gamla Övägen. Första utbyggnad. Tvärsektioner 0/120-0/220. Ramp 2.
Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1980.
11294. Bänk runt träd, Saltängskajen; konstruktionsskiss. Ritad av IH/AH. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1979.
11295. Norrköpings kommun; indelning ytterområden. Ritad av BG. Nk Gatukontor. 1979.
11297. Kolonilottsområde Pryssgården, Stadsäga 2050; 2 st toalettbyggnader. Sektion. VA-plan. Ritad av KK. Nk gatukontor.1979.
11300. Österleden. Herstabergsalternativ 2; profil km 1/300-2/400. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1979.
11314. Klockaretorpet, kv Tamburinen. LM-skola, barnstuga, särskola. Skeppsbrott; detalj. Ritad av JD. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1979.
11318. Grustäkter, Norrköpings kommun; planeringskarta. Ritad av JEC, år 1980 (enligt ritningsregister).
11319. Förslag; väg till Gatukontorets vinterterminal. Plan, normalsektion, längdprofil. Ritad av SK. Nk Gatukontor. 1980.
 
3271980 – 199311323. Kv Spinnrocken. Markplanerings- och planteringsritning. Arealritning. Ritad av IH. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1980
11325. Nya Torget. Illustrationsritning. Ritad av J Douda. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1980, diverse revideringar 1980-1981, 1985
11326. Nya Torget. Markplanerings- och planteringsritning. Ritad av J Douda. Stig Hellerström. Nk Gatukontor.
1980, diverse revideringar 1980-1981, 1985.
11330 a. Stadsäga 3048 Sylten; ombyggnad personalrum. Situationsplan, bottenplan, plan våning 1 tr, sektion, detaljer. Ritad av KK. Ej utfört. Nk Gatukontor. 1980
11331. Cykelväg AMU-center; plan. Ritad av EK Nordell. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1980
11332. Nya Torget; torgplatser. Plan. Ritad av J Douda. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1980, diverse revideringar 1980-1981, 1988, 1993.
11333. Vattengränd; stödmur vid vändplan. Plan. Ritad av LP. G Halfvarsson. Nk Gatukontor. 1980
11335 a. Gustavsbergs Koloniområde. Plan. Ritad av A Alex. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1980
11335 b. Gustavsbergs Koloniområde. Plan. Ritad av A Alex. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1980
Ändrad numrering 1981.
11336. Kv Tvestjärten; tillbyggnad förråd (kall). Huvudritning. Plan, fasader, sektion, detaljer. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1980.
11340. Väg E4; omläggning till motortrafikled Östra Eneby. Planskiss. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1980.
11345. Kv Vinpipan; markplanerings- och planteringsritning. Arealritning. Ritad av VH. Nk Gatukontor. 1981.
11350. Åby Tennishall; planteringsplan "Naturplanteringar". Ritad av IH. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1981.
11351. E66, Ståthögavägen; del E4-Växelgatan. Plan km 0/735-1/300. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1981.
11354. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Översikts- och planteringsplan. Sektion 4/180-4/800.
Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1981.
 
3281981 – 198211355. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Detalj- och utsättningsplan. Sektion 4/180-4/400.
Trafikplats E66. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
11356. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 4/180-4/240. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981. Reviderad 1982.
11357. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 4/260-4/340. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981. Reviderad 1982.
11358. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 4/360-4/520. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
11359. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 4/540-4/700. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
11360. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 4/720-4/880. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981. Reviderad 1982.
11361. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 4/900-5/080. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981. Reviderad 1982.
11362. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 5/100-5/280. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
11363. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 5/300-5/480. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
11364. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 5/500-5/680. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
11365. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 5/700-5/860. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
11366. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 5/880-6/060. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
11367. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 6/080-6/260. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981. Reviderad 1982.
11368. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 6/280-6/460. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
11369. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Sektion 6/480-6/566.065. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
 
3291980 – 198211370. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Påfart Dagsbergsvägen. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1982.
11371. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Trafikplats E66. Ramp 1. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
11372. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Trafikplats E66. Ramp 2. Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
11373. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. Anslutning Risängen, södra och
norra. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
11375. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Tvärsektioner. GCM-väg. Sektion 4/410, Ritad av
A Lindh. Nk Gatukontor. 1981, revidering 1982.
11376. Söderleden. Etapp 3, E66-Sjötullsgatan. Trafikritning. Sektion 4/180-4/800. Ritad av
EK Nordell. G Halfvarsson. Nk Gatukontor.1981. Diverse revideringar 1982.
11380. Kungsbergsparken; personalrum m m, parkarbetare. Tillbyggnad; förråd. Huvudritning. Situationsplan, plan, fasader, sektion. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1980.
11381. Kv Ruddammen 6. Illustrationsritning. Ritad av LmJ. Nk Gatukontor. 1981.
11382. Kv Ruddammen 6. Markplanerings- och planteringsritning. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1981.
11383 a. Stadsäga 3048. Nybyggnad skärmtak för spridare m m. Huvudritning. Plåtbeklädnad. Situationsplan, plan, sektioner. Ritad av CHE. Nk Gatukontor. 1981(?)
11383 b. Stadsäga 3048. Nybyggnad skärmtak för spridare m m. Huvudritning. Situationsplan, plan, sektioner. Ritad av CHE. Nk Gatukontor.1981(?). Ändrad; väggar klädda med plåt - se ritning 11383 a.
11384. Stadsäga 3048. Nybyggnad skärmtak för spridare m m. Detaljer. Materialspecifikation.
Ritad av CHE. Nk Gatukontor. 1981.
11385. E66, Ståthögavägen; del E4-Växelgatan. Trafikplats Sandbyhov. Plan. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor.
1981.
11386. E66, Ståthögavägen; del E4-Växelgatan. Plan km 0/735-1/300. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1981.
11389. E66, Ståthögavägen; del E4-Växelgatan. Tvärsektioner. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1981.
 
3301981 – 198211390. Väg till kolkraftverk m m. Tvärsektioner 0/260-0/500. Ritad av KW(?). Nk Gatukontor. 1981.
11391. Händelö. Väg till kolkraftverk m m. Tvärsektioner 0/520-0/840. Ritad av KW. Nk Gatukontor. 1981.
11392. Händelö. Väg till kolkraftverk m m. Tvärsektioner 0/860-1/100. Ritad av KW, år 1981.
11393. Stadsäga 3048. Nybyggnad skärmtak. Huvudritning. Situationsplan, plan, sektioner. Ritad av
KK. Nk Gatukontor. 1981.
11394. Stadsäga 3048. Nybyggnad skärmtak. Detaljer. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1981.
11395. Fyrby; saltficka. Gatukontorets vinterterminal. Situationsplan, plan, fasader, detalj. Ritad av Hgn. Nk Gatukontor. 1981.
11397. Kungsängsleden. Bro över gång- och cykelväg. Sv Brånnestadsgatan; situationsplan, plan, sektion. Förslagsritning. Ritad av LP. G Halfvarson.. Nk Gatukontor. 1982.
11400. Kungsängsleden. Bro över gång- och cykelväg. Sv Brånnestadsgatan; geoteknisk undersökning. Plan, sektioner. Ritad av LP. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1982.
11402. Kungsängsleden. Bro över gång- och cykelväg. Lidaleden; geoteknisk undersökning. Plan, sektioner. Ritad av LP. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1982.
11403. Stadsäga 4991; personalrum m m, parkarbetare. Ombyggnad tak m m. Takplan. Detaljer. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1982.
11404. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Utsättningsplan. Trafikplats
Gamla Övägen. Ramp 3 och 4. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1982.
11405. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Detaljplan. Trafikplats Gamla
Övägen. Ramp 3 och 4. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1982.
11406. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Profil. Sektion 2/070-3/200.
Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1982.
11407. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Profil. Sektion 3/200-4/180.
Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1982.
11408. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner 2/020-2/100.
Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1982.
 
331198211409. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 2/120-2/160. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1982.
11410. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 2/180-2/240. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1982.
11411. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 2/260-2/340. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1982.
11412. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 2/360-2/420. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1982.
11413. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 2/440-2/500. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1982.
11414. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 2/520-2/580. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1982.
11415. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 2/600-2/680. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1982.
11416. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 2/700-2/780. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1982.
11417. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 2/800-2/880. Ritad av GJ. Nk Gatukontor. 1982.
11418. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 2/900-2/980. Ritad av GJ. Nk Gatukontor. 1982.
11419. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 3/000-3/080. Ritad av GJ. Nk Gatukontor. 1982.
11420. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 3/100-3/160. Ritad av GJ. Nk Gatukontor. 1982.
11421. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 3/180-3/240. Ritad av GJ. Nk Gatukontor. 1982.
11422. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 3/260-3/340. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1982.
11423. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 3/360-3/440. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1982.
 
3321982 – 198311424. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 3/460-3/540. Ritad av GJ. Nk Gatukontor. 1982.
11425. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 3/560-3/640. Ritad av GJ. Nk Gatukontor. 1982.
11426. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 3/660-3/740. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1982.
11427. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 3/760-3/840. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1982.
11428. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 3/860-3/940. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1982.
11429. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 3/960-4/040. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1982.
11430. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 4/060-4/100. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1982.
11431. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Tvärsektioner. Sektion 4/120-4/180. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1982.
11432. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Trafikplats Gamla Övägen.
Ramp 2 och 3. Tvärsektioner. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1982.
11433. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Trafikplats Gamla Övägen.
Ramp 3. Tvärsektioner. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1982. Reviderad 1983.
11434. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Trafikplats Gamla Övägen.
Ramp 4. Tvärsektioner. Ritad av GJ. Nk Gatukontor. 1982. Reviderad 1983.
11435. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Trafikplats Gamla Övägen.
Ramp 4. Tvärsektioner. Ritad av GJ. Nk Gatukontor. 1982.
11436. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Anslutning. Dagsbergsvägen, tvärsektioner. NV påfarten, NÖ avfarten. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1982.
11437. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Markbehandling och plantering. Trafikplats Gamla Övägen. Ritad av Jana Donda. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1982.
11438. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Markbehandling och plantering. Sektion 3/000-3/250. Ritad av Jana Donda. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1982.
11439. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Markbehandling och plantering. Sektion 3/250-3/500. Ritad av Jana Donda. Stig Hellerström. Växtförteckning. Se ritning 43540. Nk Gatukontor. 1982.
11440. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Första utbyggnad. Ledningsplan. Trafikplats Gamla Övägen, ramp 3 och 4. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontor. 1982.
 
3331982 – 198311444. Kv Landskyrkan; offentlig toalett, ombyggnad. Huvudritning. Situationsplan, plan, sektioner, detalj. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1982.
11447. Stadsäga 3048 Sylten; tillbyggnad WC. Huvudritning. Situationsplan, planer, sektion. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1982.
11451. Kommendantvägens förlängning. Tvärsektioner 0/100-0/280. Ritad av K Lager. Nk Gatukontor. 1982.
11452. Kommendantvägens förlängning. Tvärsektioner 0/300-0/505. Ritad av K Lager. Nk Gatukontor. 1982.
11453. Kommendantvägens förlängning. Tvärsektioner 0/525-0/712. Ritad av K Lager. Nk Gatukontor. 1982.
11454. Kommendantvägens förlängning. Tvärsektioner 0/732-1/000. Ritad av K Lager. Nk Gatukontor. 1982.
11455 a. Kv Spårvägen. Lokaltrafiken. Skyddsplantering m.m. Ritad av J D Stig Hellerström.. Nk Gatukontor. 1982. Reviderad 1983.
11456. Åby 10:5; ombyggnad enfamiljshus till personalrum parkarbetare. Situationsplan, plan, fasader, sektion. Ritad av LP. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1982.
11457. Stortorget. Cykelställ, trädskydd, sarg. Konstruktionsskiss. Ritad av IH, år 1982.
11458. Stortorget. Bänk, bord, planteringskar. Konstruktionsskiss. Ritad av IH. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1982.
11463/1. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Provisorisk förbifart under byggnadstid. Gamla Övägen. Utarbetad av LA. Nk Gatukontor. 1982.
11463/2. Söderleden. Etapp 2, Gamla Övägen-E66. Provisorisk förbifart under byggnadstid. Gamla Övägen. Utarbetad av LA. Nk Gatukontor. 1982.
11465. Provisorisk anslutningsväg till kolkraftverket Händelö. Tvärsektioner 0/000-0/400. Ritad av SK-g. Nk Gatukontor. 1982.
11466. Provisorisk anslutningsväg till kolkraftverket Händelö. Tvärsektioner 0/420-0/800. Ritad av SK-g. Nk Gatukontor.1982.
11467. Provisorisk anslutningsväg till kolkraftverket Händelö. Tvärsektioner 0/820-1/000. Ritad av
SK-g. Nk Gatukontor. 1982.
11468. Åby 10:5; ombyggnad enfamiljshus till personalrum parkarbetare. VA-installation. Situationsplan,
plan, fasader, sektion. Ritad av LP. Nk Gatukontor. 1982.
 
3341982 – 198411469. Häradsudden; omlastningsplan hushållsavfall. Tvärsektioner. Ritad av K Lager. Nk Gatukontor. 1982
11474. Tyska Torget; bassäng, plan, sektion, vy. VA-installation. Ritad av CHE. Nk Gatukontor. 1983
11478 a. Kv Skålsvampen, Brånnestad, villadaghem. Markplaneringsritning. Ritad av JD. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1983.
11479 a. Kv Skålsvampen, Brånnestad, villadaghem. Planteringsritning. Ritad av JD. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1983.
11480. Lokala trafikföreskrifter; transport farligt gods. Ritad av GJ. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1983.
11482. Åby 10:5; ny träfasad samt tilläggsisolering. Situationsplan, plan, fasader, sektion, detalj.
Ritad av LP. Nk Gatukontor. 1983.
11483 a. Kv Linet 1, Karlshovsskolan; ombyggnad bespisningslokal till personalrum parkarbetare.
Huvudritning. Situationsplan, plan, fasader och sektion. Ritad av K K. Nk Gatukontor. 1982.
11484 a. Kv Linet 1, Karlshovsskolan; ombyggnad bespisningslokal till personalrum parkarbetare. Situationsplan, Ventilation. Plan, fasader, sektion. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1982.
11485 a. Kv Linet 1, Karlshovsskolan; ombyggnad bespisningslokal till personalrum parkarbetare. Sektioner. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1983.
11486. Kv Linet 1, Karlshovsskolan; ombyggnad bespisningslokal till personalrum parkarbetare. VA-installation. Plan. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1983.
11488. Nya Torget; toalettbyggnad. Konstruktionsritning. Grundläggning. Pålplan, sektioner. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1983.
11489. Nya Torget; toalett- och servicebyggnad. Takkonstruktion. Plan, sektioner. Ritad av K.K. Halfvarsson. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1983.
11493. Kv Bergsbron 8. Etapp 3, 4. Markplanerings- och planteringsritning. Ritad av JD. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1983.
11497 a Nya Torget; toalettbyggnad. VVS-installation. Plan. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1984.
11498. Nya Torget; toalettbyggnad. Ventilinstallation. Plan. Ritad av KK. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1983.
 
3351983 – 198411499. Ståthögavägen; bullerskyddande vall, kv Boken och Pressen. Plan. Ritad av EK Nordel. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1983.
11500. Dow Chemical. Planteringsplan. NK Gatukontor. Ritad av A Alex. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1983.
11501. Dow Chemical. Planteringsschema. Ritad av A Alex. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1983.
11504. Söderleden; betongplattor över ramp 3, Gamla Övägen. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1983.
11505. GK:s vinterterminal. Plan. NK Gatukontor. Ritad av SK. NK Gatukontor. 1983. (Enligt ritningsregister.)
11506. E4, Norrköping-Linköping; reparation sättningsskada vid Borgs kyrka. Pålningsplan. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1983.
11509. Platinagatan; industrigata kv Kromen. Plan, normalsektioner. Ritad av SK. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1983.
11510. Stadsäga 2085; fågeltorn. Huvud- och K-ritning. Ritad av KK. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1983.
11511. Tunnel vid Skälv; markplaneringsritning. Ritad av LmJ. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1984.
11515. Häradsudden. Plan. Ritad av K Lager. Paul Nelson. NK Gatukontor. 1984.
11516. Häradsudden. Plan. Ritad av K Lager. Paul Nelson. NK Gatukontor. 1984.
11520. Industrispår-SJ:s barngård-Hamnbron. Utsättningsplan -0/125. 29-0/135. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1984.
11521. Industrispår-SJ:s bangård-Hamnbron. Utsättningsplan 0/135-0/370. 291. NK Gatukontor. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1984.
11522. Industrispår-SJ:s bangård-Hamnbron. Materialplan - 0/125.29 - 0/135. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1984.
11523. Industrispår-SJ:s barngård-Hamnbron. Materialplan 0/135-0/370.291. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1984.
 
3361984 – 198811528. Kv Slakthuset 13. Planteringsplan 1. Utarbetad av M Bjelkefelt. NK Gatukontor. 1984.
11529. Kv Slakthuset 13. Planteringsplan 2. Växtförteckning - se ritning 11528. Utarbetad av SB/M Bjelkefelt. NK Gatukontor.1984.
11531. Arkösund, Gåsåker 1:3; Biluppställningsplatser. Plan. Konstr. av LP. Ritad av AB. Paul Nelson. NK Gatukontor. 1984.
11532. Trafikomläggning i samband med Historical Racing Parade 840614 kl 18-22. Ritad av EK Nordell. H Schéele. NK Gatukontor. 1984
11535 b. Kv Ramen 6; ombyggnad enfamiljshus till personalrum för parkarbetare. Huvudritning. Situationsplan, planer, fasader, sektion. Ritad av LP. NK Gatukontor. 1984.
11538. Kv Ramen 6; ombyggnad enfam.hus till personalrum parkarbetare. VS-installation. Källar- och bottenplan. NK. Ritad av KK. NK Gatukontor. 1984.
11547. Kv Ramen 6; ombyggnad enfamiljshus till personalrum. Grundläggning; grundplan, sektioner, detalj. Ritad av KK. NK Gatukontor. 1985.
11551. Hamnbron E379; ändring NÖ vingmuren och kantbalken. Mått, armering. Ritad av LP. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1985.
11552. Saltängsgatan-Slottsgatan-Jungfrugatan-Slottsgränd. Plan. Ritad av SK/KW. NK Gatukontor. 1988.
11553 a. Kv Hörnet; toalettbyggnad. Huvudritning. Planer, fasader, sektion. Ritad av KK. NK Gatukontor. 1985.
11554. Kv Ramen 6; nybyggnad förråd. Huvudritning. Planer, fasader, sektioner. Ritad av KK. NK Gatukontor. 1985.
11563. Järnvägsparken; fontän; tillbyggnad servicebrunn. Planer, sektion. Ritad av KK. NK Gatukontor. 1985.
11565. Kv Flaggan, Knäppingsborgsgatan-Skepparegatan-Hospitalsgatan-Generalsgatan. Plan. Ritad av SK, år . G Halfvarson. NK Gatukontor. 1985
11570. Returgatan 0/320-0/460. Alholmsgatan 0/000-0/260. Plan, sektion. Ritad av SK. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1985.
11571. Bananläggning, åtgärder för Grand Prix. Plan. Ritad av A Lindh. NK Gatukontor. 1985.
11575. Norrköping Racing Grand Prix. Disposition banområde. NK Gatukontor. Konstr. av R Hellström. NK Gatukontor.1986.
 
3371986 – 198911577 Stadsäga 3048 Sylten. Växthus. Grundläggning. Sektioner. Ritad av KK. NK Gatukontor. 1986.
11578. Stadsäga 3048 Sylten. Växthus. Grundritning. Ritad av KK. NK Gatukontor. 1986.
11579. Stadsäga 3048 Sylten. Växthus. Situationsplan, sektioner. NK Gatukontor. Ritad av EKN enligt ritningsregiste. NK Gatukontor. 1986.
11580. Färgargården; växtplan. Ritad av R Lindvall. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1983.
11581. Kv Krukan med omgivande Bredgatan-Tunnbindaregatan-Sandgatan-Garvaregatan. Plan, sektioner. NK . Ritad av SK. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1986.
11582. Kolmården, Kvarsebo 5:4. Markplanering, plantering. Plan. Ritad av A Haglund. NK Gatukontor. Reg. år 1986.
11597. Kanontorget; fundament, stagning propeller. Ritad av KK. NK Gatukontor. 1986.
11599. Kv Armringen; personalrum parkarbetare. Inbyggnad WC-rum. Ritad av KK. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1987.
11602. Folkparken, Stadsäga 3237; personalrum parkarbetare. Tillbyggnad förråd. Huvudritning. Planer,
fasader, sektion, detalj. Ritad av KK. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1987.
11603. Åby 3:190, Skärblacka; förråd. Huvudritning. Planer, fasader, sektion. Ritad av KK. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1987.
11605. Svärtinge Centrum. LMF-skola + gymnastikbyggnad. Etapp 1. Markplanering. Ritad av JD. Stig Hellerström.. NK Gatukontor. 1987.
11606. Svärtinge Centrum. LMF-skola + gymnastikbyggnad. Etapp 1. Plantering. Ritad av JD. NK Gatukontor. 1987.
11609. Norrköpings Grand Prix 1987. Ågärdsplan; gångstråk, försäljningsställen.. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1986.
11610. Norrköping Racing 1989; banbyggarplan. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1987.
11611. Bananläggning, åtgärder för Norrköpings Grand Prix; uppsättning skyltar 1989. Plan. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1989.
 
3381987 – 1988, uå11612. Reklampelare; gatu- och parkmark i Norrköping. NK Gatukontor. Uå.
11613. Kv Flaggan; stadsdelspark. Planteringsritning. Plan. Ritad av A Alex. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1987, reviderad 1989.
11614 a. Kv Flaggan; stadsdelspark. Markplaneringsritning. Plan. Ritad av LJ (gäller ej). NK Gatukontor. 1987 enligt ritningsregistret.
11614 b. Kv Flaggan; stadsdelspark. Markplaneringsritning. Plan. Ritad av LMJ. NK Gatukontor. 1988.
11616 a. GC-banor, Vilbergsgatan, Gamla Övägen, gata till LiN. Plan, sektioner. Ritad av SK. G Halfvarson. NK Gatukontor.
11617. Kv Skäran; villadaghem. Markplanering, plantering. Lekutrustning. Plan. Konstr. av SB. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1987.
11618. Kv Örhänget; villadaghem. Markplanering, plantering. Lekutrustning. Plan. Konstr. av SB. Stig Hellerström. NK Gatukontor. 1987, reviderad 1988.
11620 b. Kv Äpplet med omgivande Knäppingsborgsgatan, Olai Kyrkogata, Hospitalsgatan, Kristinagatan. Plan, sektion. Ritad av SK. NK Gatukontor. 1987.
11621. SSHL, Aludden 1:54, Sigtuna kommun; matsalsbyggnad. Markplanering, plantering. Plan. Ritad av JD. Stig Hellerström. NK Gatukontor. Enligt ritningsregistret år 1987.
11622. Gångramp samt gångfålla; korsning spårväg-GC-vägen mellan Sandbyhov och Rågången vid Kapplandsgatan. Planer, sektioner. Ritad av LP. NK Gatukontor. 1987.
11623. Kungsgatan delen Kvarngatan-Skvallertorget. Materialplan. Ritad av EK Nordell. NK Gatukontor.1987.
11624. Kungsgatan delen Kvarngatan-Skvallertorget. Utsättningsplan. Ritad av EK Nordell. NK Gatukontor.1987.
11625. Kungsgatan delen Kvarngatan-Skvallertorget. Trafiksignalkablar. Plan. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. NK Gatukontor. 1987.
11626. Kungsgatan delen Kvarngatan-Skvallertorget. Ledningar. Plan. Ritad av EK Nordell. G Halfvarson. NK Gatukontor.
11627. Kungsgatan delen Kvarngatan-Skvallertorget. Tvärsektioner 0/000-0/187.8. Ritad av EK Nordell. G
Halfvarson. NK Gatukontor. 1987.
 
3391987 – 198911628. GC-väg mot LiN; översikt punktins. + cykelvägvisning. Tillverkning, uppsättning vägvisare. Ritad av KW. Nk Gatukontor. 1987.
11630. Haga; veckodagsparkering. Plan. Ritad av GJ. Nk Gatukontor. 1987.
11631. Kv Trasten; återställning efter byggnation och trafikreglering. Plan. Ritad av KW. Nk Gatukontor. 1987.
11632. Ståthögavägen; anslutning till kv Reläet. Plan. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1987.
11637. Trafiksignalritning. Östra Promenaden-Nygatan, Östra Promenaden-Södra Promenaden. Utbyte styrapparat, inklusive komplettering av detektorer och cykelsignaler. Ritad av G Johansson.G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1987.
11638. Kabelritning. Östra Promenad-Nygatan, Östra Promenaden-Södra Promenaden. Utbyte styrapparat, inklusive komplettering av detektorer och cykelsignaler. G Johansson 1987. G Halfvarson. Nk Gatukontor. Reviderad 1988 och 1989.
11642 a. Åbylänken; bro E878 över E4 vid trafikplats Åby i Norrköping å Åbylänken (förbifartsväg E4/55-Malmölandet). Förslag. Ritad av LP. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1988.
11644. Åbylänken; väg från väg 55 och E4 till Malmölandet och Händelö. Profil. Huvudlinjen. Sektion 1/000-2/000. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontor. 1988.
11645. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/180-0/440. Måttplan. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
11646. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/440-0/660. Måttplan. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
11647. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/660-0/780. Måttplan. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
11648. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/180-0/440. Höjdsättningsplan. Ritad av EK
Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
11649: Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/440-0/660. Höjdsättningsplan. Ritad av EK Nordell, år 1988.
11650. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/660-0/780. Höjdsättningsplan. Ritad av EK
Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
11651. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/180-0/440. Rännstensbrunnar. Ritad av EK
Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
 
3401988 – 198911652. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/440-0/660. Plan. Rännstensbrunnar.
Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
11653. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/660-0/780. Plan. Rännstensbrunnar.
Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
11654. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/180-0/365. Plan. Befintliga ledningar.
Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
11655. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/365-0/640. Plan. Befintliga ledningar.
Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
11656. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/640-0/780. Plan. Befintliga ledningar.
Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
11657. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/180-0/440. Materialplan. Ritad av
EK Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
11658. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/440-0/660. Materialplan. Ritad av
EK Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
11659. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Km 0/660-0/780. Materialplan. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1988.
11660. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Vägmärken. Vägmarkeringar. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1989.
11661. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Vägmärken. Vägmarkeringar. Ritad av EK
Nordell. Nk Gatukontor. 1989.
11662. Kungsgatan delen Skvallertorget-Kungstorget. Vägmärken. Vägmarkeringar. Ritad av EK
Nordell. Nk Gatukontor. 1989.
11663. Parkskolan, Skärblacka. Åby 3:152, Åby 3:1; lågstadium + fritidshem. Markplanering. Ritad avJD.
Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1988.
11664. Parkskolan, Skärblacka. Åby 3:152, Åby 3:1; lågstadium + fritidshem. Måttsättning. Ritad av J
Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1988.
11665. Parkskolan, Skärblacka. Åby 3:152, Åby 3:1; lågstadium + fritidshem. Rivningsritning. Utarbetad av SB.
Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1988.
11666. Parkskolan, Skärblacka. Åby 3:152, Åby 3:1; lågstadium + fritidshem. Stensättning. Detalj. Ritad av SB. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. Nk Gatukontor. 1988.
 
341198811667 b. Norra Promenaden; spårvägshållplats, kv Lammet. Stödmur, räcke. Ritad av KK. Nk Gatukontoret. 1988.
11669. Parkskolan, Skärblacka. Åby 3:152, Åby 3:1; lågstadium + fritidshem. Plantering. Utarbetad av SB. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1988.
11671. Åbylänken; väg från väg 55 och E4 till Malmölandet och Händelö. Översiktsplan. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontoret. 1988.
11672. Åbylänken; väg från väg 55 och E4 till Malmölandet och Händelö. Plan. Ramp 2; påfart mot söder. Ramp 3; avfart från söder. Ritad av A Lindh. G Halfvarson. Nk Gatukontoret. 1988.
11674. Kv Gaffelsvansen, Smedby. Bjärbyskolan. Markplanering. Ritad av JD. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1988.
11675. Kv Gaffelsvansen, Smedby. Bjärbyskolan. Plantering. Plan. Ritad av JD. Nk Gatukontoret. 1988.
11676. Kv Gaffelsvampen, Smedby. Bjärbyskolan. Stensättning. Detalj. Ritad av JD. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1988.
11677. Åbylänken; väg från rv 55 och E4 till Malmölandet och Händelö.Tvärsektioner. Huvudlinjen.
Sektion 1/560-1/600. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontoret. 1988.
11678. Åbylänken; väg från rv 55 och E4 till Malmölandet och Händelö.Tvärsektioner. Huvudlinjen.
Sektion 1/620-1/660. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontoret. 1988.
11679. Åbylänken; väg från rv 55 och E4 till Malmölandet och Händelö. Tvärsektioner. Huvudlinjen.
Sektion 1/680-1/720. Ritad av A Lindh. Nk Gatukontoret. 1988.
11683. Åbylänken; bro över Pjältån på Brukningsväg. Förstärkning. Ritad av KK. Nk Gatukontoret. 1988.
 
3421988 – 199011684. Stadsäga 3048. Planer och sektion. Ombyggnad garage till personalrum. Huvudritning. Ritad av KK. Nk Gatukontoret. 1988.
11685 a. Stadsäga 3048. Personalrum. VA-installation. Plan och sektion. Ritad av KK. Nk Gatukontoret. 1988.
11686 a. Gryt; gångväg. BTG-konstruktion. Armering. Ritad av KK. Nk Gatukontoret. 1989.
11687 a. Gryt; gångväg. Planer, sektioner. Ritad av KK. Nk Gatukontoret. 1988.
11688 a. Stadsäga 3047. Gamla rörfabriken; ombyggnad till verkstad, garage. Plan, sektion, detaljer. Ritad av KK. Nk Gatukontoret. 1989.
11692. Kv Flaggan; portal. Huvudritning. Ritad av KK. Nk Gatukontoret. 1988.
11693 a. Gryt; gångväg. Sektioner. Ritad av KK. Nk Gatukontoret. 1988.
11699. Kv Rosen, Trädgårdsgatan - gång- och cykelgata. Olai Kyrkogata. Gatuarbeten. Plan. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontoret. 1989.
11700. Kv Rosen, Trädgårdsgatan - gång- och cykelgata. Olai Kyrkogata. Höjd- och måttsättning. Koordinater. Plan. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontoret. 1989.
11702. Norsholms gårdsområde; vägutbyggnad. Plan. KW/EKN(?). Nk Gatukontoret. 1989.
11703. Norsholms gårdsområde; vägutbyggnad. Plan. KW/EKN(?). Nk Gatukontoret. 1989.
11704. Dömestad; naturvårdsåtgärder. Plan. Ritad av MLK. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1989. Allmän revidering 1990.
11706. E4; skyddsvall vid Vattenverket. Plan. Ritad av MLK. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1989.
11707. Drags. Illustrationsritning. Ritad av MLK. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1989.
11708. Drags. Markplaneringsritning. Ritad av MLK. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1989.
 
3431987 – 199011709. Drags. Plantering. Ritad av MLK. Lars Hågbrandt. Nk Gatukontoret. 1989
11710. Drags. Detaljer; trappa, mur, infästning räckesstolpe. Ritad av MLK. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1989.
11711. Drags. Detaljer; vattenfall. Plan, sektion. Ritad av MLK. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1989.
11712. Drags. Detaljer; fast soffa, kajkant, markbeläggning, BTG-murar. Ritad av MLK. Stig Hellerström. Nk Gatukontoret. 1989.
11716. Svärtinge Centrum. LMF-skola - gymnastikbyggnad. Illustration. Ritad av A Plahn. Nk Gatukontoret. 1987.
11718. Kv Skålsvampen; utbyggnad gator. Plan. Ritad av KW. Kaj Borg. Nk Gatukontoret. 1990.
11719. Matteus kommundelsnämnd. Befolkningsmängd kvartersvis 1988.12.31. Ritad av MLK. Nk Gatukontoret. 1990.
11720. Klingsborg-Ljura kommundelsnämnd. Befolkningsmängd kvartersvis 1988.12.31. Ritad av MLK. Nk Gatukontoret. 1990.
11721. Skärblacka kommundelsnämnd. Befolkningsmängd kvartersvis 1988.12.31. Ritad av MLK. Nk Gatukontoret. 1990.
11722. Lindö gård. Lokalgata; L-profil. Ritad av KW. Kaj Borg. Nk Gatukontoret. 1990.
11724. Lindö gård. Gatuutbyggnad; plan, normalsektion. Ritad av KW. Kaj Borg. Nk Gatukontoret. 1990.
11725. Arkösundsvägen; delen Söderleden-Kungsängen. Plan. Sektion 0/000-0/252.5. Ritad av EK(?). Nk Gatukontoret. 1990.
11727. Arkösundsvägen; delen Söderleden-Kungsängen. Söderleden; tvärsektion 4/540-4/780. Ritad
av EK. Nk Gatukontoret. 1990.
11728. Arkösundsvägen; delen Söderleden-Kungsängen. Trafikmärken, trafikmarkering sektion 0/000-0/252.5. Ritad av EK. Nk Gatukontoret. 1990.
11729. Ånestadsgatan; kv Brödbaggen och Vattenbaggen. Alt 1. Plan. Ritad av KW. Kaj Borg. Nk Gatukontoret. 1990.
 
3441987 – 199111732. Kv Skålsvampen; vägmärken. Plan. Ritad av KW. Kaj Borg. Nk Gatukontor. 1990.
11736. Lindö lada och ladugård. Entréplan. Inmätning. Ritad av L-EL. Reg. Nk Gatukontor. 1990.
11737. Lindö lada och ladugård. Fasader. Inmätning. Ritad av L-EL. Reg. Nk Gatukontor. 1990.
11738. Stadsäga 3086. Färgargården; cafeteria, nybyggnad. Markplanering, plantering. Ritad av JD. Nk Gatukontor. 1990. Reviderad 1991.
11739. Stortorget; etapputbyggnad parkeringsanläggning. Plan. Ritad av EK. Nk Gatukontor. 1990.
11740. Kv Lokatten; Olai Kyrkogata, del av Trädgårdsgatan. Plan.Ritad av EK. Nk Gatukontor. 1990.
11741. Ånestadsgatan; kv Brödbaggen och Vattenbaggen. Alt 2. Plan. Ritad av KW. Se ritning 11729 och 24241. Nk Gatukontor. 1990.
11742. Ståthögavägen-Packhusgatan-Norra Promenaden. Planskiss. Ritad av K Lager. Nk Gatukontor. 1988.
11743. Olof Palmes Plats. Illustrationsritning. Ritad av MLK. Lars Hågbrandt. Nk Gatukontor. 1991.
11744. Olof Palmes Plats. Markplanering. Plan. Ritad av MLK. Lars Hågbrandt. Nk Gatukontor. 1991.
11745. Olof Palmes Plats. Plantering. Plan. Ritad av MLK. Lars Hågbrandt. Nk Gatukontor. 1991.
11746. Olof Palmes Plats. Måttsättning. Plan. Ritad av MLK. Lars Hågbrandt. Nk Gatukontor. 1991.
11747. Olof Palmes Plats. Detaljer. Ritad av MLK. Lars Hågbrandt. Nk Gatukontor. 1991.
11748. Djäkneparksskolan; anläggning terrängtrappor. Situationsplan, plan, sektioner. Ritad av KK. Nk Gatukontor. 1987.
11749. Södra Långtorp. Etapp 1. Båtsmansgatan; tvärsektioner 0/000-0/330. Ritad av AW. Nk Gatukontor. 1991.
 
345199111752. Kv Oron; ombyggnad befintlig trappa. Markplanering. Lars Hågbrandt. Nk Gatukontor. 1991.
11753. Förslag. Estrad; Kristinaskolan. Plan, sektioner, detaljer. Förhandskopia. Ritad av KK. Ej utfört. Nk Gatukontor. 1991.
11754. Östra Husby Kyrka; minneslund. Idéskiss. Plan. Ritad av IH. Lars Hågbrandt. Nk Gatukontor. 1991.
11755. Kristinaskolans gård; mark, plantering. Plan. Ritad av MLK. Lars Hågbrandt. Nk Gatukontor. 1991.
11756. Södra Långtorp. Etapp 2. Båtsmansgatan; tvärsektioner 0/340-0/510.Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11757. Södra Långtorp. Etapp 2. Regnvädersgatan; tvärsektioner 0/000-0/170. Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11758. Södra Långtorp. Etapp 2. Regnvädersgatan; tvärsektioner 0/180-0/310. Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11759. Södra Långtorp. Etapp 2. Båtsmansgatan, Stormbygatan, Åskvädersgatan, Regnvädersgatan. Plan. Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11760. Friluftsliv. SV-sektorn. Naturtyper. Ritad av MLK. Nk Gatukontor. 1991.
11761. Friluftsliv. SV-sektorn. Attraktivitet. Ritad av MLK. Nk Gatukontor. 1991.
11762. Friluftsliv. SV-sektorn. Slitagetålighet. Ritad av MLK. Nk Gatukontor. 1991.
11763. Friluftsliv. SV-sektorn. Lämplighet. Ritad av MLK. Nk Gatukontor. 1991.
11764. Friluftsliv. SV-sektorn. Topografi. Ritad av MLK. Nk Gatukontor. 1991.
11766. Bjärbytorpet; motionsslinga, ridväg. Ritad av MLK. Nk Gatukontor. 1991.
11767. Friluftsliv. SV-sekorn. Befintligt friluftsliv. Ritad av MLK. Nk Gatukontor. 1991.
 
346199111769. Ånestadsgatan. Säckgata; gatu-utbyggnad. Tvärsektioner 0/010-0/090. Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11770. Ånestadsgatan. Säckgata; gatu-utbyggnad. Tvärsektioner 0/100-0/160. Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11771. Kv Fönstret 3 - Vrinneviskolan; ombyggnad. Markplanering, plantering. Ritad av JD. Stig Hellerström. Nk Gatukontor. 1991.
11772. Bjärbytorpet-Rambodal. Plantering. Grönområde S. Ritad av MLK. Ingemar Hillerström. Nk Gatukontor. 1991.
11773. Bjärbytorpet-Rambodal. Plantering. Grönområde Ö. Ritad av MLK. Ingemar Hillerström. Nk Gatukontor. 1991.
11775. Östra Husby Kyrka; minneslund. Markplanering. Ritad av MLK. Ingemar Hillerström. Nk Gatukontor. 1991.
11776. Del av Jursla 1:26. Förlängning av Lillsjövägen. Profil. Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11777. Del av Jursla 1:26. Förlängning av Lillsjövägen. Tvärsektioner 0/000-0/080. Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11778. Del av Jursla 1:26. Förlängning av Lillsjövägen. Tvärsektioner 0/090-0/170. Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11779. Del av Jursla 1:26. Förlängning av Lillsjövägen. Tvärsektioner 0/180-0/260.Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11780. Del av Jursla 1:26. Förlängning av Lillsjövägen. Tvärsektioner 0/270-0/300. Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11781. Del av Jursla 1:26.Tvärgata 1. Tvärsektioner 0/000-0/080. Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11782. Del av Jursla 1:26. Tvärgata 1. Tvärsektioner 0/090-0/170.Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991..
11783. Del av Jursla 1:26. Tvärgata 1. Tvärsektioner 0/180-0/230. Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11784. Del av Jursla 1:26.Tvärgata 2. Tvärsektioner 0/000-0/080. Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
11785. Del av Jursla 1:26. Tvärgata 2. Tvärsektioner 0/090-0/150. Konstr. av AW. Nk Gatukontor. 1991.
 
3471979 – 199211788. Kungsängens arbetsområde. Etapp 1; östra delen. Markplanering, plantering. Ritad av JD. Nk Gatukontor. 1992.
11789. Östra Husby kyrka; minneslund. Planteringsritning. Ritad av MLK. Ingemar Hillerström. Nk Gatukontor. 1992.
11790. Östra Husby kyrka; minneslund. Detaljer. Ritad av MLK. Ingemar Hillerström. Nk Gatukontor. 1992.
11791. Vidablick. GC-väg mellan De Geersgatan och Platinagatan. Plan. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1992.
11792. Vidablick. GC-väg mellan De Geersgatan och Platinagatan. Tvärsektioner 0/000-0/070.
Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1992.
11793. Vidablick. GC-väg mellan De Geersgatan och Platinagatan. Tvärsektioner 0/090-0/170. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1992.
11794. Vidablick. GC-väg mellan De Geersgatan och Platinagatan. Tvärsektioner 0/180-0/250. Ritad av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1992.
11795. Folkparkens förnyelse; pergola vid servering. Plan, sektioner, detalj. Ritad av MLK. Ingemar Hillerström. Nk Gatukontor. 1992.
11808. Kristinaskolans gård. Planteringsplan.Ritad av MLK/JD. Ingemar Hillerström. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1992.
11809. Söder Tull. Drottninggatan-Nygatan; spåromläggning. Plan. Ritad av EK. Nk Gatukontor. 1992.
11810. Söder Tull. Nygatan-Hörngatan; spåromläggning. Plan. Ritad av EK. Nk Gatukontor. 1992.
11811. Östra Husby, Bossgård; markplanering. Plan. Ritad av AP. NK Samhällsbyggnadskonsult. Ingemar Hillerström. 1992.
11812. Söder Tull; spåromläggning. Drottninggatan-Nygatan. Luftledningsplan. Ritad av EK. Nk Gatukontor. 1992.
11813. Söder Tull; spåromläggning. Nygatan-Hörngatan. Ledningsplan. Ritad av EK. Nk Gatukontor. 1992.
11814. Österleden, delen Händelö-E4. Profil. Sekt 1/000-2/500. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1979
 
3481983 – 199211816. Jurslavägen; ombyggnad hållplats Heimdalsvägen. Tvärsektioner. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1992.
11817. E66. Ståthögavägen; korsning Packhusgatan/Norra Promenaden. Typsektioner. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1983.
11818. E66. Ståthögavägen; korsning Packhusgatan/Norra Promenaden. Tvärsektioner Packhusgatan. Sektion 0/000-0/120. Ritad av EK Nordelll. Nk Gatukontor. 1983.
11819. E66. Ståthögavägen; korsning Packhusgatan/Norra Promenaden. Tvärsektioner Packhusgatan. Sektion 0/130-0/260. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1983.
11820. E66. Ståthögavägen; korsning Packhusgatan/Norra Promenaden. Tvärsektioner. Packhusgatan. Sektion 0/270-0/300. Ritad av EK Nordell. Nk Gatukontor. 1983.
11821. Bjärbytorpet-Rambodal. Plantering. Grönområde V. Ritad/konstr. av EKL/JD. SBK Samhällsbyggnadskonsult. Ingemar Hillerström. 1992.
11822. Bjärbytorpet-Rambodal. Plantering. Grönområde N. Ritad/konstr. av EKL/JD. SBK Samhällsbyggnadskonsult. Ingemar Hillerström. 1992.
11823. Kv Cittran, Klockaretorpet; landskapsvårdsplan. Ritad av JD. SBK Samhällsbyggnadskonsult. Projektansvarig Ingemar Hillerström. 1992.
11824. Tekniska kontoret, Fjärislgatan. GC-väg utmed Söderleden och Exportgatan. Profil. Ritad av E Klofsten(?). SBK Samhällsbyggnadskonsult. 1992.
11825. Funktionsbeskrivning. Söderleden, Hagebygatan. Ritad av Hans Lidberg. Nk Gatukontor. 1984.
11826. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 0/200-0/280.
Ritad av AL enligt ritningsregistret. Nk Gatukontor. 1986.
11827. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 0/300-0/440.
Ritad av AL enligt ritningsregistret. Nk Gatukontor. 1986.
11828. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 0/460-0/620.
Ritad av AL enligt ritningsregistret. Nk Gatukontor. 1986.
11829. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 0/640-0/800.
Ritad av AL enligt ritningsregistret. Nk Gatukontor. 1986.
11830. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 0/820-0/900.Ritad av AL enligt ritningsregistret. Nk Gatukontor. 1986.
 
3491986 – 199211831. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 0/920-1/000. Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11832. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 1/020-1/100.
Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11833. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 1/120-1/200.
Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11834. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 1/220-1/300.
Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11835. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner.Sektion 1/320-1/400.
Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11836. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 1/420-1/500.
Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11837. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 1/520-1/660.
Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11838. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 1/680-1/860.
Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11839. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 1/880-2/060.
Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11840. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 2/080-2/200.
Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11841. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 2/220-2/230.
Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11842. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 2/340-2/420.
Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11843. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 2/440-2/600.
Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11844. E4. Finspångsvägen-Ståthögavägen. Utredningsplan. Tvärsektioner. Sektion 2/620-2/720.
Ritad av AL. Enligt ritningsregister. Nk Gatukontor. 1986.
11845. Tekniska kontoret. Risängens industriområde; upprustning gator. Översiktsplan. Ritad av EK. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1992.
 
3501989 – 199311846. Tekniska kontoret. Fjärilsgatan. GC-väg utmed Söderleden och Exportgatan. Tvärsektioner 0/000-0/080. Ritad/konstr. av EK. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1992.
11847. Tekniska kontoret. Fjärilsgatan. GC-väg utmed Söderleden och Exportgatan. Tvärsektioner 0/090-0/170. Ritad/konstr. av EK. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1992.
11848. Tekniska kontoret. Fjärilsgatan. GC-väg utmed Söderleden och Exportgatan.Tvärsektioner 0/180-0/260. Ritad/konstr. av EK. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1992.
11849. Tekniska kontoret. Fjärilsgatan. GC-väg utmed Söderleden och Exportgatan. Tvärsektioner 0/270-0/350. Ritad/konstr. av EK. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1992.
11850. Tekniska kontoret. Fjärilsgatan. GC-väg utmed Söderleden och Exportgatan. Tvärsektioner 0/370-0/410. Ritad/konstr. av EK. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1992.
11851 a-b. Tekniska kontoret. Stadsteatern. Förslagsskiss. Alt. 1. Plan. Ritad/konstr. av IH. Ingemar
Hillerström. Gäller ej. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1992.
11854. Folkparken. Plan. Förnyelse; idéskiss. Ritad av IH/MLK. Nk Gatukontor. 1989, reviderad 1992.
11855. Folkparken. Östra delen; skiss. Närpark för skola och bostadsområde. Ritad av MLK. Nk Gatukontor. 1991.
11856. Östra Husby kyrka; minneslund. Idéskiss. Alt 2. Plan. Ritad av MLK. NK Gatukontor. 1991.
11857. Östra Husby kyrka; minneslund. Idéskiss. Alt 2. Sektioner. Ritad av IH/MLK. NK Gatukontor. 1991.
11858. Östra Husby. Kullabacken; plan. Ritad av MLK. NK Gatukontor. 1991.
11859. Ljurafältet; illustration. Plan. Ritad av MLK. NK Gatukontor. 1995.
11860. Tekniska kontoret, Loddby. GC-väg under stambanan. Plan, profil, normalsektion. Ritad/konstr. av
AW. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11861-11862. Tekniska kontoret, Loddby. GC-väg under stambanan. Tvärsektioner. Ritad/konstr. av AW. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
 
3511992 – 199411863. Tekniska kontoret. Folkets Hus; utescen och -servering. Markplanering. Ritad/konstr. av JD. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11864. Tekniska kontoret. Folkets Hus; utescen och -servering. Detaljer; mur, bänkar granittrappa. Ritad/konstr. av JD. Ingermar Hillerström. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11865. Tekniska kontoret. Häradshammar; bussvändplats. Plan, profil, normalsektion. Ritad/konstr. av EK. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11866. Tekniska kontoret. Planutredning kv Silvret, Järngatan-Koppargatan. Plan. Ritad/konstr. av TB. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11867. Tekniska kontoret. Häradshammar. Bussvändplats. Tvärsektioner. Ritad/konstr. av AW. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11868. Risängens arbetsområde; miljöförbättring. Idéskiss. Plan. Ritad av IH. NK Gatukontor. 1992.
11869. Tekniska kontoret. Persdal; utbyggnad bussvändplats. Plan, profil,normalsektion. Ritad/konstr. av AW. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11870. Tekniska kontoret. Persdal; utbyggnad bussvändplats. Tvärsektioner. Ritad/konstr. av AW. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11871. Tekniska kontoret. Persdal; utbyggnad bussvändplats. Tvärsektioner. Ritad/konstr. av AW. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11872. Tekniska kontoret. Järngatan, Koppargatan. Plan. Alt 3. Ritad/konstr. av TB. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11873. Tekniska kontoret. Koppargatan. Plan. Ritad/konstr av TB. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11874. Tekniska kontoret. Trafikplats Marieborg, E4, västra ramperna; plan. Ritad/konstr. av TB. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11875. Tekniska kontoret. Järngatan, Blygatan. Trafikplats Marieborg, östra ramperna; plan. Ritad/konstr. av TB,. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11876. Tekniska kontoret. Gamla Lasarettsparken; befintl förhållande. Plan. Ritad/konstr. av GW, år 1994. Wahlins (för det gröna i miljön) Linköping. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11878. Tekniska kontoret. Kyrkbacken, Svärtinge 1:6 m fl. Tvärsektioner 0/000-0/080. Ritad/konstr. av J Stridh 1993. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
11879. Tekniska kontoret. Kyrkbacken, Svärtinge 1:6 m fl. Tvärsektioner 0/090-0/170. Ritad/konstr. av J Stridh. Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1993.
 
3521993 – 199511880. Tekniska kontoret. Sandviken, Kolmården; busshållplats, LTA. Ritad/konstr. av J Stridh. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993.
11881. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan; mått och ytskiktsplan. Del 0/000-0/100. Ritad av TB. Enligt ritningsregistret. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993.
11882. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan; mått och ytskiktsplan. Del 0/100-0/190. Ritad av TB. Enligt ritningsregistret. Tyréns Infrakonsult, Linköping. Förhandskopia. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993.
11885. Tekniska kontoret. Hamngatan. Stödmurar, trappa väster Saltängsbron. Plan, detaljer. Ritad/konstr. av P Olsson. J & W Jacobson & Widmark. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993.
11886. Tekniska kontoret. Hamngatan. Stödmurar, trappa väster Saltängsbron. Plan, detaljer. Ritad/konstr. av P Olsson. J & W Jacobson & Widmark. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993.
11887. Tekniska kontoret. Hamngatan. Stödmur öster Saltängsbron. Plan, detaljer. Ritad/konstr. av P Olsson. J & W Jacobson & Widmark. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993.
11888. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Schakt- och rivningsplan, delen 0/000-0/100. Projekterat av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK.1993 enligt ritningsregistret. Reviderad 1994.
11889. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Schakt- och rivningsplan, delen 0/100-0/190. Projekterat av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK.1993 enligt ritningsregistret. Reviderad 1994.
11890. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Schakt- och rivningsplan, delen 0/190-0/300. Projekterat av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK.1993 enligt ritningsregistret. Reviderad 1994.
11891. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Schakt- och rivningsplan, delen 0/300-0/410. Projekterat av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult,1993 enligt ritningsregistret. Reviderad 1994.
11892. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Schakt- och rivningsplan, delen Knäppingsborgsgatan. Projekterat av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult. 1993 enligt ritningsregistret. Reviderad 1994.
11893. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ytskiktsplan, typsektioner, delen 0/000-0/100. Projekterat av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult. 1993 enligt ritningsregistret. Reviderad 1994.
11894. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ytskiktsplan, typsektioner, delen 0/100-0/190. Projekterat av TB.Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult.1993 enligt ritningsregistret. Reviderad 1994.
11895. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ytskiktsplan, typsektioner, delen 0/190-0/300. Projekterat av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult.1993 enligt ritningsregistret. Diverse revideringar 1995.
11896. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ytskiktsplan, typsektioner, delen 0/300-0/410. Projekterat av Tore Bränneby. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult.Linköping.1993 enligt ritningsregistret. Diverse revideringar 1995.
 
3531993 – 199511897. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ytskiktsplan, typsektioner delen Knäppingsborgsgatan. Projekterad av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993.
11898. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Höjdplan med tvärsektioner. Delen 0/000-0/100. Projekterad av
TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev.1994
11899. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Höjdplan med tvärsektioner. Delen 0/100-0/190. Projekterad av
TB.Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev.1994
11900. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Höjdplan med tvärsektioner. Delen 0/190-0/300. Projekterad av
TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Div. rev.1995
11901. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Höjdplan med tvärsektioner. Delen 0/300-0/410. Projekterad av
TB.Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993.
11902. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Höjdplan med tvärsektioner. Delen Knäppingsborgsgatan. Projekterad av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993.
11903. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ledningsplan. Delen 0/000-0/100. Projekterad av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev.1994.
11904. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ledningsplan. Delen 0/100-0/190. Projekterad av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev.1994
11905. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ledningsplan. Delen 0/190-0/300.Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Div. rev.1995.
11906. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ledningsplan. Delen 0/300-0/410. Projekterad av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev.1994
11907. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ledningsplan. Delen Knäppingsborgsgatan. Projekterad av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993.
11908. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Utsättningsplan. Delen 0/000-0/100. Projekterad av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev.1994.
11909. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Utsättningsplan. Delen 0/100-0/190. Projekterad av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev.1994.
11910. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Utsättningsplan. Delen 0/190-0/300. Projekterad av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Div. rev.1995.
11911. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Utsättningsplan. Delen 0/300-0/410. Projekterad av TB. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev.1994.
 
3541993 – 199511912. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Utsättningsplan. Delen Knäppingsborgsgatan. Projekterat av TB. Norrköping/Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993
11913. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Detaljer, ytskikt. Projekterat av TB. Norrköping/Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev. 1994
11914. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Detaljer, trädgrop. Projekterat av TB. Norrköping/Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev. 1994.
11915. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Trafikanordningsplan. Delen 0/000-0/100. Ritad/konstr. av LO(?), år 1993. Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev. 1994.
11916. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Trafikanordningsplan. Delen 0/100-0/190. Ritad/konstr. av LO?). Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev. 1994.
11917. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Trafikanordningsplan. Delen 0/190-0/300 Ritad/konstr. av LO(?). Tyréns Infrakonsult, Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev. 1995.
11918. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Trafikanordningsplan. Delen 0/300-0/410. Ritad av LO(?) . Tyréns Infrakonsult Linköping. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Rev. 1995.
11919. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. 0/000-0/165. Ledningsplan. Ritad/kostr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11920. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. 0/165-0/300. Ledningsplan. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11921. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. 0/300-0/428. Ledningsplan. Ritad/konstr av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11922. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. 0/000-0/165. Materialplan. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11923. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. 0/165-0/300. Materialplan. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11924. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. 0/300-0/420. Materialplan. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11925. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. 0/000-0/165. Utsättningsplan. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11926. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. 0/165-0/300. Utsättningsplan. Ritad/konstr av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11927. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. 0/300-0/420. Utsättningsplan. Ritad/konstr av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
 
3551992 – 199711928. Tekniska kontoret. Åselstadvägen. Gatuombyggnad. Plan, profil, normalsektion. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995. Reviderad 1997.
11929. Tekniska kontoret. Åselstadvägen. Gatuombyggnad. Tvärsektioner 0/010-0/090. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995.
11930. Tekniska kontoret. Åselstadvägen. Gatuombyggnad. Tvärsektioner 0/110-0/180. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995.
11931. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Längdprofil. 0/000-0/420. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995.
11932. Tekniska kontoret. Stora Lyftet Repslagaregatan. Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Typsektion 0/020 0/040 0/062. Ritad/konstr. av JD. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11933. Tekniska kontoret. Stora Lyftet Repslagaregatan. Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Typsektion 0/080 0/110 0/170. Ritad av JD. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11934. Tekniska kontoret. Stora Lyftet Repslagaregatan. Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Typsektion 0/260 0/280 0/350.Ritad/konstr. av JD. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11935. Tekniska kontoret. Stora Lyftet Repslagaregatan. Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Tvärsektioner 0/000-0/080.Ritad/konstr. av JD. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11936. Tekniska kontoret. Stora Lyftet Repslagaregatan Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Tvärsektioner 0/090-0/170. Ritad/konstr. av JD. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11937. Tekniska kontoret. Stora Lyftet Repslagaregatan. Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Tvärsektioner 0/180-0/270. Ritad/konstr. av JD. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11938. Tekniska kontoret. Stora Lyftet Repslagaregatan. Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Tvärsektioner 0/280-0/370. Ritad/konstr. av JD. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11939. Tekniska kontoret. Stora Lyftet Repslagaregatan. Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Typritning, trädplantering. Ritad/konstr. av JD/JN(?). SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11940. Tekniska kontoret. Stora Lyftet Repslagaregatan. Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Detaljer. Befintlig markvärme. Projekterad av Per Lundgren. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994
11941. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Upprustning kajpromenad, gatumiljö. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11942. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Upprustning kajpromenad, gatumiljö. Ritad/konstr av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
 
3561994 – 199511943. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Upprustning kajpromenad, gatumiljö. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1994.
11944. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Upprustning kajpromenad, gatumiljö. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1994.
11945. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Tvärsektioner, sekt 0/010-0/090. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1994.
11946. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Tvärsektioner, sekt 0/100-0/180. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1994.
11947. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Tvärsektioner, sekt 0/190-0/270. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1994.
11948. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Tvärsektioner, sekt 0/280-0/360. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1994.
11949. Tekniska kontoret. Hamngatan, delen Gamla Rådstugugatan-Kristinagatan. Tvärsektioner, sekt 0/370-0/420. Ritad/konstr. av AW. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1994.
11950. Tekniska kontoret. Drottninggatan. Sektion 0/000-0/110. Proj.ansv. TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1994.
11951. Tekniska kontoret. Drottninggatan. Ytskiktsplan.Sektion 0/110-0/220. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1994.
11952. Tekniska kontoret. Drottninggatan. Ytskiktsplan. Sektion 0/220-0/235. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1994.
11953. Tekniska kontoret. Trädgårdsgatan. Ytskiktsplan. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1994.
11954. Tekniska kontoret. Södertull. Normalsektioner. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1995.
11955. Tekniska kontoret. Södertull. Utsättning. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1995.
11956. Tekniska kontoret. Drottninggatan. Höjdplan. Sektion 0/000-0/130. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1994.
11957. Tekniska kontoret. Drottninggatan. Höjdplan. Sektion 0/130-0/235. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, Nk. 1994.
 
3571994 – 199811958. Tekniska kontoret. Trädgårdsgatan. Höjdplan. Sektion 0/060-0/130. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994
11959. Tekniska kontoret. Drottninggatan. Ledningsplan. Sekt 0/000-0/130. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994. Rev. 1995.
11960. Tekniska kontoret. Drottninggatan. Ledningsplan. Sekt 0/130-0/235 Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994. Rev. 1995.
11961. Tekniska kontoret. Trädgårdsgatan, ledningsplan. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11962. Tekniska kontoret. Drottninggatan. Utsättningsplan. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11963. Tekniska kontoret. Folkparken; trädplatering. Planteringsritn. Ritad av JD. Projektansvarig Ingemar Hillerström. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995. Rev. 1998.
11964. Tekniska kontoret. Drottninggatan, delen Repslagaregatan-Nygatan. Detaljer. Projektansvarig TB. Tyréns
Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995.
11965. Tekniska kontoret. Kungsängsleden. Bjärbytorpsgatan-väg 209. Planteringsplan. Ritad avJD/SB. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995.
11966. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Schakt- och rivningsplan, delen 0/410-0/480. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994. Reviderad 1995.
11967. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Schakt- och rivningsplan, del 0/480-0/550. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994
11968. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ytplan med typsektioner, del 0/410-0/480. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994
11969. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ytplan med typsektioner, del 0/480-0/550. Projektansvarig TB.Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994
11970. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Höjdplan med tvärsektioner, del 0/410-0/480. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11971. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Höjdplan med tvärsektioner, del 0/480-0/550. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994
11972. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ledningsplan, del 0/410-0/480. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994. Rev.1995.
 
3581987 – 199511973. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Ledningsplan, del 0/480-0/550. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult . SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11974. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Utsättningsplan, del 0/410-0/480, Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult . SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994. Reviderad 1995.
11975. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Utsättningsplan, del 0/480-0/550. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult . SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11976. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Trafikanordningsplan, sekt 0/410-0/480, Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult . SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994. Reviderad 1995.
11977. Tekniska kontoret. Gamla Rådstugugatan. Trafikanordningsplan, sekt 0/480-0/550, Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult . SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994. Reviderad 1995.
11978. Oxelbergsparken; åtgärd i vegetation för flygöverfart. Plan. Ritad av MB. NK Gatukontor. 1987.
11984. Tekniska kontoret. Stora Lyftet. Kristinagatan-Trädgårdsgatan. Trafiksignaler. Signalplan. Peek Traffic AB, Uppsala. Ritad/konstr. av Max Sätterlund 1993, reviderad 1994.
11985. Tekniska kontoret. Stora Lyftet. Kristinagatan-Trädgårdsgatan. Trafiksignaler. Kabelplan. Peek Traffic AB, Uppsala. Ritad/konstr. av Max Sätterlund . SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1993. Reviderad 1994.
11986. Tekniska kontoret. Oxelbergsparken; plantering. Ritad av JD. Projektansvarig Ingemar Hillerström . SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11987. Tekniska kontoret. Centralstationen; väderskydd och cykeltak typ Hilite. Situationsplan. Ritad/konstr. av EK/J Stridh. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK.1995.
11988. Tekniska kontoret. Stora Lyftet. Drottninggatan. Fleminggatan-Slottsgatan. Trafiksignaler. Kabelplan. Peek Traffic AB, Stockholm. Ritad av Jan L, Uppsala. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11989. Tekniska kontoret. Fridvalla; ny upphängning kontaktledning. Göteborgs Spårvägar.Ritad/konstr. av H Karlén/U Kildén. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995.
11990. Tekniska kontoret. Stora Lyftet. Drottninggatan. Delen Fleminggatan-Slottsgatan. Trafiksignaler. Signalplan. Peek Traffic AB, Uppsala. Ritad/konstr. av Jan L. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11991. Tekniska kontoret. Upprustning Åby Centrum. Relationsritning. Material- och trafikmarkeringsplan. Sektion 0/000-0/218.172. Underlag LA 10:11. Reviderat och kompletterat. Ritad/konstr. av EK. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995.
11992. Tekniska kontoret. Upprustning Åby Centrum. Relationsritning. Utsättningsplan. Sektion 0/000-0/218.172.
Ritad/konstr. av EK. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995.
11993. Tekniska kontoret. Upprustning Åby Centrum. Detaljer, sektioner. Underlag LA 10:12 reviderat, kompletterat. Ritad/konstr. av EK. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995.
11994. Tekniska kontoret. Upprustning Åby Centrum. Tvärsektioner. Underlag LA 10:13 reviderat,kompletterat.
Ritad/konstr. av EK. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995.
11995. Tekniska kontoret. Upprustning Åby Centrum. Ledningsplan, befintliga ledningar. Ritad/konstr. av EK. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995.
 
3591994 – 199511996. Tekniska kontoret. Fridvalla; växelvärmestyrning. Kanalisation, kabelplan. Göteborgs Spårvägar. Ritad/konstr. av Nenad Mihajlovic. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1995.
11997. Tekniska kontoret. Trädgårdsgatan mellan Drottninggatan och Gamla Rådstugugatan. Höjdplan med tvärsektioner. Projektansvarig TB. Ritad/konstr. av Yngvar B, J & W Bygg & Anläggning AB. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11998. Tekniska kontoret. Trädgårdsgatan mellan Drottninggatan och Gamla Rådstugugatan. Ytskiktsplan, typsektioner, profiler. Ritad/konstr av Yngvar B, J & W Bygg & Anläggning AB. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
11999. Tekniska kontoret. Trädgårdsgatan mellan Drottninggatan och Gamla Rådstugugatan. VA-plan.
Ritad/konstr. av Yngvar B, J & W Bygg & Anläggnings AB. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
12000. Tekniska kontoret. Stora Lyftet. Hospitalsgatan mellan Drottninggatan-Gamla Rådstugugatan. Höjdplan med tvärsektioner. Ritad/konstr. av Yngvar B, J & W Bygg & Anläggnings AB. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
12001. Tekniska kontoret. Stora Lyftet. Hospitalsgatan mellan Drottninggatan-Gamla Rådstugugatan. Ytskiktsplan, typsektioner, profiler. Ritad/konstr. av Yngvar B, J & W Bygg & Anläggnings AB. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
12002. Tekniska kontoret. Stora Lyftet. Drottninggatan. Ytskiktsplan. Sektion 0/000-0/130. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
12003. Tekniska kontoret. Stora Lyftet. Drottninggatan. Ytskiktsplan. Sektion 0/130-0/235. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
12004. Tekniska kontoret. Stora Lyftet. Trädgårdsgatan.Ytskiktsplan. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
12005. Tekniska kontoret. Stora Lyftet. Drottninggatan. Schakt- och rivningsplan. Sektion 0/000-0/130. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
12006. Tekniska kontoret. Stora Lyftet. Drottninggatan. Schakt- och rivningsplan. Sektion 0/130-0/235. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
12007. Tekniska kontoret. Stora Lyftet.Trädgårdsgatan. Schakt- och rivningsplan. Sektion 0/060-0/130. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
12008. Norrköping Centrum. Stora Lyftet. Spårlägen i Drottninggatan. Del 1 (3). Ritad av CAD. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Ritad år 1994. Reviderad 1994 och 1995.
12009. Norrköping Centrum. Stora Lyftet. Spårlägen i Drottninggatan. Del 2 (3). Ritad av CAD. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Ritad år 1994. Reviderad 1994 och 1995.
12010. Norrköping Centrum. Stora Lyftet. Spårlägen i Drottninggatan. Del 3 (3). Ritad av CAD. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Ritad år 1994. Reviderad 1994 och 1995.
12011. Norrköping Centrum. Stora Lyftet. Drottninggatan. Kurv- och korsningspartier. Del 1 (4). Ritad av CAD. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 1995.
12012. Norrköping Centrum. Stora Lyftet. Drottninggatan. Kurv- och korsningspartier. Del 2 (4). Ritad av CAD. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 1995.
12013. Norrköping Centrum. Stora Lyftet. Drottninggatan. Kurv- och korsningspartier. Del 3 (4). Ritad av CAD. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 1995.
12014. Norrköping Centrum. Stora Lyftet. Drottninggatan. Kurv- och korsningspartier. Del 4 (4). Ritad av CAD. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 1995.
 
3601994 – 199612015. Tekniska kontoret. Kv Stabben 5; utvändigt gångstråk. Markplanering. Projektör; H Hasselberg/JD. 1996.
12016. Tekniska kontoret. Kv Stabben 5; utvändigt gångstråk. Träbänk - detalj. Projektör; H Hasselberg/JD. 1996.
12017. Tekniska kontoret. Drottninggatan. Ytskiktsplan. Sektion 0/235-0/300. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult . SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
12018. Tekniska kontoret. Drottninggatan. Schakt- och rivningsplan. Sektion 0/235-0/300. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult . SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
12019. Tekniska kontoret. Drottninggatan. Höjdplan. Sektion 0/235-0/300. Projektansvarig TB. Tyréns Infrakonsult. SBK Samhällsbyggnadskonsult, NK. 1994.
1