# Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
Loading ...
A DOMBÖCKER OCH PROTOKOLL 
A I Domböcker Allmän serie 
Loading ...
A I a Domböcker i tvistemål 
Loading ...
A I aa Domböcker i tvistemål, avdelning I 
Loading ...
A I ab Domböcker i tvistemål, avdelning II 
Loading ...
A I ac Protokoll vid särskild rådhusrätt 
Loading ...
A I b Domböcker i brottmål 
Loading ...
A I ba Domböcker i brottmål före 1948, avdelning I 
Loading ...
A I bb Domböcker i brottmål före 1948, avdelning II 
Loading ...
A I c Protokoll i konkurs-, ackords- och boskillnadsmål 
Loading ...
A I cc Bötesförvandlingsprotokoll 
Loading ...
A I d Domböcker och protokoll i ansökningsärenden Avdelning I och II. 
Loading ...
A I f Memorialprotokoll, avdelning I och II. 
Loading ...
A I g Protokoll hållet hos poliskammaren 
Loading ...
A II SMÅPROTOKOLL 
A II a Uppbuds- och lagfartsprotokoll 
Loading ...
A II ba Inteckningsprotokoll 
Loading ...
A II bb Förlagsinteckningsprotokoll 
Loading ...
A II bc Inteckningsprotokoll angående inkorporerade delar före inkorporeringen 
Loading ...
A II bd Förlagsinteckningsprotokoll från andra rätter 
Loading ...
A II c Äktenskapsförordsprotokoll 
Loading ...
A II d Förmynderskapsprotokoll 
Loading ...
A II e Bouppteckningsprotokoll 
Loading ...
A II f Tomträttsprotokoll 
Loading ...
A II g Avhandlingsprotokoll 
Loading ...
A III MAGISTRATENS PROTOKOLL 
A III a Magistratens allmänna protokoll 
Loading ...
A III aa Magistratens särskilda protokoll 
Loading ...
A III b Magistratens syneprotokoll 
Loading ...
A III d Magistratens protokoll vid borgerlig vigsel 
Loading ...
A III e Magistratens avstyckningsprotokoll 
Loading ...
A IV Auktionsprotokoll 
Loading ...
A IV a Konkursprotokoll 
Loading ...
A IV aa Konkursdomarens memorialprotokoll 
Loading ...
A IV b Konkursdomarens protokoll rörande utmätningsed 
Loading ...
A IV f Lagsökningsdomarens utslag 
Loading ...
A V PROTOKOLL AV SKILDA SLAG 
Loading ...
A V a DOMAR OCH BESLUT I TVISTEMÅL, AVDELNING III 
Loading ...
A V b DOMAR OCH BESLUT I TVISTEMÅL, AVDELNING IV 
Loading ...
A V c DOMAR OCH BESLUT I TVISTEMÅL EFTER 1964 
Loading ...
A VI a DOMAR OCH BESLUT I BROTTMÅL EFTER 1947, AVDELNING I 
Loading ...
A VI b DOMAR OCH BESLUT I BROTTMÅL EFTER 1947, AVDELNING II 
Loading ...
A VI c DOMAR OCH BESLUT I BROTTMÅL EFTER 1947, AVDELNING V 
Loading ...
A VI d DOMAR OCH BESLUT I BROTTMÅL EFTER 1964 
Loading ...
A VI e DOMAR OCH BESLUT I BROTTMÅL ANGÅENDE ERKÄNDA FÖRSEELSER 1965-1969 
Loading ...
A VII a BESLUT I ÄRENDEN, AVDELNING III 
Loading ...
A VII b BESLUT I ÄRENDEN, AVDELNING IV 
Loading ...
A VII c BESLUT I ÄRENDEN, AVDELNING V 
Loading ...
A VII d BESLUT I ÄRENDEN EFTER 1964 
Loading ...
A VIII ÖVRIGA DOMBÖCKER OCH PROTOKOLL 
Loading ...
A VIII a LAGSÖKNINGSMÅL, UTSLAG OCH AKTER 
Loading ...
B KONCEPT OCH REGISTRATUR 
B I Brevkoncept och brevböcker 
Loading ...
B I a Magistratens brevböcker 
Loading ...
B I b Rådhusrättens brevböcker 
Loading ...
B I c Avgående skrivelser från mantalskontoret 
Loading ...
B I d Avgående skrivelser från Kronouppbördskontoret 
Loading ...
B II a Magistratens kungörelser 
Loading ...
B II b Lagsökningsdomarens intimationsbok 
Loading ...
B III Registratur (brevkopieböcker) 
Loading ...
B IV Koncept till bevis (Gravationsbevis m.m.) 
Loading ...
B IV a Koncept till meddelanden 
Loading ...
B IV c Brevbok, avdelning III 
Loading ...
B V Koncept till uppgifter och förteckningar 
Loading ...
B VI Formulär 
Loading ...
B VI a Kallelser och stämningar utgående från rådman Wollins expedition 
Loading ...
B VI b Kallelser utgående från bouppteckningsexpeditionen 
Loading ...
B VI c Kallelser och stämningar utgående från avdelning III 
Loading ...
B VI d Brevbok, avdelning IV 
Loading ...
B VI e Meddelande om offentlig stämning 
Loading ...
B VII Koncept av skilda slag 
Loading ...
C LIGGARE OCH REGISTER SAMT DIARIER 
C I FÖR TILLÄMPNINGEN AV GIFTERMÅLSBALKEN 
C I a Boskillnadsdiarier 
Loading ...
C I b Förteckningar över hemskillnadsmål 
Loading ...
C I ba Förteckning över medling i hemskillnadsmål 
Loading ...
C II FÖR TILLÄMPNINGEN AV ÄRVDABALKEN OCH FÖRÄLDRABALKEN 
C II a Förmynderskapsböcker 
Loading ...
C II b Förteckningar över till gode män inlämnade förmyndare-och godemansredovisningar 
Loading ...
C II c Förteckningar på myndig- och omyndigförklarade 
Loading ...
C II d Bouppteckningsdiarier 
Loading ...
C II da Register till bouppteckningsdiarier 
Loading ...
C II e Förteckningar över anmälda bouppteckningar 
Loading ...
C II f Diarier över bouppteckningsprotokoll 
Loading ...
C II g Förteckning över bevakade testamenten 
Loading ...
C III FÖR TILLÄMPNINGEN AV JORDABALKEN 
C III a Uppbudslistor 
Loading ...
C III b Diarier över uppbud och inteckningar 
Loading ...
C IV FÖR TILLÄMPNINGEN AV BYGGNINGABALKEN 
C IV a Brandsynelängder 
Loading ...
C IV c Anmälningslistor till lagfarts- och inteckningsärenden 
Loading ...
C IV d Fastighetsböcker 
C IV da Register till fastighetsböckerna 
C IV db Lagfarts- och inteckningsböcker för inkorporerade områden 
Loading ...
C IV e Förteckningar över jordar och tomter 
Loading ...
C V FÖR TILLÄMPNINGEN AV HANDELSBALKEN OCH KONKURSLAGEN 
C V a Konkursdiarier 
Loading ...
C V aa Diarier över konkursansökningar 
Loading ...
C V b Utmätnings- och utsökningsdiarier 
Loading ...
C V c Diarier över exekutionsärenden 
Loading ...
C V d Panteböcker 
Loading ...
C V e Lösöreköpsförteckningar 
Loading ...
C V g Diarier för aktiebolag 
Loading ...
C V i Ackordsdagböcker 
Loading ...
C V k Diarier angående utmätningsed 
Loading ...
C VI FÖR TILLÄMPNINGEN AV STRAFFLAGEN OCH BROTTSBALKEN 
C VI a Förteckningar på personer dömda för grövre brott 
Loading ...
C VI b Förteckning över handlande och handelsexpediter som erlagt bevillingsavgift 
Loading ...
C VI e Handelsregister 
Loading ...
C VI f Diarier över villkorligt dömda 
Loading ...
C VII FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÄTTEGÅNGSBALKEN AV ÅR 1734 
C VII a Diarier över inkomna mål och ärenden 
Loading ...
C VII aa Diarier över inkomna civila mål och ärenden 
Loading ...
C VII ab Diarier över brottmål 
Loading ...
C VII b Saköreslängder 
Loading ...
C VIII FÖRTECKNINGAR ÖVER INVÅNARE OCH RESANDE 
C VIII a Borgare- och burskapsmatriklar 
Loading ...
C VIII b Passjournaler och journaler över anmälda resande 
Loading ...
C VIII c Hotelliggare 
Loading ...
C IX LIGGARE OCH REGISTER AV SKILDA SLAG 
Loading ...
C IX aa Diarium över tryckfrihetsbrott 
Loading ...
C IX c Diarier över stämningslistor i tvistemål, avdelning I. 
Loading ...
C IX ca Handläggningslistor för tvistemål (civila mål), avdelning I. 
Loading ...
C IX d Diarier över stämningsrotlar i brottmål, avdelning I 
Loading ...
C IX da Handläggningslistor för brottmål, avdelning I 
Loading ...
C IX db Expeditionslistor för brottmål, avdelning I 
C IX e Diarier över stämningsrotlar i tvistemål, avdelning II 
Loading ...
C IX ea Handläggningslisor för tvistemål, avdelning II 
Loading ...
C IX eb Handläggningslistor för tvistemål avdelning II - Duplettserie 
Loading ...
C IX f Diarier över stämningsrotlar i trafikmål, avdelning II 
Loading ...
C IX fa Handläggningslistor för trafikmål 
Loading ...
C IX fb Handläggningslistor för brottmål, avdelning II 
Loading ...
C IX g Diarier över ansökningsärenden 
Loading ...
C IX h Bötesförvandlingsdiarier 
Loading ...
C IX j Förteckningar över anmälda vad 
Loading ...
C IX ka Minnesböcker, avdelning I 
Loading ...
C IX kb Minnesböcker, avdelning II 
Loading ...
C IX kc Minnesböcker, avdelning III 
Loading ...
C IX kd Minnesböcker, avdelning IV 
Loading ...
C IX ke Minnesböcker, avdelning V 
C IX kf Minnesböcker rotel 1-8, brottmål och tvistemål 
Loading ...
C IX la Delgivningsförteckningar, avdelning I 
Loading ...
C IX lb Delgivningsförteckningar, avdelning II 
Loading ...
C IX lc Delgivningsförteckningar, avdelning III 
Loading ...
C IX ld Delgivningsförteckningar, avdelning IV 
C IX le Delgivningsförteckningar, avdelning V 
Loading ...
C IX lf Minnesförteckningar för lagsökningsärenden 
C IX lg Delgivningsförteckningar, rotel 1-8 
Loading ...
C IX lh Övriga delgivningsförteckningar 
Loading ...
C IX n Förteckningar över personer som beviljats fri rättegång 
Loading ...
C IX o Lagsökningsdomarens dagböcker 
Loading ...
C IX p Inventarieförteckningar 
Loading ...
C X Valhandlingar och röstlängder 
Loading ...
C X a Kansliets brevdiarier och inkomna brev till magistraten 
Loading ...
C X aa Magistratens brevdiarier. Särskilda brev 
Loading ...
C X b Brevdiarier för värdepost 
Loading ...
C X c Brevdiarier. Ingående skrivelser till rådhusrätten 
Loading ...
C X ca Brevdiarier. Ingående skrivelser till magistraten 
Loading ...
C X d Brevdiarier. Penning/remissor m.m. 
Loading ...
C X e Stadsmäklarjournaler 
Loading ...
C X f Liggare över jaktpass och jaktkort 
Loading ...
C X h Postböcker 
C X j Personalliggare 
Loading ...
C X l Övriga liggare och förteckningar 
Loading ...
C X n Magistratens utgående brevdiarium 
Loading ...
C X oa Diarier över inkomna utslag rörande ändring av taxering 
Loading ...
D I DIARIER M.M. 
D I aa Målförteckningar. Tvistemål, avdelning III 
Loading ...
D I ab Målförteckningar. Tvistemål, avdelning IV 
Loading ...
D I ac Personregister över tvistemål 
Loading ...
D I b Arkiv- och inventarieförteckningar 
Loading ...
D I ba Målförteckningar. Brottmål, avdelning I. 
Loading ...
D I bb Målförteckningar. Brottmål, avdelning II 
Loading ...
D I bc Målförteckningar. Brottmål, avdelning V 
Loading ...
D I bd Målförteckningar. Brottmål efter 1964. 
Loading ...
D I bda Diarier över brottmål efter 1964 
Loading ...
D I be Målförteckningar. Tvistemål i brottmål 
Loading ...
D I bf Målförteckningar. Militära brottmål 
Loading ...
D I c Målförteckningar. Ärenden 
Loading ...
D I d Målförteckningar. Betalningsförelägganden 
Loading ...
D I e Mantalsskrivningskontorets diarier 
Loading ...
D II aa Dagboksblad. Tvistemål, avdelning III 
Loading ...
D II ab Dagboksblad. Tvistemål, avdelning IV 
Loading ...
D II ac Dagboksblad. Tvistemål efter 1964 
Loading ...
D II ba Dagboksblad. Brottmål, avdelning I 
Loading ...
D II bb Dagboksblad. Brottmål, avdelning II 
Loading ...
D II bc Dagboksblad. Brottmål, avdelning V 
Loading ...
D II bd Dagboksblad. Brottmål efter 1964. Rotel 5.  
Loading ...
D II be Dagboksblad. Brottmål efter 1964. B I.  
Loading ...
D II bf Dagboksblad. Brottmål efter 1964. B II.  
Loading ...
D II c Dagboksblad. Ärenden 
Loading ...
D II d Dagboksblad. Militära brottmål 
Loading ...
D II e Dagboksblad. Tvistemål i brottmål. 
Loading ...
D III a Arbetsregister till målförteckning och uppropslistor 
Loading ...
D IV Dagböcker över mål om lagsökning 
Loading ...
D V Dagböcker över mål om betalningsförelägganden 
Loading ...
D VI Förteckningar över förmynderskapsärenden 
Loading ...
D VII Förteckning över förbrutna varor 
Loading ...
E INKOMNA HANDLINGAR SKRIVELSER 
E I Privilegiebrev och Kungl. brev 
Loading ...
E II Inkomna skrivelser Allmän serie 
Loading ...
E II a Inkomna skrivelser från K. befallningshavande i Malmöhus län 
Loading ...
E II b Skrivelser från K. befallningshavande och andra 
Loading ...
E II c Inkomna viktiga skrivelser 
Loading ...
E II d Inkomna skrivelser till mantalsskrivningsförrättaren 
Loading ...
E II e Skrivelser till kronouppbördskontoret 
Loading ...
E II f Övriga utgående skrivelser 
Loading ...
E II g Övriga inkomna eller upprättade handlingar 
Loading ...
E III Domar och utslag från hovrätten och K. Maj:t 
Loading ...
E III a Hovrättsdomar, avdelning I 
Loading ...
E III b Hovrättsdomar, avdelning II 
Loading ...
E III c Hovrättsdomar, avdelning III 
Loading ...
E III d Hovrättsdomar, avdelning IV 
Loading ...
E III e Hovrättsdomar, avdelning V 
Loading ...
E III f Hovrättsdomar, trafikmål 
Loading ...
E IV Allmäna brev till magistraten och rådhusrätten 
Loading ...
E V Tjänsteansökningar 
Loading ...
E VI KB:s i Malmöhus län allmänna kungörelser 
Loading ...
E VII Brevkopior till fastighetsregisterföraren 
Loading ...
E VIII Skrivelser från andra myndigheter 
Loading ...
F INNELIGGANDE HANDLINGAR 
F I Inneliggande handlingar till rådhusrättens protokoll Huvudserie 
Loading ...
F I a Inneliggande handlingar Tilläggsserie 
Loading ...
F I b Inneliggande handlingar till domboken, Tvistemål 
Loading ...
F I ba Inneliggande handlingar till domboken, avdelning I. Tvistemål 
Loading ...
F I bb Inneliggande handlingar till domboken, avdelning II. Tvistemål 
Loading ...
F I bba Aktbilagor till till domboken, avdelning II. Tvistemål 
Loading ...
F I bc Akter i tvistemål avdelning III 
Loading ...
F I bd Akter i tvistemål avdelning IV 
Loading ...
F I bda Aktbilagor i tvistemål, avdelning IV 
Loading ...
F I be Akter i tvistemål efter 1964 
Loading ...
F I bf Akter i tvistemål angående expropriation 
Loading ...
F I c Inneliggande handlingar till domboken Brottmål 
Loading ...
F I ca Inneliggande handlingar till domboken, Brottmål, avdelning I 
Loading ...
F I caa Hemliga inneliggande handlingar till domboken. Brottmål, avdelning I 
Loading ...
F I cab Aktbilagor till domboken i brottmål, avdelning I 
Loading ...
F I cb Inneliggande handlingar till domboken. Brottmål, avdelning II 
Loading ...
F I cc Inneliggande handlingar till domböckerna. Ansökning I och II 
Loading ...
F I cd Inneliggande handlingar till bötesförvandlingprotokollen 
Loading ...
F I cg Inneliggande handlingar till lagsökningsdomarens protokoll 
F I d Inneliggande handlingar till småprotokollen 
Loading ...
F I e Boskillnadsakter 
Loading ...
F I f Akter i brottmål, avdelning I 
Loading ...
F I fa Aktbilagor i brottmål, avdelning I 
Loading ...
F I g Akter i brottmål, avdelning II 
Loading ...
F I ga Aktbilagor i brottmål, avdelning II 
Loading ...
F I h Akter i brottmål efter 1964 
Loading ...
F I ha Aktbilagor i brottmål efter 1964 
Loading ...
F I i Akter i brottmål, avdelning V 
Loading ...
F I j Akter i militära brottmål, avdelning I och II 
Loading ...
F I k Akter i militära tvistemål och ärenden 
Loading ...
F I ka Aktbilagor i militära tvistemål och ärenden 
Loading ...
F I m Akter i ärenden, avdelning V 
Loading ...
F I ma Aktbilagor i ärenden, avdelning V 
Loading ...
F I n Akter i lagsökningsmål 
Loading ...
F I o Akter i mål om betalningsföreläggande 
F I p Akter i ärenden angående utmätningsed 
Loading ...
F II BOUPPTECKNINGAR M.M 
F II a Bouppteckningar och arvskiften 
Loading ...
F II aa Bouppteckningar, tilläggsserie 
Loading ...
F II b Sterbhushandlingar 
Loading ...
F II c Dödlistor 
Loading ...
F II d Testamenten 
Loading ...
F II e Inneliggande handlingar till bouppteckningsprotokollen 
Loading ...
F III MAGISTRATENS INNELIGGANDE HANDLINGAR 
Loading ...
F III a Inneliggande handlingar till magistratens allmänna protokoll 
Loading ...
F III b Inneliggande handlingar till magistratens vigselprotokoll 
Loading ...
F III d Arvsdeklarationer 
Loading ...
F IV KONKURSAKTER 
F IV a Konkursakter 
Loading ...
F IV aa Aktbilagor i konkursärenden 
Loading ...
F IV b Konkursakter, tilläggsserie 
Loading ...
F IV c Handlingar till konkursansökningsdiariet 
Loading ...
F IV d Handlingar till konkursdiariet 
Loading ...
F IV e Handlingar angående utmätningsed 
Loading ...
F V FÖRMYNDERSKAPSHANDLINGAR 
F V a Förmyndarredogörelser 
Loading ...
F V b Övriga förmynderskapshandlingar 
Loading ...
F V c Akter i förmynderskapsärenden 
Loading ...
F V d Inneliggande handlingar till förmynderskapsprotokollen 
Loading ...
F VI UTMÄTNINGSHANDLINGAR 
Loading ...
F VI b Handlingar till fartygsregistren. Sundhetspass. 
Loading ...
F VII INNELIGGANDE HANDLINGAR TILL AUKTIONSPROTOKOLLEN 
Loading ...
F VIII a HANDLINGAR ANGÅENDE VILLKORLIGT DÖMDA OCH VILLKORLIG ÖVERVAKNING 
Loading ...
F X HANDLINGAR ANGÅENDE PERSONALEN 
Loading ...
F XI HANDLINGAR ANGÅENDE ARKIVVÅRDEN 
Loading ...
F XII HOVRÄTTENS FÖRORDNANDEN 
Loading ...
F XIV KONCEPT TILL FATTIGDOMSBEVIS 
Loading ...
G HANDLINGAR ANG. STADENS JORDAR OCH TOMTER, HANDEL, BÅTFART, FÖRSVAR OCH BRANDVÄSEN M.M. 
G I HANDLINGAR ANGÅENDE STADENS JORDAR, TOMTER, FASTIGHETER M.M. 
Loading ...
G II HANDLINGAR ANGÅENDE HANDEL OCH BÅTFART M.M. 
G II a Anmälningar till handelsregistret 
Loading ...
G II b Handlingar angående den svenska paketbåtfarten 
Loading ...
G II c Handlingar angående skepp, handel, dragarlaget m.m. 
Loading ...
G III HANDLINGAR ANGÅENDE FÖRSVARET 
Loading ...
G III d ANSÖKNINGAR OM BORGERLIG VIGSEL 
Loading ...
G III e MAGISTRATENS ÖVRIGA HANDLINGAR 
Loading ...
G IV HANDLINGAR ANG. BRANDVÄSENDET 
Loading ...
G V HANDLINGAR TILL/FRÅN SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 
Loading ...
G X HANDLINGAR AV SKILDA SLAG 
Loading ...
H RÄKENSKAPER 
H I Kronoräkenskaper Allmän serie 
Loading ...
H II MANTALSHANDLINGAR 
H II a Mantalslängder 
Loading ...
H II b Mantalsuppgifter 
Loading ...
H II c Bilagor till mantalslängden 
Loading ...
H II d Kassaböcker för mantalskontoret 
Loading ...
H III TAXERINGSHANDLINGAR 
H III a Taxeringslängder 
Loading ...
H III b Bevillningstaxeringslängder 
Loading ...
H III c Bevillningslängder för fast egendom, fastighetstaxeringslängder 
Loading ...
H III ca Förmögenhetslängder 
Loading ...
H III d Inkomsttaxeringslängder 
Loading ...
H III e Taxeringslängder för särskilda ändamål 
Loading ...
H III f Taxeringsuppgifter 
Loading ...
H III g Handlingar till taxeringslängderna 
Loading ...
H IV KRONOUPPBÖRDSHANDLINGAR 
H IV a Kronouppbördsböcker med handlingar 
Loading ...
H IV b Restlängder å kronoskatt och bötesmedel samt värnskatt 
Loading ...
H IV c Koncepthandlingar hörande till kronoräkenskaper 
Loading ...
H IV d Balanslängder för oredovisade kronouppbördsmedel och kommunalutskylder 
Loading ...
H IV e Kronouppbördskontorets räkenskaper över lösen- och stämpelmedel 
Loading ...
H V STADSRÄKENSKAPER, ALLMÄN SERIE 
Loading ...
H V a Helsingborgs stads skattehuvudböcker 
Loading ...
H VI MAGISTRATENS RÄKENSKAPSHANDLINGAR 
H VI a Magistratens räkenskaper 
Loading ...
H VI b Magistratens specialräkenskaper över lösen- och stämpelmedel 
Loading ...
H VI c Rådhusrättens räkenskaper över lösen- och stämpelmedel. Före 1948 
Loading ...
H VI d Rådhusrättens räkenskaper 
Loading ...
H VI e Konkursdomarens och överexekutorns räkenskaper 
Loading ...
H VI f Lagsökningsdomarens räkenskaper 
Loading ...
H VI g Räkenskaper över lösen- och stämpelmedel avdelning I och II 
H VI h Räkenskaper över lösen- och stämpelmedel avdelning III. Kassaböcker 
H VI i Specialräkenskaper över lösen- och stämpelavgifter, avdelning III 
H VI j Räkenskaper över lösen- och stämpelmedel avdelning IV. Kassaböcker 
H VI k Specialräkenskaper över lösen- och stämpelavgifter, avdelning IV, fri rättegång 
H VI l Specialräkenskaper över lösen- och stämpelavgifter, avdelning IV, ej fri rättegång 
H VI m Anteckningsböcker över lösen och stämpelmedel 
Loading ...
H VII RÄKENSKAPER ÖVER BÖTER M.M 
H VII a Bötesliggare 
Loading ...
H VII b Bötesliggare över värnpliktsböter 
Loading ...
H VII c Övriga räkenskaper över böter 
Loading ...
H VIII Räkenskaper för ordinarie och inkvarteringstolag, våg-, bro-, hamn-, mätar-, och stämpelavgifter, saköresräk., tomtöres-, och sjättedelsaccisräk. 
Loading ...
H IX Inkvarteringsräkenskaper 
Loading ...
H X Båtsmansräkenskaper 
Loading ...
H XI a Restlängder å kommunalutskylder 
Loading ...
H XI b Övriga räkenskaper rörande kommunalutskylder 
Loading ...
H XI c Sammandrag över influtna kommunala utskylder 
H XI d Influtna förut avskrivna utskylder 
Loading ...
H XII Kassajournaler 
Loading ...
H XIII Pensionsavgiftsförteckningar 
Loading ...
H XX Räkenskaper av skilda slag 
Loading ...
H XX aa Krigskonjunkturskattelängder 
Loading ...
H XX d Diverse räkenskaper 
Loading ...
H XX m Bokföring för kostnader för fri rättegång 
Loading ...
H XX n Bokföring över förskotts- och bokföringsmedel 
Loading ...
Ö ÖVRIGA HANDLINGAR 
Loading ...
Visar träff 8 av 19

8.
Konkursakter
Serie, Helsingborgs stadsarkiv: Rådhusrättens och Magistratens arkiv


Serien i arkivkartonger, när ej annat angives.

ReferenskodTidAnmärkning 
11704Rådman Fahrenhusens urarva konkurs. Häri handl. mellan Niels Muller och Fahrenhusen 1686-1701.
 Info/
 
- [H0001]1758 – 1759Ingår i E II:6. Konkursakt. 
- [H0002]1759Ingår i F II a:8.
Efter avlidne löjtn. Lars Sivers.
 
- [H0003]1781Ingår i F IV a:1.
Bilaga (kassabok) till konkursakt 1781.
 
- [H0004]1799 – 1800Ingår i F II b:2.
Bil. till konkurs 1799 samt brev ang. en konkursbevakning 1800.
 
- [H0005]1805Ingår i F IV a:1.
Handl. till snickaren
A. Ljunggrens konkurs.
 
- [H0006]1807, odatIngår i F IV a:1.
Utredning i C. N. Arkmans konkurs. Odat. handl. ang. handelsman J. Jeanssons konkurs.
 
- [H0007]1814Ingår i F IV a:1.
Handl. tillhörande
Th. N. Jacobssons konkurs.
 
21828Inb. Handl. O.C. Gjertssons urarva konkurs.
 Info/
 
31832Handelsbolaget A. Olander och Son.
 Info/
 
41832 – 18341832 skepparen A. P. Wiberg, 1834 handl. N. Hedströms urarva konkurs. Ang. Hedström se även F. IV a:5, 6.
 Info/
 
51834Handl. N. Hedströms urarva konkurs /forts./.
 Info/
 
61834 – 1837Inb. 1835 passkrivaren
O. G. Palins urarva konkurs,
1834 skepparen A. P. Wibergs urarva konkurs,
handl. N. Hedströms urarva konkurs,
1836 handl. P. A. Rosenlund,
f. stadsnotarien H. B. Hammars urarva konkurs,
1837 handl. D. Lundgren.
 Info/
 
71837 – 1838Inb. 1837 f. gästgivaren
A. M. von Bergens urarva konkurs, bagaren I. I. Böttcher,
målaren P. Lindquist,
handl. H. P. Carlsson,
kustvakten P. A. Hedenblads urarva konkurs,
1838 f. skollär. J. Scharling.
f. handelsbokhhåll.
C. B. Scarling. Ang. C. B. Scharling se även
F IV a:8.
 Info/
 
81838 – 18501838 f. handelsbokhåll.
C. B. Scharling,
1843 broinspektorn
Th. N. Jacobssons urarva konkurs,
1850 handl. i Båstad
C. J. Petersson.
Ang. C. J. Petersson se även
F IV a:12.
 Info/
 
91839Inb. Handl. i Båstad J.A. Engellau,
handl. L. Hellbergs urarva konkurs,
rådmannen och häradshövd.
N. J. Bergs och h.h.
C. C. Möllerstens urarva konkurs, handl. A. T. Quibelius,
handl. O. Hafström,
handl. C. B. Beén.
 Info/
 
101840 – 1841Inb. 1840 f. ryttm. K. Lundblad,
handelsbokhåll. S. Svensson,
urmakaren A. Liljeströms urarva konkurs,
1841 skräddaren P. Larsson,
handl. O. Hafströms urarva konkurs,
handl. J. P. Romberg.
Ang. A. Liljeström se även
F IV a:11.
 Info/
 
111840 – 1847Inb. 1840 urmakaren A. Liljeströms urarva konkurs,
1841 handl. C. B. Beens urarva konkurs,
1842 bryggaränkan J. Holmgren
(handl. rör. denna konkurs även fel inbundna längre fram i vol.),
1844 handl. H. P Carlsson,
1845 apotekaränkan G. H. Berckenmeijers urarva konkurs,
1847 arbetskarlen A. Dahlöfs urarva konkurs,
handl. C. J. Ågren.
 Info/
 
121848 – 1850Inb. 1848 trumpet. H Hornemans urarva konkurs,
handl. A. H. Rhödins,
stadsläk. A. A. Ohlssons urarva konkurs,
brygggaren J. Hellbergs urarva konkurs,
hökaren C. Peterssons urarva konkurs,
1849 bagaren J. Boreens urarva konkurs,
handl. i Båstad N. P. Blixt,
timmermäst. N. Svensson,
1850 handl. H. J. Beauvén,
handl. i Båstad J. C. Petersson.
Ang. H. J. Beauvén se även
F IV a:13.
 Info/
 
141850 – 1853Inb. 1852 bagaren A. W. Wetterström,
konkursansökan för bryggaren
A. M. Strömberg,
1853 återkallad konkursansökan för C. A. P.../?/,
1852 sadelmakaren G. F. Boklund,
löjtn. I. Been,
f. borgaren J. Nilssons urarva konkurs,
konkursansökan för smedmästaren C. P Billberg,
handl. G. Rosenstråhles urarva konkurs,
handl. K. M. Elfman,
1853 kakelungsmakaren J. E. Böckers konkursansökan
1850 drängen H. Jönssons urarva konkurs,
1851 dr. B. J. Stengrunds urarva konkurs,
bokbindaren H. B. M. Scharling och h.h. P. Grubb,
1850 handl. I. Suell.
Rör. H. B. M. Scharling och
P. Grubb se även F. IV a:15.
 Info/
 
131850 – 18601850 handl. H. J. Beauvén,
1859 handl. A. Pettersson,
1860 handelsbolaget Forthmeüer
et Co.
Rör. Forthmeüer se även
F IV a:17.
 Info/
 
151854 – 1857Inb. 1851 bokbindaren H. B. M. Scharling och h.h. P. Grubb (akten från hovrätten i Kristianstad 1854),
1854 tullförvaltaren P. Hallings urarva konkurs,
1853 fånggevaldigern P. Ekberg,
1854 änkefru C. J. Hultmans urarva konkurs
änkefru D. Aspelins urarva konkurs,
stadsnotarien och häradshövd.
K. L. Gullanders urarva konkurs,
1855 sjökapten Joh. Nilsson Jordbergs urarva konkurs,
handl. i Båstad G. F. Engellaus urarva konkurs,
bagaren N. Murman,
1856 skomakaren A. Brinck,
timmermansgesällen P. Larsson,
1857 skomakaren J. Åhlund.
 Info/
 
161857 – 1859Inb. 1857 handl. i Båstad
Aug. Johansson,
1858 bokhandl. F. A. Ewerlöf,
1857 änkan M. Sandbergs urarva konkurs,
handl. P. Petersson,
1858 f. inspektorn N. J. Nilsson på Fredriksdahl,
handl. C. J. Ifersson,
byggmästaren R. Voss,
1859 bagaren J. C. Kastman.
 Info/
 
171860Inb. handl. P. Persson,
skomakaren Chr. Ahlberg,
bageriarrendatorn O. B. Jönsson,
f. kronofogden J. A. Ewerlöf,
telegrafkommissarien N. F. G. Östbom,
handl. O. Forthmeuer et. Co.
 Info/
 
181861 – 1864Inb. 1861 Målaren
G. Th. Ljungberg,
f. bageriarrendatorn
J. Johansson,
årstämning å avlidne handl.
I. Suells borgenärer,
boskillnads- och urarva tvist efter avlidne handl. i Båstad
J. C. Pettersson,
urmakaren R. F. Snöberg,
1862 fabrikören A. Sandström,
1861 årsstämningsmål efter avlidne assessorn S. Åberg,
1862 instrumentmakaren J. Berlet,
garverigesällen W. Hagman,
timmermäst. J. Andersson,
skomakargesällen G. Cederholm,
handl. A. Pettersson urarva konkurs,
drängen H. Nilsson,
kammakaren L. Andersson,
1863 skomakaren N. P. Öfverbäck,
konditorn J. R. Jansson,
1862 årsstämningsmålet efter avlidne kontrollören
M. Sahlström,
1863 skräddaren J. P. Strömberg,
arbetskarlen P. Bengtsson,
skomakaren J. A. Rosenberg,
tullvaktmäst. E. A. Schreil,
1864 postiljonen O. J. Stolpe,
handelsfirman F. A. Ewerlöf,
1863 mjölnaren H. N. Nordström,
kakelugnsmakaren J. E. Böcker (Böttcher),
1864 serganten G. Wittboldt,
handl. N. Andersson,
änkan Joh. Jönsson.
Rör. postiljonen O. J. Stolpe, handelsfirman F. A. Ewerlöf och serganten G. Wittboldt se även
F IV a:20.
 Info/
 
191864 – 1865Inb. 1864 f. bankkamrern
A. Karlsson,
1865 husägaren A. Torstensson,
målaren J. P. Lundgren,
f. hotellvärden A. Rosenlöf,
årsstämningsmål efter avlidna grevinnan M. S. Bark,
handelsfirman Palmqvist och Hylander,
jordbruk. Joh. Mazir och h. h.
B. Åkesdotter,
murarmäst. A. Lundberg,
målaren J. P. Lutheman,
f. exekutionsförvalt.
P. A. C. Carlstedt.
Ang. A. Torstensson,
A. Rosenlöf,
handelsfirman Palmqvist och Hylander,
A. Lundberg samt J. P. Lutheman se även F IV a:20.
 Info/
 
201864 – 18651864 sergeanten G. Wittboldt,
postiljonen O. J. Stolpe,
handelsfirman F. A. Ewerlöf,
1865 husägaren A. Torstensson,
f. hotellvärden A. Rosenlöf,
handelsfirman Palmqvist och Hylander,
muraren A. Lundberg,
målaren J. P. Lutheman,
muraren E. Nilsson,
smeden C. N. Andersson,
smeden C. J. Andersson, stadsvaktkarlen N. Andersson.
Ang. muraren E. Nilsson se även F. IV a:22.
 Info/
 
211865 – 18661865 Snickaregesällen
P. J. Björklund,
snickarmästaren P. J. Lundgren,
1866 tullvaktmästaren
L. W. Ekborg,
arbetskarlen N. Hansson och h.h.
Joh. Sonesson (dubblett),
arbetskarlen O. Svensson (dubblett).
handelsbolaget S. P. Persson och Co. (dubblett).
Ang. L. W. Ekborg samt N. Hansson
och h. h. Joh. Sonesson se även F. IV a:23.
Ang. O. Svensson samt S. P. Persson och Co se även F IV a:22.
 Info/
 
221865 – 1866Inb. 1866 snickarmästaren
C. P. Wennerberg,
buntmakaren J. K. Lundblad,
hökerihandl. Joh. Nilsson,
skomakarmäst. P. Otterström,
handskmakaren M. Holmgren,
sadelmakaren A. W. Eek,
1865 murargesällen och husägaren
E. Nilsson,
1866 gördelmakaren C. Hallberg,
murarmäst. L. Åkerlund,
handelsbolaget S. P. Persson och Co, arbetskarlen O. Svensson,
smedmäst. J. P. Thelin,
buntmakaren B. Ekström,
stadsvaktkarlen H. Olsson.
Ang. buntmak. J. K. Lundblad,
hökerihandl. Joh. Nilsson,
gördelmak. C. Hallberg,
murarmäst. L. Åkerlund och buntmakaren B. Ekström se även
F IV a:24.
 Info/
 
231866Inb. Arbetskarlen N. Hansson och
h.h. Joh. Sonesson,
mjölnaren H. P. Johansson,
skräddargesällen N. P. Nilsson,
fabrikören A. Sandström,
skräddarmäst. A. M. Lundius,
handelsbolaget S. Strömgren och Co, tullvaktmäst. L. W. Ekborg,
f. polisbetjänten N. Pålsson,
skräddarmäst. J. P. Kamphenborg,
handl. Joh. Henckel.
Ang. skräddargesällen N. P. Nilsson, skräddarmäst. J. P. Kamphenborg och handl. Joh. Henckel se även F IV a:24.
 Info/
 
241866Skräddargesällen N. P. Nilsson,
kustvakten N. J. Nilsson,
snickaren N. P. Schmith,
sadelmakaren N. Berglund,
borgmäst. V. Landegren,
buntmak. J. K. Lundblad,
hökerihandl. Joh. Nilsson,
gördelmak. C. Hallberg,
murarmäst. L. Åkerlund,
buntmakaren B. Ekström,
skräddaren J. P. Kamphenborg,
handl. Joh. Henckel.
 Info/
 
251867Bokhandl. C. A. Kullberg,
handl. Joh. Winqvist,
kontorsskriv. P. E. Andersson.
 Info/
 
261867Handl. Joh. Olsson,
urmakaren C. Gullberg,
f. polisbetjänten f. Friberg,
arbetskarlen L. P. Jönsson,
f. stadsvaktkarlen P. Jönsson (med dubblett),
handl. C. W. Åberg (med dublett),
arbetskarlen N. Persson,
kommissionslantmätaren
C. J. Fernblad,
redaktören O. Klewerström.
 Info/
 
271867 – 18681867 skräddaren S. A. Ljungberg,
muraren P. H. Jacobsson,
telegrafkommissarien C. Wetter,
husägaren J. Persson,
kustvakten C. G. Lindgrens urarva konkurs,
1868 husägaren J. Andersson,
handskmakaren C. L. Kockum,
snickaren N. Christoffersson,
skomakaren S. Kollén,
snickaren A. Westerdahl,
bagaren G. Th. Sjöberg,
postiljonen J. Persson,
ritläraren G. A. Hälström,
bokbindaren H. B. M. Scharling och h.h., korpralen A. Rundquist,
bagaren J. John och h.h., värdshusvärden A. Nilsson.
 Info/
 
281869Husägaren Zack. Larsson,
bagaren J. Wingårdh,
sjötullvaktmäst. P. Svenssons urarva konkurs,
smeden N. P. Hansson,
husägaren A. Johansson,
snickaren N. Wennerberg,
handl. Chr. Höckerts urarva konkurs.
 Info/
 
291869F. husägaren A. Jönsson,
smeden P. J. Petersson,
handl. J. Ek,
arbetskarlen N. Ohlssons urarva konkurs (med dubblett),
skomakaren G. Ridell,
årstämning å Filialbanken i Helsingborg,
barberaren J. Lager,
arbetskarlen Joh. Jönsson och
h. h., skräddaren P. Muntell och h. h.
 Info/
 
301870Handelsbokhåll. M. E. Streyfferts urarva konkurs,
rådhusvaktmäst. C. G. Samuelssons
urarva konkurs,
repslagaren L. P. Fristedts urarva konkurs,
timmerarbetaren P. Magnusson Wahlqvist och h. h.
snickaren P. J. Lundgren och h. h., handl. S. Strömgrens urarva konkurs,
handl. J. Bergman,
extra fånggevaldigern P. Ekbergs och hans avlidna hustrus konkurs,
målaren N. P. Persson.
 Info/
 
311871Målaren E. O. Lundquist,
snickaren S. A. Anderberg,
skvadrontrumpetaren
C. J. Nilsson, (med dubblett),
muraren J. Jönssons och hans avlidna hustrus konkurs,
handl. W. Sjögren,
segelsömmaren A. F. Rydlander,
handl. V. Schult,
f. ladufogden P. Jönsson,
änkan A. Berg.
 Info/
 
- [K0001]1872Saknades 1963. 
321873Sjötullvaktmäst. L. W. Ekborg,
brännvinskontrollören G. Gäddas urarva konkurs,
handl. Joh. Danielsson,
handl. C. A. Kullberg,
skeppsklareraren A. Hörstedts urarva konkurs,
läroverksadj. J. L. Ursells urarva konkurs.
Årsstämningsmålet efter avlidne timmerhandl. Joh. P. Ek.
 Info/
 
331874Handl. O. Netzler,
skräddaren M. Nilsson,
mamsell E. Johansson,
skräddaren J. Löfvall,
vaktmäst. M. Åkesson Sällströms urarva konkurs.
 Info/
 
341874Restauratören H. P. A. Hansen,
handl. S. Gutter,
värdshusvärden G. O. Sjöström,
telegrafdirektören och kamreraren
i drätselkammaren A. Westmans och M. Rambergs konkurs.
 Info/
 
351874Avlidne handl. K. Holmquist och hans firma Holmquist och Andersson.
 Info/
 
361875Handskmak. J. A. Ekwall,
smeden P. Nordström,
f. handl. O. Andersson.
 Info/
 
371875Hökerihandl. C. F. Berg,
muraren P. Nilsson,
lokomotivföraren J. Frosts
urarva konkurs,
avlidne slaktaren J. P. Nielsson
och hans änka,
skräddaren A. N. Lindeberg och hans avlidna hustru M. Lindeberg f. Ljung.
 Info/
 
381876Handl. Th. Westrup,
Helsingborgs glasbruks AB,
förgaren B. W. E. Wahlquist,
handskmakaren H. P. Bergman (dubblett).
handl. A. Holmquist,
bokbind. A. Karlssons urarva konkurs.
 Info/
 
391876Handelsfirman Andersson och Olsson (med dubblett).
 Info/
 
401877Handelsfirman Lindquist och Pettersson,
Nr. 3 skräddarfirman
Joh. Lindberg och Co,
Nr. 5 handl. C. A. Davidsson,
Nr. 6 mamsell Tingberg.
 Info/
 
411877Nr. 7 handl. Johan Winquist,
Nr. 8 bagaren C. F. Landbecker,
Nr. 9 timmermannen A. J. Nilsson,
Nr. 11 skomakaren
G. G. Cederholm,
Nr. 12 sadelmakaren
A. A. Svensson.
 Info/
 
421877Nr. 13 lektorn M. B. Holmgren,
Nr. 14 handl. G. Brovall,
Nr. 15 trädgårdsmästaren J. Dahl
(med dubblett),
Nr. 16 arbetskarlen
N. P. Persson,
Nr. 17 urmakaren A. P. Svensson (med dublett),
Nr. 18 målaren O. J. Gyllenberg.
 Info/
 
431877Nr. 19 handskmakaren
P. B. Winberg,
Nr. 20 handl C. L. Schér,
Nr 21 handl. Joh. Bondesson,
Nr 22 tunnbindaren
S. P. Bernström (med dubblett),
Nr. 23 handelsbolaget Ahlman och Andersson,
Nr. 24 fanjunk. C. M. Björkroths urarva konkurs,
Nr. 25 handskmakaren
A. J. Heddelin och hans firma Helsingborgs Handskfabrik,
Nr. 26 målaren O. H. Rudolfsson,
Nr. 27 hökeriidskaren Joh. Berg.
 Info/
 
441878Nr. 1 buntmakaren L. Johansson och h. h.,
Nr 2 handl. G. Åberg,
Nr. 3 handl. J. V. Öhrvall och
h. h.,
Nr 4 skomakaren A. L. Hyllén.
 Info/
 
451878Nr. 5 handskmakargesällen
A. Nilsson och h. h.,
Nr 6 byggmäst. C. J. Lundbergs och hans avlidna hustru
O. Brandts konkurs,
Nr 7 skräddaren N. Lundin och
h. h., Nr 8 änkan P. Österdahl,
Nr. 9 f. gästgivaren O. Lundbergs och hans avlidna hustru
S. A. Anderssons konkurs,
Nr 10 timmermannen H. Persson (med dubblett),
Nr. 11 handl. M. Ohlsson,
Nr. 12 se F IV a:46,
Nr 13 f. lantbruk.
O. C. F. Nilsson,
Nr. 14 husäg. O. Nilsson och
h. h.
 Info/
 
461878Nr. 12 firman Almgren och Kjellström.
 Info/
 
471878Nr. 15 timmermannen
C. J. Andersson och h. h.
Nr. 16 Ch. Burghen och h. h.,
Nr. 17 handl. N. Hansson och
h. h.,
Nr. 18 handl. L. Ramberg och
h. h.
Nr. 19 sjökapten Th. Lundström och h. h.,
Nr 20 möbelhandl. A. Andersson och h. h.,
Nr. 21 handelsresanden
J. Rossander och h. h.,
Nr. 22 snickaren N. Persson och h. h.,
Nr. 23 bagaren E. V. Dahlin,
Nr. 24 kvarnäg. J. Wessman och
h. h.
 Info/
 
481878Nr. 25 stenhuggaren J. Persson,
Nr. 26 snickaren P. Svensson,
Nr. 27 skeppsklareraren
A. C. Strömberg och h.h.,
Nr. 28 f. husaren N. Alfred och h. h.,
Nr. 29 handl. J. M. Angelins urarva konkurs,
Nr. 30 muraren O. Lundgren,
Nr. 31 restauratören L. Holmström
och h.h.,
Nr. 32 slaktaren N. Olsson Friberg,
Nr, 33 kalkbrännaren
C. Malmquist,
Nr. 34 R. Gunnarsson och h. h.,
Nr. 35 sadelmakaren
A. A. Svensson och h. h.,
Nr. 36 snickaren O. A. Hellman (med dublett),
Nr. 37 arbetskarlen O. Malmquist,
Nr. 38 målaren N. P. Persson.
 Info/
 
491879Nr. 1 konduktören B. R. Sandberg,
Nr. 2 handelsresanden
N. Ahlander och h. h.,
Nr. 3 fabrikören A. Borg och
h. h.,
Nr. 4 husäg. och bagaren
S. A. Hemberg,
Nr. 5 arbetskarlen J. P. Pålsson,
Nr. 6 skomakaren A. T. Sommelius,
Nr. 7 handl. G. Brovall,
Nr. 8 skräddaren J. Larsson,
Nr. 9 bokbindaren W. E. Wessman.
 Info/
 
501879Nr. 10 handl. G. Åberg,
Nr. 11 handl. C. A. Ifversson
och h. h.
 Info/
 
511879Nr. 12 restauratören
C. I. Ifversson,
Nr. 13 bierförsäljaren
E. Bengtssons urarva konkurs,
Nr. 14 handl. Th. Westrup,
Nr. 15 hökerihandl.
A. Pettersson,
Nr. 16 fabriksidkaren
H. Hagelstein,
Nr. 17 mjölnaren N. Falck,
Nr. 18 bagaren M. A. Andersson och h. h. U. Walter,
Nr. 19 handl. I. Petersson,
Nr. 20 handl. O. Johansson,
Nr. 21 f. kamreraren
C. A. Callmer och h. h.
 Info/
 
521879Nr. 22 f. poliskonstapeln
N. Nilsson och h. h.,
Nr. 23 garvaren A. Ljungberg,
Nr. 24 f. hökaren N. Perssons konkurs,
Nr. 25 muraren A. Nordgren,
Nr. 26 skeppstimmermannen
J. Carlsson,
Nr. 27 skräddaren
J. P. Kamphenborg,
Nr. 28 handl. C. J. Wennerholm
och h. h.
 Info/
 
531879Nr. 29 handl. N. Andersson och hans firma N. Andersson och Co,
Nr. 30 husägaren J. P. Sandberg och h. h.,
Nr. 31 bokhandl. G. M. Lembke,
Nr. 32 postkommissarie N. A. C.
Björnmarcks urarva konkurs.
 Info/
 
541880Nr. 1 målaren C. B. Hjort och
h. h.,
Nr. 2 mjölnaren N. Nilsson,
Nr. 3 skomakaren A. P. Jönsson,
Nr. 4 sömmerskan A. Nilsson,
Nr. 5 bleckslagaren
P. T. Mandahl,
Nr. 6 konkursen efter arbets- karlen A. Olssons avlidna hustru
B. Persdotter,
Nr. 7 saknas,
Nr. 8 handl. Ch. Johnssons urarva konkurs,
Nr. 9 järnvägsbokhållaren
N. Nilsson och h. h.,
Nr. 10 husäg. Joh. Persson,
Nr. 11 maskinisten G. W. Ålenius
och h. h. A. Telander,
Nr. 12 snickaren A. Johnsson,
och h. h.,
Nr. 13 handl. Joh. I. Meyer och h. h.,
Nr. 14 saknas,
Nr. 15 Helsingborgs stenkols- gruveaktiebolag (med dublett),
Nr. 16 mjölhandl. P. Olsson,
Nr. 17 saknas,
Nr. 18 hökerihandl. O. Nilsson.
 Info/
 
551881Nr. 1 slaktaren P. Bengtsson,
Nr. 2 handelsidkerskan M. Kruse,
Nr. 3 snickaren P. H. R. Jönsson,
Nr. 4 kommissionären
H. Petersson,
Nr. 5 handl. Alex. Westrup och
h. h.,
Nr. 6 stenhuggaren J. P. Pålsson,Nr. 7 bagaren P. Åhrberg och
h. h.,
Nr. 8 f. handl. C. Ph. Anderssons urarva konkurs,
Nr. 9 kyparen O. P. Rosengren.
 Info/
 
561881Nr. 10 änkefru J. M. Krooks urarva konkurs,
Nr. 11 slaktaren A. Nilsson,
Nr. 12 sergeanten
O. G. Lagerstedt (med dublett),
Nr. 13 drängen L. Persson,
Nr. 14 maskinisten
C. A. Bergström,
Nr. 15 hökerihandl. L. Jönsson och h. h. C. Nilsson (med dubblett),
Nr. 16 fanjunkaren G. Landby och h. h.),
Nr. 17 handl. Th. Svensson och hans firma L. Th. Svensson.
 Info/
 
571882Nr. 1 hökeriidskerskan E. Olsson,
Nr. 2 bokhåll. J. A. Lindberg och h. h.,
Nr. 3 sodavattenfabrikören
S. J:son Winslow,
Nr 4 f. handl. C. Olsson,
Nr. 5 vaktmäst. N. Rundqvist och h. h.,
Nr. 6 handl. A. J. Otterström och h. h.,
Nr. 7 änkan A. M. Munthes urarva konkurs,
Nr. 8 änkan J. Nilsson.
 Info/
 
581882Nr. 9 bagaren L. F. Larsson,
Nr. 10 bierhandl. P. Olsson,
Nr. 11 arbetskarlen O. Andersson
och h. h. I. Pettersson,
Nr. 12 sadelmakaren
A. A. Svensson och h. h.,
Nr. 13 sjömannen L. P. Fogelberg och h. h. N. Fogelberg,
Nr. 14 hattmakaren L. Lundgren och h. h.,
Nr. 15 änkan Lundhgren.
 Info/
 
591882Nr. 16 handl. C. Nilsson och
h. h. C. Borgqvist,
Nr. 17 kyparen A. P. Nilsson,
Nr. 18 timmermannen C. Månsson,
Nr. 19 handl. A. Persson,
Nr. 20 fabrikören A. Borg och hans firma J. Schollin-Borg.
 Info/
 
601883Nr. 1 skomakaren N. P. Rosvall,
Nr. 2 snickaren C. A. Franck,
Nr. 3 sjömannen N. Olsson Bruhn,
Nr. 4 skollär. S. P. Wallin,
Nr. 5 änkan Chr. Ekborgs urarva konkurs,
Nr. 6 boktryckaren E. Schmidt.
 Info/
 
611883Nr. 7 kyparen Aug. Svensson,
Nr. 8 snickaren L. Johanssons urarva konkurs,
Nr. 9 byggmäst. J. M. Jönsson och h. h.,
Nr. 10 f. värdshusidkaren
F. Lindberg,
Nr. 11 handl. Wilh. Lundgren och hans firma Bröderna Lundgren,
Nr. 12 f. handl. O. Anderssons urarva konkurs.
 Info/
 
621884Nr. 1 skräddaren J. P. Kamphenborg och h. h.,
Nr. 2 fotografen O. F. Hagman och h. h.,
Nr. 3 f. husäg. J. Asklund,
Nr. 4 serg. J. A. Bäärnhielm,
Nr. 5 handelsidkerskan
N. Torstensson,
Nr. 6 målaren P. Persson (Kjempe),
Nr. 7 f. bokhandl. Jul. Virgin.
 Info/
 
631884Nr. 8 timmerarb. N. Perssons urarva konkurs,
Nr. 9 skomakaren N. Eliasson Nilsson,
Nr. 10 glashandl. C. F. Nordholm (med dubblett),
Nr. 11 kommissionären
Aug. Malmros,
Nr. 12 bageriidkerskan
Joh. Westberg,
Nr. 13 stadsingenjören
Rob. Söderqvist,
Nr. 14 handl. Rud. Herold,
Nr. 15 saknas,
Nr. 16 lokomotivföraren
K. Olsson.
 Info/
 
641885Nr. 1 muraren N. P. Göransson och h. h., E. Rosengren,
Nr. 2 handelsidkerskan
S. Winqvist och hennes man f. handl. Joh. Winqvist,
Nr. 3 barberaren J. A. Joliden och h. h. (med dubblett),
Nr. 4 handelsagenten E. Holmen och h. h.,
Nr. 5 urmakaren P. J. Holm,
Nr. 6 handelsidkerskan N. Hammar,
Nr. 7 kyrkovaktmäst.
C. G. Schmidts urarva konkurs,
Nr. 8 fabrikören C. Rydberg,
Nr. 9 slaktaren J. Björk,
Nr. 10 åkaren C. Rosell,
Nr. 11 handelsagenten
P. Th. Hägglunds urarva konkurs,
Nr. 12 bagaren Leveau.
 Info/
 
651885Nr. 13 kamreraren N. P. Nordin,
Nr. 14 handl. A. Lundgren,
Nr. 15 handl. Aug. Nilssons urarva konkurs,
Nr. 16 handl. handl. Th. P. Petersson och hans firma
Th. Petersson Och Co.
 Info/
 
661886Nr 1 möbelhandl. H. O. Östberg,
Nr 2 buntmakaren G. M. Södergren och h. h.
 Info/
 
671886Nr. 3 brandmästaren N. Backman,
Nr. 4 snickaren N. Andersson,
Nr. 5 handl. T. Malmström,
Nr. 6 J. A. Smidt och h. h.,
Nr. 7 handl. N. S. Lindborg,
Nr. 8 milkontrollören Th. Voss,
Nr. 9 hattmakaren
L. A. Lundgrens urarva konkurs.
 Info/
 
681886Nr. 10 regementssadelmakare
A. Th. Rosendahls urarva konkurs,
Nr. 11 krämaren P. Svensson,
Nr. 12 skomakaren J. C. Follin,
Nr. 13 barberaren J. A. Joliden och h. h.,
Nr. 14 tapetseraren
J. F. Backman,
Nr. 15 se F IV a:69,
Nr. 16 skepparen M. Olsson,
Nr. 17 handl. I. L. Brinck,
Nr. 18 handl. E. T. Bengtsson,
Nr. 19 bryggaren O. Persson,
Nr. 20 åkaren P. Bengtsson,
Nr. 21 litteratören
J. Söderström.
 Info/
 
691886Nr. 15 handl. N. Jacobsson.
 Info/
 
701886Nr. 22 glashandl.
N. P. Anderssons urarva konkurs,
Nr. 23 handl. F. Nilsson,
Nr. 24 tapetseraren J. Persson,
Nr. 25 handl. G. Lückander,
Nr. 26 smeden J. Lundgren,
Nr. 27 boktryckaren
K. W. Appelgren,
Nr. 28 restauratrisen
A. Schweits.
 Info/
 
711886Nr. 29 skeppsredaren
A. Pettersson
 Info/
 
721886Nr. 30 skomakaren
O. F. Appeltofft,
Nr. 31 skomakaren C. A. Löfqvist,
Nr. 32 restauratören A. Jönsson,
Nr. 33 handelsidkerskan
I. Becker,
Nr. 34 f. riksdagsmannen
O. Jönsson och h. h.
Nr. 35 husägaren P. Svensson och h. h.
 Info/
 
731887Nr. 1 åkaren J. Jönsson och
h. h., Nr. 2 skomakaren J. Nilsson,
Nr. 3 husägaren P. Hansson och h. h. Nr. 4 handl. Hj. Lindqvist,
Nr. 5 byggmäst. B. Lundgren och h. h.
Nr. 6 sadelmakaren
P. T. Sandqvist och h. h.
Nr. 7 husägaren Joh. Hansson.
 Info/
 
741887Nr. 8 skräddaren S. Nilsson Hammarlunds urarva konkurs,
Nr. 9 handelsidkerskan
I. Dahlström,
Nr. 10 bagaren C. Carlsson och
h. h.,
Nr. 11 murmästaren
J. C. Lundberg och h. h., Nr. 12 änkan M. Schmidt och hennes firma H. Schmidt.
Nr. 13 handelsidskerskan
N. Hultgren,
Nr. 14 åkaren A. Persson,
Nr. 15 cigarrhandl.
O. F. Johansson,
Nr. 16 husägaren G. P. Landgren,
Nr. 17 skräddaren L. J. Lundgren,
Nr. 18 handl. N. Ask och h. h.
 Info/
 
751887Nr. 19 bryggaren C. E. Grönberg,
Nr. 20 snickaren M. Persson,
Nr. 21 fabrikören A. Schollin Borgs urarva konkurs,
Nr. 22 kyparen A. Åkesson Anhults urarva konkurs,
Nr. 23 sjökaptenen P. Johnssons urarva konkurs,
Nr. 24 lumphandl. Kj. Olssens urarva konkurs,
Nr. 25 lokomotivförare
Chr. Hemberg och h. h.,
Nr. 26 blomsterhandl. N. P. Rasmusson och h. h. M. Mickelsen,
Nr. 27 muraren C. Andersson,
Nr. 28 vagnsmakaren N. Sehrman och h. h.
 Info/
 
761887Nr. 29 handl. N. Christensson,
Nr. 30 f. kyperen A. P. Nilssons urarva konkurs,
Nr. 31 snickaren C. P. Bengtsson,
Nr. 32 svarvaren S. E. Lindgren
(med dubblett),
Nr. 33 sergeanten A. Larsson och h. h.,
Nr. 34 järnvägskonduktören
A. F. Stenkula och h. h.,
Nr. 35 bokbindaren Aug. Löfmark och h. h.,
Nr. 36 snickaren O. Johansson och h. h.
 Info/
 
771888Nr. 1 sadelmakaren
A. A. Svensson och h. h.,
Nr. 2 stenhuggaren G. Eliasson,
Nr. 3 bataljonveterinären
Joh. Schnittger och h. h.,
Nr. 4 cigarrhandl. Fr. Skough,
Nr. 5 verkmäst. F. A. Martinsson,
Nr. 6 kakelugnsmakaren
C. Sjöholm,
Nr. 7 målaren H. Henriksson,
Nr. 8 glashandl. S. A. Andersson,
Nr. 9 järnvägskonduktören
Th. Lilienberg,
Nr. 10 husägaren O. Dahlström,
Nr. 11 tapetseraren
J. J. Sundevall,
Nr. 12 skomakaren H. Larsson Möllers urarva konkurs,
Nr. 13 målaren S. J. Hedlund.
 Info/
 
781888Nr. 14 litteratören
C. G. Tengvall,
Nr. 15 litografen H. Hirschlaff,
Nr. 16 saknas,
Nr. 17 muraren Joh. P. persson,
Nr. 18 järnvägskonduktören
B. L. Berg,
Nr. 19 byggmäst. P. Nilsson,
Nr. 20 snörmakaren C. Rendahl,
Nr. 21 skomakaren A. Söderlunds urarva konkurs,
Nr. 22 toffelmakaren
N. A. Dahlström,
Nr. 23 snickaren A. Holmqvist,
Nr. 24 snickaren L. Nilsson och h. h.
 Info/
 
791888Nr. 25 Barberaren W. Kruse,
Nr. 26 bagaren C. A. Waldt,
Nr. 27 Mathilda Nilsson,
Nr. 28 skeppsklareraren
O. Th. Svenssons urarva konkurs, Nr. 29 muraren P. Jönsson,
Nr. 30 änkan E. Rosengren,
Nr. 31 f. fanjunkaren
A. Karstorp,
Nr. 32 husägaren A. Persson,
Nr. 33 snickaren O. J. Nilsson.
 Info/
 
801889Nr. 1 änkefru Fredr. Lundgren,
Nr. 2 cigarrhandl. C. A. Lindblad,
Nr. 3 målaren J. E. Yckert,
nr. 4 muraren O. Nilsson,
Nr. 5 apotekaren J. F. Meyer,
Nr. 6 handl. E. R. Sangberg,
Nr. 7 f. lantbr. L. P. Olsson,
Nr. 8 handl. N. S. Lindberg.
 Info/
 
811889Nr. 9 toffelmakaren
J. A. Hedström,
Nr. 10 handelsidkerskan
L. Jönsson,
Nr. 11 bierförsäljaren
N. Nilsson,
Nr. 12 saknas,
Nr. 13 skomakaren P. Ask,
Nr. 14 handl. N. Fr. Lundberg och C. H. Lundberg samt deras firma Lundberg och Co.
 Info/
 
821889Nr. 15 målaren F. G. Grönqvist och h. h. handelsidkerskan
B. Sahlin,
Nr. 16 skräddaren
S. M. Fagerström och h. h.,
Nr. 17 byggmäst. N. Ek,
Nr. 18 kommissionären
W. P. B. Jörgensen och h. h.,
Nr. 19 handl. C. Jönsson,
Nr. 20 arbetaren J. Frantz,
Nr. 21 stensättaren
B. L. Frödeberg och h. h.
(med dubblett),
Nr. 22 husägaren J. E. Holmberg,
Nr. 23 f. timmerhandl. F. Bauer
och h. h.,
Nr. 24 bageriidkerskan S. Palm,
Nr. 25 f. gästgivaren
T. N. Wiberg (med dubblett),
Nr. 26 f. handelsidkerskan
U. Andersson.
 Info/
 
831889Nr. 27 sjökaptenen L. E. Wikholm,
Nr. 28 muraren A. Andersson och h. h.,
Nr. 29 C. N. Stenberg,
Nr. 30 apotekaren A. Lundqvist,
Nr. 31 handelsbokhållaren
A. Anderssons urarva konkurs,
Nr. 32 slaktaren Joh. Hansson,
Nr. 33 snickaren J. F. Lindgrens
urarva konkurs,
Nr. 34 handl. P. Qvistgaard,
Nr. 35 skräddaren Joh. Nilsson
Cronzells urarva konkurs.
 Info/
 
841890Nr. 1 hökerihandl. P. Johansson,
Nr. 2 änkan A. C. Lundqvists urarva konkurs,
Nr. 3 skvadrontrumpetaren
J. N. Richter och h. h.,
Nr. 4 varvstimmermannen
L. G. Nilsson,
Nr. 5 f. fanjunkaren
C. Malmström,
Nr. 6 skomakaren
A. D. Hallenborg,
Nr. 7 f. bruksägaren
H. G. Hullegård,
Nr. 8 muraren Aug. Svensson,
Nr. 9 snickaren P. Nilssons urarva konkurs,
Nr. 10 änkan E. Berglund,
Nr. 11 handl. A. P. Jönsson,
Nr. 12 segelsömmaren
A. F. Rylanders urarva konkurs,
Nr. 13 saknas.
 Info/
 
851890Nr. 14 majoren G. Th. A. Nordenstiernas urarva konkurs,
Nr. 15 snickaren A. Eriksson,
Nr. 16 urmakaren Ch. Willumsen,
Nr. 17 f. poliskonstapeln
O. N. Kronqvists urarva konkurs,
Nr. 18 saknas,
Nr. 19 smeden O. Osberg (med dubblett),
Nr. 20 stationskrivare
Ch. Böttcher,
Nr. 21 skomakaren N. J. Nilsson,
Nr. 22 saknas,
Nr. 23 handl. J. A. Wetterlin,
Nr. 24 handelsagenten
M. Haunstrup och h. h.
 Info/
 
861891Nr. 1 hökerihandl. E. S. Norrmans
urarva konkurs,
Nr. 2 buntmakaren
G. M. Södergren och h. h.
A. J. Södergren samt hennes firma
A. J. Södergren,
Nr. 3 f. sjökaptenen
C. O. W. Ottermans urarva konkurs,
Nr. 4 torghandl. A. Persson Nordenstam och hans firma
A. P. Nordenstam,
Nr. 5 handelsidkerskan
Ch. Malmgren,
Nr. 6 sekreteraren
L. Anderssons urarva konkurs,
Nr. 7 snickaren B. G. Ekelunds och h. h.
Nr. 8 bokbind. C. Malmqvist,
Nr. 9 handl. A. Clausen och
h. h. E. Clausen,
Nr. 10 saknas,
Nr. 11 slaktaren P. Bengtssons urarva konkurs,
Nr. 12 f. överstelöjtn.
Fred v. Platen.
 Info/
 
871891Nr. 13 skomakaren P. Carlsson,
Nr. 14 handl. J. Galler och
h. h.,
Nr. 15 skräddaren L. Zelander,
Nr. 16 v. häradshövd.
Joh. Larsson,
Nr. 17 änkan Carolina Molander,
Nr. 18 f. musikdirektören
F. Wegners urarva konkurs,
Nr. 19 saknas,
Nr. 20 urmakaren P. S. Svensson och h. h.
 Info/
 
881891Nr 21 fotografen O. F. Hagman och h. h. I. H. Hagman,
Nr. 22 murarem P. Bergström,
Nr. 23 handelsbokhållaren
M. Jönsson,
Nr. 24 arbetskarlen Joh. Grahn,
Nr. 25 fanjunkaren C. J. M. Malmströms urarva konkurs,
Nr. 26 järnvägskonduktören
C. Grönberg,
Nr. 27 handl. L. Nordström,
Nr. 28 snickaren Joh. Johanssons urarva konkurs.
 Info/
 
891891Nr 29 handl. O. Jönsson,
Nr. 30 handelsagenten
G. Mårtensson och h. h.,
Nr. 31 telegrafassistenten
J. Lundberg och h. h.,
Nr. 32 målaren J. E. Yckert.
 Info/
 
901892Nr. 1 saknas,
Nr 2 arbetskarlen B. Holmström,
Nr. 3 saknas,
Nr 4 urarva konkursen efter bokbind. C. F. Malmqvists avlidna hustru
A. Aug.. Malmqvist,
Nr. 5 snickaren J. A. Smidt och h. h., Nr. 6 husägaren M. Eriksson,
Nr. 7 källarmäst. Joh. Kahl och h. h. E. Kahl,
Nr. 8 handl. A. Andrén.
 Info/
 
911892Nr. 9 handl. G. W. Schulzes urarva konkurs,
Nr. 10 saknas,
Nr. 11 stud. G. Falkenström,
Nr. 12 handelsidkerskan A. Berg
och hennes firma Helsingborgs Utstyrselmagasin Am. Berg,
Nr. 13 muraren Aug. Andersson,
Nr. 14 järnvägskontrollören
A. Roths urarva konkurs,
Nr. 15 f. sjökaptenen N. Olsson,
Nr. 16 handl. A. A. Andersson och h. h. L. Andersson samt den sistnämndes firma
Laura Andersson,
Nr. 17 fröken E. von Platen (med dubblett),
Nr. 18 handl. E. Lagergren.
 Info/
 
921892Nr. 19 bagaren P. Drewe,
Nr. 20 kolhandl. J. P. Andersson,
Nr. 21 postexpeditören J. W. Th. Sjögrens urarva konkurs,
Nr. 22 handelsidkerskan
E. Sjödahl,
Nr. 23 järnvägskonduktören
O. M. Norrman,
Nr. 24 redaktören J. Sellman,
Nr. 25 trädgårdsmästaren
N. O. Lundberg,
Nr. 26 musikdirektören
N. Hagström,
Nr. 27 kontoristen O. Kull,
Nr. 28 eldaren J. Ringdahl och
h. h.
 Info/
 
931893Nr. 1 F. skolläraren
P. M. Lundberg,
Nr. 2 änkefru A. Otterman,
Nr. 3 saknas,
Nr. 4 f. handl. H. Paulsson,
Nr. 5 fotografen H. Söderwall,
Nr. 6 handl. A. Nilssons urarva konkurs,
Nr. 7 slaktaren O. Persson (med dubblett),
Nr. 8 firman Alf. Nilsson och Co.,
Nr. 9 glasmästaren
C. J. Lagerstedt (med dubblett),
Nr. 10 stadsveterinären
F. Sjöstedt.
 Info/
 
941893Nr. 11 F. tullvaktmäst.
N. J. Westergren,
Nr. 12 handl. O. Holmberg,
Nr. 13 handelsidkerskan Elna Olsson och hennes firma
E. Olsson,
Nr. 14 handl. J. R. Andersson,
Nr. 15 handl. P. Johansson och
h. h. samt hans firma
P. Johanssons Frukthandel,
Nr. 16 handl. E. T. Bengtssons urarva konkurs,
Nr. 17 korkskäraren Chr. A. Johnsson samt h. h. och hans firma Helsingborgs Korkfabrik
Ch. A. Johnsson,
Nr. 18 bagaren A. Jönsson samt
h. h. och hans firma
A. Jönssons Bageri.
 Info/
 
951893Nr. 19 gördelmakaren C. Svensson,
Nr. 20 arbetskarlen
C. J. Nilsson,
Nr. 21 lokomotivföraren
Chr. Hemberg,
Nr. 22 änkan Chr.Grönvall,
Nr. 23 skomakaren N. Olsson,
Nr. 24 snickaren P. J. Lundgren,
Nr. 25 snickaren J. W. Lundgrens urarva konkurs, Nr. 26 stadsveterinären
F. Sjöstedts urarva konkurs.
 Info/
 
961894Nr. 1 banktjänsteman C. Olssons urarva konkurs,
Nr. 2 glasmästaren A. Söderberg,
Nr. 3 bagaren M. G. Dahlqvist och h. h. (med dubblett),
Nr. 4 mejeristen A. Z. Hanzon,
Nr. 5 handelsagenten
J. L. Brinck,
Nr. 6 f. lantbrukaren
J. Chr. Jensen och h. h.,
Nr. 7 skomakaren
O. F. Appeltoffts hustru A. M. Appeltofft och hennes firma
A. Appeltofft,
Nr. 8 handelsidkaren A. Nyman och hans firma A. Nyman,
Nr. 9 disponenten Ch. Möller.
 Info/
 
971894Nr. 10 handl. J. A. Elfversson,
Nr. 11 snickaren J. A. Smidt,
Nr. 12 handl. A. Skoglund,
Nr. 13 korgmakaren C. F. Högren,
Nr. 14 barberaren W. kruse,
Nr. 15 f. handl. H. Hansen,
Nr. 16 änkan Helena Bengtssons urarva konkurs,
Nr. 17 packmästaren
C. A. Lindell.
 Info/
 
981894Nr. 18 husaren Joh. Östberg,
Nr. 19 handelsagenten
C. Schröder,
Nr. 20 f. löjtn. greve
A. M. Stenbocks urarva konkurs,
Nr. 21 resehandl.
J. M. Johansson,
Nr. 22 handl. J. Nilsson och hans firma Nilsson och Co.
 Info/
 
991895Nr. 1 O. Persson och hans firma Cigarr- Tobaksfabriken Helsan,
O. Persson,
Nr. 2 fotografen Chr. Håkansson,
Nr. 3 byggmästaren J. A. Sjögren,
Nr. 4 snickaren N. P. Bengtsson,
Nr. 5 muraren A. Florin,
Nr. 6 skeppsklareraren
A. C. Strömberg,
Nr. 7 vice konsuln E. Brink.
 Info/
 
1001895Nr. 8 arbetskarlen S. Andersson
Sonesson (med dublett),
Nr. 9 arbetaren Wilh. Ohlsson (med dubblett),
Nr. 10 skräddaren O. Berger,
Nr. 11 handelsidkerskan
H. Adelson och hennes firma Adelson,
Nr. 12 skräddarna P. J. Malling och A. G. Johansson samt deras firma Malling och Johansson,
Nr. 13 handl. O. Holmberg,
Nr. 14 åkaren P. Svensson,
Nr. 15 restauratören
S. Andersson.
 Info/
 
1011896Nr. 1 cigarrhandl.
A. A. Bengtsson Wiberg,
Nr. 2 bokbindaren
C. F. Malmqvist,
Nr. 3 arbetskarlen
N. D. Göransson,
Nr. 4 handl. J. Nilssons urarva konkurs,
Nr. 5 kontoristen O. Nolleroths urarva konkurs,
Nr. 6 kopparslagaren
A. Olsson Olin,
Nr. 7 brandmästaren
J. N. Backman,
Nr. 8 slaktaren J. A. Olsson,
Nr. 9 korkskäraren P. P. Forsberg och hans firma Korkfabriken Kärnan, P. P. Forsberg,
Nr. 10 handl. G. A. Ljungren,
Nr. 11 vice häradshövdingen
J. Larssons urava konkurs,
Nr. 12 änkan A. Mattson och hennes firma A. Mattsson,
Nr. 13 handl. C. Öhrström.
 Info/
 
1021896Nr. 14 sekreteraren
Nath. Larsson,
Nr. 15 postexpeditören
E. E. Grönvalls urarva konkurs,
Nr. 16 toffelmakaren
N. A. Dahlström,
Nr, 17 änkefru U. J. Bååths urarva konkurs,
Nr. 18 skomakaren J. Bengtsson,
Nr. 19 ingenjören A. Brinks urarva konkurs,
Nr. 20 C. F. Nyman
(med dubblett),
Nr. 21 handl. C. O. Carlsson.
 Info/
 
1031897Nr. 1 handl. C. J. Fröman och
h. h. Lina f. Lind,
Nr. 2 f. handl. Joh. Svensson,
Nr. 3 bryggaren N. Hansson,
Nr. 4 W. Hjertstrand och hennes firma W. Hjertstrand,
Nr. 5 handl. C. Brandberg,
Nr. 6 med. lic. N. H. Protorius
urarva konkurs,
Nr. 7 resehandl. J. A. Jonsson,
Nr. 8 sömmerskan G. Jonsson,
Nr. 9 sömmerskan A. Jonsson
Nr. 10 saknas,
Nr. 11 snickaren D. Th. Engdahl,
Nr. 12 handl. Th. P. Peterssons urarva konkurs.
 Info/
 
1041897Nr. 13 barberaren E. Gärtner,
Nr. 14 löjtnanten C. v. Platens urarva konkurs,
Nr. 15 kvarnmästaren F. H. Groth,
Nr. 16 f. arbetsförmannen
O. P. Olin,
Nr. 17 f. sergeanten
B. L. Wahlqvists urarva konkurs,
Nr. 18 snickeriarbetaren
J. Nilsson,
Nr. 19 handl. A. Svan,
Nr. 20 handl. R. Ewerlöf,
Nr. 21 muraren S. P. Hallberg,
Nr. 22 handl. G. F. Ahlbin.
 Info/
 
1051897Nr. 23 arbet. O. F. Clementz,
Nr. 24 f. skrivaren N. Persson,
Nr. 25 skräddaren J. Ohlsson,
Nr. 26 typografen C. Törner,
nr. 27 sekret. I. N. Larssons urarva konkurs.
 Info/
 
1061898Nr. 1 skräddaren N. Jönsson,
Nr. 2 f. handlanden
J. F. Lundströms urarva konkurs,
Nr. 3 handelsagenten C. L. Borg,
Nr. 4 f. handl. B. G. B. Lückanders urarva konkurs,
Nr. 5 änkan J. Johansson,
Nr. 6 handl. V. Sällström,
Nr. 7 snickaren P. Nilsson.
 Info/
 
1071898Nr. 8 plåtslagaren H. Johnsson,
Nr. 9 handl. J. S. Schelinsky,
Nr. 10 L. Tuveson och hans firma
Nya korkfabriken Ludv. Tuwesson,
Nr. 11 handl. B. J. Pålsson,
Nr. 12 handl. B. J. Pålsson,
Nr. 13 snickaren A. Holmqvist,
Nr. 14 tapetseraren
J. J. Sundewall,
Nr. 15 godsexpeditören
J. Engborg,
Nr. 16 bokförläggaren
J. Gummesson.
 Info/
 
1081898Nr. 17 Helsingborgs Glasbruk AB,
Nr. 18 stationsskrivaren
J. Kullman,
Nr. 19 handl. I. W. Nissalowitz,
Nr. 20 mekanikern G. B. Malm,
Nr. 21 snickaren A. Andersson,
Nr. 22 tapetseraren C. H. Foberg,
Nr. 23 f. stadsingenjören
R. Söderqvist,
Nr. 24 stuvareförmannen
G. Österdahl,
Nr. 25 innehavaren av firman Westerdahl och Christianson handelsidkerskan
K. K. Westerdahl,
Nr. 27 lotsförmannen
H. J. Hansson.
 Info/
 
1091899Nr. 1 f. lantbruk. A. Jönsson,
Nr. 2 saknas,
Nr. 3 handl. Aug. Nilsson,
Nr. 4 änkan K. Magnusson,
Nr. 5 hattmakaren O. Ohlsson,
Nr. 6 handl. G. B. Andersson och hans firma Joh. Liljenström,
Nr. 7 kreaturshandl.
O. Petersson,
Nr. 8 handl. C. Åkerman.
 Info/
 
1101899Nr. 9 handelsresanden
J. Rosvalls urarva konkurs,
Nr. 10 åkaren M. Persson,
Nr. 11 handl. A. J. Andersson,
Nr. 12 byggmäst. F. A. Lundgren,
Nr. 13 änkan G. Bengtssons urarva konkurs,
Nr. 14 husägaren Aug. Björk,
Nr. 15 f. gästgivaren H. Nilsson,
Nr. 16 bagaren A. Pettersson,
Nr. 17 handl. O. Hermansson och hans firma O. Hermansson och Co.
 Info/
 
1111899Nr. 18 bruksäg. Edv. Bocks urarva konkurs,
Nr. 19 innehavaren af firman
H. Sjöholm,
Nr. 20 handl. J. Andersson,
Nr. 21 fotografen C. Hj. Leverin,
Nr. 22 timmermannen Chr. Nilssons
och h. h. Joh. Nilssons urarva konkurs,
Nr. 23 bageriidkerskan
K. A. Pålsson och hennes firma
K. Pålsson,
Nr. 24 handelsidkerskan
E. Johnsson och hennes firma
E. J. Johnsson,
Nr. 25 timmermannen P. Hanssons urarva konkurs.
 Info/
 
1121899Nr. 26 handelsidkerskan
E. Lindberg,
Nr. 27 sömmerskan H. Andersson,
Nr. 28 handelsresanden
P. J. Hallgren,
Nr. 29 handelsidkerskan
G. Persson och hennes firma
Helsingborgs Garn- och Trikotmagasin,
Nr. 30 med. dr. C. Lindman,
Nr. 31, 32 se F IV a:113,
Nr. 33 handelsagenten
O. L. Olsson,
Nr. 34 byggmästaren O. Pehrsson,
Nr. 35 skräddaren J. Jönsson Schönbeck och h. h. A. Schönbeck.
 Info/
 
1131899Nr. 31 handl. O. Olsson,
Nr. 32 Helsingborgs Läder- och Skofabriksaktiebolag.
 Info/
 
1141899Nr. 36 handl. V. Sällström,
Nr. 37 handl. C. Nyrén,
Nr. 38 droskkusken A. Österberg och h. h. H. Österberg,
Nr. 39 arbetskarlen N. Persson
och h. h. M. Nilsson,
Nr. 40 smeden M. Eskilsson Sjölén,
Nr. 41 handl. J. Johansson,
Nr. 42 barberaren G. Rothgardt.
 Info/
 
1151900Nr. 1 smeden Alex. Palms urarva konkurs,
Nr. 2 handelidkerska M. Hallander
och hennes firma Fredrika Forsbergs Eft., Maria Hallander,
Nr. 3 bleckslagaren
J. F. Carlsson,
Nr. 4 handelsidkerskan
S. Simonsson,
Nr. 5 skräddaren C. P. Darell,
Nr. 6 urarva konkursen efter
f. stadsmäklaren J. M. Möllers hustru Ch. E. Möller f. Löfgren,
Nr. 7 tapetseraren G. Larsson,
Nr. 8 skräddaren O. Seger,
Nr. 9 åkaren N. P. Johanssons urarva konkurs,
Nr. 10 veterinären Fr. Siberg,
Nr. 11 handl. O. Johansson,
Nr. 12 husägaren H. Berlin,
Nr. 13 handelsagenten Fr. Wiréen.
 Info/
 
1161900Nr. 14 litteratören Hj. Jönsson,
Nr. 15 häradsskrivaren
F. O. Pettersson,
Nr. 16 handelsidkerskan
A. Schult,
Nr. 17 handl. Aug. Nilsson,
Nr. 18 handl. Alfr. Anderberg,
Nr. 19 handl. N. P. Frey och
h. h. O. M. Frey,
Nr. 20 skomakaren G. Ohlsson.
 Info/
 
1171900Nr. 21 handelsidkerskan
A. Malmström,
Nr. 22 fil. kand. K. A. Vallners urarva konkurs,
Nr. 23 f. jägmästaren
L. Chr. Schröders urarva konkurs,
Nr. 24 poliskonstapeln
N. J. Möller,
Nr. 25 handl. Edv. Ny,
Nr. 26 skomakaren A. P. Widgren.
 Info/
 
1181900Nr. 27 stationskarlsförmannen
C. M. Svensson,
Nr. 28 kontoristen C. Hallberg,
Nr. 29 bokhandl. G. Larsson Tullstorp och h. h. A. Tullstorp,
Nr. 30 drängen O. Jönsson,
Nr. 31 handelsidkerskan
I. Larsson,
Nr. 32 maskinarbet. B. P. L. Lindqvists urarva konkurs,
Nr. 33 V. Brinck.
 Info/
 
1191901Nr 1. Handlanden Peter Österberg
Nr 2. Handlanden Nils Jönsson och hans firma " Jönssons Speceriaffär"
 Info/
 
1201901Nr 3. Innnehavaren av firmorna "Hälsingborgs Typografiska anställt Nat.Jönsson" Typografen Nat. Jönsson
Nr 4. Musikserganten C.F. Lundin.
Nr 5. Hökeriidkerskan Johanna Norrman.
Nr 7. Skomakaren Peter Anderberg
Nr 8. Skräddaren A. Magnusson.
Nr 9. Repslagaren L. Fristedt.
 Info/
 
1211901Nr 6. Handlanden August Hartthamph.
Nr 10. Wallåkra Lerindustri Aktiebolag.
 Info/
 
1221901Nr 11. Svarfaren A.G. Carlsson.
Nr 12. Handlanden Sven Nilsson och hans hustru Anna Nilsson.
Nr 13. Bagaren A. D. Petterssons hustru Amanda Pettersson.
Nr 14. Agenten Bille J. Pålsson.
Nr 15. Maskinisten Frans Johan Randow.
Nr 16. Skomakaren N.J. Norrfält.
Nr 17 Grönsakshandlanden E.E. Pamp.
Nr 19. Handelsagenten Johan August Andersson.
Nr 20. Grosshandlanden George Wilhelm Mårtensson.
Nr 21. Handlanden Edvin Nyrén.
 Info/
 
1231901Nr 18. Handlanden Richard Elmqvist.
Nr 22. Sjökaptenen Anders Persson Borrman.
 Info/
 
1241901Nr 24. Smeden Ivar Palm.
Nr 25. Handlanden Carl Johansson.
Nr 26. Apotekseleven Erik Friberg.
Nr 27. Öfverstelöjtnanten Fredrik Baltzar.
Nr 28. Lantbrukaren M. Alexandersson.
Nr 29. Arbetsförmannen O.P.Ohlin.
Nr 30. Vaktmästaren F. Ek.
Nr 31. Stationskarlen Carl Johansson.
Nr 32. Arbetskarlen N. Nilsson.
Nr 33. Tillskäraren S. Norrman.
Nr 34. Drängen Olof Jönsson.
Nr 35. Husegaren Martin Andersson.
 Info/
 
1251902Nr 1. Skomakaren O. Möller.
Nr 2. Nils Ask och hans firma
Nr 3. Handlanden Otto Herrmansson.
Nr 4. Snickaren Albin Angelin.
 Info/
 
1261902Nr 5. Förre Polisbetjenten Nils Carlsson och hans hustru Olga Carlsson.
Nr 6. Handlanden Karl Blomqvist.
Nr 7. Skräddaren Jöns Jönsson Schönbäcks Skrädderiaffär.
Nr 8. Snickaren Lars Pålsson och hans hustru
Emma Sofia Pålsson samt hennes firma "Emma Pålsson"
Nr 9. Snickaren Kristian Engdahl.
 Info/
 
1271902Nr 10. Snickaren A. Eriksson.
Nr 11. Ritaren Törje Aug. Törjesson.
Nr 12. Handlanden Magnus Andersson.
Nr 13. F.d. Sjökaptenen Nils Olsson.
Nr 14. Sadelmakaren A. Roslund.
Nr 15. Arbetaren Nils Persson.
 Info/
 
1281902Nr 16. Rådhusrätten i Hälsingborg,
Cigarr- och Tobaksfabriken AB
Nr 17. Förgyllaren C. Björklund.
Nr 18. Welocepedreparatören And. Schmith.
 Info/
 
1291903Nr1. Skräddaren Henrik Lindberg.
Nr 2. Handlanden O. A. Ljungfelt.
Nr 3. Arrendatorn Hugo Christell.
Nr 4. Frisören Arnold Andersson.
Nr 5. Skeppsredaren Anton Hulthén.
Nr 6. F.d Lantbrukaren Otto Ludvig Christian Petersén.
 Info/
 
1301903Nr 7. Stationskarlen Nils Nilsson och hans hustru Ellen Nilsson
Nr 8. Handelsidkerskan Anna Grandzenski
med firma " Anna Grandzenskis "Beklädnadsaffär"
Nr 9. Rörrläggaren J.P. Lindqvist.
 Info/
 
1311903Nr 10 Handlanden Ernst Wahlborn
Nr 11. Postexpeditören Tage Granborn.
Nr 12. Skomakarren N. P. Cederholm.
Nr 13 Handlanden Hans Frandsén.
 Info/
 
1321903Nr 14. Gipsgjutaren Gustaf Dahlström med firma "Hälsingborgs Gips- & Cementgjuteri Gustaf Dahlström"
Nr 15. F.d Folkskolläraren S.P. Wallin.
Nr 16. Handlanden P.B. Borgström.
Nr 17. Omyndigförklarade änkan Thilda Eneroth.
 Info/
 
1331903Nr 18. Handlanden Carl Johansson.
Nr 19. Bagaren J. Lundblad.
 Info/
 
1341904Nr 1. Ölhandlaren Olof Olsson.
Nr 2. Kaféidkerskan Karolina Karlsson.
Nr 3. Arbetskarlen J.A. Jakobsson.
Nr 4. Handlanden Eric Lindeborg.
Nr 5. Byggmästaren Johan Ljungberg.
Nr 6. Vedhandlanden Jönsson.
Nr 7. Möbelhandlanden Olof Asklund.
Nr 8. Muraren N.J. Schlyter.
 Info/
 
1351904Nr 9. Musikdirektören Nicolau Haglund.
Nr 10. Rudolf Schlyter.
Nr 11. Kontorsskrifaren C.J. Bjerne och hans hustru Olga Bjerne.
Nr 12. Agenten Hans Paulsson.
Nr 13 Exekutionsbetjänten J.P. Nilsson.
Nr 14. Handelsidkerskan Hilma Jönsson med firma " Hilma Wittbolds Eftr. Hilma Jönsson.
Nr 15. Handlanden N. Åberg.
Nr 16. Brandmästaren J.N. Backman
 Info/
 
1361904Nr 17. Drängen Adolf Andersson.
Nr 18. Folkskollärararen N.W. Mårtensson.
Nr 19. Handelsidkerskan Annie Elisabeth Tullstorp.
Nr 20. Handelsresanden Magnus Lundström.
Nr 21. Enkan Albertina Jacobsson.
Alfred Andersson
 Info/
 
1371905Nr 1. Åkaren N. Jeppsson.
Nr 2. Agenten Robert Borglund.
Nr 3. Byggmästaren Bengt Lundgren.
Nr 5. J.N. Blomqvist.
Nr 6. Ola Johansson Almqvist.
Nr 7. Åkaren Anders Skoglund.
Nr 8. Hofrättsnotarien E. A. Carlsson.
Nr 9. Rörläggaren Anders Olsson.
Nr 10. F.d. Poliskonstapeln A.J. Tillgren.
Nr 11. F.d. Tunnbindaren Nils Hägg.
Nr 12. F.d. Husaren J. Sjöberg.
Nr 13. Slaktaren Gustaf Andersson.
Nr 14. F.d. Handlanden Emil Ericsons boskillda hustru Anna Ericson.
 Info/
 
1381905Nr 15. F.d. Handlanden E. Damberg.
Nr 16. Enkan Josefina Bergström.
Nr 17. Skräddaren Bernhard Paulsson och hans hustru Maria Paulsson.
Nr 19. C. Grönberg.
Nr 20. Literatören J. Almer.
Nr 21. Toffelmakaren O. Wikdahl.
Nr 22. J. Engqvist.
Nr 23. Snickaren P.Nilsson.
Nr 24. Carl Pettersson.
 Info/
 
1391905Nr 25. Medicine licentiaten Joh. Yh. Hegardt.
Nr 26. Baberaren A.W. Lagerström.
Nr 27. Köttmånglaren Per Bengtsson.
Nr 28. Skräddaren M. Olsson.
Nr 29. Skräddaren Aug. Harttramp.
Nr 30. Häradsskrivaren F.O. Pettersson.
Nr 31. Grosshandlanden O.S. Berglund.
Nr 32 Mätelhandlanden J.A. Carlsson.
 Info/
 
1401905Nr 33. Fabrikören Robert Johansson
Nr 34. Jernsvarfare Carl Johan Olsson.
Nr 35. Åkaren Anton Andersson.
Nr 36. F. O. Asplund.
Nr 37. A.P. Nilsson.
Nr 38. Sjukgymnasten G.H. Backman.
 Info/
 
1411906Nr 1. F.d Handlanden August Johansson.
Nr 2. Handlanden H.P. Sörensen.
Nr 3. Änkan Anette Andersson.
Nr 4. Muraren Carl Svensson.
Nr 5. Handlanden C.O. Engdahl.
Nr 6. Maskinisten A.T. Carlsson.
Nr 7. Handelsidkerskan Alma S. Fagerlund.
Nr 8. Skeppsstufvarförmannen P.P. Dahlin.
Nr 9. Trädgårdsmästaren J. Lembke.
Nr10. Stationskarlen Sven Oskar Olsson.
Nr 11. Snickaren Gustav A. M. Oliver.
Nr 12. Handlanden B. Nilsson.
Nr 13. Målarmästaren N.P. Celander.
 Info/
 
1421906Nr 14. Kusken Janne Ljung.
Nr 15. Cigarrhandlanden N. Erlandsson.
Nr 16. Beirhandlanden J. Persson.
Nr 17. Muraren Carl Johansson och hans hustru Valborg Johansson.
Nr 18 Bleckslagaremästaren P. Andersson.
Nr 19. Fältintendenten Emil Rudin.
Nr 20. Kapellmästaren Josef Seabold.
Nr 21. Målaren J.M. Sjölin.
 Info/
 
1431906Nr 22. Snickaren Petter Persson.
Nr 23. Tapetseraren L. Pettersson.
Nr 24. Handelsidkerskan Hulda Kjellén.
Nr 25. Handlanden Frölich Andersén.
 Info/
 
1441906Nr 26. Handelidkerskan Emma Johansson.
Nr 27. Bengt Blomqvist.
Nr 28. Ernst Beauvius.
Nr 29. Hårfrisörskan Carry Nylén.
Nr 30. Möbelhandlanden G.H. Andersson.
Nr 31. Pianofabrikanten C. Christoffersson.
Nr 32. Smeden Leonard Åström.
Nr 33. Kolhandlanden Eskil Jeppsson.
Nr 34. Svenska Buddiseringsaktiebolaget.
Nr 35. Egnahemsföreningen Ramlösa Brunn.
Nr 36. F.d. Åkaren Petter Svensson.
Nr 37. Handlanden Carl Mahren.
 Info/
 
1451907Nr 1. Litteratören K. P. Arnoldsson.
Nr 2. Målaren F. Bergqvist.
Nr 3. Arbetaren Otto Persson.
Nr 4. F.d. Glashandlanden J. Karlsson.
Nr 5. Skräddaren J.A. Jönsson med firma "J. A. Jönsson."
Nr 6. Bokhållaren Erik Magnusson.
Nr 7. Grafassistenten Arthur Ivar Norgren.
Nr 8. Språkläraren Carl Könemann.
Nr 9. Handelsidkerskan Frida Ljungqvist.
Nr 10. Agenten F. Veddelin.
Nr 11. Muraren A. Hallberg.
Nr 12. Snickaren Joel Stenqvist.
 Info/
 
1461907Nr 13. Aktiebolaget Fermia.
Nr 14. Lokomotivföraren Knut Olsson.
Nr 15.Ingeniören George D:son Aschan.
 Info/
 
1471907Nr 16. Lyckttändaren Johan August Lindelöf.
Nr 17. Änkan Kjersti Hansson.
Nr 18. Ingeniören Sigfrid Holmstrand.
Nr 19. Handlanden A. Wiberg.
Nr 20. Målaren Lars Nilsson med firma "Lars Nilssons Skyltfabrik."
Nr 21. Cykelfarikören F.J. Månsson med firma " F.J. Månssons Cykelaffär."
Nr 22. Kungliga Lifmedius J.L. Hafström.
 Info/
 
1481907Nr 23. Målaremästaren Carl Öhrngren med firma " Carl Öhrngren."
Nr 24. Kopparslagaren Anders Olsson Olin med firma " And. Olsson (Olin)."
Nr 25. Buntmakaren G.S.F. Lundqvist med firma " M. A. Nilssons Eftr."
 Info/
 
149 a1907Nr 27. Bryggeriägaren Ernst Dölling.
 Info/
 
149 b1907Nr 26. Bryggeriägaren Ernst Dölling.
 Info/
 
1501907Nr 27. Smedmästaren J.P. Hagberg med firma " J.P. Hagberg ".
Nr 28. Skomakeriarbetaren Karl Alfred Svensson.
Nr 29. Carl Nilsson och hans hustru Sally Nilsson med firma " Sally Nilssons Hökeri- & Diversehandel."
Nr 30. Möbelsnickaren Gottfrid Linder med firma " G. Linder".
 Info/
 
1511907Nr 31. Fru Hulda Hafström.
Nr 32. Källaremästaren Wilhelm Olsson och hans hustru Anna Olsson.
Nr 33. Handelsidkerskan Maria Hallengren med firma " Maria Hallengren "
Nr 34. Inspektören August Christell.
Nr 35. J.A. Andersson och hans hustru Alma Andersson med firma " Alma Anderssons Matvaru- och Diversehandel."
Nr 36. Handlanden N.O.Bergqvist med firma " N. O. Bergqvist."
 Info/
 
1521907Nr 37 Handlanden Anton Larsson med firma
" Anton Larsson."
Nr 38. Handelsidkerskan Annette Constane Bengtsson med firma " Hälsingborgs Nya Slöjdhandel, Anna Bengtsson."
Nr 39. Ingengiören A.W. Caulvine.
Nr 40. Carl Fr. Sundell.
 Info/
 
1531907Nr 41. Gerhard Jönsson (tom akt)
Nr 42. Brandmästaren Nils Forsberg.
Nr 43. Redaktören Erik Gustaf Skjöld.
Nr 44. F.d. Stufveriförmannen P.P.Dahlin.
Nr 45. Drängen Anton Andersson.
Nr 46. Eldaren Alb. Nilsson.
Nr 47. Handelsidkerskan Greta Johansson med firma " Greta Johanssona Ylle-& kortvaruaffär."
Nr 48. Handlanden Ad. Wessman.
Nr 49. Handelsbolaget under firma " Paulin & Synnergren."
 Info/
 
154 b1907Nr 52. Aktiebolaget, Paulin & Synnergren.
 Info/
 
154 c1907Nr 52. Aktiebolaget, Paulin & Synnergren.
 Info/
 
154 a1907Nr 50. Grosshandlanden Roy Paulin.
Nr 51. Grosshandlanden Emil Synnergren.
 Info/
 
1551907Nr 53. Sjökaptenen Magnus Svensson.
Nr 54. Änkan Maria Svensson.
Nr 55. Änkan Elna Olsson med firma " Elna Olsson P-n"
Nr 56. Handelsidkaren Sigfrid Rosenqvist med firma Mode- och Sybehörsaffären. "
Nr 57. Änkan Thilda Nilsson.
 Info/
 
1561908Nr 1. Änkan Lovisa Andersson.,
Nr 2. Målaren H. Henricsson.
Nr 3. Trädgårdsmästaren Ludwig Jansson
Borgström.
Nr 4. Grosshandlanden L. Widmark med firma " L. Widmark & co.
Nr 5. Handlanden E. Olsson.
Nr 6. Lagerchefen Erik Johan Strömberg.
 Info/
 
1571908Nr 7. Änkan Christina Borg med firma " Christina Borgs Magasin"
Nr 8. Arbetaren J. Blom.
Nr 9. Lantbrukaren Joh-s. Svensson.
Nr 10. Agenten J.Schlüter.
Nr 11. Kassören P.J.Lindahl.
Nr 12. Aktiebolaget M. Ljunggren.
Nr 13. Hotellägaren J. Bayoud och hans hustru Maria Antoinette Bayoud.
 Info/
 
1581908Nr 14. Änkan Sissa Hansson.
Nr 15. Byggmästaren Svane Jensen.
Nr 16. Byggmästaren N.O. Lindell.
Nr 17. Bryggaren Oscar Hedberg med firma " Svagdrycksbryggeriet Stenbocken Oscar Hedberg."
Nr 18. Helsingborgs Ljusfabrik Aktiebolaget.
Nr 19. Handlanden Ernst W. Pettersson med firma " Nya Herrekiperingensaffären Ernst Pettersson."
Nr 20. Skomakaren A. Hyllén med firma " A. Hylléns Skofabrik".
 Info/
 
1591908Nr 21. Handelsidkerskan Ida Mathilda Nilsson med firma " Nilssons Pappershandel."
Nr 22. Trävaruhandlanden Oscar Wallentin med firma " Oscar Wallentin."
Nr 23. F.d. Regementsintendenten Carl Edvard Petersson.
Nr 24. Skeppsklareraren C.G. Carlström med firma " C.G. Carlström."
 Info/
 
1601908Nr 25. Carl Hammar med firma " Eskilstunaboden, Carl Hammar."
 Info/
 
1611908Nr 26. Slaktaremästaren Albert Olsson.
Nr 27. Målaren Henning Jansson.
Nr 28. Handelsagenten Sven Ericson.
Nr 29. Postbetjänten Sture Lind.
Nr 30. Handlanden John Elias Lundberg med firma "J. Lindbergs Diversehandel."
Nr 31. Kyparen Anders Roman.
Nr 32 Snickaren O.S. Hansson.
Nr 33. Byggmästaren O. Persson.
Nr 34. Skräddaremästaren Ossian Hörberg med firma " Ossian Hörberg."
Nr 35. Byggmästaren P.H. Jacobsson med firma " .H. Jacobsson."
Nr.36. Handlanden T. Ström och hans boskillda hustru Maria Ström.
Nr 37. Arbetaren August Persson.
Nr 38. Ogifta Gunilda Nilsson.
 Info/
 
1621908Nr 39. Skomakaren J.A. Påhlsson med firma
" J.A. Påhlsson."
Nr 40. Handlanden Esaias Tollin med firma
" E. Tollins Cigarr-& Pappershandel."
Nr 41. Kopparslagaren O. Håkansson.
Nr 42 Ingeniören Otto Kull.
Nr 43. Aktiebolaget Mobils.
Nr 44. Plåtslagerifabrikören Herrman Andersson med firma " Herman Andersson."
Nr 45. Handlanden Carl Johansson med firma " Sjöbergs Eftr. Johansson och Stenberg."
 Info/
 
1631908Nr 46. Målaremästaren N.G. Cedergren med firma" N.G. Cedergren."
Nr 47. Handlanden G. Andersson med firma
" G. Anderssons Cigarraffär."
Nr 48. Konditorn Ernst Johansson med firma
" Boulevard Cafée Ernst Johansson."
Nr 49. Folkskolläraren N. Norén.
Nr 50. Handlanden August A. Jansson med firma " August A. Janssons Hökeri- och Diversehandel."
 Info/
 
1641908Nr 51. Byggmästaren Philip Bergmark med firma " Philip Bergmark."
Nr 52. Ogifta Ellen Müntsing.
Nr 53. F.d. Tullkontrollören Carl Engstedt.
Nr 54. Handlanden Peter Nilsson med firma
" Cigarr- och Pappershandel, Peter Nilsson."
Nr 55. O.A. Ekbergs boskillda hustru Amanda Ekberg.
 Info/
 
1651908Nr 56. Skräddaren A. Magnusson.
Nr 57. Arbetaren Nils Wessel.
Nr 58. Medicine doktorn Carl Lindman.
Nr 59. Tapetsören C.H. Foberg med firma
" C.H.Foberg."
Nr 60. Arbetaren J. Bildt.
Nr 61. Byggmästaren Aug. Laufeldt.
Nr 62. Handelsidkerskan Emilia Persson
med firma " Emilia Persson."
Nr 63. Literatören Gösta Westman.
Nr 64. Ogifta Kersti Nilsson.
Nr 65. Målaren P.O. Lindin.
Nr 66. Ingeniören Sture Hafström.
Nr 67. Kontoristen John Dicksson.
Nr 68. Byggmästaren Jöns Svensson.
Nr 69. F.d. Snickaren Jöns Ek.
Nr 70. Målaren Gustaf B. Dahl.
Nr 71. Kusken Olof Andersson och hans hustru Elida Andersson.
Nr 72. Handlanden Lars Alexander Persson Smith med firma "L.A. Smith."
Nr 73. Ärendet ej upptaget till prövning.
 Info/
 
1661908Nr 74. Ingeniören Wictor Hedenberg.
Nr 75. Ingeniören Oskar Svärdh.
Nr 76. Arbetaren K.J. Krantz.
Nr 77. Bagaren B.S. Florin.
Nr 78. Handlanden Harald Hilding Sjöström med firma " Haralds H. Sjöström."
Nr 79. Handlanden Carl August Johansson med firma " C. A. Johansson."
Nr 80. Urmakaren Gerhard Jönsson med firma " Gerhard Jönsson."
Nr 81. Snickaremästaren Magnus Nilén med firma " M. Nilén."
Nr 82. Skomakaren Per Nilsson med firma
" P. Nilssons Skoaffär."
 Info/
 
1671909Nr 1. Grosshandlanden N. Nordström.
Nr 2. Grosshandlanden C. Henckel.
Nr 3. Handelsbolaget under firma " C. Henckel & Co.
Nr 4. Fanns inga handlingar i aktomslaget.
Nr 5. Bildhuggaren Emil Hansson Andersson med firma " Emil H. Andersson ."
Nr 6. Hälsingborgs Snickerifabrik, Aktiebolag."
Nr 7. Kontoristen Erik Jönsson.
Nr 8. Aktiebolaget, Helsingborgs Konfektyr- &
Kaffemagasin.
Nr 9. Handelsidkerskan Eufernia Jacobsson med firma " Södra Hatt- och Mössaffär."
Nr 10. Fanjunkaren Nils Lagerstedt.
Nr 11. Handelsbolaget under firma " Brolin & Ringström."
Nr 12. Målaren Nils Alfred Brolin.
Nr 13. Målaren Johan Olsson Ringström.
Nr 14. Musikern Johannes Pelzer.
Nr 15. Källaremästaren Martin Svensson.
 Info/
 
1681909Nr 16. Handlanden Otto B.Nilsson med firma " Otto B. Nilsson"
Nr 17. Handlanden Axel Fritiof Telenius med firma " A. Telenius."
Nr 18. Poliskonstapeln N.J. Möller.
Nr 19. Handelsbokhållaren Oskar Otterström.
Nr 20. Ingeniören Claes Boria .
 Info/
 
1691909Nr 21. Fanjunkaren Erik Qvist.
Nr 22. Barberaren Nils Bornelius Andersson
och hans hustru Ida Wilhelmina Andersson med firma " Andersson."
Nr 23. Caféidkaren Olof Andersson.
Nr 24. Telegrafisten Rudolf Berg.
Nr 25. Grosshandlanden Frans Aron Hammarberg med firma " F.A. Hammarberg:"
Nr 26. Änkan Albertina Jacobsson.
Nr 27. Redaktören A. Marino.
Nr 28. Kassören Hjalmar Ifversson.
Nr 29. Hembageriidkerskasn Alma Martina
Nilander med firma " Alma Nilander."
Nr 30. Handelsidkerskan Anna Holm.
Nr 31. Handlanden Anders Olsson med firma " Nya Skoaffären, Anna Olsson."
Nr 32. Handelsbolaget under firma
" Hälsingborgs Patent,- Kaffeångrosteri, Jönsson och Nilsson."
Nr 33. handlanden Johan Krister Jönsson.
Nr 34. Handlanden Erik Nilsson.
Nr 35. Handelsidkerskan Anna Persson med firma " Anna Persson."
 Info/
 
1701909Nr 36.Handlanden Peter Nilsson Nihlén med firma " P. Nihlén."
Nr 37. Karl Wallberg.
Nr 38. Banktjänstemannen C. Wahlgren.
Nr 40. Handlanden Nils Josef Hansson med firma " Nils Hanssons Bok- och Pappershandel."
Nr 41. F.d. Godsägaren Knut August Carlheim Gyllensköld.
Nr 42. Handlanden Erik Herman Malm med firma " Konfektionsaffären, Idun, Erik Malm."
Nr 43. Handlanden P. Pehrsson med firma
" Helsingborgs Trävaruexport, P. Hammarberg & Co."
Nr 44. Handlanden Aug. Johansson.
Nr 45. Arbetaren Johan Bengtsson.
 Info/
 
1711909Nr 46. J. Schummels boskillda hustru Erica Dahlström med firma " Anna Håkanssons Eftr. Erica Dahlström."
Nr 47. Förste Lantmätaren Thure Röing.
Nr 48. Rörläggaren Peter Nilsson med firma " C.P. Nilssons Rörläggningsaffär."
Nr 49. Hedvig Larsson.
Nr 50. Snickaren N. Jeppsson.
Nr 52. Aktiebolaget, Södra Kinematografen i Hälsingborg.
 Info/
 
1721909Nr 52. Handlanden Jöns Olsson med firma " J. Olsson."
Nr 53. Änkan Mathilda Nilsson.
Nr 54. Stationskarlen G.H. Letterwall.
Nr 55. Bierhandlanden Petter Nilsson.
Nr 56. Åkaren Emil Hansson.
Nr 57. H.C. Clausen.
Nr 58. Stationskarlen Alfr. Andersson.
Nr 59. Handlanden Nils Petter Jönsson med firma " N. Jönssons Konfektionslager."
Nr 60. Ölutköraren August Lind och hans hustru Maria Lind med firma " Maria Montell."
Nr 61. Ingeiören Wictor Verdenberg.
Nr 62. Handelsbiträdet Oscar Svensson.
 Info/
 
1731910Nr 1 Vagnmakaren P.A. Andersson.
Nr 2. Maskinarbetaren Thure Isacsson.
Nr 3. Målaren Carl A. Sandberg.
Nr 4. Kammarskrifvaren Kurt Höök.
Nr 6. Skräddaren Christian Schönström.
Nr 7. Skräddaren Carl Schöström med firma
" Bröderna Schönström."
Nr 8. Postmästaren O. Schütz
Nr 9. Fastighetsmäklaren H. Finnborg.
Nr 10. Konditor Ernst Johansson.
Nr 11. Målaren N.G. Pettersson.
Nr 12. Handelsidkerskan Gerda Herlin med firma " Gerda Herlins Cigarraffär."
 Info/
 
1741910Nr 13. Polisöferkonstapeln Karl Bernhard Broddén.
Nr 14. Johanna Andersson.
Nr 16. Skeppsbyggmästaren N. Andersson.
 Info/
 
1751910Nr 17. Gosshandlanden Aug Sylvan med firma
" Sylvan & Qvibelius."
 Info/
 
1761910Nr 18. Handlaren Alb. Th. Söderberg.
Nr 19. Handlanden Alfred Wallén med firma
"Eskilstunaboden, Alfred Wallén."
Nr 20. Skräddaren J. Stenberg.
Nr 21. Handlanden C.A. Lundbladh med firma
" J.K. Lundblads söner."
Nr 22. F.d Folkskolläraren Sven Sander.
Nr 23. Änkan Charlotte Hagberg.
 Info/
 
1771910Nr 24. Handlanden Primus Lundborn.
Nr 25. Handelsbolaget under firma Maskincompaniet, Söderberg & Co.
Nr 26. Aktiebolaget, Helsingborgs Gamla Mejeri.
 Info/
 
1781910Nr 27. Handlanden Herman O. Ripa.
Nr 28. Handlanden Axel Gislander.
Nr 29. Helsingborgs Cementgjuteri Aktiebolag.
Nr 30. Vice Häradshövfdingen Sven Hansson.
Nr 31. Agenten Frans Hallberg.
Nr 32. Handlanden C..Hansson.
Nr 33. F.d. Godsägaren Fritiof Sandberg.
Nr 34. Handlanden Samuel Harald Svensson med firma " S.H. Svensson."
Nr 35.Th. Westrup.
 Info/
 
1791910Nr 36. Änkan Malena Borgström
Nr 37 Agenten Arthur Aaris.
Nr 38. Kontorschefen N.J. Hallberg.
Nr 39. Aktiebolaget, William Bergh.
Nr 40. Fabrikören Bernhard Paulsson.
Nr 41. Fabrikören Ernst Julius Johansson Strand.
Nr 42. Vitalius Böcker.
Nr 43. Handelsbolaget under firma " Helsinbgborgs Förnicklingsanstalt, Strand & Paulsson.
Nr 44. Skräddaren H. F. Pålsson.
Nr 45. Handelsagenten Carl Johansson.
Nr 46. Tapetsören Nils Ripa med firma
"Nils Ripa."
Nr 47. F.d. Mejeristen Aug. Andersson.
Nr 48. Stationskarlen Olof Engstedt.
Nr 49. Konsul Hans Wiktor Harmdahl.
 Info/
 
1801910Nr 50. Stationskarlen Alfred Andersson.
Nr 51. Stationsskrifvaren Josef Kullisan.
Nr 52. Baberaren Thor Andersson.
Nr 53. Muraren Anders Persson Thelin och hans hustru Nikoline Gustavine Thelin med firma " Nikoline Thelin."
Nr 54. F.d Konservatorn Harald Muchardt.
Nr 55. Agenten Gustaf Gyllencreutz och hans hustru Thilda Gyllencreutz.
Nr 56.Barberaren Arvid Braun.
Nr 57. Christin Frank ( inga handlingar).
Nr 58. Fotografen Alfred Renström och hans hustru Augusta Lovisa Renström.
Nr 59. Änkan Emma Björklund med firma
" Vattenfabriken, Hälsan, E. Björklund."
Nr 60. Ingeniören Ludwig Sjöberg.
Nr 61. Bankvaktmästaren J. Simonsson.
Nr 62. Sockerbruksarbetaren J. Alexandersson.
Nr 63. Järnarbetaren N.P. Lindskog.
 Info/
 
1811910Nr 64. Grosshandlanden Anders Jönsson Åbron med firma " A. Åbron"
 Info/
 
1821910Nr 65. Handelsbolaget under firma
" Rörledningsaffären Sanitas Andersson och Hammarlund.
Nr 66. Handlanden Fritz Hammarlund.
Nr 67. Rörläggaren C.J. Andersson.
Nr 68. Handlanden Edvin Gustafsson med firma " Edvin Gustafsson."
Nr 69. Urmakaren Gustaf Fagerström med firma " Gustaf Fagerström."
Nr 70. Tapetseraren Christian Almström.
Nr 71. Handelsidkerskan Ida Natalia Nilsson med firma " Helsingborgs Konst- och Pappershandel, Ida Nilsson."
Nr 72. Byggmästaren Albert W. Andersson.
Nr 73. Grofarbetaren P. Kristiansson.
Nr 74. O.J.Olsson.
Nr 75. Snickaren Axel Wahlberg.
Nr 76. Brännmästaren B.P. Bengtsson.
Nr 77. Byggmästaren E. Bromme.
 Info/
 
1831911Nr 1. Målaren And. C.Wollin.
Nr 2. Arbetaren Per Hansson.
Nr 3. Byggmästaren Janne G. Jönsson.
Nr 4. Handlanden Henning Fridolf Åström med firma " Henning Åström."
Nr 5. Muraren Petter Nilsson.
N 6. A. Larsson med firma " Nya Sodavattensfabriken, A. Larsson."
Nr 7. Änkan Maria Rosendahl.
Nr 9. Handelsidkerskan Esther Andersson
med firma " Esther Andersson."
Nr 10. Handlanden Anders Petter Nilsson.
 Info/
 
1841911Nr 11. Handlanden Anton Nilsson med firma
" Anton Nilssons Speceriaffär."
Nr 12. Nordiska Magnesil Aktiebolag.
Nr 13. Byggmästaren Bengt Tellander med firma " B. Tellander."
Nr 14. Handelsbolaget under firma " A. & O.
Nordström.
Nr 15. Plåtslagaren Alfred Nordström.
Nr 16. Plåtslagaren Otto Nordström.
Nr 17. Lokomotiveldaren August Nilsson.
 Info/
 
1851911Nr 18. Aktiebolaget Ernst P. Evans.
 Info/
 
1861911Nr 19. F.d. Brandchefen Gustaf Braun.
Nr 20. Handlanden Larenz Wiberg med firma
" Larentz Wiberg."
Nr 21. Handlanden Olof Olsson.
Nr 22. F.d Sjökaptenen Olof E. Tengwall.
Nr 23. Vaktmästaren A. Hansson.
Nr 24. Handsmakaren Elof Nilsson.
Nr 25. Ogifta Astrid Fagerberg.
 Info/
 
1871911Nr 26. Handlanden Hans Emil Arthur Ripa
med firma " Emil Ripa."
Nr 27. Handelsbolaget under firma
" Helsingborgs Elektriska Byrå, Engberg & Jönsson."
Nr 28. Ingeniören Harald Engberg.
Nr 29. Ingeniören Erik W. Jönsson.
Nr 30. Plåtsagaren Axel Waldemar Flodin med firma " Axel Flodin."
 Info/
 
1881911Nr 31. Handlanden Albin Sigfrid Johansson
med firma " S. Johanssons Maskin- och Belysningsaffär."
Nr 32. Byggmästaren M. Nilsson.
Nr 33. Änkan Augusta Larsson.
Nr 34. Stationskarlen Karl Waldemar Nilsson.
Nr 35. Grosshandlanden Theodor Westrup.
Nr 36. Skräddaremästaren Ola Wikander med firma " O. Wikanders Skrädderiaffär."
Nr 37. Arbetaren C. Holmström.
Nr 38. Förmannen A. Ågren.
 Info/
 
1891911Nr 39. Postexpeditören Tage Fritiof Granbom.
Nr 40. Fiskaren Albert Andersson konkursbo.
Nr 41. Handlanden Johan Anskarius Hillström.
Nr 42. Källarmästaren M. du Puy.
Nr 43. Arbetaren E. Björk.
Nr 44. Slaktaren Olof Nilsson.
Nr 45. Källaremästaren Mauritz du Puy,
boskillda hustru Louisa du Puy.
Nr 46. Skomakaremästaren P. Örja.
 Info/
 
1901911Nr 47. Handlanden August Wiktor Muchardt med firma " August Muchardt.
Nr 48. Handlanden A.W. Liljefeldt.
Nr 49. Handlanden Nils Erlandsson.
Nr 50. Änkan Anna Persson.
Nr 51. Ogifta Emma Persson.
Nr 53. Kontoristen Olof Ljungberg.
 Info/
 
1911911Nr 54. Öfverstelöjtnaten Carl Bendt Edvard Fock.
Nr 55. Hotelldirektören C.G. Skarstedt.
 Info/
 
1921911Nr 56. Skeppsmäklaren W. Bergh.
Nr 57. Agenten Edvin Ekström.
Nr 58. Skomakaren Martin Bengtsson med firma " Martin Bengtssons Skoaffär."
Nr 59. F.d. Källarmästaren Ch. Nielsen Urdahl.
 Info/
 
1931912N1. Handlanden Ernst Edvin Ohlsson med firma" Ernst Ohlsson."
Nr 2. Guldsmeden Pontus Sigfrid Martinsson.
Nr 3. Byggmästaren C.G. Hallberg.
Nr 4. Husägaren U.B. Stenberg.
Nr 5. Snickaren P. Hansson.
Nr 6. Snickaren Nils Ek.
Nr 7. Kontoristen Rybin Johansson.
Nr 8. Bageriarbetaren M. Svensson.
 Info/
 
1941912Nr 9. Trävaruhandlanden Sven Bengtsson med firma " Sv. Bengtsson & son."
Nr 10. Snickaremästaren B. Andersson.
Nr 11. Stationskarlen Jöns Persson.
Nr 12. Maskinarbetaren Albin Malmström.
Nr 13. F.d. Åkaren Sven Bengtsson.
 Info/
 
1951912Nr 14. Byggmästaren Hans Persson.
Nr 15. Sakföraren Joh. Roth.
 Info/
 
1961912Nr 16. Prokuristen Anton Eklund.
Nr 17. Fabrikören A.B. Palm med firma " A.B. Palm."
Nr 18. Axel Schewitz boskillda hustru Anna
Schewitz.
Nr 19. F.d. Byggmästarem Per Larsson.
Nr 20. Kolhandlanden Aug. Håkansson.
Nr 21. F.d. Disponenten O. Holmgren.
Nr 22. Snickaren P. Almqvist.
Nr 23. F.d. Fastighetsägaren P.O. Svensson.
Nr 24. Byggmästaren N. Persson.
 Info/
 
1971912Nr 25. Handlanden Johannes Påhlsson med firma " J. Påhlsson."
Nr 26. Kontorschefen Karl P. Bengtsson.
Nr 27. Hanlanden Theodor Ewert.
Nr 28. Slaktaren Emil Andreasson.
Nr 29. Handlanden Ivar Jepsson boskillda
hustru Ida Fredelina Jepsson med firma
" Jepssons Fisk och Viltaffär."
 Info/
 
1981912Nr 30. Språkläraren Karl Köneman.
Nr 31. Oscar Albin Persson och hans hustru Lydia Annette Persson med firma " Lydia Persson."
Nr 32. Fabriksarbetaren Jöns Johnsson.
Nr 33. Ogifta Ingrid Jönsson.
Nr 34. Handelsresanden Carl Johansson.
Nr 35. Byggmästaren J. Lindstedt.
Nr 36. F.d Husägaren Sven Jönsson.
Nr 37. Ogifta Anna Andersson med firma
" Helsingborgs Kaffemagasin, M. Andersson."
Nr 38. Kassören Peter Johan Lindahl.
Nr 39. Kanslern Claes Peyron.
Nr 40. Målaren J. L. Nygren.
 Info/
 
1991912Nr 41. Fabrikören Olof Björkman.
Nr 42. Fabrikören Olof Björkmans boskillda
hustru Jenny Björkman med firma "
Nr 43. Sjömannen Jöns Petter Nilsson.
Nr 44. Agenten Anton Johansson.
Nr 45. Mauritz Mandahl.
Nr 46. Muraren Oscan Svensson.
Nr 47. Bokföraren Johan Nilsson.
Nr 48. Arbetaren Nils Magnus Hallberg.
Nr 49. Velocipedreparatören Johan Sigfrid
Hultgren.
Nr 50. Velocipedreparatören Karl Einar Johansson.
Nr 51. Cykelreparatören Edvard Persson.
Nr 52. Carl Gunnarsson.
Nr 53. Aktiebolaget Charkuterifabriken.
 Info/
 
2001912Nr 54. August Olsson.
Nr 55. Skohandlanden O. Stenroth.
Nr 56. Handlanden Ernst P. Evens med firma " Ernst P. Evans."
Nr 57. Handelsresanden J. Johnsson.
Nr 58. F.d. Banktjänstemannen Sigfrid Falk.
Nr 59. Hans Emil Arthur Ripas boskillda hustru Anna Pettersson med firma " Ripas Tobaksaffär A. Ripa."
Nr 60. Arbetaren Nils Bengtsson.
Nr 61. F.d. Konsulten Fr. Kaas.
 Info/
 
2011912Nr 62. Handelsbolaget under firma "Björman & Co.
Nr 63. Ingeniören Johannes Harald Björkman.
Nr 64. Ingeniören Johan Olof Waldemar Björkman.
Nr 65. Målaremästaren Carl Öhrngren.
Nr 66. Albin Angelin och hans hustru Signe Mathilda Angelin med firma " S. Angelin .
Nr 67. Handlanden Alfred Anderberg.
Nr 68. Aktiebolaget Bondesson & Jönsson.
Nr 69. Handelsidkerskan Anna Killberg.
Nr 70. Handelsidkerskan Carolina Bernadina Thörngren med firma " Carolina Thörngren."
Nr 71. Slaktaremästaren Waldemar Fredrik Carl Christian Jörgensen.
Nr 72. Bokföraren Johan Nilsson.
N 73. Sigfrid Ålenius.
 Info/
 
2021913N 1. Handlaren J.A. Angantyr med firma
" Joh. Hedbergs Eftr. J.A. Angantyr."
N 2. Handlanden Carl Uhman.
N 3. Handlanden Albin Olsson.
Nr 4. Fabriksarbetaren Nils Persson.
Nr 5. J. Olsson Eklund.
Nr 6. Nils Gustaf Cedergrens boskillda hustru Alma Cedergren med firma " Cedergrens
Måleriaffär, A. Cedergren."
N 7. Målaren Bengt Lovén.
Nr 8. Brandmästaren Nils Forsberg.
Gustaf Björklund och Hj. Larsson s ansökan om Handlanden J. Wahlgrens föresättande i konkurs.
 Info/
 
2031913Nr 9. Sture Petter Sigfrid Larsson med firma
" L & S. Larsson."
Nr 10. Boskillda hustrun Regina Laietz.
Nr 11. Urmakaren Ture Leonard Olin med firma " Ture Olin."
Nr 12. Tunnbindaren Carl Fredrik Sandberg och hans hustru Emma Octavia Sandberg.
Nr 13. Målaren H. Henricsson och hans hustru Alma Henricsson.
Nr 14. Snickaremästaren E. Klein.
Nr 15. Agenten Hans Paulsson.
N 16. F.d. Handlanden Gustaf Sjöbergs avlidna hustru Anna Elisabeth Sjöberg.
Nr 17. N.P. Jensen.
Nr 18. Bror Erik Waldemar Andersson med firma " Bror Andersson."
Nr 19. Handelsidkerskan Anna Åkerman.
Nr 20. Putsaren Fabian Holm.
Nr 21. Axel Felenius.
 Info/
 
2041913Nr 22. Tonsättaren Johan Gustaf Geijers avlida hustru Signe Geijer.
Nr 23. Arbetaren N.R. Wahlén.
Nr 24. Rörläggaren Joel Wahlén.
Nr 25. Aktiebolaget Grand Magasin Johansson.
Nr 26. Handlanden Karl Saietz.
Nr 27. Handlanden A. Möller.
Nr 28. Skohandlanden N.O. Troholm.
Nr 29. Byggmästaren Jöns Persson Lindstedt.
 Info/
 
2051913Nr 30. Handlanden Johan Jönsson.
Nr 31. Stationskarlen Johan Anton Svensson Löfgren.
Nr 32. Tränaren Carl Johan Silferstrand.
Nr 33. Snickaren N.P. Bengtsson.
Nr 34. Peter Herluf Trolle-Henckel.
Nr 35. Mauritz Adolf Mandahl med firma "Havannamagasinet, M. Mandahl och Sydsvenska Reklambyrån.
Nr 36. Handelsresanden Em. Ålenius.
Nr 37. Gustaf Nilsson med firma " Tågaborgs mineralvattenfabrik, G. Nilsson."
Nr 38. Klara Josefina Erlandsson.
Nr 39. Handelsresanden Axel Ernst Carl Schweitz.
Nr 40. Plåtslagaren Lars August Lundström.
 Info/
 
2061913Nr 41. Hanna Maria Andersson med firma " Hanna Andersson."
Nr 42. Agenten Axel Telenius.
Nr 43. Maskintryckaren Ernst Joh. Pålsson.
Nr 44. Stationskarlen Sven Oscar Olsson.
Nr 45. Åkaredrängen August Pettersson.
Nr 46. Fabrikören Adolf Fredrik Åberg.
Nr 47. N. Foberg.
Nr 48. Maskinisten Jean Otto Wilhelm Karlsson.
Nr 49. Restauratören Peter Persson Sandström.
Nr 50. Lokomotiveldaren Thure Isacsson.
Nr 51. Fabriksarbetaren Josef Svensson.
Nr 52. Änkan Emma Maria Holmberg.
Nr 53. Byggnadssnickaren Karl Johan Frank.
Nr 54. Egendomsagenten Hans Paulsson.
Nr 55. F.d. Brandserganten August Olofsson Rosberg och hans hustru Emma Karolina Rosberg med firma " Emma Rosberg.
 Info/
 
2071913Nr 56. Lagerdrängen Axel Elofsson Liljeberg
och hans hustru Betty Agnes Frideborg
Liljeberg med firma "A. Liljebergs Frukt och Grönsaksaffär."
Nr 57. Aktiebolaget Helsingborgs Herrskrädderi.
Nr 58. Journalisten Hjalmar Nils Jönsson.
Nr 59. Änkan Mathilda von Platen.
Nr 60. Grosshandlanden Gustaf Emil Neander med firma " Gustaf Neander."
Nr 61. Journalisten Hjalmar Nils Jönsson.
Nr 62. Smeden Oskar Emil Erlandsson.
 Info/
 
2081914Nr 1. Konsertmästaren Max Teferblum.
Nr 2. Änkan Mathilda Sofia von Platen.
Nr 3. Smedmästaren Carl August Marthinsson med firma "C.A.Marthinsson.
Nr 4. Urmakaren Otto Gottfrid Liljegren.
Nr 5. Kontoristen Otto Edvin Nilsson och hans hustru Agnes Karolina Nilsson .
Nr 6. Handelsidkerskan Hilma Lovisa Jönsson.
Nr 7. Muraren Patrik Palmgren.
Nr 8. Löjtnaten Axel Nordlander.
Nr 9. Arbetsförmannen Elof Bergh.
Nr 10. Maskinarbetaren Alexander Ekenberg.
Nr 11. Målaremästaren Henning Fridolf
Åströms boskillda hustru Gerda Åström, med firma " Åströms måleriaffär."
 Info/
 
2091914Nr 12. Möbelhandlanden Carl Ivar Olausson med firma " J. B. Olaussons Eftr. Carl Olausson."
Nr 13. Kioskaktiebolaget i Helsingborg.
Nr 14. Grovartbetaren Johannes Erlandsson.
Nr 15. Anders Nilsson Landgren med firma "Liljefeldts Skrädderiaffär Eftr."
Nr 16. Underlöjtnanten Viktor Åbron.
Nr 17.Änkan Johanna Maria Johansson.
Nr 19. Fabriksarbetaren Josef Svensson.
Nr 20. Handlanden Anton Hultén .
Nr 21. Handlanden Petrus Olof Emanuel Ålemus.
Nr 22. Biografägaren Olof Andersson.
 Info/
 
2101914Nr 23. Ingeniören Simon Pontus Lundbergs avlidna hustru Anna Lundberg född Ahlstedt.
Nr 24. Lektor Herman Kull.
Nr 25. Målaremästaren H. Henricsson.
Nr 26. Hembageriidkerskan Lilly Fridberg Bengtsson.
Nr 27. Råå Mekaniska Verkstad, Aktiebolag.
Nr 28. Postmästaren Otto Samuel Schütz.
 Info/
 
2111914Nr 29. Handlanden Johan Emil Damberg.
Nr 30. Skomakaren Olof Håkansson.
Nr 31. Dragaren hans Ripa.
Nr 32. Kamreraren Jacob Alfred Johnsson Jacke.
Nr 33. Kustvakten P.O.Svensson.
Nr 34. Jöns Andersson med firma " P. Erikssons Eftr., J. Andersson."
Nr 35. Restauratören Axel Hildning Igelström.
Nr 36. Lokomotivföraren Edvin Johansson.
Nr 37. Skräddaren Petter Nilsson.
Nr 38. M. Niléus.
Nr 39. Doktor Carl Lindman.
Nr 40. Bagaren August Karl Petersen.
Nr 41. Lagerbiträde Viktor Åhman.
Nr 42. Skomakaremästaren Hervid Björkman
med firma "" H. Björkmans Skomakeriaffär."
Nr 43. Skomakarmästaren Petter Paulsson Cederholm.
 Info/
 
2121914Nr 44. Handlanden Gustaf Edvard Johanssons boskillda hustru Hildergard
Kristina Johansson med firma "Hälsingborgs Bleckslageri, H. Johansson.
Nr 45. Kontoristen Ossian Valfrid Mellström
Nr 46. Handlanden Gustaf E. Johansson.
Nr 47. Advokaten och Hofrättsnotarien
Louis Edvard Mathias Marseliez.
Nr 48. Otto Holmgrens omyndige söner Ernst Ottosson och Måns Gösta med uppgiven firma " Maria Hallbergs Eftr.
Anna Hansson."
Nr 49. Postiljonen Carl Ludvig Jönsson
Nr 50. Johan August Johanssons boskillda hustru Maria Johansson med uppgiven firma " Centralmagasinet, M. Johansson i Ängelholm."
 Info/
 
2131914Nr 51. Handelsresanden Carl August Ekberg.
Nr 52. Handlanden Sven Erik Rycén.
Nr 53. Handlanden Joel Berhard Borgman med firma " Joel Borgman."
Nr 54. Lifförsäkringsagenten Gustaf Leonard Emanuelsson.
Nr 55. Otto Holmgren.
Nr 56. S:t Eriks Vatten- och Isaktiebolag Helsingborg.
 Info/
 
2141915N 1. Änkan Andrea Emilia Malm med firma " Andrea Malms Charkuteriaffär."
Nr 2. Byggmästaren Nils Pålsson med firma
" N. Pålsson."
Nr 3. Handlanden Erik Herman Malm med firma " Konfektionsaffären IDUN, Erik Malm.
Nr 4. Konduktören Oskar Wilhelm Olsson.
Nr 5. Alfred Anderbergs boskillda hustru
Augusta Wilhelmina Anderberg med firma
"Proviantmagasinet, A. Anderberg."
Nr 6. Skomakaren Jöns Petter Andersson Hedström med firma "J. A. Hedström."
Nr 7. Handelsidkerskan Irma Sofia Andersson med firma " Irma Andersson"
Nr 8. Kustvakten Petter Olof Svensson.
 Info/
 
2151915N 9. Handlanden Otto Ivar Persson med firma
" Otto Persson."
N 10. Handlanden Carl Leonard Mahrés boskillda hustru Maria Mahrén.
Nr 11. Stationsskrivaren Oscar Hjalmar Hagander.
Nr 12. Bagaren Olof Leonard Ohlsson med firmas " Bageriet "Kärnan", O. Ohlsson."
Nr 13. F.d Lantbrukaren Per Knutsson.
Nr 14. F.d. Livförsäkringsinspektören Carl Gunneson.
Nr 15. Ingeniören George Birger Lundin.
Nr 16. Agenten Hjalmar Johan Ifersson.
Nr 17. Änkan Fanny Mathilda Eriksson.
Nr 18. Målaremästaren Nils Petter Magnusson.
Nr 19. Skofabrikören Anders Hyllén.
Nr 20. Chauffören Sven Martin Nilsson.
 Info/
 
2161915Nr 21. Grovarbetaren Johan Filip William Nilsson.
Nr 22. Chauffören Karl Einar Johansson.
Nr 23. Undelöjtnanten Wiktor Åbron.
Nr 24. F.d.Inspektören August Holmbergs
avlidna hustru Eva Ulrika Holmberg.
Nr 25. Växelkarlen Gustaf Edward Nilsson.
Nr 26. F.d. Exekutionsbetjänten Nils Olsson.
Nr 27. Järnarbetaren Lars August Lundström.
Nr 28. Regementsveteranen O. Sjöberg.
Nr 29. Maskinisten Alfred Theodor Eliasson.
Nr 30. Snickaren Sven Andersson.
Nr 31. Lokomotivputsaren Karl Edvard Olsson.
Nr 32. Stationskarlen Jöns Persson.
Nr 33. Grovarbetaren Henning Jacovinus Severin Åkesson.
Nr 34. Stadsbudet Albin Jakobsson.
Nr 35. Handlanden Sven Nilsson.
Nr 36. Underlöjtnanten Wiktor Åbron.
Nr 37. Arbetaren Carl Oscar Erlandsson.
 Info/
 
217 1915Nr 38. Byggmästaren Anders Jönsson Wilson med firma " A.J. Wilson."
Nr 39. Växelkarlen Gustaf Edvard Nilsson.
Nr 40. Arbetaren Oskar Fritiof Clementz.
Nr 41. Egendomsagenten Johan Ludvig Tuwesson.
Nr 42. Tandläkaren Fritz von Malmborg.
Nr 43. Fabrikören Emil Ferdinand Palm med firma "Ferdinand Palms Maskin- och Welocipedfabrik..
 Info/
 
2181915Nr 44. Erik Lorentz Holm med firma " Erik Holm."
Nr 45. Järnarbetaren Lars August Lundström.
Nr 46. Plåtslagaren Karl Otto Johnsson Smith.
Nr 47. Lokomotivputsaren Karl Edvard Olsson.
Nr 48. Snickaren Anders Holmqvist.
Nr 49. F.d. Serganten Oscar Vilhelm Fridström.
Nr 50. Kontoristen Ossian Valfrid Mellström.
Nr 51. Grovarbetaren John Martin Larsson.
Nr 52. Byggmästaren Sigfrid Julius Sohlberg.
Nr 53. Grovarbetaren Carl Johan Nilsson.
Nr 54. F.d Godsägaren Oscar Wilhelm Winckler.
Nr 55. Lykttändaren Johan August Lindelöv.
 Info/
 
2191916Nr 1. Arbetaren Gustaf Vilhelm Kellgren
Nr 2. Skomakaremästaren Samuel Månsson Hammarlund.
Nr 3. Handlanden Hjalmar Ifversson.
Nr 4. Eneborgs Aktiebolag, Målaren Frans Nilsson.
Nr 5. Direktören Wihelm Berhnard Sigfrid Winckler-Rahtlev.
Nr 6. Egendomsagenten Nils Andersson.
Nr 7. Handelsresanden Carl August Ekberg.
Nr 8. Snickaremästaren Johan Wilhelm Rohman med firma " Rohman & Ingeman."
Nr 9. Egendomsagenten Nils Andersson.
Nr 10. Lagerbiträdet Wiktor Erling.
Nr 11. Maskinisten Carl Fredrik Larsson Löfgren.
Nr 12. Hilding Hedbergs Herrekiperings aktiebolag.
Nr 13. Lokomotivputsaren Karl Edvard Olsson.
Nr 14. Växelkarlen Gustaf Edvard Nilsson.
Nr 15. Disponenten Otto Reinhold Nordberg med firma " Otto Nordberg."
Nr 16. Handlanden Peter Albert. Persson med firma "Palle Persson."
Nr 17. Handelsresanden Johannes Arthur Strömqvist.
Nr 18. Gårdsfariehandlanden Sven Nilsson.
Nr 19. Förmannen Jöns Mårtensson.
Nr 20. Bagaren Wilhelm Wendel.
Nr 21. A. Wallentinsson.
 Info/
 
2201916Nr 22. Regementsauditören Nils Ljungman.
Nr 23. Handelsresanden Axel Ernst Carl Sduveitz.
Nr 24. Målaren Frithiof Bergqvist.
Nr 25. Snickaren Edvard Gottfrid Paulsson.
Nr 26. Löjtnanten Nils Strömberg.
Nr 27. Järnsvarvaren Johan Edvard Liberg.
Nr 28. Handlanden Nils Anton Herman Möller.
Nr 29. Drageriarbetaren Johan Fredrik Carlsson.
Nr 30. Handlanden Anton Hohansson och hans hustru Thyra Johansson.
Nr 31. Handlanden Nils Jönsson Cedeberg
med firma " N.J.Cederberg."
Nr 32. Herluf Trolle-henckel.
Nr 33. Artisten Carl Gustaf Jönsson Ramberg.
 Info/
 
2211916Nr 34. Arbeterskan Anna Amanda Pettersson.
Nr 35. Grovarbetaren Nils Persson Kron.
Nr 36. Elsa Gurli Ingeborg Persson.
Nr 37. Köpmannen Hugo Konstantin Sjögren.
Nr 38. Smeden Johannes Andersson Palm.
Nr 39. Grovarbetaren Carl Edvard Malmqvist.
Nr 40. Frisören Carl Ivar Blomberg med firma "Carl Blomberg"
Nr 41. Snickaren August Larsson Welander.
Nr 42. Målaren Carl August Roland Sandberg.
Nr 43. Handlanden Anton Johansson.
 Info/
 
2221917Nr 1. Direktören Hugo Constantine Sjögren.
Nr 2. Litograftryckaren Sven Josef Svensson.
Nr 3. Handlanden R. Schönström.
Nr 4. Livförsäkringsinspektören Anders Nilsson Brodin.
Nr 5. Stationsskivaren Josef Kullman.
Nr 6. Järnarbetaren Nils Julius Gottfrid Jönsson.
Nr 7. Maskinarbetaren Noak Johansson och hans hustru Gerda Sophie Johansson.
Nr 8. Handelsidkerskan Emmy Maria Persson med firma " Emmy Perssons Chakuteriaffär."
Nr 9. Uppaserskan Anna (Greta) Svensson.
Nr 10. Arbetaren Nils Persson Kron.
Nr 11. Grosshandlanden Erik Ytterholm.
Nr 12. Agenten Anton Johansson.
Nr 13. Skräddaremästaren Johan Johansson med firma "Joh. Perssons Skrädderiaffär."
Nr 14. F.d. Ingeniören August Wilhelm Caullvine.
Nr 15. Grovarbetaren Johan Fredrik Karlsson.
Nr 16. Verkmästaren Hans Åkesson.
Nr 17. Karin Henrietta Ek med firma "Karl Ek."
Nr 18. Handelsbolaget under firma
" Bröderna Flodin."
Nr 19. Plåtslagaren Fritz Leonard Flodin.
Nr 20. Plåtslagaren Gottleib Julius Flodin.
 Info/
 
2231917Nr 21. Fabrikören Gustaf Albert Wall Oliver.
Nr 22. Korgfabrikören Anders Pettersson med firma "And. Pettersson."
Nr 23. Direktören Henry Wilhelm Svensson.
Nr 24. Agenten Carl Ernst Brandberg.
Nr 25. Ingeniören Carl Sture Valdemar Åkerberg.
Nr 26. Bokförläggaren A. Johansson.
Nr 27. Stationsinnehavaren Josef Kullman.
Nr 28. Handelsbolaget under firma
" Hälsingborgs Färg- och Materialhandel, Holm & Danielsson."
 Info/
 
2241917Nr 29.Handlanden August Natanuel Holm.
Nr 30. Handlanden Otto Julius Danielsson.
Nr 31. Didponenten Frans Artur Wallin.
Nr 32. Köpmannen Nils Einar Ekberg.
Nr 33. Hovrättsnotarien Axel Ulrik Ekelöf.
Nr 34. Handlanden Gustaf Emil Ferdinand
Sandbergs boskillda hustru Karolina Sandberg med firma
" Södra Modebazaren; Karolina Sandberg."
Nr 35. Handelsidkerskan Amanda Fredrika Malmström med firma " Frejamagasinet, Amanda Malmström."
 Info/
 
2251917Nr 36. Källaremästaren Carl Bernhard Holm.
Nr 37. Agenten Anton Johansson.
Nr 38. Aktiebolaget, Hugo Sjögren.
Nr 39. Grovarbetaren Per Lundgren.
Nr 40. F.d. Serganten Gustaf Konrad Malmqvist.
Nr 41. Handlanden Gustaf Emil Ferdinand
Sandberg med firma " Södra Kaffemagasinet, Emil Sandberg."
 Info/
 
2261918Nr 1. Disponenten Otto Reinhold Nordberg.
Nr 2. Frisören Karl Oscar Wilding.
Nr 3. Chauffören Carl Hjalmar Gustavsson.
Nr 4. Aktiebolaget Hugo Sjögren.
Nr 5. F.d. Cigarrhandlanden Nils Peter Nilsson.
Nr 6. Plåtslagaren Gustaf Leonard Wiberg.
Nr 7. F.d. Handlanden Gustaf Sjöberg.
Nr 8. Smedmästaren Carl Johan Nilsson.
Nr 9. Glasmästaren Johan Sigfrid Assmundsson.
Nr 10. Skeppsredaren Thure Gustaf Hultén.
Nr 11. Handelsträdgårdsmästaren Nils Sigurd Olsson med firma " Sigurd Olssons Frukt- och Grönsaksaffär."
Nr 12. Skeppshandlanden Agne Wilhelm Oskar Gunter med firma " Agne Gunters Skeppshandel och Mäkleri och Agentaffär."
Nr 13. Direktören Ferdinand Hislop Pelotence Andersson med firma " Fabriken Prime, Pelotence Andersson.
 Info/
 
2271918Nr 14. Tandläkaren Martin Hansson.
Nr 15. Aktiebolaget, Hugo Sjögren.
Nr 16. Handlanden Erik Ytterholm.
Nr 17.Skräddaren Anders Nilsson Landgren.
Nr 18. Agenten Carl Adolf Gustaf Gyllenereutz.
Nr 19. Kamreraren Oskar Heile.
Nr 20. Tullvaktmästaren Nils Albert Nilsson.
nr 21. Fiskaren Johan Petter Juhlin.
Nr 22. Kemisten Henning John Hammarlund.
Nr 23. F.d. Handlanden Olof Persson.
Nr 24. Trävaruhandlanden Sven Bengtsson.
Nr 25. Ölutköraren Nils Bengtsson.
Nr 26. Änkan Carolina Nilsson med firma
" Carolina Nilsson."
Nr 27. Köpmannen Martin Jönsson .
Nr 28. Banktjänstemannen Nils Svensson.
Nr 29 Köpmannen Martin Jönsson.
Nr 30. Maskinisten Alfred Theodor Eliasson.
 Info/
 
2281919Nr 1. Aktiebolaget Helsingborgs Oljeslageri.
Nr 2. Målaren Ernst Svensson.
Nr 3. Köpmannen Erik Malm.
Nr 4. Rörläggaren Nils Ragnar Wahlgren med firma " Wahlgrens Nya Rörläggningsaffär."
Nr 5. Målaremästaren Axel Johan Lindskog.
Nr 6. Bagaren Nils Jönsson Ekelund.
Nr 7. Ryske undersåten, Köpmannen Joe Rosenstein.
Nr 8. Aktiebolaget P.H. Hedenblad.
Nr 9. Ingeniören Nils Filip Enninger med firma
" Oljeraffenaderiet Oleum, P.H. Enninger."
Nr 10. Fabriksföreståndaren Richard Ficher.
Nr 11. Egendomsagenten Gustaf Gottfrid Wiktor Wiktorsson med firma " Gustaf Wiktorsson."
Nr 12. Fosfatfabriksarbetaren Albin Green.
Nr 13. Agenten Ernst Nissen med firma "Ernst Nissen."
Nr 14. Konoristen Anders Harry Andersson.
Nr 15. Frisörmästaren John Arthur Berger med firma "J.A. Berger."
Nr 16. Ölutköraren Karl Jönsson Lindén.
Nr 17. Handlanden Johannes Andersson och hans hustru Alma Andersson.
 Info/
 
2291919Nr 18. Direktören Knut Olof Stenström.
Nr 19. Fiskehandlanden Bernhard Pettersson.
Nr 20. Byggmästaren N.B. Bentz med firma
"N.B. Bentz."
Nr 21. Handelsbolaget under firma "Andersson & Bengtsson.
 Info/
 
2301919Nr 22. Byggmästaren Sven Andersson.
Nr 23. Byggmästaren Magnus Bengtsson med firma "Kalkslageriet M. Bengtsson.
 Info/
 
2311919Nr 24. Skeppsmäklaren Johan Gotthard Waldemar Dunker.
Nr 25. Arbetaren Gustaf Adolf Holmberg.
Nr 26. Filosofie kandidaten Anton Leonard
Wieden.
Nr 27. Kaptenen Per Henrik Hedenblad.
 Info/
 
2321919Nr 28. Kommissionären Jacob Henrik Kristian Teisner Bagge.
Nr 29. Grovarbetaren Karl Hilding Karlsson.
Nr 30. Aktiebolaget , Skånska Elektrostålverken.
Nr 31. Direktören Oskar Sylvan.
Nr 32. Aktiebolaget P.H. Hedenblad.
Nr 33. Järnsvarvaren August Olsson.
 Info/
 
2331919Nr 34. Bankdiretören Holger Johan Fogelklou.
Nr 35. Köpmannen Sven Johan Svanfeldr.
Nr 36. Direktören Nils Johan Lönneroth.
Nr 37. Hemskillda hustrun Elin Engström.
Nr 38. Kamreraren Albin Robert Persson med firma "Helsingborgs Bokföreningsbyrå, Albin Robert Persson."
Nr 39.Fabrikören Carl Albert Lundbladh.
Nr 40. Handlanden Nils Emil Nilsson.
 Info/
 
2341919Nr 41. Direktören Emil Olof Waldemar Olsson.
Nr 42. Ryttmästaren Evald Gustaf Axel Fock och hans hustru Elisabeth Fock.
Nr 43. Änkan Malin Wilhelmina Bagge.
Nr 44. Aktiebolaget P.H. Hedenblad.
Nr 45. Lådfabrikören O. Hansén .
Nr 46. F.d. Banktjänstemannen Helge Bertil Ohlsson.
Nr 48. Skeppsmäklaren Otto Åkerman.
Nr 49. Köpmannen Per Axel Gustafsson Åkerman.
 Info/
 
2351919Nr 50. Serganten Herman Albert Nordström.
Nr 51. Åkeriarbetaren Sven Anderberg.
Nr 52. Dykaren Karl Sigfrid Jönsson.
Nr 53. Korrenspondenten Otto Ture Magnus Åkerman.
Nr 54. Åkaren Petter Jönsson.
Nr 55. Direktören Oscar Sylvan.
Nr 56. Handelsresanden Carsten Asping.
 Info/
 
2361920Nr 1. Byggmästaren Anders Nilsson.
Nr 2. F.d. Järnvägstjänstemannen Carl August Grönberg.
Nr 3. Grosshandlanden Hjalmar Johan Ifversson med firma "Hj. Ifversson."
Nr 4. Kamreraren Oscar Carl Esais Olin.
Nr 5. Handelsaktiebolaget Nilsson & Johansson i Hälsingborg.
Nr 6. Anton Johansson.
Nr 7. Skeppsmäklaren Einar Mauritz Sjöbeck.
 Info/
 
2371920Nr 8. Aktiebolaget Hyberg & Bokelund.
 Info/
 
2381920Nr 9. Handlanden Hohannes Pålsson.
Nr 10. Smedmästaren Nils Johansson.
Nr 11. Kontoristen Fredrik Nilsson.
Nr 12. Lagerchefen Fritz Emanuel Nilsson.
Nr 13. Handlanden Anton Johansson.
Nr 14. Handlanden Hilding Conrad Truedsson med firma " Hälsingborgs Nya Cigarr- och Kortvaruaffär."
Nr 15. Lagerchefen Johan Gustaf Andersson.
Nr 16. Åkaren Eric Charles Hallenborg.
 Info/
 
2391920Nr 17. Carl Henckels avlidna hustru Hanna Hilda Ulrika Henckel med firma " Henckels Spannmåls- och Foderämnes affär."
Nr 18. Ingeniören Adolf Torsten Albert Carlheim - Gyllensköld.
Nr 18½ Olof Svensson.
Nr 19. Överläraren Herman Anton Ingvarsson.
Nr 20. Ingeniören Torsten Albert Carlheim- Gyllensköld.
Nr 21. Änkan Nelly Walborg Persson med firma " Walborg Perssons Frukt- och Grönsaksaffär."
Nr 22. Musikern Olof Ferdinand Paradis.
Nr 23. Agenten Lars Andersson Freij.
Nr 24. Arbetarern Erik Svensson.
Nr 25. Änkan Ingrid Malmqvist.
Nr 26. Handlanden Albert Elofsson med firma " Andersson & Co."
Nr 27. Jur. stud. Joh. Harry Kalling.
Nr 28. Brunngrävaren Bengt Olsson Blomqvist.
Nr 29. Boskillda hustrun Kersti Nihlén med firma "Kersti Nihlén."
Nr 30-31. Alb. E. Andersson och Joh. Aug. Lindén.
 Info/
 
2401920Nr 33. Aktiebolaget Edv. Kleine.
Nr 34. Aktiebolaget William Bergh.
Nr 34. Smedmästaren Nils Johansson.
Nr 35. Köpmannen Martin Jönsson.
Nr 36. Köpmannen Hugo Sjögren.
 Info/
 
2411920Nr 37. Handlanden Albert Emanuel Andersson med firma " Alb. E. Andersson."
Nr 38. Kontoristen Johan Ljunggren.
Nr 39. Frisörmästaren John Irvin Lejonard Braun med firma " John Braun."
Nr 40. Hovmästaren Ernst Henning Johansson.
Nr 41. Målaren John Oskar Ivar Damberg.