bild
Arkiv

Arkivfragment


Krigsarkivets samling Arkivfragment innehåller en mängd smärre enskilda arkiv eller delar av enskilda arkiv av mycket varierande karaktär. Omkring 650 arkivbildare är representerade med handlingar, varav de äldsta är daterade till slutet av 1550-talet och de yngsta till 1960-talet.
Samlingen lades upp 1943. Då påbörjades en systematisk genomgång av Krigsarkivets Biografica-samling, varvid sådana handlingar, som kunde anses ha tillhört enskilda arkivbildares arkiv, uttogs och sammanfördes till den nya samlingen Arkivfragment. Arbetet fortsattes de följande åren fram till 1952.*
Huvudparten av handlingarna i Biograficasamlingen, som hopbragts från flera olika håll, även från åtskilliga myndigheters arkiv, saknar accessionsuppgifter. Det har på grund härav i flera fall visat sig omöjligt att säkert fastställa proveniensen, särskilt vad gäller fullmakter, avskedsbrev, intyg och liknande handlingar. Papper av detta slag kan givetvis delvis dels ha blivit kvar i de privata arkiven, dels ha insänts till olika myndigheter och tillhör då rätteligen vederbörande myndighets arkiv. Vid den översyn av Arkivfragment som företogs 1957 befanns det att en mängd handlingar med denna osäkra proveniens överförts till Arkivfragment, medan andra av samma karaktär fått ligga kvar i Biograficasamlingen. På vilka grunder denna fördelning mellan de båda samlingarna skett torde numera inte kunna klarläggas, åtminstone inte utan mycket ingående studier. Någon ny överflyttning har inte företagits och då således handlingar av samma karaktär finns i båda samlingarna, tillrådes forskaren att jämsides med Arkivfrgament även kontakta Biograficasamlingen.
Bland de papper som överförts från Biografica till Arkivfragment märks åtskilliga arkivalier, som Krigsarkivet förvärvat från Hammersamlingen åren 1919-1923. Denna samling innehöll fragment av svenska myndigheters och privata arkiv samt utländska, framför allt tyska furstearkiv (se därom: Meddelanden från Riksarkivet, Ny följd. Serie 1, del VII 1922, Hammersamlingen av Erik Naumann).
Arkivfragment har även tillförts ett mindre antal direkta accessioner. Bland dessa märkes framför allt kapten J A V Schürer von Waldheims autografsamling rörande chefer för Västmanlands regemente (acc 1954/17) och överstelöjtnant Herman Dybecks samling "Pecoralia och icke-pekoralia" (acc 1950/103).
Slutligen har Arkivfragment mottagit tillskott från Krigsarkivets oordnade handlingar.
Vid den genomgång av samlingen som företogs 1957 har förteckningen och brevskrivarregistret (kortregister i forskarsalen, nu även digitalt) kompletterats och korrigerats. Sådana handlingar, som med säkerhet kunde hänföras till myndigheters eller till i Krigsarkivet befintliga privata arkiv, har överförts till sina respektive hemorter. Anteckningar om överflyttning har i varje enskilt fall gjorts i förteckningen.

(Birgitta Törnell)

* enstaka handlingar har senare tillförts.

 Volymer (9 st)

ReferenskodAnmärkning 
1Bx, ADDENS-BÖÖS;

ADDENS, Otto Gustaf, löjtnant, f 1783 i Wirmo, Finland.
Kammarrättsutslag 30/10 1812 (från Biografica 1943);

ADELSTIERNA, Nils Gavelius, 1663-1735, hauptman över Hedvig Eleonoras livgeding 1705-1719.
1) skrivelse från Johan Söderqvist 23/8 1714. 2) skrivelse från Johan Holenius 29/3 1710 jämte kopia av attest. 3) skrivelse från Olof Törnberg 20/4 1710 jämte kopior av arrendekontrakt. 4) skrivelse från Jonas Lillie 23/4 1710 jämte balansräkning. 5) skrivelse från överste Carl Breitholtz 25/4 1714 (se: Schürer von Waldheim J A V, autografsamling nr 9. 6) Två skrivelser från borgmästare Olof Törnberg 24/7 1709;

ANKERLO, Carl Magnus, sekundlöjtnant 1689-1717.
1-3) Fullmakter 13/10 1709, 18/11 1710 och 16/2 1712. 4) Avsked, oktober 1713;

ADLERSTAM, Gustaf Ulrik, överstelöjtnant 1773-1845,
1-2) koncept, 3) skrivelse från amiralen Anton Johan Wrangel 23/7 1789, 4) Brev från Svante Lidmark 31/10 1792 (från Biografica 1943);

ADLERSTRÅHLE, Jonas, generalmajor 1684-1759,
Skrivelse från W M Kopsve 7/1 1737;

AKRELL, Carl Fredrik, generallöjtnant, chef för Topografiska kåren 1779-1868.
1) Avskrift av vördsamt memorial, undertecknat Tibell 18/6 1811, 2) Manuskript till en liten komedia framförd i anldening av Akrells 50-årsdag den 13/1 1829 (acc 1958/10);

ALBREKT av Brandenburg, markgreve. Skrivelse från Anna Eleonora av Braunschweig-Lüneburg 3/4 1641 (acc 27/1923);

ALENIUS, Simon, mönsterskrivare, död 28/4 1773.
Intyg från Lars Dahlbeck 29/7 1758 (från Biografica 1943);

AMINOFF, Gregori, överstelöjtnant 1674-1732.
Fullmakt 3/10 1702 (från Biografica 1943);

AMINOFF, Gregorius Adolfsson, överste, 1788-1847.
Skrivelse från landshövding Fredrik von Born 6/1 1833 (från Biografica 1943);

AMINOFF, Johan Gabriel, generalmajor 1767-1828,
1) Utdrag ur Krigskollegii protokoll 2/3 1797, 2) Skrivelse från kronprins Oscar 12/7 1824 (från Biografica 1943);

AMINOFF, Tönnes, stabskapten 1800-1863. 1) Simdiplom 1814, 2) Utdrag ur teologiska fakutetens protokoll i Uppsala 1816, 3-10) Fullmakter 1817-1846, 11) Avskrift av testamente 1829, 12) Ordensbrev 1843, 13) Medlemsbrev från Svenska jägarförbundet 1850, 14) Konstitutorial 1853, 15) Särtryck (ordningsregler vid Uppsala universitet), (från Biografica 1943);

AMINOFF, Tönnes Feodor, kapten 1848-1897,
1-2) inbjudningskort, 3-5) matsedlar 1873-1881 (från Biografica 1943);

AMORIN, Carl Knut, löjtnant 1772-1868. Skrivelse från överstelöjtnant Florus Jacob Axel Toll 13/10 1809 (från Biografica 1943);

ANCKARSVÄRD, Carl Henrik, greve överste 1782-1865.
3 st koncept 1813 (från Biografica 1943);

ANCKARSVÄRD, Pehr Christoffer, major 1779-1814.
3 st kvitton på fullmaktslösen (från Biografica 1943);

ANCKER, Bo Christer Bertilsson, redaktör, född 1924.
Inskrivningsprov (Ip), centrala värnpliktsbyrån 1944 (acc 108/1977);

ANDERS Joensson, ståthållare på Korporje. Skrivelse från riksamiralen friherre Carl Carlsson Gyllenhielm 6/11 1616 (jfr Nauman s. 106);

ANDERS, Månsson, lagskriven knekt vid Östgöta regemente.
Legopass 7/9 1669.

ANDERSSEN, Jürgen Christoffer, löjtnant. Fullmakt 18/4 1711 (från Biografica 1943);

ANDERSSON, E.
Brev från Carolina Andersson (odat). Se Dybeck nr 1;

ANDERSSON, Johannes, gevärssmed född 1822 i Jerns socken, Ör.
Skrivelse från P Nordström 4/12 1852. Se Dybeck nr 2;

ANDERSSON, Lars, regementsskrivare vid Jönköpings infanteriregemente.
Skivelse från bataljonsprästen Sven Lindeen och fänrik Nils Starkman 16/7 1708;

ANDERSSON, Torbjörn, fortifikationskamrer, krigsråd, 1697-1780.
Skrivelse från ingenjör Bengt Wilhelm Carlberg 10/10 1750;

ANGEL, Carl, kapten, 1769-1821.
1-3) order 1807-1809, 4) skrivelse från generalmajor Abraham Bäck 3/11 1809. (från Biografica 1943);

ANSHELM, Casimir, kurfurste, ärkebiskop av Mainz, 1583-1647.
Skrivelse från Julius av Sachsen-Lauenburg 25/10 1630. (acc 1923/33);

APOLLOF, Magnus Johan, löjtnant, död 10/8 1704.
Fullmakt 7/12 1700 (från Biografica 1943);

APOLLOF, Reinhold Johan, löjtnant, 1744-1807.
Permission 3/3 1758;

ARENFELT, Christoffer Otto, sekundlöjtnant, död 6/8 1700.
Fullmakt 11/3 1699 (från Biografica 1943);

ARMFELDT, Erik Larsson, kommendant, död 1660.
Brev från friherre Erich Kruse 2/5 1658;

ARMFELDT, Gustaf Mauritz, greve, general, 1757-1814.
Brev från Gustaf III 17/6 1790;

ARSENIUS, John Axel Fredrik, ingenjör, marindirektör, 1858-1946.
13 st brev från ryttmästaren Sam F Arsenius 1877-1878 (från Biografica 1943);

AUGUST av Sachsen, hertig (andre son till kurfursten Johahn Georg) 1614-1680. Skrivelse från Margaretha av Sachsen 17/1 1649 (acc 1923/35);

AUSTRELIUS, sekreterare.
Skrivelse från Elisabeth Robertsonia von Struan 8/4 1675;

AXELSSON, assessor (? von Axelsson, Axel, friherre, landshövding, 1729-1790).
1) Skrivelse från överestelöjtnant Johan de Frietzcky 15/9 1760, 2) skrivelse från general Gustaf Adolf von Siegroth 13/6 1760;

AXELSON, Carl Fredrik, major, 1844-1909. Skrivelse undertecknad av garnisonsmanskapet vid Stockholms garnison, u å. (acc 1951/11);

BACKMAN, Gustave Armand, ryttmästare, 1789-1871.
1-3) 2 st regementsskrivelser 1832 jämte kopia, 4) Koncept 1832;

von BALTZAR, August Wolfgang, generalmajor, 1715-1795.
Skrivelse från general Gustaf Adolf von Siegroth 7/7 1775;

BANÉR, GUSTAF, hovmarskalk, riksråd, 30/5 1547-20/3 1600
Brev daterat Reval 10 november 1588

BANÉR, STEN, riksråd, 1546-20/3 1600
Brev daterat Reval 28 januari 1598

BANÉR, Svante, friherre, riksråd, 1624-6/5 1674.
Brev från överste Heinrich Albedyhll 6/5 1674;

BARCK, Nils Anton, greve, hovmarskalk, 1789-1856.
Skrivelse från kammarherre, friherre Corfitz Beck-Friis 1/2 1838;

BARCKENBOM, Daniel, överstelöjtnant, 1693-1767.
Avsked 19/9 1722 (från Biografica 1943);

BARNEKOW, Mathilda, f Montgomery
maka till förvaltare Louis Casimir Barnekow, 1853-1928.
Avskrift av brev från systern Gabriella Montgomery 19/6 1870 (acc 6/1974);

von BECKER, Abraham Gideon, kapten 1754-1819.
1) Fullmakt 25/8 1777, 2) Transportresolution 2474 1791, 3-4) Fullmakter 9/9 1799 och 29/7 1808;

BELFRAGE, Henric Johan, överstelöjtnant, 1640-1706.
Kungl brev av den 4/12 1672 (från Biografica);

BENNET, Jakob, Wilhelm, major 1790-1832. Tillståndsbevis för inteckning 1/1 1820;

BENZELSTIERNA, Lars Jesper, underlöjtnant, 1808-1880.
Order 2/10 1836;

BENZELSTIERNA (före adlandet Benzelius), Olof, assessor, 1678-1726.
Fullmakt 27/3 1713 (från Biografica 1943);

BERDEN, Albrekt, befallningsman.
Kopia av skrivelse från landshövding Johan Gran 18/1 1672;

BERG, Elias Reinhold, assessor, kronofogde.
Skrivelse från Karlskrona landskontor 25/9 1808 (jfr Durchtågsräkenskaper: Blekinge län 1808, handling nr 293/nr 52);

BERGH, ERICH, tullförvaltare
Skrivelse daterad 11 januari 1678

BERGGREN, Lars Johan, assessor, kronofogde.
3 st skrivelser från Kalmar landskontor 5/5, 9/5 och 27/5 1818 (jfr Durchtågsräkenskaper: Kalmar län 1818, s 83 ff);

BERGGREN, Fredrik Mauritz, jägmästare i Dalslands revir, 1864-1924.
Brev från Åmål 30/10 1905 (acc 20/1977);

BERGIUS, Jonas, kapten, född 1685. 1)Avsked 12/12 1710, 2) Fullmakt 6/4 1716, 3) Fullmakt 27/8 1716 (acc 1905/82);

BERGIUS, Jonas, lantmätare, krigskommissarie, 1674-1740.
1) Konstitutorial 3/3 1710, 2) 14/9 1710, 3) Avsked 2/12 1713 (från Biografica 1943);

BERGMAN, Hans, fänrik 1680-1761.
1) Skrivelse från överste Ludvig Fahlström 28/8 1741, 2-3) Skrivelse från fältmarskalken friherre Georg Bogislaus Stael von Holstein 2/8 och 8/10 1742;

BERGNÉHR, Lars August, major, kustchef i tullverket, 1796-1875.
1) Fullmakt 27/3 1813, 2) Konstitutorial 22/5 1814, 3-4) Resolutioner 21/11 1815 och 23/1 1816, 5) Fullmakt 30/3 1820, 6) Medaljbrev 27/6 1820, 7-8) Fullmakter 2/11 1824 och 17/5 1825, 9) Avsked 1/3 1826, 10) Ordensbrev 25/8 1830, 11) Resolution 30/7 1831, 12-13) Avsked och Kungl brev 7/3 1835, 14) Skrivelse från generaladjutantexpeditionen 13/3 1840, 15-16) Konstitutorial 2/3 1842 jämte kvitto å lösen för detsamma 5/3 1842, 17-18) Avsked 4/12 1847 jämte kvitto 22/1 1848, 19) Intyg från kommendant Carl Ludvig Daevel 29/5 1848 (från Biografica 1943;

BERGQVIST, musikdirektör i Åmål.
Skrivelse från Olof Knape 14/8 1838. Se Dybeck nr 3 (acc 1950/103);

BERGSTOCK, Olof, löjtnant, död 1713. Fullmakt 13/6 1713 (från Biografica 1943);

BERGSTRÖM, Fredrik Severin, Curator ad litem.
Kungl Maj:ts utslag 10/2 1812;

BIELKENSTIERNA, Claes Hansson, friherre, amiral och riksråd, 1615-1662.
Brev från kommendant William Philp 29/8 1658 (jfr Nauman s 110);

BJURMAN, Georg, ingenjör, kravör, 1700-1755.
Ritning av tillskuren klänning 1753 (acc 23/1956);

BJÖRKMAN, Carl Erik, expeditionsvakt på Krigsarkivet.
Brev från kapten Axel Leijer 26/11 1906 (från Biografica 1945);

BJÖRLING, Olof, kapten, 1729-1800.
Brev från fältmarskalken greve Fredrik Axel von Fersen 15/6 1768 (från Biografica 1952);

BJÖRNSTIERNA, Magnus, general, artilleriinspektör 1779-1847.
Brev från överste Per Friedrich Kock, Kalmar 24/8 1818; Undertecknat, odaterat avskedspass, Kungl brev 12/8 1823 (2 st), 10/8 1828 (acc 23/1956);

BJÖRN, Claus, kyrkoherde i Kumla, 1640-1709.
4 st biljetter från olika personer 1670-1671.

BJÖRNSON, Björn, teaterchef, 1859-1942. Föredrag från första världskriget 1914-1915;

BOMAN, Jonas, gardist vid Livgardet till häst. Avskedspass 28/3 1837 (acc 25/1968);

von BONSDORF, Wolf Friedrich d.y., överste och chef för G. O. Stenbocks livdragoner 1657-1661.
Brev från Christof Helündorp (?) 12/2 1665 (från Biografica);

von BORN, Samuel Fredrik, landshövding, 1782-1850.
Skrivelse jämte bilaga från lanshövding Robert Wilhelm Lagerborg 14/4 1830.

BOSTRÖM, Carl Jacob, kronofogde i Västerbottens län.
Skrivelse jämte bilagor från landshövdingen friherre Per Adam Stromberg 1478 1799 (jfr KrA utg skrivelser 1910/14 och utg 1910/4-19);

BRAHE, Magnus, generallöjtnant, 1790-1844. Kungl brev 9/2 och 2/3 1833 (acc 23/1956);

BRANDT, A.
Brev från Anna Andersson 1831 (se Dybeck nr 4);

BRANDT, David.
Några glimtar ur militärlivet vid Kustartilleriet för 50 år sedan (acc 1979/81);

BRATT, Olof Fredrik, överstelöjtnant, 1853-1932.
1) Skrivelse från överste Gustav Reinhold Weidenhjelm 1/4 1873, 2) Brev från major August Poignant 17/7 1878, 3) Brev från intendent Knut A H Reuterswärd 23/4 1924 (Från Biografica 1946), 4) Brev från kanslersekreterare Otto U Croneborg 6/11 1924, 5) Brev från kapten Bror Kugelberg 25/3 1925, 6) Brev från överste Otto Malte Fredrik Ramel 7/11 1925 (överfört från Fanor och standar 1946), 7) Brev från major Axel Gyllensvärd 30/4 1926, 8) Brev från överstelöjtnant Fabian Carl Lundvall 2/7 1927 (från Biografica), 9) Brev från major Karl af Geijerstam 1927, 10) Brev från amiral Jacob Hägg 1929 (från Biografica 1946), 11) Brev från Gustav Lindahl 11/1 1931, 12) Menu 22/10 1929 (från Biografica 1946);

BRAUN, Otto Magnus, överstelöjtnant, 1749-1804.
Skrivelse från generalmajor Abraham Schönström 2676 1792;

BRAUN, Hampus Leonard, kapten, 1804-1857.
Fullmakter 1826 och 1835 (acc 83/1961, Folke Rudelius arkiv);

BREDBERG, Johan Jacob, kapten, 1788-1834.
Skrivelse från löjtnant Mårten Gustav Stenfelt 21/11 1814;

von BREHMER, Johan H, Hauptman över Hedvig Eleonoras livgedding, död 1707. Skrivelse från Jonas P Ljung 28/5 1707 jämte bilagd kopia av memorial 7/12 1706 (jfr Nauman s 112);

BRITTA, Johansdotter.
Brev från maken Lars Rask 29/3 1701 (från Biografica 1946);

BROCKHAUSEN, Kungl kassör.
Skrivelse från Johan Hofstetter 7/2 1650.

BRUNCRONA, Gustaf Adolph, bankokommissarie, 1778-1855.
1) Skrivelse från Vasa landskansli 16/4 1812, 2) Skrivelse från landshövding Carl Constantin De Carnall 19/6 1812;

BRUNELL, Christian, fänrik.
Brev jämte kopia därav från generallöjtnant (Niclas) Claes Danckwart-Lillieström 12/5 1673;

BRUZELIUS, Nils, fältsekreterare, advokatfiskal,1784-1852.
Brev från Psilanderskiöld 2/2 utan år (1813?);

BRÄNDSTRÖM, Per, friherre, generallöjtnant, 1771-1833.
Skrivelse från regementspastor Gustaf von Troil 16/7 1812.
(se: Schürer von Waldheim, J A V, autografsamling nr 22);

BUBB, Hans.
Skrivelse från riksmarsken Axel Ryning 2/7 1604 (acc 1923/2);

de BURGHAUSEN, Bernt Johan, adjutant, löjtnant, 1694-1742.
Skrivelse från kornett Johan Christoffer Wettergreen 15/2 1718;

BURMAN, August, husar.
Anteckningsbok om sjukvård mm förd vid Garnisonssjukhuset i Stockholm 1887 (husar vid Smålands husarregemente). Acc 1993/52;

BURMAN, Gustaf, godsägare, vice häradshövding, 1785-1852.
Skrivelse från fadern, assessor Johan Burman 25/2 1804 (acc 47/67);

BURMAN, Johan, godsägare, assessor, 1741-1811.
Annotationer om sonen Gustafs födelse 30/8 1785 (acc 47/67);

BUSCH, Henrik Karlsson, krigsråd, död före 1728.
Skrivelse från överstelöjtnant Johan Finderus (adlad Hjelmstjerna) 24/3 1714 (från Biografica 1946);

von BYSING, Olof, hovkamrer, 1686-1723.
1) Skrivelse från Johan Ehrenschiöld 10/12 1708 (acc 1921/107), 2-4) Skrivelse från Jacob Greve 23/4 1709, 14/10 1710 samt ett odaterat;

BÖÖS, Johan Eriksson, kammarskrivare i Krigskollegium, död 1653.
1) Brev från Anna Simonsdotter 2/11 1652, 2) Brev från president Petrus Rosensköld 31/1 1653;
 
2Bx , CALONIUS-ESSEN

CALONIUS, August Wilhelm, kapten, 1777-1817.
Ordensdiplom 25/8 1814 (från Biografica 1943);

von CAMPENHAUSEN, Herman, Johan, överstelöjtnant, 1684-1748.
Brev från fänrik Johan Günterfors 14/9 1734;

CANTERSTEN, Carl, överintendent, född 1651.
Avskrift av månsterrulla om rusthåll 23/7 1689 (acc 23/1956);

CASSEL, Johan, löjtnant, 1759-1832.
1) Fullmakt 24/3 1784, 2) Koncept 1790, 3) Brev från fältmarskalken greve C B L C von Stedingk 19/5 1790, 4) Brev från major Olof Bökman 12/4 1799, 5) Avsked 27/3 1810 (från Biografica 1943);

de CAULAINCOURT, markis.
1) Skrivelse från Chevalier de Marmiesse 25/6 1760, 2) dito 3/7 1760;

CEDERBIELKE, (före adlandet Rudberus) Johan, friherre, justitiekansler, landshövding, 1677-1752.
Skrivelser från Jesper Petraeus 10/5 1742;

CEDERBLAD, Daniel Wilhelm, krigsråd, 1812-1880.
3 st förordnanden 13/6 1867, 9/6 1871 och 6/6 1873 (från Biografica 1943);

CEDERCRONA, Gustaf Adolf, major, 1783-1853.
Fullmakt 6/7 1803;

CERVIN, Salomon, major, 1817-1888. Fullmakt 1/7 1833 (acc 47/67);

CHRISTENSON, Sigurd Otto Alexis, major, 1878-1954.
Skrivelse från professor Rolf H H Lagerborg 1/12 1950 (acc 1952/343);

CLAZETTI, S, minister.
1) Skrivelse från Lucien Bonaparte (odat), 2) Kopparstick föreställande L Bonaparte;

CLERCK, Lorents, friherre, generallöjtnant, landshövding, 1653-1720.
Skrivelse från generallöjtnant Georg Lybecker 15/11 1712;

COIJET, Gustav Wilhelm, friherre, generalmajor, 1678-1730.
Skrivelse från Jonas Händig 8/10 1710;

COLLING, Johan, landskamrerare.
1) Skrivelse från Krigskollegium 3/5 1774, 2) Skrivelse från notarie Peter Barck 25/5 1774 (från Biografica 1943);

CORSSAR, Carl, fabrikör.
Kungl Maj.ts utslag 5/9 1816. Acc 1898/176 (från Biografica 1943);

CREUTZ, Gustav, greve, överste, landshövding, 1683-1746.
Skrivelse från överste Otto Magnus Wolfelt 16/9 1731;

CREUTZ, Gustav Otto, friherre, överstelöjtnant, 1686-1717.
Skrivelse från Mårten Linman 16/8 1715;

CREUTZ, Johan, greve, landshövding, riksråd, 1651-1726.
2 st skrivelser från regementsskrivare Sam Wijnblad 5/5 1710 och 9/12 1711;

von CRON, Carl Wilhelm, överstelöjtnant, 1683-1732.
Fullmakt 4/11 1706 (från Biografica 1943);

CRONA, Zackarias, assessor och kronofogde i Blekinge län.
2 st skrivelser från Karlskrona landskontor 25/9 och 26/9 1808 (jfr Durchtågsräkenskaper: Blekinge län 1808);

CRONHIELM, Gustav, greve, riksråd, 1664-1737.
1) Skrivelse från landshövding Axel Faltzburg 7/3 1714, 2) Skrivelse från befallningsman Olof Warenberg 17/4 1716 jämte koncept till Cronhielms svar;

CRONHIELM, af Flosta, Lars Fredrik, greve, major, 1811-1880.
1) Betyg från Uppsala universitet 12/5 1827, 2) Utdrag av teologiska fakultetens protokoll därstädes 11/12 1826 (prästbevis överfört till Biografica 1956);

CRONSTEDT, Carl, general, 1672-1750.
2 st brev från Fredrik I, 7/1 1731 och18/1 1734 (från Biografica 1943);

CRONSTEDT, Jacob, landshövding, 1668-1751.
Skrivelse från Krigskollegium 9/8 1720;

CRUSENSTOLPE, Johan Fredrik Sebastian, ministerresident, 1801-1882.
Fullmakt 3/5 1825 (från Biografica 1943);

DAHL, Jacob Ivar, kapten, 1866-1934.
5 st förordnanden 1901-1904;

DAHLBERG, Erik, greve, fältmarskalk, 1625-1703.
1) Kungl brev 18/12 1675, 2) Skrivelse från Fromoldt von Lode 12/8 1692 (överförd till Utländska krigsplaner, band XI nr 61), 3) Skrivelse från Wilhelm Douglies, odat (1697?), 4) odaterad skrivelse underteckand "unterthänigsten knecht", (från Krigsarkivets oordnade handlingar 1958);

DAHLMAN, Lars, landshövding, 1680-1752. 1) Skrivelse från överste Axel Rutensköld 12/7 1717, 2) Skrivelse från Wollmar Bokman 27/7 1717, 3) Skrivelse från Abel Schmaltz 2/3 1720;

D´ALBEDYHLL, Michael Christer, Carl, friherre, kapten, 1832-1898.
Brev från August Johanssson 31/1 1876;

DANDANELL, Fredrik Magnus Leonard, överste, 1802-1864.
Officersexamensbetyg 1821 (acc 1942/13);

DANIELSSON, Anders, bonderiksdagsman, 1784-1839.
Kungl brev om flyttning av Älvsborgs kompanis, Västgöta regementes samlingsplats 11/8 1818 (acc 23/1956);

DANKWART-LILLIESTRÖM, Claes, kapten, 1688-1738.
Fullmakt 3/1 1716 (från Biografica 1943);

DE BRUCE, Erik, överstelöjtnant, 1720-1784. 1) Resolutuion å tjänstebyte19/8 1776, 2) Avsked 8/10 1776 (från Biografica 1943);

DE LA BARRE, Reinhold Johan, överste, död 1724.
Brev från generalen friherre Gustaf Zühlich 24/7 1712;

DE LA GARDIE, Magnus Gabriel, greve, rikskansler, 1622-1686.
1) Koncept (5 skadade ark utan datum), 2-3) Skrivelser från borgmästare och råd i Schlepstadt 2778 och 4/9 1649, 4-7) Skrivelser från kammarpresidenten Gert Antoniison Rehnskiöld 25/10, 6/11, 9/11 och 15/11 1649, 8-9) Skrivelser från Friedrich von Lewen juni och 28/6 1655, 10) Skrivelse från kommendant Viktor Aderkas 31/3 1656, 11) Skrivelse till M G De la Gardie i hans egenskap av president i kammarkollegium från honom själv 16/7 1653, 12-17) Skrivelser från generalmajor Fabian Aderkas 5/2, 7/2, 10/2, 11/2, 22/2 och 20/4 1658, 18-20) Skrivelser från överste Hans Christoffer Treutsch von Butlar 12/9 1644, 24/7 och 6/11 1667 (acc 1917/44), 21) Skrivelse från kapten Knut Drake af Hagelsrum, odat (förvärvad till KrA 1892 enligt påteckning).
(Handlingar nr 1-20 överfördes i januari 1958 till Arkivfragment från KrA:s oordnade handlingar);

DE LA GARDIE, Magnus Julius, greve, riksråd, överstemarskalk 1668-1741.
Skrivelse från fältmarskalken greve Carl Gustaf Dücker 15/11 1718 (acc 1917/80);

DE LA GARDIE, Pontus Fredrik, greve, riksråd, krigsråd, 1630-1692.
Skrivelse från krigsrådet frieherre Gustaf Kurck, odat;

von DELLVIG, Bernt Wilhelm, överste 1686-1741.
Fullmakt 7/8 1714 (från Biografica 1943);

von DERNATH, Gerhard, greve, överste, guvernör, 1668-1740.
1) Skrivelse från president Bernhard Cederholm 6/6 1718, 2) Skrivelse från L von Sallern 23/8 1718;

DE RON, Carl Edward, kornett, 1811-1858.
1) Betyg 7/5 1832 (från Biografica 1943)
2) Kungl resolution 20/7 1833 (acc 1945/24);

DIDRON, Frantz Carl, överstelöjtnant, 1679-1749.
Fullmakt 26/8 1723 (från Biografica 1943);

DIDRON, Johan Fredrik, generallöjtnant, 1686-1747.
Generalkrigsrättens resolution 8/10 1736;

zu DOHNA, Heinrich, kejserlig befälhavare.
Brev från James Ramsay 3/1 1637;

DORCHIMONT, Wilhelm Albrecht, generalmajor, landshövding, 1783-1861.
1) Skrivelse från kronofogde Johan Georg af Sillén 14/5 1832, 2) Skrivelse från komminister Johannes Hardin 2675 1833
(Se Dybeck, Herman: samlingen Pecoralia nr 5, 6);

DORPSTEDT, George, landskamrer, Skaraborgs län.
Skrivelse från Egidius Girs 6/10 1706;

DOUGLAS, Wilhelm, greve, kammarherre, överstelöjtnant, 1646-1674.
Brev från friherre Gabriel Leijonssköld, februari 1671 (från Biografica 1946);

DRAKE, Erik, professor, 1788-1870.
Brev från kammarherre Johan Gabriel Eketrä 30/8 1854;

DRAKE, Fredrik Amadeus, kapten 1821-1898.
3 st teckningar (rebusar) (skänkta till Krigsarkivet 10/10 1934 av major Folke Rudelius);

DRANGEL, Axel Robert Emil, major, 1860-1923.
Dansprogram 1883 (gåva av major Robert Drangel, Karlskrona grenadjärregemente);

DRUHL, Johan, Otto, kornett.
Fullmakt 27/8 1715;

DURLING, Leonard Henrik, löjtnant, 1812-1888.
1) Konstitutorial 17/3 1828
2) Fullmakt 23/4 1831, 3) Avsked 19/4 1834
(acc 1899/89);

DYBECK, Herman, överstelöjtnant, 1850-1926.
Dybecks samling av honom själv benämnd "Pecoralia och icke-pecoralia", innehållande diverse handlingar (92 st) mestadels brev och avskrifter av brev (acc 1950/103);

DÜCKER, Carl Gustaf, greve, riksråd, fältmarskalk, 1663-1732.
Skrivelser från överste Ernst Gustaf von Willebrant 24/3 1722;

von DÜRING, Arp, major vid Brehmiska dragonregementet.
Fullmakt 20/3 1703;

EDELSVÄRD, Adolf Wilhelm, major, 1824-1919.
Brev från generaldirektör Sigfrid Wieselgren 24/6 1907 (från Biografica 1943);

EDENHIELM, Erik, generalmajor, 1736-1808.
Resolution på adligt stånd 16/10 1777 (acc 23/1956);

EDHOLM, Edvard Georg, major, 1872-1951.
Konfirmationsintyg 13/5 1888 8från Biografica 1943);

EECK, Johan Fredrik, överste, 1758-1820.
Ödmjuk promemoria, Sundsvall 1/4 1815 (acc 23/1956);

EHRENGRANAT, Axel Wilhelm, överste, 1786-1861.
Skrivelse från Anders Olsson 24/4 1837 (se Dybeck, Herman, samlingen Pecoralia nr 7)
(acc 1950/103);

EHRENGRANAT, Carl Jonas Axel, kapten, domänintendent, 1819-1890.
Skrivelse från lantmätare Carl Johan Wennergren 26/11 1842;

EHRENHEIM, Carl Gustaf, överste, 1830-1918.
Skrivelse till överstelöjtnant Carl Warberg 30/1 1890;

EHRENKROOK, Johan, assessor, död 1720.
Skrivelse från landshövding Hans Clerck 12/3 1700;

EHRENSTRAHL, Frans Joakim, kansliråd, landshövding, 1670-1735.
Skrivelse från överste Axel Rutenskiöld 6/7 1714;

EISERMAN, Carl Fredrik, tygskrivare.
Avsked 25/6 1789 (från Biografica 1944);

EK, J P, sergeant, karantänsbefälhavare i Marstrand.
Skrivelse från S Halling 3/10 1853
(se Dybeck, Herman: samlingen pecoralia nr 8);

EKENDAHL, Daniel G, fänrik.
Kammarrättsutslag 11/9 1812
(från Biografica 1944);

af EKENSTAM, Fabian Wilhelm, professor, 1786-1868.
Brev från överstelöjtnant Israel af Ekenstam 18/2 1820;

EKERSTEDT, Anders.
Brev från A G Branting 30/7 1707;

EKMAN, Per, vice kronobefallningsman i Kalmar län.
1) Skrivelse från lansdhövdingeämbetet i Kalmar 13/3 1808,
2) Attest 14/3 1808
(jfr Durchtågsräkenskaper: Kalmar län1808);

EKSTRÖM, Carl Fredric, lavettmakaremästare, 1760-1839.
Konstitutorial 22/1 1790;

EKSTRÖM, Knut Robert, kapten, född 1885.
Skrivelse från major Wiktor Unanader 21/4 1925;

ELDHSTIERNA, Lars, friherre, landshövding, 1626-1701.
1) Skrivelse från Reinhold Zander 8/7 1695,
2) Kopa av kontrakt 1695;

ELLIOT, Hampus, generallöjtnant, 1835-1905.
1) Brev från major Karl Wilhelm Stolpe 171 1885,
2)-3) Brev från kapten Carl Stuart 15/1 och 6/2 1885, 4) Koncept till brev till C Stuart 172 1885;

ELLIS, Philip, krigsfiskal, 1660-1724.
Koncept till skrivelse till Carl Gustaf Skytte 8/6 1717 jämte brevkopia (jfr Krigsfiskalkontorets arkiv, koncept, supplementsserien);

ENBERG, Salomon, major, född omkr 1685.
1) Skrivelse från överste Magnus Stiernstråhle 15/8 1726,
2) Sjukintyg av läkaren Salomon Schütser 24/3 1726;

von ENGESTRÖM, Lars, utrikesstatsminister, 1751-1826.
Skrivelse från generalen greve Hans Henrik von Essen 30/10 1809;

ENNES, Fredrik Olof, löjtnant, 1823-1862.
Skrivelse från överste Johan Abraham Sundmark 11/2 1861;

ERICSSON, Eric, major, 1801-1884.
1) Kopia av skrivelse från "CJF", 1/10 1821
2) Skrivelse från L Björkman 20/3 1830
3) Skrivelse från CF Hiertstedt 9/2 1841
4) Skrivelse från PO Regahl 27/8 1851
(se Dybeck, Herman: samlingen pecorlaia nr 9-12), (acc 1950/103);

ERIK, Andersson, fogde i Tjust och Tunaläns härad 1584-1603.
Skrivelse från häradshövding Arvid Drake 6/3 1597 (jfr Nauman s 105);

ERNST, den fromme, hertig av Sachsen, 1601-1675.
Brev från överste Caspar Ermess 26/8 1642;

von ESSEN, Carl Johan, kapten, 1725-1778.
Skrivelse från generallöjtnant Jonas Cronstedt 11/2 1771;

von ESSEN, af Zelle, Otto Reinhold, kapten, 1736-1777.
Tjänsteförteckning (koncept) 1761
(från Biografica 1944);

von ESSEN, Per Wilhelm Otto, kapten, 1814-1881.
2 st brev från Sven Wilhelm Bagge 4/12 1861 och 2/2 1862 (se Dybeck, Herman: samlingen pecoralia nr 13-14), (acc 1950/103)
 
3Bx, FALKENHJELM-JÖNSSON

FALKENHJELM, Anund, överste, död 1697.
Fullmakt 12/9 1693
(acc 1942/6);

FEIF, Casten, friherre, president, 1661-1739.
Skrivelse från överkommendanten friherre Wilhelm Bennet 9/4 1718
(jfr Nauman, s 118);

von FEILITZEN, August, Gustaf Reinhold, konteramiral, 1815-1898.
Fullmakt som kaptenlöjtnant vid flottan 31/1 1855 (acc 23/1956);

von FEILITZEN, Eva Charlotta, f Sternleuw, 1771-1817.
12 st brev från hennes make major Johan von Feilitzen, mars-april 1809 (acc 1900/51);

FERGER, Frantz Erdtman, kapten, född 1683.
2 st fullmakter 11/11 1715, 26/6 1718
(från Biografica 1944);

von FERSEN, Hans, greve, generallöjtnant, 1683-1736.
Brev från kapten greve Carl Stenbock 3/5 1722 (från Biografica 1946);

FILIP MORITZ, av Hanau, greve.
Skrivelse från överste David Fredrik von Siegroth 22/10 1632;

FJELLSTRÖM, Samuel, kapten.
Skrivelse från Anders Hall i Edsåsen 6/6 1837;

FLEETWOOD, Carl Hartvig, friherre, generalmajor, 1675-1729.
Srkivelse från O Zackrisson 18/1 1707;

FLEETWOOD, Georg Wilhelm, generalmajor, landshövding, 1669-1728.
Skrivelse från generalmajoren, friherre Sten Arvidsson Sture 14/12 1721;

FLEMMING, Claes, ståthållare, död 1616.
Skrivelse från Carl IX 25/10 1597;

FLEMMING, Herman, friherre, överste, 1763-1808.
1) Resolution å tjänstebyte 19/2 1777
2) Fullmakt 12/1 1793
3)Ordensbrev 1/11 1797
(från Biografica 1944);

FOCK, Reinhold Otto, överste, 1700-1770.
Skrivelse från löjtnant Friedrich von Engelbrecht 26/9 1758;

FORNELL, Johan Magnus Edvard, major, 1840-1895.
1) Intyg från officersexamen 5/6 1860
2-9) Fullmakter och förordnanden 1860-1882
10-13) Resolutioner ang kvartsående i regementet 1883-1889,
14) Avskrift av dylik resolution 7/10 1889
15) Avsked 18/4 1890
16) Resolution ang inträdande i regementet 5/9 1890,
17) Ordensbrev 1/12 1891,
18-19)Fullmakter 1892-1893,
20) Resolution ang transport 30/12 1893,
21) Resolution ang kvarstående i armén 9/2 1894
(från Biografica 1944);

FORSMAN, Stina.
Brev från kapten Lars Forsman 16/8 1707;

FRANCKE, Bengt, fänrik vid Älvsborgs regemente, 1689-1741.
Skrivelse från Johan Ådahl 28/2 1729;

FREDRIK ADOLF, hertig av Östergötland, 1750-1803.
Brev från överste Lars Stiernstam 6/7 1787
(se: Schürer von Waldheim, JAV: autografsasmling nr 18);

FREIDENFELT, Christoffer, generalmajor, 1689-1743.
Skrivelse (meritförteckning) från löjtnant Lars Mörling 6/10 1731 (från Biografica 1952);

FREIJTAG, Johan Gustav, major, 1753-1838.
Skrivelse från J A Petersen 4/9 1790
(från Biografica);

FRIBERG, N, kronolänsman, hovrättskommissarie, Ahletorp.
Skrivelse från Beata Hansdotter 29/4 1837
(se Dybeck, Herman: samlingen Pecoralia nr 15), (acc 1950/103);

FRÖLICH, Ulrik Kristoffer, generalauditör, 1678-1756.
Skrivelse från grevinnan Birgitta Dorothea Lewenhaupt 31/3 1718 (från Biografica 1946);

FUNCK, Fredrik Adolf Ulrik, överstelöjtnant, 1746-1814.
Resolution om transport 22/5 1770 och 23/2 1774 (acc 23/1956);

GADD, Sven Andersson, regementsskrivare, född omkr 1640.
2 st skrivelser från regementskvartermästare Herman Lambrecht 29/5 och 6/6 1670;

GEDDA, Georg, överste, 1755-1806.
1) Skrivelse från kapten Carl Gustaf Dahlfeldt 21/9 1799,
2) Skrivelse från löjtnant Fredric Leonard Drake 577 1803,
3) Skrivelse från generalmajor Carl Borgenstierna 19/5 1806;

af GEIJERSTAM, Carl Gustaf, stationsinspektor, 1836-1918.
1) Förordnande 3/2 1871
2) Resolution å förordnande 20/3 1874;

von GIRS, Aegidius, landskamrer i Jönköpings län, död 1717.
Skrivelse från landshövdingen friherre Mårten Lindhielm 2/7 1698;

GIÖTERBERG, Jacob, guvernementssekreterare i Hedvig Eleonoras livgeding, död 1732.
Skrivelse från greve Carl Gyllenstierna 11/10 1712;

GLANZENSTIERNA, Lorentz, överstelöjtnant, 1706-1774.
Avskrift av generalkrigsrättens utslag 30/1 1766;

GRAAFF, Måns Joensson, regementskvartermästare.
Skrivelse från Jesper St Lindemark 28/7 1625;

GRAHM, Georg Martin, ryttmästare, född 1773, avsked från Skånska dragonregementet 8/12 1812.
Protokollsutdrag från Krigskollegium 8/10 1801;

GREFBERG, G, justitieråd, född 1879.
1) Brev från Nils Berlin 26/2, 6/3 1918 samt ett telegram,
2. Brev från Ebbe H:son Hernlund 3/4 1918;

GREGG, Kerstin Persdotter, gm Per Nilsson Wargh.
1) Brev från Per Nilsson Wargh 1/5 1674
2) Fullmakt för Kerstin Gregg från Per Nilsson Wargh 1/8 1674
3) Brev från Per Nilsson Wargh 16/9 1674
(från Biografica);

von GREIFF, Johan Ludvig Bogislaus, överste, hovjägmästare, 1757-1828.
Koncept till ödmjuk promemoria ang "Jägeristatens försättande på militärisk fot" 1906;

GREVILLIUS, Carl Fredrik, kapten, 1834-1933.
"En kommendering på Elfsborgs fästning 1856", uppsats av CF Grevillius. Acc 1904/69
(från Biografica 1944);

GREVILLIUS, Fredrik, överste, född 1891.
Brev från kapten Carl Fredrik Grevillius 20/10 1927. (från Biografica 1944);

GROTENFELT, Bernt Adolf, överste, 1769-1836.
Skrivelse från fältmarskalken greve Johan August Sandels 3/9 1807
(acc 1923/6);

GROTTE, Erik Petter, stabskapten vid Västgöta-Dals regemente, född 1723, avsked 1777.
1) Avsked 1748
2-4) Fullmakter 1749-1752
5) Fullmakt 1753 (acc 1905/81)
6-8) Transportresolutioner 1758-1763 (acc 1905/81)
9-10) Fullmakter 1763-1769 (acc 1905/81)
11) Transportresolution 1771 (acc 1905/81)
12) Ordensbrev 1772 (acc 1905/81)
13) Koncept till ed 1772 (acc 1905/81)
14) Avsked 1772 (acc 1905/81)
(från Biografica 1944);

GRUBBE, Carl Christoffer, major, 1720-1797.
Skrivelse från löjtnant Erik Gustaf Schwarzenhoff 22/12 1779;

GRÖNHAGEN, Adam Fredrik, major, 1720-1797.
Skrivelse från löjtnant Mårten Gustaf Ehrenborg 16/11 1761;

GUSTAF Hartwijksson, bonde i Säxmäki socken.
Bestyrkande från generalmönsterkommissarieämbetet 25/11 1667;

GUSTAF III, konung, 1746-1792.
Egenhändigt koncept (acc 1893/34);

GUSTAF IV ADOLF, konung, 1778-1837.
Skrivelse från landshövdingen greve Michael Cosswa Anckarsvärd 5/5 1808;

GUSTAVSSON, Adolf, fänrik, död 1812.
Skrivelse från generallöjtnant Casimir Reuterskiöld 18/4 1812;

GYLDENHOFF, Baltasar Thile, friherre, landshövding, krigsråd, 1626-1689.
1) Skrivelse från regemensskrivare Georg Gerlindt 1775 1670,
2) Skrivelse från överste Johan Herman von Campenhausen 18/3 1671,
3) Skrivelse från överste Henrik vonVicken 1477 1671,
4-5) Skrivelser från överste Sven Andersson Ranck 24/1, 28/1 1674,
6) Skrivelse från överste Gustaf Anrep 15/5 1678 (från Biografica 1943),
7-8) Skrivelser från Krigskollegium 18/10 och 17/12 1678,
9) Skrivelse från friherre Carl Gabriel Bååt 27/11 1678,
10) Skrivelse från lanshövding Mauritz Posse 7/12 1678,
11) Skrivelse från generallöjtnant, friherre Blenchert Wachtmeister (odat) (jfr Nauman s 116);

GYLDENHOFF, Catharina, f von Reichow, gm överstelöjtnanten friherre Baltzar Gyldenhoff.
Skrivelse från J M Åman 4/3 1711;

GYLLENADLER, Samuel Jacob, major, landshövding, 1752-1804.
Skrivelse från Magnus Fredrik Brahe, en av rikets herrrar, 14/3 1792
(från Biografica);

GYLLENBÖGEL, David Adam, överste, 1733-1815.
Brev från överste Harald Åkerstein 4/9 1807
(från Biografica 1944);

GYLLENHIELM, Carl Carlsson, friherre, riksamiral, 1574-1650.
1) Brev från Anders Joensson 2/7 1617,
2) Brev från Simon Lange, juni 1618,
3) Brev från riksskattmästaren greve Gabriel Oxenstierna, amiral Nils Stiernsköld och Adam Schaffer 4/12 1618,
4) Brev från Jakob Hyll 4/7 1625,
5) Brev från Olof Jakobsson 25/4 1644
(jfr Nauman s 116);

GYLLENGRANAT, Carl August Burchard, friherre, amiral, 1787-1864.
"Ett historiskt minne", berörande CAB Gyllengranat (förf okänd)
(från Nya nummerserien 1000A, gåva av G Unger);

GYLLENRAM, Adolf Fredrik, kapten, 1820-1885.
Skrivelse från regementsskrivaren Per Zachris Lund 10/6 1850;

GYLLENROTH (före adlandet Roth), Jonas, generalauditör, 1630(?)-1682.
Skrivelse med bortriven underskrift, daterad Kalmar 9/2 1680;

GYLLENSTIERNA, af Lundholm, Axel Fredrik, friherre, överste, landshövding, 1678-1751.
Skrivelse från fältmarskalken friherre Gotthard Wilhelm Marchs von Würtemberg 28/6 1745;

GYLLENSTIERNA af Steninge, Karl, greve, Kungl råd, guvernör, 1649-1723.
Skrivelse från fältmarskalken greve Axel Sparre 25/10 1699 (se: Arkivfragment: Schürer von Waldheim JAV, autografsamling nr 8);

GYLLENSTIERNA af Fogelvik, Nils, greve, Kungl råd, fältmarskalk, 1648-1720.
1) Skrivelse från Karl XII 22/12 1710 (delvis chiffer), acc 1911/16,
2) Skrivelse från överste Jacob Danckwardt-Lillieström 21/12 1717;

GYLLENSVÄRD, Erik Magnus, löjtnant, 1721-1776.
Resolution å tjänstebyte 11/7 1773
(från Biografica 1946);

GYLLING, Abraham, regementsskrivare vid livregementet till häst.
1) Brev från Hans Aspegren 13/11 1705 (från Biografica 1943),
2)Brev från Lars Huus 2/6 1706,
3-4) Brev från Caisa Sophia Westerberg 19/1 och 9/8 1714;

HAIJ, Albrekt Magnus, överste, 1776-1847.
Skrivelse från A G Haqvenius 14/5 1818 (se Dybeck, Herman: samlingen pecoralia nr 16);

HAIJ, Henrik Magnus, överstelöjtnant, 1680-1735.
Konfirmation på kaptensbeställning 1709
(från Biografica 1944);

HALLBECK, Karl Svante, tecknare, illustratör, 1826-1897.
Skrivelse från Carl Georg Starbäck 4/5 1862
(acc 1923/37);

HALLÉN, Malcolm Elof, kyrkoherde i Adelsö socken, född 1858.
Insamlingslista för inköp av regnkappor för landstormsmän i Adelsö 31/8 1914, samt kvittering av de insamlade medlen 17/12 1914 (acc 1988/40);

von HALLE, Joel, överstelöjtnant, 1621-1698.
Legopass 14/10 1659 (från Biografica 1944);

HALLENCREUTZ, Lars Albin, kapten, 1789-1872.
Krigskollegii avskedsbrev 9/7 1812
(från Biografica 1944);

HALLSTRÖM, Anders, kronobefallningsman.
Kopior av två skrivelser om bärande av medaljer för tapperhet till sjöss 3/8 1792, 24/1 1794 (acc 1997/39);

HAMILTON, Jacob Ludvig, friherre, kapten, fransk fältmarskalk, 1698-1767.
1) Fullmakt 6/10 1712
2) Fullmakt 27/3 1716
(från Biografica 1944);

HAMMARSTRÖM, Carl Oskar Napoleon, löjtnant, 1856-1894.
Tjänstgöringsintyg 1872 1885;

HANE, Johan Ludvig, grenadjär vid Första livgrenadjärregementet, Östanstångs kompani, född 1848.
Avskedsbrev (från oordnade handlingar 1976);

HANS, Jönsson i Berga, bonde i Danmarks socken i Uppland.
Skrivelse rörande befrielse från utkommendering 14/5 1673 (från Biografica 1946);

von HARTMANNSDORFF, Carl Jacob, löjtnant, 1779-1853.
Konstitutorial 7/7 1790 (från Biografica 1944);

HASTFEHR, Berndt, kvartermästare 1606, död före 1619.
Attest av överste Wolter Kursell, Reval 12/5 1591 (från Biografica 1944);

HASTFEHR. Wilhelm Henrik, överste lantråd, död 1704.
Skrivelse från generalguvernören greve Axel Julius De la Gardie 8/4 1701;

HEDVIG, Christina Nilssonsdotter, gm "danske desertören" Johan Fredrik Morung.
Pass 31/5 1795;

HEGARDT, Peter Josias, generallöjtnant, 1868-1945.
Dikt från kamratfest, förf av Jockum Åkerman
(acc 38/1959);

HELLSTÉN, Johan, sergeant, född 1772.
Befordran till sergeant, ombord på jakten Amadis 29/10 1804 (acc 23/1956);

HERMAN, Hansson.
Skrivelse från Bastian Willomtz (?) 5/11 1617 med bifogat kvitto av Berendt Custer;

von HERMANSSON, Johan, direktör för fortifikationen, generalmajor, 1726-1793.
Skrivelse från major Olof Reinhold Glansenstierna 6/1 1764;

HERSLOW, Carl Nikolaus, överstelöjtnant,generalkonsul, född 1877.
"Minnesanteckningar rörande frågan om den sammanhängande eller delade linjen för de värnpliktigas utbildning." Stockholm 4/11 1955 (acc 1960/68);

von HERTELL, Gustaf Fredrik, major och kommendant på Carlshamns kastell, 1718-1804.
1) Naturalisationsbrev 12/6 1731
2) Fullmakt 5/11 1752
3) Fullmakt 2/5 1764
4) Fullmakt (avskrift) 7/4 1767
5) Kungl brev om avsked med pension 1776 1782,
6) Utdrag ur rådhusprotokoll 18/10 1790
(acc 1946/47);

HIERTA, Johan Adam, landshövding, 1749-1816.
Skrivelse från Adolf Fredrik Westfelt 3/8 1806;

HILLARTENN, Bernhardt, uppbördsman.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen-Weimar-Eisennach 12/6 1634
(acc 1923/31);

HIMMELMAN, Justus, kronolänsman
Skrivelse från major Gudmund Olof Bökman 2/6 1802;

HINNINGERN, Abraham.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen-Weimar-Eisennach 21/2 1634
(se Scherffen, J C);

HJORT, kronolänsman.
Skrivelse från C F Sundler 21/5 1839 (se Dybeck, Herman, samlingen Pecoralia nr 17),
(acc 1950/103);

HOFF, Nils Gustaf (Gösta), kapten, tulltjänsteman, 1885-1953.
Brev från överstelöjtnant Harald Hjalmarson 24/5 1912 (acc 1960/68);

HOLLSTRÖM, brukspatron.
Skrivelse från ryttmästare Axel Christian von Weinbergh 12/7 1732 (acc 1893/27);

HOLMÉN, Israel, fänrik, född 1766.
Konstitutorial 7/7 1790 (från Biografica 1945);

HOLMSTRÖM, Johan Petter, gardist vid Svea livgarde.
Bevis om entledignade 19/1 1813 (acc 1923/4);

HOLSTRÖM, överinspektor.
Kopia av skrivelse från landshövdingen, friherre Samuel von Hyltéen 28/2 1735;

HORNEMAN, Michael Anders, kyrkoherde.
Kyrkoherdefullmakt 1715 (från Biografica 1946);

HULL, Abraham, kronobefallningsman.
Brev från T Ankarcrona 9/8 1744 (acc 1997/39);

HULT, Brita, 1694 gm med professor Jacob Fredrik Below.
Brev från maken 16/7 1709 (från Biografica 1943);

HULT, Otto Bernhard, vice häradshövding, sekreterare i överståthållareämbetet, 1807-1874.
1-4) Brev från hans broder majoren Carl August Albrecht Hult, med tillägg av Gustava Hult 15/4, 4/5 och 23/10 1854,
5) Förteckning på till Fårösund ankomne och ankrade krigsfartyg 1854,
6) Tidningsurklipp om engelska Östersjöflottan 1855
(acc 1951/84);

HULTMAN, Johan, postinspektör i Örebro, död 1717.
Skrivelse från överpostdirektör Johan Schmedman 18/4 1708;

HUMBLE, Håkan, häradshövding.
Skrivelse från Axel Oxenstierna 7/12 1650;

HUMBLE, Nils Adolph, amiralitetskammarråd, generalintendent, landshövding, 1763-1813.
Brev från generalen greve Johan Henrik Tawast 10/12 1809 (acc 1950/36)

von HUMBOLDT, Alexander, friherre, tysk naturvetenskapsman, 1769-1859.
Brev från markis Marie Joseph de Lafayette 11/7 1824;

HYLTÉN-CAVALLIUS, Carl Fredrik, överste, 1853-1930.
1) Koncept (fragment)
2) Bestyrkt översättning till italienskan av brev från överstelöjtnant Ernst F Giese 10/7 1891,
3) Brev från envoyé Carl Nils Daniel Bildt 4/8 1891,
4) Brev från general Gustaf F O Uggla 9/9 1891
5) Skrivelse från överstelöjtnant O Rudolf Hedenblad 21/9 1891,
6-7) Skrivelse från kapten Jacob Göran Crafoord 21/10 och 22/11 1891,
8) Skrivelse från major Arvid E G Bergenstråhle 18/7 1901,
9) Avskrift av tjänstgöringsintyg 1/4 1891,
10) Tjänstgöringsförsäkran 1/7 1891,
11) Tillståndsbevis att vistas utom regementet 26/10 1891,
12) Avskrift av skrivelse från Kungl Lantförsvarsdepartementet till chefen för 1:sta fördelningen 18/7 1890,
13-17) Utdrag och avskrifter av regementsorder 1890,
18-20) Kompaniorder 1890 och 1891
(acc 1942/117);

HÅKANSSON, Gustaf, överstelöjtnant, 1867-1939.
Brev från överste Claes Erik Grill 1/12 1897;

HÅRD, af Segerstad, Carl, överste, vice landshövding, död 1704.
Skrivelse från ryttmästare Frans Jacob von Gardemein 22/1 1700;

HÅRD, af Thorestorp, Anders Gustav, premiärkapten, 1684-1757.
Skrivelse från Hans Brunman 18/7 1715;

HÅRLEMAN, Carl, friherre, överintendent, 1707-1753.
Skrivelse från Krigskollegium 3/3 1748;

IGGSTRÖM, Erik, fältkamrer.
1-2) Skrivelse från krigsrådet friherre Johan Henrik Frisenheim 7/3 1719, 21/4 1720,
3) Extract ur uppbördsbok av Samuel Roos 10/6 1719,
4) Skrivelse från Erich (?), Hudiksvall 10/6 1719 (jfr Nauman s 112);

INDEBETOU, Thomas, tygmästare, kapten, född 1774.
Skrivelse från major Johan Henrik von Vicken 28/10 1814;

JACOBSEN, Werner, 1894-1985.
"Minnen från tjänstgöring i tyska armén 1914-1918" (1979), acc 2007/30

JANSSON, Anders Herman, statdräng.
Inskrivningsbok nr 11-132/1887, acc 23/1978;

JOHAN, Erikssson.
Skrivelse från Diedrich von Cappellen (odat);

JOHAN, Johansson, regementsskrivare vid Jämtlands regemente 1671-1681.
Brev från kyrkoherde Nicolaus Malmbeckius 18/12 1671;

JOHAN, Person i Wrå och Christina Andersdotter i Biskopskulla.
Bröllopsgratulation (odat), acc 1990/63

JOHANSSON, Yngve, herr, Sundsvall.
Uppgifter om indelta soldater i Hälsingland och Västerbotten, med fotografier 1953;

JONAS, Pedersson.
2 st skrivelser från tolvmännen i Vibyggerå socken 6/11 1651;

JUHLIN, Johan August, lättmatros, född i Rimbo 1853.
Sjöfartsbok, utfärdad i Stockholm 1876 (från Sumpen);

JULIN, Anders, brukspatron på Nyhammar.
1-5) Brev från major Samuel Appelborn 12/12 1731 (acc 1892), 27/12 1732 (acc 1893/21),
10/11 1735 (acc 1893/4), 25/7 1737 (acc 1892)
6) Brev, adresserat till A Julins maka Christina Remmer, från Magdalena Christina Julin gm major Samuel Appelborn 9/5 1731;

JUNGMARKER, Axel, Christoffer, kapten, 1795-1872.
Skrivelse från major Conrad Magnus von Rosen 14/2 1849;

JÄGERHORN, af Spurila, Georg (Göran) Hindrich, generallöjtnant, 1748-1826.
1) Förordnande 20/1 1790
2) Kungl brev 6/5 1790
3) Fullmakt 16/11 1799
4) Avsked 15/4 1803
5) Avsked 20/12 1804
6) Fullmakt 29/6 1808
7) Kungl brev 4/11 1808
8) Avsked 22/4 1812
(från Biografica 1946);

JÖNS, Nilsson, soldat vid Östgöta infanteriregemente.
Frisedel undertecknad av major Henrik Koskull 19/4 1646 och av landshövdingen friherre Jacob Skytte 22/5 1646;
 
4Bx, KAFLE-OTTERBERG

KAFLE, Axel, kornett, 1649-1708.
Skrivelse (med bilaga) från L Kindbergh 25/5 1706;

KAGG, Lars, greve, riksmarskalk, 1595-1661.
Skrivelse från Carl Bonde 1637;

KARL XIV JOHAN, svensk konung, 1763-1844.
Skrivelse från marskalk Berthiers adjutant, Paris 26/3 1809;

KARLSTRÖM, Gustaf Ulrik, ryttmästare, 1718-1799.
Resolution å tjänstebyte 18/11 1767
(från Biografica 1943);

von KEMPHEN, Anders, överstallmästare.
Brev (skadat) från ryttmästare Peter Stiernheim 19/11 1720;

KIELLANDER, Ludvig, major, 1825-1902.
Handlingar från beväringsmötet 1863 vid Kronprinsens husarregemente (acc 85/1976);

KIHLBERG, Erik, Enebyberg.
1-4) Brev från överstelöjtnant Axel Mollstadius 12/7 1949, 1775, 7/6 och 28/5 1950,
5) Riksluftskyddsförbundets förtjänsttecken i brons 28/4 1945,
6) SLO-Nytt, maskinskriven skämttidning;

KJERRULF, von Wolffen, Isak, major 1760-1809.
Skrivelse från Anna Persdotter 24/3 1809;

KLINCKOWSTRÖM, Ture Leonard, president, 1735-1821.
1) 7 st handlingar angående Hedvig Eleonora von Fersens kvarlåtenskap 1801-1807 (attester, redovisningar, räkenskaper),
2) 37 st handlingar från Otto Reinhold Möllersvärds dödsbo 1803-1804, varav 3 st brev till Klinckowström från G F Mörner, 1 st från J Strömfelt och 1 st från J Hagdahl;

KLINGENSTIERNA, Zakarias, kapten, regementskvartermästare, 1699-1741.
1) Skrivelse från landshövdingen friherre Magnus Adolf von Kothen 26/9 1736,
2) Regementskvartermästarefullmakt (kopia) 17/11 1736
(från Biografica);

KLINGFELDT, Clas Göran, överste, 1718-1811.
Brev från överstelöjtnant Nils Klingfeldt 30/10 1759
(från Biografica);

KLINGSPOR, Arvid, kapten, landstormsbefälhavare, född 1864.
Brev till Alfred Evers 6/5 1913
Acc 13/1980;

KLINGSPOR, Joen Philip, generalmajor, 1714-1786.
Skrivelse från riksrådet greve Sven Bunge 4/8 1772;

KLINGSPOR, Wilhelm Mauritz, greve, fältmarskalk, 1744-1814.
Skrivelse från överste Georg Cedergren (med bifogat läkarbetyg) 15/3 1809;

KNOCH, överstelöjtnant.
Skrivelse från friherre Alexander Erskien 21/11 1646;

KOCK, Johan, kronobefallningsman.
1) Skrivelse från landshövdingen greve Michael Cosswa Anckarsvärd 5/5 1806,
2) Skrivelse från landshövdingeämbetet i Kalmar 12/5 1806,
3) Dito 6/10 1808;

KREIJENFELS, Johan von, krigskommissarie på Kolberg 1656.
10 brev från våren 1656 (från oordnade handlingar);

KRUSENSTJERNA, Wilhelm Ernst, överste, 1846-1931.
Program vid avtäckandet av Axel Oxenstiernas bildstod 10/3 1890
(från Biografica 1946);

KUHLBERG, Kristoffer, lagman i Kymmenegårds lagsaga.
Skrivelse från friherre Carl David Skogman 9/6 1809;

KULANDER, Karl Oscar, inspektionskonstapel.
Uniformsbestämmelser för Kungl Flottans poliskår 1899 (acc 102/1977);

KULLBERG, Anders Hansson, soldat i Frändefors socken.
Intyg 28/9 1723;

KULLBERG, Olof, registrator, 1747-1807.
Fullmakt 2376 1767;

KULLMAN, ERIC W

Förteckning på dem av ecclesiastikstaten i Göteborgs stift, som 1787 blivit befordrade och vad de därför har erlagt i Chartae Sigillata Recognition utom stämplade papperet.
Daterat i Göteborg 29 oktober 1788.
KUYLENSTIERNA, Carl Eric Christian, kapten, 1817-1893.
Skrivelse från Birger von Linde (odat)
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia " nr 18);

LAGERBERG, Carl, kommendör, 1787-1859.
Resolution ang förflyttning 14/7 1853
(från Biografica 1945);

LAGERCRANTZ, Carl, auditör, 1819-1867.
Auditörsfullmakt 12/12 1844, bouppteckning 1867
(från Biografica 1945);

LAGERCRANTZ, Gustaf Wilhelm, överste, 1849-1925.
Hyllningsdikt av kapten Per Fredrik Carl Hellström 12/4 1914. Överlämnad enligt förordnande 13/9 1928 av Anna lagercrantz
(från Biografica 1945);

LAGERHJELM, Gabriel Johan, överste, 1677-1741.
Skrivelse från kapten Carl Ehrenstolpe 1/11 1731;

LAGSTRÖM, arrendator.
2 st skrivelser från Anders Hansson Brunbergh 15/12 1705 och 3/5 1706;

LAIDONER, Johan, general, estnisk överbefälhavare, 1884-1952.
Avskrift av brev samt Karin Saaren-Karlstedts sammanställning om hans liv;

LANDSBERG, Henrik, major vid Viborgs läns infanteriregemente.
Skrivelse från överstelöjtnant Wilhelm Wrangel af Fall 29/10 1674
(från Biografica 1952);

LANNERUS, Abraham, kyrkoherde i Skatelöv 1679. Död 1697.
2 st brev från Nicolaus Klintinus 3/4 och 10/4 1672 (jfr Hahn, Canutus);

von LANTINGSHAUSEN, Jacob, Albrekt, friherre, general, 1699-1769.
1-2) Brev från friherre Carl Gustaf Wennerstedt 2/3 och 14/3 1760,
3) Brev från grosshandlare Abraham Arfwedson 6/6 1760,
4) Brev från D Dahlin 18/6 1760,
5-6) Brev från friherre Reinhold Armfelt 21/6 och 10/9 1760,
(från Biografica 1943), jfr acc 1886/20;

LARS Andersson, soldat.
Intyg 26/4 1647;

LARS Eriksson, sventjänare.
Attest från Gustav Persson 7/5 1669;

LARS Holgersson, kammarskrivare, räntmästare.
Skrivelse från Mats Törne 6/9 1581
(jfr Nauman s 103);

LASSE Andersson, hövitsman (?).
Skrivelse från Nils Clausson 2/7 1603;

LEIJER, Jesper Emanuel, kapten, 1761-1823.
1-3) Brev från kapten Carl Axel Leijer 29/10, 9/11 1813 och 7/9 1814,
4) Brev från kapten Johan Jesper Leijer 10/8 1814
(acc 1901/30-31 från Krigshandlingar 1941, från Biografica 1945);

LEIJONHUVUD, Abraham, friherre, major, 1757-1806.
Skrivelse från sergeant Sven Lindman 5/1 1776;

LEIJONHUFVUD, Axel Christer Gregorsson, friherre, överste, 1819-1904.
1) Koncept till reseräkning 1849,
2) Skrivelse från chefsämbetet vid Hälsinge regemente 2/12 1846,
3) Skrivelse från chefsämbetet vid Hälsinge regemente 29/9 1846,
4) Kopia av skrivelse till chefsämbetet vid Hälsinge regemente från generalbefälet vid 5. militärdistriktet 16/2 1849,
6-7) Skrivelser från Krigskollegium, artilleridepartementet 10/5 och 28/6 1849,
8) Skrivelse från chefsämbetet vid Hälsinge regemente 17/8 1849,
9) Brev från prosten Carl Johan Holm 1/10 1865
(från Biografica 1946);

LEIJONHUFVUD, Carl Erik Axelsson, friherre, överstelöjtnant, 1853-1921.
Diplom från Société Académique Internationale 1919
(från Biografica 1945);

LEIJONHUFVUD, Carl Greger, friherre, överste, 1786-1857.
Skrivelse från kapten Johan Gustav Unander 17/7 1817;

LEWENHAUPT, Adam Ludvig, greve, general, 1659-1719.
Skrivelse från guvernören greve Nils Stronberg 18/6 1708
(acc 1923/9);

LIEDBERG, Johan Martin, född 1790, Ulvstorp.
1-2) Skrivelser från Anders Hurtig 28/5 1835 och 5/7 1837,
3) Skrivelse från A Levan 13/4 1828
(se Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 19-21);

LILJENSPARRE, Carl Ulrik, överste, 1774-1851.
Skrivelse från kommendant Carl Olof Cronstedt 16/10 1810;

LILLIE, Jean Abraham, friherre, överste, 1675-1738.
1-2) Skrivelser från Dominicus Holst 10/8 och 1/12 1732 (från Biografica 1945)
3) Skrivelse från löjtnant Jonas Bredberg 19/8 1732;

LILLIECRONA, Carl, häradshövding, 1620-1674.
Skrivelse från Johan Myrman 3/10 1671;

LILLIEHÖÖK, Bengt, major, 1660-1713.
Skrivelse från Adolf von Lindh (?) 6/4 1706;

LILLIENBERG, Anders Daniel, friherre, lagman, 1711-1777.
Brev från konung Adolf Fredrik , odat
(från Biografica 1946);

LILLIENBERG, Daniel, ryttmästare, 1772-1840.
Utdrag ur Krigskollegii protokoll 22/11 1798;

LILLIESKÖLD, Erik, ryttmästare, 1627-1687.
Skrivelse från generalguvernören friherre Gustaf Evertsson Horn 8/3 1658;

LILLIESTRÅLE, Carl Ingemar, major, 1764-1819.
1-2) Fullmakter 21/1 1778 och 11/6 1789
3-4) Resolutioner å placering 14/4 1791 och 19/12 1796
(från Biografica 1946);

LINDBERG, Anders, kronolänsman.
Skrivelse från Johan Linderstedt 30/3 1734
(acc 1997/39);

LINDBOHM, Lars Robert, kamrerare, 1835-1915.
Skrivelse från Stig Ennlöf, Landskrona 16/4 1888;

von der LINDE, Lorentz, friherre, riksråd, fältmarskalk, 1610-1671.
Brev från landshövding Johan Hård af Segerstad 26711 1667;

LINDE, Svante (Sven), kapten, 1735-1795.
Skrivelse från De Laval 5/4 1782;

LINDEBERG, Karl, sjukhusskrivare vid Garnisonssjukhuset i Stockholm.
Anonym skrivelse 28/4 1882;

LINDGREN, Thor Axel, kammarmusiker, Stockholm.
1-2) Kontrakt mellan Kungl Livregementets dragoner och Knut Alexander Dorff 19/6 1883 och 12/4 1898,
3) Kontrakt mellan Kungl Livregementets dragoner och Thor Axel Lindgren 12/4 1898
(acc 1957/76);

LINDHIELM (före adlandet Lindeberg), Mårten Grelsson, friherre, överste, landshövding, 1638-1720.
1-2) Skrivelser från Kammarkollegium 25/2 och 9/3 1695,
3) Kungl Maj:ts skrivelse 4/4 1695
(acc 1940/11);

LINMAN, Carl Mårtensson, mönsterskrivare, född 1717.
Brev från kyrkoherde Jacob Hofstadius 14/1 1760
(från Biografica 1953);

LITHOU, Gustaf, fänrik, skald, 1692-1753.
Skrivelse från Nils Dahlsteen 5/3 1729
(från Biografica);

LJUNGGREN, Jonas Jakob, kommerseråd och expeditionssekreterare, 1755-1820.
Brev från major Carl Johan Ljunggren 2/11 1813
(acc 1896/543);

LJUNGMAN, Anna Christina, Åmål.
Brev från Petter Sandbärg 5/10 1832
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 22);

LOCK, Bertil Carlsson, var kaptenlöjtnant 1661.
Brev från hustrun Carin Andersdotter Lock 31/3 1671
(från Biografica 1946);

LOMB, Magnus, regementsskrivare vid Västgöta kavalleriregemente 1659-1682.
Skrivelse från regementsskrivare Anders Gregersson 12/7 1659;

LOVISA ULRIKA, drottning, 1720-1782.
Brev från riksrådet, greve Gustav Fredrik von Rosen 18/7 1748;

LOVISIN, Carl Arvid, friherre, statsråd, general, 1772-1847.
Kungl brev 21/8 1845
(från KrA:s oordnade handlingar 1957);

LUBKOWILTZ, Powel, överste.
Order från kejserliga högkvarteret 11/8 1647
(acc 1917/32);

LUDVIG av Anhalt-Göthen, furste, 1579-1650.
1) Skrivelse från kansler Simon Malsius 11/8 1634 (acc 1923/22),
2) Skrivelse från överste Wilhelm von Brinck 26/7 1636 (acc 1921/25),
3) Skrivelse från överste Gottfrid Heister 3/6 1639 (acc 1921/115),
4) Skrivelse från överstelöjtnant Martin Lange 25/1 1640 (acc 1921/45);
5) Skrivelse från Jacomo de Colombo 18/6 1640 (acc 1921/116),
6) Skrivelse från friherre Moritz August von Rochow 18/12 1641 (acc 1921/53),
7) Skrivelse från generallöjtnat Alexander Erskien 16/1 1645 (acc 1921/108);

LUNDBERG, Anders, vagnmakare.
Fullmakt 10/11 1790
(acc 1951/70);

LUNDGREN, Niclas, korpral vid Västgöta kavalleriregemente.
Brev från N Billsten 25/1 1729;

LUNDQVIST, Magnus, sekreterare i Örebro.
Skrivelse från S H Lönnroth 22/2 1729;

LYBECKER, Georg, friherre, generallöjtnant, landshövding, död 1718.
Skrivelse från generalen greve Carl Nieroth 2/7 1709;

LÜNING, Franz, J O, fanjunkare vid Jönköpings kompani av Smålands grenadjärbataljon.
Handrulla påbörjad 1848
(acc 63/1951);

LÖFGREN, Adolf Wilhelm, indelt husar, född 1883.
Kontrakt och avskedspass
(acc 7/1974);

LÖFGREN, Andreas, lärfyrverkare vid artilleriet i Stralsund.
Respass utfärdat av kommendanten, friherre Johan Reinhold Trautwetter 28/6 1722;

MAGNUS, Larsson, häradshövding och assessor i Svea hovrätt, död 1674.
Skrivelse från Jöran Collan 20/9 1670;

MAGNUSSON, Niklas, kronorättare, Stora Lyckö.
Skrivelse från N Alstrin 15/2 1834
(se: Dybeck,Herman: samlingen "pecoralia" nr 23);

MALMBERG, Thorild, fröken, fil lic, Stockholm, död 1949.
1) Brev från Axel Ryman 15/11 1913,
2) Brev från C S Simpler 177 1901;

MEICHEL, madame.
Ballongbrev 1870
(acc 1993/51);

MEIJERFELDT, Johan August, general, 1725-1800.
Skrivelse från generlallöjtnant Erik Lybecker 4/5 1762
(jfr Broomé, s 4 f);

von MEIJERHIELM (före adlandet Meijer), Evert Johan, överstelöjtnant, 1657-1732.
Fullmakt 22/2 1712
(acc 62/1959);

MELANDER, Adolf Fredrik, med dr, 1816-1902.
1-2) Betyg över med kand-examen 18/6 1842,
3-4) Betyg över med lic-examen 12/6 1845,
5) Förordnande att vara läkarestipendiat i Kungl Flottan 12/1 1846,
6) Förordnande att vara sjukhusläkare å allmänna garnisonssjukhuset 15/4 1847,
7) Förordnande att vara regementsläkare vdi livregementets dragonkår 27/3 1848,
8) Öppet brev på avsked som batljonsläkare vid Värmlands fältjägareregemente 8/5 1852,
9) intyg om fullgjord tjänst vid Diakonsjukhuset i Stockholm 16/2 1861,
10) Tjänsteförteckning 12/2 1861
(acc 82/1951);

MELDAHL, John, Lauritz, norsk undersåte,"dreng".
Prästbetyg (attest) 2/6 1815;

MEINANDER, Adolf, major, 1787-1841.
Resolution om ackordsersättning 16/1 1816
(acc 23/1956);

MEINANDER, Berndt Johan, major, 1776-1865.
Resolution om förhöjd pension 19/2 1822
8acc 2371956);

MEINANDER, Curt Fredrik, expeditionschef 1790-1878.
Protokollsutdrag om arvode 18/5 1833
(acc 23/1956);

MELLBERG, Johan, pistolsmed.
Brev (odat) från H Liljeström;

von MENTZER, Johan, överste, 1675-1757.
Skrivelse från Peder Colbiörnsen 2/12 1729
(från Biografica 1952);

MOBERG, Frans August Victor, trumpetare, född 1856.
(från Spårvägsmuseum 1978);

MOBERG, Sven, skeppare.
Krigskollegii skrivelse 13/7 1715;

MODÉE, Nils Eberhard, ryttmästare, född 1792.
1-2) Tjänsteförteckningar 24/1 1833,
3-6) Avskrifter av tjänsteintyg 8/3 1833,
7) Tjänsteförteckning 28/1 1840
(acc 1949/34);

MONTELL, Carl Peter, major, kommendant, född 1761.
Skrivelse från överstelöjtnant Johan Fredrik von Matérn 31/7 1805;

MONTAHN, Johan Jacob, kapten, född 1759.
Skrivelse från major Kjerrulff von Wolffen 7/3 1806
(jfr Arméns pensionskassas meritband nr 39, Älvsborgs regemente);

MORTON, Mårten, krigsråd, 1861-1925.
Dossier ang rättstvist mellan AB Norrvikens villastad och ingenjören Sven Wideberg 1908-1909 (16)
(jfr Arméförvaltningens civila departement, H, övriga handlingar, krigsrådets Mårten Mortons arbetspapper);

MÜLLER
Skrivelse från D Cunitius, Riga 30/9 1678;

MÜLLER von der Lühnen, furstinna, född Lubomirska.
Brev från överstinnan B C de Marschalck 29/3 1708
(jfr överste B Müller von der Lühnen arkiv);

MÖLLER, Christian, kopparslagare i Stockholm.
Köpebrev 3/11 1746
(acc 47/67);

MÖRNER, af Morlanda, Anna Magdalena, fröken, 1802-1866.
Resolution om rusthållare 1/4 1815
( acc 44/69);

MÖRNER af Tuna, Berndt Didrik, friherre, överste, landshövding, 1639-1710.
Skrivelse från Stephan Hjulhammar 12/3 1688
(från Biografica 1945, jfr Nauman, s 120);

MÖRNER af Tuna, Carl, greve, överståthållare, fältmarskalk, riksståthållare i Norge 1755-1821.
Skrivelse från statssekreterare Bernhard Christoffer Quiding 27/7 1813;

MÖRNER af Morlanda, Olof Stellan, ryttmästare, 1850-1912.
Dikt 22/6 1883
(från Biografica 1946);

NEUMAN (Nöiman), Christoffer, präst.
Brev från Hans Korp, odat;

NIEROTH, Carl, greve, generallöjtnant, generalguvernör, 1650-1712.
Skrivelse från pastor Johannes Gestrinius 1/3 1711
(från Biografica);

NIGRELL, Johan, krigskommissarie.
Brev från en morbroder, 1700-talets början
(från Biografica 1952);

von NOLCKEN, Fredrik, ryttmästare, 1624-1691.
Obligation från överstelöjtnant Hans Baltzar von Rappold 26/10 1672;

NORDÉN, Johan, löjtnant, född 1877.
Brev från finlandsfrivillige förvaltaren N J Persson 6/4 1918;

NORDENBIELKE, Lars, överste, 1745-1814.
1) Promemoria för herrar Borgström & komp (koncept) 1805,
2) Skrivelse, odat,
3) Skrivelse till major C J Hjerne 5/4 1808,
4) Promemoria (koncept) 1811,
5) Koncept till testamente
(från Nya nummerserien fört 1000B, februari 1999);

NORDSTRAND, Erik, fanjunkare, född 1781.
Brev från C G Sahlström 24/7 1836
(se Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 24);

NORDSTRÖM, Johan E, brukspatron.
1) Skrivelse från bokhållare Lars Jordell 1/11 1837,
2) Lyckönskan på N:s födelsedag 25/3 1836
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 25-26);

NORINDER, Axel Georg, överstelöjtnant, 1867-1943.
1) Skrivelse från major Olof Kullberg 23/1 1911,
2) Skrivelse från överstelöjtnant Carl Petersén 24/1 1921;

NORLIN, Johan Henrik, kapten 1802-1871.
1) Brev från L C Lundestierna 16/2 1830,
2) Dito, odat
3) Brev från Johan Ek 4/10 1835,
4) Brev från trumslagaren A G Lindgren 7/7 1851,
5) Brev från Olof Lindskog 30/4 1860,
6) Brev från nr 981 Johannes Gustafsson Rapp (odat)
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 27-32);

von NORRMAN, major.
Skrivelse från generalmajor Josua Adlerbjelke 1/7 1770;

NORRMAN, Carl Gabriel Victor, major, 1834-1908.
2 st brev från kapten Carl Werner Stuart 23/10 1884 och 7/1 1885;

NÄBB, Ambjörn, befallningsman.
1-2) Skrivelse från fältmarskalken greve Otto Wilhelm Königsmarck 15/8 och 27/8 1683,
3) Lista över inbetalda grynepenningar 1685;

ODENCRANTZ, Carl, överstelöjtnant 1768-1840.
Resolution om utbyte av gevär Kristianstad 18/8 1812
(acc 23/1956);

von OLDENSCHÖLD, Axel, kapten 1806-1858.
1) Skrivelse ang skogen förödande från " A Ljg" (odat),
2) Brev från J Andersson 2979 1844
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 33-34);

OLLINGK, Jonas, konduktör i Marstrand.
Skrivelse från fältmarskalken greve Erik Dahlberg 4/6 1692;

OLOF, Svensson, regementsskrivare.
4 skrivelser från mönsterskrivaren Hans Larsson Brinck 8/1 1670, 10/3 och 27/9 1671, 1 odaterad;

OSTERMAN, Kristoffer, Justus, kommendör, 1833-1908.
Fullmakt att vara sekundlöjtnant vid flottan 12/1 1852
(acc 23/1956);

OTTERBERG, Johan, överauditör, född 1772.
Skrivelse från regementsskrivaren Abraham Isak Finérus 23/7 1823;
 
5Bx, OTTOSSON-SCHARNHORST

OTTOSON, Johan Alfred, löjtnant, född 1882.
Kontrakt, betyg, tjänsteförteckning, pensionsbrev, (acc 7/1974);

OXEHUFVUD, Christer Gustaf, överste, 1831-1917.
1) Konstitutorial 11/12 1852
2)-3) Fullmakter 12/4 1853, 9/6 1855
4) Resolution å transport 1/10 1861
5) Konstitutorial 17/7 1863
6) Avsked 14/7 1869
7) Resolution å transport 15/8 1871
8-9) Fullmakter 4/10 1872, 1/5 1874
10-11) Kungl brev och fullmakt 22/4 1881
12) Fullmakt 19/10 1888
13) Konstitutorial 15/3 1889
14-15) Kungl brev och fullmakt 18/4 1890
16) Fullmakt 25/6 1892
17) Avsked 6/4 1894
(från Biografica 1946);

OXEHUFVUD, Olof Axel, kapten, regementsintendent, 1856-1957.
1) Fullmakt 10/12 1880
2) Resolution å lön 4/6 1884
3) Fullmakt 29/8 1888
4-7) Förordnanden 13/3, 22/5 1891, 30/9 1892, 17/3 1902
8) Fullmakt 31/12 1894
9) Resolution å återintträde i Armén 1/3 1895
10) Kungl brev 27/1 1896 (avskrift)
11) Resolution å transport 30/12 1898
12) Avsked 29/3 1899
13) Kungl brev 11/1 1902 (avskrift)
14) Avsked 30/6 1911
15) Utnämning 23/12 1914
(från Biografica 1946, jfr Enskilda arkiv);

OXEHUFVUD, Rolf Erik Georg, kapten 1846-1923.
1) Fullmakt 15/11 1867
2) Resolution å transport 23/3 1869
3) Fullmakt 3/5 1878
4) Resolution å transport 13/10 1882
5) Fullmakt 3/2 1888
6) Resolution å transport 6/8 1891
7) Avsked 9/7 1896
(från Biografica 1946);

OXENSTIERNA, Axel, greve av Södermöre, rikskansler, 1583-1654.
Skrivelse från överste Moritz August von Dehn 26/2 1634
(acc 1921/119);

OXENSTIERNA, Gabriel Gabrielsson, greve av Korsholm och Vasa, riksamiral, riksråd, 1586-1656.
Brev från Sten Påvelsson 2/4 1645
(från Biografica 1952, jfr Naumann s 117);

PAIJKULL, Heinrich, kapten.
Skrivelse från överste Anders Munck af Sommernäs 14/9 1672;

PALM, Erich, befallningsman, Höjentorp.
3 st skrivelser från rikskanslern greve Magnus De la Gardie, 8/9, 10/10 1683, 23/4 1684
(rest av MG De la Gardies arkiv ?, jfr Naumann s 113 f, se vidare Arkivfragment: Palm, Per, samma proveniens);

PALM, Jöns, faktor i Jönköping.
Skrivelse från riksrådet friherre Gustaf Kurck 14/8 1676;

PALM, Per, stallmästare, Höjentorp.
2 st skrivelser från rikskanslern greve magnus Gabriel De la Gardie 22/4, 18/10 1684
(samma proveniens som de under Palm, Erik, här förtecknade handlingarna);

PALMCRANTZ (före adlandet Beckius), Magnus, sekreterare, 1653-1703.
Brev från överste Adolf Magnus Klingspor 16/7 1700;

PALMCRANTZ, (före adlandet Malmberg) Peter, generalkrigskommissarie, 1672-1738.
Skrivelse från okänd avsändare (slutet saknas);

PALME, Johan, befallningsman.
1-3) Skrivelser från landshövdingeämbetet i Kalmar 13/3, 9/5 och 12/5 1808,
4) Attest från major Erik Magnus Söderberg 15/3 1808
(jfr Durchtågsräkenskaper: Kalmar län 1808);

PALMGREN, Catharina, Karlskrona.
Brev från generalmajoren friherre Anders Lagercrona 13/7 1717;

PALMQVIST, Fredrik Georg Stjernklo-Lilljenberg, friherre kapten, 1801-1861.
1-2) Fullmakter 12/6 1843 och 24/10 1845, Avsked 20/6 1853, Ordensbrev 28/4 1854
(från Biografica 1946);

PAULI, Wilhelm Mauritz, generalmajor, 1730-1800.
Skrivelse från hertig Fredrdik Adolf 30/3 1778 (se Arkivfragment: Schürer von Waldheim, JAV, autografsamling nr 17);

PECKLIN, von Löwenbach, Carl Fredrik, friherre generalmajor, 1720-1796.
Kopia av brev från fänrik Johan Wilhelm Schmerfelt 15/8 1763;

PEDER, Hansson, kamrerare.
1) Skrivelse från Arvid Olufsson (1653?)
2) Skrivelse från Pär Joensson Brask 8/11 1653;

PER, Abrahamsson, soldat, Bollnäs.
Frisedel 14/2 1648;

PER, Nilsson, Vislanda.
Frisedel sept 1666
(från Biografica 1946);

PERSSON, Pehr, artillerist, Wendes artilleriregemente.
Avskedspass 28/2 1818
(acc 44/69);

PETER, Eriksson, soldat vid Sprengtportenska regementet, född 1749.
Skiljobrev 1783;

PERSSON, Bror Uno Clarence.
Volontärkontrakt
(acc 1979/83);

PETER Jöransson, soldat.
Pass 4/10 1664;

PETERSSSON, Helge.
"matematiska anteckningar efter löjtnant Norinder", 1895;

PEYRON, Claes, överste, född 1899.
Arbetspapper om träffningen vid Bornhöft 1813
(acc 1116/1978);

PFARENN, Casper, lantkommissarie i Anhalt.
Brev från Gedeon Holcks 3/8 1640
(acc 1921/39);

PFEIFFER, Carl Friedrich, fältskär, 1735-1761.
Fullmakt 11/7 1757;

PILGREN, pastorsadjunkt, magister.
Kopia av brev från gymnasisten "Joh.Fil-r" 20/2 1820
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 35);

PISCATOR, Bengt, kapten, 1792-1853.
Brev från trumslagaren I Molto (?) 30/1 1836
(se Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 36);

von PLATEN, Ernt Fredrik Bogislaus, kapten, 1824-1884.
3 st officersexamensbetyg 1844 och 1845;

von PLATEN, Philip Julius Bernhard, friherre, fältmarskalk, 1732-1805.
Skrivelse från majoren greve Carl Fredrik Dücker 5/5 1776;

von PLATEN, Philip Julius, major 1798-1871.
1) Fullmakt 1/3 1813
2) Konstitutorial 16/11 1814
3-4) Fullmakter 17/1 1815 och 4/11 1817
5) Resolution å löjtnantsindeling 7/9 1824
6) Fullmakt 15/1 1831
7) Ordensbrev 6/2 1843
8) Resolution å transport 30/4 1844
9) Ordensbrev 29/7 1850
10-11) Kungl brev och avsked 7/3 1854
12) Koncept
(acc 1943/6);

POHLMAN, Georg (Jürgen) Hinrich, kornett.
Brev från kapten Gotthard Wilhelm von Essen af Zelle 26/2 1674;

POLACK, Jakob, handelsman, Sundsvall.
Skrivelse från krigsrådet friherre Johan Henrik Friesenheim 13/1 1719;

PONTELIUS, Julius, inspektor, 1687-1772.
Skrivelse från gevaldiger Johan Bergrahm 11/11 1745;

PONTIN, Magnus, hovnotarie, 1675-1716.
Brev från August de S:t Pol 17/6 1709;

PONTINUS, Magnus Johannis, magister, biskop, 1623-1691.
Brev från Margareta Jönsdotter (Gerdzlovius) 27/5 1671
(från Biografica);

POSSE, Carl Henrik, greve, generallöjtnant, 1767-1843.
Skrivelse från generalen greve Gustaf Mauritz Armfelt (odat)
(från Biografica 1943);

POSSE af Säby, Christer, friherre överste, 1776-1836.
Kallelsebrev från Skaraborgs läns hushållningssällksap 29/1 1818;

POSSE, Knut, generallöjtnant, överståthållare, 1640(?)-1714.
Skrivelse från Karl XII (odat)
(acc 1909/7);

PREUTZ, Bengt Erik, krigsråd, 1688-1758.
Fullmakt 23/5 1728;

PURZELNN, Jonas, uppbördsamn för Mähren.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen 17/1 1628
(acc 1923/30);

von QUILLFELDT, Carl Fredrik, överste, 1710-1794.
Brev från kaptten Johan Fredrik Svinhufvud 23/4 1791
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 37);

RETTIG, Oscar Edvard, jur kand, löjtnant, född 1894.
1) Konstitutorial 28/7 1916
2-3) Fullmakter 30/8 1918, 5/7 1923
(från Biografica 1945);

RETTIG, Per Edvard, överste, 1849-1928.
1) Fullmakt 17/5 1872
2) Transportesolution 19/8 1873
3) Fullmakt 10/9 1877
4) Tranpostresolution 20/8 1883
5) Fullmakt 5/8 1892
6) Ordensutnämning 1/12 1894
7-8) Fullmakter 2/2 1900 och 12/8 1902
9) Avsked 12/8 1904
10-12) Förordnanden 15/5, 19/6 1905 och 21/3 1908
13) Fullmakt 9/6 1911
14) Ordensbrev 6/6 1913
15-16) Medaljdiplom 24/5 1922 och 15/2 1926
(från Biografica 1945);

REUTERHOLM, Nils Esbjörnsson, landshövding, friherre, krigsråd, 1676-1756.
Skrivelse från major Gustaf Grönhagen 3/1 1736;

REUTERSKIÖLD, Axel Magnus Otto, överste, 1834-1915.
Skrivelse från överste D August L Silverstolpe 27/3 1884
(se Schürer von Waldheim, JAV autografsamling nr 32);

REUTERSVÄRD, Knut Axel Herman, överstelöjtnant, 1838-1930.
1-2) Bjudningskort
3) Menu 1912;

REUTERSVÄRD, Pontus Henrik Wilhelm,
överste, 1837-1899.
Skrivelse från överste Axel Gustaf Laurell 16/8 1889 jämte bilagt brev till Laurell från generalmajor Johan Fredrik Lilliehöök 27/7 1889;

RHENFELDT, Bengt Hansson, generalkrigskommissarie.
1) Kungl brev 25/10 1659 (acc 1945/24)
2) Kungl brev 13/5 1681 (acc 1897/120);

RIBBING, Lindorm, riksråd, ståthållare, 1569-1627.
Skrivelse från fältherren Johan Banér 5/6 1622;

RIDDERSTOLPE, Fredrik Wilhelm, greve, överkammarherre, riksråd, 1730-1816.
Brev från fältmarskalken Johan Christoffer Toll 8/9 1785;

RIETZ, Nils Birger Emanuel, major, 1865-1945.
Anteckningar i befästningskonst
(jfr Birger Rietz´ samling);

RITZELL, P, bokhållare.
Skrivelse från löjtnant Samuel Nauclér 7/6 1814;

af ROBSAM, Carl Reinhold, major, 1788-1860.
Tillståndsbevis att uppbära lån, undertecknat av översten friherre Ernst Fredrik von Willebrand 19/8 1817;

ROMAN, P, Isak, bruksbokhållare, Karlstad.
Brev från brodern Abraham Roman från norska fälttåget 8/8 1814 (avskrift);

von ROSEN, Friedrich, överste.
Skrivelsse från rikskanslern greve Oxenstierna 14/2 1631 (skrivelsen försedd med stämpeln "Ridderstolpe");

von ROSEN, Fredrik Daniel, överste, 1785-1866.
7 st brev från fältmarskalken Johan Christoffer Toll 1809-1816 (acc 1903/23)
(från Biografica 1946);

von ROSEN, Fredrik Ulrik, greve, landshövding, riksråd, 1731-1793.
Skrivelse från landshövding Anders de Bruce 4/2 1779;

von ROSEN, Magnus, greve, överste, generaladjutant, 1792-1852.
1) Skrivelse från generalmajor Claes Philip von Mecklenburg 23/11 1824
2) Skrivelse från kapten Arvid J Stjernman 20/11 1824;

ROSENCRANTZ
Brev från Palle Rosencrantz till systern Ulrika daterade krigsångfregatten Simoom 13/11 1855 och Headquarters 4th Reg:te cavalry camp Hunters Chapel 11/12 1861, kopia av brev från Fredrik Anton Rosencrantz till brodern Börje 8/8 1865
(acc 1988/20);

ROSENGREN, Adam, husar vid Skånska husarregementet.
Avskedpass 7/6 1832;

ROSENSTRÅLE, Palne Eriksson, fogde, död 1596 och GYLLENCREUTZ, Tyge Larsson, hovmästare, död 1625.
Skrivelse från Anders Larsson 31/7 1585;

ROTKIRCH, Hans, överste och stallmästare, 1595-1654.
Kvitto 19/11 1625
(acc 47/67);

RUDEBECK, Thomas, Johan, major, 1760-1836.
1) Brev från sergeant Jon Fanborg 1/3 1809
2) Brev från Carolina Rudebeck 26/4 1809
3-4) Brev från hustrun Ulrica Christina Ehrenström 20/4 och 1/5 1809
(från Biografica 1946);

RUDELIUS, Alfred Theodor.
Brev från kapten friherre Carl Gustaf Rappe 4/2 1892
(från KrA:s oordnade handlingar 1957);

RUDELIUS, Folke Erik Hjalmar, major, född 1879.
1) Skrivelse från geheimerådet C Johan Oldevig 24/7 1910
2) Brev från Sven Magnus Lagerqvist 10/2 1911
3-4) Brev från kapten Oswald Kuylenstierna 16/1 och 21/7 1912 (brev nr 2-4 från KrA:s oordnande handlingar 1957)
5) Skrivelse från överstelöjtnant C Erik Axelsson Leijonhufvud 3/9 1912
6) Skrivelse från kontrollör Nils Johan A Risberg 11/12 1932
7) Skrivelse från kapten B Arvid Kugelberg 12/5 1933
8) Skrivelse från översten friherre C August Falkenberg 15/11 1933
9) Skrivelse från professor Wilhelm Heraeus 25/2 1934
10) Skrivelse från överste Robert O Marks von Würtenberg 30/5 1934
11) Skrivelse från Runge 3/7 1934
12) Skrivelse från John Lindqvist 20/9 1934 (jämte Rudelius koncept)
13-15) Skrivelse från S A Rittmeister Nils Ångman 27/1 1936 jämte tjänsteförteckning och ordensbrev i avskrift
16-17) Skrivelse från major P J Gustaf Moberg 20/8 och 23/8 1936
18) Skrivelse från doktor Per Clarholm 26/9 1939;

RYDINGSTJERNA (före adlandetg Ryding), Gustaf, landsbokhållare i Västergötland, häradshövding.
Skrivelse från Jan S Broms 19/4 1672
(från Biografica);

RÄÄF, Maria Christina.
Brev till "herr vice amiralen" ang sonen Anders Johan Rääf (proveniens okänd)
7/10 1790
(acc 18/1980);

RÖHR, Henrik, löjtnant.
Skrivelse från överste Christoffer von Güntersberg 15/12 1667;

RÖNGREN, Isac, proviantmästare.
Skrivelse från riksrådet greve Gustaf Fredrik von Rosen 15/6 1750
(se: Schürer von Waldheim JAV, autografsamling nr 13);

RÖÖK, Jacob, auditör vid Närke-Värmlands regemente.
Srkivelse från löjtnant Lars Norman, mars 1729;

SABELFELT, Fredrik, överstelöjtnant, 1680-1738.
Skrivelse från O Borgström 3/7 1734;

SAHLBERG, Anders, regementsskrivare vid Älvsborgs regemente, fortifikationskassör, 1739-1798.

Brev från Brita Cajsa Alin (gm kyrkoherde Nils Sandberg i Wing) 24/11 1783;

SANDBERG, Adolph, regementsskrivare vid Älvsborgs regemente, född 1724.
Brev till brodern kyrkoherde Nils Sandberg 30/3 1761;

SANDBERG, Johan Gustaf, lärling.
Intyg om läroår och arbete 1802;

SANDHJELM, Nils Stuve, kammarråd, 1684-1760.
Skrivelse från auditör Arfved Rörling 5/11 1730;

SCHAEIJ, Peter, faktor, rådman i Arboga, 1613-1673.
Skrivelse från riksrådet greve Gustaf Oxenstierna 4/5 1671
(acc 1941/20);

SCHANTZ, Carl Fredrik, major, 1672-1740.
Brev från kapten Johan David Schantz 25/11 1718;

von SCHANTZ, Carl Jacob, major, 1780-1871.
Egna anteckningar från kriget 1808-1809, biografiska uppgifter mm
(acc 2005/93);

SCHARNHORST, Esias, kapten vid Pommerska dragonregementet.
Brev från fadern Anders Scharnhorst 25/6 1708 (jfr Müller von der Lühnens arkiv)
(från Biografica 1953);


 
6Bx, SCHERERN-SÖDERMARK

SCHERERN, Theodor, postmästare i Georgethal.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen-Weimar-Eisenach 1/7 1622
(acc 1923/29);

SCHERFFEN, Johann Christoph, skrivare.
Skrivelse från hertig Albrecht av Sachsen-Weimar-Eisenach 21/2 1634
(acc 1923/32, se även Hinningern, A);

SCHLIPPENBACH, Wolmar Anthon, generalmajor, 1658-1739.
Skrivelse från Kanslikollegium 11/9 1703;

SCHLYTERN, Herman, krigsråd, 1689-1750.
1-5) Brev från Ursula Christina Bjelke, f Törne, 2/2, 13/2, 16/2, 2/10 och 6/11 1733,
6-7) Brev från överstelöjtnant Johan Manderstierna 25/5 och 7/9 1733
(från Biografica 1943);

von SCHULTZENHEIM, Conrad Theodor, generallöjtnant, 1768-1837.
1) Skrivelse från överstelöjtnant Johan Carl Wendel 31/3 1811,
2) Skrivelse från major Carl Jacob von Schantz 21/4 1811,
3) Skrivelse från överste Carl Johan Nauckhoff 31/5 1811;

von SCHWERIN, Claus Philip, friherre, generalmajor, 1689-1748.
Brev från major Henric Kleihe 26/10 1731
Brev från landshövding Georg Bogislaus Staël von Holstein 24/3 1758;

von SCHWERIN, Philip Bogislaw, friherre, general, 1687-1733.
Brev från fänrik Samuel Ekdelundh 6/4 1727;

SCHWERTFÄGER, musikant vid Västgöta-Dals regement.
Skrivelse med räkning från värdshusvärden JC Carlberg 31/8 1837
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 38);

SCHÜRER VON WALDHEIM, Johan Axel Victor, kapten 1847-1922.
Autografsamling rörande chefer vid Västmanlands regemente:
1) Bengt Bagge 30/11 1627
2) Bengt Bagge, avskrift 16/1 1628
3) Bengt Bagge, odaterat
4) Erik Stenbock 20/5 1630
5) Johan Lilliehöök, avskrift 2/12 1638
6) Gabriel Kurck, odaterat
7) Peter Creimer, odaterat
8) Axel Sparre, brev till Carl Gyllenstierna 25/10 1669
9) Carl Breitholtz, brev till Nils Adelstierna (avskrift) 25/3 1714
10) Otto Christian von Pahlen 10/4 1746
11-12) Samuel Gustaf Stierneld, odaterat
13) Gustaf Fredrik von Rosen, brev till I Röngren 15/6 1750
14) Jonas Cronstedt 31/8 1772
15) Jonas Cronstedt, brev till ej namngiven kamrer 16/1 1773
16) Fredrik Posse, odaterat
17) Fredrik Adolf, hertig av Östergötland, brev till WM Pauli 30/3 1778
18) Lars Stiernstam, brev till hertig Fredrik Adolf 12/7 1787
19) Adolf Ludvig von Friesendorff 26/10 1804
20) Pehr Brändström, brev till ej namngiven general 1/2 1809
21) Adolf Ludvig von Friesendorff 3/10 1809
22) Gustaf von Troil, brev till Pehr Brändström 16/7 1812
23) Carl Albert Leijonflycht 5/5 1813
24 och 30) Fredrik Ludvig Ridderstolpe, odaterade
26, 29 och 31) Carl Fredrik Wilhelm von Tuné 16/5 1825, 8/2 1836 och 13/8 1845
27-28) Carl Otto Palmstierna 1835
32-22) D August L Silfverstolpe, brev till A Reutersköld 27/3 1884
(acc 1954/17);

SCHÜTZERCRANTZ, Johan Herman, konteramiral, 1762-1821.
Skrivelse från statssekreterare Bernhard Christoffer Quiding 6/6 1811;

SCHÖNSTRÖM, Abraham Daniel, generalmajor 1729-1809.
Skrivelse från biskop Mårten Göran Wallenstråle 29/9 1792;

von SEGEBADEN, Achates, major född 1771.
Permission 1/2 1796
(acc 23/1956)

von SETH, Gabriel, greve, krigsråd, riksråd, 1690-1774.
Skrivelse från överstelöjtnant Marcus Tungelfelt 5/4 1717;

SEYLER, Hans, vallackare.
Respass 3/1 1813;

SILFVERGREN, Nils Persson, sekreterare i Krigskollegium, död 1653.
Skrivelse från ståthållare Johan Berendes 16/3 1647;

SILNAEUS, Nicolas, kamrerare.
Skrivelse från A Schmidtberg 17/27/6 1704;

SITTRON, Anders Larsson.
Brev från Llars Månsson (?) och Måns Andersson ifrån Giästraby 20/1 1720;

SIXTUS, Fredrik, kapten vid Bergsregementet, avsked 1721.
3 st fullmakter 20/12 1709, 8/2 1711 och 5/6 1714
(från Biografica 1946);

SJANGBOIR, A.
Tre brev. Två från H Johansson och ett från Ernest Ridsing;

SJÖBERG, Carl Herman, assessor, regementsskrivare vid Skaraborgs regemente 1807.
Avsked 5/2 1856
(från Biografica 1946);

SJÖBLAD, Erik, friherre, amiral, guvernör, 1647-1725.
Skrivelse från kommendanten Casper Gottlieb Witting 18/3 1709;

SJÖCRONA (före adlandet Cronsjoe), Peter, överste, 1802-1864.
Fullmakt 5/3 1822
(acc 1943/6);

SJÖGREN, Ola Nnilsson, korpral vid norra skånska infanteriregementet, född 1863.
Brev från soldaten nr 40 Jöns Lindqvist 6/5 1892;

SJÖSTEDT, J, kamrerare, hospitalssyssloman i Skara.
Brev från LC Lundenstierna 10/3 1830
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 39);

SKÖLDARM (före adlandet Pontelius), Jonas (Johan), krigsråd, 1719-1778.
3 st brev 1772 och 7 st brev 1773 från kapten Johan Isac Falck,
fullmakt utfärdad av friherre Erica Armfeldt 13/7 1772,
15 st handlingar ang överstelönen vid Kalmar regemente 1771-1773
(från Biografica 1943);

SNECKENBERG (före adlandet Schnack), Jacob, räntmästare, 1625-1697.
Skrivelse från Hans Billing 11/11 1678;

SOLBERGH, Matthias, kamrerare.
Brev från Herman Rudolf Stapelmohr 18/10 1718;

SOOP, Erik Mauritz, ryttmästare, 1686-1730.
Fullmakter 13/76 1710, 19/2 1712, 14/7 1716 och 22/6 1719
(från Biografica 1946);

SOOP, Erik, ryttmästare, 1719-1756.
Fullmakt 27/9 1753
(från Biografica 1946);

SPARRE, Axel, greve, fältmarskalk, 1652-1728.
Kungl brev 8/7 1724;

SPARRE, Jan, greve, generallöjtnant, 1715-1791.
Brev från fältmarskalken greve Augustin Ehrensvärd (odat);

SPRENGTPORT, Carl Henrik, generalmajor, 1687-1770.
Skrivelse från generalen, friherre Carl Gustaf Armfelt 4/3 1721;

STACKELBERG, Bernt Otto, friherre, fältmarskalk, 1703-1787.
Skrivelse från överste Stephan Aminoff 21/11 1761
(från Biografica 1943);

STACKELBERG, Carl Adam, friherre, generallöjtnant, 1669-1749.
Skrivelse från Petrus Lyth 5/2 1718
(från Biografica);

STAËL VON HOLSTEIN, Georg Bogislaus, friherre, fältmarskalk, landshövding, 1685-1763.
1) Skrivelse från Kanslikollegium 17/6 1729 (avskrift),
2) Kungl brev och instruktioner ang S. anförtrodd förrättning att bestyra om de till landet komna ryska truppernas inkvartering 1743 (19 folioblad);

STARENFLYCHT, Theodor Wilhelm, major, 1790-1866.
1) Avsked10/9 1811
2) Fullmakt 21/2 1826
(från Biografica 1946);

von STEDINGK, Curt Bogislaus Ludvig Christoffer, greve, fältmarskalk, En av Rikets Herrar, 1746-1837.
Skrivelse från generaladjutantsexpeditionen för armén 1/5 1833;

STEDT, Nils Gustaf, överste, 1850-1904.
1) Brev från överste B Sten A:son Leijonhufvud 9/2 1896,
2) Brev från generallöjtnant C D Ludvig W W-son Munthe 7/5 1896
(från Biogafica);

STENDAHL, Gustaf Sixten, kapten, postexpeditör, född 1875.
1) Förordnande 15/10 1900
2) Fullmakt 4/11 1904
(acc 1946/1);

STICKE, Nils, befallningsman.
Kopia av skrivelse från fältmarskalken greve Rutger von Ascheberg 22/3 1691;

STJERNGRANAT, Gustaf Georg Henrik, överste, 1806-1871.
Stjerngranats koncept till styrkebesked om generalmajor O A Malmborgs svensk-norska kår i norra Schlewig 21/7 1850
(från KrA:s oordnade handlingar december 1957);

STJERNSPARRE, Erik Peter, överste, 1730-1802.
Skrivelse från fältmarskalken greve Gustaf D Hamilton 29/7 1787;

STJERNWALL, Erik Johan, överste, 1724-1777.
3 st fullmakter 13/9 1772, 6/8 1774 och 13/5 1776,
4 st kvittenser 1776;

STOCKMAN, Georg, befallningsman.
Anskaffningen till Upplands 3 männings kavalleri från landshövdingeämbetet 30/4 1718
(acc 1997/39);

STOCKMAN, Sven, kvartermästare vid Skånska tremänningsregementet till häst.
1-2) Fullmakter 29/3 1711 och 9/8 1718,
3) Avsked 8/8 1721
4) Intyg 1/9 1721
(från Biografica 1946);

STANDBERG, Paul Reinhold, kanslisekreterare, redaktör.
Handlingar rörande Svenska akademiens process mot S 1894 rörande S:s skötsel av Post och inrikes tidningar;

STREITHAMMEL, Christian, major, 1654-1733.
Fullmakt 23/3 1700
(från Biografica 1946);

STREITHAMMEL, Frans Herman, kapten, 1685-1719.
Fullmakter 10/8 1713 och 8/2 1715
(från Biografica 1946);

STROKIRCH, Johan, kamrerare, 1645-1719.
Skrivelse från krigsrådet Johan Hoghusen 29/5 1688;

STROPP, Joachim, krigskommissarie, 1630-1677.
1) Skrivelse från löjtnant Claes Bertelsson Borg 10/7 1674,
2-3) Skrivelse från Antoni Bruijn 20/8 1672 och 15/7 1674,
4) Skrivelse från överstelöjtnant Arvid Reinhold Brunou 7/7 1673 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
5) Skrivelse från Coch (odat),
6) Skrivelse från amiralen, friherre Lorentz Creutz 12/1 1672,
7-8) Skrivelser från Erik Nilsson 6/1 1672 och 20/7 1673,
9) Skrivelse från major Erik Olufsson 9/2 1668,
10) Skrivelse från Anna Catharina Gärffelt 11/1 1674,
11) Skrivelse från Erik Habun 1/4 1674,
12-13) Skrivelser från landshövding Anders Lilliehöök /12 1673 och 12/1 1674,
14) Skrivelse från generallöjtnanten friherre Hans Georg Mörner af Morlanda 22/1 1672,
15) Skrivelse från biskop Magnus Pontinus 3/6 1671,
16) Skrivelse från löjtnant Johan Rahm 15/2 1674,
17) Skrivelse från Jacob Momma Rehnstierna 27/4 1669 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
18) Skrivelse från Jacob Momma Rehnstierna 10/7 1674,
19) Skrivelse från Christopher Rehbinder 10/9 1674 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
20) Skrivelse från tygmästare Arvid von Runneberg 11/2 1674,
21) Skrivelse från häradshövding Gustaf Rydingstierna 26/7 1672,
22) Skrivelse från generalen, friherre Carl J:son Sjöblad 14/5 1672,
23) Skrivelse från överste Johan G.son Sparfvenfelt 12/5 1668 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
24) Skrivelse från Jürgen Stangenberg, 4/8 1674 (från KrA:s oordande handlingar 1957),
25) Skrivelse från kommissarie Johan Stiernflycht 8/5 1674 (från KrA:s oordande handlingar 1957),
26) Skrivelse från Elisabeth Robertsonia von Struan 8/4 1674,
27) Skrivelse från löjtnant Gustaf Andersson Stråle av Sjöared 24/2 1672 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
28) Skrivelse från överste Björn Jönsson Svinhufvud 2/9 1671 (från KrA:s oordnade handlingar 1957),
29) Skrivelse från (oläslig namnteckning) 24/9 1672;

STRÖMFELT, Gustav Adolph, ståthållare, död 1717.
Skrivelse från Hans Hinrich von (?) 22/9 1701
(acc 1917/80 enl påteckning, stämmer ej med acc katalogen, jfr Naumann s 112);

STRÖMFELT, Harald, friherre, landshövding i Mariestad, död 1707.
1-2) Skrivelser från landshövdingen friherre Mårten Lindhielm 26/4 1704 och 7/3 1705,
3-5) Skrivelser från ryttmästare Axel Pistol 5/5 1704, 16/11 1707 och ett odaterat;

STRÖMFELT, Johan Carl, greve, generallöjtnant, riksråd, 1678-1736.
1-2) Fullmakter 25/5 1719 och 23/6 1720
(acc 1898/172-173, från Biografica 1946),
3-4) Skrivelser från överste Jacob Svinhufvud 19/5 och 9/6 1726;

STUART, Fredrik Christoffer, kammarråd, 1801-1851.
1) Förordnande 30/4 1832
2) Utdrag av Krigskollegii protokoll 8/5 1832;

STURCK, Elisabeth Thoresdotter.
Brev från Jacob Sturck 26/7 1708
(från Biografica);

STURCK, Jean.
Brev från Elias Raam 16/6 1675;

STÅLHANE, Henning, överste född 1872.
1) Transportresolution 17/4 1893
2-3) Fullmakter 23/11 1894 och 1/4 1896
4) Transportesolution 12/8 1902
5-7) Fullmakter 7/10 1904, 8/6 och 14/12 1906
8) Transportresolution 11/10 1912
9) Fullmakt 19/2 1915
10) Transportresolution 28/11 1916
11) Avsked 30/12 1916
12) Transportresolution 21/12 1917
13-15) Fullmakter 20/6 1919, 13/1 och 9/2 1923
(från Biografica 1946);

STÖFWING, Adam Fredrik, kapten, född 1669.
1-2) Fullmakter 8/8 1706 och 23/6 1707
3) Avsked 5/6 1722
(från Biografica 1946);

SVAN, Arvid Jöransson, ståthållare, 1542-1610.
Koncept till brev till Erik N:son Ryning 4/9 1601;

SWART, Anders, kapten.
Skrivelse från överste Johan von Fitinghoff 27/12 1642;

SWARTLING, Fredrik, ingenjör.
Pass för resa till Finland 1882
(från oordnade handlingar);

SVEDENHIELM, Hans Leonard, överste, 1734-1820.
1) Kaptensfullmakt 11/6 1759 (avskrift)
2) Resolution å majorsfullmakt 20/4 1780 (avskrift)
3) Resolution å transport 7/10 1782 (avskrift)
4) Resolution å transport 7/12 1784 (avskrift)
5) Befälhavarfullmakt 24/1 1791
6) Intyg ang majorsfullmakt, odaterat
7) Intyg ang borgensförbindelse 24/7 1786
8) Skrivelse från C Lagerbring 10/1 1792
(från Biografica 1951);

SVEN Andersson, soldat vid Nils Kaggs regemente.
Pass 29/10 1645;

SVEN Jönsson i Töjsjö.
Attest daterad 4/2 1669;

SVENSSON, Märta, Djursholm.
Brev från (?) 13/2 1927;

SVINHUFVUD, Carl Pontus Samuel, överstelöjtnant, 1845-1912.
4 st teckningar
(från Biografica 1946);

SÖDERBERG, Nils Wilhelm, överstelöjtnant, född 1889.
Register över gotländska tidningar 1811-1888
(gåva 1978);

SÖDERBLOM, J P, komminister i Norrala och Trönö.
Ämbets-och tjänsteed 1864;

SÖDERHIELM, Johan Fredrik, överste, 1797-1875.
Brev från kapten Hampus Wännström 1825
(från Biografica 1946);

SÖDERMARK, Ludvig, kapten vid flottan, 1839-1907.
1) Resolution å lön 26/2 1861
2) Fullmakt 25/9 1866
(acc 1945/24);

 
7Bx, TAUBE-ÖRNSKÖLD

TAUBE, August Gustaf, greve, ryttmästare, 1833-1900.
1) Fullmakt 15/5 1852
2-3) Resolutioner 7/5 1836 och 29/1 1861
4) Fullmakt 10/11 1863
5-7) Tranportresolutioner 5/4 1864, 15/8 1865 och 30/5 1873
8) Fullmakt 30/5 1873
9) Transportresolution 9/5 1879
10) Avsked 13/6 1884
(från Biografica 1946);

TAUBE, Fredrik Wilhelm, greve, generalmajor, 1813-1888.
3 st brev från kapten Fredrik A Drake 27/4 1885, 22/10 1886 och ett odaterat
(skänkta till Krigsarkivet 1935 av översten friherre Gustaf Leuhusen);

TAWAST, Arvid Henriksson, överste, ståthållare, omkr 1540-1599.
Skrivelse från Henrik Claesson Horn 4/12 1583
(jfr Naumann s 100);

TAWAST, Johan Henrik, greve, general, en av Rikets Herrar, 1763-1841.
Kungl brev 11/2 1823
(acc 1960/55);

TEGENSKÖLD, Carl Fredrik, friherre, generalmajor, 1665-1735.
1-8) Skrivelser från löjtnant Bengt Ubström mars-december 1727 och 19/3 1733
(från Biografica 1946),
9-10) Skrivelser från löjtnant Hans Arckenholtz 8/6 och 21/9 1727
(från Biografica 1943),
11) Skrivelse från riksrådet greve Magnus Julius De la Gardie 18/12 1727
12) Skrivelse från Olof Trygg 26/2 1733
12) Skrivelse från löjtnant Simon Kiempe 10/3 1733;

TEGENSKÖLD (för adlandet Tegman), Gustaf, kapten, 1637-1709.
Brev från löjtnant Harald Canterhielm 27/5 1695;

TEGNÉR, Clara Emanuela, f Thorell, 1827-1917, maka till överste Lars Gustaf Tegnér.
4 st från maken, daterade Christiania 23/4, 27/4, 1/5 och 5/5 1870
(från Biografica 1947);

von TELL, Philip Carl, major, 1840-1928.
Koncnept till uppsatsen "Min första rekryt", daterat Stockholm i maj 1927;

TESSIN, Nikodemus, greve, riksråd, övermarskalk, 1654-1728.
Skrivelse från hovkansler Gustav Henrik Müllern 5/5 1705
(jfr Naumann s 119);

TESTRUP, Mathias, kvartermästare vid Älvsborgs regemente.
Skrivelse från överste Georg Johan de Besche 8/8 1806;

THEDIN, Nils, löjtnant vid Älvsborgs regemente, född 1687.
Fullmakt 19/8 1742
(från Biografica 1946);

THELNING, Otto Johan, befallningsman, Munstorp.
Kopia av skrivelse från Pehr Jonsson 24/12 1824
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 40);

THORELL, Oscar Reinhold, auditör, 1839-1914.
Brev från överste Lars Gustaf Tegnér 6/8 1864;

von THUN, Carl Ludvig, kapten, född 1752.
Fullmakt 30/5 1781
(från Biografica 1946);

TIDBECK, Anders, kammarskrivare, 1766-1811.
Transportresolution 3/5 1805;

TIGERKLO (före adlandet Loccenius), Albrekt, sekreterare, död 1709.
1-2) Skrivelser från överste Claes Niethoff 27/6, 6/7 1675,
3) Skrivelse från överste Johan Gripenvalt 8/7 1675,
4) Skrivelse från major Jonas Herring Behmer 12/3 1689;

TOTT, Achatus (Åke Henriksson), greve, riksråd, fältmarskalk, 1598-1640.
1) Skrivelse från Jacob Woolle 19712 1628,
2) Skrivelse från generalmajor Alexander von Essen 24/3 1631 (jfr Naumann s 115),
3) Skrivelse till kamreraren Olof Andersson Strömsköld 17/11 1646 (från Folke Wernstedts arkiv, acc 47/1967);

TRANSCHÖLD (före adlandet Trana), Johan, lantmäteridirektör, 1656-1699.
Skrivelse från generallöjtnanten, friherre Blechert Wachtmeiser 4/1 1696;

TRAUTWETTER, Johan Reinhold, friherre, generallöjtnant, 1676-1740.
1) Skrivelse från major Henric Barthold Kleihe 26/10 1731,
2) Skrivelse från Gustaf Wargh 13/10 1731;

TROTZIG, Mårten.
Koncept till kontrakt 1693;

TÖNNES, Hindersson (Hindriksson), kamrerare.
Skrivelse från Måns Andersson 23/12 1628
Skrivelse från A Larsson 7/8 1637;

TÖRNE, Mats, kammarsven.
Skrivelse från Nils Gregersson 28/2 1582
(jfr Naumann s 102);

TÖRNEBLAD, Carl, överstelöjtnant, 1774-1850.
1-3) Fullmakter 24/6 1776, 5/2 1780 och 16/5 1791,
4) Resolution 23/6 1794,
5) Fullmakt 12/6 1800,
6-7) Resolutioner 8/9 1800 och 26/10 1801,
8) Fullmakt 4/5 1805,
9) Riddarbrev av Svärdsorden 3/7 1809,
10-11) Fullmakter 8/5 1810 och 7/10 1814,
12) Resolution 8/11 1814,
13) Avsked 14/5 1815
(från Biografica 1947);

TÖRNEBLADH, Carl Eggert, kapten, 1816-1875.
1) Fullmakt 27/9 1834,
2) Resolution 15/11 1834,
3) Fullmakt 2/2 1838,
4) Resolution 20/8 1841,
5) Konstitutorial 11/12 1852,
6) Fullmakt 12/4 1853,
7-8) Resolutioner 6/6 1856 och 19/3 1861,
9) Riddarbrev av Svärdsorden 28/1 1863,
10) Avsked 9/2 1864
(från Biografica 1947);

TÖRNSTEN, A, Marstrand.
Brev från hustrun Petronella Larsson 12/9 1834
(se: Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 41);

ULFSPARRE, Ernst Gustaf, överstelöjtnant, 1763-1840.
Skrivelse från generalmajoren, friherre Carl Ulrik Silversköld 22/2 1808;

ULNER, Carl Hans, konteramiral, sjöminister 1852-1857, 1796-1859.
Kallelse till ledamot i Krigsvetenskapsakademien 1851
(acc 2005/88);

von UNGERN-STERNBERG, Mattias Alexander, friherre, fältmarskalk, 1689-1763.
Skrivelse från Frans Hellman 21/10 1717
(från Biografica);

UTHOFF, Johan.
1) Skrivelse från Johan Wideman 14/4 1609,
2) Skrivelse från Sven Ribbing 18/5 1619
(jfr Naumann s 116);

WACHENFELT, löjtnant.
Skrivelse från B J Lilliehöök 15/9 1765;

WACHTMEISTER, Fritz, generalmajor, 1646-1723.
Kungl resolution på memorial 7/10 1696
(acc 23/1956);

WACHTMEISTER AF JOHANNISHUS, Gustaf, greve, general, 1757-1826.
Skrivelse från landshövdingen greve Johan Adam Cronstedt 10/4 1813 jämte bilagt särtryck;

WALLENBLAD, Peter Arfvidsson, hovpredikant och kyrkoherde i Träslöf, 1765-1831.
2 st skrivelser från pastor Anders Biursten 28/6 1820 och 10/7 1823;

WALLENDAHL, Carl, notarie i Krigskollegium, död 1768.
1) Fullmakt 23/10 1734,
2) Fullmakt 8/11 1738,
3) Fullmakt 31/3 1748
(från Biografica 1947);

WALLENSTJERNA, Olov Gabriel, överstelöjtnant, 1747-1810.
Skrivelse från generalmajoren friherre Nils A Cronstedt 30/6 1795;

WALLQVIST, Carl Gustaf, porslinszinkare.
Anställningsbevis från Kongl Spektaklerna 1809
(från Göta livgardes arkiv 1943);

WANSKIER, Lorentz, löjtnant vid Jämtlands regemente.
Srkivelse från kornetten Mathis Trost 4/5 1674;

WARBERG, Adolf Carlson, överstelöjtnant, 1825-1897.
Brev från kaptenen friherre M C Carl D´Albedyhll 18/2 1876;

WATTZ, Anders, överstelöjtnant.
Skrivelse från Erik Jöransson Tegel 9/11 1627;

von VEGESACK, Johan Fredrik Ernst, friherre, ryttmästare, 1792-1863.
Skrivelse från överste Johan Fredrik Eek 16/4 1816;

von WEISSENFELS, Ellert Johan, löjtnant vid Norra Skånska kavalleriregementet, född 1694.
Fullmakt 26/11 1715
(från Biografica 1947);

WEISSENSTEIN, Alexander, överste, kommendant i Bromberg.
Skrivelse från okänd 1655;

WERNER, Bo H:son, major Livregementets grenadjärer, född 1911.
Tre handlingar överlämnade av en indelt korpral från Västmanlands regemente till Werner och av denne 20/3 1967 överlämnade till Krigsarkivet (acc 19/1967),
Kompaniorder från Strömsholms kompani av Västmanlands regemente 12/3 1844, avlevereringsrulla från Strömsholms kompani på manskap som avgår till Stockholm för att paradera vid Karl XIV Johans begravning 1844, kontrakt mellan roten 72 av Västanstångs kompani och drängen Per August Pettersson 13/10 1844;

WERNSTEDT, Christoffer, ståthållare, 1560-1627.
kvitto 12/3 1605
(acc 47/1967);

WESTÉN, Gustaf, sergeant.
1) Brev från furir Caspar Ulrik Zetterin 14/3 1809,
2-4) Brev från major Carl Reinhold af Robsahm 28/12 1809, 24/2 och 8/3 1810,
5-6) Order 1809,
7-8) Läkarintyg 1809,
9-10)Permissions-och närvarointyg 1809,
11-14) Räkenskapshandlingar 1809
(från Biografica 1947);

WESTER, Arvid Magnus Theodor Evald, överstelöjtnant, 1861-1910.
Stencil av hyllningsdikt till generalmajor O F Taube 1892
(från Biografica 1946);

WESTFELT, G, Munkatorp.
Brev från läkaren Florén 9/4 1813
(se. Dybeck, Herman: samlingen "pecoralia" nr 42);

von WESTRINGEN, Henrik, överstelöjtnant, död 1736.
3 st fullmakter 5/12 1706, 29/10 1715 och 23/6 1720
(från Biografica 1947);

WHITLOCK, Carl Otto, överste, 1789-1839.
Resolution å lön 22/10 1807
(från Biografica 1947);

WIEDEMEIJER, Johan, Bernhard, överste, 1673-1742.
Kungl resolution 3/9 1741
(från Biografica 1947);

WIESEN, Johan David, hovråd, Anhalt.
Skrivelse från M Schlemack 6/5 1636
(acc 1921/54);

WILCKEN, Anders, grovsmed i staden Gützkow i Pommern.
Mästarbrev för honom och sonen Jacob
(jfr Anders Forhells arkiv volym 5);

WILLINGHAUSEN, Christian, befallningsman.
Skrivelse från landshövding Johan Gran 7/9 1667;

de WIJK, Welam, ledare för de kungl järnbruken.
Koncept till skrivelse till vicekansler Erik Larsson Sparre 8/12 1586
(från KrA:s oordnade handlingar 1957);

WIJNBLAD, Axel, ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente.
2 brev från överste Patrik Patkull 21/1 och 24/2 1672;

VINCRANTZ, A, gardist vid Svea livgarde 1894-97.
Sång-och visbok för Vincrantz, Svea livgarde
(acc 1983/79);

WINBLAD, Olof, överstelöjtnant, 1654-1754.
Bouppteckning över dennes kvarlåtenskap juli 1744;

WINDRUFVA, Petter, kamrerare, 1709-1768.
Skrivelse från Eric Blom 18/4 1753;

WISSING, Adolf, lanträntmästare.
Skrivelse från löjtnant Jan Jansson 25/1 1657;

WITTBERG, Hans Henrik, underlöjtnant, 1823-1907.
Avsked 3/5 1855
(från Biografica 1947);

WOLLFART, N N.
Brev från Olof Horn 14/3 1811;

VOSS, Anders, handelsman.
Skrivelse från W M Kopsve 23/12 1736;

WRANGEL AF SALMIS, Carl Gustaf, greve, fältmarskalk, 1613-1676.
Skrivelse från riksmarsken greve Gustaf Horn av Björneborg 24/9 1644
(acc 1919/87);

WRANGEL AF LUDENHOFF, Carl Johan, friherre, överste, 1688-1742.
Skrivelse från generalmajoren friherre Christer Henrik D´Albedyhll 24/9 1731;

WRANGEL, Claes Fredrik, kapten, 1683-1710.
2 st fullmakter 13/5 1705 och 23/4 1707
(från Biografica 1947);

WULFF, Carl August, kapten, 1857-1941.
2 skaldestycken 1917 och 1923
(från Biografica 1947);

WÅNGBERG, Petter, mönsterskrivare, löjtnants avsked 1735.
Kopia av skrivelse från landshövdingen, friherre Germund Cederhielm 26/5 1722;

ZEEH, Erik Johannes, överstelöjtnant, 1879-1958.
PM ang Zachris Topelius 18/1 1912
(från Biografica 1947);

ZETHELIUS, Ludvig, fältkamrerare, regementsskrivare, 1785-1843.
1) Meritförteckning (koncept) 1/12 1820,
2) Tentamensbetyg 24711 1804,
3) Intyg 4/8 1805,
4) Konstitutorial 8/11 1805,
5) Tjänstgöringsbetyg 10/6 1806,
6) Protokollsutdrag 12/2 1807,
7) Fullmakt 11/6 1807,
8) Resolution å tjänstebyte 27/8 1807,
9) Fullmakt 7/12 1807,
10-11) Avsked (kopia) 176 1813,
12) Avsked 12/10 1815,
13) Konstitutorial 2/11 1816,
14) Protokollsutdrag 19/1 1819,
15) Pass 15/7 1823,
16-17) 2 st räkningar 1840 och 1843
(acc 1902/8, från Biografica 1947);

ZEYBERT, Jacob, fältskär vid Livregementet till häst.
2 st fullmakter 27/6 1706 och 6/10 1716
(från Biografica);

ZIEGELKOW, Otto Fredrik, fältskär vid Västgöta femmännings infanteriregemente.
Fullmakt 1/4 1710
(från Biografica);

ZÜLICH, Gustaf, friherre, general, 1666-1743.
Brev från Ulrica Eleonora 18/5 1738
(från Biografica);

ÅHL, Anders, soldat vid Västgöta regemente 1828-1855.
Brev till föräldrarna 1278 1851;

ÅKERBERG, August, proviantskrivare.
Kammarrättsutslag 6/6 1822;

ÅKERMAN, Jacob, underlöjtnant, född 1771.
Fullmakt 21/10 1808
(från Biografica 1947);

ÅKERSTEIN, Nils Harald Joakim, överstelöjtnant, 1793-1853.
1) Fullmakt 17/1 1815 och 4/5 1850
2-6) Pass 1822-1825
(från Biografica 1947, jfr Enskilda arkiv: Åkerstein);

ÖRN, Anders Gustaf, överste, 1816-1905.
Skrivelse från generalmajoren friherre Ernst Mattias Peter von Vegesack 23/3 1877;

ÖRNEKLOU, Per Adolf, friherre, kapten.
2 st fullmakter 22/10 1700 och 13/10 1705
(från Biografica);

ÖRNESTEDT, Frans Joel, kansliråd, häradshövding, 1624-1685.
Brev från överstelöjtnant Johan Gottfrid Glandorff, odat ( ? juni 1674);

ÖRNSKÖLD, Johan Wilhelm, friherre, överste, 1760-1817.
Riddarbrev 12/8 1815
(från Biografica).

 
8Bx,

HOLMERIN, Bengt, 1921-2022. Infanterist, vicekorpral vid Svea livgarde (I1). Samlingen omfattar fyra st. krigsdagböcker från andra världskriget. En dagbok för varje år 1942-1945. Skänkta av sonen Ulf i mars 2024.

SCHRÖDER, Harald, 1924-2006. Civilingenjör och projektledare för konstruktionen av Saab 37 Viggen och Saab 39 Gripen. Samlingen omfattar ca 25 sidor med manus till artiklar och PM, brev, utkast m.m. från åren kring 1990-1991. Skänkt av sonen Göran i april 2024.
 
9Bx (folioformat),

HEDENSTIERNA, Harry, 1884-1963. Ryttmästare vid Livregementet i Skövde (K3). Militärattaché i Berlin innan andra världskriget. Arkivmaterialet består av en rapport från augusti 1940 skriven av Hedenstierna gällande tyska soldater (bl.a. desertörer) som internerats på Kronobergshed. Intervjuer, fotografier. Dokumentet skänkt av ättlingen Magnus Hedenstierna i april 2024.