bild
Serie

Samlingar av Autografer och Sigill

ÖVRIGA ARKIV

Innehåller von Feilitzens samlingar av autografer och sigill. Från 1615-1924. Kungliga personer, adel,
magistrat, präster, författare och konstnärer.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11757 – 1915Autografalbum
Autografalbum, delvis plundrat
Sigillsamling, delvis plundrad
1. Bok. Sigillsamling 1818.
Följande finns: (stavning som det står i boken)
Grefvar:
Frölich
Lewenhaupt
Brahe
Posse
Kagg
Bonde
Delagardie och Rålamb
Gyllenskepp
Stenbock
Cronstedt
...en ?
Dyker
Sparre a. Rencrona
Gyllenborg Hestesko
Delagardie Silfverhjelm
Melun
Friherrar:
Fock
Khöler
Falkenberg
Knorring
Sture och Fleetwood
Rehbinder
Otter
von Essen
Fleedwood
Benett
Palmstjerna
??
Mannerheim
Baroner:
Posse af Säby
Tott
Koskull
Stael von Holstein
Soop
Horn
af Wetterstedt
Örnsköld
Rålamb
Wrangel
Posse af Hoedensund
Hoÿe
Hjerta
von Düben
Ryning
von Schverin
Nierst
von Mengden
Rudbeck
Fagersköld
Kruse
Levenhaupt
Skenk
Lind Stackelberg
Uggla Rudbeck
Sture Ingdoh
Stackelberg
Bettinghusen
Adel:
Ehrenborg
Lagerberg
Natt och Dag
Braunerhjelm
Wästfelt
Reutercrona
Carlström
Löwenskjöld
Tham
Strömhjelm
Stolpe
Stael
von Otter
Morman
Lejonstolpe
Silfversparre
Anrepp
Lagerheim
Gyllenhal
Hasenkampf
Mannerhjerta
Hårleman
Silfversparre
Haÿ
Påhlman
Lendekrona
Lÿehök
Ehrencrona
Oxhufvud
Lilje
Virgin
Roos
Schultner
Björnberg
Aminoff
Gyllenskepp
Sahlefeldt
De Frese
Toll
Forselles
Hummelhjelm
Iserhjelm
Gyllenspetz
Zweibergh
Aulevill
Fock
Gyllenswärd
von Lytteman
Mannercrantz
Chemnitz
Bååt
Günther
Borgenstierna
Mongtgommerie
Hjerta
Bellfrage
Lindroth
von Scheele
Många sigill fattas såsom Oxenstierna, Baner, Ekeblad, Sparre med flera.
2. Embets och Stadens Sigill. Bok tillhörande Gustaf Oscar Söderström.
I boken finns bland annat Calmare Provincialläkares sigill, Congl. Krigscolleg: Cassa Sigill med flera.
3. Häfte med sigill.
I häftet finns bland annat Det Kongelige Nordiske Oldskrift Selskab, Götheborgs Landtmäterie med flera.
4. Stor bok med autografer. Album. BLM 8952. Text på försättsblad; Karlskrona den Februari 1915. För Blekinge Museum....Gustaf Quiding.
I boken fattas de många autografer. Borta är till exempel John Ericsson, uppfinnare. Exempel på autografer som finns kvar är Eduard Bergh, målare, Wictoria, drottning af England, Fredrik, storhertig af Baden,
Marie, prinsessa af Leiningen, Wahlbom, målare, August Blanche, O. Fryxell.
5. Häfte med sigill. Många fattas, är utklippta eller borttagna. Många finns utan namn under. (stavning som det står under)
Kvar finns;
Lewenhaupt
De La Gardie
Oxenstjerna
Kuyhlenstjerna
Tersmeden
Strömberg
Posse
De Geer
Boj
Vinblad
Männerskiöld
Reenstjerna
Carleson
Liljehöök
Lagerhjelm
Wahlberg
Gyldenstolpe
Apelbom
Belfrage
Falkenberg
Gyllenborg
Drakenberg
Piper
Celsing
Edenhjelm
Frölich
Fagerskiöld
Banér
Stenbek
Wrangel af Sohnis
von Königsmark
von Henning
Törneblad
Lilje
Kagg
Douglas
Svenske
Sinnerse
Natt och Dag
Wachtmeister af Johannishus
Dorchimont
Mörner
Sparre
Boÿe af Gennäs
de Bon
Sparre af Söfdeborg
Wernstedt
Horn
Horn af Rantzien
Ekeblad
Raab
Pansarhjälm
Granfält
Lagerberg
Bonne Creutz
Nordeskjöld
Hjerta
Putbus
Silfverskjöld
Cederfält
Fledtvord
Cronstedt
Posse
Hamilton
Sparf
Iserhjälm
Lagerberg
Hermansson
Engelbrekt
Horn af Åminne
Wrangel af Lauris
Wrede af Elimä
Coyet
Stakelberg
Bunge
Strommeir
Strömfel
Cederström
Friker
Lagerbielke
Platen
Montgomery
Lagerbjelke
Rosenquist
von Essen
Lilliersparre
Engeström
Drakenberg
Henk
von Heland
Björnstierna
Wirgin
Cedercrantz
Rosenblad
Printzencreutz
Kullberg
Sjöcrona
Cederström
von Ekeholm
af Edholm
Stråle
Posse
Storkenfeldt
Sylvander
Landél
Rudenskjöld
Stahl
Skjöldebrand
Horn af Åminne
Knorring
Wrangel af ...
Scheéle
Heidenstam
Spons
af Klint
Stubbe
Hagströmer
Ekstubbe
Kunchel
Bråkenhielm
von Königstedt
Sparre
Strochirk
Fleming af Liebelitz
Adlercreutz
Franckin
Bonde
Tersmeden
Liljecreutz
Thegner
Lagerbielke
Stael
Schant
Odenskjöld
Posse af Säby
Murrej
von Feilitzen
Durjetz
Knorrün
Lejonhjelm
Lilliestråhle
Stjernstedt
von Psilander
Ehrenstråhle
von Otter
Bennet
von Essen
Stackelberg
Gyllenkrok
von Friesendorff
Nauckhoff
Nordenskjöld
af Klinteberg
 
2Sigill
1. Sigill från;
General Amiral J. Puke.
Nordenskjöld.
Oscar ll
Oscar ll
Oscar ll (trasigt i mitten)
Sigill efter jordfynd från Gotland med Lafayette Fransk General i Nordamerika, frihetskriget.
Sigill efter jordfynd från Kronoberg.
H. Wachtmeister.
Carl Novisadi
Stora Kopparbergs Bergslags Grufkontor
Thörn 1802
Brev med sigill. Namn J.J. Voigt, Hübendick
Kongl. Ecclesiastik Departementet
Kongl. Ecclesiastik Departementet
Sturkö Soken Sigill
Adliga ätten von Gerdtens vapen
Charlotte Hennel
Amiralitets Colligiets sigill efter 1700
Carl Sjöbohm
Carlskrona 5:e Kustposters sig.
Bieldt
Sophie Ankarcrona
Malmö Landtränteri
H. Grannshoug 1802
Född Sheldon
Lieven (Antonsson)
Kongl. Ecclesiastikdepartementet
Sven Holmberg
Superintendent Lars Petersson
Sturkö Soken Sigill
Gustavus lV Adolphus D G Svec Goth Vand Rex
Helena Noreberg 1799
samt många fler med initialer och bilder
2. Sigill Sanct Nicolai. Gotland.
Sigill Wisby.
Sigill Sanct Jacob. Visby.
Sigill Gotlandia.
Kongl Hofrätten öfver Skåne och Blekinge sigill.(papper)
Sigill Gotland. Thonico.
Sigill Lavrendii.
Sigill Wisby.
Sigill Sanct Orvo.
Sigill Kongl. Justitiedepartementet.(svart)
Sigill Karlskrona Slachtareämbete 1698.
Sigill Stationsbefälhafvaren. Flottan Stockholms station.
Sigill Consistorii Ecclesiastici Gothland.
Sigillum Capituli Meridionalis Tercian.
Sigillum Gymnasii Lincophensis. (papper)
Sigill Movici Stenhus.
Sigill Consistorii Eccliastici. Visby.
Wisby Sämskemakare Ämbets sigh. 1795.
Sigill Wisby.
Sigill Oscar ll.
Sigill Gotland. Thonico.
Sigill Visby Bonefatia.
Sigill Riksdiscontverket.
Sigill Frugit Gymnasii Visby.
Sigill Militärchefen Flottan Stockholms station.
Sigill Visby stads burgerskap.
Sigill Kongl Nautiska Meteorolgiska byrån Stockholm.
Sigill Smederna Signet Wisby.
Sigill Wisby.
Sigill Stockholm sjöförsäkringsbolag.
Sigill Capituli Neridionalis Terciamae.
Sigill Gotiradi Border.
Sigill Wisby.
Sigill Wisby Bindare Ämbete.
Sigill 1472, Constatia.
Sigill Capituli Neridionalis Terciamae.
 
61615 – 1924Diverse handlingar
Von Feilitzens autografsamling. Se även F1a:1
Avskrift från förteckning av vad som ska finnas i lådan. Mycket saknas vid inventering 2012-10 och mycket har kommit till som inte stod i ursprungliga förteckningen. Står det ett BLM-nummer finns handlingen. Många finns även utan BLM-nummer.
Register över kungliga personer.
Gustaf lll. Utslag på ansökan. 1771. Namnteckning. BLM 8953/1
Gustaf lll. Utslag på ansökan. 1772. Namnteckning och sigill. BLM 8953/2
Gustaf lll. Utslag på nådeansökan. 1773. Namnteckning och sigill. BLM 8953/4
Gustaf lll. Utslag på ansökan. 1774. Namnteckning och sigill. BLM 8953/5
Gustaf lll. Utslag på ansökning. 1774. Namnteckning och sigill. BLM 8953/6
Gustaf lll. Utslag på ansökning. 1776. Namnteckning. BLM 8953/7
Gustaf lll. Utslag på ansökning. 1776. Namnteckning. BLM 8953/8
Gustaf lll. Utslag på anförda besvär. 1780. Namnteckning. Sigill skadat. BLM 8953/10
Gustaf lll. Utslag på nådeansökan. 1780. Namnteckning. Sigill bortfallet.
Gustaf lll. Utslag på Rosenadler ansökan. 1784. Namnteckning. Sigill bortfallet. BLM 8953/11
Gustaf lll. Utslag på Aminoff ansökan. 1783. Namnteckning och sigill. BLM 8953/12
Gustaf lll. Dom mellan G. Dohna och Lagerhielm. 1786. Namnteckning och sigill. 8953/13
Gustaf lll. 1773. Namnteckning och sigill. BLM 8953/3
Gustaf lll. 1777. Namnteckning och sigill. BLM 8953/9
Adolf Fredrich. Resolution. 1763. Namnteckning. Sigill borta.
Adolph Fredrich. 1769. Namnteckning, sigill.
Carl Xl. Handling. 1677. Namnteckning. Sigill.
Christina. Brev. 1654. Fragment.
Gustaf lV Adolf. Utslag på Iggeström och J.J. De Geer. 1788. Namnteckning. Sigill borta.
Gustaf lV Adolf. Utslag på Ramströms ansökan. 1804. Namnteckning och sigill.
Gustaf lV Adolf. Utslag Engstedt resningsansökan. 1806. Namnteckning och sigill.
Gustaf lV Adolf. 1800. Namnteckning och sigill.
Gustaf lV Adolf. 1805. Namnteckning.
Gustaf lV Adolf. Brev till Amiral F.H. af Chapman.1806. Kompliment och namnteckning. BLM 7905.
Carl Xlll. Utslag på Bergman besvär. 1796. Namnteckning. Sigill borta.
Carl Xlll. 1816. Namnteckning och sigill.
Carl XlV Johan. Utslag på besvär och böneskrift. 1835. Namnteckning. Sigill bortfallet.
Carl XlV Johan. Resolution å lön för Teckenberg. 1841. Namnteckning och sigill. BLM 8953/18
Carl XlV Johan. Nordenskjöld. Namnteckning och sigill. BLM 8953/18 BLM 43-51
Carl XlV Johan. Porträtt i litografi.
Carl XlV Johan. 1821. Namnteckning och sigill. 8953/14
Carl XlV Johan. 1823. Namnteckning och sigill. 8953/15
Carl XlV Johan. 1832. Namnteckning och sigill. 8953/16
Oscar l. Resolution å lön för Lagercrantz. 1847. Namnteckning och sigill.
Josephina. Namnteckning.
Porträtt i litografi.
Carl XV. Diplom för Lagercrantz. 1862. Namnteckning och sigill.
Drottning Louise. Egenhändigt brev. 1883.
Louise. Kronprinsessa av Danmark. Del av egenhändig biljett med namnteckning.
Oscar ll. Egenhändig biljett. 1885. Med monogram.
Oscar ll. Resolution på ansökan om ersättning för indragna räntedagsverken. 1876. Namnteckning och sigill. BLM 8953/18
Prinsessan Eugenia. Brev egenhändigt till Feilitzen. 1885.
Therése. Hertiginna av Dalarna. Egenhändig biljett.
Prins Bernadotte. 1879. Namnteckning.
Prinsessan Ebba Bernadotte. Brev egenhändigt. 1888
Landshövdingar i Blekinge.
Hans Wachtmeister. 1682. Namnteckning på brev.
Göran Adlersten. 1708. Brev, fragment.
Lars Dalman. 1718. Egenhändigt brev.
Carl Harald Strömfelt. 1758. Namnteckning på brev. BLM 8953/163.
Carl Georg Sjöbladh. 1735. Egenhändigt undertecknad skrift. BLM 8953/165.
Johan von Rayalin. 1772. Namnteckning på skrivelse till Faxe. BLM 8953/162.
Johan von Rayalin. 1781. Namnteckning å resolution på skrivelse från Brasch. BLM 8953/161.
Rayalin? med sigill. 1795. BLM 8950/54.
Claes Jacob Raab. Brev till Lindvall. 1791. Namnteckning.
Claes Jacob Raab. Kommuniké. Namnteckning. 1797.
Anders af Håkansson. Egenhändig fullmakt med namn och sigill. 1771. BLM 8953/160.
Anders af Håkansson. Memorial. Namnteckning. 1804. BLM 8953/ 159.
Gustaf Anton af Brinkman. Namnteckning å utanordning. 1817.
Gustaf Anton af Brinkman. Skrivelse till Sjöberg. 1818. Namnteckning.
Gustaf Anton af Brinkman. Namnteckning å utanordning. 1820.
Gustaf Anton af Brinkman. Namnteckning å utanordning. 1820.
Carl Brinkman. 1778. BLM 8953/46.
Carl Henrik Gyllenhaal. Egenhändig skrivelse. 1829. BLM 8953/158.
Arvid Adolf Palander. Två privatbrev till M. Söderström. 1834, 1834. 1832. BLM 8950/30. Med sigill och poststämpel.
Hans Wachtmeister. Egenhändigt privatbrev till Lorén.
Johan af Puke. Namnteckning å ordres. 1808. BLM 4351.
Johan af Puke. Namnteckning å marschorder. 1810. BLM 8953/115
J.J. Anckarströms namnteckning. 1788.
Puke. Rapport med namnteckning. 1831. BLM 8953/107
Puke. Skrivelse. 1831. BLM 8953/106
Georg Pyhlgardt. Egenhändig fullmakt. Namnteckning och sigill. 1796. BLM 8950/46.
Ad. Fr. Palander. 1833. 8953/108
Magistrat
A.Ebeltoft. Skrivelse 1722. BLM 8953/157
Matth. Elers. Skrivelse 1722.
Lars Lans. Skrivelse 1722.
Joh. Elers. Skrivelse 1722.
M. Hjort, J. Elers, Carl Sjöbohm, J. Renaud, J. Lyckow, J. Hultman, C. Schmidt. Namnteckningar 1808.
BLM 8950/5.
Johan Kleman. Skrivelse angående T. Planck. 1758. BLM 8950/24.
Johan Kleman. Skrivelse över Winckler anförda besvär. 1774.
Carl Sjöbohm. Fullmakt 1793. Med sigill. BLM 8950/49.
Carl Friedr. Kopman. Fullmakt med sigill. 1802. BLM 8950/25.
Frans Cervin. Egenhändigt intyg. Sigill. 1758.
Bror Emil Hildebrand. Brev till Feilitzen. 1869. Brev 1872. BLM 8953/72
Johanna von Hofsten, författarinna. Egenhändigt manuskript till "Ett dockbröllop". Egenhändigt manuskript till "Wid källan". Brev till v. Feilitzen. 1881.
BLM 8953/73 BLM 8953/74 BLM8953/75.
Cecilia Ulrika Holmberg. Laura Lovisa Bååth. Brev 1888. BLM 8953/76.
Hans Olof Holmström. Brev till Nordström 1853. BLM 8953/76
C. Hultén skeppsbyggmästare, M.Buth, Carl Wahlberg. Namnteckningar 1781. BLM 8953/79.
Per Johan Höppener. Skrivelse. 1780.
Albert Theodor Lysander. Liten biljett å visitkort 1871. BLM 8950/59.
Carl Axel Löwenhielm. Namnteckning å skrivelse. 1838.
Hans Magnus Melin. Brev 1854. BLM 8950/41.
Johan Peter Molin. Brev till Nyblom 1872. BLM 8953/97
Samuel Mörck. Läkarebetyg 1846. BLM 8950/40.
Christin Nilsson Rouzand. Sångerska. Egenhändig biljett med namnteckning. 1881.
Abraham Viktor Rydberg. Skald. Poëm. Egenhändig handskrift med namnteckning. 1881.
Johan Gustaf Rääf. Skrivelse 1749. BLM 8953/118
Carl Anders Benedictus Rääf. Brev till Quiding. 1857. BLM 8950/35.
Paul Pyhlgard. Brev 1765.
Emil von Qvanten. Skriftställare. Brev 1880. BLM 8953/117
Aurora Magdalena Qvanten. Författarinna under pseudonymen "Turdus Merula". Brev.
Sigurd Ribbing. Brev till Widmark. 1879. BLM 8953/122
Karl P. Rosén. Brev till Wicksell. BLM 8953/119
Svante Rosenstråle. Uppbördslängd. Med namnteckning och sigill. 1655. BLM 8953/120
Dagens Nyheter 1924. En återfunnen komposition af Prins Gustaf.
Präster i Blekinge.
Petrus Westelius. Attest. 1704.
Per Sonnenberg Witt. Intyg. 1830.
Henrik Wulf. Betyg. 1791. BLM 8953/175
Carl Ludvig Wåhlin. Begäran om pass för betjänten Bergholm. 1820. BLM 8953/176
Martin Åberk. Betyg 1726, betyg 1726, betyg 1727, betyg 1730, betyg 1732. BLM 8949/5. BLM 8953/179, BLM 8953/187, BLM 8953/178.
Anders Gede. 1714. Petter Gasell. BLM 8949/3.
J.A. Olin. Attest. 1855. BLM 8953/190.
Lars Petersson. Attest 1761.
Albr. Joh. Pisarski. Fullmakt. 1795. Sigill. BLM 8950/42.
Erland Johan Schütz. Betyg. 1858. BLM 8950/47.
Henric Sederberg. Betyg. 1702, attest 1702. BLM 8953/185. BLM 8953/189.
Lars Strobaeus. Brev. 1750. BLM 8953/172.
T.J. Rösjö. Brevkort 1908, visitkort 1908. BLM 8950/34.
Nils Santesson. Fullmakt med namn och sigill 1792. BLM 8950/48. Fullmakt med namn och sigill 1795.
Carl Fredrik Scheffer. Handling med namnteckning. 1779. I samma handling Joachim Beckfriis, riksråd, namnteckning.
Johan August Strindberg. Författare. Brev till Klemming. Kymmendö 1881.
Erik Johan Stagnelius. Silhoutteporträtt och faksimile. Dikt. 8953/123
Jakob Georg Agardh. Egenhändigt kvitto med namnteckning. BLM 8950/2.
Georg Fredrik Ameen. Brev till Emil Key. 1867. Brev 1843. BLM 8950/4.
Sal. Appelquist. Skrivelse om ringning och extra dräng. 1804. Resolution undertecknad av af Håkansson.
BLM 8950/6.
Jöns Brock. Betyg 1748. BLM 8953/171
Nicolaus Corylander. Betyg 1722. BLM 8953/181.
Eric Fleege. Betyg 1714, betyg 1722, betyg 1723 sigill, intyg 1724. BLM 8953/183, BLM 8953/184.
Henric Forbus. Betyg 1705. BLM 8953/188
Magnus Frodell. Intyg 1718. BLM 8953/183
Michaël Harreus. BLM 8949/1
Johannes Hargelius. Betyg 1703, betyg 1712. BLM 8949/4
Gustav Herdman. Namnteckning. 1737. BLM 8953/179
Michaël Herrman. Betyg. 1758. BLM 8953/173.
Johan Hoflund. Frejdebetyg. 1857.
Carl Holm. Betyg. 1818.
Michaël Karraus. Intyg. 1691.
B. Mörck. Dödsattest. 1842. BLM 8950/39.
Carl Reinhold Nordenskjöld. Amiral. Egenhändig rapport med namnteckning. Namnteckning å order. 1857. BLM 8953/100
Georg Gustaf Nordensvan. Skriftställare. Egenhändigt manuskript. 1883, 1884. BLM 8953/103
Johan Nordling. Författare. Pseudonym Halvor Grip. Egenhändigt manuskript till några av berättelserna i 1884
utgiven novellsamling Dolce fan niente. Brev till Wiksell. 1884. BLM 8953/99
Fredrik Wihelm Ludvig Norman. Tonsättare. Brev till Grandinom. 1879.
Salomon von Otter. Egenhändigt kvitto och namnteckning. 1733.
Carl Eriksson Oxenstjerna. Brev med egenhändig underskrift. 1628.
Axel Fredrik Palander. Två egenhändiga rapporter med namnteckning. 1833. BLM 8953/104
Magnus Daniel Palmqvist. Amiral. Namnteckning på ämbetsmemorial. 1812.
Georg Vilhelm Pauli. Målare. Konstnärsbrev från Paris. 1883. Egenhändigt manuskript. BLM 8953/109
Alexis Pettersén. Skrivelse med namnteckning. 1851.
Thomas Plomgren. Egenhändig skrivelse med namnteckning. 1752. BLM 8953/112
Seraphimer Ordens Gillet. Handling med namnteckning av; Mattias Rosenblad, Carl de Geer, Johan Henrik Tawart, Carl Edvard Gyldenstolpe. 1839. BLM 8953/121
Carl Serlachius. Inlaga 1736. Med namnteckning. Diverse andra honom rörande handlingar. BLM 8953/135.
Ulrika Sophia Serlachia. 1755.
Peter Sheldon. Egenhändig levnadsförteckning med namn. 1765. Skrivelse 1769. Intyg 1770. BLM 8953/124 A
Francis af Sheldon. Brev till Ameen. 1816. BLM 8950/38.
Erik Carlsson Sjöbladh. Namnteckning. 1775. BLM 8953/165.
Jacob Snars. Attest 1669. (alt. Snack)
Carl Johan Gustaf Snoilsky. Skald. Egenhändigt manuskript till poem med namnteckning.
G.M. Sommelius. Tjänstgöringsbetyg för Schveder med namn och sigill.
Per Georg Sparre. Brev till Möller.
L. Stake. Gustaf Stake. Namnteckningar och sigill. 1633. BLM 8953/134.
Berndt Oscar Stackelberg. Militär, författare= Olof Stig. Litet Poem med namnteckning i förkortning. 1878. BLM 8953/133.
Fredrika Stenhammar. Född Andreé. Skådespelerska , sångerska. Egenhändig fullmakt med namnteckning. 1864. BLM 8953/131.
Carolina Wilhelmina Stålberg. Författarinna. Två brev. 1845 och 1849. Poëm, manuskript. BLM 8953/127. BLM 8953/130.
C.A. Sundin. Mottagningsbevis med namnteckning. 1821. BLM 8953/128.
A. Sundin. 1821. 8950/50.
Sundin. Egenhändig rapport. 1851.
Wilhelm Erik Svedelius. Brev 1879.
Carl Fromhold Svinhufvud. Intyg med namnteckning. 1806.
Per Magnus Arvid Säve. Brev till Stephens. 1878. BLM 8953/129.
Carl Erik Södling. Tonsättare. Uppteckning av folkvisa. BLM 8953/128.
Fredrik Evert Taube. Amiral. Namnteckning och komplimang å skrivelse. 1699. BLM 8953/137.
Esaias Tegnér. Biskop, skald. Två poëm. Egenhändigt manuskript med namn.
Fredrik August Tersmeden. Var med vid korvetten Carlskronas förolyckande. Två egenhändiga rapporter. 1835. BLM 8953/138.
Wilhelm Fredrik Tersmeden. Brev. 1860. BLM 8953/139.
Pehr Thomasson. Skald, författare. Egenhändigt manuskript till pennritningen Bältesspännare i Solnaskogen.
Carl Axel Thorén. Brev 1878. Egenhändigt manuskript till två poem "Vikingen", "Helsning från Stockholm till min maka". BLM 8953/140.
Nils Curry Engelbrekt. Brev 1880. BLM 8953/141.
Gustaf Trolle Bonde. Brev 1880. BLM 8953/142.
Olof Törnflycht. Namnteckning. 1722. BLM 8953/143.
Carl Fredrik Tersmeden. Brev 1853.
Carl Hans Ulner. Egenhändig rapport. 1831. BLM 8953/144.
Hans Wachtmeister. Namnteckningar.
Chr. Weigel. Namnteckning. 1823. BLM 8953/149.
Gunnar Wennerberg. Brev till Nyblom.1876.
C.G. Wessman. Egenhändig fullmakt med namn och sigill. 1807. BLM 8950/53.
Henrik Westin. Brev. 1882. Poëm i egenhändigt manuskript.
Carl Anton Wetterbergh. Författare, pseudonym Onkel Adam. Brev 1875. Brev 1883. Egenhändiga manuskript,
"Svalan i hönsgården" och "Är barnet hemma". BLM 8953/152.
Josefina Leontina Amanda Wettergrund född Kjellberg. Författarinna, pseudonymen Lea. Brev till Wallmark. BLM 8953/150.
Peter Wieselgren. Nykterhetskämpe, skriftställare. Brev 1842. BLM 8953/147
Carl David af Wirsen. Skald. Brev 1883.
Wolyn. Egenhändig fullmakt med namn och sigill. 1795.
Henrik Wranér. Författare. Brev. 1885. BLM 8953/151.
Anna Wästberg, född Andersson, Författarinna med signatur Anna A. Brev till Feilitzen. Flyttfåglarna. 1876. BLM 8953/39
Sven Peter Yckenberg. Egenhändig skrivelse till konungen. 1772. G. Billbergs och Joh. Schultz namnteckningar. BLM 8953/155.
Namnteckning å handling. BLM 8953/156.
Amiralitetskollegium med flera flottans verk.
Carl Rosenström. Ämbetsbrev. 1717.
Amiralitetskollegium. Handling. 1686. Namnteckningar av Hans Wachtmeister, Hans Clerck, Erik Sjöblad. BLM 8953/146.
Amiralitetskollegium. Handling 1741. Namnteckningar av C.H. von Löwen, G.Grubbe, G.W. von Gertten,
L. Dalman.
Amiralitetskollegium. Handling. 1756. Namnteckningar av Eric Sparre, P.A. Löwenskiöld, I. Kreuger, G.Ad. Mittler.
Amiralitetsöverrätten. Handling 1766. Namnteckningar av J. Raÿalin, H.O. von Schantz, A. Gyllenschruuf,
Lars von Treutiger, Bernt Falck, J.G. Hierta, J.A. Wiblingen.
Johan Aspegren. Namnteckning och sigill å fullmakt. 1755.
Pehr Fabian Aurivillius. Namnteckning, sigill. 1827. BLM 8953/40.
Joakim Beckfriis. Namnteckning 1779. BLM 8953/136.
Viktoria Maria Benediktsson, född Bruzelius pseudonym Ernst Ahlgren. Författarinna. Egenhändigt manuskript,
"Efter Torgdagen". Litteraturprat.
Oscar Magnus Fredrik Björnstjerna. Brev 1840, brev 1844 till Silfverstolpe. BLM 8953/44 BLM 8953/45
Magnus Johan Björnstjerna. Namnteckning och sigill. 1806.
Johan Magnus Björnstjerna. Namnteckning å Generalordres. 1859. BLM 8953/43
Björnstjerna. 1895. BLM 8953/44, BLM 8953/45.
Magnus Fredrik Brahe. Namnteckning och sigill å fullmakt för Forsberg. 1814. BLM 8953/42
Magnus Brahe. Namnteckning å handling. 1844. Den sista namnteckning före sin död.
M.J. Brahe. 1814. Med sigill. BLM 8953/42.
Erland Carlsson Broman. Namnteckning och accept. 1738. Av Psilander utfärdad växel 1737.
Per Johan Edvard Bäckström. Författare. Egenhändigt brev 1880.
Christoffer Carlander. Brev till Rydell. 1843. Brev till G. Sheldon. 1843.
Maria Octavia Carlén. Författarinna. Brev till feilitzen 1879. BLM 8953/48
Fredrik Ferdinand Carlsson. Egenhändigt kvitto. 1861. BLM 8953/47
Olof Rudolf Cederström. Egenhändigt kvitto och namnteckning. 1799. Å samma handling namnteckningar av
Charlotte Sparre med sigill, F.U. Wrangel med sigill, A.F. Wrangel med sigill.
Gustaf Olof Cederström. Konstnär. Egenhändig biljett till Nyblom. I stället för namnteckning porträttskiss, pennteckning, papper med vapenbild. BLM 8953/49
Hans Clerck. Namnteckning.
Fritz Ludvig Dardel. Målare. Brev till Feilitzen. 1866. BLM 8953/50
Louis Gerhard De Geer. Statsminister. Brev 1875.
Caspar Wilhelm Michaël Ehrenborg. Egenhändigt brev. 1841. Egenhändigt brev 1842. Porträtt i litografi sign. BLM 8953/51
Fredrika Bremer pinxt. 1833.
Otto Christian Ekman. Läkarebetyg. Sigill.
Ludvig Falkman. Egenhändigt brev. 1884. BLM 8953/53
Vilhelm Flensburg. Brev till Sparre. 1872. BLM 8953/54
Anders Fryxell. Skald. En av de arton i Sv. Akademien. Brev 1878.
Carl Magnus Fürst. 2 brev. 1890.
Carl M. Fürst. 1885. BLM 8950/56.
M. Gadd. Brev 1841.
Erik Gustaf Geijer. Skald, tonsättare. 12 blad egenhändigt manusskript till sångkompositioner. 1835.
Gustaf af Geijerstam. Författare. Egenhändigt manuskript. "Bondskepsis". Brev 1886. BLM 8953/56.
Carl August Burchard Gyllengranat. Författare. Egenhändiga namnteckningar. 1848. 1849.
Sven Wilhelm Gynther. Brev 1849.
Carl August Hagberg. Egenhändigt intyg med namnteckning och sigill.
Carl Gustaf Hammarskjöld. Brev. 1885. BLM 8953/59.
Johan August Hazelius. 4 stycken brev. BLM 8953/59, BLM 8953/61, BLM 8953/62, BLM 8953/63, BLM 8953/64, SBLM 8953/65.
Artur Immanuel Hazelius. 2 brev till Schveder. 1873. Brev till Kafle.1893.
Frans Hedberg. Skriftställare. 2 brev till Feilitzen. 1882. BLM 8953/66, BLM 8953/66.
Tor Hedberg. Skriftställare. Brev, 1886. BLM 8953/67.
Petrus Fredrik Hederstierna. Egenhändigt kvitto. 1807.
Sven Adolf Hedin. Brev till Stjernström. BLM 8953/68.
Sven Adolf Hedlund. Brev 1886. BLM 8953/69.
Carl Gustaf Verner von Heidenstam. Brev till Falck. 1908. BLM 8953/19.
M. Heiligtag. Sjukbetyg Hielm. 1749.
Johan August Lindberg. Skådespelare. Brev till Feilitzen. 1882. BLM 8953/92
Adolf Fredrik Lindblad. Tonsättare. Notmanuskript. Brev 187?. BLM 8953/94
Gustaf Håkan Jordan Ljunggren. Egenhändig biljett med namnteckning. Visitkort med namnteckning. 1898. BLM
8950/57. BLM 8950/58.
Johan Christoffer Jolin. Skådespelare, skriftställare. Brev till Stjernström. 1877. BLM 8953/81.
Theodor/Christophers Ankarkrona. Egenhändig namnteckning 1748. Namnteckning 1749. BLM 8953/39 BLM 8953/38
Gustaf Philip von Krusenstjerna. Kvitto 1835. BLM 8953/84
Salomon Mauritz von Krusenstjerna. Egenhändig namnteckning å ordres. 1847. BLM 8953/86
Johan Lagerbielke. Brev till Sheldon. 1840. BLM 8950/26.
Gerhard Henrik Lagerstråle. Namnteckning å skrivelse. 1848. BLM 8953/95
Carl Julius Lenström. Författare. Brev i bunden stil. 1868. Brev 1868. BLM 8953/91
Johan Gustaf Liljegren. Brev till Gynther. 1830.
Jacob Axel Josephsson. Musiker, tonsättare. Liten egenhändig biljett.
Ludvig Oscar Josephsson. Författare. Brev till Nyblom.
Johan Kiörling. Brev till Nordenskiöld. 1794. BLM 8950/23.
Gustaf Edvard Klemming. Brev 1879. Nyårsgatulation med monogram och porträtt. 1883.
Eric af Klint. Egenhändigt undertecknat kvitto. 1789. BLM 8950/22.
Eric Gustaf af Klint. Chef å korvetten Carlskrona som förolyckades 1846. Rapport 1831. BLM 8953/85
Eric Oscar von Knorring. Skriftställare, tonsättare. Lyckönskningspoem till Silfverstolpe. Visitkort med 2 rader skriven text. BLM 8953/87
Tekla Levinia Andrietta Knös. Skald. Brev till Feilitzen. BLM 8953/88
Brev till Schveder. Från Poulsen med flera.
Rosenström. 1717. Brev. BLM 8953/119
Pehr Quiding. 1172. Namnteckning. BLM 8953/116
Anna van Quanten. Brev till Louise. Namnteckning. BLM 8953/118
G. Westerdahl namnteckning. Offentlig stämning Gustaf Novisadi. 1801.
Olof Sandell namnteckning. Offentlig stämning Lindvall. 1808.
Brev till F.H. von Chapman.
Friedrich. Storhertig av Baden. 1884.
Wilhelm. König von Preussen. 1877.
Wilhelm. König von Preussen. 1888.
Christian. Frederiksberg. 1815.
J.S. Ymphus. BLM 8953/80
Gustaf Guptka. BLM 8953/55
Palmskiöld 1716. BLM 8953/58.
Saegeberg. 1851.
H.C. Oerster. Brev till Nauckhoff. Med trasigt sigill. 1833.
Göta Hofrätts ledamöter 1696. Gustaf Törnewinge, Cederschiöld, Hagberg, Stickman, Obers...
Bror Emil Hildebrand. Brev. 1869.
J.J. Ankarström. 1783. Med bild.
Ludvig af Ugglas. BLM 8953/145.
Carl Johan
Oscar
Carl
Joh. Aspegren. 1755. BLM 8950/1.
Carl Gyllenhaal. Landshöfding. 1829. BLM 8953/158.
L. Dalman. Strömstad. 1718. BLM 8953/164.
Fr. Tersmeden. Ehrenstam. BLM 8953/167.
Liwen, Grubbe, Gertten, Dalman. 1747. BLM 8953/168.
Adrian Hertzenhielm. BLM 8953/71.
Carl Silfverstråhle. Dikter.
J.C. Köppen. 1837.
Clas Horn. 1615. BLM 8953/77.
Ludvig... BLM 8953/82.
Ploman. 1774. BLM 8953/83.
Carl W. Ödman. 1837. BLM 8950/55.
L. Witt. 1830. Nils Ahlberg. BLM 8950/60.
Peter von Feilitzen. BLM 8953/41.
F. Carlsson. 1861. BLM 8953/47.
Teodor Ankarcrona. 1747. BLM 8953/37.
Christoffer Anckarcrona. 1746. BLM 8953/38.
Anna A. 1876. BLM 8953/39.
Tersmeden, Ehrenstam. 1759. BLM 8953/167.
Göran Pohlman. 1708. BLM 8953/166.
Gyllengranat. 1849. BLM 8950/15.
Gynther. 1849. Med sigill och poststämpel. BLM 8950/16.
Carl August Hagberg 1860. Med sigill. BLM 8950/17.
M. Heiligtag. 1749. BLM 8950/18.
Petrus Fredrik Wenerstjerna. 1807.
Carl Axel Löwenhielm. 1838. BLM 8950/27.
And. Lewenhagen. 1751. BLM 8950/28.
Joh. G. Liljegren. 1830. BLM 8950/29.
And. Palander. 1718. BLM 8950/31.
Alexis Rehbinder ? 1851. BLM 8950/32.
P.J. Rösiö. BLM 8950/33.
G.M. Sommelius. 1854, 1860. Med två sigill. BLM 8950/36.
P.J. Sparre. Till Möller. Sigill fattas. BLM 8950/37.
....alander? 1834. Till Söderström. BLM 8950/43. 1834. BLM 8950/44.
Misunersin ?? Med sigill. 1804. BLM 8950/51.
Musikaliska Sällskapet. Med sigill. Till Marie Ringheim. Namnteckningar Ljunggren, Lundbergh, Fredr. Apelqvist. 1878.
M. Gadd. Till G. Holmer. Med sigill + poststämpel. 1841. BLM 8950/12.
D....? Till R. Trägårdh. 1846. Med sigill och poststämpel. BLM 8950/13.
Gyllengranat. Till Palander. 1848. Angående Båtsman No. 153 Sven Månsson Redström Likaglad. BLM 8950/14.
Utdrag ur protokoll 14 juli 1830. Vitterhetsakademien.
Tillstånd för W. Günther och M. Söderström att bedriva arkeologiska undersökningar i stensättningar och ättehögar.
 
71600 – talVon Feilitzens autografsamling
Se även F1a:1
Autografer samlade av Karl von Feilitzen med och utan sigill.
Von Feilitzen. Förteckning på autografer. Förteckning å en samling autografer bildad af Karl von Feilitzen. Namnteckningar med och utan sigill ordnade och uppsatte i alfabetisk ordning.
Blekinge museums förvärvskatalog nummer 8951/1-3453 samt med tillägg till 3541.
Exempel på autografer som finns i boxen. J.J. Anckarström, Pehr Brahe, Magnus Gabriel de la Gardie, Axel Fersen, Johan A. Grill (Ostindiska kompaniet), Sara Elisabeth Morea ( Carl von Linnés hustru),
Johan Axelsson Oxenstjerna (ombud vid Westfaliska freden), Johan M. Bellman.
 
81609 – 1895Exlibris
Samling av K. von Feilitzen. Gåva av K. von Feilitzen. BLM 6897.
I samlingen finns bland annat Gustaf lll, Viktor Rydberg, Kopparstick av J.Rehn, Peter Wok furst Ursini och gravyr Peter Sadeler.
Israel Carlsson Broman. 1709-1753. BLM 6897/22.
Johan Söderlund 1708-1871. BLM 6897/115.
Mörner af Thorlanda. 1774-1852. BLM 6897/79.
Johan Wilhelm von Gertten. 1727-1779. BLM 6897/48.
Sigfrid Gahm. 1727-1799. BLM 6897/46.
Johan Medling. 1751-1830. BLM 6897/78.
Johan Liljecrantz. 1835-1870. BLM 6897/72.
Svante Sjöberg. BLM 8673.
J.F. Olanders lånbibliothek. BLM 6897/156.
Gabriel Euren. BLM 6897/38.
Birger Fredrik Schöldström. 1841- . BLM 6897/102.
Okänd. BLM 6897/137.
David von Schultzenheim. 1732-1823. BLM 8697/100.
Axel Abramsson. BLM 6897/7.
Nils Esbjörnsson Reuterholm. 1676-1756. BLM 6897/89.
Gustaf Ribbing. 1719-1811. Kopparstick av J. Rehn. BLM 6897/90. Text dono dedit hunc librum Axelio Oxenstierna.
Nils Adam Bielke. 1724-1792. BLM 6897/15.
Gustaf Leffler. 1845- . BLM 6897/70.
Henrik Michael Anton Bukowski. BLM 6897/24.
Sandersköld vapen. ..-1827. BLM 6897/98.
Israel Lagerfelt. 1754-1834. BLM 6897/69.
Carl Xlll. BLM 6897/3.
Grevesmühl segnet. BLM 6897/50.
Carl Adolph Grevesmühl. 1744-1827. BLM 6897/51.
Fredrik Boye. 1773-1857. BLM 6897/20.
Carl Jedvard Bonde. 1813-1895. BLM 6897/18.
C.F. Biel. ..-1839. BLM 6897/13.
Carl Gustaf Bielke. 1683-1754. BLM 6897/14.
Okänd. BLM 6897/136.
Gustaf Ridderstolpe. 1785-1845. BLM 6897/91.
Sven Bunge. Kopparstick P.L.Surugue 1756. BLM 6897/26.
Fredrik von Rosen. 1782-1846. BLM 6897/92
Roger Magnus Eugenie Björnstierna. 1827-. BLM 6897/16.
Lars Lorentz von Nackreÿ. 1755-1798.
Gustaf Anderssons Antiqvariat, Upsala. BLM 6897/148.
Mauritz Stefan Philip Klingspor. ..-1858. BLM 6897/65.
..... BLM 6897/145. (Retberg)
Okänd. BLM 6897/143.
Peter Wok, Furst Ursini, Grefve von Rosenberg. 1539-1611. Gravyr Sadeler. BLM 6897/144.
S. Bourchier Wrey of Tanstock in the county of Devon Baronet. BLM 6897/146.
Lars von Engström. 1751-1826. BLM 6897/35.
Gustaf Stråle. 1826-1853. BLM 6899/113.
Fr. Th. Klingspor.
Fredrik Boye.
Skjöldebrand. 2 stycken.
Jo. Tranér.
Nordenfalk.
Okänd.
Johan Adolf Benjamin König. 1764-1854. BLM 6897/67. Kopparstick af Linnerhjelm. Hindrik König står det på. BLM 6897/67.
Johan Henrik Schröder. 1791-1857.
Sophie Blondell. ..-1841. BLM 6897/17.
Claes Gustaf Gartz. 1834-1899. BLM 6897/141.
Anna Sofia Hedvig Aurora Klingspor. 1859-... BLM 6897/62.
Arvid David Hummel. 1778-1837. BLM 6897/58.
Gustaf Fredrik Adam Sture. 1774-1841. BLM 6879/112.
J.G. Jansson. BLM 6897/59.
J.G. Jansson. BLM 6897/60.
Carl Fredrik von Eckleff. 1723-1786. BLM 6897/31.
Gustaf Daniel Isak Ehrenberg. 1795-1858. Kopparstick. BLM 6897/32.
Christoffer Litthorin. 1837-1889. BLM 6897/33.
Christian Nauman. 1810-1888. BLM 6897/81.
Carl Fredrik König. 1767-1858. Kopparstick. BLM 6897/68.
Axel Johan Kurck. 1719-1773. Kopparstick av J. Rehn. BLM 6897/66.
Lars von Engeström. 1751-1826. Kopparstick. BLM 6897/36.
Lars von Engeström. 1751-1826. Kopparstick. BLM 6897/37.
Melcher Falkenberg. 1722-1795. BLM 6897/39.
Johan David Flintenberg. 1762-1819. BLM 6897/41.
Johan David Flintenberg. 1762-1819. BLM 6897/42.
Forsmarks bibliotek. BLM 6897/44.
Lars Magnus Carlander. 1837-.. BLM 6897/27.
Emanuel Thure Cederström. 1844-.. BLM 6897/28.
Fredrik Amadeus Drake. 1827-... BLM 6897/29.
Leonard Fredrik Drake. 1781-1856. BLM 6897/30.
Nils Gabriel Djurclou. 1829-... BLM 6897/135.
Okänd. E.F. och ett lok på bild. BLM 6897/140.
Gustaf Schleger Bergman. Ritat af Nils Posse. BLM 6897/11.
Gustaf Bergman. Ritat af N. Posse. Litografi. BLM 6897/ 12.
Carl Reddevig. 1749-1827. BLM 6897/87.
Carl Fredrik Akrell. 1779-1868. BLM 6897/9.
De Geer. Finspångs bibliotek. BLM 6897/40.
Kongl. Wetenskaps Academien. BLM 6897/161.
Kong. Biblioteket Stockholm. BLM 6897/160.
Flottornas Constr. Cont. 1798. BLM 6897/158.
Malmstenska Biblioteket. Studentkåren. Uppsala. BLM 6897/159.
Johan Erik Rydqvist. 1800-1877. BLM 6897/97.
Axel Abramsson. BLM 6897/6.
H.K.H. Prins August. BLM 6897/4.
Josef Fritz Eugene Follin. BLM 6897/43.
Otto Bagge. BLM 6897/10.
Josephssons Antikvariat. 1885. BLM 6897/153.
Anders Ludvig Selander. BLM 6897/105.
Anna Charlotta Sophia Silfverhjelm född Adlermark. 1784-1832. BLM 6897/107.
Lars Silfverstolpe. 1768-1814. Kopparstick af Snack. BLM (det står 6879/108 men det kan vara 6897/108).
Per Erik Skjöldebrand. 1769-1826. Kopparstick. BLM (det står 8697/109 men det kan vara 6897/109).
Knut Erik Skjöldebrand. 1807-1874. Kopparstick. BLM (det står 6879/110 men det kan vara 6897/110).
Anders Anton von Stjernman. 1695-1765. BLM 6897/111.
Ragnar Wieselgren. 1868. BLM 6897/132.
Carl Magnus Öhrnell. 1850. BLM 6897/131.
Fr. Åkerman. 1800-1877. BLM 6897/129.
Johan Wretman. BLM 6897/128.
L.A. Ahlberg 1802-1839. BLM 6897/147.
Johannes Svanberg. 1852-.. BLM. 6897/113.
Christian Herman Odelberg. BLM 6897/83.
Karl Viktor Sevon. 1867-.. BLM 6897/106.
Gustaf Fredrik Bonde till Björnö. BLM 6897/114.
W.B. Berend. (det står A.W. Berend skrivet på baksidan). BLM 6897/8.
Nils Esbjörnsson von Reuterholm. 1676-1756. Kopparstick 1699. BLM 6897/88.
Carl von Schönfelt. 1746-1784. BLM 6897/104.
G.A. Ljungholms lån-bibliotek, Stockholm. BLM 6897/154.
Carlbergs Antikvariat. Stockholm. BLM 6897/150.
C.A. Craak. BLM 6897/151.
W. Isberg Lån-bibliotek. BLM 6897/152.
Johan Hindric Tawast. 1763-1841. BLM 6897/116.
Okänd. BLM 6897/139.
Gustaf Wigström. BLM 6897/133.
Aron Westen. 1737-1814. Bild av Snack. BLM 6897/122.
Mårten Knutsson Törnhielm. 1667-1723. BLM 6897/121.
Uno von Troil. 1746-1803. BLM 6897/119.
Carl Johan Trolle Bonde. 1843-.. BLM 6897/120.
Axel Thavenius. BLM 6897/118.
Elof Kristoffer Tegnér. 1844-.. Engelsk gravyr från 1883. BLM 6897/117.
Israel Carlsson Broman. 1709-1753. Kopparstick. BLM 6897/23.
Arfvid Fredriksson Posse. 1820-1911. BLM 6897/84.
Carl Arvid Klingspor. 1827-.. BLM 6897/63.
Henrik Mikael Anton Bukowski. Etsning av Rob. Haglund. BLM 6897/25. Exlibris finns inte kvar.
Axel Abramsson. BLM 6897/5.
Johannes Rudbeck. BLM 6897/94.
Exlibris i rött läder med guldtryck och krona. BLM 6897/1.
A. Ludvig von Strussenfeldt. 1802-1882. BLM 6897/112.
Knut Arvidsson Posse. 1724-1788. Kopparstick. BLM 6897/85.
Gustaf lll. Antiquatryck. BLM 6897/2.
Anna Gustafsdotter Elvia. 1664-1741. BLM 6897/34.
Abraham Viktor Rydberg. 1828-1895. Tecknat av ägaren. Rydbergs mor hette Düker. BLM 6897/96.
Samuel Lorentz Ödman. 1750-1829. BLM 6897/130.
David Conrad Fredrik von Schulzenheim. 1852. BLM 6897/101.
Samuel Rumstedt. 1770-1855. BLM 6897/95.
Otto Leopold Schöldström. 1855-.. BLM 6897/103.
Fredrik Philip Klingspor. 1761-1832. BLM 6897/64.
Fredrik af Klercker. 1792-1867. BLM 6897/61.
Christian Heÿkenskiöld. 1759-1831. BLM 6897/55.
Lars Hjortsberg. 1772-1843. BLM 6897/56.
Otto Bernhard Hult. 1807-1874. BLM 6897/57.
C.W. Lindeberg junior. 1828-.. BLM 6897/74.
Johan Edvard Lundström. 1815-1888. BLM 6897/75.
August Theodor Låstbom. 1815-1845. BLM 6897/76.
Georg Ludvig von Rosen. 1785-1851. BLM 6897/93.
Johan Nordenfalk. 1820-1901. Ritat av Scholander. BLM 6897/82.
Johan Adam von Gerdten. 1767-1835. BLM 6897/49. J.F. Martin.
Johan Theodor Haggren. 1803-1882. BLM 6897/54.
Anton Henrik Gren. 1777-1839. Kopparstick. BLM 6897/53.
Carl Adolf Grevesmühl. 1744-1827. BLM 6897/52.
Attan Vikström. BLM 6897/126.
Johan Henrik von Vicken. 1775-1835. BLM 6897/125.
Johan Henrik von Vicken. 1775-1835. BLM 6897/124.
Carl Gustaf Löwenhielm. 1732-1788. Av Rehn. BLM 6897/77.
Georg Ludvig Furstenhäuser. -1694. Bibliotikarie hos M.G. de la Gardie. Exlibris finns inte. BLM 6897/45.
Jacob Axel Lindblom. 1746-1819. BLM 6897/73.
Carl Anton Wetterbergh. Författare Onkel Adam. 1804-1889. BLM 6897/123.
Fredrik Boye. 1773-1857. Kopparstick av honom själv. BLM 6897/19.
Otto H. Roland Printzsköld. 1846-.. BLM 8697/86.
A. Wiborg. BLM 6897/157.
Hedvig Ulrika De Geer. 1752- 1812. Kopparstick av Gillberg. BLM 6897/47.
Studentcorpsen i Uppsala. BLM (det står 6879/163 men ska nog vara 6897/163).
Uplands Nations Bibliothek. BLM (det står 6879/162 men ska nog vara 6897/162.)
Philip Fredrik Maass. 1830-.. BLM 6897/155.
August Theodor Broman. 1825-1863. BLM 6897/21.
Johan Henrik Lidén. 1741-1793. BLM 6897/71.
Okänd. BLM 6897/138.
Åkers, Daga och Selebo Häraders Riksdags-Bibliotek. BLM 6897/164.
 
91772 – 1861Samling Charta Sigillata
Ett stämplat papper som kvitto på erlagda avgifter till staten. BLM 7475.
1. 2 R.D. 1841. Sven Jansson Ramdala.
5 R.D. 1841. Sven Jansson Ramdala.
2 SCH. 1822. No 2710.
24 SCH. Lagfart. 1840.
3 R.D. Lagfart. 1840.
2. 1 SCH. Sveriges Rikes Charta Sigillata.
3 SCH. Gustaf ....man. Sveriges Rikes Charta Sigillata.
3 SCH. Sveriges Rikes Ständers Charta Sigillata.
4 Öre. Sveriges Rikes Charta Sigillata. 4 Öre Sölfmynt. 1772.
12 SCH. Sveriges Rikes Ständers Charta Sigillata. Bouppteckning 1843. Med sigill.
12 SCH. Sveriges Rikes Ständers Charta Sigillata. Bouppteckning 1843.
3. 3 Skilling Charta Sigillata. 1847.
6 Riksdaler Riksmynt. Bevillningsstämpel. Förordnande att vara chef för Östergötlands Båtsmanskompani. -61 .
1 Riksdaler Riksmynt. Bevillningsstämpel. Tillhör Kapten F. Thussaks ? (Thorsells?)förordnande att vara chef för Östergötlands båtsmanskompani. -61.
50 Öre Riksmynt. Bevillningsstämpel. Tillhör Kapten F. Thussaks ? (Thorsells?)förordnande att vara chef för Östergötlands båtsmanskompani. -61.
1 Riksdaler Riksmynt. Tillhör Kapten D.F. Thorsells ? förordnande att vara chef för Östergötlands båtsmanskompani. -61.
5 Riksdaler Riksmynt. Tillhör Kapten D.F. Thorsells ? förordnade att vara chef för Östergötlands båtsmanskompani. -61.
4. Twå Öre Sölfvermynt. Palmskiöldh.
Twå Öre Sölfvermynt. J.F. Schantz.
Twå Öre Sölfvermynt. Schantz.
12 Öre Sölfmynt.
4 Öre Sölfmynt. Till Professor Nicanders graf. 1772.
Åtta Öre Sölfvermynt. Palmskiöldh.
 
101445 – 1966Heraldik, Blekinge
Häfte med dansk text. Avaskier sedan Christianopel, ink. Breve till Danske Cancellie 1535.
Blekinge landsigill 1525, Medelsta herred 1556, Ronneby 1584, Ronneby 1542, Öster herred 1542, Elleholm kjöbsted 1584, Christianopel 1608, Lister herred 1535, Lykaa 1584.
Blekinge läns häradsvapen. Grön bokpärm. Innehåller Kristianopel, Lyckå, Elleholm, Östra härad, Lister härad, Medelsta härad (Mielsta herrit). Blekinge S´terre Blecungia, Avaskär, Bräkne härad, Ronneby, Blekinge, Östra härad, Medelsta härad, Bräkne härad, Listers härad, Ronneby, Ronneby, Elleholm, Avaskär, Lyckå, Kristianopel.
Heraldik 1938-1949
Papper med innehållsförteckning.
Brev om vapen och sigill ex. Vitterhets historia och antivitetsakademien 1935, Kulturen Lund
Tidningsklipp Heraldik.
Brev om Blekinges landskapsvapen 1445. Foto på brev och sigill. (Hjortsberga ting 1445).
Sigill för landskapet Blekinge; S´Terre Blecungia efter brev 1525, 1542, 1543 och 1553.
Tecknad bild Blekinges vapen. Blekinge 1901 med vapen.
Årskort Blekinge museum från och med 1900.
Bild Blekinge vapen 1944. Blekingevapen tunt papper.
Teckning för klichéer 1958.
Bild 25/8 1944 Sandals Blekingevapen + kopia.
Text om Blekinges forna sigill och vapen i flera tidningsklipp.
(Hänvisning till bok; Anders Thiset 1903 i Historisk tidskrift för Skåneland Skaanske By og Herredsvaaben i dansk tid. )
Tidningsklipp 1962 om Lands insignie i Blekinge 1445. Tomt kuvert till Gun Wilstadius.
Heraldik Karlskrona.
Resolution med fastställande av vapen och flagga i Karlskrona 1943.
Kuvert med tygmärke och bild Karlskronavapen.
Resolution med fastställande av flagga i Karlskrona.
Brev från Utrikesdepartementet 1954 med Karlskronas vapen och flagga.
Heraldik Asarums kommun
Brev från Bengt Hildebrand till Sigfrid Leander och svar från denne 1944.
Förslag till vapen 1945.
Bilden tillstyrktes 1945, Odencrantz.
Inlämningsbevis försändelse 1945.
Bräkne-Hoby kommun.
Tidningsklipp 1960, flera brev 1961 till Ingemar Atterman, Blekinge museum.
Brev med resolution Gustaf Adolf (avskrift).
Riksarkivets heraldiska sektion 1960.
Örnbräken vapen i äldsta bilden.
Många brev angående vapen Bräkne-Hoby 1955.
Fridlevstads storkommun.
Brev 1954.
Jämshögs storkommun.
En bild på vapnet. Jämshögs kommunalkontor 1956.
Listerby storkommun.
Tidningsklipp 1959. Protokoll om vapnet 1959.
Lyckeby storkommun.
Tidningsklipp 1958.
Mörrums storkommun.
Tomt kuvert 1955 med frimärke och poststämpel.
Från Kommunalkontoret Mörrum med vapenbild.
Brev 1955 till Atterman från Olga Nilsson, Sollentuna.
Svar på brev 1956.
Nättraby kommun.
Kuvert 1966 med Nättrabys vapen.
Tidningsklipp 1957.
2 brev 1955 om Nättrabys vapen.
Olofströms köping.
Bild på vapnet.
Ronneby landskommun.
Tidningsklipp 1961.
Sölvesborg.
Inbjudan till Jubileumsutställning 1945, Sölvesborg 500 år.
Sölvesborgs stads vapen, bild.
Heraldik allmänt.
Tidningsklipp 1954 om heraldisk fejd.
Plansch med svenska rikets vapen, Svenska Vapenspelet, sällskapsspel för alla.
Svensk författningssamling 1953.
Allmänna bestämmelser Heraldik.
Frågan om skydd för kommunalt vapen 1955.
Hjortsberga socken, Johannishus, sköldvapen Wachtmeister af Johannishus, 2 stycken.