bild
Volym

[HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE]

Lule älvs flottningsförening

Grunddata

ReferenskodSE/FABD/NF_1396-1/F/279
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/hFM3iy26aIPNzMPdWHkov4
ExtraID279
Datering
19011972(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNorrbottens föreningsarkiv

Innehåll

Allmän anmärkningFASTIGHETER. KÖPE- OCH LAGFARTSHANDLINGAR, Grupp FA (enligt äldre bibehållen struktur):
Nr 20
Handlingar ang fastigheten Rasmyran nr 1:10. Utdrag ur lagfartsprotokoll hållet vid lagtima hösttinget i Överluleå tingslag den 19 september 1907 ang Abel Sundströms försäljning av Rasmyran nr 1 till flottningsföreningen, Johan Petter Sundström omnämns också. Med tillhörande karta.
1954
Nr 21/1
Handlingar ang avstyckning från fastigheten Herrgården 1:8 eller Herrenäs nr 7, Jokkmokks socken upprättade 1928. Protokoll rörande avstyckningen. Brev rörande avstyckningen från Aktiebolaget Ytterstfors-Munksunds Konkursförvaltning. Redogörelse för verkställd utredning rörande ifrågasatt avstyckning. Fullmakter för Bure Holmbäck, Axel Rhenman Bodträskfors och J.A. Olsson Jokkmokk. Köpebrev mellan Aktiebolaget Ytterstfors-Munksunds Konkursförvaltning och Lule älvs flottningsförening rörande lägenheten Herrenäs nr 1:18. Avskrift av lagfartsbevis rörande lägenheterna Herrenäs 4 (1:5), Herrenäs 5 (1:6), Herrenäs 6 (1:7), Herrenäs 7 (1:8), Herrenäs 8 (1:9), Herrenäs 9 (1:10), Herrenäs 10 (1:11), Herrenäs 11 (1:12), Herrenäs 12 (1:13), Herrenäs 13 (1:14). Protokollsutdrag från styrelsesammanträde med flottningsföreningen den 28 mars 1928 ang förordnande om rätt att tala för föreningens räkning, gavs till: styrelsens ordförande skogschef E.A. Norberg, styrelsens vice ordförande överjägmästare Gerhard Rosenlund, flottningsföreningens ombudsman rådman P. Sandström, flottningschefen Knut Krook. Protokollsutdrag från styrelsesammanträde med flottningsföreningen den 28 mars 1928 ang val av styrelseledamöter: jägmästare Jak. W. Runqvist, disponent Valdemar Askeroth, skogschef E.A. Norberg och jägmästare R. Rosén samt val av suppleanter: skogschef B. Holmbäck, forstmästare A. Wallmark. Protokollsutdrag från möte med Konkursdomaren i Skellefteå tingslag den 21 juli 1925 ang förordnanden av förvaltare till Aktiebolaget Ytterstfors-Munksunds konkurs, valda personer: jägmästare K.I. Hissing Luleå, direktör Johannes Laurentius Ekman Stockholm, bankdirektör jur. kand. Ernfrid Browaldh Stockholm. Avskrift av fullmakt från 1926 att teckna konkursboets firma efter Aktiebolaget Ytterstfors-Munksund, tillställd direktör Torsten Hèrnod. Protokollsutdrag från den 2 aug 1926 ang inval av Torsten Hèrnod som konkursförvaltare. Karta över ett område beläget å fastigheten Herrgården 1:8 eller Herrenäs nr 7 i Jokkmokks socken av Norrbottens län, upprättad vid avstyckning år 1928 av distriktslantmätare Erik Andersson.
1928
Nr 21/2
Karta över ett område beläget å fastigheten Herrgården 1:8 eller Herrenäs nr 7 i Jokkmokks socken av Norrbottens län, upprättad vid avstyckning år 1928 av Erik Andersson distriktslantmätare.
1928
Nr 21/3
Köpebrev, vari Aktiebolaget Yttersfors-Munksunds Konkursförvaltning upplåter och försäljer lägenheten Herrenäs nr 1:18 till Lule älvs flottningsförening.
1928
Nr 21/4
Länsstyrelsens resolution ang flottningsföreningens rätt att förvärva fastigheten Herrgården nr 1.
1928
Nr 21/5
Utdrag av lagfartsprotokoll hållet vid lagtima vintertinget med Jokkmokks lappmarks tingslag den 4 febr 1929 ang inlämning av köpebrev för lägenheten Herrenäs 1:18.
1929
Nr 21/6
Lagfartsbevis över lägenheten Herrgården 1:18.
1929
Nr 21/7
Del av byggnadsplan för Jokkmokks kyrkostad enligt upprättat förslag av arkitekt Mattsson Luleå.
Odat.
Nr 21/8
Länsstyrelsens resolution ang flottningsföreningens ansökan att från fastigheten Herrgården 1:18 försälja visst område.
1943
Nr 21/9
Köpebrev, vari flottningsföreningen säljer fastigheten Herrgården 1:37 till Nils Fredriksson Jokkmokk. Med bilagd resolution från Länsstyrelsen om försäljning av landområdet.
1943
Nr 21/10
Brevsamling ang lägenheten Herrgården 1:18.
1944
Nr 21/11
Saknas.
Nr 21/12
Avskrift av handlingar angående ägoutbyte mellan fastigheterna Herrgården 1:1, 1:8, 1:18 samt därefter avstyckning från fastigheterna Herrgården 1:1, 1:7 och 1:8 med sammanläggning i Jokkmokks socken upprättade år 1957. Protokoll med närvarande sakägare: lantmätare Hans Sjöberg för Svenska Cellulosa Aktiebolaget, flottningschef Filip Hörberg för flottningsföreningen samt kommunalingenjör Per Viking sekreterare i byggnadsnämnden för Jokkmokks kommun, lantmätare Harald Jansson. Med bilagor såsom anhållan om ägoutbyte, föreningshandling och redogörelse för verkställld utredning.
1957
Nr 21/13
Karta över lägenheterna Herrenäs nr 1, 4-13, 15-16 avsöndrade från hemmanet nr 1 Herrgården av Jokkmokks socken. Upprättad vid lägenheternas utstakning 1918.
1918
Nr 21/14
Köpeavtal gällande Herrgården 1:18, köpare Jokkmokks kommun, säljare flottningsföreningen. Liksom Länsstyrelsens resolution om föreningens rätt att försälja sagda fastighet.
1963
Nr 22/1
Handlingar rörande avstyckning och gränsbestämning från fastigheten 5/64 mtl. Sunderbyn nr 9 eller Sunderbyn 9:4 i Nederluleå socken upprättade år 1934 av K. Göran Wall distriktslantmätare. Avskrift av protokoll fört vid avstyckningsförrättning för ovanstående fastighet, närvarande personer: Johan Lindfors, flottningschef Knut Krook, Johan Villehard Viklund, John Vesterberg. Med bilagor såsom redogörelse över verkställd utredning, föreningshandling och sluträkning.
1934
Nr 22/2
Karta över ett område beläget å fastigheten 5/64 mtl Sunderbyn 9:4 i Nederluleå socken upprättad vid avstyckning och gränsbestämning år 1934 av K. Göran Wall distriktslantmätare.
1934
Nr 22/3
Köpebrev mellan Johan Lindfors och hustru Emma Kristina Lindfors (säljare) samt Lule älvs flottningsförening (köpare) rörande fastigheten Sunderbyn 9:4.
1934
Nr 22/4
Gravationsbevis rörande fastigheten Sunderbyn 9:4. Personer som omnämns: Anna Greta Lif, Oskar Johansson, Johan Lindfors.
1934
Nr 22/5
Länsstyrelsens resolution rörande flottningsföreningens ansökan att förvärva lägenheten Sunderbyn 9:9 för flottningsverksamhet.
1934
Nr 22/6
Lagfartsbevis nr 195 rörande flottningsföreningens inköp av lägenheten Sunderbyn 9:9 från Johan Lindfors och hustru Emma.
1935
Nr 22/7
Anbudshandlingar rörande bostadsfastighet i Södra Sunderbyn. Protokoll fört vid öppnandet av anbud angående bostadsfastighet i Södra Sunderbyn lördagen den 22 mars 1952, kladd finns också. Brev från flottningsföreningen. Anbudsunderlag från Knut Öström Öjebyn. Anbudsunderlag från O.B. Norberg Altersbruk. Anbudsunderlag från H.E. Nilsson Bergnäset. Anbudsunderlag från Ingeniörsfirma David Nilsson Luleå. Anbudsunderlag från Uppsala Byggnadsgille med arkitekt Gottfrid Bergenudd Piteå.
1952
Nr 22/8
Anbudsbrev från Aktiebolaget Västerås Måleriaffär rörande målning i Södra Sunderbyn och Harads.
1952
Nr 22/9
Handlingar ang flottningsföreningens försäljning av en del av fastigheten Sunderbyn 9:9 till vägmark för Luleå stad. Köpeavtal 1970. Länsstyrelsens tillstånd att avyttra till allmän flottled hörande fast egendom 1971. Utdrag av protokoll fört vid stadsfullmäktiges i Luleå sammanträde den 17 dec 1970. Protokollsutdrag från Luleå kommun ang fastighetsreglering rörande Sunderbyn 3:15, 3:17, Rågholma 2:2 mfl, personer som omnämns: Einar Andersson, Erik Lundström, Nils Oskar Ström, John Wikström, Erik August Wikström, Anders Lindblom, Edith Wikström, Georg Palmgren, Fritz Lundqvist, Nils Ek.
1972
Nr 23/1
Avtal mellan flottningsföreningen och representanterna Lovisa Westerberg för Sunderbyn 1:46 och N.J. Gustafsson för Sunderbyn 18:8 ang upplåtelse av jordbruksfastigheter för nya skiljestället.
1929
Nr 23/2
Lagfartsbevis nr 412 över flottningsföreningens förvärvade fastigheter tillhöriga Sunderbyn 14:6 samt Sunderbyn 18:8.
1934
Nr 23/3
Gravationsbevis rörande fastigheterna Sunderbyn 14:13 och Sunderbyn 18:16, Näset. Personer som omnämns: Karl Edvin Westerberg, Uno Hjalmar Westerberg, Gerda Ingeborg Westerberg, Hulda Lovisa Westerberg, Elsa Maria Westerberg, Ernst Harald Westerberg, Sven Mauritz Westerberg, John Ragnar Westerberg, Nils Martin Westerberg, Gerda Hansén, Lovisa Westerberg, Hildur Maria Johansson, N.J. Gustafsson, hustrui Emma Maria Gustafsson, Fritz E.W. Gustafsson, byaålderman C.O. Nordlander, N.P. Westerberg, Nils Albin Westerberg, Per Leonard Westerberg, Alma Loida Westerberg 1934. Beställningsbrev av gravationsbevis 1953.
1934, 1953
Nr 24
Handlingar angående fastigheten Sunderbyn 18:8 eller 18:22:
Karta odat.
Arrendeavtal mellan flottningsföreningen och fru Edla Öhman (fastighetsägaren) ang nyttjanderätten till ett område tillhörigt fastigheten Sunderbyn 18:8. 1949
Underrättelse om taxering av fastighet Sunderbyn 18:22. 1960
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Norrbottens läns prövningsnämnd i maj 1961 ang taxeringsvärde. 1961
Brev från flottningsföreningen till Prövningsnämnden ang taxeringsvärde på fastigheten Sunderbyn 18:22. 1960
Brev från flottningsföreningen till Länsstyrelsen ang tillstånd att förvärva ett markområde från fastigheten Sunderbyn 18:8. 1956
Länsstyrelsens resolution ang flottningsföreningens rätt att förvärva ett markområde från fastigheten Sunderbyn 18:8. 1956
Brev från flottningsföreningen ang vilande lagfart på en del av fastigheten Sunderbyn 18:8. 1958
Brev från flottningsföreningen ang lagfart och avstyckningshandlingar rörande en del av Sunderbyn 18:8. 1958
Brev från flottningsföreningen till revisor Folke Frank Luleå ang bilagt gravationsbevis. 1957
Arrendekontrakt och köpebrev på sagda fastighet. 1953, 1956
Brev från flottningsföreningen ang avstyckning från Sunderbyn 18:8. 1956
Erkännande av Edla Öhman att hon mottagit fastställd inteckning. 1956
Avtalsförslag från Edla Öhman och J.O. Öhman ang fastigheten Sunderbyn 18:8. 1949
Brev från flottningsförening ang lagfart på fastigheten Sunderbyn 18:22. 1963
Avskrift av äktenskapsförord mellan Edla Elfrida Viktoria Andersson och Johan Olof Öhman. 1940
Avskrift av bouppteckning efter Johan Olof Öhman. 1957
Lagfartsansökan, utslag från inskrivningsdomaren nr 1009. 1958
Fotostatkopior på Karta över områden å samfälld mark till Sunderbyn 8:6, 14:13, 18:8, 18:17, 18:18, 50:1 och 50:2. 1958
Köpebrev original över fastigheten Sunderbyn 18:8. 1956, 1958
Lagfartsbevis nr 861 för fastigheten Sunderbyn 18:22. 1963
Avskrift av handlingar angående avstyckning från fastigheten Sunderbyn 18:8 samt i samband därmed ägoutbyte mellan Sunderbyn 8:6, 14:13, 18:8, 18:17, 18:18, 50:1 och 50:2 och samfälld mark för Sunderby by samt gränsbestämning. Innehåller bland annat protokoll, personer som omnämns: Emmy Alida Elisabet Edlund, Konrad Forsberg, John Ragnar Vesterberg, Axel Rånlund, Börje Säthergren, Erik Brundell, Selfrid Nilsson, Erik Lindström, Edla Öhman, Erik Lindström. 1958
1940-1963
Nr 25/1
Kontrakt mellan flottningsföreningen och Hemmansägaren L.J. Andersson i Skällerim ang ersättning för skadegörelse vid dämning i Görjeån.
1929
Nr 25/2
Korrespondens mellan flottningsföreningen, Inspektor Harald Olsson Jokkmokk och Anders Andersson Skällarim.
1939
Nr 25/3
Länsstyrelsens resolution ang flottningsföreningens förvärv av ängsmark från Skällarim 1:1, med kartskiss över Larve dammen.
1940
Nr 25/4
Köpebrev mellan flottningsföreningen (köpare) och Anders Andersson, Margit Andersson, Bertil Andersson, Konrad Andersson, Linda Andersson och Johan Alfred Nilsson (säljare) rörande ströängar som tillhör Skällerim 1 och Skällerim 2.
1940, 1942
Nr 25/5
Brev från distriktslantmätare Bertil Lindgren till flottningsföreningen ang bilagt köpebrev rörande Skällerim 1 och 2.
1940
Nr 25/6
Handlingar rörande avstyckning från oskiftad mark till fastigheterna Skällerim 1:1 och 2:1 uti Jokkmokks socken upprättade år 1941 av distriktslantmätare Bertil Lindgren. Innehåller protokoll, köpebrev och redogörelse. Dessa personer omnämns: Anders Andersson, Bertil Andersson, Konrad Andersson, Johan Alfred Nilsson, Alex Franzén, Linda Andersson, Margit Andersson.
1941
Nr 25/7
Korrespondens mellan flottningsföreningen, J.A. Nilsson Skällerim och lantmätare Lindgren ang avstyckningskarta över Skällerim 1:1 och Skällerim 2:1, samt själva kartan.
1941-1942, 1956
Nr 25/8
Brev ang Länsstyrelsens resolution, samt sagda resolution rörande förvärvandet av Skällerim 1:1 och Skällerim 2:1.
1942
Nr 25/9
Brev från flottningsföreningen till kommissionären vid Luleå domsaga ang lagfart på fastigheterna Skällerim 1:1 och Skällerim 2:1.
1942
Nr 25/10
Kartskiss över Larve dämmningsområde.
Odat.
Nr 25/11
Utdrag av förmynderskapsprotokoll från lagtima vårting med Jokkmokks tingslag rörande omyndige Nils Konrad Andersson. Personer som omnämns: Hilding Bergström Boden, Bertil Lindgren, Anders Andersson, Margit Andersson, Bertil Andersson, Linda Ottilia Andersson Skällarim, Lars Johan Andersson Skällarim, Viktor Albin Larsson Koskats, Thorvald Larsson Jokkmokk, Johan Alfred Nilsson, Astrid Lindgren, R. Svensson.
1942
Nr 25/12
Lagfartsbevis nr 515 angående fastigheten Skällerim 3:1.
1942
Handlingar angående Skällarim 3:1 i Jokkmokks socken, innehåller köpebrev och karta.
1940-1941
Nr 26/1
Köpekontrakt mellan flottningsföreningen (köpare) och Erik J. Hedberg Harads (säljare) ang strandängar på Öskatan tillhöriga fastigheten Harads nr 3.
1901
Nr 26/2
Köpekontrakt och köpebrev mellan flottningsföreningen (köpare) och Erik Sigfrid Nordström Bjässand Harads (säljare) ang Öskataskiftet under hemmanet Harads nr 3, häri omnämns Abel Hedström och Gotthard Hedberg.
1943
Nr 26/3
Gravationsbevis rörande fastigheten Harads 3:4. Häri omnämns Erik Sigfrid Nordström, E.J. Hedberg, Fredrik Bolivar Andersson, Anna Amalia Andersson samt fastigheterna Harads 3:14, Harads 3:20, Harads 3:21, Harads 3:25, Dundersbo 1:1, Smedjebacken 1:1.
1943
Nr 26/4
Brev från flottningsföreningen till Kungliga Maj:ts befallningshavande angående tillstånd att förvärva Öskataskiftet från Erik Sigfrid Nordströms hemman Harads 3.
1943
Nr 26/5
Resolution angående tillstånd för flottningsföreningen att köpa Öskataskiftet från hemmanet Harads 3 av Erik Sigfrid Nordström.
1943
Nr 26/6
Utdrag ur protokoll hållet vid ordinarie flottningsstämma med Lule älvs flottningsförening den 12 april 1944 angående val av nya styrelseledamöter, häri omnämns överjägmästare Axel Elgstrand, disponent V. Askeroth, förvaltare A. Wallmark, skogschef Folke von Heideken, jägmästare Joel Rosén, direktör L.O. Sandström, länsjägmästare Svante Lindroth, distriktsjägmästare Bele Bergström.
1944
Nr 26/7
Utdrag ur protokoll hållet vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Lule älvs flottningsförening den 20 april 1944 angående val av firmatecknare, häri omnämns överjägmästare Axel Elgstrand, skogschef Folke von Heideken, förvaltare A. Wallmark, flottningschef Gunnar Esseen.
1944
Nr 26/8
Åldersbetyg från Pastorsämbetet i Edefors församling rörande hemmansägaren Erik Sigfrid Nordström i Harads, född 3 juni 1905.
1944
Nr 26/9
Förbindelse vari Vattenfallsstyrelsen förbinder sig att till ägaren av fastigheten Harads 3:4 erlägga ett engångsbelopp för de skador och olägenheter som åsamkats eller kan komma att åsamkas fastigheten genom regelering av Suorvasjöarna.
1944
Nr 26/10
Brev från flottningsföreningen till Kungliga Vattenfallsstyrelsen ang anhållan om befrielse av dess fastighet Harads 3:31 från den inteckning som vidlåder stamfastigheten 2/3 av Harads 3:4 liksom intyg från Nils Johnson vid Bodens distriktslantmätarexpedition.
1946
Nr 26/11
Brev från flottningsföreningen till Ägodelningsdomaren i Luleå domsaga angående anhållan om sammanläggning av fastighet Harads 3:8 med ett från Harads 3:31 avstyckat område. Med tillhörande brev ställt till hemmansägare Gottfrid Hedberg Nedre Forsnäs.
1946-1947
Nr 26/12
Kopia av karta över ett område å fastigheten Harads 3:31 eller 1/16 mtl Harads nr 3 avsett att sammanläggas med fastigheten Harads 3:8. Den genom sammanläggningen bildade fastigheten har registrerats såsom Harads 3:36.
1946, 1948
Nr 26/13
Handlingar angående avstyckning från fastigheten Harads 3:31 för sammanläggning med fastigheten Harads 3:8 i Edefors socken Norrbottens län. Brev från Norrlands hypoteksförening. Utdrag ur fastighetslängd. Avstyckningsprotokoll. Köpebrev, beskrivning av avstyckning. Äganderättsbevis. Skrivelser Kungliga Vattenfallsstyrelsen. Brev flottningsföreningen. Häri omnämns: hemmansägare Gotthard Hedberg Nedre Forsnäs, Erik Sigfrid Nordström Harads, ingeniör Håkan Holmström, distriktslantmätare Nils Johnson, Abel Hedström Harads, E.J. Hedberg, samt fastigheterna Öskataskiftet, Harads 3:4, Harads 2:27, Harads 3, Harads 2, Harads 3:31, Harads 3:8.
1945-1947
Nr 26/14
Lagfartsbevis nr 604 gällande avstyckning från Harads 3:4 och efter sammanläggning ingående i Harads 3:36.
1948
Nr 26/15
Utdrag av protokoll hållet av ägodelningsdomaren i Luleå domsaga rörande fastställande av avstyckning och sammanläggning för fastigheterna Harads 3:31 och Harads 3:8.
1948
Nr 26/16
Skrivelser angående köp av det såkallade Öskataskiftet. Brev från Norrlands Hypoteksförening till hemmansägaren E.S. Nordström Harads 1943. Två brev från flottningsföreningen till hemmansägaren Erik Sigfrid Nordström Harads 1943. Två brev från Norrlands Hypoteksförening till flottningsföreningen 1943. Två brev från flottningsföreningen till Norrlands Hypoteksförening 1943. Brev från flottningsföreningen till Kommissionären hos Luleå domsaga 1944. Två brev från flottningsföreningen till E.S. Nordström Bjässand 1944. Brev från flottningsföreningen till distriktslantmätaren Nils Johnson Boden 1943. Två brev från flottningsföreningen till Inskrivningsdomaren i Luleå domsaga 1944. Kallelse från distriktslantmätare Nils Johnson till flottningsföreningen för avstyckning av ett område tillhörigt Harads 3:4 1944. Brev från inskrivningsdomaren i Luleå domsaga till flottningsföreningen 1944. Brev från flottningsföreningen till häradsskrivare K. Pettersson Boden 1946. Två brev från distriktslantmätare Nils Johnson till flottningsföreningen 1946. Brev från flottningsföreningen till distriktslantmätare Nils Johnson Boden 1946. Brev till Kommissionären i Luleå domsaga 1948. Brev från E.S. Nordström Harads till flottningsföreningen 1944.
1943-1948

Kontroll

Skapad2020-03-27 11:03:33
Senast ändrad2020-03-27 11:03:33