bild
Serie

Sveriges Kyrkliga studieförbund (SKS)

Stockholms scoutdistrikt (SSD)

 Serier (2 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 10 AStudieverksamhetStudieverksamheten inom distriktet har tidvis bedrivits i nära samarbete med Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS). 1967-11-20 bildade distriktet en egen lokalavdelning, Stockholmsscouternas lokalavdelning av SKS i Stockholms stift. Namnet ändrades 1969-07-01 till SKS Scoutavdelning i Stockholms stift, från och med 1971 omtalad som SKS Scoutsektion Samma år skedde en omorganisation inom SKS i Stockholms stift. I samband därmed bildades en för Birka, Roslagens, Stockholms och Södertörns scoutdistrikt gemensam SKS-sektion. Sektionen lades ned per 1980-07-01, då verksamheten övertogs av SKS:s avdelningar. 
F 10 BFritidsgrupperDet statliga stödet till ungdomsorganisationernas verksamhet har bl a utgått som en typ av aktivitetsbidrag i form av bidrag till s k fritidsgrupper. Administrationen härav har för Stockholms Scout- distrikts del skötts av SKS i samverkan med distriktets kansli. Denna administration har omfattat grupper inom såväl Stockholmsdistriktet som angränsande distrikt och vissa utanför scoutrörelsen stående grupper. Lokalföreningarna (=scoutkårerna) har regelbundet till SKS insänt
• anmälningar av nya grupper
• deltagarlistor
• slutrapporter.
Dessa handlingar har samlats i denna serie

När arbetet med att sammanställa serien påbörjades, satt huvuddelen av handlingarna i pärmar, vilka delvis åsatts en ryggtext som inte svarade mot innehållet. Det har inte bedömts som meningsfullt att göra någon nämnvärd sortering. Pärmarnas innehåll har endast sammanförts till buntar, vilka försetts med försättsblad med uppgift om det huvudsakliga innehållet. I mindre omfattning har även omhändertagits lösa blad, vilka buntats på samma sätt.

I anslutning till det statliga bidraget har Stockholms stad tidvis lämnat ett kompletterande bidrag. Även handlingar rörande detta har förts till denna serie.