bild
Volym

[Handlingar ordnade efter ämne]

Marinmuseums ACTA-serie

Grunddata

ReferenskodSE/K009/MME_16-1/F/51
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/4jpHiKVvuKkS7OYxE9Ze30
ExtraID51
Datering
17901894(Tidsomfång)
ArkivinstitutionMarinmuseum (Statens maritima museer)

Innehåll

Allmän anmärkningACTA 51. Nya Dockebyggnaden.
Förslag som visar Dockebyggnadens ungefärliga skulder och avlöningar, 1793 och 1794 5 st
Förteckning över personal för dockornas underhållande, odaterat 2 st + 1 st 1807
1807 års arbetsplan Kungl. örlogsflottan gällande nya dockan, 2 ex
Förslag över dagsverken vid specificerade arbeten vid nya dockebyggnaden 1808, 1810
Projekt till stat för Nya Dockebyggnads Departementet. 1813, 4 st
Kostnadsförslag till anläggandet av bassäng å västra sidan å de nu färdiga dockorna. 1829
Kostnadsförslag till förändring av stora kalkboden på Nya Dockan. 1885
Kostnadsförslag till tak å 2:a dockan. 1843
Förslag på material och dagsverken till 5 st ducdalber mellan varvet och nya dockan, odaterat
Förslag till stapelbäddar, stenbjörnar och skottkärror, odaterat
Uppgift å enligt arbetsplanen, redan färdiggjorda arbeten vid nya dockebyggnaden, odaterat
Diverse skrivelser i samband med Nya Dockebyggnaden, 1796, 1797, 1798 och 1799, ekonomi, färdigställande, arbetsplan m.m.
Projekterad instruktion för Direktören vid Nya Dockebyggnaden, 2 ex
Koncept över verkställda jordborrningar i brunnar på Nya Dockan och i sjön år 1830.
Rekvisitioner och förslag över materialier, persedlar, spannmål samt dagsverksuppgifter åren 1793, 1794, 1806, 1807, 1812 och 1813.
Förteckning som visar de böcker och handlingar som finnas i orderrummet på Nya Dockan, tillhörande Nya Dockebyggnaden ifrån år 1757 – 1808.
Dagrulla för mars, maj, juni, november och december månader 1780 över timmermän, hantverkare, båtsmän och soldater av Kongl. Helsinge Regemente.
Förteckning över de byggnader och gårdar som berörs av nya dockebyggnaden, odaterad
Kronobeting vid schaktning, odaterad
Berättelse över de arbeten som i förlidet års 3e och 4e kvartal utförts vid nya dockan, odaterat
Diverse skrivelser, rekvisitioner och kostnadsförslag m.m. för åren: 1790 – 1801, 1804, 1806 – 1809, 1813, 1820, 1823, 1841, 1842 och 1883.
1. förslag över erforderliga dagsverken för nya dockebyggnaden 1806, 1808
2. förslag över de dagsverken som erfordras till nämnda arbeten 1808
3. ödmjukt memorial, önskemål om en vikarier till skrivare Karlskrona 1801 A Bergström
4. ödmjukt memorial, önskemål om att få ta kalk från dockebyggnaden. Karlskrona 18 juli 1800 Wallenstrand
5. ödmjukt memorial, önskemål om att få sätta upp plank mot Prins- och Skomakaregatorna. Karlskrona 18 juli 1800 Wallenstrand
6. skrivelse angående löjtnant Nordmans förflyttning för tjänstgöring vid nya dockorna. Karlskrona 23 april 1799 Roland Cederström
7. skrivelse angående kapten Modéns förflyttning för tjänstgöring vid nya dockorna. 16 april 1799 Roland Cederström
8. skrivelse om in- och utpassering för vattenhämtare. 15 mars 1799 A Bergström
9. skrivelse rörande lönepåslag för flaggkonstapel Holmgren. 10 augusti 1799
10. koncept till skrivelse rörande vilken typ av porslinslera som ska användas för dockornas väggar, odaterat
11. ödmjuk berättelse rörande mönstringsförrättningens åtgärder. Karlskrona 15 januari 1799, innehåller extrakt ur 1799 års mönsterrulla
12. angående förändrad arbetsplan för nya dockan. Carlskrona 30 maj 1798 Wrangel
13. ödmjukt yttrande om att båda byggmästarna af Thunberg och Rundqvist behövs, speciellt som 3e dockan ska påbörjas. Carlskrona 8 januari 1798 A Bergström
14. ödmjukt memorial ansökan om att få bygga en bro till stora Björkholmen. 23 november 1798 A Bergström
15. resolution angående ökande ersättning för stenhuggare. 14 november 1791 Nordenskjöld, Fust m.fl.
16. önskemål om att få sälja kasserade pråmar. 28 mars 1798 A J Rosensvärd
17. ödmjukaste memorial rörande plats på Vämö. 31 oktober 1797 A Bergström
18. skrivelse rörande av- och påringning för timmermans- och hantverksstaten under december månad. 23 november 1797 Nordenskjöld, Fust m.fl.
19. aller ödmjukaste memorial angående ökad lön. 22 november 1797
20. önskemål om extra manskap ur paraden. 4 augusti 1797
21. önskemål om att få låna bleckslagare Beckström till hjälp vid nedtagning av taket över docka 1. 22 augusti 1796 A Bergström
22. önskemål om att få vinterförvara brädor under kapell. 2 juni 1796 A Bergström
23. berättelse om inbrott och skadegörelse i smedjan på Vämö samt önskemål om att den ska rivas eller säljas. 19 december 1796
24. skrivelse som berör pumpstockar som blivit över. 22 februari 1796 Claes J Raab.
25. skrivelse angående täckning av materialbod. 28 oktober 1795 A Bergström
26. skrivelse med önskemål om förflyttning av stenhuggare. 10 februari 1795 A Bergström + svar
27. ödmjukt memorial, önskemål om blyspik till taket till docka 2. 17 juli 1794 A Bergström
28. underdånigt utlåtande rörande löner vid dockebyggnaden, med flera noter 1794
29. förslag på material som behöver inköpas för nästa års arbete vid nya dockan. 28 augusti 1793 A Bergström
30. skrivelse om upplyser om förbud att beträda byggplatsen efter mörkrets inbrott. 19 januari 1793
31. ödmjukt memorial om oförmåga att betala räkningar. Stockholm 9 mars 1793
32. memorial om betalning av en bod. Carlskrona Landskontor 6 november 1793 Raab
33. entreprenadöverenskommelse gällande hästars underhållande 29 september 1791
34. rekvisition på material till pumpverk 8 april 1792
35. ungefärligt förslag på kostnader till västra portens ändring 27 september 1790 A Bergström
36. ödmjukt memorial angående inlösta tomter för dockebyggnaden, med resolutioner 1802
37. uppmaning att inkomma med rekvisitioner för nästa år. 1803
38. tillverkning av sten på Vämö juli 1806
39. förteckning över uttagna, ej över beting, båtsmän till Vämö, juli 1806
40. förteckning över uttagen, ej över beting, personal till arbete på Vämö juli 1806
41. skrivelse med förklaring vid skiljaktigheter, november 1807 A Bergström
42. skrivelse med till byte mellan två stenhuggare, 28 november 1807 A Bergström
43. skrivelse med order om förflyttning av kvartersman Sjögren. 30 oktober 1808 R Cederström
44. skrivelse som berör arbetsfördelningen efter direktör A Bergströms dödliga frånfälle. 8 oktober 1813 Lagerstråle
45. skrivelser som påtalar problem med portarna till docka 4 och 5. 7 november 1817 Wallenstrand
46. uppgift på slitet och odugligt material i mekaniska- och nya dockebyggnadsförrådet. 23 juni 1820
47. besiktningsprotokoll över portarna till docka 4 och 5. 10/12 1883
Samt ett antal svårtydda dokument
Förslag till stängselmur omkring Nya Dockan, 1800 alnar lång, 8 alnar hög,
1 ¼ aln tjock i basen och 1 aln uppevid med gråsten till for samt Ölandssten till den övriga delen, 1829. Förslag till en stängselmur omkring Flottans Artillerigård samt Nya Dockebyggnaden, 1834.
Förslag till grundmur för en del av stängselmuren kring Nya Dockan.
Skrivelse till varvschefen angående förlängning av Dockorna N:o 1 och 2,
år 1889.
Kostnadsförslag för beredande av ökat utrymme för fartygens dockning genom användande av s.k. ängen väster om Nya Dockebyggnaden. År 1889.
PM öfver skeppsdockorna å Kungl. Flottans Varv i Carlskrona.
Dimensioner med de mått hvarmed de äro upptagna i liggare N:o 1 å Byggnadskontoret år 1908.
Kostnadsförslag till Docka å västra delen af Nya Varvet, år 1894. Ovanstående kostnadsförslag tillhör ritning N:o 1095 (Fack 46).

Kontroll

Skapad2022-03-02 14:13:43
Senast ändrad2023-02-15 15:11:42