bild
Serie

Handlingar ordnade efter ämne

Marinmuseums ACTA-serie

 Volymer (279 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11825 – 1876ACTA 1
Kommendör Thure Cederströms efterlämnade handlingar
(Handlingar inköpta av föreningen Varvsmuseets Vänner):
Tjänste- och meritförteckning för kommendör Cederström (meritförteckning 352).
2 betyg i tackling och praktisk manöver samt styrmansexamen år 1825. Befordringar fr o m sekundlöjtnant till kommendör, 1826-1876.
Kommendör Cederströms förtjänstmedaljer: Riddare av Kongl. Danska Dannebrogs-Ordern 1850, Riddare av Kongl. Preussiska Röda Örns-Orderna Tredje klass 1853, Riddare av Svärdsordern 1854.
Rapport från resan till Holland med skeppet Carl XIII, 1853.
Två pass utfärdade på Baron Thure Cederström, 1803-1833.
Beviljad tjänstledighet för sekundlöjtnant Thure Cerderström för att visats i England två år, 1831.
Tjänsledighetsansökan för ingående av äktenskap, 1852.
Matrikel över Ämbets- och Tjänstemän i Carlskrona och Blekinge län år 1808.
Kungl Majts nådiga instruktion för 1825.
Skiss över signalflaggor.
2 fastighetskartor och 3 våningsskisser å fastigheter som skulle byggas åt Cerderström i kvarteret Sparre mot Amiralitetsgatan.
Diverse sorgbrev och korrespondens.
Hyreskontrakt 1856.
Kvitto på överlämnade pengar till Amts. Barnhus-skola 1859.
Kvitterad nota från tunnbindare Elmqvist 1852.
Diverse konsertprogram och jubileumsdikter, 1 ex av tidningen Spex-Grisen.
Diverse skrivelser, läkareintyg och utdrag ur protokoll hållet vid Stations-Krigs-Rätten rörande två daglönares kroppsskada åsamkad under arbete.
Greve Cederströms utnämning till överbefälhavare vid hämtning av kronprinsessan från Lübeck, daterat Stockholm slott 18 april 1823.
 
21801 – 1881ACTA 2
Mathias Fredrik Steüers efterlämnade skriftsamling:
Antagningshandlingar till Kungl Flottans Skeppsgossekompani den 24/5 1826.
Skeppsgossen Steüers karlskrivningshandling varigenom han blir antagen till jungman 1/5 1832.
Constiturial för matrosen Steüer till underkseppare 7/10 1839.
Avskedsbevis utfärdat den 27/5 1840.
2 st tjänstgöringsintyg utfärdade 1836 och 1837.
Födelseintyg för Kapten G Steüer född 28 december 1749.
Kungliga Generaltullstyrelsens skrivelse att bevilja överuppsyningsmannen Mathias Fredrik Steüer belöningsmedalj i guld samt avsked med pension 24/10 1881.
Handskriven lärobok i regler att förbättra deklination.
Handskriven lärobok i matematik.
Kompassros ritad av M F Steüer.
Verser sjungna på Karlskrona stortorg vid H M Konung Carl Johans namnsdag den 24 juni 1834.
Verser sjungna på Karlskrona stortorg ägnade H K H Sveriges och Norges Kronprins Frans Oscar
den 24 juni 1834.
1801 års formularier till nya redogörelsemetoden vid Kungl Örlogsfloggans Volontärregemente, Skeppsgossekompaniet, Copvardie samt Indelnings och Roter, Båtsmän (bibl acc 935)
 
31770 – 1830ACTA 3 Majoren Eric Hindrik Pihls efterlämnade handlingar:
Diverse fullmakter för Majoren Carl Fredrik Pihl.
Tjänsteförteckning för Carl Fredrik Pihl under åren 1770-1820.
Fullmakter och utnämning till Riddare av Svärdsorden för Majoren Erik Hindrik Pihl.
Kvitto från Kongl. Ordens Cassan om inlämnat ordenstecken, som i livstid burits av kaptenslöjtnant
E H Pihl.
2 st brev, det ena från Carl Gustaf Pihl till Befälhavande Amiralen härstädes, det andra från Erik Hindrik Pihl till Carl Gustaf Pihl.
Utkast till stamtavla över Pihlska släkten 1803.
Sorgebrev över Majoren Herr Gustaf Samuel Pihl, Kommerserådet Jac. Alb. Flintberg, Kommerserådet J A Flintbergs änka Elisabeth Maria Flintberg.
Diverse tillkännagivande om dödsfall.
Förslag till text på gravvårdar.
Skaldeförsök av Bernadette Pihl, 1:a samlingen.
Wogn och Yxnas saga, översatt från göthiskan, tryckt i Carlskrona 1815.
Traditioner eller folkberättelser av äldre personer rörande Carlskrona och dess omnejder.
Berättelser om Läckö slott.
Observationer på årstidernas förhållande under en lång period.
Diverse anteckningar om alfabet på kinesiska, runtecken m.m..
De olika linjerna i människohanden. Att nyttja runstaven såsom beständig almanack.
Diverse anteckningar om personer som levat i 100 år och därutöver.
Materialjournal för november månad 1817 för briggen Sjöberg.
Murningsrekvisitionsbok för juni månad 1781. Murningsjournal för juni månad 1781.
1 bok om mytologi eller kort beskrivning om "the Hedniska Afgudar jemte nyttig förklaring öfver Poeternas Dikter, 1768"
1 st bok, "Anteckningar om Djur-Magnetismen" Carlskrona 1830.
1 st bok, "Inledning till Sten-Rikets känning, efter samlade rön och anteckningar, akademisk ungdom till tjänst, författad och utgiven av Pehr Adr Gadd, Åbo 1787".
 
41770 – 1971ACTA 4 Fredrik Henrik af Chapman:
Biografi över Skeppsbyggmästaren och Amiralen Fredrik Henrik af Chapman. Avskrift av särtryck ur Teknisk Tidskrift 1944.
Skrivelse till Varvsamiralen med anhållan om 4 st furubalkars apterande för finnande av den tjocklek som rundhult böra hava mot deras längd så väl till större som mindre skepp och fartyg, år 1805.
Skrivelse och materialförteckning över trenne lastdragare om 156 och 90 svåra läster.
Proportioner av rundhultens tjocklek samt dimensioner på salningar m.m., undertecknad Carlskrona 1795 Fr. H af Chapman.
Skrivelse från af Chapman angående Mätare- och wräkareorden undertecknad, Carlskrona den 2 oktober 1797 Fr. H. af Chapman.
Skrivelse angående en av Amiral Chapman uppfunnen ny inrättning av kabyssers inmurande, varigenom kokning med besparing av ved ska kunna verkställas, undertecknad Carlskrona den 15 december 1803, Rudolf Cederström.
Skrivelse angående Båtsmäns indragande som stugevakter och nattvakare m.m. år 1793. Skrivelse angående uppsättande av en kakelugn i varvschefsbostället, år 1804.
Förteckning över framlidne Amiral och kommendör m.m. af Chapmans efterlämnade Ritningar och manuskrift.
Brev från F H af Chapman till Bogeman 15 februari 1798, (bibl.acc 3957). Inventarium över Ritningar, Böcker och Handlingar, Konstruktionskontoret tillhöriga.
Avskrift av förteckning på amiral af Chapmans efterlämnade handlingar, upprättad 1810.
Handskrivet brev från F H af Chapman till Bogeman daterat 15 februari 1798.
Tal om de förändringar, som örlogsskepp undergått, sedan kanoner började på dem nyttjas, hållet för Kongl Vetenskapsakademin vid Presidi nedläggande den 25 juli 1770 av Fredrik Chapman, skeppsbyggmästare vi Kongl Örlogsflottans (bibl. acc 8974).
Fullmakt för Anders Fornell att vara Kvartersman på Kongl Skeppsvarvet, undertecknat Carlskrona den 5 januari 1789 Fred. H af Chapman. Utdrag ur av vad framlidne Vice Amiralen Fr. H. af Chapman själv låtit skriva om sin levnad (bibl. acc 6659).
Publikation om Chapman med anledning av 200-års minnet av Architectura Navalis Mercatorias utgivning. Kopior av 2 st anteckningsböcker från Djurgårdsvarvet 1772.
Karaktärstolkning av Chapman med ledning av hans handstil, utförd av kapten Pererik Lindahl 1971. Underlag till publikation om Chapman till 250-årsminnet av hans födelse, utgiven av Marinmuseum 1971. Kopia av VD:s å Karlskronavarvets tal vid Chapmans grav å Augerums kyrkogård den 9 september 1971. Förteckning på de inventarier och möbler som komma att åtfölja handeln av Skärva och Trantorp, kopia efter avskrift i Blekinge museum.
Fredrik Henrik af Chapmans Minnen, xeroxkopior från Kungl Biblioteket.
Chapmanska arbetsplanen 24 juni 1797. Chapmanbostället, plan för yttre underhållsarbeten.
Chapmans gravmonument, kopia.
 
51740ACTA 5 Överintendenten och arkitekten Fredrik Blom:
Meritförteckning efter egenhändiga anteckningar över Fredrik Blom. Född i Carlskron den 24 januari 1781, död i Stockholm 25 september 1853 (efter avskrift av originalet i KrA).
Griftetal över Kapten Paul Rumph (kopia) 1740.
Brev till Häradshövding Herr A Ulrich
 
61847 – 1859ACTA 6
Professor Carl Magnus Fürsts memoarer begagnade vid studier för Kungl Flottans Sjukhus i Karlskrona, 1847-1859.
 
71789 – 1801ACTA 7 Nils Gustaf Rääf:
Särtryck ur Föreningen Gamla Karlskronas årsbok 1956. Nils Gustaf Rääfs brev till C C Gjörwell 1789-1801, utgivna och kommenterade av Bengt Utterström, samt korrektur till brevsamlingen.
 
81780 – 1885ACTA 8 Reseberättelser m.m.
Carl August Ehrensvärds resa till Italien 1780-1782, maskinskriven kopia från KrA.
Ett litet axplock om färden med Vanadis 1883-85, fotostat av handskrift.
Ämbetsrelation över den under år 1818 mig anbefallda resan till Amerika och de Förenta Staterna, av överstelöjtnant Axel Klinkowström.
Handskriven odaterad beskrivning av: amerikanska klipperskeppet The Monarck of the Sea, engelska mörsarebåtarna, engelska ångkanonslupen Beagle, fransyska flytande batterier, engelska flytande batterier, bageriet i Valetta, brödbakning m.m.
Rapporter från oktober, november och december 1862 från premiärlöjtnant V Gerling, avskrifter.
Utdrag ur kapten Ehrenstams berättelser över resa i England och Frankrike 1842, avskrifter.
Reseskildring från England 1826 av sekundlöjtnant Aug. Olivencrona, (bibl. acc 2319) avskrift.
PM om engelska ångfartygen av kapten A C Carlsund 1826, (bibl. acc 2319) avskrift.
Rapport från löjtnant Hallström 1835.
3 brev från löjtnant A d´Ailly september, oktober och december 1862.
Rapport från Englandsresa daterad 14 februari 1883 av H Lilliehöök, avskrift.
Greve von Platens rapport om sin resa i England 1852, avskrift.
Aktuellt minne från fregatten Vanadis världsomsegling, Från Karlskrona till Lissabon 1883, maskinskriven. Samt foto på sånggrupp från 1880-talets Karlskrona, prins Oskar vid tiden för världsomseglingen, skeppsprästen Immanuel Kiellman-Göransson och förste eldare n:o 44 "Agge" Wireen. KrA
 
91742 – 1947ACTA 9
Formulär till kontrakt för anställning av utländsk personal, år 1742.
Utnämningsfullmakt för medicine doktorn och kirurgie magistern P F Apelqvist, år 1845.
Utnämningsfullmakt för medicine licentiat och kirurgie magistern Marcus Erik Forssberg, år1861.
6 st pass utfärdade under åren 1815, 1827, 1853, 1856 och 1865:
Pass för sekundlöjtnant G J Hellén, 1827, löjtnant J W Ramfaÿs resa till Karlskrona 1815 (bibl. acc 4264), timmerman Gab. Bohlin 1856, torparen Pehr Håkansson 1856, fången carl Fredrik Bäckelin 1865, kronoarbetskarlen Carl Fredrik Bäckelin 1865, Avskedspass för Carl Fredrik Bäckelin 1863.
Pass utfärdat för fru Anna Blixt 1880.
Betyg för marinsoldat Johan Lind 1873, och avskedspass för A Göransson 1872.
Utdrag ur varvsordningen år 1884 (bibl. acc 3033) och 1914.
Kontrakt mellan stationsbefälhavaren för Kungl Flottan i Karlskrona och private maskinisten W Svensson, 1873.
2 liggare för legitimationskort innehållande foto av en del av flottans officerare som tjänstgjort i Karlskrona mellan juli 1942 - januari 1947.
Avskedspass, enrolleringshandlingar och div. handlingar från 1700-1800 talen.
Enrolleringshandlingar för Tomas Tomasson till kopverdibåtsman, 1792.
Transumt ur Kungl Majt:s Legostadga 1805 gällande ordinarie lotsen Olof Berggren.
Kvitto på rekommenderat brev 1769.
Intyg på att båtsmannen 145 A Rasmusson Märsfall och båtsmannen 137 Måns Nilsson Tingberg är otjänliga till tjänst. Enrolleringshandlingar för nr 7 Johan Görnberg på livstid 1787, samt tryckta förmåner vid enrolleringen.
Handskrivna brev mönstringsprotokoll, avskedsbevis m.m.
 
101679 – 1813ACTA 10 Akterspegelsornament m.m.
10 st brev från Augustin Ehrensvärd till löjtnant Felleråren 1679, 1770, 1771 och 1772.
3 st memorial, 1 rörande Lyckeby bros reparation 1795, 1 rörande kanonbäddars färdigställande 1811 och 1 rörande inhängnad och bevakning av fastigheter1802.
Originalritningar av akterspegelsornament till linjeskeppen: Ömheten, Äran, Försiktigheten, Dristigheten, Manligheten, Enigheten, Sägren och Godt Samvete, 1780.
Originalritningar av akterspegelsornament till fregatterna: Bellona, Minerva, Fröja, Thetis, Camilla, Galathe, Euridice, Ephigeni, Arsene, Kärleken och Vällusten, 1780.
Anteckningar rörande befästningar och deras försvar. Undertecknad i Stockholm 12 februari 1796 A Ehrensvärd (bibl. acc. 8389).
24 st kopparstick av Pierre Ozanne, fransk skeppsbyggare vid örlogsvarvet i Brest (1737-1813).
Fotograferade brev med uppgifter om galjonsbilderna, skisser samt avskrifter av brev.
Skiss på akterstävsornament, odaterat.
 
111831 – 1876ACTA 11 Verktyg:
Fotostatkopior på diverse verktyg jämte beskrivning på danska.
Förteckning på verktyg varmed timmermännen å Örlogsvarvet skulle vara försedda, 1831, 1873,
1876.
Förteckning på tunnbindareverktyg, 1859.
 
121806 – 1944ACTA 12 Segel, segelduk, flaggor m.m.
Förslag till olika sorters segel för diverse fartyg, åren 1819-1877.
Uppgifter från Segelmakareverkstaden rörande segel- och flaggsömnad rörande olikafartyg, t ex tillverkning av den impregnerade segelduken.
PM om hur dukar ska sys med hålsöm eller plattsöm m.m.
PM om kostnad av duk till kojer i olika bredder.
Uppgift på en segelmakaregesälls förtjänst 1944.
Uppgift om briggsegel för Nordenskjöld.
Segel till korvetten Svalan.
Förteckning på nya lotschefsbåtens segel.
Åtgång till galeasen Tärnans segel m fl.
PM rörande korvetten Najadens segel.
Uppgifter om segel till Carl XIII, Orädd, Försiktigheten, Valkyrian m fl.
Ritningar och beskrivningar till flaggor, signalflaggor och vimplar, åren 1815-1840.
Diverse handlingar rörande den Gibsonska segelduken åren 1831-1846.
Diverse handlingar rörande segelduk.
Bestämmelser för franska segelduksleveransen 1843.
Kod för signalflaggorna, ur internationella signalboken.
Kungl Maj:ts nådiga stadga och kungörelse angående beskaffenheten av de flaggor och kännetecken, som utmärka värdigheten och befälsgraden å Kungl Maj:ts flottor, given högkvarteret Greifswald den 1 maj 1806.
Historische Vlaggenkaarte, tryck
 
131724 – 1873ACTA 13 Gamla dockan:
Förteckning som visar år, månad och dag när Örlogsflottans större och mindra fartyg varit till reparation i dockan, from år 1724. Original + kopia.
Förteckning på skepp, fregatter och kutterbriggar som varit i reparationsdockan from 1790 tom 1807, kopior.
Förteckning på de fartyg som varit insatta i gamla dockan för reparation from 1789, original + kopior.
Diverse skrivelser angående olika fartygs intagande i gamla dockan för reparation, besiktningar m.m. under åren 1790-1873: jakten Amadis 1807, fregatten Bellona 1807, fregatten Camilla 1802, skeppet Dristigheten 1802 och 1805, skeppet Fredericus Rex 1795, fregatten Fröja 1801 och 1806, skeppet Försiktigheten 1845, fregatten Galatea 1801, skeppet Göta Lejon 1801, fregatten Hector 1793, kanonbåten Hogland 1873, kutterbriggen Husaren 1800, lastdragaren Jägaren 1794, briggen Nordensköld odaterad, skeppet Kung Gustaf III 1790, skeppet Kung Gustaf IV Adolf 1810, hemmema Styrbjörn 1802, skeppet Tapperheten 1801, fregatten Ulla Fersen 1800 och 1802, skeppet Wasa 1800, 1803 och 1825 samt skeppet Wladislaff 1807. Handlingar som berör flera fartyg på samma ark.
Diverse skrivelser som berör byggnader och personal.
 
141793 – 1883ACTA 14 Divers skrivelser:
Noter och resolutioner från 1868-1883 angående personal och arbete på varvet.
Avskrifter och transumter:
1. brev till Generalintendentsämbetet från J Raab, angående betalning för transport 19 november 1793.
2. ödmjukt memorial ang. hemliga ritningar,undertecknad A F Rosensvärd 3 mars 1799 samt resolution i samma ärende signerad A J Wrangel, C F Ameén m.fl. 1797.
3. transumt ur Kungl brev av den 15 juli 1794 till kapten mekanikus Lidström ang. inlämning av stats rekvisitionsförslag.
4. skrivelse ang. återlämnandet av material från skeppet Hiorten 13 november 1797.
5. brev till herr viceamiralen, kommendören och riddaren af Chapman ang. extrahjälp vid byggandet av linjeskepp, 6 mars 1797 A J Wrangel, O H Nordenskjöld.
6. skrivelse ang. leverans av tegelsten till varvet från viceamiralen, kommendören och riddaren av Kungl Svärdsorden H Nordenskjöld, 3 oktober 1798 C F Ameén.
7. ödmjukt memorial ang. ved och ljus till varvskontoret och de som bebor Kronans hus i Karlskrona, undertecknad Adolph Hallengren 1798 samt 3 bifall undertecknade Ameén, Wrangel samt en otydbar.
8. skrivelse till stationsbefälhavaren ang. förändrad beklädnad för Sjömanskårens eldare, Hantverks- och Minörkompanier samt stämpling av kronobeklädnadspersedlar, 1 mars 1895 Louis Palander.
9. skrivelse till Mariningenjördepartementet med anhållan om förhållningsböcker, 15 september 1876 A Thörn, kompanichef.
10. order om inställelse för mönstring för underofficerare, Ingenjörsdepartementets kontor 14 april 1876 G W Svensson.
11. not om inställelse för provtur med ångkranpråm nr 1, 8 april 1876 med svar undertecknat Karlskrona 20 april O Hult.
12. skrivelse till chefen för Mariningenjördepartementet med anhållan om utdrag ur kunskaps- och straffrullan samt förhållningsböckerna för namngiven personal. Carlskrona 7 april 1876 A Thörn kompanichef
13. not till herrar departementschefer att manskapet vid Eldare- och Hantverkskompaniet är befriat från inställelse till havstjänstgöring. Carlskrona 19 april 1876 M Hallström
14. påminnelse till chefen för Ingenjörsdepartementet att inkomma med skrivelser. 18 april 1876 A d´Ailly
15. kvittenslista för nya Varvsordningen och Instruktion för Varvspolisen. 1876
16. ansökan om tillstånd för in- och utpassering av namngiven personal. Carlskrona Mariningenjördepartementet 29 april 1876 G W Svensson
17. skrivelser Kungl. varvschefsämbetet i Karlskrona ang. leveranser till varvet av stycken. Stettin den 11 juli 1876 Friedrich Pole
18. skrivelse till chefen för mariningenjördepartementet med anhållan om att uppsagda daglönarelämnar in sina verktyg. Karlskrona den 10 maj 1876 samt kvitton på verktygen undertecknat av C Worin 1876
19. transumt ut skrivelse till kung Oscar ang. underhåll av fartyg och båtar samt löner. Stockholms slott 17 december 1876
20. anhållan till Mariningenjördepartementet om tillverkning eller upphandling av material till materialförrådet. 2 oktober 1876 J H Aspegren
21. skrivelse till herr varvschefen från Stationskrigsrätten i Karlskrona den 11 december 1876 ang. arbetet på Kungl. flottans nya exercisbyggnad, samt utdrag ur protokoll. Innehåller även ett par blyertsskisser. Carlskrona den 9 december 1876 Wittbom
22. skrivelse till Räkenskapskontoret ang. svar på infordrade uppgifter från varvschefen ang. virke från Mariningenjördepartementskontoret. 2 augusti 1876
23. skrivelse/kvittenser på till Mariningenjördepartementet tilldelade ex av Reglemente för flottan del 1, 2 och 3. G W Svensson 11 januari 1876, 2 ex
24. kallelse för samtliga ordinarie månadslönare till sammanträde i Mönstersalen angående löneökning på särskilda villkor. Mariningenjörkontoret. Carlskrona 18 januari 1876
25. kallelse till möte i Gratialinrättningen för änkor och barn efter jungmän och daglönare vid Timmermans- och Hantverksstaten. Carlskrona19 januari 1876 på befallning M Hallström
26. skrivelse till chefen för Mariningenjördepartementet ang. kurser för maskinistavdelningen. Stockholm 21 januari 1876 Gjerling
27. skrivelse till chefen för Ingenjördepartementet med krav om insändande av meritförteckningar. Stockholm 7 februari 1876
28. skrivelse till chefen för Ingenjördepartementet ang. ritning för anbud på kanonbåtsbyggande. Stockholm 9 februari 1876 A d´Ailly
29. skrivelse till chefen för mariningenjördepartementet med anhållan om utdrag ur kunskaps- och straffrullan för underofficerare. Carlskrona 12 juni 1876
30. skrivelse med order till mariningenjörerna Grahn och Hult att biträda chefen för stationens under befälsskola. Carlskrona 19 februari 1876 G W Svensson
31. fördelning av manskapet vid det nybildade 1:a Eldare- och Hantverkskompaniet. Carlskrona 23 februari 1876 Alexis Petersén
32. skrivelse till chefen för Mariningenjörsdepartementet rörande ånghammarsmedjans ångpannas reparation. 6 mars 1873 G W Svensson
33. skrivelse till chefen för Mariningenjörsdepartementet rörande inkvartering. Carlskrona 11 mars 1873 Berghman
34. skrivelse till Stationsbefälhavaren rörande lån av modell till hjulen å rälvägsvagn på Stumholmen. Carlskrona 2 mars 1873 C Björkman stadsingenjör. Bifall undertecknat Emil Rääf
35. order rörande spårvagnars hanterande. Carlskrona 1 juni 1875 M Hallström
36. order rörande tillhandahållande av div. fartyg. Carlskrona 7 juli 1873 J Osterman
37. reversal ang. ångfartyget Walkyrians återlämnade effekter. Carlskrona 13 januari 1876 W Rylander, förrådsassistent
38. not – att mariningenjörerna Hult och Ringström ska infinna sig vid besiktning av pumpmaskinen för nya dockorna. Carlskrona mariningenjördepartement 3 augusti 1876
39. fraktsedel från Kungl. Skeppsvarvet i Carlskrona till Malmö järnvägsstation rörande 1 låda porslin. 17 augusti 1876
40. ödmjukaste anmälan rörande det skick mörsarefartygen är i, samt deras förbättrande. Nya varvet 10 mars 1825 J S Sydow
41. skrivelse till befälhavande amiralen ang. kuggplåtar till lavetthjul samt resolution om återlämnande av pjäser. Carlskrona 12 juli 1873 C A Ulner kapten och kvartalsbesiktningschef
42. skrivelse till varvschefen ang. gesällen vid bälgmakareverkstaden att ha ansvar för uppbörden. Carlskrona 9 februari 1838 Wallenstrand samt svar därpå
43. ödmjuk rekvisition av personal till murnings- och timmermansarbeten vid Mekaniska departementet. Carlskrona 30 april 1838 Wallenstrand,
44. skrivelse till befälhavande amiralen att kapten mekanikus Kronberg ska få återta kompanichefsbefattningen över 4 timmermans- och hantverkskompani. Carlskrona Mekaniska departementets kontor 30 augusti 1841 Wallenstrand med bifall
45. not – från befälhavande amiralen rörande kronoarbetskarlarna. 5 februari 1844
46. not – från Varvschefens kansli ang. ej i tid inlämnade journalen. Carlskrona 26 oktober 1857 Konstruktionsdepartementets kontor A H Couleur
47. skrivelse från befälhavande amiralens kansli ang. särskild ersättning. 4 april 1848
48. not – från Konstruktionsdepartementets chefskontor ang. noggrannare kontroll av material. 12 februari 1858 A H Couleur
49. skrivelse ang. förändring av däckade kanonslupar. Göteborg 2 oktober 1847
50. skrivelse om översänt fribrevskort. Stockholm Kungliga mariningenjörstatens chefs expedition 3 september 1873 A d´Ailly
51. brev till överstelöjtnanten och riddaren J. F. Byström ang. placering för utbildningen av sjöofficerarna, förhoppningsvis i Karlskrona. 2 september 1865
52. brev till varvschefen ang. utsedda uppbördsmäns resa till Göteborg. 2 juli 1808
53. ödmjuk berättelse över förrättade arbeten vid mekaniska departementet för februari månad 1809
54. ödmjukaste memorial. Förteckning över det manskap av Blekinge bataljon, som anmält sig till diverse hantverksarbeten vid skeppsvarvet. V von Essen bataljonsbefälhavare och ryttmästare Carlskrona 8 februari 1809
55. skrivelse ang. anhållan om bogspröt till ett engelskt fartyg. 14 juli 1809 M Palmqvist vice amiral
56. ödmjukt memorial ang. arbetskarlarnas klädtvättning. Carlskrona 12 april 1810 M Hjelm kompanichef
57. behållning av material i Metallgjutareverkstaden i början av februari 1810
58. ödmjukaste memorial från Ronneby Sockerbruksägare att få gjuta en blyplåt som beklädnad för kittlarna. Ronneby 25 juli 1815 Lindeqvist
59. Kungl. Majt:s och Kronans tomtinnehav. Odaterat
60. ödmjukt memorial rörande besiktning och inventering av mudderpråm. Carlskrona 2 september 1817 J Lindegren
61. skrivelse rörande rekvisitioner för utbetalning av löner vid Mekaniska staten. Carlskrona 12 januari 1818 C G Lagerstråle
62. ödmjukt memorial ang. hur förhindra arbetskarlars olovliga handel med stadens folk i logementen. Carlskrona 30 november 1818 M Hjelm samt svar undertecknat AP Wallenstrand
63. skrivelse till Kommendantämbetet i Carlskrona, styrelsen för fängelser och arbetsinrättningar önskar besked om hur och var arbetskarlarna inkvarteras. Stockholm 19 augusti 1825
64. förteckning över de chefer som för ständiga poster eller med särskilt tillstånd bo på stället. Odaterat
65. utnämning av överlöjtnanten, överadjutanten och riddaren Lagerstråle till ledamot i den kommitté som under varvsamiralens bortavaro bestrider hans befattning. Carlskrona 24 augusti 1806 Joh af Puke
66. skrivelse ang. ordningsföljd för instundande inventarieuppbörd. Carlskrona 19 december 1806 Rudolf Cederström
67. skrivelse om avsändande av kasserade möbler. Carlskrona 7 augusti 1807 Rudolf Cederström
68. PM om befordring av muraregesäller. Odaterat
69. skrivelse till varvsamiralen rörande hemtransporterade trupper från Rügens inkvartering. Carlskrona 21 september 1807
70. önskemål om insättande av den av överstelöjtnanten och riddaren Lidströmer uppfunne väderväxlingsmaskins i chefsskeppet m fl. fartyg. Carlskrona 27 maj 1808 Rudolf Cederström. Remitteras till major mekanikus Wallenstrand för åtgärd
71. ödmjukt memorial ang. insättning av kompasser på fartyg. Carlskrona 3 oktober 1806 J Fagerström
72. ödmjukt memorial ansökan om traktamente efter skogsbesiktning i Kronobergs län av Henric Ringheim. 13 januari 1806 med bifall undertecknat av Rudolf Cederström
73. order att tjänstgörande generaladjutant skall bevista all lossning av varor som för Kronans behov upphandlade äro. Carlskrona 2 september 1805 Rudolf Cederström
74. ödmjukt memorial till Konstruktionskontoret och varvsamiralen att låta garva nykomna kohudar så att tillverkningen av sprutslangar och sugare kommer igång. Carlskrona 27 juli 1805 Georgsson
75. ödmjukt memorial från Konstruktionsdepartementskontoret med önskemål av en nyckel till inventariekammaren på grund av slarvig inventering vid fartygens avtackling hösten före. Carlskrona 4 november 1805 L Klinteberg samt avslag från ekipagemästaren undertecknat J Fischerström den 11 november 1805. med sigill
76. ödmjukt memorial från Konstruktionskontoret till varvsamiralen med önskemål om fler timmerbåtsmän och paradbåtsmän. Carlskrona 9 november 1805 Klinteberg
77. svar på föregående begäran undertecknad Rudolf Cederström 31 dec. 1804
78. skrivelse ang. transport av sparr till Stralsund med skonerten Flundran. Carlskrona 20 augusti 1804 Rudolf Cederström
79. ödmjukt utlåtande från kapten mekanikus A P Wallenstrand ang. för få murare inför det arbete som ska verkställas. Carlskrona 28 april 1804
80. skrivelse – anmälan om inventering i de olika verkstäderna. Carlskrona 20 december 1804 Rudolf Cederström
81. ödmjukt memorial, önskemål om inköp av mer svavel till arbetena vid donjongsverket på Drottningskär. Carlskrona 3 oktober 1803 Rudolf Cederström med svar 4 oktober.
82. ödmjukt memorial förfrågan om inventarie timmerman på fregatten af Chapman. Carlskrona konstruktionskontoret 8 juli 1803 M Hjelm
83. ödmjukt memorial, anhållan om upphandling av blyvitt, silverglitt och såpa m.m.Konstruktionskontoret 16 september 1803 M Hjelm
84. skrivelse – då 18 man båtsmän avmönstrar fregatten Sprengporten och återgår till Göteborg önskas andra båtsmän. Carlskrona 21 april 1803 Sjöblom
85. ödmjukt memorial ang. tillsättning av personal till förrättning. Konstruktionskontoret 20 oktober 1803
86. memorial ang. besiktning av hemgående båtsmän på grund av utbredd venerisk smitta. Carlskrona 22 maj 1802 O N Billing
87. ödmjukt memorial ställt till Kungl. kommittén rörande årets projekterade muddringsarbeten på varvet. Carlskrona 20 maj 1802 Carl Justeen med svar undertecknat C F Ameén m fl
88. ödmjukt memorial, hemställan om inköp av röd färg. Carlskrona 31 maj 1802 AP Wallenstrand
89. skrivelse från Kungl. kommittén ang. sjötransport av div. persedlar från Stockholm till Karlskrona. 22 september 1802 C A Ameén
90. ödmjukt memorial ang. packning av handlingar m.m. för sjötransport till Stockholm. Carlskrona 23 juni 1802
91. ödmjukt memorial ang. överblivet järns smidande i Lyckeby smedja. Karlskrona konstruktions- varvs- och artillerikontoren 13 april 1802
92. ödmjukt memorial att timmermän må biträda med skogskörslor. Carlskrona 18 januari 1802
93. skrivelse till Amts krigsrätten ang. nödiga rum i nya kasernbyggnaden. 30 augusti 1801 Joh af Puke
94. ödmjukt memorial rörande gamla träkolskjulets olämplighet på grund av eldfara och önskemål om att bygga ett nytt kolskjul av gråsten på annan plats. Carlskrona 23 maj 1801 Karl Jurteen
95. ödmjukt memorial instruktion till varvschefer att i maj eller juni utföra generalbesiktning. Carlskrona 9 juni 1801 Karl Jurteen
96. resolution som beordrar smedgesällen Jacob Svensson att byte arbetsställe från konstruktionsdepartementet till mekaniska detaljen. Carlskrona. 3 augusti 1801
97. order om förflyttning av Anders Andersson. 26 februari 1801
98. ödmjukt memorial rörande insamling av tappat järn, spik m.m. i spån. 10 februari 1801 svar undertecknat av Rudolf Cederström
99. transumt ur skrivelse ang. utbetalning av löner. 17 november 1801
100. skrivelse ang. brobyggare Bergström att användas som extra kvartersman vid behov. Carlskrona 26 februari 1801 Lidströmer
101. ödmjukt memorial att order ges till kvartersman Jonas Lundgren att medfölja till Pommern. Carlskrona 5 november 1801 med bifall undertecknat Karl Jurteen
102. ödmjukt memorial hemställan om att få tillstång till eventuellt köpajollar. Carlskrona 27 mars 1801 Karl Jurteen, med svar om undersökning av saken
103. ödmjukt memorial ang. behov av mer linolja, blyvitt m.m. för flottans behov. Carlskrona 9 mars 1801 Rudolf Cederström
104. ödmjukt memorial med önskemål om att espingebyggare Andersson får tjänst som skrivare. Carlskrona 18 februari 1801 Rudolf Cederström
105. ödmjukt memorial ang. förflyttning av en smed från grovsmedjan till rustkammaren. Carlskrona 23 februari 1801 Rudolf Cederström
106. skrivelse rörande byte av auditör samt överlämnande av handlingar i detta ärende. Carlskrona 2 augusti 1800 Rudolf Cederström
107. ödmjukt memorial med önskemål om lås bodar och dörrar efter inventering. Carlskrona 18 mars 1800 Hammar, med svar
108. ödmjukt memorial skrivelse rörande linolja och färg. Carlskrona 19 april 1800 Rudolf Cederström
109. ödmjukt memorial ang. inkvartering för överstelöjtnant Rahms volontärkompani. Carlskrona 25 september 1800 J Fischerström med 3 svar
110. ödmjukt memorial med önskemål om helt indragna besiktningar. Carlskrona 30 september 1800 Fischerström. Med bifall
111. ödmjukt memorial anmälan om behovet av mer beck, läder och harts till byggnadsförrådet. Konstruktionskontoret 26 november 1800, 2 ex
112. ödmjukt memorial anhållan om inköp av beck samt guld till målareverkstaden. Konstruktionskontoret 3 oktober 1803 med svar
113. ödmjukt memorial rörande rundhulten på Illerim som var ruttna och obrukbara vid fregattens försäljning. 4 december 1800 samt svar med avslag undertecknat G F Ameén
114. skrivelse ang. kassationsbesiktningar, besiktningar och inventeringar å flottan tillhöriga effekter, med underrättelser och formulär. 29 januari 1800
115. skrivelse ang. material som lagrats på andra ställen, att de borde införas och användas på varvet. Carlskrona 14 oktober 1799 Klas Wachtmeister m flera
116. ödmjukt memorial på grund av ändrad tjänst önskas avinventering av material. Carlskrona 11 december 1799
117. kallelse till sammanträde 11 oktober 1799, rörande underofficerare som kommenderas till officerarnas biträde och journalernas förande. 8 oktober 1799
118. skrivelse till herrar konstruktionsofficerare gällande timmermäns och hantverkares lättja, oskicklighet och försummelse. Carlskrona 21 novembe 1799 R Cederström
119. skrivelse som behandlar slopvirke, aska m.m. 1884 (skadat) H A Grahm
120. skrivelse till varvschefen ang. underhåll på byggnaderna. 1 december 1849
121. PM till en tjärpanna. 17 maj 1808
122. skrivelse som noggrant behandlar vikten av kontroll och översyn av flottans tillhörigheter. Carlskrona Peter G Lagerstråle 13 maj 1812
123. Anhållan om att få köpa överblivet glas till gällande pris. Carlskrona 5 maj 1806 G Pettersson handlare
124. Skrivelse ang. upphörande av leveranser. Carlskrona 6 december 1807
125. generalorder av den 21 april 1801, angående att iakttaga vid fientligt anfall
126. Kungl. Majt:s nådiga instruktion till kommendanten i Carlskrona, given Stockholms slott 1 mars 1796, Carl
127. sid 1-8 personalärenden 1849-1861 ang. uppmuntran för arrestanter
sid 22 skrivelse som anger hur man ska förfara med båtsmän som hemförlovas med anseende på material och ersättning. Carlskrona 10 april 1848 Carl Nordenskjöld
sid 23 skrivelser ang. 6 st smeder på extra stat för konstruktions-departementet. Stockholm och Karlskrona mars 1850
sid 24-25 skrivelse ang uppmuntringspeng för arrestanter. Mars och maj 1850 E Sasse
sid 26-27 not ang försiktighetsmått och utrustning av verkstäder. Karlskrona 25 juli 1850 O H Ulner
sid 28 skrivelser som kräver mer noggrannhet från uppbördsmännens sida. Carlskrona 1 oktober 1850 O A Gyllengranath med 2 svar undertecknade Jacobsson och M A Gynther
sid 29 skrivelse ang sotning i eldstäder inom varvet. Carlskrona Konstruktionsdepartementskontor 20 januari 1851 MA Gynther
sid 30 skrivelse ang materials uttagande från förrådet. Carlskrona 27 februari 1851
sid 31 skrivelse ang kontering av upphandlingar. Carlskrona 17 mars 1851 Gyllengranath och skrivelse ang särskilda journaler för varje nybyggnad. Carlskrona 19 mars 1851
Sid 32 skrivelse ang uppmuntran för arrestanter
Sid 33 note ang visitering av manskapet vid utpassering. Carlskrona 5 juli 1851 O H Ulner
Sid 34 skrivelse från varvschefens kansli ang kommendering av maskinistlärlingar. Carlskrona 3 juli 1851 OH Ulner
Sid 35 skrivelse från Konstruktionsdepartementets chef med anhållan om uppmuntringspeng för arrestant. Carlskrona 30 april 1851 A d´Ailly och 1 juni 1852 undertecknad E Sasse
Sid 37 skrivelse ang filar från Eskilstuna manufaktori. Stockholm 8 oktober 1852 C Lundqvist, Joh af Puke med flera
Sid 38 skrivelse från varvschefens kansli ang påskrift av dokument. Carlskrona 25 november 1852 A J Carlander
Sid 39 skrivelse till varvschefen ang filar från Eskilstuna. Stockholm 12 november 1852 Joh af Puke, Lilliehöök m.fl.
Sid 40 skrivelse till varvschefen ang upphandling av filar från Eskilstuna. Stockholm 19 november 1852 Joh af Puke, Lilliehöök m.fl.
Sid 41 skrivelse till befälhavande amiralen ang ångfartyget Valkyrians besiktningsresa. Karlskrona varvschefens kansli 11 december 1852 A J Palander
Sid 42 skrivelse till konstruktionsdepartementets chef ang uppmuntring för arrestanter. Carlskrona 28 december 1852 E Sasse
Sid 43 skrivelse ang eldvakt för verkstadsarbeten. Varvschefens militärexpedition 7 november 1853 A Palander
Sid 44 skrivelse till konstruktionsdepartementets chef ang uppmuntringspeng för arrestanter. Karlskrona 28 november 1853 E Sasse
Sid 45 note rörande veckorapport om arbetets fortgång. Carlskrona 22 januari 1854 A H Couleur
Sid 46 skrivelse till konstruktionsdepartementets chef ang uppmuntring för arrestanter. Karlskrona 15 september 1854 A d´Ailly
Sid 47 note ang upprättande av eldvakt på varvet. Carlskrona 8 maj 1855 A Palander
Sid 49 skrivelse instruktioner för uppbördsmän och mästare att läsa efter avskrivningar. Carlskrona 16 juli 1855 A d´Ailly
Sid 50 skrivelse ang hämtning av spån. Carlskrona 20 juli 1855 A Palander
Sid 51 skrivelse ang visitering av eldvakt. Carlskrona 21 juli 1856 A Palander
Sid 52 note ang mottagning av sjuka vid Laboratorieholmens sjukhus. Varvschefens kansli 14 augusti 1857 Printzensköld
Sid 53 skrivelse som säger att läkare finns i sjukreserven och kan tillkallas. Varvschefens kansli 18 augusti 1857 Printzensköld
Skrivelse till varvschefen ang stenkol för varvets behov. Carlskrona 21 mars Printzensköld
Note till befälhavande amiralen ang praktik på varvet för skeppsgossar. Carlskrona 1863
Skrivelse till befälhavande amiralen ang kostnader för rep och underhåll av de fartyg som ligger vid varvet. Stockholm 27 mars 1863 Lilliehöök m fl
Skrivelse ang reparation av fregatterna Vanadis och Norrköping. Carlskrona 21 mars 1863
Skrivelse från varvschefens kansli ang middagsparaden. Karlskrona 22 januari 1864 Printzensköld
Order till middagsparaden. Karlskrona mekaniska departementschefskontor 5 februari 1864 J Byström
Skrivelse ang månatliga inventeringar. Carlskrona varvschefens kansli 22 mars 1864 Printzensköld
PM ang tjocklek vid tillverkning av mässingsplåt. Skultuna Aktiebolag 6 februari 1864 R Ernberg
Transumt ur gällande förändring av Kungl. brev av den 29 juni 1864
Skrivelse från varvschefens kansli rörande extra smedgesäller och avsaknad av medel till deras lön. Carlskrona 18 juli 1864 Printzensköld
Note ang marinsoldaters uppställning i portarna vid avringning för dagen. 2 september 1864
Skrivelse från varvschefens kansli ang uppsägning av 5 smedgesäller. 8 februari 1865 Printzensköld
Note rörande journalföring vid arbetet i och på vattenledningen på varvet. Carlskrona varvschefens kansli 10 mars 1865 Printzensköld
Transumt ur skrivelse till befälhavande herr amiralen rörande fakturering av räddningsmaterial till Räddningsväsendet. Carlskrona 17 juli 1865 Ture Aleman.
128 Noter och resolutioner från 1868 års början (avskrifter):
Skrivelse från ingenjördepartementet rörande anmälan till dykeriutbildning. Karlskrona 16 juni 1868 H Gjerling
Note + skrivelser ang månadsrapporter rörande ångkorvettens (Balder) nybyggnad och arbeten
Skrivelse till varvschefen ang skeppsgossar som vill arbetspröva med järn- och metallarbeten. Karlskrona 30 april 1870 Rosengren chef 2:a skg komp
Note med påminnelse om att följa tidigare givna note vid avringning. Varvschefens militärexpedition 24 maj 1870
2 skrivelser om arbetsbeting från juni och augusti 1871 undertecknade av Gjerling
Skrivelse ang löner för ordinarie stat timmermans- och hantverksstaten vid helgdagstjänstgöring. Med svar undertecknade Alexis Petersson 3 december 1872 . 2 ex
cirkulärorder från varvschefens militärexpedition den 28 februari 1873 ang in- och utpassering vid på- och av ringning. Krusenstierna
Kallelse till möte i Mönstersalen rörande Gratialkassan. 14 januari 1874 M von Krusenstierna. Note upprop till inspektion av brand- och sprutmaterial. 19 juni 1874 C I Cedergren
Skrivelse till varvschefen ang arbetspremier för straffångarna. Karlskrona 4 juli 1874 P W Luthander
note ang avringning inför kungabesök på varvet. Karlskrona mariningenjördepartemente 4 augusti 1874 N Gjerling
underrättelse att berörd personal ska infinna sig vid nya dockan klädda till parad vid kungabesöket. Mariningenjörkontoret 5 augusti 1874 C J Cedergren
anmälan till varvschefen att stationens brandredskap är i tjänstbart skick. Carlskrona ekipagekontoret 25 juli 1874 A Fischerström
order på förekommen anledning, vid spårvagnars förflyttning skall största försiktighet iakttagas. Konstruktionskontoret 1 juni 1875 Alexis Petersson
Kallelse till möte för underofficerare, maskinister och mästare vid hantverks- och maskiniststaten i mönstersalen lördagen 16 oktober för att utse 4 deputerade. Mariningenjörkontoret 14 oktober 1875 C J Cedergren
Order om att där belysning behövs och ej gasledning finns, fåt enbart ljus i lanterna användas. Carlskrona 18 januari 1876 Hallström
Note om inlämning av arbetsrapporter. Carlskrona mariningenjör-departementskontor 26 april 1876 G W Svensson
Note på- och avringningstabell. Mariningenjördepartementskontor 8 mars 1876 C J Cedergren
Note ang omkvittering av instrument på vissa arbetsposter. Mariningenjör-departementskontoret 22 juli 1876 O Grahm
Skrivelse till varvschefen med förslag om sammanslagning av arbetsposter för förenkling av redovisning. Mariningenjördepartementskontoret 28 juni 1876 H A Grahm med bifall
Note ang inventering pga sammanslagningarna. Ingenjördepartementets kontor 6 juli 1876 Grahm samt rapporter däröver
Note då varvschefen tillåter personalen att bada på angiven plats hålls portarna öppna längre efter avringning. Carlskrona 21 juni 1876 Grahm och Vallström
Skrivelse från varvschefens kansli ang särskilda bestämmelser för särskild uppbörd och persedlar. 1 mars 1877
Skrivelse från varvschefens kansli ang anmälan om justering av mått och vikter. 3 oktober 1877
Skrivelse till varvschefen rörande ångfartyget Vegas iståndsättning för expedition till norra ishavet, samt Skrivelse till departementschefer att redovisa kostnaderna härför omg. Maj 1878
Skrivelse från varvschefens kansli ang respekt för brandchef och eldsläckningsmaterial. Karlskrona 6 februari 1879 Emil Rääf
Skrivelse från varvschefens kansli med tillägg till skrivelse av den 8 januari mom. 5 ang stämpling eller märkning av Kungl. flottans tillhörigheter. 30 juli 1879 Ameén
Skrivelse från mariningenjördepartementets kontor ang iståndsättande av monitorerna Thordön och Tirfing. 2 juni 1877 G W Svensson
Skrivelse från varvschefens kansli 14 november 1881 ang tillverkning persedlar som inte är rekvirerade av uppbördsman och att det skall behandlas som om rekvisition funnits.
Skrivelse som fastställer beting för daglönare Lagerholm vid huggning av filar. Karlskrona 2 oktober 1884 F Ringström
Odaterad skrivelse om utpassering efter arbetets upphörande
Skrivelse till varvschefen den 30 mars 1881 ang allmän mönstring av sprutor, med bifall
Skrivelse om utlämnande av effekter sålda på auktion. Karlskrona 18 oktober 1879
Skrivelse från ingenjörsdepartementets kontor den 2 oktober 1883 ang olovlig frånvaro. H A Grahm
note ang användande av träkol i maskinverkstäderna. Carlskrona ingenjördepartements kontor 15 april 1882
Skrivelse med instruktioner om ny personal. Carlskrona 6 oktober 1883 O R Nordenskjöld
Samt några väldigt svårtydda skrivelser.
 
151796 – 1937ACTA 15 Diverse handlingar rörande fartygen 1796-1937
1.skrivelse från Ekipagekontoret ang änkefru Lovisa Holms beting för ljusstöpning. Carlskrona 26 juni 1844 C A Ulner
2.ödmjukt memorial rörande torkugnen vid kronobageriet. Proviantmagasinets kontor 12 januari 1835 U P Wihlborg
3.utkast till skrivelse om linjeskeppet Stockholms byggande. Odaterat
4.utkast till redogörelse över reparationer på ”fregatten” mellan åren 1812-1819. Odaterat
5.utkast till besiktningsinstrument över linjeskeppet Äran och fregatten Fröja upprättat av majoren och riddaren Sheldon samt departementsofficer
6.remissvar rörande ev. slopning av briggen Diana. 1829
7.utkast till skrivelse/remissvar ang kopparförhydning på fartyg. Odaterat
8.tabell över 1823 års stat, samt arbetsplan för reparationer, material. Carlskrona 3 april 1823 J M Malméen/Emil Rääf
9.förteckning över smedgesäller som arbetar på 30 kanonjollars nybyggnad. 8 december 1828 samt förteckning över dagsverken vid arbeten på 30 kanonjollars nybyggnad. 10 december 1828
10.underdånigt memorial ang tätning av fastager för eskaderns behov. Carlskrona 21 mars 1796 C Schveder
11.förslag till triangeltävlan mellan topparna. Odaterat maskinskrivet
12.erforderliga block och jungfrur till varje skepps tackling efter föregående proportioner. Odaterat maskinskrivet
13.brev som bl.a. berör kyrkans inkomster och en del utgifter, undertecknat ¾ 1829 Moberg
14.del av rundhults dimensioner till exercisbriggen af Wirsén enl. uppmätning. Odaterat
15.papperslapp med uppräknat dagsverken m.m. för arbete å kanonångslupen Hogland. Odaterat
16.skrivelse till varvschefen ang reparation av 5 st blixtsignallanternor. Ekipagekontoret 15 april 1844 C A Ulner
17.utkast till skrivelse som berör manskap som flyttar till Stockholm. Carlskrona 24 april 1817 L C Uhrlin
I ”mapp” märkt: diverse rekvisitioner samt justering av mått och vikter:
18. rekvisition av 50 famnar löståg till kruthusbyggnaden på Koholmen.
Carlskrona 20 maj 1800 Strömberg
19. rekvisition av tätningsmaterial, brädor eller vraksparr, till Stumholmen. Carlskrona ekipagekontoret 20 mars 1805 Fischerström
20. ödmjukt memorial angående önskemål om justering av mått och vikter. Carlskrona 17 mars 1807 G Schveder
21. rekvisition av våg och vikter från tillförordnad uppbördsman. Carlskrona 6 september 1808
22. anhållan om att få tunnor tillverkade och justerade att användas vid Proviantmagasinet. Carlskrona 27 december 1808 G Schveder proviantmästare
23. önskemål från Proviantmagasinet till varvet om tillverkning av vikter. Carlskrona 20 april 1810 C A Sundin
24. rekvisition av sparr till Allmänna arbetsinrättningens stötmaskin. Carlskrona 16 augusti 1815
25. rekvisition av borr och andra persedlar som behövs för utprickning. Carlskrona södra lotsdistrikts chefskontor 12 april 1825
26.rekvisition till mekaniska från byggningsförrådet gällande stenkol. Carlskrona 4 september 1832 Törnström
27.rekvisition av barkar. Carlskrona 9 april P Sparre
28. rekvisition av skrivbord för överkommissarie kontoret. Carlskrona 4 september 1838
29. rekvisition av skjutreglar till allmänna arbetskarlskasernen. 7 november 1838 P A Sommar, uppbördsman
30. rekvisition av reglementen. Carlskrona 15 februari 1838
31. rekvisition av fönster till allmänna arbetskarlskasernen. Carlskrona 3 december 1838 P A Sommar, uppbördsman
32. rekvisition av kakelugnsdörrar från murboden. Carlskrona 14 juni 1841
33. prisjournal över diverse varor. Carlskrona den 5/7 41,C G Hjertsson
34. tryckkostnad för tryckning av arbetsfördelningar till mekaniska departementet. Carlskrona 7 november 1843
i ”mapp” märkt: skrivelser angående ej fullgjorda leveranser finns:
35. ödmjukt memorial skivelse angående ej levererad rebbspik. Carlskrona 13 november 1801 Carl Jurteen
36. skrivelse berörande uppskov med leverans av tegelstenar. Carlskrona mariningenjördepartements kontor 22 april 1873 Grahm
37.skrivelse ang ansökan om uppskov med leverans av olika handlare i staden. Carlskrona 2 maj 1873 Grahm
38. skrivelse ang begärt uppskov av murtegel. Carlskrona 10/4 73
I ”mapp” märkt diverse finns:
39. inbundet häfte med kopior på olika skrivelser, dessutom verkar där finnas mallar för olika typer av skrivelser. Bl.a. anmälan om att en påverkad skeppsgosse som kastat vatten och varit näsvis blivit arresterad 1882, att 4 man på Kungshall brutit upp en tunna brännvin och blivit överlastade också arresterade, anhållan om tjänstledighet 3 st, rapport om avbrutna master och anhållan om förhållningsorder i samband med det, anmälan som sökande till proviantuppbördsman på korvetten af Chapman1880, rapport om maskinist som vägrar lyda order 1882, anhållan om förhållningsorder när förvaltaren för kruthuset ej infunnit sig, rapport om sjukdom, anmälan om nattligt oönskat besök på Trehörningen, anmälan om påmönstring å barken Prins Oscar 1882, anhållan om upphandling 1875, besiktningsdokument över stormärssegel på korvetten av Chapman 1880, rapport om att tredje stötminelinjen i Yttre sund vandaliseras av öborna 1882, rapport om sjukdom 1883, besiktningsdokument över ett parti bröd som blivit nerblött av havsvatten 1882, besiktningsdokument över en kikare 1882, undersökningsdokument över en förkommen koj 1881, Kungl. Lotsstyrelsens kungörelse angående livräddningsstationerna vid rikets kuster.
40. utkast till förteckning över arbetsposter å varvet i Karlskrona 1880-tal
41. del av skrivelse angående betalning av virke levererat till Kronan
42. kombinerad reseräkning, bön- och klagoskrift till Konungen från officer Westin som haft arbete i Sundsvall.
43. PM ang behovet av ved för tjänstgörande officerare vid konstruktionskontoret. Odaterat
44. ödmjukt memorial som berör ökande kostnader för gjutgodsartiklar och hemställer om att en ugn för gjutning av varvets behov installeras. Odaterat
45. utkast till skrivelse om nitning av fartyg. Odaterat
46. skrivelse till herr varvsamiralen från befälhavande amiralens kansli, gällande bl.a. 2 paradbåtsmäns kvarblivande i gälbgjuteriet samt utlåning av järn.
47. förslag till inventering i tackelkammaren mars månad 1844
48. förteckning över diverse handlingar
49. PM kortfattad uppräkning över sjömaningsgods för kadetternas sjöexpedition 9 september 1853 A W Lavén
50. krutdurken på franska(?) fartyg enligt reglementet den 21 september 1851
51. förteckning över Cliffords båtfiringsapparat.. utgiven av tackelkammaren 1858
52. uppgifter på fartygs vattenförråd vid full rustning. Karlskrona Kungl. flottans ekipagekontor 23 december 1858
53. förteckning på vikt av block. Odaterat
54. uppgift på dagsverken, smiden och material för ångfregatten Vanadis under oktober månad 1860. Carlskrona 1 november 1860 E Sasse
55. apteringar i dampskibet Hekla.
56. skrivelse till mariningenjördepartementet angående provtryckning av ångpanna. Carlskrona 23 april 1873 O Hult
57. skrivelse till herr varvschefen ang inventering av timmermansuppbörden å briggen Gladan. Carlskrona mariningenjördepartementet 3 maj 1876
58. reversal besiktning av effekter återlämnade till materialförrådet från korvetten Gefle. Carlskrona 3/7 1876 Wilhelm Rylander
59. skrivelse angående provtur med monitor Loke samt den personal som skall närvara. Carlskrona 6 juni 1876 M Hallström
60. skrivelse till chefen för ingenjördepartementet i Carlskrona med order om ombyggnad av korvetten Norrköping. Stockholm 2 mars 1876 A d´Ailly
61. skrivelse från varvschefens i Carlskrona militärexpedition till chefen för ingenjördepartementet med anmodan om att inkomma med besked om när Gefles reparation anses vara färdig. 13/6 1876 M Hallström, adjutant
62. skrivelse till herr chefen för ingenjördepartementet med anhållan om ritningar på kajutinredningar och mattor för monitorer och kanonbåtar m.fl. Carlskrona ekipagekontoret 16 mars 1876 A Fischerström
63. utkast till reparationsrapport över ångbåten Carl den XI:s ångpanna.
Carlskrona 22 maj 1876
64. skrivelse som rör hanteringen av aska. Papperet är sönder bitar saknas
65. förteckning över järn avsänt med bantåg från Kolbäck till Karlskrona. Surahammar den 19 mars 1883
67. reversal över verkställd besiktning av de persedlar tillhörande arbetsposten IL (fd hammarsmedjan) som befanns kassabla. Karlskrona 6 februari 1852 Wilhelm Rylander, förrådsassistent
68. avskrift av handling nr 1118. Anmälan om att tuber till t.ex. pannorna på ångbåtarna är i sådant skick att de bör bytas. Undertecknat på befallning I Neuendorff
69. avskrift. Carlskrona varvschefens kansli 1 september 1898, anmodan om att stockankare ska noga genomgås före expedition. På befallning Oscar Olsson
70. avskrift, skrivelse till stationsbefälhavaren med anhållan om hjälp med sågning av björkved. Carlskrona sjömanskåren kasern 3 oktober 1898 Q Liljeqvist, uppbördsman
71. 2 reversaler samt förteckning över material utbekommet till kanonbåten Alfhild samt kvitto på återlämnat material.1902
72. skrivelse från chefen för mindepartementet till varvschefen angående inredning av förråd å Espeskär och Ivön för laddade bomullskrutminor.
6 oktober 1903 Otto Sylvan
73. skrivelse från ekipagedepartementet till varvschefens kansli angående utläggning av järnbojar. Carlskrona 24 november 1904 A Schoultz
74. förslag till instruktion för de till sjöreserven hörande 4 st eldare vilka utövar tillsyn å torpedbåtarna Orion, Wirgo, Kapella och Sirius värmeledningar. Karlskrona 15 november 1904 J Lindbeck
75. förteckning över de böcker tillhöriga ingenjördepartementets bibliotek, som den 14 oktober 1902 fanns på ritsalen.
76. fraktsedel för material från Siemens & Halske Berlin gällande material till pansarskeppet Wasa. 1904
77. skrivelse från skeppsgossekårens expedition till varvschefen med anhållan om reparationer för skeppsgossefartyget Norrköping. Carlskrona 9 maj 1904 Jacob Lindgren uppbördsman
78. skrivelse med anhållan om reparation av inventarieuppbörds persedlar på kasernfartyget Norrköping. Carlskrona 27 juni 1904 Jacob Lindgren uppbördsman
79. skrivelse med anhållan om reparation av inventarieuppbörds persedlar på kasernfartyget Norrköping. Carlskrona 27 juni 1904
80. skrivelse från skeppsgossekårens expedition till varvschefen med anhållan om reparationer för kasernfartyget Norrköping. Carlskrona 9 maj 1904 Jacob Lindgren uppbördsman
81. brev till chefen för ingenjördepartementet med anhållan om att det ej ska borras hål i flänsen för fastsättning av spelen till torpedbåten Plejad. Le Havre 1 november 1904 Axel W Lindgren, mariningenjör
82. utdrag ur diariet fört i varvschefens i Carlskronas kansli den 30 juni 1905
83. skrivelse till varvschefens civila expedition angående ombyggnad i skeppsgossekasernen. Carlskrona 16 juni 1908 Nils Palander
84. 3 st kontrakt
85. skrivelse från chefen för ingenjördepartementet till varvschefen ang utlämnade ebonitkärl. Karlskrona 13 juni 1917
86.skrivelse från högste befälhavaren över kustflottan till varvschefen ang ingenkänningsmärken på fartyg. Stockholm 2 april 1927
87. skrivelse till varvschefen angående ansökan om restitution av tullavgifter hos Kungl. generaltullstyrelsen. Februari och april 1930
88. skrivelse till varvschefen 21 juli 1930 ang tillverkning nya kortlådor till övervattensfartyg. Ritning ej godkänd . Samt handskriven lapp. Kungl. marinförvaltningen Stockholm B T Zetterström
89. skrivelse från varvschefen rörande rekvisitioner vid in- och uttag från förråd tillhörande Stockholm och Karlskrona örlogsvarv. På befallning G Ferman 22 april 1933
90. skrivelse till varvschefen ang jagaren Göteborgs haveri. Bedömning av Kungl. marinförvaltningen önskas. 12 februari 1937 B T Zetterström
91. arbetsorder nr 1773, blåkopior ang torped 532/T, nr 332YA, nr 310?
92. arbetsorder tillhörande kanonbåten Skäggald, titelnr 332, blåkopia 18 november 1911
93. uppgift å kostnader vid ingenjördepartementet år 1906
94. förteckning över plåt till ny skorsten till ångfregatten Vanadis,
95. arbetsorder nr 618 för ingenjördepartementet ang tillverkning för materialförrådet. 31 mars 1918 G Göransson depchef
96. ekipagedepartementets arbetsnr 1419 ang fullgörande av isättning av slutlänkar och galvanisering tillhörande jagaren Wachtmeister. Carlskrona 9 oktober 1918 F O Svensson, förman
97. arbetsorder från ingenjördepartementet 17 maj 1916 rörande torpeddävert på Braxen och Abborren
98. ingenjördepartementet 17 mars 1917 arbetsorder rörande torpedbåten Mira riktning av propelleraxel – makulerad
99. torpeddepartementet 24 februari 1914 rekvisition gällande förteckning av inventarier för motorbåt.
100. ingenjördepartementet 24 april 1915, ändring av torpedbåten Mira.
S Pauli departementschef
101. ingenjördepartementet 28 januari 1915, arbetsrekvisition ang tillverkning av trossar o dyl för Laxen och Gäddan. S Pauli Departementschef
102. ingenjördepartementet 11 januari 1915, arbetsrekvisition ang tillverkning av trossar o dyl för Braxen och Abborren. S Pauli
103. materialåtgång för plåt gällande förändring av ubåtarna Tumlaren och Svärdfisken. 3 maj 1916 A Larsson
104. torpeddepartementet arbetsrekvisition, försök med värmeapparat för torpeder 4 november 1916, utfört 5 januari 1917
105. ingenjördepartementets arbetsorder nr 2602 för titeln 49 pansarbåten Thordön. Reparation för Thordöns särsk. maskinuppbörd. Carlskrona 15 november 1907
106. ingenjördepartementets arbetsorder nr 43 för titeln 374 materialförrådet. Tillverkning av nödigt smide. Carlskrona 31/1 1910 Carl Olsson
107. ingenjördepartementets arbetsorder nr 430 för titeln 374 materialförrådet. Tillverkning för materialförrådets komplettering. Karlskrona 11 februari 1914
108. 2 skrivelser som berör arbetsorder för allmänna inventeringsuppbörden. Januari 1916
109. skrivelse till chefen för ingenjördepartementet från varvschefens militärexpedition angående överlämnande av korvetten Sagas observationsjournal för linjering. Carlskrona 13 september 1888
110. PM över utförda arbeten å Kungl. varvet i Karlskrona år 1882
111. förteckning över ångbarkassar och ångslupar från och med 1875 till och med 1884
112. brev till ”Broder Puke” med förfrågan om byggnad av 2 st första klass och 8 st pansarbåtsångslupar. Karlskrona 23 maj 1899 oläslig underskrift samt 2 st PM angående byggandet
113. skrivelse till chefen för ingenjördepartementet från varvschefens militärexpedition angående komplettering av observationsjournaler. Karlskrona 16/2 1901
114. not från varvschefens militärexpedition angående torpedbåtars observationsjournaler. Carlskrona 14 februari 1908
115. reversal rörande material avsänt med bantåg. Karlskrona 11 augusti 1914
116. PM över anskaffning m.m. av transportabla centrifugallänspumpar med tillbehör för vissa fartyg.
117. besiktningsprotokoll med bilagor över lotsfartyget Elida. 1878
118. note rörande nybyggnadsarbeten till fartyget Clas Flemmings motorbåt. Odaterat
119. skrivelse till varvschefen. Personal saknas för uppläggningsarbeten på Kungl. kustartilleriets ångbåtar och ångkranar. Odaterat
120. schema vid nybyggnad av en vattenbåt och 2 1a klass torpedbåtar Castor och Pollux. Odaterat
121. note från varvschefens militärexpedition gällande manometrar. Karlskrona 14 april 1896 Allan Meister på befallning
122. redovisning av ammunitions- och virkesuppbörden den 1 februari 1894
123. rapport efter provtur med torpedbåten nr 11. Stockholm 23 juli 1897 Herman J Nilsson
124. flera st skrivelser angående skada på kamin å logementsfartyget Stockholm. Carlskrona 1916
125. schema för generalbesiktning över Kungl. flottans i Carlskrona tillhörande fartyg. Odaterat
126. förteckning över slupar, jollar, giggar, ångslupar och barkasser. Odaterat
127. skrivelse till varvschefen från chefen för ekipagedepartementet rörande kanoners placering vid Oscarsdockan. Carlskrona 29 november 1904 A von Schoultz
128. skrivelse till varvschefen från chefen för ekipagedepartementet angående eldsläckningsmateriel. Carlskrona 24 september 1904 B von Sydow
129. anmälan till varvschefen att varvsstängslet losslitits och drivit iland på Getskär, varför polisen inte kan kontrollera att ingen obehörig tar sig in. Carlskrona ekipagedepartementet 30 januari 1905 A von Schoultz
130. PM återstående arbeten på korvetten Eugenie. Odaterat
131. förteckning över olika fartygs reparationer. Ingegerd, Gunhild, Hogland, Vanadis, Thor, Norrköping, af Chapman, Josefin, Balder, Gefle, Valkyrian, Svalan, Gladan, Skirner, Wirsen, Loke, Tordön, John Ericsson och Boren.
132. rekvisition av gjutgods av tackjärn till kanonbåten Disa. Kungl. skepps varvet 20 oktober 1874 Norén
133. förteckning över målning utombord av följande fartyg: Blenda, Disa, Urd, Verdandi, Skuld, Rota, Skagul och Skäggald. Odaterad
134. uppgift på de utredningspersedlar som enligt reglementet ska finnas med på ett linjeskepp under 5 månaders expedition. Carlskrona 29 januari 1833
135. projekt till inventarie till det under nybyggnad varande lastfartyg för Stockholms station. Odaterat
136. förteckning över kommenderade fartygschefer 1875 och 1876
137. förteckning över generalordrar 1821 – 1828.
138. skrivelse från förvaltningsdirektionen vid flottans station i Carlskrona till chefen för ingenjördepartementet ang anskaffning av proviant för stationens fartyg. Carlskrona 2 juni 1897
139. uppgifter rörande utrustning till expedition med fulla förråd år 1900
140. kostnadsförslag från ekipagedepartementet över förändringen av ångkorvetten Gefles tackling.
141. uppgift på den tid nedannämnda fartyg beräknas kunna proviantera, t.ex. pansarbåt Svea, kanonbåt Blenda, torpedbåt Komet
142. proviant per dag och man. Odaterad
143. skrivelse till varvschefen angående försök med krutlangning ombord. 23 december 1841
144. transumt av Kungl Förvaltningens av Sjöärendens skrivelse till befälhavande herr amiralen och herr t.f. varvschefen i Carlskrona den 14 december 1843
145. förteckning på antal och vikt av ankare till vissa fartyg
146. förteckning över de fartyg som tillhör Karlskrona station den 1 juni 1887
147. anteckning över de fartyg som tillhört Carlskrona station den 31 december 1825
148. note från varvschefens militärexpedition angående pansarbåten Götas observationsjournal. Karlskrona 15 juni 1891
149. beskrivning av linjeskeppet Manligheten och linjeskeppet Försiktigheten. Odaterat
150. skrivelse till varvschefen vid flottans station i Carlskrona ang haverijournalens förande. Stockholm 14 mars 1905 V A Ingelman, H Lilliehöök m fl. 2 ex
151. förteckning över fartygs cert och namn. Odaterat (Drott, Svea, Göta m.fl.)
152. skrivelse till varvschefen från chefen för artilleridepartementet Carlskrona angående observationsjournaler. Carlskrona 24 mars 1900 A B Juel
153. förlaga till observationsjournal. Odaterad
154. förteckning över fartygens huvuddimensioner m.m. odaterad
155. uppgifter om pansarbåtarna Sveas, Götas, Thules, Odens, Thors och Njords nybyggnad och ev förändringar. 1880-, 1890-tal, 3 st
samt några svårförståeliga och några oläsliga handlingar
 
161800 – 1865ACTA 16 Diverse handlingar 1800-1865
Uträkning av åtgångna Dagsverken, för de olika arbetstitlarna, jämte värdet därav, för år 1848.
Förslag på åtgång av Segel- och Flaggduks persedlar för Linjeskepp, Fregatt, Korrvett, Brigg och Kutter.
Utdrag ur Arbetsrapporterna från Smedjorna, Båtbyggnad och Mastplats, Åren 1863, 64 och 65.
Utdrag ur Arbetsrapporterna från Konstr. Depts. Chefen, Åren 1863, 64 och 65.
Handlingar Rörande Koppar Förhydning, Bult och Spik, 1800 – 1848.
Avslutade kontrakt År 1829 – 1834
Annotationsbok på kontrakt å Leverantörer 1834
Rulla över förrättade Utvisitationer under loppet av år 1841.
I mapp märkt Kontrakt och beting 1850- och 1860- talen. Ljusstöpning, tvätt, flaggtillverkning, måleri-, guldsmeds-, färgeri- och sotningsarbeten, kompasstillverkning, sadelmakeri, bleckslageri, tillverkning av järntrossar samt avhämtning av sand för Örlogsvarvets behov finns:
1. avtal med änkefru Lovisa Holm om ljusstöpning på beting till ekipagedepartementets behov. Carlskrona 1 februari 1858 A Adlersparre och Emma Holm
2. 5 st olika betingavtal med hustru Cathrina Nordgren angående tvätt av efterlämnade uppbörden. Ekipagekontoret 1861, 1863 och 1864 A Adlersparre och Carin Nordgren
3. betingavtal med skeppareänkan Lovisa Tysk angående tvätt för åreboden. Ekipagekontoret 3 juni 1868 XX och Lovisa tysk.
4. 3 st betingsavtal med segel- och flaggmakaremästare B T Pettersson för åren 1857, 1860 och 1862
5. beting med målarmästare J Österberg. Ekipagekontoret 27 maj 1861 A Adelsparre och J P Österberg
6. beting med målarmästare C Haase. Ekipagekontoret 17 september 1868
7. 7 st beting gällande guld- och/eller silverarbeten med juvelerare C Neuendorff.1861, 1864, 1865 och 1866.
8. beting med färgerifabrikören L Klingvall. Ekipagekontoret 9 april 1866
9. beting och kontrakt med brandfogden F H Fogelberg 1860.
10. beting med instrumentmakaremästare A Mörck. Ekipagekontoret 23 december 1859 A Adlersparre
11. beting med kompassmakaren A J Haverman åren 1846, 1848 och 1850 samt för 1851. ekipage- och varvskontoret C Osterman
12. kontrakt med kopparslagaremästarna Bergdahl, Palmqvist och Hammarström. Carlskrona varvschefens kansli 31 december 1851
13. beting med urmakaren C J Lindström. Carlskrona varvschefens kansli 12 december 1855 Alex Palander
14. varvschefsämbetet har avslutat kontraktet med Lesjöfors rörande till- och omkostnader för kronan. Carlskrona varvschefens kansli odaterat
15. kontrakt upprättat mellan Bleckslagarämbetet i Carlskrona och varvschefens kansli 31 december 1951.
16. transumter ur beting med bleckslagarämbetet i Carlskrona av den 24 december 1824, 18 april 1836, 23 december 1841, 15 december 1842, 16 december 1846, 24 december 1850.
17. beting med bleckslagaremästaren Wemmermark och ekipagedepartementet 24 augusti 1859, 3 maj 1860, 7 maj 1861, 15 maj 1861 och 4 juli 1862. 5 st
18. beting med handlaren J Englander, Carlkrona angående 100 st ölmuggar. Ekipagekontoret 17 maj 1861
19. kontrakt med bleckslagaremästaren Gustaf Andersson rörande järnbleck. Ekipagekontoret 15 juni 1867
20. beting med bleckslagarmästare C Brouse. Ekipagekontoret 1 april 1864 och 27 februari 1864. 2 st
21. beting med bleckslagarmästare C Lister. Ekipagekontoret 9 augusti 1861 A
22. beting med sadelmakarämbetet i Carlskrona angående arbeten för brandredskap m.m. varvschefens kansli 4 januari 1850, 15 januari 1852 samt även för 1855. 2 st
23. beting med sadelmakarmästare C Sjögren 1863, 2 st beting samma år
24. beting med sadelmakare F O Zetterberg, Carlskrona att iståndsätta en soffa för linjeskeppet Stockholm m.m. 31 man 1861 A Adlersparre
25. 21 st kontrakt mellan ekipagekontoret och hemmansägare Anders Ohlsson rörande lån av kronans fartyg vid leverans av sand till kronan.
26. 3 kontrakt mellan ekipagekontoret och hemmansägare Sven Hendrickson på Sturkö och Bredavik rörande lån av kronans fartyg vid leverans av sand till kronan. 1858, 1859 och 1865
27. kontrakt mellan ekipagesektionen och hemmansägare Holger Andersson på Senoren och Östernäs rörande lån av kronans lastfartyg Kamelen vid leverans av fyllnadsmassa och sten. 1859 och 1860.
28. överenskommelse mellan ekipagekontoret och kyrkvärden Pehr Åkesson på Sturkö och Kullen rörande fri tillgång till lastfartygen Kamelen vid leverans av mursand. 1861
29. överenskommelse mellan ekipagekontoret och hemmansägarna Magnus Pehrsson och Sven Andersson på Tockatorp och Sturkö rörande fri tillgång på lastfartyg vid leverans av stensättnings- och mursand till kronan. 1861
30. 2 kontrakt mellan mekaniska departementet och hemmansägare Sven Andersson Sturkö och Tockatorp om fri tillgång på lastfartyg vid leverans av stensättnings- och fyllningssten till kronan. 1862 och 1863
31. 2 kontrakt mellan mekaniska departementet och hemmansägare Måns Nilsson på Sturkö och Torp om fri tillgång på espingar vid leverans av stensättnings- eller fyllningssten. 1864 och 1865
32. kontrakt mellan mekaniska departementet och hemmansägaren Jonas Jonasson på Möcklö om fri tillgång till lastesping vid leverans av stensättningssten till kronan. Carlskrona 17 april 1861
33. kontrakt mellan mekaniska departementet och hemmansägare Åke Pettersson på Sturkö och Frändatorp om fri tillgång till lastesping vid leverans av stensättningssten till kronan. Carlskrona 9 maj 1868
34. kontrakt mellan ekipagedepartementet och hemmansägarna Magnus Pehrsson och Sven Andersson om fri tillgång till lastfartyg vid leverans av stensättnings- eller mursand. Carlskrona 16 april 1862
35. kontrakt mellan ekipagedepartementet och hemmansägare Sven Svensson på Sturkö om fri tillgång på lastfartyg vid leverans av mursand till kronan. Carlskrona 27 maj 1865.
36. kontrakt mellan mekaniska departementet och hemmansägaren Pehr Andersson i Bredavik och Tockatorp om fri tillgång till espingar vid leverans av stensättnings- och fyllningssten till kronan. 1862 och 1863. 2 kontrakt
37. kontrakt mellan ekipagedepartementet och hemmansägare Pehr Andersson på Sturkö och Tockatorp om fri tillgång till lastfartyg vid leverans av mur- samt stensättnings- eller fyllningssand. 1863 och 1865 2 st kontrakt
 
171804 – 1806ACTA 17 Skeppsbyggeri:
Avhandling om rodrets verkan i direkt väg av Leonard Euler, original samt maskinskriven kopia.
Försättsblad till Thomas Rajalins Skeppsbyggeri, kopior.
Ödmjukt memorial angående basning av plankor att användas till skeppen, år 1804.
Uträkning för hemmema nr 2, år 1806.
Diagonalförbinningssystem för skeppsbyggnad av Herr Robert Seppings.
 
181831 – 1868ACTA 18 Skeppsbyggeriinstitutet:
I mapp märkt: ”Ansökningar om inträde till Skeppsbyggeriinstitutet jämte Kunskapsbetyg, Läkarebetyg samt Prästbevis. Åren 1850 – 1866” finns, samtliga med ansökningshandlingar och bifall:
1. friskintyg och borgensförbindelse för Gustaf Robert Dahlander 29 maj 1850
2. anställningshandl för Gustaf Rudolf August Cedergren, prästbetyg, friskintyg, avskedsbevis från skeppsgosseskolan samt borgensförbindelse. 16 mars 1850
3. prästbetyg, friskintyg samt vitsord från Carlskrona Elementarskola och borgensförbindelse för Emil Gellert Wolyn 15 februari 1850
4. åldersbetyg, läkareattest lärdomsbetyg och borgensförbindelse för Carl Skjöld 27 nov 1851
5. präst-, skolbetyg och borgensförbindelse för Axel Herman Hägg 11 sept 1852
permissionsansökan
6. friskintyg, betyg och borgensförbindelse för Axel Daniel Wännerlöf 3 mars 1852,
7. präst-, läkare- och kunskapsbetyg, borgensförbindelse för Carl Christoffer Bagge 27 april 1853,
8. präst- läkare- och lärarebetyg, borgensförbindelse för Carl Fredrik Forssman 7 februari 1853
9. präst- läkareintyg, borgensförbindelse för Rudolf Pettersén 30 juni 1853,
10. ålders- läkareintyg, borgensförbindelse för Göthe Magnus Kronberg 12 april 1853,
11. ålders- läkareintyg, borgensförbindelse för Axel Emil Wallenstrand 28 februari 1853,
12. ålders- läkareintyg, skolbetyg, tjänstgöringsintyg för C N C Hamberg 24 november 1853,
13. ålders- läkareintyg, skolbetyg, borgensförbindelse för Johan Albert Norberg 25 sept 1854,
14. ålders- läkareintyg, skolbetyg, borgensförbindelse för Casten Aspegren 29 december 1854
15. ålders- läkareintyg, skolbetyg, borgensförbindelse för Nikolas Emil Lindberg 4 sept 1854
16. präst- läkareintyg, borgensförbindelse för Per Wilhelm Spiegelberg 30 juni 1854
17. präst- läkareintyg, kunskapsbetyg, borgensförbindelse för Emil Selander 2 juni 1855
18. präst- läkareintyg kunskapsbetyg borgensförbindelse för Adolf Fredrik Mårdberg 1 okt 1855
19. ” ” ” Werner Leopold Wilkens 15 apr 1856
20. ” ” ” Erik Leopold E Runstedt 19 apr 1856
21. “ “ “ Fritz Oscar Thulin 8 sept 1856
22. “ ” ” Olof August Brodin 1 nov 1856
23. “ “ “ Jacob Hjalmar Pettersson 28 maj1856
24. ” -- ” Wilhwlm G Norström 13 aug 1856
25. läkareintyg kunskapsbetyg borgensförbindelse för Axel l Himmelstrand 24 sept 1856
26. präst- läkareintyg borgensförbindelse för Frans Modin 29 dec 1856
27. kunskapsbetyg och borgensförbindelse för Carl Fredrik Wullff 30 apr 1857
28. käkareintyg kunskapsbetyg borgensförbindelse för Clemens Witt 8 jan 1857
29. präst- läkareintyg, kunskapsbetyg borgensförbindelse för Albrecht Qvistgaard 2 juli 1857
30. prästintyg och borgensförbindelse för Hjalmar T Sandström 29 okt 1857
31. ” ” Carl W Lindbom 6 nov 1857
32. präst- läkareintyg kunskapsbetyg borgensförbindelse Bernhard Chr Svensson 20 mars 1858
33. präst- läkareintyg kunskapsbetyg borgensförbindelse för David B Holmqvist 30 okt 1858
34. ” ” Oscar Theodor Palm 14 okt 1858
35 präst- kunskapsintyg borgensförbindelse för Jarl Rickard Svensson 22 mars 1858
36. ” ” ” Alfrid E Hahn 8 okt 1858
37. ” ” ” August Waldemar Rundqvist 29 juni 1859
38. ” ” Carl August Wiström 12 aug 1859
39. “ “ “ Gustaf Anthon Törnbohm 26 sept 1859
40. ” ” ” Olof Bengtsson 23 sept 1859
41. ” ” ” Johan Axel Lindberg 21 okt 1859
42. ” ” ” Carl Theodor Södergren 23 maj 1859
43. ” ” ” Oscar Fredrik Hahn 2 april 1860
44. ” ” ” Jarl Emil Mortimer Rundqvist 11 juni 1861
45. ” ” ” Paul Frithiof Lindqvist 11 juni 1861
46. ” Axel Leonard Bruce 30 mars 1861
47. ” ” ” Pehr Wilhelm Gynther 20 apr 1861
48. “ “ “ läkareintyg för Carl Ernst Stuart 14 mars 1862
49. ” ” ” Petter Andersson 14 apr 1862
50. ” ” ” Johan Edvard Jurén 7 apr 1862
51. ” ” ” Emil T Bergh 16 sept 1863
52. ” ” Lars Kjellander 12 mars 1863
53. ” ” ” Carl Gustaf Hasselbom 10 aug 1864
54. ” ” ” Ernst Waldemar Wiréen 8 sept 1864
55. ” ” Carl Johan Carlsson 29 nov 1864
56. ” ” Wilhelm Svensson 28 nov 1864
57. ” ” ” Herman Emanuel Samuelsson 19 juni 1865
58. ” ” ” Karl Wilhelm Jansson 31 okt 1866
59. ” Ernst Fredrik Söderqvist 13 dec 1866
60. ” ” Bernhard Swensson 12 nov 1866
61. ” ” Axel Edvard Stöberg 30 okt 1866
62. kunskapsintyg och förteckning över gjorda sjöresor 1838-64 för Hans Edvard Hasselberg 8 jan 1866
I mapp märkt: Diverse handlingar som berör Skeppsbyggnadsinstitutet 1805-1870, Koncept till redovisning för 1864 samt kvartalsavlöningslistor 1850-1867
63. skrivelse till chefen för Flottornas konstruktionscorps ang underkonstruktörers och elevers uniform. Stockholm 7 dec 1805 Johan Gustaf Lagerbjelke
64. memorial rörande elevers examen m.m. vid konstruktionskontoret. C-na 28 februari 1810 F Klinteberg
65. läroplan för elever vid Flottornas Konstruktionskontor. Sthlm 24 januari 1815 Fr Sheldon
66.skrivelse ang förordnande av informationsofficer, samt svar från Konungen apr-maj 1805
67. koncept för redovisning för år 1805
68. uppgifter på skeppsbyggerielevers löner mellan år 1850-1867
69. Kungl Majts instruktion av den 5 sept 1815, avskrift
70. skrivelse till chefen för Konstruktionsdepartementet ang examen för nya underkonstruktörer Sthlm 4 juli 1845 d ´Ailly
71. skrivelse till chefen för Konstruktionsdepartementet ang examen samt antagning av nya elever. Sthlm 4 december 1946 d ´Ailly
72. skrivelse till chefen för Konstruktionsdepartementet ang befordringsgången för underkonstruktörer. Sthlm 10 april 1848 Ehrenstam
73. koncept till skrivelse till olika varvschefer ang 5 elevers, vid skeppsbyggeriinstitutet, examen 22 januari 1852
74. kallelse till sammanträde för direktionen vid skeppsbyggeriinspektionen 20 nov 1865
75. uppgift på skeppsbyggerielevernas sysselsättning sommaren 1865
76. PM ang storleken på elevernas ritningar
77. skrivelse till chefen för konstruktionsdepartement ang elevers arvoden 18 jan 1853 Carl Lundqvist
78. underrättelse om examen med maskinistelever i Institutets lokaler 5 april 1866
79. memorial med order om hur rättelser ska införas. Sthlm 15 oktober 1869
80. skrivelse om utbildning, odaterad
81. tjänstgöringsintyg för 2 extra maskinister 186
82. examensbetyg från Skeppsbyggeriinstitutet för Charles Nicolaus Hamberg och Carl Skjöld. Carlskrona 29 november 1856
83. Examensbetyg från Skeppsbyggeri Institutet i Carlskrona för August Wiström och August Valdemar Rundquist, Carlskrona den 26 April 1865.
I mapp märkt ”Avskeds- och permissionsansökningar vid Skeppsbyggnads Institutet, åren 1831 – 1868” finns:
84. ansökan om avsked på egen begäran för Johan Ludvig Hult 1 sept 1831
85. ” L A Hubendink 30 april 1852
86. avsked pga försumlighet för eleven Svensson 24 okt 1859
87. avsked på egen begäran av Jarl Rundqvist 1 apr 1865
88. ” Edvard Stöberg 26 febr 1868
89. ansökan om permission O J Hahn 13 juni 1861
90. ” Carl G Fridell 20 apr 1868
91. förteckning över ”På egen begäran avsked 1847-1862”
92. ” ”Avsked från Institutet 1844-1859”
93. examensprotokoll för 2a klassens Maskinistexamen, odaterat
94. ansökan till en lärarebefattning. Examensbetyg från Skeppsbyggeri Institutet i Carlskrona för Charles Nicolaus Conrad Hamberg och Carl Skjöld. Carlskrona den 29 november 1856.
I mapp märkt ”Inventarium för Skeppsbyggnads Institutet, år 1859” finns:
95. inventarium över böcker m.m tillhöriga Skeppsbyggeriinstitutet i Carlskrona. 1850 – 1856
96. inventarier i skeppsbyggeriinstitutet 1859
97. planscher till motstånd
98. avskrifter från läroböcker i skeppsbyggeri
99. förteckning över vad ”Elever böra rita”
100. förteckning över elever som ritat speciella ritningar
101. förteckning över böcker som blivit utlämnade
102. förslag till kurs uti Praktisk- och Teoretisk Skeppsbyggeri 1843
103. skrivelse till Direktionen för Skeppsbyggeriinstitutet i Carlskrona från Kungl Civildepartementet angående läroplanen. Stockholm 1 oktober 1850
 
191821 – 1914ACTA 19 Sammanbindningsbanan m.m.:
Diverse skrivelser och ritningar över en sammanbindningsbana mellan Örlogsvarvet och Carlskrona Wexiö järnväg genom en tunnel under stadens stortorg, år 1885.
Skrivelse från Mellersta Blekinge järnväg angående banan Gullberna – Karlskrona, år 1887.
Färglagda ritningar över: broar över Amiralitets- och Prinsgatorna, profilritning Klockstapelsberget – Amiralitetstorget, karta över planteringarna vid Kungsplan, järnvägsanläggningen vid bangården och plan och profilritning.
Avskrift av transumt ur Kungl. Majt:s nådiga resolution uppå en av styrelsen för Mellersta Blekinges järnvägsaktiebolag gjord undersökning … ang banan. (söndrigt och tejpat)
Järnvägsanläggningar
Avskrift av Överenskommelse angående trafikering av smalspåret mellan Blekinges kustbanors station och flottans varv i Carlskrona gällande fr. o. m. 1 oktober 1914 och tillsvidare.
Rail- och Järnvägsanläggning.
Kostnadsförslag, 5 st, å material och dagsverken till en Rail- och Järnvägsanläggning å Kungl.
Handlingarna är söndriga och i dåligt skick.
Kvitto på mottagen råg. 16 juli, 1861 P Nilsson smedmästare.
Avskrift av Stumholmens vaktjournal 10 juli 1876.
Ansökan om friskintyg adresserat till af Borneman från Vesterberg 7 februari 1821.
Transumt ur ångfartyget Thors observationsjournal, expedition åt Stockholm 184?.
Rapport om utstämpling av vrak på Öland 23 mars 1824.
Rapport från lastskonerten Gäddans lastning i Wisby 23 juni 1834.
Rapport från utstämpling av vrak i Östra Göinge 24 mars.
Rapport över förrättning i Calmar län, maj 1823.
Förteckning över ankomna ritningar, odaterat.
Rapport från högvakten över timmermän upptäckta med stöldgods på sig, 27 oktober 1838.
Anmälan om full smedgesäll som burit sig illa åt., maj 1836.
PM angående påseende av ledstång på Manligheten 21 maj 1833.
 
201794 – 1868ACTA 20 Kronokvarnen i Lyckeby:
Diverse skrivelser angående besiktning och reparation av Lyckeby Kronokvarn med tillhörande bostadshus, under åren 1796 – 1873.
1. dagsverken vid Lyckeby kronokvarns reparation 1796
2. skrivelse ang nedslagning av pålar för att underlätta för båtar vid högvatten. 24 april 1806
3. förslag på material och dagsverken till de projekterade förändringarna vid Lyckeby kronokvarn, odaterat
4. överenskommelse för inventering och besiktning av kronokvarnen, Carlskrona 16 aug 1814
5. ” 5 okt 1811
6. ” 21 aug 1807
7. remiss rörande material och persedlar och dess beskaffenhet till kronokvarnen. Carlskrona 31 maj 1818 C H af Trolle
8. förslag på material och dagsverken till ett stenhus på Lyckeby kronokvarn. Carlskrona den 4 augusti 1806
9. förslag på material och dagsverken till ett stenhus på kvarngården i Lyckeby. Carlskrona 21 dec 1818
10. uppmaning att transportera material med varvets båtar till kvarnen, 3 augusti 1818 samt kvittering på uppräknade varor signerat 27 juli 1818 Gustaf af Uhr
11. ödmjukt memorial angående reparation av grundmurarna vid rådande lågvatten. Lyckeby 1 sept 1818 G af Uhr
12. skrivelse rörande anskaffande av material till kvarnen. Carlskrona 19 maj 1818
13. skrivelse rörande övertidsarbete vid kvarnens reparation. Lyckeby 25 juli 1818 G af Uhr
14. skrivelse rörande kvarnens bristfälliga skick. Lyckeby 27 aug 1818 G af Uhr
15. ödmjukt utlåtande om balkar till kvarnen. 20 juli 1818 A P Wallenstrand
16. ödmjukt memorial angående rep och lyft av det större hjulet. 2 feb 1819
17. ödmjuk berättelse efter inventering och besiktning 24 juni 1825
18. note på de mig tillhöriga persedlar. Anders Olsson odaterat
19. besiktningsprotokoll för det boställe mjölnare vid kronokvarnen bebor.29 aug 1820
20. kostnadsförslag till förändring av maskineriet för torkanläggningen vid Lyckeby kvarn 1 aug 1821 samt 3 st yttranden
21. rekvisition av stenhuggare till kronokvarnen 1 nov 1820
22. rekvisition av kvartersman Humla 8 sept 1830
23. 23 ödmjukt memorial angående värdering av gammalt virke vid kronokvarnen 13 aug 1833
24. ödmjukt memorial angående användning av paradmanskapet för arbete vid kvarnen 17 juli 1833
25. önskemål om en snickare till kvarnen för reparation enligt besiktning 2 aug 1833 Wallenstrand
26. 26 önskemål om proviant för manskap som ska muddra i Lyckebyån 15 juli 1833 Wallenstrand
27. rapport efter besiktning av Lyckeby kronokvarn. Mek kont chefs kontor 17 nov 1841 Wallenstrand
28. transumt ur och skrivelser om iståndsättning av bostadshuset vid kronokvarnen 1841-50
29. skrivelse som berör en uppfinning av herr Trewhitt och som kanske berör kvarnen 1842
30. skrivelse från Landshövdinge ämbetet angående besiktning av kvarnen 23 okt 1844
31. skrivelse från Mek dep angående bristerna vid ovan nämnda besiktning 28 okt 1844 Wallenstrand
32. kostnadsförslag å material och dagsverken till boningshus för betjäningen vid kronokvarnen
33. rekvisition för personal vid reparation av stamprännan vid kronokvarnen. Marin- ingenjörsdepartementet 25 sept Gjerling
34. rekvisition av biträden för förrättning. Marin- ingenjördepartementet 19 juli 1873 Gjerling
35. anmälan om läcka i fördämningsmuren. Lyckeby 25 juli 1873 af Borneman
36. skrivelse rörande varvspersonalens avgiftsbefrielse vid malning vid kronokvarnen. 1868
37. brev från Norrköpings Mekaniska Verkstads Aktiebolag med önskemål om uppgifter på kvarnen
Lyckeby Smedja. Diverse skrivelser angående Lyckeby Smedja under åren 1795 – 1819.
38. rekvisition av personal för besiktning och inventering av Lyckeby kronosmedja. Carlskrona 23 juli 1819 Wallenstrand
39. underdånigt memorial rörande behov av gammalt järn för omsmältning. Carlskrkona 13 mars 1795 J Lindström
Brobyggnaden i Lyckeby. Diverse skrivelser angående besiktningar och reparation av Brobyggnaden i Lyckeby år 1794.
40. skrivelse där det begärs in uppgifter om vilken status bron har. Carlskrona 15 sep 1794
Stenpappersbrukshuset i Lyckeby. Diverse skrivelser angående besiktning och reparation av Stenpappershuset i Lyckeby åren 1798 – 1801.
41. skrivelse om stenpappersbrukshuset 1798, samt inventarieförteckning över det 1801
Vattenverket i Lyckeby.
42. brev angående uppgjord karta över vattenledningen mellan Lyckeby och Carlskrona 17 aug 1784
43. projekt till arbetsplan för vattenledningen landvägen från Lyckeby till Carlskrona 1784
44. förslag över vattenledning från Lyckeby till Carlskrona. 27 sept 1784
45. yttrande över förslag för vattenledning både sjö- och landvägen. 22 aug 1784
46. 2 remisser över Kammarrättens skrivelse över brandfara vid vattenverket. 1783
47. undersökning av vattenledningsvatten från Carlskrona. 28 aug 1873 N P Hamberg med doct
48. skrivelse om eldsvåda i vattenverket 22 juli 1873 Gjerling
49. anmälan om dödsfall. Lyckeby 17 april 1876 J A Lindström
51. skrivelse nr 92 från Varvschefens kansli 10 mars 1865 angående ur kostnader för vattenledningen ska bokföras. Med maskinskriven kopia
52. anteckningar om vattenledningen gjorda 13 juli 1876, med maskinskriven kopia
53. avgående brev från Magistraten i Karlskrona till Landshövding Baron Raab dat 11 juni 1792 med 2 maskinskrivna 2x
54. avgående brev från Magistraten i Karlskrona till landshövding baron Raab 13 okt 1795 med 3 maskinskrivna ex
55. kontrakt mellan Kungl. Marinförvaltningen å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar och stadsfullmäktige i staden Carlskrona angående vattenledning från Lyckeby till Carlskrona samt därtill hörande vattenfall. 16 september 1898
56. avskrift av handling upphittad i Byggnadskontorets gömmor 1962. Skrivelse till Kungl. Marinförvaltningen angående underhåll av den enda bro som förbinder Karlskrona stad med fastlandet. Carlskrona 1870-tal
57. PM angående kostnader för extra personal 9 feb 1833 A P Wallenstrand
Segelduksfabriken i Lyckeby.
50. Angående Handlanden, Juden och Fabrikören Fabian Philips anhållan om användande av överflödsvatten från Kronans där inrättade Kvarnverk, år 1795.
Handlingar som troligen tillhör KrA
2 st skrivelser angående vattenledningen, från P M Prawitz år 1784 och M Cosswa samma år
Kostnadsförslag över vattenledningen ifrån Lyckeby till Karlskrona år 1784
Skrivelse från M Cosswa angående rörens framdragande landvägen från Lyckeby till Karlskrona år 1784.
Projekt till arbetsplan för vattenledning landsvägen från Lyckeby till Karlskrona år 1784.
 
21ACTA 21. Utom varvet liggande gator och fastigheter.
I.
1. avskrifter av skrivelser från stationsmyndigheterna i Carlskrona, visande Kronan tillhöriga tomter, gatuunderhåll och stadsplan m.m. för åren 1885-1889.
2. angående de för Kronans räkning inköpta tomter å Västra Udden som kunna erfordras för Nya dockebyggnaden, 1797 samt förteckning över tomterna. Förteckning på de gårdar som skola efterfrågas på Västra Udden. Förteckning på de hus och tomter som äro av Kronan tillhandlade och vilkas förra ägare kommer att avträda nästkommande Mikaeli, 1801.
3. skrivelse angående Karlskrona stadsplan 1880-tal.
4. förteckning över de hus och byggnader vilka säljas på allmän auktion den 29 oktober 1801.
II.
5. skrivelse med önskemål om hjälp av kronans manskap vid brandsyn i staden, juli 1820
6. och 1821
7. skrivelse och resolution rörande arrende av en kronan tillhörig tomt, juli, augusti 1815
8. skrivlese angående arrende av tomt i Carlskrona, oktober 1817.
9. skrivelse angående olägenheten med att hägna in arrenderad tomt, april 1818
10. skrivelse med önskemål om att överta arrenderad tomt, november 1805
11. skrivelse angående arrende i kvarteret Sparre, med överlåtelser m.m. maj 1796.
12. skrivelse angående överlåtelse av det s.k. arnbringska huset till major mekanikus Lidström, april 1796
13. generalorder angående ordningens upprätthållande vid försäljning av varor på stadens torg, januari 1800.
14. ödmjuk anhållan om reparation av skador på hus efter sprängningen på Drottninggatan, september 1806, Samuel Hjelm.
15. ödmjukt memorial med önskan om hjälp efter sprängning, mars 1803 Fredrik Svanberg kvartersman
16. ödmjukt memorial med önskan om hjälp efter sprängning, september 1804 Bergström
17. ödmjukt memorial med önskan om ersättning för fönster som förstörts vid sprängning 1804, Petronella Hökenflykt.
18. ödmjukt memorial med önskan om reparation av tak och murar efter sprängning 1794, Anna Björk
19. anhållan om besiktning av takpannor som skadats vid sprängning 1797
20. anhållan om besiktning av trätak som skadats vid sprängning 1797
21. anhållan om besiktning av glasrutor som skadats vid sprängning 1798
22. anhållan om besiktning av tegeltak som skadats vid sprängning 1797
23. anhållan om besiktning av tegeltak som skadats vid sprängning 1799
24. anhållan om besiktning av tegeltak som skadats vid sprängning 1799
26. ödmjukt memorial med önskemål om extra personal för besiktning, maj 1797
26. anhållan om personal för besiktning, september 1808
27. anhållan om personal för besiktning, juli 1809
28. ansökan om personal för brandsyn, augusti 18??
29. anmälan av utsedda besiktningsmän, maj 1830
30. rekvisition av personal juli 1795
31. rekvisition av personal till generalbesiktning april 1888
32. rekvisition av personal till generalbesiktning april 1832
III
33. förslag på material och dagsverken till en kvarn vid Borgmästarebron, odaterad
34. Kungl. kommitténs resolution på landshövdingens memorial angende sprängning på torget, juni 1798
35. skrivelse med anmodan att fortsätta sprängningen på torget, maj 1801
36. skrivelse rörande Vittusgatans sprängning och uppröjning, juli 1799
37. besiktningsprotokoll över nya vägar till Björkholmen, odaterat
38. skrivelse med anledning av att fångar kan användas vid sprängning av torget, maj 1800
39. kostnadsförslag för material och dagsverken för ombyggnad av kommunikarionsbron mellan staden och Stora Björkholmen
40. kostnadsförslag för underhållsarbeten vid Drottning-, Bred-, Kyrko- och Kungsgatorna, mars 1845
41. rapport över stensättningen på Landbrogatan, oktober 1844
42. skrivelse som berör det dåliga underhållet på Kungsgatan, augusti 1808
43. förslag på dagsverken, sten och sand till Kungsgatans och Landbrons iståndsättning, 1820
44. ungefärligt förslag på material och dagsverken till en kanal på Landbrogatan, augusti 1820
45. beskrivning över karta över avvägning å gatorna kring Hoglands park, juli 1820
46. skrivelse till varvsamiralsämbetet med uppmaning att iordningställa Landbrogatan utanför Kungshuset, juni 1819
47. 3 skrivelser som rör Amiralitetsgatans iståndsättande, 1818
48. skrivelse från Carlskrona landskansli med uppmaning om att iordningställa bl.a. Stortorget efter kavalleriets övningar där, maj 1817
49. förfrågan från Carlskrona landskansli om biträde vid sprängning, oktober 1817
50. skrivelse från Carlskrona landskansli med uppmaning att iståndsätta Konstapelsgatan vid det s.k. varvshålet, 1817
51. skrivelse från Carlskrona landskansli angående Amiralitetsgatan 1816
52. skrivelse från Carlskrona landskansli angående Drottninggatan 1815
53. skrivelse med önskemål om krut och hjälp för sprängning å gata på Lilla Kvarnberget 1805
54. skrivelse om stensättning på Drottninggatan, 1804
55. skrivelse om Borgmästaregatans dåliga standard på södra delen, vilket medför fara för marscherande trupper, 1803
56. resolution med uppräkning av de husägare som äger rätt till andra årets understöd efter branden 1790, Carlskrona 15 februari 1793 von Rajalin
57. svårläst avskrift som troligen berör uppbyggnaden av staden efter branden 1790
58. 2 skrivelser som berör uppbyggnad och besiktning av hus efter stadsbranden 1790, daterad 1792
59. utdrag ur protokoll hållet på Carlskrona rådhus 31 mars 1802 angående bebyggning av tomma tomter
60. ödmjukt memorial med bön om att få köpa tegelsten från nya kyrkans rivande 1810
61. ödmjukt memorial, svårläst
IV
62. utdrag ur protokoll hållet vid Rådhusrätten i Carlsrkona å rådhuset 19 maj 1890, gällande ägenderätten till Pantarholmen.
 
22ACTA 22. Karlskrona stad.
Karlskrona stad har ordet 1959, en broschyr från 1959.
Statistiska upplysningar om Karlskrona 1959.
Aktuellt om civilförsvar 1960.
Karlskrona stads brandväsende 1960, 1961.
Kortfattad beskrivning med karta över Karlskrona tryckt 1953, bibl acc 1845.
Ny infartsled till Karlskrona, broschyr 1960-tal.
Lilla shoppingguiden för Karlskkrona 1967.
Redogörelse för Polis och Åklagareväsendet i Karlskrona 1958.
Föredragningslistor vid Stadsfullmäktiges sammanträden åren 1957 till 1959.
Stadsfullmäktige och stadens nämnder m.m. år 1960.
Kungl. Majt:s resolution med fastställande av vapen och flagga i Karlskrona, 16 april 1943.
Förteckning över de ursprungliga kvarteren i Karlskrona.
Teater
Sällskaps Teaterns i Carlskronas stadgar, antagna i allmänt sammanträde den 27 april 1832.
Epilog vid sista föreställningen å Karlskrona gamla teater den 6 februari 1939 av F E Flensburg.
Vasateaterns program 1938-39.
Historik över Gamla Teatern.
Program från Karlskrona teater, 16 st 1912-1921.
Tidning, Scenen.
3 skyltar "Rökning förbjuden".
Färgprov från logevägg.
Handlingar rörande Brand- och Försäkringskassan i Carlskrona 1765, 1768, 1775, 1776, 1777.
4 foton med kopior rörande gamla teatern.
Karlskrona station
Avskrift av spridda anteckningar rörande Karlskrona stations historia av kommendör G Unger.
 
231680 – 1932ACTA 23. Varvsmuseet
Manuskript till vägledning genom Varvsmuseet i Karlskrona av Y Johansson. Första utkastet 1948, andra utkastet 1950.
Skrivelse med förteckning å troféer som finns i, under Artilleridepartementet hörande förvaringsrum, 1874.
Inventeringsrapporter från 1875.
Tygmästare och chefen för Artilleridepartementet i Karlskrona fr.o.m. 1680-1930.
Holm- resp varvsamiraler under de år Kungl Amiralitetskollegium var förlagt till Karlskrona 1680-1775.
Varvsamiraler och varvschefen i Karlskrona 1772-1931.
Ekipagemästare och chefer för Ekipagedepartementet i Karlskrona 1682-1932.
Chefer för Byggnadsdepartementet i Karlskrona 1781-1930.
Skeppsbyggmästare och chefer för Konstruktions- och ingenjörsdepartementet i Karlskrona 1680-1930.
Departementschefer vid Torpeddepartementet i Karlskrona 1900-1927.
Departementschefer vid Mindepartementet i Karlskrona 1875-1927.
Departementschefer vid Torped- och mindepartementet i Karlskrona 1927-1929.
VPM angående uppgörande av ny inventarieförteckning för sjökrigshistoriska samlingarna i Karlskrona 1926.
Förteckning över lavetter, odaterad.
Uppgift å en del befintliga äldre ritningar, som ifrågasättes skola kopieras för Marinmuseets räkning, utöver förut kopierade, 1932.
Förteckning över vid Artilleridepartementet befintliga ritningar å byggnader, artillerimateriel m.m. 1929.
Reversal över från KMF för Minnesutställningen 1930 såsom lån bekomna persedlar, 1930.
Skrivelse angående överförande av galjonsskulpturer från Karlskrona örlogsvarv till Sjöhistoriska museet, 1934.
Resolution att förolyckade skeppet Dygdens bild ska repareras, augusti 1796.
Förteckning över modellsamlingens alla skeppsklockor 1934.
2 olika förteckningar till över skeppsklockor, odaterade.
Uppgift å bilderna i galjonsskjulet.
Förteckning över galjonsträdgårdens uppställda galjonsbilder, 1929.
Anbud med överstelöjtnant vid Konstruktionsstaten Frans Sheldon om köp av 64 st modeller, 1801.
Uppgift på i Karlskrona befintliga fartygsmodeller.
Uppgift på ollika fartygs byggnadsår samt slopning, 1936.
Vördsamt PM angående museifrågan, 1928.
Uppgift över varvets minnestavlor, 1932.
Utdrag ur Gynthers författningssamling, angående modellsamlingen.
VPM angende uppgörande av ny inventarieförteckning för sjökrigshistoriska samlingarna i Karlskrona, 1936.
Vägledning vid katalogisering 1936.
Föreskrifter för Museiverksamheten inom Marinen fastställda av Marinförvaltningen, 1939.
Förteckning över arkivet i Värnanäs, 1721.
Förteckning över Johannishus arkiv, 1719.
Beskrivning av amiral J Hägg om huru skeppen voro målade utombords, 1895.
PM beträffande Skeppsgosseskolorna i Karlskrona, 1936.
Reversal angående redovisning över i museet försålda vykort och beskrivningar, 1930.
Några bilder av Karlskrona från sex decennier kring sekelskiftet, åren 1800-1900, nedtecknade i Malmö den 22 mars 1957 av Harald Bergelin.
6 st anteckningsböcker skrivna av kontrollanten Carl Nilsson vid Artilleridepartementet, innehållande diverse anteckningar om Karlskrona, Örlogsvarvet, Befästningarna samt om föremålen på museet.
Förteckning vöer diverse fartygsornament och galjonsbilder, numrerade från 1 till 248.
Maskinskriven avskrift av modellkammarens inventariun år 1761, bibl acc 1139.
Skrivelse från Kungl Marinförvaltningen till Kvinnoförbundets för Sverige sjöförsvar avdelning i Karlskrona ang överlämnat bidrag till fonden för ett blivande marinmuseum, 1907.
Föremålsvård, föredrag av Dr Lenk, bibl acc 5685.
Utskick från Varvsmuseet till skolor.
Avskrift av museets instiftelsebrev.
3 olika underlag till kataloger över museet samt en folder.
Rapport över verksamheten vid Marinmuseum och modellkammaren i Karlskrona 1970.
Bestämmelser för verksamheten vid Marinmuseum och modellkammaren i Karlskrona 1966.
Föreskrifter för museiverksamhet inom marinen 1968.
Något om Modellkammaren vid Örlogsvarvet i Karlskrona genom tiderna. Föredrag hållet vid 200-års jubileet den 22 april 1952 av J Schreil.
Äldre material upphittat i lönnfack i intendenten Ole Lisberg Jensens skrivbord 1972. Härrör från planeringen av inflyttningen i museet under Yngve Johansson tid.
Diverse skisser till montrar och uppställning av föremål i museet.
 
241955 – 1955ACTA 24. Blekinge Museum
Orientering med anledning av föslag till nybyggnad för Blekinge Museum i Karlskrona 1958.
PM rörande fiskeriavdelningens program och planering 1958.
Tjänstereglemente.
Förslag till nya stadgar för Svenska museimannaföreningen 1958.
Förslag till normalstadgar för hembygdsförening 1956.
Instruktion för Landsantikvarien i Blekinge län, förslag.
Föredragningslistor och balans- och vinst och förlusträkningar samt revisionsberättelser m.m. för åren 1955, 1956, 1957 och 1958.
Program för arkitekttävling om museum i Karlskrona 1966.
Historik över kasernområdet i kvarteret Sparre 1-10 i Karlskrona.
 
251802 – 1908ACTA 25. Kostnadsförslag på nybyggnader, reparationer samt besiktningar.
Beskrivning på ombyggnader av kok- och tvätthus vid Varvsgatan.
4 st kostnadsförslag å material och dagsverken till brännerihusets fullbordan och inredning på Nya kaserngården, till arbetsfångars förvarande.
Förslag till en stenhusbyggnad i likhet med brännerihuset på nya kaserngården inrett för ett kompani arbetsfångar 1803.
Förslag till en stenhusbyggnad för arbetskarlars inrättning, 1813.
Förslag å en stenhusbyggnad bestående av officers och underofficersrum samt kokhus, för allmänna arbetskarlars inrättning, 1814.
Kostnadsförslag å material och dagsverken till en stenhusbyggnad, bestående av 3 våningar och i de 2 övre 200 arbetskarlar skulle komma att inkvarteras, 1816.
Förslag å material och dagsverken till en vånings tillökning på allmänna arbetskarlshuset 1819.
Förslag på material och dagsverken för arbetskarlshus 27 alnar i längden samt 4 rum i varje våning som gör 8 rum tillsammans för 100 arbetskarlar, 1820.
Förslag till en kasern för 200 arbetskarlar och nödiga rum för befäl och underbefäl samt marketentare m.m. 1836.
Förslag till en kasern för 200 arbetskarlar 1816.
2 st förslag till kokhus för sjöartillerikasernen 1833.
3 st kostnadsförslag till tvätthus, 1849-1850.
3 st kostnadsförslag å material och dagsverken till en ny sjöartillerikaserna, att uppföras av ölandssten å hörnet av Drottning- och Kyrkogatan, 1827.
7 kostnadsförslag på material och dagsverken till återstående delen av nya kasernbyggnaden, 56 alnar lång och 24 alnar bred, 1812-1816, samt ett PM i saken.
4 kostnadsförslag på material och dagsverken till tillökning på östra änden av nya kasernbyggnaden av 32 alnars längd, 24 alnars bredd och 19 alnars höjd, 1816.
Kostnadsförslag å material och dagsverken till 52 alnars fortsättning av nya kasernbyggnaden till hörnet av gränden, för 300 man copverdikarlar, 1817.
Förslag på material och dagsverken till en kasernbyggnad för 700 man sjöartillerister och nödigt befäl, av 275 alnars längd och 26 alnars bredd då 200 alnar skulle komma att uppföras ifrån norra delen av kasernbyggnaden längs gränden till hörnet av Prinsgatan då därifrån en flygel av 75 alnar kommer med sin fasad åt Prinsgatan och sträcka sig neråt sjön, 1817.
3 kostnadsförslag å material och dagsverken till den av Kungl. överintendentsämbetet i Stockholm prokekterade Nya Kasernbyggnaden, 1819-1827.
6 st skrivelser i samband med kasernbyggnaden 1817.
14 st skrivelser med anhållan om reparationer vid Sjömanskårens kasern, exercisskolan och underbefälsskolornas lokaler, 1906-1908.
Besiktning och reparation å matros- och båtsmanskasernen under åren 1795, 1798, 1801, 1805, 1810, 1812, 1813, 1820, 1836, 1838, 1841, 1843, 1844 och 1873.
Sjöartillerikasernen under åren 1820, 1825, 1830, 1832, 1833, 1836, 1837, 1838, 1841, 1842 och 1844.
Allmänna arbetskarlskasernen 1795, 1797, 1804, 1805, 1807, 1821, 1830, 1843 och 1844.
Förslag till ordnande av skollokalerna vid Karlsrkona Station år 1876.
Förändringar och tillökning av polispersonalens tjänsterum i Högvakten, 1876.
 
261795 – 1906ACTA 26. Nybyggnader, besiktningar och reparationer å:
Sjökastellet Drottningskär: Diverse skrivelser angående besiktningar och reparationer å hus, byggnader och broar, 1795-1873.
Carlshamns kastell: Skrivelse angående erhållande av en brobyggare för uppförande av en påtänkt brobyggnad, 1806.
Sjökastellet Kungsholmen: Diverse skrivelser angående besiktningar och reparationer å hus och byggnader samt skrivelser angående Telegrafstationen, 1705-1873.
Koholmen: Förslag å material och dagsverken som erfordras till Nya Kruthusets fullbordande 1831-1852
Krutkapellet å Getskär: Diverse skrivelser angående uppförande av ett krutkapell å Getskär 1810.
Östra och västra kruthusen samt Koholmen: Angående reparationer å hus och byggnader samt beskrivning av åskledarna, 1806-1868.
Laboratorieholmen och Skröderskans: 1796-1840
Lotsverket: Diverse skrivelser angående reparationer samt kostnadsförslag å dagsverken och materialier för Lotsverkets räkning, 1797-1839.
Utklippan: Skrivelser angående reparationer, besiktningar m.m. å Fyren samt hus och byggnader, 1795-1873.
Kostnadsförslag till uppsättande av igenkänningsmärken på Ungskär och Eldsten.
Inrättande av signalstationer å Utlängan, Hasslö, Aspö, Arpö och Hästholmen, 1801-1825.
Djupa Sund: Diverse skrivelser och kostnadsförslag angående fördämningen vid Djupa sund åren 1828, 1839 och 1840.
Västra Hästholmens fort: 1903-1906
Ellenabben: 1906.
Bomullskrutförrådet Ifön: 1906.
 
271812 – 1909ACTA 27. Kostnadsförslag å nybyggnader och reparationer å Stumholmen.
Kostnadsförslag på kasernbyggnad till 500 man båtsmän 1842. Kostnadsförslag till uppförande av ett kokhus 1842. Kostnadsförslag till ett gymnastikhus för alla Flottans korpser 1837. Kostnadsförslag å diverse uthusbyggnader till båtsmanskasern 1842.
Kostnads- och materialförslag till ett nytt bageri 1802.
Förslag till kronomagasinets reparation 1816.
Kostnadsförslag till reparation å s.k. tunneboden 1824.
Skrivelse angående inköp av material till spannmålsdirektionens räkning 1825.
Angående erhållande av bränsle till det s.k. förmaket å Stumholmen där bagerifolket är inkvarterat 1838. Kostnadsförslag till takets reparation å tunnebodsmagasinet 1840.
Kostnadsförslag å tillverkning av 358 mjölkärl 1840.
Kostnadsförslag till inredande av 8 st bingar i tunnebodsmagasinet 1845.
Skrivelse angående diverse reparationer vid kronoångkvarns- och bageriinrättningen 1907-1909.
Skrivelse angående nya tunnebindareverkstadens uppförande på gamla Amt:s kyrkogården 1835,1836.
Kostnadsförslag om förändring av tunnebindareverkstaden till 10 st rustkammare för sjöartilleriregementet 1838.
Kostnadsförslag till en förrådsbyggnad vid fastageförrådet 1847.
Förslag till brons reparerande vid Gamla Amt:s Magasinet.
Förslag till apparaillens reparation vid Kungshalls magasinet.
Förslag till reparation av broarna vid Kungshall och Hallströmska magasinet 1808.
Förslag till brons reparerande vid Amt:s magasinet samt aooaraillens vid Kungshallmagasinet 1819.
Förslag om tillverkning av britsar 1833.
Förslag å dagsverken och material till ett badhus uppförande 1812.
Kostnadsförslag å dagsverken och material till tvenne badsumpars uppförande mellan Stumholmen och Laboratorieholmen 1853.
Besiktningar och reparationer å kronobageriet under åren 1794-1844, å tunnebodsmagasinet under åren 1799-1843, å proviantmagasinet 1873, å flottans beklädnadsförråd 1838 och å Kungshall under åren 1798-1843.
 
281797 – 1959ACTA 28. Kungliga Amiralitetskyrkan.
Diverse reparationer:
1. ödmjukt memorial angende panelsättning under balkarna i taket samt kostnadsförslag mars 1797.
2. note som säger att det oundgängliga får repareras, juli 1798.
3. ödmjukt memorial, efter besiktning behövliga reparationer, samt resolution om reparationerna 1802.
4. ödmjukt memorial med önskemål om reparationer på Amiralitetskyrkan och kyrkväktarens boställe, med kostnadsförslag och besiktningsprotokoll 1802.
5. ödmjukt memorial med önskemål om de reparationer som ej blev av förra gången, juni 1804.
6. ödmjukt memorial med önskemål om iordningställande av det stora hål i vägen som finns utanför kyrkan 1805.
7. förslag till reparation uti Amiralitetskyrkan, april 1807.
8. ämbetsmemorial, önskemål om lagning av dörr i sakristian efter inbrott, juli 1812.
9. förteckning över material och dagsverken till gamla Amiralitetskyrkans reparation 1823.
10. skrivelse angående förändrad bänkfördelning i Amiralitetskyrkan, november 1832.
11. anhållan om reparation av takpannor och fönster efter stormskador, januari 1832.
12. anhållan om hjälp med reparation av vägen mellan valshålet och Amiralitetskyrkan, juni 1835.
13. kostnadsförslag för material och dagsverken vid reparationer av taket, utvändiga väggar, golv och trappor m.m. 1840.
14. önskemål om reparation av bristfälligheter å det yttre av kyrkan, i synnerhet nordöstra sidan, november 1841.
15. kostnadsförslag till iståndsättning av golv och trappuppgångar i kyrkan, oktober 1849.
16. kostnadsförslag till iståndsättning av golv i kyrkan och på läktarna m.m. januari 1850.
17. skrivelse med anledning av uteblivna påskören, juli 1873.
18. inventarieförteckning, odaterad.
19. inventarieförteckning över uppbörden i Amiralitetskyrkan, mitten av 1800-talet.
20. önskemål om besiktning av flera bristfälligheter vid amiralitetsklockstapeln 1807.
21. önskemål om reparation av uppräknade detaljer, januari 1808.
22. önskemål om reparation av järnknän på klockstapel, juli 1825.
23. skrivelse med önskemål om att få tillbaka utlånat material efter renovering av uret, sept 1873.
24. förfrågan om vad som ska hända med klockstapeln på Björkholmen, augusti 1836.
Tyska kyrkan
Begäran om tillfälligt kostnadsförslag till iståndsättande av den avbrända kyrkan.
Rysk ikon.
Flera olika skrivelser i samband med en ikon från Murmansk som erhållits som gåva, 1958.
Kopior på pressklipp rörande den ryska ikonen 1958-1959.
Instruktion för ringare i Klockstapeln å Amiralitetsslätten, daterad 5 december (utan årtal).
Kungliga Amiralitetskyrkan.
Brev om avsked för amiralitetspastor C O Elmgård 1961 (kopia), daterat Stockholms slott 30 juni 1961 Gustaf Adolf.
Förtetckning på de inskriptioner, med vilka Amiralitetskyrkans kommunions silverkärl är försedda.
Pressklipp 1958-1959.
Ansökan om att få sätta upp åskledare på Amiralitetskyrkan.
 
291832 – 1966ACTA 29. Kungliga Amiralitetskyrkan, Ulrica Pia.
Korrektur till boken om Amiralitetskyrkan, Ulrica Pia samt förslagen till stenkyrka av William Andersson, Lars-Göran Kindström och Sigurd Curman 1959.
Brevväxling mellan f.d. riksantikvarien Sigurd Curman, Stockholm och verkstadsdirektör Johan Schreil, Karlskrona, under tiden 13/2 1958 t.o.m. 23/6 1960, med anledning av utarbetande av en historik över Kungl. Amiralitetskyrkan Ulrica Pia, Karlskrona.
13 st fotografier över epitafierna i Amiralitetskyrkan samt 1 st över minnestavlan för Gilbert Sheldon. Samtliga foton med text över inskriptionerna 1958.
Brev till marindirektör Gustaf Halldin angående psalmnummertavlorna, 1957.
Brev angående översända kopparplåtars konservering samt tagande av avtryck, 1959.
Brev angående minnestavlan över skeppsbyggmästaren Gilbert Sheldon.
Skrivelse angående brandlarmsanordning i kyrkan samt PM beträffande brandskyddsåtgärder i densamma, 1957-1958.
Förteckning över kostnader för underhåll av Amiralitetskyrkan och klockstapeln under tiden 1947-1959.
Förteckning över diverse reparationer utförda i kyrkan under tiden 1876-1942.
Diverse skrivelser om besiktningar, reparationer samt kostnadsförslag till en ny kyrka, åren 1887, 1888, 1892.
Program för allmän pristävlan för ritningar till anskaffande av ny kyrka för Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona 1892.
Skrivelse från arkitekt E W Langlet till mariningenjören C E C Stuart angående den nya kyrkobyggnaden år 1892.
Fördelning av bänkarna i Kongl Amiralitetskyrkan, härstädes, efter de 4 stora huvudkvarteren med särskild nummergång på bänkarna inom varje kvarter, 1832.
Vapensköldar upphängda i Amiralitetskyrkan samt deras inskriptioner (reprofoton bildnr D 10894:1-12 samt D 10895).
Karlskrona Amiralitetsförsamling, programblad för julen 1966.
 
301737 – 1951ACTA 30. Kungliga Flottans Sjukhus.
Ordningsregler för patienter å Kungl. Flottans sjukhus år 1911.
Diarium för ankommande och agående handlingar för Flottans sjukhus år 1882.
Negativ och fotostat på brev skrivet av Catharina Wertmüller, änka efter amiralitetsmedikus Hans Roslin, skrivet några dagar efter mannens död år 1737, till Kollegium medikus i Stockholm.
Kungl. kollegiums befallning till amiralitetsmedikus doktor Roslin att ingiva förteckning på medikamenter som rekvirerats för ett skepp av 900 man och ett av 300 mans besättning uppå en sjöexpedition av 2 månaders tid.
Fotografier av hus- och reseapotek ordnat på Kongl amiralitetsapoteket Morianen med förklaring över de äldre medicinalvikterna. Upprättat och tillagat av C I Salberg 1761.
Ritning på Kongl. Flottans sjukhus med fasad åt Kyrkogatan.
Projekt till den sjukhusbyggnad för 1000 patienter som uppfördes 1789-1790 efter M Ankarswärds ritning där nuvarande kasernerna ligga vid Kyrkogatan. Sjukhuset förstördes då staden härjades av eld i juni 1790.
Plan av Kongl Flottans sjukhus med därå uppförda nya byggnader, Carlskrona Mekaniska Departementschefskontor den 26 maj 1864 F Byström.
Spisordning vid Kungl Amiralitetssjukhuset, odaterat foto.
Enligt de utfärdade bestämmelserna bestod sängutrustningen vid Flottans sjukhus enligt den nya inredningen år 1864 av: (förteckning).
Journal över civil patient från Nättraby i Amiralitetssjukhusets journaler för utvärtes sjuka år 1793. Inlämnades på sjukhuset på församlingens bekostnad för att få benet avtagit, emedan benskadans svåra beskaffenhet syntes fordra det.
Placeringsplan över ett matbord.
Relation för 1781 års expeditionm, omfattande: vinden, väderleken, termometern, sjukdomar, klädedräkten, spisordningen, vattnets konservering och ludftens renhållande ombord. Carlskrona den 3 november 1781 L Persdoff, Expeditionens medikus.
Brev till Befälhavande amiralen från J T Byström, angående anläggning och ordnande av nödige byggnader i och för ett större sjukhus för Flottans trupper i Carlskrona. Den 1 februari 1859.
Kostnadsberäkning för om- och påbyggnad av Kungl. Flottans Sjukhus i Carlsrkona. Stockholm den 20 augusti 1903.
Om- och tillbyggnad av nuvarande sjukhuset å Flottans Station i Karlskrona år 1906.
Kostnadsförslag för militärsjukhus för Fästningen Karlskrona, den 0 april 1904.
2 st handskriva brev från doktorinnan Inga Lindskog till förvaltare Yngve Johansson Karlskrona, 1954.
Allmänna föreskrifter angående personal, material, spisordning samt diverse formulär m.m.
Kongl. Majt:s resolution för sjömannen N:o 33 Carl Oscar Mattsson, att undergå föreskrifter för prövning för erhållande av rättighet till fältskärsyrkets utövning. Given Stockholms Slott den 17 december 1897.
Förslag till byggande av sjukhus vid Neptuni torg i Carlskrona, 1789.
PM angående regementsläkarnas befordran och löneförmåner, omkring 1827.
Utrustningslista för flottans sjukhus eller fartyg för 200 sängar från 1800-talets början.
Klädpoletter för till sjukhuset avlämnat manskap.
2 st sjukrapporter från 1854.
Foto på apparat för tobakslavemang, 1780.
Foto på åderlåtning med lansett tidigt 1700-tal.
Foto på koppinstrument i tyskt utförande 1700-talets slut.
Apoteksetiketter från gamla apotek 1951.
Kontrabok med apotek Tre Kronor 1921.
 
311794 – 1918ACTA 31. Kungliga Flottans Sjukhus.
Instruktioner för läkarna vid Carlskrona Station.
Uppgifter på persedlar och instrument som bör anskaffas, år 1849. Bibl acc. 3744.
Redovisningsjournal för linne, år 1855.
Berättelse om sjukvården vid Kongl. Flottan, år 1868.
Verkställd inventering och besiktning över läkareuppbörden å H.M. Korvetten Gefle, år 1877.
Besiktningshandling rörande klosetterna i sjukhusbyggnaden, år 1881.
Anhållan om besiktningar samt diverse reparationer under åren 1794-1915.
Anmälan till chefen för Ingenjördepartementet om att daglönare avlidit på Flottans Sjukhus, 1914-1917.
27 st rekvisitioner ställda till varvschefen om tillverkning av träkors för avlidna sjömän, 1918.
Skrivelse rörande avpollettering av sjuka, 1862.
1. förslag till reparationer å sjukhusinspektorbostället och Amts sjukhuset, år 1820.
2. förslag om trädens borttagande samt stensättning, år 1843.
3. rekvisition av 16 nya sängar, 1808.
4. skrivelse om 2 rum som bebos av underläkaren Chr. Malmqvist, 1821.
5. skrivelse som diverse reparationer å Flottans sjukhus meellan sjukrum no 14 och inre förstugan, 1835.
6. rekvisition av material för trädgården, år 1840.
7. rekvisitionsförslag på material till anbefalld förändring, år 1844.
8. förslag till vedbodars täckande med takpapp, år 1845.
9. förslag till karantänssjukhusets å Drottningskärs reparation, år 1831.
10. skrivelse till 1:e läkaren vid Carlskrona Station, odaterat.
Skrivelse med anhållan om diverse reparationer 1903-1908.
 
321794 – 1909ACTA 32. Skeppsgossekasernen, Högvaktsbyggnad och Arrester.
Brev från Eriksson Jan, fånge på Högvakten, 1805.
1. förslag på material och dagsverken till skeppsgosseskolan, samt artilleri- och styrmansinformationsskolorna, 1818, 1819.
2. kostnadsförslag på material och dagsverken till en kasern- samt en skolhusbyggnad och kokhus med matsalar, 1835.
3. kostnadsförslag till exercishus för skeppsgossar 1884, 1 st odaterat, 1897 alt 1 och 2 samt 1901.
4. kostnadsförslag över gymnastikinredning i föreslagna exercishus, 1884.
5. skrivelse med bifogade anbud vid uppsättning av innerdörrar och sjlvstängande dörrar, 1909.
6. 3 st "lappar" som hänvisar till andra skrivelser 1876.
7. skrivelse från Militärchefen till Stationsbyggmästaren att göra förslag till inredning i skeppsgossekasernen, 1876.
8. skrivelser om på- och avringning m.m. 1876.
9. skrivelser om besiktningar och reparationer på skeppsgosseskolans hus och byggnader 1796-1906.
10. uppgifter om skeppsgossar som ska undervisas i tackelkammare och segelmakareverkstäder, 1853.
11. kostnadsförslag för material och dagsverken för ny högvakt jämte nödiga rum för fångar, 1818.
12. kostnadsförslag till förfärdigande av 4 st ventilatorer eller luftväxlingsrör att anbringas å arrester begagnade till mörka celler samt ritning, 1851.
13. förslag på material till nya högvaktens täckning med järnbleck, 1819.
14. skrivelser rörande dimensioner på vakt- och honnörskurer, 1855.
15. ritning över högvakten.
16. förslag på material och dagsverken till ny högvakt, 1813.
17. förslag på material och dagsverken till ny högvakt jämte nödiga rum för fångar, 1817.
18. förslag på material och dagsverken till ny högvakt jämte nödiga rum för fångar, odaterat.
19. förslag till byggnad innehållande 16 st arrestrum, fångvaktarrum och marketenteri, 1808, 1813 och 1818.
Skrivelser om besiktningar och reparationer vid Kungl Flottans Högvakt under åren 1794-1873.
 
331794 – 1960ACTA 33. Kostnadsförslag på ombyggnad, reparationer och besiktningar.
Förteckning över vid Artilleridepartementet befintliga äldre ritningar å byggnader m.m.
Kostnadsförslag vid Artillerigården.
1-9. besiktningsrapporter, inventeringsrapporter och rekvisitioner av material för reparationer m.m. 1794-1817.
10. kostnadsförslag på material och dagsverken till en timmerbyggnad på artillerigården för tygmästaren, 1834.
11. förslag på material till inrättandet av ett maskineri med dragkraft i artilleriverkstaden 1830.
12. kostnadsförslag till ombyggnad och förändring av artilleriverkstäderna, 1828.
13. anhållan om att få taket på artilleriförrådet och rustkammaren lagat efter stormskador 1825.
14. förslag på material och dagsverken till en timmerbyggnad för ämbetschefen på artillerigården 1834.
15. skrivelse till tygkontoret med anhållan om reparation av olika tak, 1835.
16. anmälan om behov av reparation av 8 st blåsbälgar i artillerismedjorna, 1842.
17. förslag på kostnader till inredning av rustkammare för sjöbeväringar 1835.
18. önskemål om reparation av tjänsterum 1836.
19. kostnadsförslag över 1 extra våning på lavettboden 1838.
20. skrivelse angående reparation av golv i rustkammare 1844.
21. skrivelse angående reparation av rustkammaren 1844.
22. kosstnadsförslag på material och dagsverken till ett täckt kanonexercisbatteri på artillerigården, 1842 och 1849.
23. anhållan om reparation av taket på virkesskjulet på artillerigården 1841, 1843.
24. kostnadsförslag till utvidgning av gevärsverkstaden 1894 alternativ 1 och 2.
25. anhållan om undersökning av barkass nr 13, 1903.
26. 4 st rekvisitioner på arbeten 1907, 1908.
Diverse byggnadsprojekt
27. kostnadsförslag till en stenbyggnad att uppföras på samma ställe därnden nedrivna s.k. Nya Amiralitetskyrkan varit anlagd, 1825.
28. formulär till rekvisitionsförslag, 1803.
29. diverse gamla förslag rörande dockebyggnaden, sammanfattning.
30. kostnadsförslag för utvidgning av öppningen genom Lindholmsbron 1802 och 1803.
Förslag till nytt Kanslihus.
31. förslag på material och dagsverken till ett nytt kanslihus på generalamiralstomten 1818.
Mastskjulet.
32. kostnadsförslag å material och dagsverken till fem sammanbyggda skjul för tillverkning av skeppsmaster och rundhult, 6 förslag 1849, 1851 och 1852.
Gjuteriverkstaden.
33. kostnadsförslag å material och dagsverken till en Berverberugn för tackjärnsgjutning 1853.
Amiralitet Barnhusskola.
34. kostnadsförslag på material och dagsverken till en tvätthusbyggnad med strykrum och mangelbod för Amts. barnhus flickskola 1844.
35. kostnadsförslag på material och dagsverken vid en tillbyggnad av ett rum vid Amts. flickskola 1846.
36. kostnadsförslag på material och dagsverken vid en förlängning av skolan, odaterat.
37. kostnadsförslag på material och dagsverken till en flygelbyggnad till Amts. skolan, odaterat.
38. utdrag ur kostnadsförslag vid projekterad flygelbyggnad vid Amts. barnhus skola 1849.
39. kostnadsförslag på material och dagsverken till en flygelbyggnad vid skolan 1849.
40. kostnadsförslag på material och dagsverken till nödig reparation av lärarebostad vid skolan 1849.
41. besiktningsberättelse och kostnadsförslag för bristfälligheter vid skolan 1849.
42. utdrag ur generalhusbesiktning vid Amts. barnhus skolhus 1836.
Besiktning och reparation av Kronan tillhöriga boställen.
Direktörsbostället.
43. rekvisition av varor för renovering av direktörsbostället vid nya dockan 1800.
44. önskemål om att få renovera direktörsbostället 1800.
Kungshuset.
45. skrivelser, utdrag ur protokoll m.m. rörande Kungshuset 1836-1960.
Varvsamiralsbostället.
46.skrivelse rörande reparation av varvschefsbostället samt en boställskarls indragande 1798.
47. inventarium på de persedlar som tillhör varvsamiralsbostället 1799.
48. anhållan om reparation av väl kända brister på varvsamiralsbostället 1799.
49. dagsverken och material till varvsamiralsbostället 1809.
50. dagsverken och material till varvsamiralsbostället 1810.
51. förslag på dagsverken och material till en tvätt- och bagarestuga vid varvschefsbostället 1817.
52. besiktningsprotokoll över målningsarbeten vid varvschefsbostället 1850.
53. uppgift på målningsarbeten efter besiktning 1839.
54. skrivelse om en hängränna 1844.
55. material och dagsverken till varvscheftsboställets reparation, odaterat
Konstruktionschefsbostället.
56. skrivelse med önskemål om väv till ett rum i konstruktionschefens boställe 1804
57. skrivelse med önskemål om 3 st fristående kakelugnar till bostället 1804
58. skrivelse angående ombyggnad av bostället 1804
59. besiktningsprotokoll över konstruktionschefens boställe 1805
60. besiktning och inventering av Sutthoffska huset 1808
61. skrivelse från konstruktionsinformationsofficeren angående han boställe och en fuktskada 1843
62. skrivelse angående reparation av chefens för Mekaniska departementets boställe 1863
63. skrivelse angående iståndsättning av vissa bostads- och uthus 1882
Ekipagemästarebostället.
64.skrivelse angående reparation av ekipagemästarens boställe 1805
65. –”-
Officersbostället Drottningskär
66. 3 st skrivelse angående reparation av officersbostället på Drottningskär 1804, 1805
Diverse officersboställen.
67. 2 st skrivelser angående reparation av officersboställen 1796, 1804.
Örlogsmannasällskapet
68. skrivelse rörande reparation av Kungl. örlogsmannasällskapets rum 1833
Amiralitetskrigsrätten.
69. transumt ur skrivelse angående reparation av krigsrättens nya rum 1835
70. besiktningspapper från reparation av krigsrättens nya rum 1844.
Kanonkran å Söderstjerna.
71. 2 st skrivelser angående en flyttbar Kanonkran å Söderstjerna 1910
Skottvallen.
72. 1 st skrivelse angående behövliga arbeten för den nya Skottvallen 1910.
73. Skrivelse med anhållan om att få uppföra Skottvallen på samma ställe som föregående 1841.
74. 6 st skrivelser med anhållan om att få anordna målskjutningar. Åren 1841, 1842 och 1844.
Artillerigården.
75. skrivelse angående inredande av ett så kallat Kasthus till krutproberingsförsöks anställande samt ritning till detsamma, att uppföras å Artillerigården i Carlskrona. År 1836.
76. skrivelse angående transport av krut från Stockholm 1836
Hus och Byggnader.
77. förteckning på de boställen som möjligtvis kunna bli iståndsatta detta år 1821
78. skrivelse med anmodan till boställsinnehavare att låta besikta sina boställen samt lista över berörda 1820
79. besiktningsprotokoll, kostnadsförslag och reparationsförslag till byggnader utanför varvet 1820
 
341794 – 1876ACTA 34. Kostnadsförslag på Ombyggnader, Reparationer och Besiktningar
Gamla Mastkranen.
1. förslag till en Mastkran 112 fot hög med stenfot af 60 fots höjd. År 1801.
2. förslag till en Mastkran 112 fot hög med stenfot af 60 fots höjd. År 1802.
3. förslag till Mastkran 123 fots höjd med stenfot af 76 á 96 fot höjd. 1803.
4. förteckning på material och dagsverken som åtgått till nya mastkranen odat
Skeppsbäddar.
5. förslag på en stenkista vid nya dockan 1801
6. förslag på en stenkista vid nya dockan 1802
7. förslag på material till iståndsättning av skeppsbäddar vid Wasaskjul 1833
8. kostnadsförslag på material och dagsverken till en stenkista för sjö- eller undervattensbädden vid korvettstapeln 1848
9. kostnadsförslag på material och dagsverken till förlängning av bädden där korvetten Svalan befinner sig 1848
Förslag till Brunn, Vattenhus och Vattencisterner.
10. ungefärligt förslag till upptagning och murning av en brunn 1824
11. rekvisitionsförslag på material till en vattencistern 1835
12. förslag till förfärdigande av 2ne vattencisterner, material och dagsverken 1837
13. dagsverken till förfärdigande av en vattencistern av tennplåt 1833
14. rekvisitionsförslag på material till en vattencistern 1839
15. förslag till förfärdigande av vattencistern 1840
Förslag till Ångmaskinhus.
16. kostnadsförslag å material och dagsverken till Pump- och Ångmaskinshus vid Gamla Reparationsdockan på Lindholmen att uppföras av Ölands parmsten. 1819 – 1848.
Kostnadsförslag
18. kostnadsförslag för dagsverken och materialier till ett nytt vaktkastell att uppföras vid inloppet till varvshamnen 1838.
Nya Espings Skjulet.
19. kostnadsförslag på material och dagsverken till nytt espingeskjul 1849
20. rekvisition av material till årebodens inredande i ny espingeskjulet 1836
21. kostnadsförslag på material och dagsverken till espings- och arbetsskjul 1850
22. förslag på material och dagsverken till nya espingsskjulets inredning 1836
Sågmaskiner, 12 Hästars Ångmaskin samt Ångpannors Förfärdigande.
23. kostnadsförslag å material och dagsverken till husbyggnad för Cochranska sågmaskinen ävensom för inrymmandet av förslagen cirkelsåg, 7 st slipstenar, 7st färgkvarnar och 2 st baskistor. 1849 – 1851, samt rekvisitionsförslag på material till bygget 1850.
24. kostnadsförslag till upphandling av erforderliga effekter till maskiner i nya såghuset 1851
25. beskrivning och kostnadsförslag till en 12 hästars kraft och högtrycksångmaskin och 1 timmersåg. 1851.
26. dagsverken till en ångpannas förfärdigande. 1831-1833
27. rekvisition på valsade plåtar m.m. till en ångpanna 1850
28. ungefärligt kostnadsförslag till en 6 hästars ångmaskin 1850
Kostnadsförslag,
29. till byggnader och inrättningar som för Kungl. Flottans Skeppsvarv anses behövliga åren 1842, 1844, 1846 och 1847, samt PM i saken
30. kostnadsförslag å material och dagsverken till anläggandet av en sträckningsbana av 25 famnars längs för hydraulisk sträckningsmaskin. 1847, 1850 och 1851.
Reparationer å Gamla Dockan och Skjulet på Lindholmen.
31. förslag till utbyggt tak och sidoklädsel å Lindholms skjulet 1829.
32. kostnadsförslag till Gamla Reparationsdockans utsprängning 1829
33. kostnadsförslag till 3:ne ekvirkesskjul 1800.
Mudderpråmar och Flottar.
34. utdrag ur journaler angående mudderpråmens reparationer 1814
35. förslag på material och dagsverken till en mudderflotte odaterad
36. kostnadsförslag på material och dagsverken till en mindre mudderflotte eller pråm 1843
37. förteckning på material som uppsatts på mudderpråmen odaterad
38. förslag å 3 st timmermansflottar 1841.
Besiktning och Reparationer å hus, byggnader och stapelbäddar m.m.
Å Örlogsvarvet under åren 1794, 1795, 1796, 1798, 1800, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1810, 1817, 1825, 1832, 1836, 1837, 1838, 1841, 1843, 1844, 1845, 1782, 1873 och 1876.
Kolkällaren.
39. kostnadsförslag å material och dagsverken till den så kallade kolkällarens påbyggnad till en vånings höjd och dess inredande till gjuterihus för tackjärn och metall med 2:ne kupolugnar och blåsmaskin att drivas med handkraft 1842.
Kolskjulet på Söderstjerna.
40. skrivelse och kostnadsförslag till föreslagit Kolskjul på Söderstjerna. År 1889.
Till ovanstående kostnadsförslag finnes ritning N:o 1154 (Fack N:o 47).
 
351825 – 1834ACTA 35. Nybyggnader: Linjeskeppet Gustaf den Store
Virkesjournal för skeppet Gustaf den Store 1825-1832
Materialjournal för skeppet Gustaf den Store 1825-1831
Konsumtionsjournal gällande järn och kopparspik för 76 kanonskeppet Gustaf
den Stores nybyggnad 1829-1832
Extrakt för linjeskeppet Gustaf den Stores nybyggnad i nya dockan 1832-1834
Fördelning av arbetsstyrkan vid linjeskeppets uti dockan byggande 1825
Den 17 juli 1825 erhöll detta skepp namnet Gustaf den Store.
 
361818 – 1856ACTA 36. Nybyggnader.
Briggen La Coquette.
Konsumtions journal på material 1818.
Linieskeppet Skandinavien.
Arbetsfördelnings Journal, år 1825.
Arbetsfördelnings Journal, år 1856.
Virkes Journal 1856
Rekvisitionsförslag på materials anskaffande 1843
Fregatten Josephine.
Oktober månads extrakter 1831.
Anteckningar för Fregatten Josefine.
 
371837 – 1849ACTA 37. Nybyggnader
Corvetten Carlskrona
Konsumtionsjournal 1837.
Kladdjournal över använt virke 1837-1841
Dagsverksjournal 1837-1839
Dagsverksjournal 1837-1841
Corvetten Lagerbjelke.
Ekvirkesjournal 1845-1848
Furuvirkesjournal 1846-1849
Materialjournal 1845-1849
Arbetsfördelningsjournal 1845-1849
Års- kvartals- samt månadsrapporter 1845-1849
Journal över furubräder, använda för Lagerbjelke 1845-1849
Extract för Corvetten Lagerbjelke 1848 – 1849.
 
381840 – 1867ACTA 38. Nybyggnader.
Fregatten Eugenie
Journal över konsumerade bräder 1840-1846
Avskrifter av månads- och kvartalsrapporter 1840-1846
Anteckningar för fregatten Eugenie1845-1871
Förteckning över material och dagsverken från smedjan vid bygget
Uppgifter på dagsverken och material för master och rundhult
Förteckning över metall och mässing som åtgått
Uppgift från märsboden om vad som åtgått
Efterskrivna material och dagsverken som åtgått för snickare vid inredning m.m.
Lastbriggen Gladan.
Annotationer över upptaget virke 1855, 1856.
Rekapitulation över Dagsverken år 1855–1857.
Conseptjournal över konsumerat virke, år 1855–1857.
Consepts journal, 1855–1857.
Extract för lastbriggen Gladan år 1857.
Extract för en lastbriggs nybyggnad, 1855–1857.
Månads och kvartals arbetsrapporter, år 1855–1857.
Arbetsfördelning vid en lastbriggs byggande år 1855.
Betingsbok år 1855.
Consumtion av järn och kopparspik.
Anteckningar för Lastbriggen Gladan 1856-1867
Mudderfartyg.
Extract för ett Mudderfartygs nybyggnad 1859, 1860
 
391830 – 1850ACTA 39. Nybyggnader.
Skonerten Falk.
Konsumtionsjournal över Eke och Furu virke samt material som blivit använde till en skonerts nybyggnad 1830, 1831
November månads virkes Journal 1830
November månads extrakter 1830.
Materialjournal 1831.
Arbetsrapporter åren 1830 och 31.
Fördelning på Arbetsstyrkan 1830 och 31.
Anteckningar för Skonerten Falk.
Sammandrag av rapporter av åtgångna dagsverken och material
Fyrskeppet Vulkan.
Månads, kvartals och årsrapporter för fyrfartyget Vulkan.
Ångfartyget Balder.
Skoftrulla för ångfartyget Balder 1848, 1849
Rulla över de timmerbåtsmän som skoftar vid ångfartyget Balder 1849.
Rulla öfver skoftningen år 1849.
Nummerjournal över konsumerat Ekvirke 1847, 1848
Nummerjournal över konsumerat Furuvirke åren 1847, 1848
Extrakt över rekvirerade furubräder 1847, 1848
Avskriftsjournal över konsumerat virke 1847-1849
Materialjournal för ångfartyget Balder 1847 – 1848.
Konseptjournal för maskineriets insättande 1849
Specifika uppgifter på kostnader av Balders inventarier
Konsumerat virke
Extrakt för Balder.
Dagsverksjournal för ångfartyget Balders nybyggnad 1847-48-49.
Materialjournal 1850
Överarbetsjournal för Balder 1847
Avskriftsjournal på månads- kvartals- och årsrapporter för Balder 1847
 
401801 – 1863ACTA 40. Fartygsreparationer.
Fregatten Camilla
Journal över arbetsstyrkan vid fregatten Camillas dockning och svåra reparation. 1819, 1820.
Utlåtande av departementschefen 1801.
Konsumtions journal på material 1818-1840
Konsumtion av järn och kopparspik, 1819-1824
2 st extrakt för fregatten Camillas svåra reparation
2 st kladdjournaler, extrakter samt anteckningar 1819-1823
Postångfartyget Nordstjernan.
Dagboksveckojournal för post ångfartyget Nordstjernan 1850.
Virkesjournal maj månad 1850.
Virkesjournal för april och maj månad 1850.
Materialjournal maj månad 1850.
Veckojournal för maj månad 1854.
Dagsverks Journal 1854.
Ångkorvetten Gefle.
Journal över åtgångna dagsverken vid ångkorvetten Gefle 1863.
 
411819 – 1824ACTA 41. Fartygsreparationer.
Linjeskeppet Gustaf Den Store (Försigtigheten)
Kladdjournal för örlogsskeppet Gustaf den Stores svåra reparation i nya dockan 1821.
Kladdjournal över avfört material till örlogsskeppet Gustaf den Stores svåra reparation i nya dockan åren 1819-1824
Konsumtion av järn och kopparspik. 1819-1824
Extrakt No 2, 3 och 4 för örlogsskeppet Gustaf den Stores svåra reparation i nya dockan.
Fördelning på arbetsstyrkan vid Konungens skepp Gustaf den Stores svåra reparation 1819-1824
Konsumtionsjournal för kapellens förfärdigande till Försiktigheten (1825 ändrades namnet till Försiktigheten)
 
421884 – 1918ACTA 42. Fartygsreparationer.
Urds förändring 1893-1894
Skäggald
Uppgifter å fartygets master och rundhult med reparationer 1882, 1883
Anteckningar över den tid fartygets ångpannor använts för expedition 1879, 1882
Fartygets maskiner och ångpannor samt reparationer och förändringar där 1878-1886
Prisuppgift för 4 st nya ångpannor
Diverse anteckningar om Skäggald 1877-1890 2 ex
Anteckningar över expeditioner för kanonbåten Skäggald
Anteckningar över fartygets dockningar
Svensksund
Beskrivning över fartyget
Skagull
Anteckningar om fartyget, dimensioner, dockningar och reparationer, master och rundhult, maskiner och ångpannor, bestyckning, expeditioner m.m.
Rota
Anteckningar om kanonbåten Rotas dimensioner, dockningar och reparationer, master och rundhult, maskineri och ångpannor, bestyckning, expeditioner m.m.
Disa
3 olika skrivelser 1 med bilagor rörande arbeten på Disa 1876
Anteckningar om kanonbåten Disa, dimensioner, dockningar och reparationer, master och rundhult, maskineri och ångpannor, bestyckning, expeditioner m.m.
Anteckningar om Disas kapell
Edda
Kalkyl över Eddas styvhetsmoment
Anteckningar om kanonbåten Edda, dimensioner, dockningar och reparationer, master och rundhult, expeditioner
Verdande
Anteckningar om kanonbåten Verdande, dimensioner, dockningar och reparationer, master och rundhult, maskineri och ångpannor, bestyckning, expeditioner m.m.
Blenda
Skrivelse angående behov av ritning för ombyggnad av lavettage 1876
Order om provtur 1876
Skrivelse med anhållan om lån av ritningar 1876
Kostnadsförslag över ändring av kanonbåten Blenda 1899
Anteckningar om Blenda, dimensioner, dockningar och reparationer, tackling, master och rundhult, propellermaskinerna, reparation av maskiner, ångpannor, bestyckning, expeditioner m.m.
Skuld
PM för kanonbåten Skuld 29/9 1880
Anteckningar om Skuld 1900
Anteckningar om Skuld, dimensioner, dockningar och reparationer, master och rundhult, maskineri och ångpannor, bestyckning, expeditioner m.m.
Korrespondens till och från varvschefen rörande kanonbåtarna Verdande, Blenda, Skuld m.fl.
Valkyrian
1. note angående provtur med ångfartyget Valkyrian 1876 med 2 olika svar
2. anteckningar om Valkyrians resor, in- och avmönstringar, expeditioner m.m. fr.o.m. 12 juli 1884
3. anteckningar om arbete m fartyget 1854
4. anteckningar om fartygets maskineri och ångpannor, expeditioner, dockningar och reparationer
5. utdrag ur Valkyrians observationsjournal
Gunhild
Sammanställning av reparationer m.m. av ångkannorna
Anteckningar om kanonbåten Gunhild, dimensioner, dockningar och reparationer, master och rundhult, maskineri och ångpannor, bestyckning, expeditioner m.m.
Oden
Anteckningar angående pansarbåten Oden, dimensioner, bepansring, maskiner och ångpannor, provturer
Beskrivning över fartyget
Rörförteckning 2 ex
Thor
Resultat vid olika farter under förbränning av svenskt stenkol 1899
Rörförteckning
Niord
Resultat av provtur 13 juli 1899, kladdpapper
Rörförteckning, 2 ex
Uppgifter rörande fartygens maskiner, ångpannor och apparater Dristigheten, Äran, Wasa, Tapperheten, Manligheten, Oscar II
Uppgifter rörande pansarbåtarnas maskiner och apparater m.m. Wasa, Manligheten, Tapperheten, Oscar II
Farttabell för Tapperheten
Skrivelser angående tillverkning av torpedtuber 1902
Anteckningar gällande haverier, Oden, Thor, Niord, Dristigheten, Äran, Wasa, Tapperheten, Manligheten
Skrivelser rörande ändring av numrering av torn 1918
Skrivelser rörande psk Gustaf V
 
431845 – 1873ACTA 43. Fartygsreparationer och förändringar.
Samt anteckningar öfver gjorda expeditioner å nedanstående fartyg:
Linieskeppet Stockholm, fregatten Norrköping, korvetterna af Chapman och Svalan, ångfregatten Vanadis. Ångkorvetterna Orädd och Thor, ångskonerten Balder, kanonångslupen Ingegerd, ångslupen Heimdal, monitoren John Ericsson, briggarna af Wirsén, Skirner och Snappopp.
Diverse fartyg som varit i Dockorna för större och mindre reparationer, 1845 – 1873.
 
441817 – 1920ACTA 44. Mindre fartygsreparationer.
Torpedbåtar.
N:o 7, N:o 9, N:o 11, N:o 79, Orkan, Vind, Kapella, Orion, Meteor, Plejad, Sirius, Bris och Blixt.
Torpedkryssare.
Jacob Bagge, Örnen, Claes Uggla, Psilander och Clas Horn.
Jagare Magne och Mode.
Verkstadsfartyg Blenda.
Kanonbåtarna Svensksund och Edda.
Samtliga i kusteskaderns torpedavdelning ingående båtar.
Ångslupen N:o 6
Ångfartyget Kare
Artilleripråmarna Sune, Jarl och Folke
Minkabelbåten Lägg ut
Kungsholmen No 2
Bogserångsluparna No 2 och 3
Artilleripråmarna Sune, Jarl och Folke
Minkabelbåten Lägg ut
Kungsholmen no 2
Bogseringsångsluparna no 2 & 3
Åren 1903 – 1906.
Diverse mindre reparationer utförda åren 1907 – 1920 å nedanstående fartyg:
Torpedbåtarna: Bris, Orkan, Rigel, Stjerna, och Altair.
Vedettbåtarna: N:o 7, N:o 8, N:o 9, N:o 10, N:o 15, N:o 16 och N:o 18.
Jagarna: Munin, Wrangel, Hugin, Vidar, Wachtmerister, Sigurd och Ragnar.
Pansarbåtarna: Oscar II, Oden, Göta och Sverige.
Sjömätningsfartyget Ejdern.
Torpedkryssaren Jacob Bagge.
Pansarkryssaren Fylgia.
Hjälpkanonbåten Bore.
Kanonbåten Skuld.
Undervattensbåten N:o 3.
Pansarbåtar:
Göta, Äran, Niord, Oden, Thor, Tapperheten, Manligheten, Dristigheten, Thule, Svea och Wasa.
Konsumtions – Journal
För kapellens förfärdigande på Skeppen, Manligheten år 1817, Dristigheten år 1818 och Äran år 1820.
 
451878 – 1918ACTA 45. Diverse mindre reparationer utförda på följande fartyg:
Skeppsgossebriggarna: Jarramas, Najaden, Gladan och Falken.
Kasernfartyget: Norrköping.
Logementsfartygen: Wanadis och Stockholm.
Korvetten: Freja
Åren 1903 – 1906.
Rydbergska Stiftelsen.
Korvetten: Saga 1878.
Inventarielistor m.m. till bevakningsbåtarna 1 och 2
Diverse skrivelser och telegram rörande fartygsreparationer. 1903 – 1918.
Anhållan om diverse mindre reparationer för Kronobageriet, Ångkvarnen, Materialförrådet å Ifön m.m. 1906 – 1918.
Skyddstjänsten, angående behovet av verktyg för verkställande av uppstöttningsarbeten å pansarbåtarna. 1918.
Karlskrona Kustartilleriregemente under åren 1903 – 1906.
Oscarsvärn under åren 1906 – 1908.
Mineringsskolan under åren 1903 – 1907.
Ekipagedepartementet med tillhörande arbetsposter under åren 1907 – 1908.
Sjöinstrumentförrådet. 1907.
 
461797 – 1859ACTA 46. Förslag på Flottans tillstånd.
Approximativt förslag, 1841 – 1845.
Förslag över Fartygens tillstånd. 1846 – 1859, 1869
Ödmjuk berättelse över General Flottbesiktningen för år 1797.
Överslag över Flottans värde åren 1840 – 1850 och beräkning av underhållsprocenten av Kungl. Förvaltningen av Sjöärenden år 1851 i april.
 
471794 – 1877ACTA 47. Flottans underhåll.
Flottans underhålls- och nybyggnadsstater för åren 1801 – 1825.
Förslag på material och arbetsstyrka för Flottans underhåll under åren 1794 – 1852.
Förslag på material och dagsverken som erfordras till 11 Örlogsskepps försättande i tjänstbart stånd. 1797.
Förslag över kostnader som åtgår för skepp, fregatter och övriga bevärade fartygs iståndsättande. 1794.
Bilagor till 1850 års Kostnadsförslag å 11 Certer Skepp och Fartyg.
Dito till 1861 års Förslag över värdet av Tacklingsinventarier till Segellinjeskepp och Fregatter.
P M över vid Mariningenjör Departementets arbetsposter pågående arbeten den 1 Januari 1877.
 
481812 – 1854ACTA 48. Flottans underhåll.
Rekvisitionsförslag å material m.m. till flottans underhållande. 1812 – 1844.
Rekvisitionsförslag å material m.m. till flottans underhållande. 1845 – 1854.
 
491779 – 1800ACTA 49. Nya Dockebyggnaden.
Kvartersmans Journal augusti månad 1779.
Kvartersmans Journal juni månad 1780.
Murnings Journal för juni månad 1779.
Murnings Journal för juli Månad 1779.
Murnings Journal för Maj Månad 1783.
September Månads Journal för Konstapel Wentzell. 1784.
Januari Månads Journal för Konstapel Wentzell. 1782.
Juni Månads Journal för Extra kvartersman Törslund. 1782
Mars Månads Journal för Mäster Smeden Senström. 1782.
April Månads Journal för Mäster Smeden Senström. 1782.
Skepparens Journal för Januari, Februari och mars månader 1779.
Oktober Månads Journal för Skeppare Siöberg. 1782.
Januari Månads Journal för Hästars foragering 1782.
Januari Månads Journal för Hästars foragering 1783.
November Månads Journal för Hästars foragering 1783.
September Månads Journal för Hästars foragering 1785.
Extrakt ur Sprängnings Journal för januari Månad 1782.
Extrakt ur Sprängnings Journal för September Månad 1784.
Inventarium för Skeppare Siöberg vid Nya Dockebyggnaden 1779.
Rapport Bok för Nya Dockebyggnaden år 1800.
 
501776 – 1836ACTA 50.Nya Dockebyggnaden.
5 exemplar avfattade på franska; Försök att bygga under vatten, utförda vid konstruktionen av den Nya Dockan. Daniel Thunberg och Johan Fellers 1776.
Rekvisitionsbok för Kvartersman Augusti månad 1779.
Rekvisitionsbok för Kvartersman Juni månad 1780.
Rekvisitionsbok för Kvartersman Törslund, Juni månad 1782.
Rekvisitionsbok för Konstapel Wentzell, Juni månad 1781.
Rekvisitionsbok för Konstapel Wentzell, januari månad 1782.
Rekvisitionsbok för Konstapel Wentzell, januari månad 1787.
Rekvisitionsbok för Mäster Smeden Sandström, Juni månad 1781.
Rekvisitionsbok för Mäster Smeden Sandström, Mars månad 1782.
Rekvisitionsbok för Skeppare Sjöberg, Maj månad 1782.
Rekvisitionsbok för Skeppare Sjöberg, October månad 1782.
Dagsverksjournal för Mekaniska Departementet och
Nya Dockebyggnaden 1826.
Dagsverksjournal för Mekaniska Departementet och
Nya Dockebyggnaden 1836.
Liggare till Uppbördsboden åren 1780.
Projekt till arbetsplan vid Nya Dockebyggnaden i Carlskrona öfver vintern och nästkommande år 1793.
Projekt till arbetsplan vid Nya Dockebyggnaden i Carlskrona innevarande år 1793.
 
511790 – 1894ACTA 51. Nya Dockebyggnaden.
Förslag som visar Dockebyggnadens ungefärliga skulder och avlöningar, 1793 och 1794 5 st
Förteckning över personal för dockornas underhållande, odaterat 2 st + 1 st 1807
1807 års arbetsplan Kungl. örlogsflottan gällande nya dockan, 2 ex
Förslag över dagsverken vid specificerade arbeten vid nya dockebyggnaden 1808, 1810
Projekt till stat för Nya Dockebyggnads Departementet. 1813, 4 st
Kostnadsförslag till anläggandet av bassäng å västra sidan å de nu färdiga dockorna. 1829
Kostnadsförslag till förändring av stora kalkboden på Nya Dockan. 1885
Kostnadsförslag till tak å 2:a dockan. 1843
Förslag på material och dagsverken till 5 st ducdalber mellan varvet och nya dockan, odaterat
Förslag till stapelbäddar, stenbjörnar och skottkärror, odaterat
Uppgift å enligt arbetsplanen, redan färdiggjorda arbeten vid nya dockebyggnaden, odaterat
Diverse skrivelser i samband med Nya Dockebyggnaden, 1796, 1797, 1798 och 1799, ekonomi, färdigställande, arbetsplan m.m.
Projekterad instruktion för Direktören vid Nya Dockebyggnaden, 2 ex
Koncept över verkställda jordborrningar i brunnar på Nya Dockan och i sjön år 1830.
Rekvisitioner och förslag över materialier, persedlar, spannmål samt dagsverksuppgifter åren 1793, 1794, 1806, 1807, 1812 och 1813.
Förteckning som visar de böcker och handlingar som finnas i orderrummet på Nya Dockan, tillhörande Nya Dockebyggnaden ifrån år 1757 – 1808.
Dagrulla för mars, maj, juni, november och december månader 1780 över timmermän, hantverkare, båtsmän och soldater av Kongl. Helsinge Regemente.
Förteckning över de byggnader och gårdar som berörs av nya dockebyggnaden, odaterad
Kronobeting vid schaktning, odaterad
Berättelse över de arbeten som i förlidet års 3e och 4e kvartal utförts vid nya dockan, odaterat
Diverse skrivelser, rekvisitioner och kostnadsförslag m.m. för åren: 1790 – 1801, 1804, 1806 – 1809, 1813, 1820, 1823, 1841, 1842 och 1883.
1. förslag över erforderliga dagsverken för nya dockebyggnaden 1806, 1808
2. förslag över de dagsverken som erfordras till nämnda arbeten 1808
3. ödmjukt memorial, önskemål om en vikarier till skrivare Karlskrona 1801 A Bergström
4. ödmjukt memorial, önskemål om att få ta kalk från dockebyggnaden. Karlskrona 18 juli 1800 Wallenstrand
5. ödmjukt memorial, önskemål om att få sätta upp plank mot Prins- och Skomakaregatorna. Karlskrona 18 juli 1800 Wallenstrand
6. skrivelse angående löjtnant Nordmans förflyttning för tjänstgöring vid nya dockorna. Karlskrona 23 april 1799 Roland Cederström
7. skrivelse angående kapten Modéns förflyttning för tjänstgöring vid nya dockorna. 16 april 1799 Roland Cederström
8. skrivelse om in- och utpassering för vattenhämtare. 15 mars 1799 A Bergström
9. skrivelse rörande lönepåslag för flaggkonstapel Holmgren. 10 augusti 1799
10. koncept till skrivelse rörande vilken typ av porslinslera som ska användas för dockornas väggar, odaterat
11. ödmjuk berättelse rörande mönstringsförrättningens åtgärder. Karlskrona 15 januari 1799, innehåller extrakt ur 1799 års mönsterrulla
12. angående förändrad arbetsplan för nya dockan. Carlskrona 30 maj 1798 Wrangel
13. ödmjukt yttrande om att båda byggmästarna af Thunberg och Rundqvist behövs, speciellt som 3e dockan ska påbörjas. Carlskrona 8 januari 1798 A Bergström
14. ödmjukt memorial ansökan om att få bygga en bro till stora Björkholmen. 23 november 1798 A Bergström
15. resolution angående ökande ersättning för stenhuggare. 14 november 1791 Nordenskjöld, Fust m.fl.
16. önskemål om att få sälja kasserade pråmar. 28 mars 1798 A J Rosensvärd
17. ödmjukaste memorial rörande plats på Vämö. 31 oktober 1797 A Bergström
18. skrivelse rörande av- och påringning för timmermans- och hantverksstaten under december månad. 23 november 1797 Nordenskjöld, Fust m.fl.
19. aller ödmjukaste memorial angående ökad lön. 22 november 1797
20. önskemål om extra manskap ur paraden. 4 augusti 1797
21. önskemål om att få låna bleckslagare Beckström till hjälp vid nedtagning av taket över docka 1. 22 augusti 1796 A Bergström
22. önskemål om att få vinterförvara brädor under kapell. 2 juni 1796 A Bergström
23. berättelse om inbrott och skadegörelse i smedjan på Vämö samt önskemål om att den ska rivas eller säljas. 19 december 1796
24. skrivelse som berör pumpstockar som blivit över. 22 februari 1796 Claes J Raab.
25. skrivelse angående täckning av materialbod. 28 oktober 1795 A Bergström
26. skrivelse med önskemål om förflyttning av stenhuggare. 10 februari 1795 A Bergström + svar
27. ödmjukt memorial, önskemål om blyspik till taket till docka 2. 17 juli 1794 A Bergström
28. underdånigt utlåtande rörande löner vid dockebyggnaden, med flera noter 1794
29. förslag på material som behöver inköpas för nästa års arbete vid nya dockan. 28 augusti 1793 A Bergström
30. skrivelse om upplyser om förbud att beträda byggplatsen efter mörkrets inbrott. 19 januari 1793
31. ödmjukt memorial om oförmåga att betala räkningar. Stockholm 9 mars 1793
32. memorial om betalning av en bod. Carlskrona Landskontor 6 november 1793 Raab
33. entreprenadöverenskommelse gällande hästars underhållande 29 september 1791
34. rekvisition på material till pumpverk 8 april 1792
35. ungefärligt förslag på kostnader till västra portens ändring 27 september 1790 A Bergström
36. ödmjukt memorial angående inlösta tomter för dockebyggnaden, med resolutioner 1802
37. uppmaning att inkomma med rekvisitioner för nästa år. 1803
38. tillverkning av sten på Vämö juli 1806
39. förteckning över uttagna, ej över beting, båtsmän till Vämö, juli 1806
40. förteckning över uttagen, ej över beting, personal till arbete på Vämö juli 1806
41. skrivelse med förklaring vid skiljaktigheter, november 1807 A Bergström
42. skrivelse med till byte mellan två stenhuggare, 28 november 1807 A Bergström
43. skrivelse med order om förflyttning av kvartersman Sjögren. 30 oktober 1808 R Cederström
44. skrivelse som berör arbetsfördelningen efter direktör A Bergströms dödliga frånfälle. 8 oktober 1813 Lagerstråle
45. skrivelser som påtalar problem med portarna till docka 4 och 5. 7 november 1817 Wallenstrand
46. uppgift på slitet och odugligt material i mekaniska- och nya dockebyggnadsförrådet. 23 juni 1820
47. besiktningsprotokoll över portarna till docka 4 och 5. 10/12 1883
Samt ett antal svårtydda dokument
Förslag till stängselmur omkring Nya Dockan, 1800 alnar lång, 8 alnar hög,
1 ¼ aln tjock i basen och 1 aln uppevid med gråsten till for samt Ölandssten till den övriga delen, 1829. Förslag till en stängselmur omkring Flottans Artillerigård samt Nya Dockebyggnaden, 1834.
Förslag till grundmur för en del av stängselmuren kring Nya Dockan.
Skrivelse till varvschefen angående förlängning av Dockorna N:o 1 och 2,
år 1889.
Kostnadsförslag för beredande av ökat utrymme för fartygens dockning genom användande av s.k. ängen väster om Nya Dockebyggnaden. År 1889.
PM öfver skeppsdockorna å Kungl. Flottans Varv i Carlskrona.
Dimensioner med de mått hvarmed de äro upptagna i liggare N:o 1 å Byggnadskontoret år 1908.
Kostnadsförslag till Docka å västra delen af Nya Varvet, år 1894. Ovanstående kostnadsförslag tillhör ritning N:o 1095 (Fack 46).
 
521800 – 1843ACTA 52. Nya Dockebyggnaden.
Kostnadsförslag för arbeten vid Nya Dockebyggnaden åren 1800 – 1808.
Arbetsfördelningsbok för Mekaniska departementet och Nya Dockebyggnaden år 1843
Uppgifter rörande Nya Dockebyggnaderna i Karlskrona, sammanfattade av E.W. Adestam.
 
531762 – 1842ACTA 53. Nya Dockebyggnaden.
Arbetsmaterial till artikel om Johan Fellers Eld- och Luftmaskinsförsök i Karlskrona åren 1762 – 1775.
Liggare till Uppbördsboden för året 1780.
Project till arbetsplan vid Nya Dockebyggnaden i Carlskrona öfver vintern och nästkommande år 1793.
Kostnadsförslag å dagsverken och materialier till de vid Nya Dockebyggnaden varande 4:e och 5:e dockportöppningarnas utvidgande till lika bredd med sättöppningen till svajningsrummet eller 54 fot i vattenlinjen. År 1842.
Avskrifter ur Krigskoll. reg. beträffande kommendering av manskap till bl.a. Nya Dockebyggnaden i Carlskrona. Åren 1764 – 1793.
Excerpter rörande Nya Dockebyggnaden m. m.
Utlåtande och kostnadsförslag till Bassänger och dockor för Skärgårdsfartygen, 1830.
Anteckningar rörande ”Bostället vid nya dockorna”.
Avskrift å sten i varvsträdgården.
 
541796 – 1915ACTA 54. Personalärenden.
Rulla över officerare vid Mekaniska staten, 1818.
Rulla över Flottans Personal.
Rulla över Invalid Staten.
Straff Rulla 1826 – 1870
Straffbok för Timmermans och Hantverks Staten 1799.
Straffbok för åren 1796 – 1872
Journal över extra Timmermansprovare.
Antagna och avskedade Daglönare från och med 23/10 1905 – 18/8 1915
Avskedsbevis för Daglönaren N:o 990 Otto Ferdinand Sjögren, sedermera anställd vid
Torpeddepartementet. Avskedsbeviset daterat den 2 Maj 18901.
Avgångsbetyg för Paul Jönsson från Bismarck-Technikum, Unterrichts-Anstalt i Berlin. Den 10 juli 1902. Paul Jönsson blev sedermera anställd som filare vid Torpeddepartementet.
Uppgift över antagna och avskedade arbetare å extra stat vid Konstruktions-Departementet under åren 1848 – 1849.
Rulla för Kungl. Flottans Officerare, samt Marin-ingenjör – Stat.
Slip- och Sågmästare Carl Danielsson avskedad på egen begäran.
Antagna arbetare vid Ingenjördepartementet 1876
 
551797 – 1876ACTA 55. Personalärenden.
Rulla över fördelade Uppmuntringspenningar, från och med april månad år 1858 tom år 1872.
Rulla över kommenderingar av månads- och daglönare vid Konstruktions - Departementet.
Annotationer över permitteringar och kommenderingar för Konstruktions-Corpsens Officerare. År 1856.
Förslag angående kommenderingar m.m. av maskinister, maskinistlärlingar, timmermän m.fl. samt angående antagning och avgång av extra Maskinister.
Åren 1797, 1868, 1869, 1870, 1876.
 
561851 – 1967ACTA 56. Personalärenden.
Rulla över underofficerare och hantverksmästare vid Timmermans- och Hantverksstaten av Konstruktions Departementet Karlskrona Station. År 1851, 1852 och 1858. Bibl acc 730, 731
Rulla över Timmerbåtsmän vid Konstruktions Departementet, April månad 1861.
Rulla över Kongl. Flottans Timmermans- och Hantverksstat, Konstruktions Departementet, År 1851.
Handrulla för Timmermans- och Hantverksstaten, Konstruktions Departementet. År 1957.
Rulla över timade förändringar med Konstruktions Departementets Underofficerare-, Hantverksmästare- och Maskinister from den 1 april 1858.
Ingenjörsdepartementets Daglönare den 31 oktober 1903.
Rulla öfver Ingenjörsdepartementets Daglönare 1911 – 1916.
Kungl. Sjökrigs – Skolans Rulla, innefattande befäls- och lärarepersonalen med flera samt kadetter och elever. År 1878, 1884-85, 1887-89, 1892-94, 1896, 1898, 1900 samt 1865.
Rulla Kungl. Skaraborgs regemente. Sommarskolan och Studentkompaniet 1936.
 
571793 – 1938ACTA 57. Personalärenden.
Betygsavskrifter för personal som varit anställda vid Byggnads Departementet under åren 1904, 1910, 1912 – 1915, 1917 – 1920, 1936 och 1938.
Betyg för Timmermän vilka arbeta å Artillerigården, år 1836.
Avgångsbetyg från Ingenjördepartementets Underbefälsskola åren 1870 – 1882.
Permissions och tjänstgöringsansökningen. Åren 1795, 1798, 1810, 1820, 1848, 1873, 1916 och 1918.
Diverse skrivelser angående kommenderingar av personal. År 1793 – 1896.
Förslag över ständiga och extra Hantverkare och Timmermän inom Constructions Departementet. År 1837 – 1872.
Diverse beting upprättade med Hantverkare, Timmermän och Metallgjutare m.fl. Åren 1800. 1801, 1804, 1805, 1816 och 1892.
Sammandrag över upprättade beting med Timmermän tillhörande Flottans Constructions Departement, Åren 1816 – 1838.
Personal som gjort sig skyldiga till straff på grund av olovligt undanhållande från arbetet samt stöld m.m. Åren 1795, 1799, 1801, 1802, 1804, 1806, 1810, 1830, 1832, 1833, 1837, 1839, 1841, 1844, 1873, 1906 och 1915.
Skrivelser med begäran om gravöppning, höstar till likvagn samt den avlidnes kamrater som bärare. År 1873.
Anhållan från diverse personer om inköp av s.k. sjödrucken ek från varvets förråd. År 1916.
Reglemente för underbefälsskola vid Mariningenjörsdepartementet i Kungl. Flottans Station o Karlskrona
Betingsbok för nya Dockan
Utdrag ur 4de Matroskompaniets rulla 1866 för Nr 24 W. Ståhle.
 
581793 – 1917ACTA 58. Personalärenden.
Diverse avlöningsförslag och förmåner m.m. till personalen vid Constructions- och Mekaniska Departementen. Åren 1793 – 1879.
Kungligt Brev över ändringar i personalens löner. Åren 1804, 1805, 1815 – 1817, 1819, 1824, 1827 och 1917.
Förslag till partiella löneförhöjningar inom Constructions Departementet.
Constructions Statens kvartalslöns Förslager och Förplägningspenningar. Åren 1800 – 1804.
Förteckningar över Officerare och Underofficerare som kommit i åtnjutande av traktamenten.
Lönerekvisitioner och Stater för åren 1811, 1815 - 1824.
Rekvisitioner 1813 – 1817
Förteckning på underofficerare vid Örlogsflottans Konstruktionsdepartement 1813 – 1826
 
591797 – 1917ACTA 59. Personalärenden.
Generalmönsterherren Greve Wachtmeisters ankomst till Karlskrona 1797.
Kungl. Brev angående mönstring med Flottornas Hantverks- och Timmermansstater. År 1816.
Kungl. Brev angående stat för avlöningar till Hantverks- och Timmermansstaterna. År 1817.
Generalorder angående officerares och underofficerares uniforms- och paradklädsel. Åren 1801, 1802, 1815 och 1832.
Förslag utvisande de vid Konstruktions Departementet tjänstgörande officerare, underofficerare, Hantverksmästare, Timmermän, Hantverkare och övrigt arbetsmanskap. Åren 1837 – 1874.
Förslag över personalen vid Kongl. Majt:s Flottas Station i Carlskrona. Åren 1837 – 1842.
Förslag över personalen vid Constructions Corpsen. Officerare, underofficerare och manskap. Åren 1843 – 1874.
Förslag över Timmermän och Hantverkare inom Constructions Departementet vid årsmönstringen åren 1854 – 1872.
Anhållan om vaktmanskaps förläggning vid den s.k. Strömsholmska- och Fortifikationstomterna för att förhindra våldsverkan. År 1835.
Diverse personalärenden omfattande åren 1793, 1804, 1805, 1873, 1912, 1913 och 1917.
Angående diverse personers upptagande av råg i förskott.
Handlingar rörande Marin Ingenjör Staten, Byggmästare m.fl. Åren 1800 – 1873.
Reglemente för Kungl. Flottans i Carlskrona stationerade Timmermans- och Hantverksstaters inrättade begravningskassa. År 1834 – 1845.
Reglemente för Amt:s Krigsmans Kassan. 1799.
Reglemente för Amiralitetskrigskassan. År 1838.
Skrivelse angående dykeriövningarnas påbörjande. År 1873.
Sammandrag över Flottans Under Officerare och Gemenskap tillhörande Carlskrona Station. 1852.
Förslag till villkor för befordran inom underofficerskåren. 1843
 
601832 – 1857ACTA 60. Personalärenden.
Absent – Bok för personal som varit frånvarande från arbetet med och utan tillstånd, för åren 1843, 1844, 1848, 1853 – 1857.
 
611959ACTA 61. Fyrar och fyrbelysning.
En orientering om fyrarna Nordvalen och Svinbådan. År 1959.
Angående uppförandet av fyr på Verners grund såsom ersättning för fyrskeppet Sydostbrotten, år 1959.
Den Svenska teleskopmetoden är på väg att erövra världen,1959.
Extract from the journal I.A.L.A. International Association of lighthouse Authorities.
Kassuner – teleskopkassuner av Robert Gellerstad, 1959.
Fyrar färdigbygges på land, fyrskeppen utrotas systematiskt. Klipp ur Handels- och Sjöfartstidningen den 5 maj 1959.
De Gellerstad Voortoren Wereldpremiere van de telescoop – Techniek en de Waterbouwkunde, 1959.
Telescopic Caisson Lighthouse. Utdrag ur The Engineer, den 11 Sept 1959.
Några nya Fyrar i Sverige. Bearbetning av rapport till den Internationella Fyrkonferensen i Scheveningen, Nedeländerna. 1955 Av Robert Gellerstad.
Fyren Ölands södra grund.
The Grundkallen and some other New Lighthouse Structures in Sweden.
International Conference om Lighthouse and other aids to navigation, 1955.
Byggnadsindustrien 1959.
AGA – Journal organ för Gasaccumulator, juli 1956.
Inventarieförteckning över Fyrfartyget ”Grundkallens” skeppareuppbörd, 1864. Diverse handlingar rörande fyrfartyget.
Beskrivning över Aspö radiofyr.
Från AGA erhållen förteckning över klippljusapparater, solventiler, strålkastare m.m.
 
62:11973ACTA 62:1. Långresor, Älvsnabben.
Fördelningsbok för minfartyget Älvsnabben, under vintersexpeditionen med aspiranter 1973.
Utdrag ur stridinstruktionsbok, HMS Älvsnabben, navigering och manöver. Sknr 78.
Utdrag ur stridinstruktionsbok, HMS Älvsnabben, navigering och manöver.
ÖFU ORDROP Rod F. Exp. B.
Utdrag ur stridinstruktionsbok, HMS Älvsnabben, navigering och manöver. Sknr 75.
Utdrag ur stridinstruktionsbok, HMS Älvsnabben, navigering och manöver. Sknr 22.
Utdrag ur stridinstruktionsbok, HMS Älvsnabben, navigering och manöver.
Utdrag ur stridinstruktionsbok, HMS Älvsnabben, navigering och manöver. Sknr 25
Utdrag ur stridinstruktionsbok, HMS Älvsnabben, navigering och manöver. Mantj. C.
Utdrag ur stridinstruktionsbok, HMS Älvsnabben, navigering och manöver. Sigtj. L.
 
62:21978 – 1979ACTA 62:3. Långresor. Älvsnabben.
Radiobok för fartygstelegrafstation från:
1978-11-06 – 78-12-19, 1978-12-19 – 79-02-06.
1979-11-01 – 79-12-20, 1979-12-20 – 80-02-12.
 
62:3-ACTA 62:3. Långresor, Älvsnabben.
Utbildningspärm – stridsledning.
Bryggpärm HMS Älvsnabben.
Signalpärm VB.
Astronomiobservation, Diarium VB.
 
62:41954 – 1955ACTA 62:4. Långresor, Älvsnabben.
(Upphittat på olika hyllor i arkivet 2005)
Kamerabroschyrer
Resebroschyrer
3 ex av Navy Day
div. foldrar ”allmänt” 1954 – 1955
Tidningar från Trujillo 1955
Div. från Bangkok och Bombay
Reklam från San Diego och Honolulu
Reklam från Manilla
Tidningsklipp från Singapore
Div. från Tokyo
Diverse
 
62:51922 – 1975ACTA 62:5. Långresor.
Diverse tryck från korvetten Sagas resor.
Tidningsklipp från jakten Fidras återkomst till Karlskrona den 11 sept. 1922.
H.M. Fylgias sång tillägnad pkr. Fylgia, långresan 1924-25, 3 ex.
Deltagarna i fregatten Vanadis jordomsegling. Fotostat.
Gåva till Marinmuseum från CT kmd R. Tegnelius den 25/9 1968.
Diplom från italienska staten tilldelat en eskader från Karlskrona 24/2 1911.
Sundhetspass för segelfartyget ”af Chapman”, utfärdat (på dess näst sista segling) i Hälsingborg den 14 maj 1933.
Lista över utländska hamnar besökta av svenska örlogsfartyg åren 1846 – 1959.
Långresor och expeditioner; Fylgia 1946, 1948 Gladan och Falken 1954-55, 1975
Gotland 1938, 1939, 1949-50 2:a eskadern 1957 Oscar II 1909-10
 
621954 – 1980ACTA 62. Långresor, Älvsnabben.
Passage - journal, Väderleks - journal, Konceptbok för Signalhytten och Konceptbok/Register för Militär trafik.
Världsomseglaren: vår tidning HMS Älvsnabben 1954:1 – 1956:12.
HMS Älvsnabben 1977 – 1978, 16 [19] s.
HMS Älvsnabben 1978 – 1979, 21 [15] s.
HMS Älvsnabben. 40-års jubileum på BÖS 19 08-09 95. 44 s.
04
Karta över minkryssaren Älvsnabbens långresa: 1954-55
Karta över minkryssaren Älvsnabbens långresa: 1958-59
Karta över minkryssaren Älvsnabbens långresa: 1959-60
Karta över minkryssaren Älvsnabbens långresa: 1970-71
Karta över minkryssaren Älvsnabbens långresa: 1971-72
Karta över minkryssaren Älvsnabbens långresa: 1972-73
Karta över minkryssaren Älvsnabbens långresa: 1979-80
 
631798 – 1896ACTA 63. Ingenjörsdepartementet.
Arbetsbok från Ingenjörs-Departementet. April – december 1874.
Brev från H A Mörner till Johan Pihlgren angående Yarrow-panna 1897
Diverse brev och betyg rörande Carl Ricksson 1880-90 tal
Ansökan om tjänst som fartygskonstruktör vid Ingenjörsdepartementet, Kungliga Flottans Station Karlskrona 1896 undertecknad Walfrid Sylvén
Brevväxling mellan ingenjör G W Svensson och direktör Lilliehöök 1894
Brev från C Palander till direktör Lilliehöök 1894
Brev från Johan Pihlgren till direktör Lilliehöök 1894
Brevväxling rörande Johan Pihlgrens kommendering till Malmö 1876
Avskrift av kommunicerad handlingar med Örlogsflottans Konstruktionskontor 1798 Förteckning över diverse äldre handlingar och böcker vid Örlogsflottans Konstruktionskontor 1795-1850 talet
Diverse skrivelser från Flottans Konstruktionskontor i Stockholm om översändande av diverse ritningar, handlingar m.m. Åren 1845, 1846, 1854 och 1855.
Register över ankomna skrivelser från Chefen för Kongl. Marin Ingenjör Staten, from år 1868 tom 1872.
 
641866 – 1946ACTA 64. Örlogsvarvet i Karlskrona.
Diverse skrivelser angående belysningen på varvet, varvets skyldighet att hålla en del av gatubelysningen i staden, tabeller över lycktornas tändning och släckning samt en del skrivelser emellan gasverket, stadsfullmäktige och varvsmyndigheterna. Åren 1866 – 1946.
Register över inner- och ytterbelysning, gatubelysning samt brev m.m. 1906-1909
Kontrakt och reglemente från Carlskrona Gasverksanläggning. 1889 och 1918.
1953 års Örlogsvarvsutredning, reservation av avgiven av Lundeqvist och Schreil.
Tabell öfver tider då arbetet börjar och arbetet slutar för manskap tillhörande arbetsposter, hvilka sakna artificiell belysning. Utdrag ur Varvsorder den 4 januari 1909.
Uppgifter öfver de Hus- och Byggnadsarbeten som utförts vid Kongl. Flottans station i Carlskrona under den tid Stationsingenjören Friherre Sixten C:son Sparre tjänstgjort å sagda station. 1899 – 1910.
Byggnadsdepartementets expeditions arkiv, organisatoriska uppgifter betr. ledningen vid hus och byggnader m.m.
Förteckning över byggnader m.m. tillhörande karta över Örlogsvarvet och vissa delar av marinens övriga områden i Karlskrona.
Ritningar m.m. till varvets äldsta kranar.
 
65-ACTA 65 .Anteckningar om rundhults dimensioner å nedanstående fartyg.
Briggarna Snappopp, af Wirsén och Glomen.
Övningsfartyget Najaden.
Skonerten Falk.
Korvetterna Svalan och Josephine.
Ångkorvetten Thor.
Ångfartyget Vega.
Fregatterna Vanadis, Desirée, af Chapman och Eugenie.
Linjeskeppen Carl Johan och Gustaf den Store.
Monitorerna.
Torpedbåten Blixt.
Kanonbåtarna Urd och Skäggald.
Fyrfartyget Finngrundet.
Diverse anteckningar om rundhult till modeller.
Skrivelse angående Bogsprötets fördelande, som i senare tider blivit antagit vid vår Flotta.
 
661917 – 1918ACTA 66. Undervattensbåtarna Haje, Sälen och Valrossen.
Reduktionstabell från Svår till Lätt och från Lätt till Svår Vigkt.
Viktspecifikationer.
Undervattensbåtarna äro byggda vid Kockums Varv i Malmö, åren 1917 – 1918.
 
671822 – 1886ACTA 67. Fregatten Josephine.
Observationsjournal för åren 1837 – 1853.
Observationsjournal för åren 1860 – 1871.
Fördelningar å Hans Majt:s Fregatt Josephine under exercisexpeditionen år 1852. Knr 4233:1
Fördelningsbok. Knr 4233:2
Diverse handlingar om Fregattens reparationer under åren 1837 – 1886.
Förteckning på Fregatten Josephines proviant, år 1860.
Förteckning på ritningar, hvilka J. Ringheim förskaffat sig under Medelhavsexpeditionen med Fregatten Josephine, och vilka, enligt erhållen instruktion, ödmjukligen överlämnas till Sekund Chefen för Kongl. Majt: s Flottas Constructions Corps Herr Översten m.m. af Borneman. År 1838.
Pressade växter funna, dels i Fregatten Josephines Observationsjournal, förd ombord, under Medelhafsexpeditionen, åren 1837 – 1838, dels mellan bladen i journalen som fördes vid reparationsdockan, under åren 1822 – 1871.
I ritningsfack nr 104 finnes följande tablåer:
Allmän fördelning öfver Babords vakt på Kongl. Majt:s Fregatt Josephine. N:o 1904.
Drabbningsfördelning å K.M. Fregatt Josephine. Batteri Befälhafvare och 2:a Divisionen Premier Löjtnant Adelborg. N:o 1905.
Drabbningsfördelning å K.M. Fregatt Josephine. Batteri Befälhavare Premier Löjtnant Adelborg. N:o 1906.
Allmän fördelning öfver Styrbords vakt på Kongl. Majt:s Fregatt Josephine.
N:o 1907.
Delar av innehållet inskrivet hos föremålsenheten med nummer K 4233:1-7
 
681662 – 1976ACTA 68. Uppgifter om diverse Örlogsfartyg.
Förteckning på Örlogsfartygens namn, dimensioner, kanonernas pundighet och antal, besättningens storlek, ballast, utförda reparationer samt byggnadsåret. Åren 1662 – 1800.
Ångfartyget Thor, resumé över Ångfartyget Thors provtur på resan mellan Stockholm och Karlskrona, sammanställd av fartygschefen I. Rosengren. Carlskrona den 20 november 1841.
Skonerten Experiment. Utdrag af Herr Capitainen och Riddaren Melanders anteckningar i observationsjournalen under resan åt Medelhavet med Skonerten Experiment. År 1828.
Svarsskrivelse till Kapten Melander angående hans klagomål om Skonerten Experiments läckage. År 1829.
Utdrag ur C.F. Löwenborgs anteckningar rörande Korvetten Najaden åren 1835, 1839 och 1840.
PM över några förändringar och inrättningar som blivit gjorda ombord på korvetten Najaden under expedition 1839-40
Anmärkningar vid Fregatten Chapmans skråf, rundhult, tackling, segel och artilleri m.m.
P M rörande upplysningar om våra bombkanonslupar.
Dimensioner på virke till segelbåtarena jämte denne tillhörande rundhult, år 1834.
Skiss över engelska 20 kanon Korvetten Hazard.
Uppgifter från Kölhalningsboden om och i urlastning av ballast till diverse fartyg.
Besättningslistor från 1560-talet. Fotostatkopior, Riksarkivet.
HMS Victory. Skeppsdagbok under vistelsen vid Hanö, juni 1810.
Hur det var när HMS Najaden verkligen seglades. Resumé över Najadendagarna i Halmstad 1976 av Fredrik Taube.
 
691837ACTA 69. Diverse Tackelarbeten.
Inrättning kring stormasten för att belägga löpande tacklingen ombord på engelska Fregatten Glasgow om 50 kanoner. Anteckningar gjorda av C. Nordensköld, år 1837.
Beskrivning på sättet att tillverka ginor genom de på stroppen vanligen medgifne block och tågvirke, vilka kan vara av stor nytta i fall att man skulle hafva nödvändigt utföra någon svår kraft, t.ex. att upphala ett skepp på dess bäddning. Undertecknad A. Råfelt:
1 skiss å ovanstående Ginor.
 
70-ACTA 70. Båtemblem till Örlogsfartyg.
Monitoren John Ericsson
” Loke
Kanonbåten Blenda
” Disa
” Edda
” Rota
” Skuld
” Skäggald
” Skagul
” Urd
” Verdande
Torpedkryss. Clas Uggla
” Jacob Bagge
Pansarkryss Fylgia
Pansarbåten Oden
” Svea
” Manligheten
” Wasa
” Äran
” Tapperheten
Ångkorvett Freja
Jagaren Klas Horn
” Klas Uggla
 
711972 – 1976ACTA 71. Sigill och tatueringar.
Sigill till H.M. Pansarbåten Gustaf V.
Chefen för Sydkustens Marindistrikt.
Befälhavande Amiralen i Karlskrona, Kommendantexpeditionen.
Chefen å H.M. Undervattensbåten N:o 2.
H.M. Fyrskeppet N:o 8, Reserv.
H.M. Vedettbåten N:o 8.
Admiralitates Sigillum 1700-talet.
Varvschefsämbetet i Carlskrona.
Chefen för Skeppsgossekåren.
Kungliga Flottans ekipagekontor Carlskrona, lacksigill Knr 10698
8 st sigill, gåva av löjtn. E.A. Ljungbergs sterbhus 1972.
10 st stämpel – Papper, gåva av dito.
18 st tatueringsbilder, gåva av Tato – Jack. Varav 5 registrerade med Knr 14649-53
6 st fotografier från Tato – Jacks arbetsplats. Urklipp ur Göteborgsposten den 26/11 1974 angående Tato – Jack.
Skrivelser angående kråsnål och minnesmedaljer till Kryssaren Göta Lejon.
(Medaljer från Kryssaren Göta Lejon, 38 st. Skrivelser angående medaljer till kryssaren Göta Lejon. Överflyttat till inventf t den 29/11-76).
 
721823 – 1903ACTA 72. Skeppsmätningar.
Avskriftsbok nr 1 - rekvisition på arvoden m.m. för skeppsmätningar 1828 – 1857.
Ankommande brev och handlingar rörande skeppsmätande och kontrollerande 1823 – 1840.
Avskriftsbok vari inskrives de brev och uppsatser som avlämnas av kontrollofficeren för skeppsmätningen i Carlskrona 1858 – 1866.
Kontrolljournal över skeppsmätningar i Carlskrona 1823 – 1840.
Kontrolljournal över skeppsmätningar i Carlskrona 1841 – 1857.
Kontrolljournal över skeppsmätningar i Carlskrona 1858 – 1966.
Ankommande brev och handlingar rörande skeppsmätande och kontrollerande under åren 1841 – 1866.
Kvitton för utbekomna arvoden för kontrollskeppsmätningar 1845 – 1866.
Skonerten Falks lästetal samt huru uträknas lästetalet.
Mätbrev och mätningsbevis för Svenska skruvångkorvetten SagaKarlskrona den 27 oktober 1903.
 
731822 – 1959ACTA 73. Ankare och kättingar.
Handlingar, Tabeller och Uppgifter rörande Järnkättingar och Ankare,åren 1836 – 1959.
Hydrauliska Sträckningsmaskinen för Ankare och Kettingar å Kongl. Engelska Flottan, uppgjord af J.F. Ehrenstam. År 1842. Bibl acc 593
Beskrivning på R.F. Hawkin´s Patent Anchor, år 1822. Skriven på engelska.
Ankarsmide: fransk beskrivning (Forge Des Ancres) 13 st pl. Inköpt från Branners´ Bibliofill, Antikvariat Köpenhamn, den 4/10 1973 för 285 Dkr.
 
741790 – 1869ACTA 74. Diverse handlingar angående repslagarebanan.
angående repslagarebanan i Karlskrona.
Beskrivning av spinning och slagning. Handskrift på norska.
Inventarium över Instrumental Uppbörden uti Reparebanan. 1841 – 1868. Bibl.acc. 1611
Reglemente för repslageriet med avseende på Maskin tågvirke. 1829. 5282
Utdrag av arbetsreglemente för repslageriet vid Kongl. Skepps Warfvet i Carlskrona. 1841. 5282
Förhållningsbok för hampspinnare J Moberg, 1858.
Project till taxa för hampspinnare som uti Flottans repslagarbana förrätta styckewerk.
Taxa varefter hampspinnare komma att erhålla betalning. 1808.
Skrivelser angående arbetslöner för arbeten utförda vid nya slingmaskinen. 1842
Besvärsskrivelse från hampspinnare till Konungen. 5283
Svarsskrivelse från Flottans Ekipage kontor, angående den nya repslageri maskinen. 1832. 5284
Diverse skrivelser om huru mycket en spinnare hinner med att spinna och häckla under en sommardag respektive vinterdag. 1833. 5284
Tross tabell, som efter författningen vid Kongl. Amt:s Reparebana i Carlskrona, utvisar efter tumtalet i circumference, huru många garn som äro uti en och trenne dukter. 1790. 5286
Tariff innehållande 1:ma trossars och kablars dimensioner. 1835. 5287
Rapporter över verkställda prov med uti reparebanan förvarat tjärat och otjärat kabelgarn. 1836 – 1869. 5001
Utdrag af arbetsreglementet för repslageriet vid Kongl. Skepps Warfvet i Carlskrona. 5002
Häckling av hampa år 1850.
Lundqvists och förvaltningens hampa.
Tillägg till styckeverks taxa fastställd den 6 juli 1863. 5003
Under året begagnat dagsverke till spinning och slåning.
Uppgift å styckeverk och dagspenning för repslagare, år 1856 och 1857.
Tabell över tillverkad kvantitet, avförd hampa och efter reglementet tillåten avföring. 5004
Tabeller och PM för decimalmåttets tillämpning på tågvirke. 5005
Kettingar och Block. År 1857.
Tabeller över 2, 3 och 4 slagit tågvirke. 5006
Tågvirkes och hjultrossars slagning åren 1849 och 1850. 5007
2 st instruktioner för Banmästarna åren 1849 och 1850.
Uppgifter och tabeller rörande tågvirke. 5008
Uppgifter och tabeller förande patent Wire-Rope.
Regel att finna vanttrossars svårlek. 5009
4 st Tabeller och 4 st Annotationer.
4 st Tabeller rörande vid Tackelkammaren företagna sträcknings- och krympningsförsök av trossar. År 1837. 5012
Jämförelsetabell mellan Svenskt och Engelskt tågvirke.
Underrättelser huru Slingermaskinen skall begagnas. År 1852. 5013
Ritning till ovanstående finns i ritningsfack 41 med nr 1036.
Historik över repslagarebanan i Karlskrona av Verkmästare Ernst Falck 1896 – 1945.
Kongl. Norska Flottan
Kongl. Majt:s Flottans reglemente för repslageriet med afseende på machinetågvirke. År 1829. 5010
Tabeller indeholdande bestemmelser för slaagning og dagvarkerne ved den eldre slaaningsmaade uden brug af maskinen, 5011:2
Repslagarebanan, Örlogsvarvet, Karlskrona. Kopia av inventering 1945 från Nordiska museets arkiv. (ACC 1/1993).
Särtryck ur tidskriften Ale, nr 1 1967, angående repslagarbanan
Uppgift på handlingar och böcker i Varvsmuseets arkiv 1961
 
751805 – 1822ACTA 75. Ankar- Grov- Klen- och Yxesmedjorna.
Konsumtions och Likvidations Extrakt för Ankar- Grof- Klen- och
Yxesmedjorna med Byggnings Statens Förråd. Åren 1805, 1813, 1815 – 1822.
 
761823 – 1847ACTA 76. Ankar- Grov- Klen- och Yxesmedjorna.
Konsumtions och Likvidations Extrakt för Ankar- Grof- Klen- och Yxesmedjorna med Byggnings Statens Förråd. Åren 1823 – 1828, 1830, 1832, 1833, 1836, 1837, 1844, 1846 och 1847.
 
771842 – 1851.ACTA 77. Ankar- Grov- Klen- och Yxesmedjorna.
Extrakt visande åtgången af materialier till åtskilliga arbeten såsom
Nybyggnader och svåra reparationer. Åren 1848 – 1851.
Kostnadsförslag å en del erforderliga material och instrument till grovsmedjans iståndsättande. År 1842.
Förslag till förändring och uppsättning av 6 st smideshärdar i klensmedjan. År 1842
Förslag till reparation och förändring av Gamla Ankarsmedjan till Plåt- och Kopparslagareverkstad, år 1850.
Förteckning å de i Smedjorna å Skeppsvarvet, dagligen igångvarande eldar.
Reparationserkännande från Varvssmedjorna att verkställa erforderliga reparationer å Postångfartyget Eugenie.
 
781821 – 1830ACTA 78. Ankar- Grov- och Lindholmssmedjorna.
Konceptjournal för Ankar-, Grov- och Lindholmssmedjorna. År 1821, 1826 – 1830.
 
791831 – 1851ACTA 78. Ankar- Grov- och Lindholmssmedjorna.
Konceptjournal för Ankar-, Grov- och Lindholmssmedjorna. Åren 1831, 1834, 1839, 1844 och 1851.
 
801677 – 1969ACTA 80. Svenska Indelningsverket. Båtsmanshållet.
Allmänna stadganden om Båtsmännens transport till eller från förläggningsorten. År 1844.
2 ex. Ur Mantalsrulla 1677 (handskrift i Marinkommandots arkiv iKarlskrona). Mantalsrulla uppå Efterskrefwitt Manskap Anno 1677.
Mantalsrulla uppå Winterwachts Båtsmän.
Statistiskt sammandrag af Svenska Indelningsverket, Båtsmanskompanierna, år 1858.
En ny visa, huru en matros som en gång haver varit i Östra Indien, uppmuntrar sina andra kamrater, som icke förr hade varit där. År 1740. 2 ex
Instruktion för Inspektörerna för Båtsmanshållets Distrikt. 1874.
Skrivelse angående Båtsmäns hemförlovning och avmönstring vid stora mönstersalen. År 1804 och 1805
Skrivelser angående Båtsmännens slutavlöning och överarbetsförtjänsts utbetalande. År 1848.
Rekvisition av timmerbåtsmän. År 1850.
Förteckning på båtsmanskompanier som tillhöra Carlskrona Station.
Kongl. Maj:ts förnyade nådiga Förordning angående indelnings- och roteringsbåtsmännens beklädnad. Gifwen Stockholms slott den 12 mars 1875. Svensk författningssamling N:o 19 år 1875.
Skrivelse från januari 1868 angående vad Rusthållare skall giva en Båtsman.
Skrivelse till Förvaltningen af Sjöärendena och Kammarkollegium angående jämkning vid Båtsmansroteringen i Blekinge. 18 november 1815.
Kontrakt med rotehållarna för båtsmansnr 26
Avskrifter av diverse förordningar från 1600-talet ang. båtsmanshållet (fotostatkopior efter Sjöhistoriska museets avskriftsböcker).
Båtsmanskontrakt m.m. från Häfverö socken, Roslags 3:dje Båtsmanskompani. 1800-talet.
Diverse Båtsmanskontrakt, 1750 – 1824.
Summarier över hosgående Rote-Båtsmans Contract. Stockholm den 23 maj anno 1690, 1774, 1776 och 1800.
Kongl. Svenska Arméens Indelning: Kongl. Sjö Artilleriet och roterade Båtsmän.
Berättelsen om båtsman Humbla, sammanställd av Thorwald Oscarsohn 1984.
4 bl. Acc 1/92
 
811807 – 1822ACTA 81. Utsynade och vrakstämplade ekar.
Journal för Blekinge Län den 1 december 1807.
Journal för Blekinge Län den 5 september 1811.
Journal för Elfsborgs Län den 27 Juli 1813.
Journal för Elfsborgs Län den 4 Juli 1814.
Journal för Göteborgs Län den 16 Juli 1812.
Journal för Göteborgs Län den 26 Juli 1813.
Journal för Jönköpings Län den 15 Juli 1813.
Journal för Jönköpings Län den 13 Juli 1814.
Journal för Jönköpings Län den 20 Juli 1815.
Journal för Jönköpings Län den 20 Juli 1815.
Journal för Jönköpings Län den 24 Juli 1817.
Journal för Jönköpings Län den 10 Juli 1818.
Journal för Skaraborgs Län den 20 Juni 1814.
Journal för Malmöhus Län den 9 Juli 1814.
Journal för Malmöhus Län den 12 Juni 1819.
Journal för Malmöhus Län den 19 Juni 1821.
Journal för Malmöhus Län den 5 mars 1822.
 
821793 – 1876ACTA 82. Utsynade och vrakstämplade ekar.
Utsynade och Vrakstämplade Ekar.
Journal för Kalmar Län den 19 October 1810.
Journal för Kalmar Län den 16 December 1812.
Journal för Kalmar med Ölands Län den 18 September 1815.
Journal för Kalmar Län den 25 augusti 1821.
Journal för Kalmar Län den 2 mars 1826.
Journal för Öland den 6 mars 1820.
Journal för Kronobergs Län den 31 Juli 1810.
Journal för Kronobergs Län den 6 Juni 1817.
Journal för Kronobergs Län den 8 mars 1822.
Diverse skrivelser angående ekvirkes och furuvirkes besiktning aptering och fällning m.m. för åren 1793 – 1796, 1798, 1800 – 1802,1804, 1805, 11827, 1829, 1848, 1873 och 1876.
Diverse tabeller öfver furu- och ekvirke för åren 1797 och 1804.
Om ekvirkes konservation, år 1831.
Beskrivning, tabeller och ritningar författade till rättelse för fällning och aptering av felande ekvirke och granknä för ett 74 kanoners Skepp och
2:ne stora fregatter, jämte förfallande reparationer, år 1804.
Tabell som visar kubikinnehållet av alla sorters fyrhugget virke efterdimensionerna av furu och granvirke.
Tabeller som visar dimensioner av furu och granvirke.
 
831842ACTA 83. Ekvirkesförrådet.
Journal för i förråd liggande ekvirke, N:o 1 den 21 April 1842.
Journal för i förråd liggande ekvirke, N:o 2 den 27 April 1842.
Journal för i förråd liggande ekvirke, N:o 3 den 27 April 1842.
 
841819 – 1856ACTA 84. Observationsjournaler.
Linieskeppet Carl den XIII Sjösatt år 1819.
Linieskeppet Carl XIV Johan Sjösatt år 1824.
Linieskeppet Prins Oscar Sjösatt år 1830.
Linieskeppet Gustaf den Store Sjösatt år 1832.
Linjeskeppet Stockholm Sjösatt år 1856
Linjeskeppet Stockholms förändring till logementsfartyg
Linjeskeppet Stockholms galjonsbild
OBS!! i linjeskeppet Stockholms journal finns även journaler för:
ångkorvetten Vanadis, Balder, Saga, Freja och chefsångfartyget Valkyrian
 
851830 – 1902ACTA 85. Observationsjournaler.
Fregatten Josephine Sjösatt år 1834.
Fregatten Josephines observationsjournal förd ombord under Medelhavs - expeditionen.Åren 1837 – 1838.
Fregatten af Chapman Sjösatt 1830
Fregatten Euginie Sjösatt 1844
Fregatten Norrköping Sjösatt 1858
Fregatten Norrköping, förändrad till korvett år 1866 och till kasernfartyg år 1902.
 
861849 – 1863ACTA 86. Observationsjournaler.
Ångfregatten Vanadis Sjösatt år 1862.
Ångfregatten Vanadis förändring till Logementsfartyg.
Ångfregatten Vanadis, anteckningar över expeditioner, dockningar och reparationer
Chefsångfartyget Valkyrian Sjösatt år 1852.
Ångskonerten Balder Sjösatt år 1849.
Handlingar rörande ångkorvetten Balder 1826 – 1874
Skonerten Amiral af Puke Sjösatt år 1863.
 
871834 – 1885ACTA 87. Observationsjournaler.
Korvetten Najaden Sjösatt år 1834
Ångkorvetten Gefle Sjösatt år 1847
Korvetten Svalan Sjösatt år 1845
Korvetten Lagerbjelke Sjösatt år 1848
Ångkorvetten Orädd Sjösatt år 1853
Ångkorvetten Saga Sjösatt år 1877
Ångkorvetten Freja Sjösatt år 1885.
 
881843 – 1877ACTA 88. Obervationsjournaler.
Briggen af Wirsén Sjösatt år 1843
Briggen Nordenskjöld Sjösatt år 1845
Briggen Gladan Sjösatt år 1857
Briggen Snappopp Sjösatt år 1860
Briggen Skirner Sjösatt år 1867
Briggen Falken Sjösatt år 1877
 
891857 – 1900ACTA 89. Observationsjournaler.
Övningsskeppet Najaden Sjösatt år 1897
Övningsskeppet Jarramas Sjösatt år 1900
Lastbriggen Gladan Sjösatt år 1857
 
901865 – 1869ACTA 90. Observationsjournaler.
Monitor John Ericson Sjösatt år 1865
Monitor Thordön Sjösatt år 1865
Monitor Tirfing Sjösatt år 1867
Monitor Loke Sjösatt år 1869
Anteckningar över John Ericson, Thordön, Tirfing och Lokes expeditioner, dockningar, reparationer och förändringar. Maskinerier och ångpannor med dess reparationer och förändringar. Den tid fartyget ångpannor varit begagnade för expedition samt fartygets bestyckning med dess förändringar och reparationer.
 
911770 – 1852ACTA 91. Observationsjournaler.
Chefsångfartyget Valkyrian Sjösatt 1852
Kanonångslupen Hogland (3st)
Diverse anteckningar angående ångslupen Heimdal.
Diverse anteckningar för ångkorvetten Orädd.
Diverse anteckningar för korvetten Svalan.
Div. observationsjournaler för briggen Harmonien, briggen Glommen, fregatten Desirée, kanonbåten Ingegerd, kanonbåten Gunhild m. fl.
Diverse fartygs deplacement, maskinkraft och segelarea samt bestyckning.
Observationsjournal över Örlogsfregatten Falken hållen på sjöexpeditionen år 1770 av Peter Öhman.
 
921862ACTA 92. Observationsjournaler.
Kanonångslupen Gunhild Sjösatt år 1862.
Kanonångslupen Ingegerd Sjösatt år 1862.
 
931861 – 1882ACTA 93. Observationsjournaler.
Kanonbåten Astrid Sjösatt år 1861.
Kanonbåten Alfhild Sjösatt år 1863.
Kanonbåten Blenda Sjösatt år 1874.
Kanonbåten Disa Sjösatt år 1877.
Kanonbåten Urd Sjösatt år 1837.
Kanonbåten Edda Sjösatt år 1882.
 
941878 – 1891ACTA 94. Observationsjournaler.
Kanonbåten Astrid Sjösatt år 1861.
Kanonbåten Alfhild Sjösatt år 1863.
Kanonbåten Blenda Sjösatt år 1874.
Kanonbåten Disa Sjösatt år 1877.
Kanonbåten Urd Sjösatt år 1837.
Kanonbåten Edda Sjösatt år 1882.
 
951855 – 1983ACTA 95. Observationsjournaler.
Pansarbåten Björn Sjösatt år 1874
Pansarbåten Svea Sjösatt år 1855
Pansarbåten Göta Sjösatt år 1889
Pansarbåten Thule Sjösatt år 1893
 
961896 – 1905ACTA 96. Observationsjournaler.
Pansarbåten Oden Sjösatt 1896
Pansarbåten Thor Sjösatt 1898
Pansarbåten Niord Sjösatt 1898
Pansarbåten Dristigheten Sjösatt 1900
Pansarbåten Wasa Sjösatt 1901
Pansarbåten Äran Sjösatt 1901
Pansarbåten Tapperheten Sjösatt 1901
Pansarbåten Manligheten Sjösatt 1903
Pansarbåten Oscar II Sjösatt 1905
 
971896 – 1911ACTA 97. Observationsjournaler.
Pansarkryssaren Fylgia Sjösatt år 1907
Torpedkryssaren Örnen Sjösatt år 1896
Torpedkryssaren Jacob Bagge Sjösatt år 1898
Torpedkryssaren Clas Uggla Sjösatt år 1899
Jagaren Mode Sjösatt år 1902
Jagaren Magne Sjösatt år 1905
Jagaren Vale Sjösatt år 1907
Jagaren Ragnar Sjösatt år 1908
Jagaren Sigurd Sjösatt år 1908
Jagaren Munin Sjösatt år 1911
 
981886 – 1894ACTA 98. Observationsjournaler.
Torpedbåten Nörve Sjösatt år 1886
Torpedbåten Munin Sjösatt år 1887
Torpedbåten Freke Sjösatt år 1887
Torpedbåten Bygve Sjösatt år 1889
Torpedbåten Bylgia Sjösatt år 1889
Torpedbåten Hugin Sjösatt år 1889
Torpedbåten Gere Sjösatt år 1890
Torpedbåten Agda Sjösatt år 1891
Torpedbåten Agne Sjösatt år 1892
Torpedbåten Gudur Sjösatt år 1894
Torpedbåten Gundul Sjösatt år 1894
 
991895 – 1902ACTA 99. Observationsjournaler.
Torpedbåten Komet Sjösatt år 1895
Torpedbåten Meteor Sjösatt år 1898
Torpedbåten Blixt Sjösatt år 1898
Torpedbåten Stjerna Sjösatt år 1899
Torpedbåten Orkan Sjösatt år 1900
Torpedbåten Bris Sjösatt år 1900
Torpedbåten Vind Sjösatt år 1900
Torpedbåten Virgo Sjösatt år 1902
Torpedbåten Mira Sjösatt år 1902
 
1001903 – 1910ACTA 100. Observationsjournaler.
Torpedbåten Orion Sjösatt år 1903
Torpedbåten Sirius Sjösatt år 1903
Torpedbåten Kapella Sjösatt år 1904
Torpedbåten Plejad Sjösatt år 1905
Torpedbåten Thetis Sjösatt år 1908
Torpedbåten Spica Sjösatt år 1908
Torpedbåten Astrea Sjösatt år 1908
Torpedbåten Castor Sjösatt år 1909
Torpedbåten Arcturus Sjösatt år 1909
Torpedbåten Altair Sjösatt år 1909
Torpedbåten Antares Sjösatt år 1909
Torpedbåten Argo Sjösatt år 1909
Torpedbåten Pollux Sjösatt år 1909
Torpedbåten Vega Sjösatt år 1910
Torpedbåten Vesta Sjösatt år 1910
 
1011896 – 1908ACTA 101. Observationsjournaler.
Uppgifter rörande torpedbåtarna
Komet 1896 – 1906
Blixt 1898 – 1907
Meteor 1898 – 1908
Stjerna 1899 – 1908
Orkan 1900 – 1908
Bris 1900 – 1908
Vind 1900 – 1908
Hugin 1884 – 1898
Munin 1886 – 1899
Freke 1887 – 1897
Gere 1893 – 1897
Gondul 1894 – 1898
Gudur 1894 – 1904
Bylgia 1899 – 1896
Virgo 1902 – 1908
Mira 1902 – 1908
Orion 1903 – 1908
Sirius 1903 – 1908
Kapella 1904 – 1905
Plejad 1905 – 1908
Nörve 1886 – 1900
Bygve 1887 – 1901
Agne 1892 – 1897
Agda 1891 – 1896
Stångtorpedbåten N:o 143 1894 – 1899
Stångtorpedbåten N:o 145 1898 – 1899
Stångtorpedbåten N:o 147 1894 – 1899
Pansarbåten Thules Ångslup 1894 – 1895
Ångslupen Kungsholmen N:o 1 1894 – 1899
Ångslupen Kungsholmen N:o II 1894 - 1899
 
1021838 – 1961ACTA 102. Observationsjournaler.
Kungsholmsfort, samt yttrande över förslag till renovering av Donjongen 1961 med ritningsförslag m.m.
Vestra Hästholms fort
Ellenabbs-, Bollösund., Stenbrotts- och Djupasunds-Batterierna samt Rörliga Bestyckningen.
Ellenabbs- och Bollösundsbatterierna
Oscarsvärns Fort
Ångkranpråmen N:o 2 Sjösatt år 1838
Ångkranpråmen N:o 4 Sjösatt år 1885
Ångkranpråmen N:o 5 Sjösatt år 1885
Dagböcker 3 st för div. segelbåtar år 1897 – 1904.
 
1031815 – 1854ACTA 103. Observationsjournaler.
Avskrifter och Utdrag från Observationsjournaler hållna av Chefen under Expeditioner å Diverse Flottans Fartyg, jämte uppmätning af fartyg.
Omfattande åren 1815 – 1839
Omfattande åren 1840 – 1854 .
 
1041868 – 1888ACTA 104. Observationsjournaler.
Avskrifter och Utdrag från Observationsjournaler hållna av Chefen under expeditioner å Diverse Flottans Fartyg, jemte uppmätning af fartyg.
Omfattande åren 1854 – 1867
1868 – 1876
1872 – 1887
1877 – 1888
 
1051846 – 1927ACTA 105. Anbud och kontrakt.
Kontrakt med Motala Mekaniska Verkstads Bolag om leverans av 2 st Ångmaskiner m.m. till Ångkorvetten Gefle. År 1846.
Kontrakt med Motala Mekaniska Verkstads Bolag om leverans av Ångfregatten Vanadis Maskineri. År 1859.
Kontrakt med Elektriska Byrån Luth & Rosén om anläggning af elektrisk belysning och kraftöverföring i Nya Verkstadsbyggnaden. År 1891.
Kontrakt med Nya Aktiebolaget Atlas i Stockholm om leverans av i kontraktet upptagna delar för Pansarbåten Götas ombyggnad. År 1899.
Skrivelse från Luth & Roséns Elektriska Aktiebolag angående Undervattensbåtarna Draken och Gripens propellermotorer. År 1927.
Ritningar, kostnadsförslag samt kontrakt med Bergsunds MekaniskaVerkstad Aktiebolag om byggande av bogserbåt. År 1893.
Blåkopia till bädd för 3 HK turbindynamo. År 1918.
Anbud, kostnadsförslag samt blåkopia för elektrisk belysningsanläggning å Torpedbåtarna Blixt och Stjerna. År 1918.
Diverse skrivelser och kontrakt med anhållan om att få leverera sten till Mobiliseringskajens Nybyggnad. Åren 1902 – 1905.
Diverse Arbetskontrakt och Betingsackord fr.o.m. år 1878 t.o.m. år 1888.
Torpeddata fr. 1866 – 1874, ”Whitehead”.
Torpedos und Seeminen, tysk litteratur om torpeder ”Foulton”.
 
1061807 – 1876ACTA 106. Utfördade order och noter.
Konstruktions Departementets Utfärdade order för åren 1807, 1810. 1811, 1812, 1813, 1817 – 1820.
Orderbok tillhörande Gamla Dockan, omfattande åren 1839 – 1896.
Diverse order från Varvschefen, Befälhavande Amiralen, Konstruktionskontoret och Kommendanten för åren 1833 – 1872.
Diverse noter och order angående iakttagande så att ingen eldfara uppstår i verkstäder eller å varvet liggande fartyg. Åren 1849 – 1864 och 1879.
Formulär till Krigsmannaeden.
Note angående krigsmannaedens avläggande.
Fördelning för Hrr Varvsofficerare. År 1849.
Instruktion för Hrr Varvsofficerare.
Instruktioner för vaktbefälhavaren å Söderstjärna. 1855
Instruktioner för vaktbefälhavaren å Söderskären 1859
Project till förnyad instruction för undervisning i Skeppareskolan.
Order för Sjöreserven. År 1857.
Förslag till Nattvakare, Stugvakter och ständige Poster. År 1849.
Order angående askas uttagande ur kakelugnar och eldstäder. År 1849.
Instruktion för Reglementskommitéerna vid Kungl. Maj:ts Flottas Stationer. År 1848.
Ordres angående Journalföringen vid tillverkning af Nybyggde fartygs Inventariepersedlar. År 1851.
Instruktion för Befälhavarna å Jakten Svahn, Sandskutor och Espingar. År 1853.
Instruktion för Veckohavande Under-Officern å Ekipage-Cont. 1851.
Note angående utarbetande af reglementen och Inventarier. 1841 och 1852.
Instruktion för Befälhavaren å Last-galeasen Kamelen. År 1852.
Ordres ang. åtgärder för förhindrande af tillgrepp i verkstäder och fartyg. Åren 1852 och 1855.
Note ang. spånbärning från Skepps-Varvet. År 1855.
Note ang. tackling till fartyg som icke tillhöra Kongl. Flottan. 1857.
Instruktion för Stuvningsskepparen. 1857.
Note ang. det nya måttsystemets tillämpning. 1858.
Note ang. månads-journalernas förande. 1860.
Orders ang. virkesförrådens ställande under uppbördsmän. 1861.
Bestämmelser ang. honnörsgöring. 1876.
Order om anläggande av sorg efter änkedrottning Josephina. År 1876.
Note ang. förbud att åka på varvets spårvagnar. 1876.
Bestämmelser rörande expeditionssättet. 1876.
Note ang. tillstånd till badning för arbetsmanskapet. 1876.
Note ang. rapportgivning. 1876.
 
1071801 – 1876.ACTA 107. Utfärdade order samt avskrifter.
Avskrifter och Order m.m. för år 1801.
Avskrifter av ankommande brev och order m.m. 1813.
Kongl. Maj:ts i Nåder fastställda Stater för dess Flotta af den 2 November 1824.
Stat för Sjökrigsskolan. År 1876
 
1081849 – 1859ACTA 108. Sammandrag över materialförslagen.
Linieskeppet Skandinavien
” Stockholm
” Manligheten
” Oscar
” Gustaf den Store
Fregatten Norrköping
” Josephine
” af Chapman
Ångfartyget Balder
Materialförslagen till Nybyggnad af en Exercisbrigg för Skeppsgossar 1859, bevärade fartyg, Lastfarten, Espingearbeten samt sågning och röjning.
Materialförslag till Flottans underhåll vid brobänken, för åren 1849 – 1859.
Kostnadsförslag för nybyggnad av lastfartyg om 120 svåra läster, försedd med ångmaskin om 50 hkr,1854
Kostnadsförslag för nybyggnad av lastfartyg om 60 svåra läster, med ångmaskin om 30 hkr, 1854
Material och dagsverken till en skonert, 80 fot
 
1091839 – 1853ACTA 109. Materialförrådet.
Extrakt över utrekvirerade material till åtskilliga arbeten, åren
1839, 1841, 1844, 1849, 1851, 1852 och 1853.
 
1101859 – 1869ACTA 110. Materialförrådet.
Extrakt över utrekvirerade material, åren 1859 – 1863.
Extrakt å de från förrådet utassignerade material och effekter, åren 1863 – 1869.
 
1111837 – 1872ACTA 111. Materialförrådet.
Liggare över inkomne och utgångna material, uti materialförrådet
tillhörande Konstruktions Detaljen. Åren 1837 – 1839.
Liggare över stående lager. Åren 1853 – 1872.
 
1121844 – 1852ACTA 112. Materialförrådet.
Liggare över inkomne och utgångna material, uti Konstruktions Departementets Materialförråd, åren 1844 – 1852.
Register över materialförrådet, persedeluppbörden, virkesuppbörden och materialuppbörden
 
1131820 – 1839ACTA 113. Materialförrådet.
Material och Kostnadsförslag för åren 1820, 1826, 1827,1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838 och 1839.
 
1141838 – 1873ACTA 114. Materialförrådet.
Journal över alla tillverkningsorder enligt bifallne Rekvisitioner för åren 1838 – 1852.
Journal över utfärdade tillverkningsorder enligt bifallne rekvisitioner för åren 1853 – 1869.
Journal över utfärdade tillverkningsorder enligt bifallne rekvisitioner för åren 1870 – 1873.
 
1151849 – 1888ACTA 115. Materialförrådet.
Journal över Material m.m. till Fartygsutredningar för åren 1849 – 1859.
Liggare över material m.m. till Fartygsutredningar för åren 1859 – 1869.
Journal över åtgångne material på arbetstitel 40 a.
Allmänna underhållet, Inventarieutredningsförrådet för åren 1881 – 1888.
Register över Materialförrådet i Carlskrona. Materialuppbörden 1885.
 
1161838 – 1926ACTA 116. Materialförrådet.
Materialförråds konto vid Mekaniska Departementet för år 1838.
Materialförrådets behållning och konsumtion för åren 1900 – 1907,1908 – 1915, 1916 – 1923, 1920 – 1926.
 
1171840 – 1852ACTA 117. Materialförrådet.
Annotationer över kontrakt å ingångne Leveranser och betingsarbeten för åren 1843 – 1852.
Liggare över de från andra Departementsförråder till Konstruktions Departementet erhållna material i anseende till bristande tillgångar. Åren 1840 – 1844.
Journal över de från andra Departementsförråder till Konstruktions Departementet erhållna material i anseende till bristande tillgångar. Åren 1845 och 1846.
Brev från ”Anförvant” till Varvschefen angående löneförhållanden på materialförrådet.
 
1181794 – 1903ACTA 118. Material- och fastageförrådet.
Register över Materialförrådet, persedelförråden
Uppgift från Fastageförrådsförvaltaren och PM rörande Fastageförrådet och Tunnbindareverkstaden. År 1833 – 1856, 1874 – 1
LANTERNOR OCH LANTERNEGLAS.
Beskrivning över en prejningslanterna, samt instruktioner angående dess användning samt påfyllning av densamma. Från Aktiebolaget Acetylengasverk, Sundbyberg. År 1902.
Uppgifter på de materialier och persedlar uti Mekaniska förrådet vilka anses icke behövliga för Kungl. Maj:ts och Kronan och därför föreslås till försäljning å blivande auktion. År 1835.
Skrivelser angående diverse materialier, maskiner m.m. Åren 1794, 1806, 1818, 1820, 1831, 1836, 1848, 1850, 1872, 1873, 1882, 1898, 1901, och 1903.
1. Ödmjukt memorial angående behov av stenkol, 1794
2. Extrakt av förteckningarna vid auktionerna den 18 april samt 15 och 16 oktober 1818
3. PM uti byggningsförrådet finns ej behållning av
4. Extrakt för kopparspik uttagen från smedjan år 1831
5. Skrivelser om kanonlås 1806
6. Önskemål om och resultat av besiktning av ångkorvetten Gefle 1850
7. Arbeten utförda januari-november 1850
8. Skrivelse rörande anskaffning av porslin till mässarna 1872
9. Uppgift på kostnad å sexkantiga muttrar 1873
10. Skrivelse rörande beställda vattenbehållare av gjutstål från Aktiebolaget Bofors-Gullspång 1898
11. Önskemål om verktyg för specialarbeten, med avslag 1901
 
1191794 – 1911ACTA 119.Inventarieförrådet.
Projekt till reglemente för handhavandet af Kungl. Örlogsflottans inventariepersedlar under det fartygen äro i hamn och större delen af uppbörderna ligger i Inventariekammaren. År 1794.
Skrivelse från Marinförvaltningen angående uppläggning af fartygens materiel. År 1896.
Utlåtande av Departementscheferna angående sammanförande av materielen fartygsvis. År 1896.
Uppgifter från Inventarieförvaltaren och PM rörande Inventarieförrådet.
Uppgifter angående Kojer, Filtar samt Nöthårsmadrasser.
PM rörande beskaffenheten av vekarna till ångbåtarnas hjulhuslanternor. 1853 – 1858.
Inventarium för Drottningholmsslupen upprättat i Carlskrona den 27 juli 1801, hvilken jämte själva Draken lämnas till Kungl. Ståthållare Embetet på Drottningholmsslott. År 1901.
Inventarium, Timmermansuppbörden för Kanonbåten Skagul.
Inventarium, Maskinuppbörden för kanonbåten Skagul.
Inventarium, Timmermansuppbörden för Minbåten N:o 73, Bylgia år 1895.
Inventarium, Timmermansuppbörden för Däckade Kanonslupen N:o 2, år 1821.
Förslag till inventarium för Fortet Kungsholmen, Timmermansuppbörden, år 1900.
Förslag till inventarium för Fortet Kungsholmen, Maskinuppbörden år 1900.
Utredningsreglemente för Ellenabben, Stenbrottsbatteriet, Bollösundsbatteriet, Djupasundsbatteriet och den rörliga bestyckningen. Persedeluppbörden. 1911.
Förslag till inventarium för Ellenabbsbatteriet och Djupasundsbatteriet. Timmermansuppbörden. År 1906.
Utredningsreglemente för Fortet Kungsholmen, Västra Hästholmen och Oscarsvärn samt Minsprängningarna C.S., C.Ö., C.V. och G.R. år 1903.
Inventarium för Fortet Kungsholmen, Västra Hästholmen och Elfsborg.Persedeluppbörden och Materialuppbörden.
 
1201900 – 1923ACTA 120. Proviantförrådet.
Prisuppgift å de proviantartiklar, som av därtill berättigad personal kunna erhållas från Flottans Proviantbod under juni och 3:e kvartalet 1923.
Skrivelse angående försök med impregnerade proviantkärl för ernående av saltat kött och fläsks längre hållbarhet. År 1900.
 
1211839 – 1856ACTA 121. Krut.
Räkning å krut och salpeter. År 1856.
Uppgift på krutförsäljning. År 1856.
Uppgift å behållningen å krut på Drottningskär. År 1856.
Uppgift å behållningen å krut på Kungsholmen. År 1856.
Angående Inventering av krutförråden vid Flottans stationer i Karlskrona och skärgårdsartilleriet samt ny rekvisition av 3.000 centner krut. Den 24 man 1839, den 16 mars 1848 och den 9 juni 1853.
Rustkammarpersedlar.
Förslag över tillgång på Rustkammarpersedlar vid Kongl. Maj:ts Flottas Carlskrona station ävensom på fästningarna Kongsholmen och Drottningskär. Åren 1858 – 1860.
Från utrangerade fartygs f.d. uppbörder. 1849 – 1878.
 
1221769 – 1933ACTA 122. Tidningar och tidskrifter.
Markegångstaxor för Blekinge 1847,1852-61, Göteborg och Bohus 1901 1903, Kalmar 1861-64, 1866, 1871, 1875, 1887-90, 1894-96 samt Östergötlands Län 1888.
Klipp ur Blekinge Läns Tidning den 15/2 1933. Under Fria Ord: En farlig passage vid Styrmansgatan strax norr om 17:s port.
Vissa kronoavgifter till Karlskrona slopas? Successiv indragning av utskylder för brandvärn och gatuunderhåll.
1 ex av Conversations – Bladet 10 April 1826.
1 ex av Dagligt Allehanda 21 Martii 1796.
1 ex av Inrikes Tidningar 27 November 1769.
1 ex av Inrikes Tidningar 20 April 1775.
1 ex av Inrikes Tidningar 5 augusti 1779.
1 ex av Inrikes Tidningar 30 augusti 1809.
Nytt Lördagsmagasin No 29 1863.
 
1231753 – 1972ACTA 123. Patent och uppfinningar.
Capitain Lieutenant Aug. Olivecronas skrivelse angående sammanfogande av Stänger och Masteträ. År 1842
Capitain Lieutenant Aug. Olivecronas skrivelse angående att använda en komposition av koppar, zink och tenn till blockskivor i stället för sådana av järn och pockenholtz. År 1842.
Angående Engelske undersåten Alfred Jeffreys anhållan om patent på en af honom i England gjord uppfinning af ett nytt sätt att sammanfoga och skydda timmer i fartyg och andra ämnen, å vilken uppfinning sökande till Kongl. Kollegium ingivet beskrifning. År 1844.
Angående impregnering med Sir William Burnetts solution. År 1844.
4 st beskrivningsböcker för gnistsändare utarbetade av överstelöjtnant G. Braunerhjelm. 10 st fotograferade telegrafremsor. 30 st fotokopior visande material för trådlös telegrafi. År 1900.
Assessor Frantz von Akens Uptäckte och med rön bestyrkte Eldsläcknings-Konst. Utgifwen af Redacteuren til Örebro Weckoblad. Örebro År 1794. 9 ex.
Beskrifning öfver framlidne Commerce-Rådet och Commendeuren Polhems nya påfund af Kedje-Bommar. Af Gabr. Polhem. År 1753. bibl acc 6595
Beskrifning på en Spanmåls-Profvare, inrättad efter Svänskt Mål och Vigt.
Af Dan Ekström. År 1753. bibl acc 6594
Nytt sätt att spränga Bärg under vatten, brukat vid nya Dockebyggnaden i Carlskrona. Af Daniel Thunberg. År 1760. bibl acc 6596
Beskrifning på en Sväng-Kran, af Gilbert Sheldon, Öfver-Skepps-Byggmästare vid K. Örlogs-Flottan. År 1773. bibl acc 6593
Kompendium i telegrafiens historia av Gunnar Ljungcrantz. Bibl acc 7938
Beskrivning av Unges Lufttorped.
Beskrivning av O V–tuben (av-lyssningsapparat).
Beskrivning öfver Pietruskis Minor År 1884. Avskrift.
Kopior av Robert Fultons första minbeskrivningar. Från United States Naval Academy. Se ske. Ink. 30/10 1972 Dnr 346.
Patentansökningar med marin anknytning 1835 – 1883.
Anteckningar om telefonmaterielen. Bibl acc 373
Från optisk Telegraf till Fingerskiva. Några händelser och data ur Karlskrona Telestations 100-åriga tillvara. Bibl acc 4047
Telefon. De första 100 åren. Utställningsmaterial. 1976.
Mått på mastvirke från år 1830 – 1880.
 
1241845 – 1973ACTA 124. Varvspolisens och Flottans häkten.
Skrivelse angående Fästningsfångars och Länsfångars fängsels reparation samt av och påtagning. År 1845.
Skrivelse angående utbetalande av extra avlöning till Smedmästaren för hans tillsyn av arrestanterna i grovsmedjan. 1846.
Skrivelse med förbud för gemenskapen att ingen för äga tillträde till arrestantsmedjan så länge arbetet pågår. 1849.
Rapport från Polisen vid Carlskrona Station, öfver tvenne arbetare som avvikit från sin arbetsplats, för att gå och bada. År 1876.
DAG – RAPPORT öfver de i Carlskrona Fästning och Flottans Häkten förvarade fångar den 1 maj 1862.
Militärhäktets föreståndare från 1740-talet till år 1973. Förteckningen finns hos sista föreståndaren Kapten Gunnström.
 
1251880ACTA 125. Livräddningsbälten och livräddningsbåtar.
1 st skiss jämte förklaring på livräddningsbälten från Firma H.R. Hansen, Kiel. År 1880. (Skriven på tyska).
1 st skiss på livräddningsbåtar hängande i sina dävertar. Utförd av J.F. Ekeberg.
 
1261802 – 1824ACTA 126. Månads- och kvartalsrapporter.
Månadsrapporter för Konstruktionsdetaljen. Åren 1802, 1806, 1814, 1819, 1821 och 1824.
Månads- och Kvartalsrapporter för Konstruktions Departementet. Åren 1807, 1808, 1811, 1812 och 1817.
 
1271838 – 1894ACTA 127. Månads- och kvartalsrapporter.
Kvartalsrapporter för åren 1842 – 1847.
Arbetsrapporter 2:a kvartalet 1838.
Arbetsrapporter för 3:e kvartalet 1839.
Arbetsrapporter för 2:a kvartalet 1842 t.o.m. 3:e kvartalet 1872.
Kvartalsrapporter för 3:e kvartalet 1894.
Månads- och kvartalsrapporter fr.o.m. 1859 t.o.m. 1868.
 
1281888ACTA 128. Arbetsrapporter för Ingenjörsdepartementet.
För 1:a, 2:a, 3:e och 4:e kvartalen 1888.
 
1291884 – 1906ACTA 129. Kvartalsrapporter för Konstruktionsdepartementet.
Kvartalsrapporter för åren 1825 – 1830.
Års- och kvartalsrapporter för åren 1831 – 1836.
Kvartalsrapporter för åren 1837 – 1841
 
1301884 – 1906ACTA 130. Års- kvartals- och månadsrapporter.
Årsberättelser för arbetsposten IH åren 1884-1906
Års-, Kvartals- och Månadsrapporter samt Uppgifter, för Ingenjördepartementet åren 1884 – 1891.
Års-, Kvartals- och Månadsrapporter samt Uppgifter, för Ingenjördepartementet åren 1891 – 1895
 
1311873 – 1889ACTA 131. Anteckningar för dagrapporters uppgörande.
gällande Ingenjördepartementet
Anteckningar för dagrapporters uppgörande för åren 1873 – 1881.
Anteckningar för dagrapporters uppgörande för åren 1885 – 1889.
 
1321825 – 1901ACTA 132. Anteckningar för dagrapporters uppgörande.
gällande Ingenjördepartementet
Anteckningar för dagrapporters uppgörande för åren 1894 – 1898.
Dagrapportbok för Mastplatsen, Märs- och Nagelbod samt
Tunnbindareverkstaden för åren 1893 – 1901.
Dagrapportbok för år 1825.
 
1331853 – 1887ACTA 133. Anbud och kontrakt.
Fem-års Kontrakter rörande kopparomsmidning m.m. Åren 1853 – 1883.
Diverse anteckningar rörande kontrakter på arbeten m.m. vid Ingenjörsdepartementets husbyggnadsavdelning. Åren 1883 – 1887.
 
1341854 – 1862ACTA 134. Sammandrag av arbetsfördelningarna.
för åren 1854, 1856-1862.
 
1351821 – 1914ACTA 135. Diverse fartygsexpeditioner och fartygsreparationer.
Diverse uppgifter på expeditioner, kommenderade fartyg och besättningar. Chef, officerare, underofficerare, kofferdikarlar, båtsmän och skeppsgossar. För åren 1821 – 1890.
Upphalningsslipen. Diverse reparationer utförda på torpedbåtar, mintransportfartyg, pråmar m.fl. Datum för upphalning och sjösättning samt specifikation över utförda arbeten. Åren 1893 – 1905.
Anteckningar över dockningar och upphalningar av de fartyg, vilka sedan den 1 januari 1875 tillhört Karlskrona Station.
Sammandrag över dagsverken och materialier som åtgått till nedanstående skeppspapperskapell:
Carl XIII, Lastbriggen Harmonien, Postfartyget Sverige. Ångfartyget Balder, Postjakten Postiljonen, Skonerten Activ, Skonerten Falken och Svalan. Åren1839 – 1848.
Uppgifter å diverse fartygs sjösättning, in- och uttagning från docka, upphalade i antal dagar m.m. Åren 1824 – 1885.
Uppgifter om storlek, sjösättning, bestyckning samt reparationer m.m. å nedanstående fartyg: Fregatten Euredice, Skeppet Manligheten, Dristigheten, Fäderneslandet och Prins Oscar.
Materialjournal för Skeppsgossebriggen Glommens reparation uti gamla dockan. År 1862.
Diverse skrivelser angående materialier och kostnadsförslag till nedanstående fartyg: Ångfartyget Thor, Pansarbåtarna Wasa, Niord, Manligheten och Äran, Pansarkryssaren Fylgia, Torpedkryssarna Clas Uggla och Örnen samt Pansarbåten Sverige. Åren 1844 – 1914.
Diverse rekvisitioner å erforderliga bränn- och smörjoljor för Postfartyget Nordstjernan, erforderliga bränn- och smörjoljor samt lysningsmaterial för Ångfartyget Thor, å tillverkade persedlar för Ångkorvetten Gefles expedition samt avslag å rekvisitioner å ventiler för Torpedkryssaren Jacob Bagge.
Åren 1846 – 1899.
Anteckningar över Expeditioner med de fartyg vilka sedan den 1 jan. 1875 tillhört Karlskrona stationen. År 1831 – 1875.
Anteckningar över upphalade fartyg å upphalningsslipen . 1893-1904
 
1361822 – 1871ACTA 136. Reparationsdockan.
Journal förd vid Reparations Dockan fr.o.m. den 28/8 1822 t.o.m. 17/5 1871.
Förteckning på fartyg som reparerats i gamla dockan. 1830 – 1869.
 
137-ACTA 137. Fartygsreparationer.
Diverse Anteckningar vid Konstruktions Departementet om Flottans fartyg. Senare delen av 1700-talet och 1800-talet.
Anteckningar förda av Överstelöjtnant Klinteberg. År 1813.
Summariskt sammandrag över Dagsverken vid Ingenjörs Departementet för år 1875.
Diverse kostnadsberäkningar för fartygen åren 1884 – 1905.
 
1381850 – 1904ACTA 138. Konsumtionsjournaler.
Konceptjournal öfver använda materialier uti Märsboden, Nagelboden och Beckpannan för åren 1850 och 1851.
Skrivelser och arbetsorder till sliphus och ångsågen år 1851 – 1878.
Tabeller utvisande reduktion från verkmått till decimalmått samt avskrifter av diverse skrivelser till virkesförrådet. 1859 – 1861.
Arbetsrapporter över fartygens rundhult år 1871.
Konsumtionsjournaler vid Segelsömmarverkstaden år 1879 och 1880 (acc K 4381:115)
Journal över använda materialier m.m. på arbetstitel N:o 411.
Försök med nyare sprängämnen år 1889 och 1899. (?)
Journal över använda materialier på arbetstitel N:o 390.
Inventarier för Karlskrona Artillerikårs Kasern, år 1895 – 1898.
Motbok med arbetsposten E. A. År 1895 – 1904.
Journal över använda materialier m.m. på arbetstiteln N:o 504.
Underhåll af Carlskrona fästnings inventarier vid arb.post I.H. år 1910.
 
1391850 – 1905ACTA 139. Ångpannor och ångmaskiner.
Diverse anteckningar angående fartygens ångpannor.
Anteckningar över verkställda arbeten å Kongl. Flottans Fartygs ångmaskiner. Åren 1850 – 1875.
Anteckningar öfver Flottans Fartygs Ångpannor. Åren 1885 – 1903.
Rapporter över provturer och prov av ångpannor. Åren 1874 – 1905, innehåller register
Ångteknik, läran om förbränningsmotorer eller flygteknik.
 
1401807 – 1888ACTA 140. Diverse handlingar.
Tillverkningskostnad för gjutgods, materialprovningsprotokoll.
Tablå för diverse gjutna tackjärnspjäser, ankarkättingsklys, roststänger, ballast- våghålstackor m.m. År 1845.
Angående materialprovning av klövfotsolja. År 1899.
Berättelse och protokoll över gjorda försök ifråga om beskaffenheten mellan Svenska och engelska stenkol. År 1807.
Berättelse angående försök med nya Murbrukskvarnen. År 1821.
Berättelse över de i alunskiffer förekommande kalkstensbollarnas användande till cement. År 1821.
Hydrostatisk loggapparat. Beskrivning och uppmonteringsanvisningar för den av Mariningenjör Hult uppfunna loggapparaten. År 1888.
Skrivelse angående försök med pozzolana.
Nytt system till inrättande av pumpar ombord på skeppen.
Instruktion för behandling och bruket av Makarofmattor.
Beskrivning på härdningsmetoder.
Beskrivning om Mastic de Pyremont Seüssel (en sorts beläggning).
Skrivelse på engelska om ett skepp.
Beskrivning över en slups fördelar framför vid Flottan redan befintliga större och mindre båtar och fartyg.
Vilka åtgärder som i fredtid böra vidtagas, på det att Örlogsflottan under krig måtte kunna draga största möjliga fördel av landets handelsångare. År 1813.
Diverse upptecknade historier, funna mellan bladen i boken, Anteckningar av Överstelöjtnant Klinteberg. År 1813.
 
1411680 – 1846ACTA 141. Diverse äldre handlingar.
Carlskrona stads privilegier år 1680, bibl acc. 7892
Kungörelse med bl.a. allmogens i Blekinge klagomål över staden Carlskrona intrång år 1686, bibl acc 7893
Kungl. Majt:s förordning angående tågvirke år 1694, bibl acc 7894
6 st sorje-qväden över avlidna carlskronabor. 1773 – 1799.
”The Sweeds Fleet”. Engelsk spionrapport från 1690-talet, (avskrift).
Project till Moulien vid Artillerigården samt ritning till densamma. År 1745, bibl acc 4304
Skrivelse angående reparation av förrådshus på Artillerigården. År 1800.
Ritning visande ”Förslag till placering av modellsalsuppbördens kanoner framför Tyghuset
Kostnadsförslag till Artillerityghus. År 1828.
Betänkande om sätten att konservera örlogsskepp och att sätta flottan på det torra. År 1757.
Dimension och designation till en fregatt af 24 kanoner. År 1760.
Direktion till en 24 kanoners fregatt. År 1760.
Förteckning på den kommenderade eskadern med dess inventarie timmermän. 1796.
4 st skrivelser angående förändringen av örlogsskeppet Wasa med anledning av dess resa till China för Ostindiska Companiets räkning. År 1803.
Kontrakt för leverans av virke. År 1777.
Brev med anhållan om betalning för transport av bok-pumpstockar. År 1791.
Skrivelse till Kongl. Maj:t angående åtskilliga författn. Vid Örlogs Flottan. 1756
Transumt af Reglementet för redogörelsen vid Warfvet och Artilleriet i Carlskrona. År 1776.
Förteckning på de ämbetsmän och flere för vilka vid Kongl. Amiralitet bestås fria likkistor. År 1782.
Projekt till reglemente för persedeluppbörden vid kronostallet. År 1801.
Ämbetsmemorial beträffande husförhör. År 1806.
Förslag över Kungl. arméns flottas sammansättning och styrka i fartyg. 1802.
Kungl. Majt:s Underhålls stater för Örlogsflottan. Åren 1805 och 1809.
Kongl. Majt:s ordinarie stat för dess flottas Carlskrona Station. År 1846.
2 st skrivelser angående insättande av eldstad i Skeppsgosseskolan. År 1796.
Skrivelse ang. besiktning av garnisonshuset och verkstaden med eldstäder. 1796.
Skrivelse med begäran om inredande av skrivrum på Schröderskantz. År 1799.
Skrivelse angående inredande av förvaringsrum för timglas. År 1794.
Skrivelse från befälhavaren på Kungsholmen Gustaf H. Bagge med begäran om reparation å boställena. År 1800.
Skrivelse angående rivning av klockstapeln på Amiralitetsgatan. År 1800.
Fullmakt för riksrådet och överståthållaren Jörgen Gyllenstierna at introducera en statsrätt d. 12 oct. 1681. Kontrasign. E Lindschiöld. Avskrift från 1697.
Order från Hertig Carl till major Vollin, given ombord på Chef Skeppet Gustaf III under segel d. 21 juni 1788. Fotostatkopia.
Marcia Carolus XII Svecorum Rex. 1707. Restaurerad av Professor Wilhelm Harteweld efter i Poltavas stadsarkiv funna orkesterstämmor. Fotostatkopia.
Diverse tyska skeppspapper, troligen härrörande från utlämningen av balterna. 1944. Fotostatkopior.
Excerpter rörande Karlskrona örlogsstation m.m. Gåva från Armémuseum.
7 st brevpapper med Karlskronavyer. Reg. nr K 10166.
Jämförande undersökning av loggböcker och journaler från slaget vid Öland 1789.
Förbön för Fredrich Adolfs utrikesresa 1771.
Förbön för Änkedrottningens vistelse utomlands 1771.
Förbön för samtliga dess trogne undersåtar o.s.v. 1797.
Instruktion för förvaltningen i sjöärenden.
Markegångstaxa för Blekinge Län 1847. (Flyttad till box 122)
 
1421743 – 1828ACTA 142. Johan Törnström.
Johan Törnströms bouppteckning 1828. Fotostatkopia efter original i Landsarkivet i Lund.
Utdrag ut kyrkoboken för Thortuna församling beträffande Johan Törnströms födelse och härstamning. 1825 (Avskrift).
2 st brev till Varvschefen angående bildhuggaren Johan Törnströms arbetsuppgifter och arbetsförtjänster. 1805 och 1806.
Sonen Emanuel Törnströms bouppteckning 1833. Fotostatkopia efter original i Landsarkivet i Lund.
Galjonsbildhuggaren Johan Törnström 1743 – 1828 av Ulla Leander.
Bild på Johan Törnström
 
1431793 – 1872ACTA 143. Artilleri och handvapen.
Skrivelse från general-fälttygmästaren C. G. Helvig till Kungl. kommittén angående försöksskjutning med 18 pund kanoner. År 1800.
2 st skrivelser ang. provsmältning på åtskilliga kompositioner till kanonmetall. År 1806.
Skrivelser från överstelöjtnant C. Treutiger till varvsamiralen ang. omgjutning av metallkanoner till handsprutor. År 1801.
Skrivelse från major Carl Jusléen till Kungl. kommittén ang. användande av kasserade metallmörsare för tillverkning av bultar, spik och rorjärn år 1803.
Skrivelse från kommissarie A. G. Frick ang. bl.a. artilleriinventarieuppbörden på 19 uppräknade fartyg. År 1808.
Avskrift av skrivelse ang. besiktning av artilleripjäser. År 1847.
Avskrift av skrivelse ang. utlämnande till Carlskrona Stads Skarpskytteförening av 200 st exercisgevär. År 1863.
Avskrift av skrivelse ang. överlåtelse till kejserliga turkiska regeringen av ett av flottans kammarladdningsgevär med tillbehör. År 1863.
Avskrift av skrivelse ang. utlämnande till Carlskrona Stads Skarpskytteförening av 100 st belgiska gevär. År 1863.
Maskinskriven avskrift ang. uppdelning av artilleriuppbörden.
Avleverering vid art. inventarieförråden. År 1866 – 72.
Artilleriinformationsskole handlingar.
Artilleri- och ammunitionsuppbörden vid Kongl. Flottans Station i C-na och fästn. Kungsholmen åren 1874 – 1879.
Berättelse över de observationer jag anställt vid styckegjuterierna till tjänst för de artilleriofficerare som åstunda nödig insikt härutinnan ad acta lagd och till förbättring för framtiden bevarad. År 1753 af Jac Tornquist. (maskinskriven avskrift).
Nödig underrättelse om artilleriet till sjös av Oloff Tornqvist. (avskr).
Om Ernst-Fyrvärkeriet. (maskinskriven avskrift).
Undervisning i Artilleri. (maskinskriven avskrift).
Förteckning över märkning av hylsor och kulor av skilda fabrikat, blåkopia
2 st exerpter ang. gevär av 1826 års modell med förkortad pipa som skall överlämnas till Flottan. 1854.
1 st dito ang. tillverkning av kammarladdningsgevär för flottan 1854.
Kopia ur Stämpelbok och kammarskattlängd för stångjärnsmidet vid svenska järnbruken. Stockholm 1845.
Modeller utskurna i papp av kanoner och lavettage. Modellerna från
1832, 1833, 1834, 1835 och 1836.
 
1441877 – 1898ACTA 144. Vegaexpeditionen.
22 brev från L. Palander till E. Brusewitz fr. 23/6 1877 – 12/3 1878.
1 brev från L. Palander till E. Brusewitz 29/3-13.
Diverse kamratbrev fr. 28/10-79 – 15/4 1880.
Diverse order givna under Vega – färden av L. Palander.
2 st anteckningsböcker med förteckning över manskap och ”routin” under expeditionen m.m.
1 häfte med Tschutscher – glosor.
Några ex. av tidningstryck från färden och efter hemkomsten.
Diverse inbjudningskort och program från festligheterna under hemfärden.
Tillfällighetsverser i anl. av hemkomsten.
3 gruppfoton från färden tagna i Neapel och Pompeji.
1 gruppfoto från 20-årsminnet, taget i Stockholm.
2 foton från festsalen i Neapel.
2 foton av L. Palander och G. Bove.
2 foton av korvetten Vanadis.
1 foto av korvetten Freja 1896.
Några teckningar i blyerts över gamla segelskepp gjorda av någon sjöofficerskamrat. Ev. J. Hägg eller G. Bergman?
Tecknade matsedlar från Freja 1897-8.
Diverse japanska bilder (träsnitt), minnen från Vegaexpeditionen.
- alla fotografier flyttades till MM fotoarkiv 2022-06-22, Bildnr. D 15095
 
145:11781 – 1834ACTA 145:1. Fartyg.
Avskrifter rörande korvetten Carlskrona undergång. (2 kuvert).
Avskrifter angående Skeppet Sofia Albertina, 1781.
Handlingar rörande upphandlade skeppet Lovisa Ulrika, som förolyckades utanför Vinga d. 9 augusti 1790 kl 6 f.m.
Avskrifter rörande diverse fartyg, stapelavlöpningar, försäljningar m.m.
36 kanonfregatten ”af Chapman” Köl sträckes och stävar resas till fregatten Desirée i Nya dockan och fregatten Josephine på Lindholmen 40 kanonfregatten Josephine går av stapel den 21 augusti 1834 Kronolastjakten L´Ecumeur Skeppet Karlskrona i sjunkande tillstånd 18 kanonkorvetten Najaden går av stapeln Fregatterna Orädd och Segersäll försäljas Skonerten Experiment, överföres till Stockholms station Briggen Vänta litet Skeppet Småland sedemera Venden Fregatten Postiljonen apterad till brännare Fregatten Fröja Fregatten Illerim Skeppet Sophia Albertina Skeppet Öland Fregatten Phoenix Örlogsskeppet Sverige Fregatten Svarta Örn Der Biederman Konvojskeppet Skåne Kutterbriggen Husaren Kuttern Örn Skeppet Prins Gustaf Örlogsskeppet Carolus Linjeskeppet kung Karl Linjeskeppet Stockholm 60-kanonskeppet Wasa Linjeskeppet Gustaf den Store och skonerten Falk Fregatten Ulla Fersen Gustaf den Store byter namn till Försiktigheten 1825 Linjeskeppet Carl XIII Linjeskeppet Prins Oscar och fregatten af Chapman
 
1451790 – 1883ACTA 145. Fartyg.
Handlingar rörande skeppet Lovisa Ulricas förlisning. År 1790.
Skeppslistor över Svenska Örlogsfartyg åren 1522 – 1883.
Handlingar rörande Kronolastjakten L ´Ecumeur, som förolyckades natten mellan 15 och 16 november 1844.
Handlingar rörande brännaren Postiljonen. År 1790.
Handlingar rörande kollision mellan fregatterna af Chapman och Jarramas år 1809.
Ombordläggningen mellan fregatterna af Chapman och Jarramas natten mellan den 13 och 14 november 1809.
Handlingar rörande kutterbriggen Dragons förolyckande vid Dartmouth 1799.
Ulla Fersens resa till Västindien år 1800.
 
1461685 – 1900ACTA 146. Äldre handlingar och avskrifter.
Avskrift av inventarium över Material och byggnader å såväl gamla som nya varvet i Karlskrona ävensom varvet och verkstäderna i Kalmar samt på Björkholmen år 1686
Avskrift av inventarium över Material och byggnader i Kalmar med omnejd och i Karlskrona tillhörande Svenska örlogsflottan åren 1685 och 1686
Kopia på brev till amiralen Gunnar Unger med bl.a. uppgifter om Matts Rosenbom, undertecknat Karlskrona den 11 november 1935 E A ljungberg
Avskrift av inventarium i Flottans arkiv i Karlskrona. 5 delar.
Inventarium för Kalmar och Karlskrona 1685, bibl acc 8754
Diverse äldre handlingar:
1. förteckning över de bland Sjömanskåren som antagits till signalister. Odaterat
2. skrivelse av den 15 februari 1853 från Interimsregeringen angående antagningen av män som blåsare
3. skrivelse av den 21 augusti 1874 undertecknad Oscar, rörande hornblåsare från Matros- och skeppsgossekompanierna
4. skrivelse rörande antagning, utbildning och befordran för signalister, hornblåsare och trumslagare, 1876
5. skrivelse rörande antagning av signalister, hornblåsare och trumslagare, 1877
6. summering från olika utskrifter rörande Regements musikkårer
7. förslag rörande signalistpersonalens ordnande och övning 1877
8. skrivelse angående brandsyn i Lyckeby kronokvarn 1863
9. uppgift på Kronans tomter som ska erlägga tomtöreavgifter till Stadskassan
10. skrivelse med svar rörande vissa gators underhåll, 1797
11. skrivelse med bilagor angående stadsfullmäktiges i Karlskrona förslag till ny stadsplan, 1884
12. skrivelse angående generalmönstring av båtsmanshållet, 1891
13. skrivelse angående ersättningar för transport av trumslagare Nr 204 Blomberg, 1854
14. skrivelse angående mer personal till varvschefens kansli, 1900
Samt några svårlästa skrivelser.
Avskrift ur ”Protokoll hållne i den till Örlogs Flottans utrustning om vintern år 1789-90 i Nåder förordnade kommitté”.
Avskrifter av rapporter m.m. rörande kriget mot Ryssland 1808 – 1809.
Handskrivna avskrifter rörande Kongl. Amiralitets Skeppare Statens Begravnings kontrakt. 1698.
Förteckning över å fartyget i s.k. armbössor insamlade medel. 21 Dec 1759.
Notbok handskriven.
 
1471880-taletACTA 147. Bröderna Ringqvist.
Diverse arkivalier från bröderna J H och H N Ringqvists tjänstgöring som skeppsgossar i Karlsrkona vid 1880-talets slut.
 
1481837 – 1933ACTA 148. Diverse personer.
Diverse handlingar rörande f. flaggmaskinisten Carl Robert Håkansson
6 st. betyg från 1888 – 1901.
Dagbok förd vintern 1913-14 å pansarkryssaren Fylgia.
Diverse handlingar rörande kvartersman Carl August Håkansson gällande 1837 – 1889.
Antagningsbevis som kvartersman 1852.
Resolution om högre lön, 1862.
Resolution om avsked med pension 1884.
Betyg för timmerman Nr 77 Håkansson, 1846.
Betyg för kronotimmerman Nr 65 C Håkansson, 1851.
Intyg att avskedade kvartersmannen C.A. Håkansson antagits som:
Ringaregosse 1837
Lärling 1841
Timmerman 1845
Kvartersman 1852.
Avsked med pension 1884 utfärdat 1889.
Intyg om vandel 1848, 1849 och 1850.
Antagningsbevis som ringaregosse 1837.
Diverse handlingar rörande underofficeren av 2:dra graden
Johan Ivar Pettersson Hammar gällande åren 1901 – 1933.
3 st examensbetyg 1901 – 1903.
Fullmakt till underofficer av 2:a graden 1907.
Resolution å avsked med pension 1933.
 
1491841 – 1892ACTA 149. Pher Wilhelm Cedergren.
Examensbetyg från Skeppsgosseskolan för corporalen vid Skeppsgosse-Compagniet Pher Wilhelm Cedergren. Utfärdat den 3 febr. 1841.
Bevis om antagning till ordinarie timmerman för Peter Wilhelm Cedergren. Utfärdat den 15 febr. 1841.
Intyg om beviljande av avsked med pension för verkmästaren Pehr Wilhelm Cedergren. Utfärdat den 31 mars 1879.
Rekommendationsskrivelse för qvartersman P.W. Cedergren. Utskriven den 23 juni 1851 och undertecknad A.W. Coleur.
Rese-Pass för Skeppsbyggaren Pehr Wilhelm Cedergren. Utfärdat den 8 juni 1851.
Samt 5 böcker av Pehr Wilhelm Cedergren.
1:a boken: Samlade minnen. Hågkomster och fällda tankar af P.V.C. (1870 – 1887).
2:a boken: Samlade minnen. Hågkomster och fällda tankar af P.V.C.(1883 – 1892).(utlånad till utställning "Sveriges sjöförsvar 500 år; 2019-01)
3:e boken. Tidsfördrif Consept till bref. Hågkomster och fällda tankar m.m. af P.V.C. (1892).
4:e boken. Tidsfördrif. (1893 – 1895).
5:te boken. Tidsfördrif, P.V.C. (1894 – 1896).
 
150-ACTA 150. Johan Puke och Gustaf av Klint.
Johan Pukes biografiska anteckningar och utdrag ur diverse publikationer.
Gustaf av Klints biografiska uppgifter hämtade ur Svenska Flottans historia.
Avskrift av grevinnan Christiana Pukes memoarer
 
1511756 – 1780ACTA 151. Nya Dockebyggnaden.
Maj månads dagrulla över de kommenderade båtsmännen vid nya dockebyggnaden i Carlskrona. År 1780.
Mars månads dagrulla över timmermän och hantverkare vid nya dockebyggnaden i Carlskrona. År 1780.
Juni månads dagrulla över de med kommenderade soldater av Kongl Helsinge regemente vid nya dockebyggnaden. År 1780
Memorial avlöningsbok för timmermän och hantverkare vid nya dockebyggnaden. Åren 1764 – 1767.
Memorial kassa bok för de till nya dockebyggnaden uppburna och utbetalda medel. 1751.
Kungliga brev i avskrift rörande Dockebyggnaden i Karlskrona. År 1756 – 1809.
Koncept till brev skrivna av Johan Feller till general Ehrenswärd m.fl. fr.o.m. 23 april 1769 till 21 maj 1775. Gäller Dockebyggnaden där Fellers var arbetschef under samma tid.
 
152:11682.1870, 1959 – 1978ACTA 152:1. Fartygsförteckningar. Acc 3/92.
Förteckning över fartyg byggda på Karlskrona örlogsvarv 1682-1870:
Avisofartygen Colding, Triton, Kusen, Lilla Amphion, Frigga, Styrbjörn, Startkotter. Bombkitsarna Åskedunder, Stromboli, Vulkanus, Vesuvius, Åskedunder, Thordön, Etna, Måsen, Vesuvius. Brigantinerna Höken, Pollux, Kastor, Kräftan, Jungfrun, Skorpionen, Väduren, Kastor. Snaubriggen Mjöhunden. Briggarna Diana, Dragon, Snappopp, Svalan, Vänta litet, Laxen, Coquette, La Badine, Nordenskjöld, Gladan, Snappopp II, Skirner. Halvgalärerna Stövaren, Mjöhunden. Galärerna Blekinge, Karlskrona, Kronoberg, Skåne. Fregatterna Jägaren, Wismar, Stettin, Kalmar, Göteborg, Norrköping, Fredrik, Halmstad, Varberg, Marstrand, Älvsborg, Nya Delfin, Postiljon, Fröken Eleonera, Snaren Sven, Charlotta, Falken, Reval, Viborg, Fenix, Vita Örn, Illerim I, Freden, Kristina, Fama, Pollux, Svarta Örn, Mercurius, Postiljon, Illerim, Jägaren, Jarramas II, Thetis, Fröja, Camilla, Galathea, Eurydice, Zemir, Ulla Fersen, Valfisken, af Chapman I, af Chapman II, Josefine, Desirée, Eugenia, Norrköping. Ångfregatten Vanadis. Mjölgalejorna Lyckeby, Bagarehuset. Galioterna Postryttaren, Löparen. Galeaserna Tärnan, Kamelen. Hjulångare Constitutionen, Oden, Gylfe, Heimdal, Heimdal II. Huckert Flundran, Etna, Karlskrona. Jakterna Neptunus, Svanen II, Freden, No 1, Tärnan, Måsen, Amadis, Esplendian, Sofia Lovisa, styrmansjakt. Kanonjollarna Huld, Frode, Freya, Widga, Skjöld, Tyr, Loke, Sölve. Sluparna Gäddan, Jupiter, Pelikan, Neptunus, Hector, Löchern, Achilles, Ajax, Kastor, Pollux, Hökenflyckt, Ehrenskjöld, Kurt von Stedingk, Viktor von Stedingk, von Essen, Wrede, Nauckhoff, Cederström. Korvetterna Jarramas III, Najaden, Karlskrona, Lagerbjelke. Ångkorvetterna Gävle, Thor, Orädd, Balder. Lastdragarna Wahlfisken, Månen. Linjeskeppen Adolf Fredrik, Konung Gustaf III, Hedvig Elisabet Charlotta, Kronprins Gustaf Adolf, Fäderneslandet, Ömheten, Rättvisan, Dygden, Äran, Försiktigheten, Dristigheten, Manligheten, Konung Gustaf IV Adolf, Karl XIII, Karl XIV Johan, Prins Oscar, Gustaf den Store, Stockholm, Skandinavien. Mörsarefartygen Slungaren, Nifflung, Risanöt, Surtur, Fenris, Blixten. Skeppen Halland, Blekinge, Göta Rike, Victoria, Drottning Ulrika Eleonora, Pommern, Södermanland, Konung Karl, Enigheten, Västmanland, Wrede, Skåne, Fredrika Amalia, Göta Lejon, Nordstjärnan, Prins Carl Fredrik, Bremen, Öland, Tre Kronor, Wrede, Nya Riga, Stockholm, Drottning Ulrika Eleonora, Friheten, Enigheten, Götha Lejon, Greve Sparre, Prins Karl, Prins Gustaf, Prinsessan Sophia Albertina, Drottning Sofia Magdalena, Prins Fredrik Adolf, Tapperheten, Wasa. Skonerterna Flundran, Sköldpaddan, Gäddan, Falk, Activ, Esbjörnsson. Pråmarna Elgen, Hercules, Simson, Kämpen. Turuma Ragnvald, Ivar Benlös, Sigurd Ormöga, Björn Järnsida. Vattenskutorna Baden, Havfrun, Roxen, Göta Älv, Vänern, Hjälmaren, Vättern, Mälaren. Chefsångfartyget Valkyrian. Bogser och transportångfartyget Balder.
Gammal båtjournal 1959 – 1978. 15 blad.
Segelritningar till slupar (barkar). 9 + 14 blad.
Förteckning över slupar.
Förteckning över barkarna. 2 blad.
 
1521564 – 1977ACTA 152. Fartygsförteckningar.
Fartygsförteckning 1794.
Svenska Örlogsflottan 1566.
Förteckning över inspektionsbåtarna Svalan.
De tidiga ångfartygen i och kring Blekinge 1821 – 43.
Fakta kring vissa tidigare övningsfartyg i svenska flottan 1971.
Seglande skepp.
Uppgift på förläggning m.m. av fartyg vid ÖHK och KkrV 1971.
Förteckning på de fartyg som varit till reparation uti Gamla Dockan, ifrån och med år 1789.
Svenska flottan 1564 – 1850.
Förteckning över från Karlskrona levererade fartyg 1955, 1962.
Skeppslistor över Sv. Flottan återfinns i nedanstående källor
Avskrift från journal förd vid reparations Dockan. 1724.
Förteckning över Örlogsflottans större och mindre fartyg etc. 1820.
Minsprängning av Tyska trupptransportfartyg 1941 vid Öland.
Baltic Fleet 1810. Lista över engelska fartyg 1810.
Förteckning över fartyg byggda under olika kungars regeringar.
Ångslupar
Program för HMS Älvsborg.
Marinens slupar af S. Christenson.
HMS Hälsingland, HMS Belos, Hemmema.
Forum navale nr 21.
Örlogsflottan 1662 – 1800 talet.
Ceremonier vid sjösättningen av HMS Visborg. 1974.
Namnbyte inom Karl XI:s skeppsflotta.
Några märkliga händelser som sig med Svenska skepp tilldragit 1734.
Fartyg i svenska flottan med namnet ”Älvsborg”.
Fartyg i svenska flottan med namnet ”Gripen”.
Beskrivning å kantringssäker RO-BÅT.
Diverse uppgifter om fregatten Vanadis.
Minkryssaren Albatross internering i Karlskrona 1918.
The Silver Jubilee Sail Training Race, Gladan och Falken 1977.
Catamaran.
 
1531927 – 1960ACTA 153. John Rumenius.
Diverse handlingar rörande John Rumenius gällande tiden 1927 – 1960.
2 st förhållningsböcker från skeppsgosse- och sjömanskårerna.
Diverse korrespondens från kapten Rumenius tjänstgöring i Guatemalas marin.
Telegram från samma tjänstgöringstid.
Foto av kapten John Rumenius.
Marin tidskrift från Guatemala.
1 pass utställt på John Rumenius.
 
1541926 – 1934ACTA 154. Diverse arkivalier och klipp.
Wahlström G. Bilder ur skeppsgosselivet. Karlskrona 1926, Hft
Färdplan för pansarkryssaren Gustaf V. Vintern 1933-34.
Program vid passerandet av linjen år 1930.
Revyspex den 27 febr. och 3 mars å HMS Gustaf V. 1934.
Program vid sotning för Medelhavet år 1934.
Diverse tidningsklipp rörande långresor.
 
1551914 – 1950ACTA 155. Diverse handlingar rörande Einar Svensson.
Diverse arkivalier rörande sjöfart under 2:a världskriget.
Skriftväxling ang. utdelande av medalj till kapten Hj. Sundberg.
Diverse brev och arkivalier rörande sjöfart under 1:a och 2:a världskriget.
Diverse personliga brev och handlingar.
 
156-ACTA 156. Minnen från långresor m.m.
Inbjudningskort, program m.m. med anledning av sjösättningar och andra evenemang.
Äldre visitkort.
Sångboken ”Vi sjunger” lärobok för kronans kavaljerer.
Sketchen ”Marschkängan m/87, sliten”.
4 st. prov på militärt spexlynne.
Inbjudningskort, program och andra minnen från långresor.
Militärmusiken genom 100 år. ”Från kapten Rosengrens sextett Militärmusikkåren i Karlskrona”. Anförande kapten R. Hamilton.
Militärmusikhistorik. Musikkårens tillkomst.
Brev från underofficerarna på Pansarskibet Helgoland till Flaggunderofficer P.A. Bengtsson den 17 sept 1902.
Regler för Mah-Jong-spelet. Fotostatkopia.
Visbok innehållande sjömans- och andra visor. 2 ex. Fotostatkopior.
Program för sotning vid passerandet av vändkretsen. Dels samlade och dels författade av E. A. Ljungberg.
Purr ut 6 mars 1950, slutnumret. Skeppstidning från kryssaren Gotlands långresa 1949 – 1950.
 
157-ACTA 157. Grönland.
Diverse litteratur om Grönland.
 
1581743 – 1943ACTA 158. Varvschefsbostället.
Förteckning över varvsamiraler och varvschefer i Karlskrona 1774 – 1936.
Avsyningshandlingar för varvschefsbostället samt skrivelse ang. hyra för detsamma. 1923, 1927 och 1931.
Diverse ritningar till varvschefsbostället och dess trädgård.
Uppgifter om kungaporträtten i varvschefsbostället samt utdrag
Ur ”Galjonsbildhuggaren Johan Törnström 1743 – 1828” av Ulla Leander.
Varvschefsbostället. En skildring i bild av bostället i Karlskrona
Under konteramiral N. Wijkmarks varvschefstid 1936 – 1943.
1 st album med bibl.nr 1122.
 
1591967 – 1982ACTA 159. Vrakrapporter och vrakundersökningar.
Foton av låringsstötta från Nya Riga den 30.8 1974.
Om fornminnen i lydelse enligt lagen den 17 mars 1967, (nr77).
Kanadensisk Marinarkeologi, sept 1972.
Vrakrapporter och vrakundersökningar.
Uppmätning av akterstäv och roder från Kristianopel 1968 – 07 – 29.
Vrakrapport över lastageplatsen i Pukavik 1982 – 10 – 08.
Marinarkeologisk undersökning i Pukaviks medeltida hamnområde, Ysane socken, Blekinge. 1982 – 12 – 15. Rapport av Leifh Stenholm.
Rapport över vrakundersökning. Karlskrona den 29 juli 1941, Torsten Engström, A. Lindén. (Vraket var beläget i sundet mellan Slädö och Lillholmen).
Kristianopelsfynden (kanon och roder), 1968 – 05 – 03.
Vrakporträtt över Pius, Selma, Nordstjernan, ”vrakkyrkogården” mellan Sturkö och Tjurkö, Baltic, Bona, Smöraskenvraken och Wilhelmina. Gåva av Blekinge Dykcenter 1993 – 04 – 09.
The warship Vasa. Deep diving and marine archeology in Stockholm, by Anders Franzén.
Zacharchuk, Walter, ”The raising of the Mallorytown wreck” 1968.
Zacharchuk, Walter and Rick, John. ”The Mallorytown wreck” 1969.
Pressklipp.
Rapport över Oregistrerad fornlämning, varvsområde, begravningsplats. Vämö, Karlskrona Kn, Blekinge. Lund den 27.11 1979 Leifh Stenholm. 18 bl.
Inventering av vrak i och kring Örlogshamnen i Karlskrona av Bo Claesson
och Göran Odehammar. Utarbetad under hösten 1972.
 
1601913 – 1942ACTA 160. Föredrag hållna av löjtnant E A Ljungberg.
Föredrag hållet i S.U.O.S. den 8/2 1913. Ämne: ”Skeppsgossar” 3 ex.
Föredrag hållet i S.U.O.S. den 28/3 1923. Ämne: ” Några ord om svenska örlogsflottans underofficerare under gångna tider.
Föredrag hållet inför S.U.O.S. 17/12 1923. Ämne: ”Karlskrona”.
Föredrag hållet inför S.U.O.S. 6/11 1942. Ämne: ”Konung Gustaf II Adolf”.
Några uppgifter rörande svenska örlogsflottans skeppsgossar.
Diverse uppgifter rörande Trossö och dess tidigare ägare.
Karlskrona, Staden och örlogsstationen, (tidningsurklipp).
Tidskrift i Sjöväsendet 1924 med särtryck ”Förspelet till Karlskrona örlogsstations grundläggande”.
 
161:11688 – 1834ACTA 161:1. E. A. Ljungbergs arkiv. (Acc. 14/1994).
Utdrag ur Flottans arkiv och Carlskrona Weckoblad, sammanställt av E. A. Ljungberg.
REGISTER.
1. ”Ammiral General”
2. Befordrade båtsmän överföres till underofficersrullorna år 1688.
3. Befästningar, 2 st.
4. Dödas kläder skola utdelas å fartygen år 1712.
5. Den plan, som nu motsvarar sjukhusträdgården, utarrenderas.
6. Då kaptenshustrurna brukade handhava uppsikten över volontärerna, Carl XII:s tid.
7. Exercishus.
8. Färja mellan Lindholmen och Brobänken år 1729.
9. Fyllningen på Nya Artillerigården sjunker år 1728.
10. Flottans sjukhusinrättning i Lyckeby år 1790.
11. Generalamiralbostället.
12. Hög Wälborne Herr Barron och Amiral.
13. Högwälborne Herre, Hr Ammiral och Landzhöfdinge.
14. I stället för indragna underofficerare förordnas underofficerskorpraler år 1814.
15. Inskription å en å Lindholmen större sten.
16. Kolerakyrkogården på Saltö inviges, 14 oktober 1834.
17. Kungl. Örlogsflottans i Karlskrona består av: år 1734.
18. Konstapel Montan utövar tillsyn vid sprängning för batteriet.
19. Kungshall år 1734.
20. Kungsholmen och Drottningskär bemannas 1688.
21. Kapten Melanders änka begär understöd för sin huvudsvage son år 1723.
22. Målskjutning med handgevär å inre Vämös västra strand, nästan parallellt med Långö.
23. Materialbodarna är byggda år 1728 – 1729.
24. Matroserna får löneökning.
25. Namnrulla för Linie Skeppet Gustaf den store.
26. Pumpverket i Gamla dockan.
27. Pålning kring vraken vid Amiralitetskyrkan år 1730.
28. Poster för bevakning av kronans etablisement m.m. år 1790.
29. Renhållning.
30. Rådman Witte levererar trävirket till ”nya huset” som kommer att byggas på ”Amiralitetsgården” år 1728.
31. Sjöartilleriregementet mottager sina fanor 1834.
32. Skeppet Ölands flagga och den Vita rosen.
33. Stadsbåtsmanbeklädnadens utseende år 1726.
34. Sakregister.
35. Skeppshandel.
36. Sjukligheten bland kronans folk år 1713.
37. Svärdsmedaljen instiftas.
38. Underskeppare Olof Ringman erhåller vård.
39. Underofficerarna skola hädanefter spisa gemensam kost.
40. Underofficerarnas portion ur skeppspannan år 1712.
41. Utdrag ur Kungl. Maj:ts rangordning år 1714.
42. Underofficerare.
43. Uppbördsmän.
44. Underrättens och navigationsskolans hus uppsättes på nya Amiralitetsgården år 1728.
45. Volontär Erik Spångberg samlade kryddor till apoteket.
46. Volontärregementet får ändrad uniform.
47. Vakter på Wästra och Östra kruttornen, Skröderskans och Söderstjärna.
 
1611770 – 1884ACTA 161:1. Artiklar och excerpter.
Artiklar:
Några uppgifter rörande musiken vid svenska örlogsflottan.
Engelska flottans anfall på Köpenhamn och Konung Gustav IV Adolfs besök i Karlskrona.
Ett stycke svensk sjökrigshistoria. Flottans rustningar våren 1801.
Sverige i krig med England 1801.
Excerpter:
Utdrag ur Register över de Kongl. Brev och flere Förordnanden, som till Sjö Militie kontoret höra … 1770.
Utdrag ur Register över ”Handlingar fr.o.m. År 1686 t.o.m. 1774.
Diverse avskrifter.
Coll:ii resolution i anl. av revisionsanmärkningar rörande kommissariatets stadsmedelsredogörelse för år 1824. ang. två drängars anställande för skötsel och vård av kronoegendomen Marieberg den 27/9 1884.
Militärmusikkåren: Kungl. Flottans musikkår i Karlskrona.
Regionmusiken i Blekinge Län ”enkätundersökning” 1978 – 04. Mård. Holgers.
Notblad (från ryska invasionen på Gotland (1808).
 
1621752 – taletACTA 162. Personalärenden.
Merit- och tjänsteförteckning för åren 1752 – 1796 för:
1. C G Schwendetzky, född 1755 styckjunkare 1782
2. Andreas Nessler, 1752 styckjunkare ”
3. Scharff 1733 kapten 1784
4. G A Pechlin 1756 löjtnant ”
5. Olof Norrman 1741 underskeppare ”
6. Gustaf Nordberg 1742 ” 1779
7. C fr Nordberg 1760 fänrik 1781
8. Anders Sten 1722 överskeppare 1770
9. Daniel Axel Tilas 1746 kapten 1783
10. Peter Magnus Svanberg 1746 underskeppare 1784
11. Michael Sundberg 1725 överskeppare ”
12. Erik Öberg 1728 ” 1762
13. A Stibner 1744 fänrik 1778
14. Nils Djerfving 1739 underskeppare 1784
15. Carl Fredrik Aschling 1751 major 1784
16. V R Angerstein 1752 kapten ”
17. Johan Wetterberg 1737 överskeppare ”
18. Johan Gabriel Caton 1746 överstyrman ”
19. A W Liljestråle 1753 löjtnant 1783
20. Olof Frisk 1752 styckjunkare 1784
21. Clas Lundman 1742 överskeppare ”
22. Daniel Cornelius Leenberg 1747 underskeppare ”
23. Per Bernhardt Berndts 1750 adjutant ”
24. Clas Collander 1751 fänrik ”
25. Otto Eneman 1748 överskeppare ”
26. Jöns Ernst 1743 underskeppare ”
27. Samuel Grönberg 1740 överskeppare ”
28. N L v Heidenstam 1751 fänrik ”
29. Justus Theoph. Hyllengren 1762 underskeppare ”
30. Olof Lidberg 1725 överskeppare ”
31. Carl Petter Wengren 1745 underskeppare ”
32. Anders Lindgren 1750 ” ”
33. Caspar Gustaf Edler 1743 överskeppare ”
34. Jacob Törning 1739 major ”
35. Petter Eric Åkerstedt 1748 underskeppare ”
36. Lars Malmsten 1752 fänrik ”
37. J A Melander 1751 ” ”
38. E H Christersson 1748 styckjunkare ”
39. Carl Christiernin 1746 arklimästare ”
40. Johan Anckarfeldt 1757 fänrik ”
41. Gustaf Sheldon 1784 kapten
42. J A Bagge 1811 proviantförvaltare
43. C Rydlander 1786 regementsskrivare
44. A T Kullberg 1784 kompaniskrivare
45. F G Middendorff 1803 ”
46. C Haverman 1814 kammarskrivare
47. Ch Rehn 1815 proviantförvaltare
48. J A Berghman 1819 kammarskrivare
49. H W Ringheim 1813 regementsskrivare
50. C Ringheim 1810 skrivare
51. L A Corneér 1792 regementsskrivare
52. L C Rehn 1785 sjukhusinspektör
53. P Strömholm 1797 regementsskrivare
54. Trädgårdh 1803 landsekreterare
55. A S Tilosius 1808 sjömilitiekommissarie
56. Oscar Sjöblom 1813 häradsskrivare
57. C J Hubendinck 1801 sjömilitiekommissarie
Amiralitetsarmbössans stiftelseurkund.
Originalhandlingar rörande Armbössan från 1600- och 1700- talen.
Namnrullor för åren 1797 – 1800 (original).
Namnrullor för 1810-talet (avskrifter).
Födelseattester 2 st för åren 1744 och 1750.
Kungl. Flaggunderofficerare besvära sig över, att de icke få använda gult band om hatten (fälttecken) samt amiralitetskollegii resolution härå.
Utdrag ur rulla över Kungl. Amiralitets Militair Staterna uti Carlskrona, Stockholm och Göteborg 1747.
Commenderings-Rulla över ordinarie Artillerie Underofficersstaten 1756.
Rulla över 2:a Skeppsgossekompaniet (årtal ej angivet).
Rulla över Hallström Gustav Edward f. 1884 (skg. 1901).
 
1631779 – 1814ACTA 163. Bilder ur flottan av löjtnant E A Ljungberg.
Avskrifter:
Då fregatten Camilla grundstötte.
Kutterbriggen Dragons förlisning i Engelska kanalen 1798.
När örlogsbriggen Falk med konvoj uppbringades av ryska flottan den 6 aug. 1808.
När skeppet Johanna Florentina uppbringades av armerade briggen Fruktan.
Fregatten Fröjas konvojexpedition 1798.
Fregatten Grip under reträtten från Wiborg den 3 juli 1790.
Kronolastskeppet Hoppets haveri år 1810.
Svenska fregatten Illerims strid med fyra engelska linjeskepp den 17 juni 1717.
Illerims expedition till Medelhavet 1779 – 1780.
Kollision mellan fregatten Jarramas och af Chapman natten mellan den 13 och 14 november 1809.
Kronolastbriggen Laxens förolyckande år 1810 den 14 januari.
Kronolastbriggen Laxens förlisning i Laholmsbukten 17 november 1814
Då örlogsbriggen Maria under befäl av amiralitetskaptenen E. M. Rahm den 19 april 1812 uppbringade franska kaparen l´Ecumeur.
Då kronoskonerten Sköldpaddan stannade på grund i Ronneby skärgård 1808.
Då kronoskonerten Sköldpaddan gick förlorad den 5/4 1812.
Fregatten Ulla Fersens konvojexpedition 1798.
När örlogsbriggen Wänta Litet uppbringade preussiska barkskeppet Die Frau Cornelia.
Svenska skeppet Ölands första strid med danska fregatten Vita Örn.
När lastbåt nr 12 förlorades.
Kronolastbåten nr 14 förolyckades 1813.
Ifrån Canonslupen nr 67 3:dje divisionen, löjtnanat Öbergs, angående bataljen i dag den 2 aug 1808. (Kanonslupens skador).
Olyckshändelse med lastbåten nr 13 1813.
 
1641753 – 1971ACTA 164. Diverse tidningar.
Carlskrona Weckoblad N:r 1 ifrån lördagen den 29 dec. 1753 till lördagen den 5 januari 1754.
Carlskrona Weckoblad den 9 jan. 1796, 12 dec. 1832, 19 mars 1851, 13 mars 1872, 4 maj 1872.
bibl acc 2495, a, b och c
Extrablad från olika tidningar. bibl acc 4976
Blekinge Läns Tidning 8 dec. 1907: Konungen död.
Ostdeutsche Rundschau 1 aug. 1914: Mobilmachung befahlen.
Blekinge Läns Tidning 7 maj 1945: Tyskland kapitulerar.
Extra-Posten 22 jan. 1794.
Inrikes Tidningar.
Nr 91 tisdagen den 6 augusti 1793 (bibl.nr 5540).
Nr 75 onsdagen den 2 juli 1800 (bibl.nr 5594)
S:t Barthelemy, diverse tidningsurklipp om den sista svenska kolonien.
Gamla Stan, Nr 2 1971.
Diverse tidningsurklipp och dubbletter.
 
1651777 – 1876ACTA 165. Stater.
Stater för officerare och underofficerare samt uppgifter om förändrad organisation av flottans officerare och underofficerare 1866, 1876 Maskinskriven avskrift.
Kungl. Majt:s Nådiga Stater för Dess och Rikets Amiralitets Kollegium, Örlogs Flottan i Carlskrona samt Eskadern i Götheborg 1783.
Uträkning på innestående löner för 1798 och förra Åren.
Memorial ang. Skeppsbyggmästarens löneförmåner 1808.
1805 års Kongl. Sjö Avlönings Reglemente.
Expeditionskostnadsförslag för fartygen 1856.
Stat för Lysnings-ämnen till ämbetsmän. Kanslier och Kontor vid Kongl. Maj:ts Flotta i Carlskrona att gälla i Tre år. 1837.
Kungl. Majt:s Nådige Stat för Militär och Civil Statens Avlöning vid dess Örlogs Flotta i Carlskrona för nästkommande 1777 och följande Åren.
Resolution för Amiralitets Kammar Rådet Loffman att återställas till lika arvode med dess företrädare i Amiralitets Krigsmans Cassan 1809.
Avlöningsstat för Amiralitets Krigsmans Cassan fr.o.m. 1826 och fr.o.m. 1838
Pensions och Gratial Stat efter Kongl. Brev d 11 November 1834.
Stater 1816 och 1817.
 
1661713 – 1840ACTA 166. Uppgiffter om fartyg.
Originalhandlingar:
Förslag öfver Kongl. Örlogsflottans Besättning. Senare hälften av 1700-talet.
Spisordning på Örlogsskeppet Gotland år 1713.
Avskrifter:
Besättningslistor och drabbningsfördelningar.
Handlingar rörande svenska sjömaktens styrka och iståndsättande m.m. på 1750-talet.
Fartyg i Stockholm omkring år 1757.
Den Svenske Sjörätt och Skepps Artiklar Anno 1570 af Hertig Carl.
Matsedlar från 1716 och 1796
Anteckningar rörande svenska Örlogsflottans spisordningar till sjöss.
Uppgifter om Fregatten Desirée.
Uppgifter rörande en del fartyg, som tillhört örlogsflottan i Karlskrona 1739 – 1767.
Diverse fartygsförteckningar.
Förteckning på järnbarlasten, som vid den Generelle inventeringen och besiktningen funnits uti Örlogsflottans Skepp och Fartyg 1780-81.
Flottans förtöjning i Karlskrona åren 1840 och 1841.
Överstelöjtnant Grubbes berättelse ang. den honom uppdragna kryssningsexpeditionen 1797.
Utrustningar vid Örlogs Flottan år 1808.
Rapport om provseglingar med Snau-Briggen Vänta Litet 1804. (arkivhandl.)
 
1671700 – 1815ACTA 167. Bilder ur flottan av löjtnant E A Ljungberg.
Avskrifter:
Flottans klargörning i Karlskrona våren 1790. (29)
Journal över skärgårdsflottans operationer från den 25 maj 1790.
Specifikation av besättningen år 1790.
Iakttagelser vid örlogsflottans utrustning till 1790 års sjötåg. (28)
Flottans expedition till Arkhangelsk år 1701.
Om uppbringningar till sjöss då Sverige förde krig för 100 år sedan. (10)
När Karlskrona örlogshamn veterligen första gången besöktes av spioner. (15)
Hur det gick till i den ”gamla goda tiden” därom torde nedanstående skrivelse bära vittne om. (7)
Förslag till åtgärders vidkommande till vinnande av upplysning om ryska flottan. (32)
Peter den stores testamente såsom det blivit översänt till Ludvig den XIV, av franska ambassaden i S:t Petersburg.
Under Sveriges ryska krig 1788 – 1790 var fregatten Venus förlagd till Göteborg. Berättelse skriven av Johan Georg Söderblom, Secund, Chirurgus, och Lorentz Hellström, Lärstyrman. (6)
Rapport om Kronolast Briggen Oeconomien.
Prispengar för skonerten Friherre Rudolff och dess Laddning år 1815.
Hur olyckan förföljde flaggjunkare Nils Eneberg. 1810 Pojken. (41)
Hur en brännare för c:a 130 år sedan (lastdragaren Charlotta). (27)
Attack mot Rogervik (attacken utfördes av en lätt eskader bestående av fregatterna Jarramas, Ulla Fersen, kutterbriggen Husaren och skornetten Kosacken) (20)
Rapport då Loggerten Passepartout gick förlorad, undertecknad Ystad år 1813.
Konung Karl den XII befann sig den 9 mars 1700 på björnjakt. Konungen var då 18 år.
Särskilda åtgärder vidtagas för fyllande av underofficersvakanserna. Styrmansskolan utvidgas. (34)
Särskilda åtgärder vidtagas för fyllande av underofficersvakanserna. Artilleriinformationsskolan utvidgas. (33)
Åtgärder för handels skyddande och erhållande av upplysningar om fienden. (31)
Flottans expedition till Arkhangelsk år 1701
 
1681848 – 1879ACTA 168. Handlingar.
Betygshandlingar för Gustaf Johansson född den 6 juni 1879.
1 st räknebok fr. år 1903, använd vid Underbefälsskolan i K-na.
1 st kontrakt
4 st examensbetyg.
Betygshandlingar:
Adolf Zakarias Lundgren född den 16/7 1848 i Carlskrona.
Tidningsartikel:
För Carl Edvard Svensson född år 1851.
 
169-ACTA 169. Beskrivningar.
Beskrivningar över föremål som är registrerade i museet.
 
170:1-ACTA 170:1. Släkten Nissen (Enskilda arkiv)
Rudolf Nissen: Förslag och Beräkningar till ett strandbatteri.
Avskrift av brev från Rudolf Nissen till sin hustru den 10 december 1880,
Kopia Brev från KA Nissen till ”Broder Peter” ang. gravar m bilagor.
Brev från KA Nissen till ”Broder Peter” ang. släkterna Ebbeltoft och Psilanderhjelm.
Kopia Genealogi kring Verkö.
-”- Kultur- och personhistoriska anteckningar ang. släkten Psilanderhjelm.
-”- Inventarieförteckning upprättad den 12 och 18 september 1808 hos Sophia Gustafva Psilanderhjelm.
-”- Släktträd
-”- Skattsedel ?
-”- Släktbeskrivning av släkterna Ebeltoft – Psilanderhjelm
-”- Underdånigaste Promemoria
-”- Silhuetter av Gustaf Casten Feif och Hedvig Sofia Ebeltoft
-”- Silhuett av Henrik Christoffer von Norman
-”- Silhuett av Britta Cristina von Norman
-”- Bild på Peter Andreas Ebeltoft adlad Psilanderhjelm
-”- Bild av Anders Ebbeltoft
-”- Bild av Ulrika Eleonora Ebbeltoft
-”- Silhuetter av okända en man och en kvinna
-”- Bild av Sofia Gustafva Psilanderhjelm
-”- Genealogi kring Verkö släkterna Gersdorff – Horn af Rantzien – Psilanderhjelm
I en mapp märkt ”Släkten Nissens arkivhandlingar” finns:
- brev från KA Nissen till ”Broder Peter” ang. dikt om Vanadis
- brev från KA Nissen till ”Broder Peter” ang. brev, betyg m.m. (som ska kopieras 28 juli 1981)
- släktkrönika ”Nissen”
- beskrivning över boende på Underås och Öfverås
- släkten Matzen
- släkten Calmes (Calms)
- släkten Nissen, Göteborg
- Nissenhuset i Göteborg
- Ur Blekingeposten av den 15 maj 1862, avskrift
- Kopior på fyra handskrivna brev
- Nekrolog över Johan Erik Nissen f 6 april 1802 d 12 mars 1874, kopia
- Kopior på 2 handskrivna brev
- Kopia av brev daterat 21 mars 1820
- Kopia av brev från Sven T Kjellberg till kapt KA Nissen, Werkögård
- Avskrift av brev från farfar till sin fru, Vanadis Neapel den 13 februari 1891
- Avskrift av hyllningsdikt till H.K.H. Prins Oscar 18 januari 1888, skrivet av Rudolf Nissen
- Salut de Barthelemy á la fregatte La Vanadis, samt översättning
- Dikt/poem kallad Misstaget
- Visblad
- Brev från Carl Erik till ”Kära tant Sophie” kopia
- Examensbetyg från Navigationsskolan i Göteborg för Rudolf Nissen, kopia
- Examensbetyg från Navigationsskolan i Göteborg för Rudolf Nissen, kopia
- Examensbetyg från Kongl. Flottans Artilleri-Under-Officers-skola i Carlskrona för ynglingen Johan Rudolf Emanuel Nissen, kopia
- Examensbetyg från Kongl. Flottans Tackel-Skola i Carlskrona för Herr R Nissen, kopia
- Examensbetyg från Kongl. Flottans Styrmans-Skola i Carlskrona för ynglingen Johan Rudolf Emanuel Nissen, kopia
- Examensbetyg från Läroanstalten för Officerare vid Kongl. Flottan i Carlskrona för ynglingen Rudolph Emanuel Nissen, kopia
- Utdrag från Examensbetyg, kopia
- Betyg för kadetten af Kongl. Krigsskolans sjöklass för No 182 Nissen, kopia
- Afgångsbetyg från Kongl. Krigs-Akademin för Johan Rudolph Emanuel Nissen
 
1701860 – 1889ACTA 170. Handlingar.
2 st maskinritningar av Rudolf Nissen, 1860.
4 st förtoningar över Norges kust av Nissen.
1 st ritning ”kusten vid Malaga”.
1 st ritning över Drottningholm.
2 st höjdförtoningar.
1 st ritning över löv och barrskog.
2 st ritningar över ”Myr”.
2 st Kronometerobservationer, del 1 och del 2.
Beskrivning över Normal-Kompass.
Tal till sjökadetter den 1 dec. 1880.
Festen i Kristiansund 1882.
Ägare till Werkö Herrgård.
Släkten Nissen.
Kassa kladd 1862 – 66.
Beräkningar till en Brigg om 110 svåra läster.
Rulla 1899.
Dikter av Nissen till H.K.H. Prins Oscar.
Carl Edvard Smiths ”testamente”.
2 st förtoningsböcker: Kuster från Strömstad till Marstrand.
1 st navigationsbok.(utlånat för utställning, den 05.12.2018, Lina Mårtensson)
 
1711974ACTA 171. Inventariekammaren.
Inventariekammaren, handlingar av Charlotte Önstad.
Förteckning över byggnadsminnesmäsrken vid Örlogsbasen BK Karlskrona1974.
 
172-ACTA 172. Arkivalier.
Karl Hjalmar Månsson
Olof Petter Olsson, Ronneby
Nils Ohlsson, Karlskrona. Svärdstecknet + foto.
Gustaf Bernhard Alexius Gustafsson, Augerum.
1 st inskrivningsbok, 1 förhållningsbok.
Gustaf Bernhard Alexius Gustafsson, Karlskrona.
Pensionsbrev.
Löjtnant John Olsen. Inbjudningskort, program, sjöfartsbok m.m.
 
1731895 – 1928ACTA 173. Arkivalier.
Vaxduksbok; nautiska observationer och beräkningar ombord på HM korvett Balder 1900-1901
1.Resolution å tjänsteställning i likhet med löjtnant i marinen. Stockholms slott 13 januari 1928
2.Tjänstgöringsbetyg för underofficeren av 2.a graden Axel Åckerberg. Stockholm 14 maj 1916. Avskrift
3.Betyg efter examen för beredande av behörighet att söka föreståndarbefattningen vid rikets navigationsskolor. Stockholm 29 jan 1902. Avskrift
4.Kallelse till hedersledamot vid Underofficerskorpralsförbundet. Stockholm 21 december 1907
5.Tjänstgöringsbetyg för underofficeren av 2.a graden Axel Åckerberg. Stockholm 31 augusti 1912. Avskrift
6.Förordnande för flaggstyrman A Åckerberg till lärare vid navigationsskolan i Stockkolm. 11 januari 1917. Avskrift
7.Befälhavarebrev för sjökapten A E Åckerberg. Stockholm 7 december 1907. Avskrift
8.Skolbetyg för Axel Åckerberg. Stockholm 12 december 1895. Avskrift
9.Skolbetyg från Stockholms borgarskolas handelslinje för A Åckerberg. 11 maj 1916. Avskrift
10.Kallelse att medverka vid avgivande av förslag beträffande undervisningen i marinens korprals- och underofficersskolor. Stockholm 16 maj 1919. Avskrift
11.En gnistrande rimpokal – dikt på vers
12.Förteckningar över bidragsgivare till hedersgåva åt flaggstyrman A E Åckerbergs 50 års gåva. 3 april 1923
13.Betyg över avlagd Sjökaptensexamen vid Navigationsskolan i Stockholm för A E Åckerberg 19 maj 1899. Avskrift
14.Kallelse till hedersledamot för Sjöunderofficerssällskapet.1 februari 1930
15.Kungl. sällskapet Pro Patrias belöningsmedlaj i guld till flaggstyrman Axel Elias Åckerberg. Stockholm 15 april 1929
16.Kallelse till ledamot av Segelsällskapet Brunnsviken 9 januari 1915
17.50-års adress
Minnesalbum
Gratulationsbrev och telegram
Diverse tidningsklipp
Diverse skeppsgossehandlingar m.m. för Axel Åckerberg
 
174-ACTA 174. Uniformsexcerpter.
Kopia av SSHM arkivet 1968:751:1-2
 
1751963 – 1964ACTA 175. Marinens poliskår.
Marinens poliskår, Karlskrona. Rulla. Kopia
 
1761952ACTA 176. Diverse handlingar.
Utkast till utskrift av tontrådsinspelning i tunnbindareverkstaden på Karlskrona örlogsvarv den 24 och 26 september 1952.
Kallerdahl, Thorsten, Skonerterna L´Aigle och Amiral Puke. (14 blad).
 
177-ACTA 177. Torpeder.
Torped typ 41, 42 och 61.
Torpeddata.
Allmänna anvisningar.
 
1781980ACTA 178. Navigation.
Namngivande komplettering för nöjesseglare av kobbar och skär för
Båtsportkort 821,1, 821,2 och 821,3 av Bosse Lindqvist. Jan-80.
 
179-ACTA 179. Skolor.
Teckningar gjorda efter studiebesök på Marinmuseum.
Pressklipp.
 
180-ACTA 180. Diverse handlingar.
Gåsefjärdskommittén 1984.
”Folkkanonen” i Karlskoga 1985 – 1986. (28 cm kanon M/12)
Hans Wachtmeister (1641 – 1714), skrivelse till Göta hovrätt, Jönköping. Carlskrona 17 augusti 1687. (kopia).
Skrifvelse till Ryska Keijsarinnan … Underskrifvet av Generalen Carl G. Armfeldt … (Anjalaförbundet under 1788 års finska krig).
(kopia) 2 blad.
 
181-ACTA 181. Tatueringar.
Agnetha Bartholdsson-Landers intervjuer.
Förlagor till tatueringar signerade Doc Forest.
Svante Warfvinges intervju med Christer Déman om tatueringar.
Diverse handlingar, pressklipp och skrifter om tatueringar.
 
1821914 – 1945ACTA 182. Förteckningar över förolyckad personal under första och andra världskriget.
Förteckning över personal tillhörande Sydkustens Marindistrikt, som förolyckades under Neutralitetsvakten 1914 – 1918.
Förteckning över personal tillhörande Karlskrona örlogsstation, vilka omkommit under ”Neutralitetsvakten 1914 – 1918”.
Förteckning över personal tillhörande Sydkustens Marindistrikt, som förolyckats under Förstärkt försvarsberedskap 1949 – 1945.
Förteckning över personal tillhörande Karlskrona örlogsstation, vilka omkommit under Förstärkt försvarsberedskap 1939 – 1945.
Uppgift å personal tillhörande KA2 som förolyckats under beredskapstjänstgöring åren 1939 – 1945.
 
183-ACTA 183. Uniformer.
Uniformssystem M/87.
 
1841946ACTA 184. Bärgning av tyska ubåten U 3503.
Kopia av ink. skrivelse 25/87 från docent John Adolfsson, Huddinge.
Förteckning över deltagare i bärgningen av tyska ubåten U 3503, maj – juni 1946.
Dykprotokoll.
Förteckning över dyktimmar.
22 fotografier och 5 dupletter av fotografierna finns i bildarkivet.
Litteraturhänvisning: Tidskrift i sjöväsendet, 1981:3 sid. 155 – 181
 
185-ACTA 185. Visor.
Skeppsgossevisor.
Sjömansvisor.
Söderkvistavisan.
 
186-ACTA 186. Karl Albin Svenssons arkiv.
Svensson, Karl Albin, Bokfilm som hobby. – Helsingborg
50 s : ill. (Kopierad 1987-04-01).
 
1871801ACTA 187. Draken.
C. O. Cronstedts … brev till Warfschefens kansli den 20 maj 1801
angående slup för Drottningsholm (kopia).
 
188:11987ACTA 188:1. Konserveringsrapporter.
Konserveringsrapport. Begravningsvapen i Amiralitetskyrkan, Karlskrona. Marinmuseum i januari 1987, Christina Lindeqvist. 74 bl.
Bilaga till konserveringsrapport om begravningsvapen i Amiralitetskyrkan, Karlskrona. Januari 1987. 35 bl.
Negativ.
Fotografier.
Vykort.
Bilaga till Konserveringsrapport: Tretton begravningsvapen, Amiralitetskyrkan i Karlskrona. Extra kopior.
 
1881981 – 1986ACTA 188. Konserveringsrapporter.
Konserveringsrapport. Kyrkskepp från Martebo, Gotland.
Bilaga till Konserveringsrapport. Kyrkskepp från Martebo, Gotland.
Segelritningar, skala 1:1.2. Fotografier.
Rapport ang. Konservering av kyrkskepp från Hablingbo, Gotland.
Konserveringsrapport. Kyrkskepp från Hablingbo, Gotland.
Konserveringsrapport. Kyrkskepp från Hangvar kyrka, Gotland.
18 blad. Fotografier.
 
1891681ACTA 189. Ekvirke.
C. M. Stuarts rapport om fredsmilen år 1681. Kopia från KrA.
Amiralitetskollegiet, Kansliet, nr 96 – 98, E IIa 1681 vol.1.
 
1901884 – 1983ACTA 190. Ekipagemästarebostället.
Anteckningar rörande Ekipagemästarebostället (1884 – 1982) och
”Korta biografiska data över boställsinnehavare (1796 – 1983)”. Kopior.
 
191-ACTA 191. Numismatik.
Förteckning öfwer Kongl. Skeppsvarfvet i Karlskrona dels fordom och dels nuvarande brickor. 3 bl. Ur W. T. Strohkirks samling av brickor och polletter.
 
1921988ACTA 192. Kungsslupen.
Overheadbilder.
Fotografier.
Karlskrona Örlogsskolor, Tjänstemeddelande nr 24, 1988-03-17.
Rodd med kungaslupen 1988-05-18.
KV-nytt 1978:14, s. 1-2.
Basnytt 1988:4.
Karlskrona kommun, 1988-02-09, Konungens och Drottningens eriksgata i Blekinge, program. Första dagen 18 maj 1988.
Chefen för Bataljon af Trolle, Bataljonsorder nr 9, 1988-05-09.
Rodd med kungaslupen 1988-05-09.
Feuer, Imre, Kungaslupen går till sjöss. 1988-04-20.
 
1931976ACTA 193. Slupen Wasaorden.
Overheadbilder.
Feuer. Imre, Wasaorden. Koncept till artikel i Marinnytt 1976:2.
Svenska båtöden. Kungens roddbåt ”att brukas vid statsbesök, bröllop m.m.”.
 
194:11988 – 1989ACTA 194:1. HMS Carlskronas långresa.
Informationsbroschyrer, böcker, tidningar m.m. erhållna vid besök i olika hamnar under långresan.
 
1941988 – 1989ACTA 194. HMS Carlskronas långresa
Informationsbroschyrer, böcker, tidningar m.m. erhållna vid besök i olika hamnar under långresan.
 
195-ACTA 195. Marindirektör Tore Herlin.
Förteckning över de ritningar och arkivalier, av Herlin, som finns i Statens sjöhistoriska museum, Tekniska museet/Sjöfartsmuseet i Malmö samt Sjöfartsmuseet i Göteborg.
 
1961861 – 1980ACTA 196. Kadettspex.
Fregatten Norrköping 1861-62. 19 bl.
Midsommarskämtet 1885. Bismarcks-jubiléet. 8 bl.
Amerikaresan eller Ödets grufvelige ironi. 1886. 22 bl.
Marschkänga M/87, sliten. 3 bl.
Om jag vore kadett. U. å. 22 bl.
Chapman och Tersmeden. 1942. Bl. 96-100.
Qusens potourri, sammanställt av 38 Jedeur-Palmgren och 79 Rosensvärd våren 1980. Sånghäfte.
Kåseri av Br Oscar Krokstedt vid CKGVs möte den 6 februari 1961: Hur Winston Churchill fick cigarrlådan.
 
197-ACTA 197. Rune Hillboms samling. Acc 12/90.
Kopior ur böcker och tidningar om Fredrik Henrik af Chapman.
 
198-ACTA 198. Carl August Ehrensvärd.
Portikmodeller uppmätta av Ola Wedebrunn, Danmark, 39 blad 1985-90.
 
1991986ACTA 199. Kryssaren Göta Lejon.
Brulin, Erik, Hur kryssaren Göta Lejon blev Almirante Latorre:
Sammandrag av minnesanteckningar. 1986. 6 bl. (Ink 12/92) Acc 1/92
 
2001907 – 1908ACTA 200. P A Anderssons arkiv. Acc 7/92.
Andersson P. A., På långresa med Fylgia 1907 – 1908. 27 bl.
Andersson, P.A., Hur och varför jag blev sjöman. Västerås 1963. 8 bl.
 
2011992ACTA 201. Marinmuseum.
Diplom för aktivt deltagande, HMS Falken, Grand Regatta Columbus 1992, Quincentenary.
 
2021803 – 1828ACTA 202. Göte Törnströms samling.
Brev skrivet av Sal. M. v. Rajalin, 31 maij 1803. Kopia.
Brev skrivet av N. P. Rääf, 19 februari 1815. Kopia-
Johan Törnströms bouppteckning, 1828. Kopia.
Amiralitetsbildhuggaren Johan Törnströms släkttavla. Kopia.
 
2031769 – 1969ACTA 203. Kronans Coldin.
Biblioteksförteckning för Logen Kronan av Coldinuorden.Upprättad av Erik Pettersson, Marinmuseum, på uppdrag av O. Cederlöf. 16 bl.
Kronans Coldinu: minnesskrift utgiven till ordens 200-års jubileum 1769 – 1969. Karlskrona 1969. (Anteckningar på sidan 42-61).
Jagten ”Coldin”
 
2041890 – 1891ACTA 204. Utopiaolyckan.
Kopia ur Frejas loggbok 1891 – 03 – 17 – 18. Källa: Fartyg och fartygsförband.
Frejas korvett 1890 – 91. Serie D I vol. 3.
Kopia av fartygschefens (Oscar Bernadotte) rapport ang. olyckan. Källa: Sjöförsvarets kommandoexpedition. Inkomna handlingar 1891 nr 229.
En natt vi Gibraltarklippan. Nedskrivet av : Prins O. Bernadotte. 7 bl.
 
205-ACTA 205. Anders Franzéns arkiv.
Brev.
Biografi över Anders Franzén.
Pressklipp.
Artiklar i tidskrifter.
Franzén, Anders, HMS Kronan. Bok.
 
2061991 – 1994ACTA 206. HMS Carlskrona.
Faxmeddelande från långresan 1991-92 och 1994.
 
207-ACTA 207. Erik Anderssons arkiv. Acc 7/94.
"Bilder ur världshistorien fram till 1:a världskriget" och "Vårt försvar III, Flottan" sammansatt av E Andersson. Kopior.
 
2081926 – 1946ACTA 208. Johan Schreils samling. Acc 8/94.
Walter-maskineri för ubåtar. Stockholm den 8 februari 1950. C. Borgenstam.
Fartyget Le Jouett, data och bestyckning.
Deux récents types d´hydravions allemand et anglais. Ur: Journal de la marine marchande 1939:2.
Fartyget Oscar II. (Data skrivet av C. Borgenstam under kadettexpeditionen 1940).
Bilder på tyska fartyg och pressklipp om fartyg.
Några synpunkter på enkelskrovsbåt contra dubbelskrovsbåt av B. Jung.
Ang. ackumulatorbatterierna i de svenska undervattensbåtarna. 5 bl.
Nya dykarklockan debuterar. Ur: Se 1942:28.
Lundberg, Thorsten G., Räddning av personal från sjunken ubåt. Ur: Industritidningen Norden 1946:2.
Beskrivning över räddningsklocka för ubåtspersonal samt föreskrifter för dess användning. Fastställd av Kungl. Marinförvaltningen den 28/2 1945. 2 bl.
Severin, Gustaf, Liv och död i havsdjupen. 1. Nakendykning. Ur: Friskt folk 1944:6-7.
Bilder på fartygsritningar ur bl.a. Chapmans Architectura Navalis Mercatoria.
Ett självtrimmande fartyg med lutande sidor. Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning 1926–11–02.
Vertical centre of gravity of ships steel hulls, av Hugo Raben. 1947.
Om sektionsbygge av fartyg. Malmö i december 1947. Bo O.A. Ek. 16 bl.
Några intryck från besök på två holländska och ett belgiskt skeppsvarv under semesterresa i juli 1948. Ljunghusen i juli 1948, Nils G. Leide. 19 bl.
Ljungzell, Nils J., Lastluckor på fartyg och en del därmed sammanhängande frågor. Ur: Teknisk tidskrift. Skeppsbyggnadskont 1938 och 1939.
Zetterström, Arne, Dykeritekniska konstruktioner. Ur: Industritidningen Norden 1947:33-34.
Ramnäs ankarkätting. Karlstad 1946.
Asea. Electric slip couplings. Referense list. Västerås 1940.
Electro-magnetic slip couplings for use with geared diesel engines for ship propulsion. Read by G.L.E. Metz and Nils Ericson. Ur: The Institute of Marine Engineers vol. XLIX, 1937, part 11.
Asea. Manöversystem för slirkopplingsutrustningar till propellermaskinerier. Västerås 1948.
Arnemo, Helge, Ett märkligt passagerarfartyg. Ur: Aseas tidning 1948.
Meddelande från Edlund den 14/2 1946 till Johan Schreil. Prov av kätting.
Asea. Electric slip couplings in m/s Willem Ruys. Västerås 1948.
Bild av m/s Willen Ruys.
Asea. Elektriska däckskranar. Västerås 1949.
Kohlswa stålpropellrar. Göteborg 1938.
SKF. Lager för fartygsroder. TSP no. 99, maj 1940.
SKF. Self-aligning roller bearings för marine propeller shafting.
TSP no. 64, november 1938.
SKF. Lager i drivaxlar för bogserbåtar på Donau. TSP no. 93, dec. 1939.
SKF. Sfäriska rullager i det dieselelektriskt drivna fartyget ”Wuppertal”.
TSP no. 52, juni 1938.
Med SKF lager i fartygsroder uppnås driftsäkerhet, förenkling av smörjningen samt avsevärd minskning av underhållskostnaderna. Stockholm 1940.
Aktiebolaget Karlstads Mekaniska Verkstad, Karlstad. KaMeWa-propellern. Karlstad 1940.
Kerr, D.M., Recent advances in welding applied to shipbuilding. Reprinted from the ”Transactions of Institute Welding”, February 1946.
Burmeister & Wain, Copenhagen, Denmark. Motor tankeers. Copenhagen 1938.
Avskrift av skrivelser 1821 – 1841 från C. D. Pettersson till Konung Carl XIII. 8 bl. Originalhandlingarna finns i Frimurarlogens arkiv i Carlskrona.
Ink mars 1999.
 
2091939 – 1994ACTA 209. Karl Johanssons arkiv.
Johansson, Karl, marinen 1939 – 1994. 21 bl.
Johansson, Karl, Underbefäl och meniga. 3 bl.
Johansson, Karl, Flottan 1937 – 1994. 32 bl.
1 diskett 3,5” Word 6.0. C:\MA\ Förband. Innehåll Marinen.
1 diskett 3,5”. Innehåll: Svenska flottan.
 
210-ACTA 210. Margareta Sandlund-Törnströms samling. Acc 9/94.
Anteckningar om konstverk från Törnströmsfamiljen i Margareta
Sandlund-Törnströms ägo. (Skulpturer och akvareller). 5 bl.
Släkttavla.
Namnet Törnström.
Tillägg om Johan Törnström.
Brev skrivet till Manne Dunge 1999-11-12 från Margareta Sandlund-Törnström angående
Lilla Bukowskis Auktion nr 117, 27 september 1999.
 
211-ACTA 211. Peter Adolf Blomqvists arkiv. Acc 11/94.
Minnen från gångna tider av f.d. flaggubåtsmaskinisten P.A. Blomqvist. Karlskrona den 24/2 1971. P.A. Blomqvist, sjöingenjör. 21s.
 
212-ACTA 212. Lennart Skärmings arkiv. Acc 11/94.
Skärming, Lennart, Min tid vid marinpolisen. 2 bl.
Pressklipp om Flottans poliskår och Marinens poliskår.
 
2131929 – 1931ACTA 213. Brevduvor. Acc 26/84.
Rutin för till duvslaget kommenderad duvskötare.
Rutin vid Karlskrona flygstations duvslag under den tid av året, då djuren äro parade (sommartid). Karlskrona den 1 maj 1929, M.M. Pettersson uppbördsman.
Anmärkning till rutin för duvskötarna. Karlskrona den 1 maj 1929, M.M. Pettersson, uppbördsman.
Uppgift å brevduvorna vid duvslaget i Karlskrona vintern 1929-30.
Karlskrona den 8 januari 1930, M.M. Pettersson.
Rutin vid Karlskrona flygstations duvslag under den tid av året, då djuren äro parade, (sommartid). Karlskrona den 15 april 1930.M.M. Pettersson, uppbördsman.
Rutin vid Karlskrona flygstations duvslag under den tid av året, då djuren äro parade (sommartid). Karlskrona den 10 april, M.M. Pettersson, uppbördsman.
Uppgift å befintliga djur i duvslaget den 30 mars 1930.
Uppgift å brevduvor uti slag no 2 sommaren 1931.
Liggare över till duvslaget anlända fodermedel till djuren. (1930-1931).
 
2141915 – 1930ACTA 214. Nils Johan Anderssons arkiv. Acc 5/95
Inskrivningsbok för n:r M 562 5/17 Andersson Nils Johan 1915-1930.
Kungl. Karlskrona Kustartilleriregemente. Förhållningsbok för 36 Andersson Nils Johan vid 6 kompaniet 1913-1917.
Anteckningsbok och övningspapper i matematik.
Brev från Hermods Korrespondensinstitut, Malmö 18/11 1920.
 
2151898 – 1899ACTA 215. Leonard Nordströms arkiv. Acc 7/95.
Dagbok från korvetten Frejas långresa 13 september 1898 – 15 maj 1899.
Skriven av Leonard Norström. 70 s. Kopia.
 
2161991ACTA 216. Ostkustens marinkommandos (MKO) arkiv.
MKO/MFFf-Muskö skrivelse 1991-09-11, Kvittens på deponerade sakrala föremål. Karlskrona 1991-09-18 Ulf Hildingstam, Ampast.
Chefen för marinens skrivelse 1991-05-28 till Försvarets sjukvårdsstyrelse angående deponerat kyrksilver.
Ostkustens marinkommandos skrivelse 1991-04-25 till Försvarets sjukvårdsstyrelse angående deponerat kyrksilver.
Diverse handlingar angående kyrksilvret. Ca 80 bl.
 
2171916 – 1920ACTA 217. Karl Eskil Eklunds arkiv. Acc 13/95.
Räknebok i geometri för 2 Eld 484 Eklund.
Räknebok 2 Eld 484 Eklund, Korpralsskolan 1916.
Inskrivningsbok för n:r M 395 26/1918 Eklund, Karl Eskil.
Maskinistbrev av 3:e klass för C. E. Eklund n:r 84 år 1918.
Sjöfartsbok för Eklund, Karl Eskil. Utfärdad den 17/4 1919.
Bihang till Sjöfartsbok. Stockholm 1915.
Medlemsbok för maskinisk K. E. Eklund i Stockholms 3:dje Maskinistförening. Antagen som medlen 14/7 1919.
Stadgar för 3:dje Maskinistföreningen. Göteborg 1920.
 
2181922 – 1927ACTA 218. Axel Ragnar Lundbergs arkiv. Acc 12/95 och 14/95.
Order om fredstjänstgöring till värnpliktige n:r M 279 1/22
Lundberg, Axel Ragnar, 1923.
(Acc. 14/1995)
Inskrivningsbok för n:r M 279 1/22 Lundberg Axel Ragnar.
5 st tjänstebrevkort. Kvitto å fullgjord mönstring 1922, 1924-1927.
Rekrytundervisning för kustartilleriet 1921. Stockholm 1921.
 
2191849 – 1922ACTA 219. Axel Wilhelm Björkmans arkiv. Acc 2/82.
1 st Förhållningsbok för matrosen af 3:e compagnie n:o 29 Carl Joh. Björkman. Antogs 1/5 1849.
3 st Förhållningsböcker för no 40 Axel Wilhelm Björkman vid 4:e matroskompani. Inskriven vid matroskåren d. 1/9 1877.
Examensbetyg från Kongl. Flottans förberedande skola. 1882.
Examensbetyg från Kongl. Flottans underbefälsskola. 1884.
Utdrag ur Kunskapsrullan. 1886.
Intyg för tjänstgöring såsom befälhavare på ångslup. 1892.
Fullmakt för underofficeren af 2:a graden vid Kongl. Flottan, skepparestaten, A. W. Björkman. 1894.
Fullmakt för flaggunderofficeren vid Kongl. Flottan, skepparestaten A. W. Björkman. 1902.
Utdrag ur Generalrullan öfver Kungl. Flottans underofficerare. 1910.
Tjänsteintyg till Varvschefen. 1912.
Resolution om pension och fyllnadspension. 1915.
Utdrag ur Rulla över underofficerspersonalen. 1922.
Tjänsteintyg. 1924.
Svärds-pension åtföljande svärdstecknet. 1934.
Duplett av Rulla. 1859 – 1911.
Utdrag ur kanonbåten ”Svensksunds” loggbok år 1892 o 1893.
Hamnar anlöpta med kanonbåten ”Svensksund” år 1899 till Spetsbergen.
Handlingarna har tillhört Sjöunderofficerssällskapet i Karlskronas arkiv.
 
2201777 – 1876ACTA 220. Diverse handlingar. Acc 2/82.
Kungl. Maj:ts och riksens Amiralitet Collegii Stat för år 1777.
D:o för år 1778.
Kungl. Maj:ts Stat för Eskadern i Götheborg år 1779.
Kungl. Maj:ts och Riksens Amiralitets Collegii Stat för år 1779.
Friskbetyg för matrosen vid 6 förhyrda kompaniet n:r 757 Ahlström.
Väsentliga innehållet av Kongl. Brevet den 19/3.
Spisordning för Örlogsflottan 1814
Copie av underdånigt Project till förändring å uniform för Sjö Artillerister vid Kongl. Maj:ts Flotta.
Förslag till uniformer.
Kungl. Maj:ts förnyade Nådiga Reglemente rörande avlöning m.m.
Utdrag ur Krigs-Lagarna för Manskapet.
Uniform för Manskapet vid Kongl. Maj:ts Flottas Sjö Artilleri Regemente.
Uniform för Officerare vid Kongl. Maj:ts Flottas Sjö Artilleri Regemente.
Vapenplåt till Kaskar för Kongl. Maj:ts Flottas Sjö Artilleri Regemente.
Läkarebetyg för drängen Johan Andersson från Gärdsryd socken.
D:o för drängen Carl Pettersson av Thorsås socken.
Avskedspass för Jungmannen Sven Andersson.
Vinjett till Fullmakt av den 4 mars 1867 för Överkonstapeln J. E. Lindahl /50 öre Rmt/.
D:o för Kongl. Flaggkonstapeln A Carlstedt /40 öre Rmt/.
D:o /10 öre Rmt/.
D:o /40 öre Rmt/.
D:o /2 Rdr Rmt/.
D:o till A. P. Bergströms fullmakt den 5 april 1871 att vara Överkonstapel vid Kongl. Flottan /9 Rdr/.
D:o /30 öre Rmt/.
Fullmakt för Claes Anton Carlsson att vara Överkonstapel vid Kongl. Flottan.
Vinjett till fullmakt för C. A. Carlsson att vara Överkonstapel vid Kongl. Flottan. /10 Rdr/.
D:o /20 öre Rmt/.
Häremot aflemnas inom 1817 års slut en kanna skrifbläck
Wi Oscar, med Guds nåde, Sverigen, Norriges, Göthes och Wendes Konung … fullmagt … förordnat honom Johan Oscar Wigren, att wara lotsfördelningschef inom Sundswall lotsfördelning … 25 november 1856
Wi Oscar, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Wendes Konung ,,, samtycke … af detta wårt öppna brev … Hafva tillagt honom, Johan Reinhold Jacobsson underlöjtnants namn … 15 augusti 1879
Journaler över fregatten Norrköpings, ångkorvetten Gefles och ångfartyget Vanadis latituder och longituder under expeditioner 1861 – 1870.
Förteckning på Kongl. Svenska Sjökarteverkets kartor och seglingsbeskrifningar år 1876.
Handlingarna har tillhört Sjöunderofficerssällskapets i Karlskrona arkiv.
 
2211940ACTA 221. Italienjagarna 1940. Acc 2/1982 och 16/96.
De i Italien inköpta jagarnas utrustning och hemfärd.
Del 1. Sid. 1 – 193.
De i Italien inköpta jagarnas utrustning och hemfärd.
Del 2. Sid. 195 – 401.
Handlingarna har tillhört Marinens Maskinbefälsförening i Karlskrona arkiv.
(Acc. 16/1996)
Med svenska örlogsmän genom spärren. Minnen från en äventyrlig resa till sjöss krigsåret 1940. Av Werner Engh. 7 bl.
Order nr: den … La Spezia den … Torsten Hagman kommendörkapten. 3 bl.
Pressklipp.
 
222:1-ACTA 222:1. Fregatten Eugenie. 40 - canoners fregatten Eugenies långresa. 
2221851 – 1853ACTA 222. Fregatten Eugenie.
40 – canoners fregatten Eugenies långresa 1851 – 1853. 96 s. Kopia.
 
2231877 – 1935ACTA 223. Skeppsgossekåren.
Intyg om uppförande för den som söker anställning vid skeppsgossekåren … Gösta Hugo Andersson … Lösen d. 17 augusti 1928 Arvid Wärk. Komminister
Ansökan … till skeppsgosse vid skeppsgossekåren i Karlskrona … Karlskrona den 23/8 1928. Gösta Andersson.
Nr 56 i ansökningsrullan Andersson, Gösta Hugo … Antagen 3 vid kompaniet under n:r 56. Karlskrona 29/9 1928.
Premie … till skeppsgosse vid 3:e komp. n:r 56. Andersson, G. H. … Karlskrona den 18 december 1931.
Afskedspass för skeppsgossen vid 1:a kompaniet n:r 98 Dahlqvist.
Karlskrona 22 april 1926.
Förhållningsbok för skeppsgossen af 2:dra compagniet n:o 65
Adolf Ludvig Gideon Carlsson. Antagen 1863.
Förhållningsbok för n:o 124 Dahlqvist, Hugo vid 2:a skeppsgossekompaniet. Antagen 1879.
Förhållningsbok för 3 skeppsgossekompaniet n:r 56 Andersson, Gösta Hugo. Antagen 1928.
Förhållningsbok för 1:a skeppsgossekompaniet n:r 98 Dahlqvist, Hugo Hugosson. Antagen 1923.
Förhållningsbok för n:o 35 Carl Emil Stolpe vis 3:e matroskompani. Antagen till skeppsgosse 1877. Inskriven vid sjömanskåren 1881.
Manskap vid matrosafdelningen. Skjutöfning. 1888 – 1891. Löst blad ur förhållningsbok.
Stadgar för Kronprinsessan Victorias hem för skeppsgossar i Karlskrona, 3/2 1908.
Stadga för skeppsgosseskolan. Svensk författningssamling 1896, nr 26.
Stadga för skeppsgosseskolan. Svensk författningssamling 1923, nr 460.
Kortfattad redogörelse över anställning vid flottans skeppsgossekår samt därpå följande anställning vid sjömanskåren m.m. Stockholm 1918.
Instruktion för skeppsgossekåren. Karlskrona 1918.
Wahlström, G., Bilder ur skeppsgosselivet. Karlskrona 1926.
Skeppsgosselivet i ord och bild. Karlskrona 1935.
Några ord om skeppsgosseskolan – dess historia och organisation. Karlskrona 1936.
Övningsbok i rättskrivning.
15 teckningar.
Från skeppsgosserummet 1995-12-06.
Visbok handskriven av 5mk 107 (3 Skg. 56) Gösta Andersson. 115 s. (Visor och kupletter från ”Af Chapmanrevyn 1930”, julrevyn ”Rafs ihop i all hast 1930” m. fl. andra visor.
Brev till 3-56 Andersson från Thure Nilsson den 9 augusti 1930.
Antagningsbevis för Peter Johan Cyman till skeppsgosse den 22 maj 1829.
Visa ”När man ska bli befäl”. 2 bl.
3 kuvert (handgjord biljett, Lessebo).
2 vykort (HMS af Chapman den 21/9 1924, Serie 133).
Skeppsgosselivet i ord och bild. Karlskrona 1935.
Bidevind 1921-22 nr 2, s 5-8.
Svenska sånger och schlager. Grammofon- & tonfilms-visor vintern 1933. Norrköping 1932. 96 s.
Min moder. Dikt av en fånge. Översättning från norskan av E. Karlsson. Norrköping 1925. 2 bl.
Se och hör Europas främste sångare Richard Tauber. Malmö 1930. 2 bl.
Långholms-visan. 1 bl.
Från skeppsgosserummet (monter) 1996—06-10.
Ett antal handlingar ur denna box finns i utställningen om skeppsgossar
 
2241923 – 1962ACTA 224. Harry Viktor Broténs arkiv. Acc 5/96.
Kontrakt med daglönare för Harry Viktor Pettersson vid Flottans varv, Karlskrona den 2 januari 1923.
Antagningsbevis såsom arbetare vid Artilleridepartementet, Örlogsvarvet,
för Harry Viktor Brotén. Karlskrona den 1 oktober 1937.
Arbetsbetyg för Harry Viktor Brotén, Marinverkstäderna, Örlogsvarvet, Karlskrona den 7 augusti 1947. Huvudsaklig sysselsättning: Revolversvarvning och fräsning.
Bevis rörande anställningstiden för fräsare Harry Viktor Brotén. Karlskrona den 9 augusti 1947.
Pensionsbrev för fräsaren Harry Viktor Brotén. Stockholm den 24 juli 1962. På statens pensionsanstalts vägar: Gunnar Philipson
Medlemsblad för Försvarsverkens Civila Personals Förbund. Julnummer 1928.
 
225-ACTA 225. Karlskrona örlogsvarv.
Arbetsliv på Karlskrona örlogsvarv av E. Åkesson (f 1863). Ur Nordiska museets arkiv: Svar på frågelista Sp 151 Bönder och skeppare och redare.
EU 31912.
 
2261907 – 1957ACTA 226. Svenska kullagerfabriken (SKF).
Handlingar rörande Sven Wingqist (1876 – 1953), Gustaf de Laval (1872 – 1913) och Carl Edvard Johansson (1864 – 1943).
Koncept 1978 – 08 –10 skrivet av Peter von Busch.
Pressklipp.
SKF 1907 – 1957: en bildrevy. (Sfären; 1957:2).
SKF:s historia. (Göteborg, 1978). 24 s.
 
227-ACTA 227. Adliga ätten Palmström, nr 867.
Inkom 160/97
Nummelin, Rolf, Adliga ätten Palmström, nr 867. Lindome 1996. 12 bl.
 
2281788ACTA 228. Karlskrona Station.
Förslag öfver Styrkan på ÖrlogsSkeppet Ömheten under Segel från Carlskrona den 9de Junii 1788. Ut supra (M?) Uhrlin. 2 bl. Kopia.
Original på Sjöhistoriska museet, acc.nr. 1998:23. Ink. 1999-01-18.
Slut Räkning på Contant med nedanskrifne Under officerare och Timmermän, Skeppet Ömheten den 2 December 1788. (M?) Uhrlin. 3 bl. Kopia.
Original på Sjöhistoriska museet, acc.nr 1998:23. Ink 1999-01-18.
 
229-ACTA 229. Nobelska arkivet.
Förteckning över ritningar från Landsarkivet i Lund. Leverans 227/1970, C00504-00639.
Förteckning över handlingar och ritningar från Landsarkivet i Lund.
Arkivnummer LLA/30187.
Bidrag till Skärgårds Försvar utan dyrbarare befästningar och större offer af dugligt folk med deröfver upplysande detalier af Im. Nobel. [S.a.]. 12 bl.
Negativ på ritning C 593 och C 614 finns i bildarkivet.
 
2311897ACTA 231. Tidkulan.
Brev, 2000-02-16, Lars Wigenius, Göteborg, till 1:e intendent Manne Dunge angående tidkulan.
Bestämmelser för undersökning och fällning av tidkulan … Sjöinstrument- och Sjökarteförrådet den 1 april 1897 C. E. Ulff, Förrådsofficer. Kopia.
Pressklipp.
Information från tidskrifter, böcker och internet.
 
2321746ACTA 232. Gilbert Sheldon.
Beskrifning öfver den vid Örlogs Flottan i Carlskrona af underteknad inrättade Mudder Machine och dess härhos följande Modell. Carlskrona den 20 Junii 1746 G Sheldon. 5 bl. Kopia. Inkom från Dan Gibson Harris, Nepean, Ontario, Canada, hösten 1999.
Transcription av ovanstående handling gjord av 1:e intendent Manne Dunge, 2000-01-20. 3 bl.
 
233-ACTA 233. Axel Mannerskantz, Värnanäs. (se acc 19/99).
Pressklipp om kapten och godsägare Axel Mannerskantz.
Pressklipp om Elisabeth Mannerskantz,
Pressklipp om Värnanäs, herrgård i Halltorps socken, Kalmar län, 1979-1995.
Ink. Från Kalmar läns museum, Kalmar, 1999-11-30.
 
2341865 – 1895ACTA 234. Bengt Hubendicks arkiv.
Teckning av 2 matroser.
Teckning av matros ritad av Jenny Davidsson, 1865.
Teckning av man med ankartross.
2 inbjudningskort.
Årskort för Svenska Turistföreningen, ledamot 1895.
 
2351905ACTA 235. Carl Lagercrantz arkiv.
Gåva av bankdirektör Carl Lagercrantz.
Etsning av korvetten Freja i engelska kanalen, 1905.
Tidningsurklipp: Bland lorder och Pulingar: Kadettliv på Freja
för femtio år sedan.
Brev.
3 st fotografier reg. i bildarkivet.
 
2361836ACTA 236. Inga Lindskogs arkiv.
Inkom 269/1979
Angående Premier Lieutenanten vid Kongl. Majt:s flotta F. G. Bloms tomt No 51 Carlskrona den 4 februari 1836.
Biografiska upplysningar om släkten Blom.
Brev om bastion Aurora.
 
237-ACTA 237. Galjonsbilderna.
Ännu några ord rörande galjonsbilderna (Gustaf Halldin).
 
238-ACTA 238. Inteckningar och försäkringar.
Inteckningar och försäkringar för diverse fastigheter.
 
239-ACTA 239. Angående nedläggningen av den taktiska ledningen.
Tal hållet vid nedläggningen av den taktiska ledningen, vid Sydkustens Marinkommando, hållet av Bo Wranker.
Tidningsklipp.
 
240-ACTA 240. Jarramas.
Fördelningsbok (kopia)
4 ritningar, spant, längdsektion, ankare och skeppspanna (kopior)
Anteckningar om riggen (kopior)
Utdrag ur Observations (kopior)
Bilaga till jubileumsmynt (Hiorten).
 
2411757 – 1848ACTA 241. Befälhavare.
Vid slaget den 17 juli 1788 (acc1/2003)
Griftetal över Capitain Paul Rumph, 1740 ( original + kopia).
22 sjökort från 1757 och 1768 över Blekinge skärgård (arbetspapper).
Johan Petter Ungrens arkiv
Förhållningsbok för Johan Peter Ungren antagen 1827 som skeppsgosse.
Betyg för jungmannen af 3e matroskomp. Johan Petter Ungren. 1838
Examensbetyg från Kongl Flottans Skeppareskola i Carlskrona för J.P. Ungren 1848.
Johan Petter Ungrens handskrivna bok, rörande seglande skepps tackling.
 
2421792 – 1909ACTA 242. Handlingar inlämnade av löjtnant Westergren.
Kort tecknad av ritaren vid Örlogsvarvet Viktor Svensson, föreställande dekoration i Modellsalen, Tyghuset i Karlskrona..
Besked att Flaggunderofficeren, Svärdsmannen Edvard Holmqvist fått avsked med pension och fyllnadspension från Flottans Pensionskassa. 24 april 1895.
Betyg för Skeppsgossen vid 2a kompaniet No 89 Edvard Holmqvist, 28 mars 1856 samt avskrift.
Examensbetyg från Kongl. Flottans Styrmansskola i Carlskrona för Jungmannen vid 2dra Companiet No 68 Edvard Holmqvist. Carlskrona 16 April 1861 samt avskrift.
Examensbetyg från Kongl. Flottans Artilleriofficersskola i Carlskrona för Jungmannen af 2a Companiet No 68 Edvard Holmqvist. Carlskrona 12 April 1862 samt avskrift.
Kallelse för f.d. Flaggunderofficeren och svärdsmannen Edvard Holmqvist att inställa sig för att mottaga medalj å Varvschefens Kansli den 18 juli 1895.
Tjänsteförteckning för, ej underskriven.
Tjänstgöringsbetyg för Matrosen af 2a Companiet No 48 Edvard Holmqvist. Undertecknat Carlskrona 12 April 1865 C.E. af Trolle.
Tjänstgöringsbetyg för E. Holmqvist som tjänstgjort som andra Styrman. Undertecknad Kalmar 16 januari 1864 Nils Joh. Johansson, samt avskrift.
Tjänstgöringsbetyg för Underofficerskorpralen E. Holmqvist. Karlskrona 22 februari 1876 Carl Rundqvist.
Tjänstgöringsbetyg för Styrman E. Holmqvist. Göteborg 2 november 1876 Ludvig Kollberg.
Avräkning för Styrman E. Holmqvist. Kalmar 15 juni 1864 N.J.Johansson.
Utnämning för Underofficers Korporalen vid 2a matroskompaniet No 48 Edward Holmqvist till Underofficer af 3e graden vid Kongl. Flottan. Stockholm 21 september 1876.
Utnämning för Underofficeren af 3dje graden vid Artilleristaten Edvard Holmqvist till Underofficer af 2dra graden vid Kongl. Flottan. Stockholm 30 december 1876.
Förordnande för Underofficeren af 2dra graden av Artilleristaten Edvard Holmqvist till Flaggunderofficer vid Kongl. Flottan. Carlskrona 5 april 1890.
Tjänsteförteckning för Underofficer af 2a gr. P.A. Andersson.
Medlemsförteckning av 1889 års Kamratfond, samt Paradsång.
Utdrag ur Rulla för Elmqvist, Frans Oskar Wilhelm.
Utdrag ur Levnadsteckningar upplästa vid Sjöunderofficerssällskapets i Karlskrona högtidsdag den 30 januari 1915.
Meritförteckning för f.d. ekonomikonstapeln av 2a gr K.F.Kihlmark
Förteckning över Befäl på Fregatten Göteborg år 1849.
Flyttningsbevis för Varvsmästaren Frans August Bohman och dess hustru 21 juni 1875.
Avskedspass för Jungmannen af 2a kompaniet No 60 Johan Wilhelm Johansson. Carlskrona 29 mars 1870.
Examensbetyg för kvartersmannen Frans Pettersson. Carlskrona 2 Maj 1861. Antagningsbevis för Ringaregossen No 42 Frans Johan Petersson. Karlskrona 30 mars 1833/Nordenskiöld.
Utnämning av Timmermannen vid 2a Kompaniet No 105 Frans Johan Pettersson till kvartersman. Carlskrona 9 Maj 1862.
Tjänstgöringsbetyg för Uppbörds Timmerman Frans Pettersson ombord på H.M. korvett Najaden. Karlskrona 8 oktober 1859.
Handskriven blyertskladd med levnadsbeskrivning angående Frans Pettersson, osignerad.
Brev med förfrågan om släkten Pettersson, daterad Malmö 16/12 1960, undertecknat Tillgivne vännen Thure.
Brev till Chefen för Underofficers och Sjömanskårerna i Stockholm angående Flaggförrådskonstapeln E.Th. Pettersson. Undertecknad H.M. Torpedkryssaren Clas Uggla, Carlskrona 26 november 1909. J Schneidler, Fartygschef.
Inventarium över Maskinistuppbörden för vattenledningen emellan Lyckeby och Carlskrona 1868 samt besiktningshandlingar m.m.
Inventarium över varvsåreboden 1792, samt besiktningshandlingar m.m.
Inventarium i Ångmaskins Såghuset 1854.
Inventarieförteckning över Uppbörden af Flottans Små Fartyg Upprättad År 1843.
Inventarium över Uppbörden vid Sångkyrkan 1888.
 
243-ACTA 243. Förteckningar m.m.
Tavelförteckning KÖMS
Äldre evakueringsplaner gällande KÖMS inlånade tavlor.
Äldre larmplaner för kasern Ankarstjärna (gevärsmontern).
 
2441924 – 1944ACTA 244. Handlingar rörande Artilleridepartementets verksamhet.
Fördelning av arbetsuppgifter å AD:s departementskontor. Fastställd AD den 30 sep. 1941.
Fördelning av arbetsuppgifter å AD:s departementskontor. Fastställd AD den 24 sept. 1943.
Brev från Chefen för Karlskrona Örlogsvarv till Statens järnvägar gällande anbud. 17 juni 1941
Brev till Chefen för Karlskrona Örlogsvarv från C.O. Fürst, CADK, rörande vänstra vindsrummet i tygmästarebostället. 4 maj 1938.
Brev till Kungl. Generalpoststyrelsen Stockholm, från C.O. Fürst angående postgiroblanketter. 10 september 1937.
Brev från Kungl. Generalpoststyrelsen Stockholm till Chefen för AD angående blanketter till giro- och utbetalningskort. 30 november 1936.
Kapitalbesked den 31 december 1936 till Chefen å H.M.S. Psilander.
12 olika ”Frågor rörande tjänstebostäder”.
PM angående stereomätare.
PM beträffande ritningarna n:ris 9653, 9654 och 9655.
Skrivelse angående Bariumnitrat. 23 december 1930.
Förteckning över blankettformulär, översända till V C S 24 november 1926.
Bestämmelser angående material för bombhus av gjutjärn till 12 kg bomber.
Föreskrifter för handhavande av bromaceton (=tårgasvätska).
Undersökningsresultat för brandsläckare.
Blandning för bruneringsvätska. 2 ex
Brunbetsningssats, 12 september 1927.
Information om Bariumnitrat.
Förteckning över blankettformulär, översända till V C S den 24 november 1926.
Angående blymönja. 2 ex
Angående blysuperoxid.
Förslag till bestämmelser för inställning av bäddfelskorrektörerna i aktra tornet 28 cm kanon M/12.
Förteckning över Holm- resp Varvsamiraler under de år Kongl. Amiralitetskollegium var förlagt till Karlskrona.
Förteckning över Tygmästare och Chefer för Artilleridepartementet i Karlskrona from 1680.
Förteckning över chefer för Byggnadsdepartementet from 1781.
Förteckning över Ekipagemästare, chefer för Ekipagedep. From 1682.
Förteckning över Skeppsbyggmästare och Chefer för Constructions- och Ingenjörs Departementet i Karlskrona from 1680.
Förteckning över Departementschefer vid Torpeddep. Och Mindep.
Innehållsförteckning för Dimbildareanläggning M/Wesström-Lundin å jagaren Nordenskjöld. 2ex
Förteckning över Arbetsavdelningar.
Skötselföreskrifter för dimbildare M/23-36.
Bestämmelser för provning av ingredienser i dimbildare M/23.
Uppgifter å e.o. tjänstemän vid ADK.
Bestämmelser för gördelkoppar. Fastställda 3/2 och 12/2 1943. 2ex
Föreskrifter för skötsel och vård av 25 mm ubautk M/32, 2 april 1938.
Bestämmelser angående tillverkning och prövning av rekylfjädrar till kanoner. 17 april 1924.
Bestämmelser angående tillverkning och prövning av Fjädrar för balansering av sikte till 15 cm kanoner. Karlskrona 15 februari 1924 Arthur Öberg.
Tillverkning och prövning av Fjädrar för balansering av sikte till 15 cm kanoner. 2ex
Bestämmelser ang. tillverkning och prövning av slagfjädrar till kanoner. 30 januari 1934.
Bestämmelser ang. tillverkning och prövning av slagfjädrar till kanoner. 13 februari 1931. 2 ex
Kortfattad beskrivning å 50 kg fosforbomb. Ritn. N:r 7076 Karlskrona 6 augusti 1926. N.F. Ekeroth.
Instruktion för handhavande av 12 cm fosforprojektiler avsedda att sprängas på elektrisk väg. Ritn. 7370.
Instruktion för handhavande av 12 cm fosforprojektiler avsedda att skjutas. AD K:s ritn nr 7184.
Förslag till föreskrifter för förvaring och hantering av 12 kg fosforbomber M/A. Skiss nr 125. Underskrivet av N.F. Ekeroth Karlskrona 6 augusti 1926.
Instruktion för handhavande av 12 kg fosforbomb FM/A. ADKs skiss nr 126.
Förteckning över till fototeodoliten hörande delar /KMF:s skrivelse Dnr 132-X av den 3 augusti 1926.
Förteckning över Galjonsträdgårdens uppställda galjonsbilder.
Brev till Varvschefen i Karlskrona med anhållan om att få köpa ett gevär. Undertecknat Karlskrona 25 februari 1931.
PM beträffande gashuset.
Föreskrifter för handhavande och förvaring av gashandgranater.
Allmänna bestämmelser angående fordringar av vissa förbrukningsartiklar.
Tillverkningsbestämmelser och besiktningsprov för glödlampor till nattsikten.
Instruktion för användning av gastrycksmätare för yttre tryck.
Rekvisition av 100 kr för hundskatt till AD:s 4 vakthundar. Karlskrona AD 8 januari 1942 + 1 rekv. från 1939, 1938 och 1937.
Förteckning över vakthundar för Krutholmarna 1934 och 1940.
Angående hats.
Uppgifter och anbud å hydraulisk press den 30 maj 1929.
Specifikation för leverans av en hydraulisk dujpdragningspress.
Beskrivning av indikatorskiva.
Instrument och personal.
Kompetensfordringar m.m. för vinnande av anställning vid marinen såsom extra ordinarie tjänsteman och befattningshavare. Fastställd 7 februari 1938.
Bestämmelser för kemikalier.
Angående Kaliumnitrat.
Bestämmelser för provning av ingredienser i lyssatser m.m.
Angående kiseljärn och amorf kisel.
Bestämmelser för tillverkning och provning av 15 cm koger M/03.
Fordringar å material för kanonplan.
Utkast till brev till Konungen från kapten vid Kungl. Flottan N.F. Westerbring.
PM. Inställning av korrektionsapparaterna å 12 cm k M/24B på jagaren Klas Horn.
Utdrag ur KMF:s Bestämmelser angående material, tillverkning och ytbeläggning av projektiler av gjutjärn.
Föreskrifter rörande handhavandet av krevaddeldar.
PM angående 25 m kulspruta M/22 sikte M/30.
Förslag till föreskrifter för skötsel och vård av 25 mm kkp M/32 uppställd å ubåt typ Draken.
Framställning av knallkvicksilver. Råmaterial för framställning.
Ritning på provstycke för slagböjningsprov.
Bestämmelser för kärnrörs-, låstands- och mantelämne.
Bestämmelser för kärnrörs- och låstandsämnen.
PM för användning av tjörnapparat till 40 mm ammunition. Karlskrona 5 december 1929.
Tjörnpress för 40 mm patroner.
Allmänna bestämmelser för Den Mekaniska Verkstadsindustrin. Gällande för leveranser inom Sverige. Fastställd den 16 mars 1927.
Kortfattad beskrivning å 57 mm I k. M/37.
Förteckning över f.n. i flottan använda laddövningsapparater.
Förslag till Föreskrifter för förvaring av lysprojektiler.
Bestämmelser för provning av ingredienser i lyssatser m.m.
PM för åstadkommande av enhetlighet vid uppgörandet av lönestatistik för manliga arbetsledare vid de statliga verkstäderna.
Sammandrag av lönestatistik, blankett.
Bestämmelser gällande mässingsrondeller för patronhylsetillverkning.
Rekvisition å militärtransport.
Angående Magnesium.
Bestämmelser för material till tändpatroner M/32.
Beskrivning å nedslagsbord.
Bestämmelser för förvaring och vård av oleum.
Bestämmelser för förvaring och vård av 60 á 65% oleum.
Bestämmelser för tillverkning och besiktning av 40 mm ph. M/32.
Utdrag ur apteringsinstruktionens säkerhetsbestämmelser för plundring av ammunition.
Uppräkning av vilka patronhylsor som äro beställda vid ADK av AB Bofors.
Uppgifter till bestämmelser för mässingsrondeller för patronhylstillverkning.
Förslag till provningsbestämmelser för patronhylsor till 76 mm luftvärns-kanoner och 12 cm marinkanoner enligt AB Bofors prisförfrågan N:r 3933 den 18 oktober 1935.
Paraffinkokning av trä för blänkfyrskaft, träinredningar till hermetiska förvaringslådor för rör och dylikt.
Angående paraffin.
Uppgifter å antalet 9 mm pistoler M/07 som finns i Art. I förrådet i Karlskrona den 10 juli 1936 och huru dessa äro utlånade.
Uppgift för anbud å hydraulisk press den 30 maj 1929.
Specifikation för leverans av en hydraulisk djupdragningspress enligt Artilleridepartementets beställningsskrivelse av den 19 juli 1929.
Beskrivning av friktionsspindelpress.
Blankett för Resorder, Räkning å resekostnads- och traktamentsersättning.
Resekostnader mm för Kapten S.F. Broms augusti 1941, Kommendörkapten Fürst oktober 1940 , oktober 1941, juli 1941, januari 1941, december 1940
Juli 1939, mars 1940 m.m.
Resekostnader mm för Konstr. 2:a kl I Andersson april 1941, mars 1940 mm.
Samt flera reseordrar och diverse kladdlappar i ämnet.
Tillverknings- och provningsbestämmelser vid leverans av raketer och blänkfyrar för marinens räkning.
Förslag å Beskrivning till riktövningsapparat för svåra centralsikten å Sverigefartygen. CADK:s ritning 8353, 8355, 8356 och 8360.
Angående tullrestitution 3 december 1931.
Bestämmelser för Skötsel och vård av Reduktionsventil till excellentgevär.
Brev från Varvschefens kansli till Statens ammunitionsnämnd angående förnyad provskjutning av spårljus. April 1942.
Beskrivning över förslag till sidsättningsanordning för siktkikare å 24 cm kanon M/90.
Intyg att inget krut eller sprängämne sålts till handlare Thure Johansson i november 1933.
Brev till Varvschefen från Marinens Civila Tjänstemannaförbund angående semester för e.o. personal. Karlskrona Örlogsvarv 31 januari 1934.
Provbestämmelser för slaghattar till 57, 47 och 37 mm ph.
Provbestämmelser för slaghattar till 20 mm tubpatronhylsor.
Provbestämmelser för slaghattar till 8mm och 6,5 mm patroner.
Provschema för slaghattarnas känslighet.
Handledning till Odhner maskin.
Instruktion till anbudsförfarande vid försäljning av järnsvarvspån från AD januari 1920.
Bestämmelser för stålgjutgods till lavettdelar.
Fjädrande stativ till stereoskopisk avståndsmätare M/26 med 3 m bas.
Nya bestämmelser vid val av material för exercis- och övningsprojektiler.
7 April 1926.
Allmänna bestämmelser för stålgods till lavettdelar.
Bestämmelser för tillverkning och kontroll av 7 cm spränggranat M/30.
Bestämmelser angående material, ytbeläggning och provborrning av 10,5 cm övningsprojektiler M/25.
Stålbestämmelser 189/26.
Bestämmelser angående material, tillverkning, prövning och ytbeläggning av 10.5 cm exercisprojektiler av stål.
Brev till Varvschefen vid Karlskrona Örlogsvarv angående ändringar i utfärdade bestämmelser rörande material för exercis- och övningsbestämmelser utfärdade 7 april 1926 från Kungliga Marinförvaltningen.
Recept på Svartbetsning.
Angående svavel
Bestämmelser för material till tändpatroner.
Taxa för underhållsavgifter till skottvallarna vid AD:s skjutbana.
Not angående tullrestitutioner. Karlskrona 2 juni 1938.
PM angående framställning om tullrestitutioner.
Bestämmelser för tillverkning av tskr. M/32A.
Bestämmelser för prövning av 4 mm tändhattar M/38 för basrör till spåljusprojektiler.
Provbestämmelser för 5 mm tändhattar M/32 till tändpatroner.
Särskilda bestämmer angående provning av tändhattar för basrör till spåljusprojektiler.
Beskrivning över temperingsmaskin med följevisare för 4 st granater med urverksrör.
Iakttagelser vid utlämnande av tidrör M/22.
Skrivelser till Kungl. Generaltullstyrelsen angående tullrestitution. ADK 21 februari 1931.
Instruktion för handhavandet av tryckmätare M/Krupp.
Brev från Kungl. Marinförvaltningen till Varvschefen vid Karlskrona Örlogsbas angående försök till centraliserad upphandling vid Karlskrona Örlogsvarv. Stockholm 6 april 1935.
Skrivelse rörande tillstånd för depcheferna att inneha attesträtt för 500:-. Stockholm 17 maj 1922.
Anmodan att upphandlingsprotokoll skall bifogas utgiftsverifikationen. Karlskrona 21 februari 1931.
Operationsförteckning för tillverkning av tändpatronhylsa större än M/20 a i enlighet med operationsschema.
Departementsorder. Bestämmelser för tändpatroners utlämnande m.m. 16 april 1924.
Provbestämmelser för tändhattar till tändpatroner.
Bestämmelser för material till tändpatroner M/32.
Bestämmelser för material till tändpatroner, större.
Bestämmelser rörande verktygsersättning för arbetare vid flottans varv, att gälla fr o m 1 juli 1927.
Förteckning över innehållet i ett verktygsställ för vapensmeder.
Bestämmelser för vaselin/vapenfett för leverans till Artilleridepartementet å flottans varv i Karlskrona.
Kortfattad beskrivning över vindinstrument för psk Sverige och Drottning Victorias medelsvåra centraler.
 
245:11945 – 1948ACTA 245:1
Marinförvaltningens underdåniga skrivelse angående anslag för marinen 1945:46, 1946/47 och 1947/48.
Utredning och förslag angående förplägnadsförhållanden 1933.
Marinförvaltningens underdåniga skrivelse angående tilläggsstat 1941/42 och 1942/3.
 
245:21934 – 1940ACTA 245:2
Marinförvaltningens underdåniga skrivelse angående Statsregleringen 1934/35, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39 och 1939/40.
 
245:31940 – 1942ACTA 245:3
Marinförvaltningens underdåniga skrivelse angående Statsregleringen 1940/41 och 1941/42.
 
2451942 – 1945ACTA 245.
Marinförvaltningens underdåniga skrivelse angående anslag för marinen 1942/43, 1943/44 och 1944/45.
 
246-ACTA 246.
Släkten Königs historia, jämförelse å vrakekor och kanonslupar.
Törnström, släktforskning. Gåva av Helge Hjalmar Törnström.
 
2471995 – 1996ACTA 247. Aluett
Loggbok för Aluett, 1995
Loggbok för Aluett i Kung Valdemars segelled 1996.
Folder, ”Kung Valdemars segelled”
Folder, S:t Annas och Gryts skärgård.
Div. tidningsurklipp ang. Aluett samt foldrar
 
2481919 – 1957ACTA 248. Krigssjukvård.
Häfte ”Ifall det skulle vilja sig illa” angående akutsjukvård. Särtryck av Vi Husmödrar nr 5 1952.
Häfte ”Bakteriologisk krigsföring”. En orientering. Särtryck ur Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handl. och Tidskrift. Årgång 154.
Häfte ”Smitta, dess källor och vägar”.
Skrivbok med anteckningar rörande sjukvård.
Häfte ”Om fosforbrännskador”. Särtryck ur Svenska Läkartidningen nr 16, 1944.
Häfte ”Anvisningar för gassjukvårdstjänsten”.
Signalmeddelande angående paratyfusepidemin.
Brev från sekonden på HMS Tre Kronor gällande skyddsympning mot tyfus och paratyfus. 11/6 1954.
Brev från Chefen för Kustflottan till Fartygschefen för HMS Tre Kronor angående vaccinering av personal för utlandsbesök.
Lapp – Smittsamma ämnen inom Marinen.
SFS Nr 430-432, 1953 Lag om ändring i epidemilagen den 19 juni 1919 (nr43).
SFS Nr 443 och 444, 1919 Epidemilag.
SFS Nr 329 Föreskrifter rörande skyddskoppympning av arméns personal.
Förlagor, Stabsläkaren åligger… och Fartygsläkaren åligger
Sammanfattning av vissa föreskrifter rörande hälso- och sjukvård vid marinen. Stockholm 29 juni 1943
Recept utskrivet av doktor Sven Camp.
SFS Nr 459 och 460. Lag om ändring i vissa delar av 14 och 18 kap strafflagen.
Tjänstemeddelande rörande sjöförsvaret C:11 nr 18/44.
Brev från HM kryssaren Tre Kronor till Chefen för Sjukvårdsförvaltningen, Angående skärmbildsundersökning vid Skeppsholmens sjukavdelning den 2 och 4 maj 1951.
Tjänstemeddelande rörande sjöförsvaret A:11 nr 37/41, Bestämmelser angående turberkulosbekämpande inom marinen.
Tjänstemeddelande rörande sjöförsvaret A:11 nr 19/42, Angående rätt för värnpliktiga av flaggkorprals grad att utöver mässpengar åtnjuta terminslön enl. lägre tariffen.
Lapp - §6 Införande av resultaten från skärmbildsundersökning å läkarkort m.m.
Tjänstemeddelande rörande Sjöförsvaret A nr 11 1947 februari 26. Från försvarsdepartementets kansli. Vissa tillägg till reglementet för marinen.
Tjänstemeddelanden rörande Lantförsvaret A nr 95 1944 december 30.Från försvarsdepartementets kansli. Tillämpningsbestämmelser angående sjukvård genom tjänsteläkare m.m.
Tjänstemeddelanden från Försvarets Sjukvårdsförvaltning Nr 4 1946
-”- Nr 10 1946
-”- Nr 13 1946
-”- Nr 2 1947
-”- Nr 8 1947
-”- Nr 12 1947
-”- Nr 17 1947
Tjänstemeddelanden från Försvarets Sjukvårdsförvaltning Nr 20 1950
SFS Nr 881, 1945 angående avlöning m.m. till värnpliktiga.
Tjänstemeddelande rörande sjöförsvaret A:11 17/43. Föreskrifter angående tandvård åt personal vid marinen under krigstjänstgöring.
Folder; Calmette-Vaccination som skydd mot tuberkulos.
Brev från Chefen á HM jagare Göteborg till Stabsläkaren angående två fall av tuberkulos. 23 juli 1946.
Brev från Marinöverläkaren till samtliga förbandsläkare ”Tuberkulos-förordningar” Stockholm 11 november 1952.
Lapp med order att fall av tuberkulos skall rapporteras på speciell blankett. Handskriven.
Blankett från Försvarets skärmbildsarkiv gällande skärmbildskort.
Not från Förste läkaren vid Sydkustens Marindistrikt 1/47 angående hus remissen ska märkas.
Tjänstemeddelanden rörande sjöförsvaret C:11 46/42 angående bl.a. landkommendering av marinläkare.
Tjänstemeddelanden rörande sjöförsvaret A:7 5/44. Angående vissa ändringar i reglementet för marinen.
Skrivelse från Försvarets Sjukvårdsstyrelse rörande skyddsympning av stelkramp.
Skrift rörande Blodtransfusionen inom sjukvården.
Brev från Chefen för Kustflottan till Försvarets Sjukvårdsstyrelse ”Anmälan om inträffat fall av paratyfus”.
Tjänstemeddelanden från Försvarets Sjukvårdsförvaltning Nr 6 1947. Anvisningar rörande beställning av glasögon m.m.
Tjänstemeddelanden rörande sjöförsvaret A:11 9/41. Anvisningar rörande rekvisition av glasögon.
Tjänstemeddelanden rörande sjöförsvaret A:11 8/43. Angående undersökningsrapport.
Tjänstemeddelande från Försvarets Sjukvårdsförvaltning 15 1947. Adressering av ärenden rörande beställning av glasögon m.m.
Samling av författningar och cirkulär m.m. angående Medicinalväsendet 1944.
Häfte ”Gengasförgiftning, symptom och behandling”.
Tjänstemeddelande rörande Sjöförsvaret A:11 10/41. Åtgärder mot gengasförgiftning.
Cirkulär från Statens Bränslekommission nr 113 1942. ”Om gengasförgiftning och dess behandling”.
Handskrivet brev + maskinskriven redogörelse angående Hygien och förpackning av mjölk. 1957.
 
2491913 – 1916ACTA 249. Hjalmar Hylanders arkiv.
Föreläsningar i skeppsbyggnadskonst hållna vid Tekniska högskolan i
Finland åren 1913-1916 av Hj. Hylander.
Föredrag för 1:a och 2:a årsklassen.
Diverse papper och ritningar som använts som underlag till föreläsningarna.
Inkom 13/1 1955.
 
2501943ACTA 250. P A R Löfstedts arkiv.
Signalmeddelande till Kapten P.A.R. Löfstedt.
Detaljprogram för övningar enligt utbildningsplan för utbildningsplan för utbildning i instruktionstjänst. Vaxduksbok.
Vaxduksbok med skrivna ”guldkorn”
PM för officerare som verkställer kontroll av handräckningsstyrkan å Gräsvik och Oscarsvärn.
Avskrift av brev från Marinstaben till Chefen för Kungliga Kustartilleriregementet Karlskrona, rörande översändande av skrivelse betr. nedbringandet av antalet i handräckningstjänst sysselsatta vpl. Samt 5 avskrifter i ämnet, brev till Chefen för Stockholms Kustartilleriförsvar, och protokoll daterat Stockholm 8 oktober 1943.
Avskrift av tjänstemeddelande från Chefen för Kungl. Karlskrona Kustartilleriregemente, Allmänna avdelningen Nr A 1063:F rörande ifyllande av personuppgifter i förhörsprotokoll. Karlskrona den 23 december 1943.
Avskrift av Kasernorder nr 13 den 13 november 1943.
Bilaga, Särskilda bestämmelser för bärandet av uniform M/42. Tillhör rego 176/43.
Fördelning av handräckningspersonal, ordonnanser och skrivbiträden m.fl. Tillhör kasernorder 13/43.
Tablåer med exempel på den befintliga värnpliktspersonalens infogande i jämlikt 822/43, resp 823/43 föreskrivet förordnande- och konstitueringssystem.
Tablå 1, Huvudsakligt förordnande till värnpliktig vicekorpral och korpral.
Tablå 2, Huvudsakligen förordnande till värnpliktig furir.
Tablå 3, Huvudsakligen förordnande till värnpliktig officer av 2. graden.
Tablå 4, Huvudsakligen förordnande till värnpliktig kompaniofficer, mariningenjör och krigskassör med fänriks tjänsteställning.
Förslag till fördelning av handräckningspersonal, ordonnanser och skrivbiträden m.fl. å Oscarsvärn. 2 ex
Förslag till fördelning på Almö 1ex + 1 kladd
Förslag till fördelning på Aspö mad 1 ex + 1 kladd
Förslag till fördelning på Västra Hästholmen
Förslag till fördelning på Ellenabben 1 ex + 1 kladd
Förslag till fördelning ?
Ej ifyllda Diarium över ankomna tjänsteskrivelser.
 
2511897 – 1974ACTA 251. Karlskrona örlogsvarvs historia.
Förslag till statistiskt uppslagsverk för Ingenjörsdepatementet. MMs bibl accnr 3100.
Löpsedel från Blekinge Läns Tidning onsdag 23 januari 1974.
Data över Byggnadsdepartementet Karlskrona verksamhet under tiden 1/7 1939 – 30/6 1945.
Uppgift å antalet tjänstemän och arbetare vid IDK, som varit inkallade till värnplikts- och beredskapstjänstgöring under tiden 1/9 1939 – 1/7 1945.
Brev till Chefen för Karlskrona örlogsvarv, Karlskrona, Beträffande uppgifter rörande marinens materiella utveckling, från G. Halldin Karlskrona den 11 oktober 1946.
För Örlogsvarvets i Karlskrona räkning anskaffade arbetsmaskiner fr.o.m. den 1/7 1937.
För Örlogsvarvets i Karlskrona räkning anskaffade transportanordningar fr.o.m. den 1/7 1937.
Innehavare av chefsbefattning för ledningen vid Nya Dockebyggnaderna i Karlskrona.
Anteckningar gjorda av civilingenjör Veit Witlrock, arbetschef vid art-verkstäderna ÖVK omkring år 1924 – 1957.
Avskrift av Mariningenjören G. Halldins yttrande i Sveriges Radio lövmarknadskvällen 1930 till redaktör Sven Jerring vid ett reportage frän Örlogsvarvet i Karlskrona.
Landshövding E. von Helands tal i radio vid utsändning från Varvsmuséet o maj 1955.
Budgettablå för IDK (exkl övriga utgifter) från åren 1937 – 1945.
På Karlskrona Örlogsvarv av trä byggda fartyg, alltifrån 70-kanonskeppet Blekinge 1682 till övningsskeppet Najaden 1897.
Kopia från Statens Arbetsmarknadskommission, Specificerat personalbesked utvisande beräknat personalläge vid krigstillfälle, uppgjort 1 september 1946.
Uppgift å vid IDK tjänstgörande personal under tiden 1/7 1937 – 30/6 1945.
Koncept till artikel i ”Varvsboken” som utgives av Sjöhistoriska Museet, Örlogsvarven av Johan Schreil.
Anteckningar om lärlingsutbildningen som pågick på Örlogsvarvet 1962.
Karlskrona betydelse som örlogsbas av John Rumenius, 1955.
Brev från Martin Okmark till Marinmuseet samt avskrift av sång skriven till fyra plåtslagares ära när de gick i pension 1956.
 
2521986 – 1992ACTA 252. Dykarfarkosten R2 "Storklas".
Ref. till inventarienummer acc 22956.
2 ritningar med jugoslavisk text
Föremålsenhetens inventariebilaga över dykarfarkosten
Förteckning över utrustning i R2
Urklipp ur Janes Fighting ship 1986-87 ang. R2
Artikel angående R2
Brev från Chefen för Marinen ”Undervattensfarkoster R1 och R2 – CM gåva till museer”. Undertecknat Lars Göran Rydkvist Chef för systemledningen, Marinstaben 1992-09-08.
”Pärm” med viktiga data och upplysningar om R2.
Inlämnat från föremålsenheten 2004-04-28.
 
2531826 – 1871ACTA 253. Dagrapporter och arbetsrapporter.
Dagrapporter, arbetsrapport på Mastplatsen År 1841
Arbetsrapporter på Mastplatsen År 1839
-”- År 1826
Qvartalsrapport från 1825 öfver förrättade arbeten på Mastplatsen.
Årsarbetsrapport på Mastplatsen År 1828
Rapportsbok för Mastplatsen Åren 1862, 63, 64, 65, 66 – 67
Arbetsrapporterna på Mastplatsen för År 1837
-”- År 1830
Betingsbok samt skoftrulla för Mastplatsen Åren 1860-61
Dagverksjournal för Märs- och Nagelboden Sek: Flottans underhåll – Skepps och Fartyg – för Åren 1862 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67
Rapportbok för Märs och Nagelboden Åren 1863 – 64 – 65 – 66 – 67
Rapportbok för Märs och Nagelboden Åren 1868 – 69 – 70 – 71.
 
2541873 – 1904ACTA 254. Handrullor och virkesböcker m.m.
Handrulla för Märs & Nagelboden År 1873
-”- ” Mastplatsen, Märs och Nagelboden År 1879
-”- -”- 1883
Mastplatsen, Märs och Nagelboden samt Tunnbindareverkstaden 1884–1885
-” -”- 1886-1889
-”- -”- 1890-1892
-”- -”- 1893-1895
-”- -”- 1896-1900
-”- -”- samt Upphalningsslipen 1901-1904
Journal över Sågning och Röjning År 1878
Virkesbok för Mastplatsen, Märs och Nagelbod År 1862-1866
-”- 1867-1872
-”-
samt Tunnbindareverkstaden 1884-1892
 
2551833 – 1873ACTA 255. Rapportböcker m.m.
Annotationsbok öfver utlevererat Material i Märsboden 1836-1847
Arbetsrapporter på Mastplatsen för År 1833
Rapportbok för Mastplatsen År 1858-1859
Månads- och Kvartals Rapporter för Märsboden År 1852-1859
DagrapportBok för Arbetsposten I.H. Mastplatsen, Märs och Nagelboden samt Tunnbindareverkstaden År 1879-1881
Rapportbok för Matplatsen Åren 1860-1861
Material och Virkes journal för Mastplats, Märs och Nagelbod År 1873.
 
2561826 – 1918ACTA 256. Journaler m.m.
Virkesjournal 1826-1834
Virke bekommet från Virkesförrådet 1876
Wirkesbok, Register öfver lev Furuspiror 1879-1888
Journal öfver utrekvererat o konsumerat Virke 1904-1918
Dagsverksjournal för Arbetsplatsen I.E. Machinsågen År 1818 Bibl acc 2442
Tillkomst Journal för Arbetsplatsen I.E. Såg och Slipmachin 1755-1759
Material Journal för Arbetsplatsen F.E. 1873-1877
 
2571844 – 1879ACTA 257. Journaler vid Lastfarten och Espingsarbeten
Arbetsfördelningsbok för Espingsarbetena År 1864-1865
Dagrapport vid Lastfarten och Espingsarbetena År 1857
Dagrapport vid Lastfarten År 1844
Arbetsrapporter vid Lastfarten och Espingsarbeten År 1853
Månads- och Qvartals Arbetsrapporter vid Lastfarten År 1854-1879
Dag Journal Arbetsposten I.D. Lastfarten År 1876
HandRulla öfver arbetsstyrkan wid lastfarten År 1878-1879
Arbets Rapporter för Lastfartens Arbetspost År 1863-jan 1864
DagRapporter för Lastfarten och Espingsarbeten År 1848
Arbetsfördelning vid Lastfarten och Espingsarbetena År 1859
 
2581873 – 1917ACTA 258. Angående Båtverkstaden
Rapportbok för Båtserkstaden 1873
Dagverksuppgiftsbok för Båtverkstaden 1883-1898
Dagrapportbok för Båtverkstaden 1902-1910
Handrulla för Båtverkstaden 1880-1882
Virkesbok för Båtverkstaden 1905-1917
 
2591845 – 1913ACTA 259. Diverse Journaler
Dagswerksmaterial och Wirkes Journal för Fyrskeppet Finngrundet 1858-1859
Dags Rulla 1845 och 1846
Material Journal för Lots Chefsfartyget Elida 1847-1848
Förteckning på Materiel till diverse Småfartyg
BetingsContracts Bok År 1838
Verktygs Journal I.C.
Betingsbok I.I. oktober 1895-oktober1910
Fördelnings af beting o förtjenst. Arbetsplats I.I.
Rulla öfver Daglönare vid arbetsposten I.I. 1899
Arbets Titel 1874
Arbets Titel 1875
Uttagna inventarier 1906-1920 och för 1904-1913
 
2601889 – 1942ACTA 260.
Journal öfver använda materialer m.m. Arbetsplatsen I.H. 1889-1895
Uppgift å daglönare å Arbetsplatsen E.D. Tackelkammaren. Ålder och löneförmåner. Inv. nr. 4281:114
Konsumtionsbok 1889-1920
Korrespondens, beräkningar m.m. ang. uppförande av Utrustningskaj och kajbyggnad. 1941-1942
Korrespondens ang. besiktning av utrustningskajen 1942
Beräkningar ang. byggandet av utrustningskajen
Dag för dag anteckningar rörande Utrustningskajen
Dag för dag anteckningar rörande Västra kanonskjulet och Projektilförrådet
Dag för dag anteckningar rörande Tunnelinklädnad Aspö
Tidlista 11.11.55-24-6-59
Brev och skrivelser ang. inventarier, reparabla och kasserade. År 1928
 
2611942ACTA 261. Angående nybyggnationer på Örlogsvarvet.
Arbetsbeskrivning för båthall med tillhörande byggnader för verkstäder och förråd vid Karlskrona Örlogsvarv.
Utlåtande över grundförhållanden för kaj vid minförråd på Aspö i Karlskrona skärgård.
Brev till Chefen för Ingenjörsdepartementet Karlskrona Örlogsvarv från Hamnbyggnadsbyrån A/B Stockholm; Beträffande propellerupplag för utrustningskajen. Daterat Karlskrona den 16 mars 1942.
Förslag till utrustningskaj vid Örlogsvarvet i Karlskrona .
Diverse materialberäkningar.
Beräkningar som gäller byggandet av dykdalb vid Enhörningen.
Entreprenadkontrakt mellan Firma Carl E. Lindwall Karlskrona och Chefen för Karlskrona örlogsvarv Karlskrona, angående utförande av vissa arbeten i tunnlar å Kalsholmen.
Arbetsbeskrivning för betongsarg för ventilationshuvar och fläktar på tak samt ritningar. 1 sida saknas.
Ej ifyllt Entreprenadkontrakt.
 
2621942 – 1943ACTA 262. Angående arbeten på Varvet.
Dagbok för Målareverkstaden, Timmermansverkstaden och Verkstäder Basareholmen. 1942-43.
Förslag till om- och påbyggnad å gyroverkstaden m.m.
Brev och ritning angående alternativa ombyggnadsförslag av gjuteri.
Angående arbete med förlängning av Gamla dockan (Polhemsdockan) 1943.
Brev från Kungl. Marinförvaltningen till Chefen för Karlskrona Örlogsvarv angående efterbesiktning av beklädnadsverkstaden på Stumholmen. Daterat Stockholm 16 september 1943.
Kontraktsförslag som användes av Fortifikationsförvaltningen.
Brev till HSB/BORO rörande träkonstruktioner. Daterat Karlskrona Byggnadsdepartement den 4 juni 1943.
Uppställningar och uträkningar över Vissa tidigare beviljade byggnadsanslag. 1940-talet.
5 årsplan arbeten senare budgetåret 1946-47.
Specifikation över tilläggsarbeten.
Protokoll hållet den 15 februari rörande Matarvatten och ångpannor.
Besiktningsinstrument upprättat 4 och 9 mars 1942 rörande f.d. Nättraby bryggeriers byggnader.
Förslag till lastbrygga vid Trashallen å Aspö. Ritningar och skisser. Grundundersökning för kajbyggnad.
Uträkningar som rör Kasern Sparre, simhallen.
M.T.B.Hallen korrespondens – besiktning.
Diverse om båthallen 1942.
Korrespondens med Tekniska byggnadsbyrån angående gjuteriet.
Kopior på diverse skrivelser och diverse anteckningar.
Kostnadsberäkning för iståndsättande av Kungsbropiren. 25/8 1943.
 
2631847 – talACTA 263. Förteckningar och Rullor
Förteckning på de Timmermän och Timmer Båtsmän wid en Wattenskutas Nybyggnad. Som åtaget sig Beting som måndagen den 26 juli tager sin början. Timmer och Pålars africktning inom och utombords. 2 ne gånger Bordläggning samt en gång midskepps Waterbord. Wattenteta Skott, Däcksband, Balkars Inläggning m.m. undertecknat Kongl. SkeppsWarfvet den 24 juli 1847.
Förteckning på de Timmermän och Timmer Båtsmän vid en Wattenskutas Nybyggnad som åtaget sig beting att inlägga Däck, Skansdäck, Warpkran samt garnera För och akterrummen som tager sig början Lördagen den 21 augusti 1847 undertecknat Kongl. Skepps Warfvet den 20 augusti 1847.
Uppgift på de Timmermän vid en Wattenskutas Nybyggnad som arbetat på Beting med Timmer och Pollares afriktning inom och utombords, 2ne gånger Bordläggning för och akter, en Ring midskepps, Balkar och Ribbors tillagning och inläggning, Spel och mastfiskar m.m.
Uppgift på de Timmermän vid Last Galeasen Camelens nybyggnad, som åtagit sig (beting) att på 12 arbetsdagar inlägga Däck, samt rigta och hyvla detsamma, och tager sin början måndagen den 2 augusti 1847.
Förteckning på de Timmermän som arbetar vid Lastfarten samt Espingsarbetena som åtagit sig beting att förfärdiga På 30 dagar inredning å Båten No 25 Nybyggnad. Kongl. SkeppsWarfvet den 7 mars 1848.
Uppgift på de Timmermän vid Corvetten Lagerbjelkes Nybyggnad som åtagit sig beting att tillaga och fastsätta 16 Ringar Bordläggning. 5 arbetsdagar å varje ring, inberäknat rigtning och Drifning mellan timren samt uppföra bättring utombords, utgörande 80 arbetsdagar och tager sin början med måndagen den 3 januari 1848.
Förteckning på de Timmermän som åtagit sig att på beting på Corvetten Lagerbjelke såga och fastsätta 6 Ringar Bordläggning. Inberäknadt stöttning ställning på 10 arbetsdagar och tager sin början lördagen 26/2 1848.
Uppgift på de Timmermän wid en Wattenskutas Nybyggnad, som arbeta på Beting med Timmer och Pollares afriktning inom och utombords, 2ne gånger Bordläggning för och akter, en Ring medskepps, Lifhult, Balkar, xx och Ribbors Tillverknin och inläggning. Spel och mastfiskars tillagning och hopfogning, ett Däcksband, 2ne Wattenteta Skott och efter nu Skedd avslutning å detsamma förtjenst i öfverarbete som nedan infört är. Carlskrona Kongl Skeppsvarf den 21 augusti 1847.
Materialåtgång till Fregatten Norrköpings Barkass. 1853
Motbok för Arbetsposten TunnbindareWerkstaden. 1870-80 tal
Kontrollbok öfver lånta och Reqvirerade Materialier från förrådet till Fregatten Josephine. 1857
AnnotationsBok öfver upptaget Wirke för en Barkass Nybyggnad 1852. Till Fregatten Norrköping.
Annotationsbok för upptaget Eke och furuvirke För Ett Transportfartygs Nybyggnad. År 1845
Rulla öfver Skoftningen vid 2ne Båtars Nybyggnad tillhörande Kongl Lotsverket 1850
Avskrifter af Reqvisition från Werkstäderna för Ett ChefsÅngfartygs Nybyggad. År 1851
Rulla öfver Sköftningen vid Chefs – Ångfartyget Walkyrian i augusti 1852.
Rulla öfver Skoftningen vid Lastfarten och Espingarbetena i augusti 1848.
Rulla öfver Skåftningen i april månad vid Lastdragarefarten samt EspingsArbetena. 1847
September månads Rulla öfver Skoftningen vid Chefs Ångfartyget Walkyrian 1852.
SkoftRulla vid Ång Corvetten Orädd. September Månad 1853.
SkoftRulla vid Ång Corvetten Orädd 1853.
SkoftRulla för Ång Corvetten Orädd 1854.
SkoftRulla vid Ång Corvetten Orädd Maij Månad
Consumtions Journal gällande wirke 1846-1851
 
2641960-talRitningsställ till Karlskronakryssaren. Ritad och konstruerad av Per Brohäll 
2651700 – 1800 talMaterial upphittat i arkivet och Slup- och barkasskjulet i oktober 2012.
Allt kopior.
1. Skrivelse till Chefen för Ekipagedepartementet från Chefen för Artilleridepartementet angående block m.m. för uppräknade fartyg. Odaterat.
2. Förteckning över möblers och persedlars till utredning av kajutor, gunrum och hytter å Kungl. Flottans fartyg. Fastställd 6 september 1872
3. Skrivelse till Chefen för Ingenjördepartementet från Sixten Cson Sparre den 25 september 1899 angående entreprenad rörande nya dockbyggnaden.
4. Koncept, Uppgift på erforderliga anslag till komplettering av ekipagematerial vid nybyggnad av nämnde fartyg. Augusti 1862.
5. PM, Upphandlade materialier för Vanadis. 10 februari 1860
6. Koncept, uppgift på erforderliga anslag till underhåll av ekipagematerialier å nedan nämnda fartyg. Augusti 1862.
7. Förslag över skeppareuppbördens inventarier å nedannämnda kanonskonerter. Odaterad.
8. Förteckning över sjöfästningarnas allmänna inventarier för skeppareuppbörden.
9. Förslag till skeppareutredning för kanonbåtarna Disa och Blenda. 23 oktober 1874
10. Förslag till utredning för skeppareuppbörden å efternämnde Kungl. Flottans ångfartyg. 8 oktober 1858.
11. Förslag till inventarieutredning för skeppareuppbörden å ångkranpråmen no 2.
12. Uppbörd till vilken överflyttningen föreslås och ska … odaterad.
13. PM, upptagande förändringar i Utredningsreglementet, odaterat.
Nedan uppräknade är fotostatkopior upphittade i slup- och barkasskjulet.
Två tabeller som visar hur stor Arméns flotta bör vara och hur stor besättning som krävs, samt kommentarer till detta.
Idéskrivelse från Fredrik H af Chapman, 1775 angående försvar av pass med fartyg.
Beskrivning över däckade kanonslupen, av Fredrik H af Chapman 1781 samt PM över kanonjolle med 5 par åror.
Förslag som visar vad en öppen kanonjoll av nya modellen kostar komplett färdig med tillhörande varvs och artilleri inventarier, beräknat efter nu gångbara priser, 22 september 1830, signerat von Sydow.
Inventarium på en öppen kanonslup med 24 punds kanoner, (troligen av Lars Bogeman) 1808. Varvsinventarium för en kanonjolle (troligen Lars Bogeman).
Dahleman
Beskrivning över inredningen av en kanonslup 1804.
Förteckning över besättningens styrka med tillbehör, inventariepersedlar samt dimensioner av trävirket. 1804.
Försök till en nöy art av skärgårdsfartyg 1807.
Handlingar om Dahleman är kopior från Riksarkivet i Köpenhamn.