bild
Serie

Se nedan.


 Volymer (70 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11448 – 1890Samlingskapsel.
Inneh.:
1:1. Svenskar i Trondheim 1808. Avskrift av kand. Grönlis avskrift ur Trondheims Raadstuerettsprotokoll nr 18 1793-1826.

1:2. Bouppteckningar: G.R. Ulfsparres och M.Chr. Schecktas 1757. Gåva av O.J.A. Thuresson 1935.

1:3. Bouppteckningar: Carl Ulfsparres 1772, Magdalena Christina Ulfsparres, f. Trafwenfeldt 1783. Gåva av O.J.A. Thuresson 1935.

1:4. Bouppteckning: Johan von Schultz 1752. Gåva av O.J.A. Thuresson 1939.

1:5. Bouppteckning efter Ingeborg Jonsdotter 1/5 1758.

1:6. Bouppteckning efter Olof Simson i Västanede, Norderön, 4/10 1728.

1:7. Utdrag ur Jämtlands äldsta jordeböcker. År 1919 överlämnade till Länsstyrelsen i Jämtlands län av avlidne redaktören A. Burmans i Östersund sterbhus. Lev. 2/1941.

1:8. Avskrifter av handlingar, tillhörande Erik Pålsson, Skarpås, Hammerdal, vilka voro inlänade till ÖLA 1941, omfattande åren 1540-1740.

1:9. Avskrifter ur Historisches Archiv der Stadt Riga, Abt. Suppliken 1731 nr 33 och Abt. Ratsprotokolle nr 101 rörande Åke Ulfsparre 1731-1732. Lev. 18/1941.

1:10. Avskrift av Visitationsprotokoll 1661. Ur Härnösands domkapitels protokoll 1661 i Härnösands domkapitels arkiv. Avskrift i september 1942 i ÖLA.

1:11. Nekrologer över personer ej tillhörande ståndspersoner i Jämtlands läns kyrkoböcker. O.J.A. Thuresson 1936.

1:12. Jämtar och Härjedalingar i Hudiksvalls begravningsbok 1716-1801. O.J.A. Thuresson.

1:13. Avskrift av handskrift, som tillhört urmakaren och silversmeden Olof Sandström, Sandnäset, Frotstviken. Arvid Enqvist 1931.

1:14. Utdrag ur dagböckerna vid Vitvattskrogens gästgiveri 1812. O.J.A. Thuresson.

1:15. Justitie Canzlerens berättelse ang. tillståndet i Jämtland 1832. O.J.A. Thuresson.

1:16. Avskrifter av pergamentsbrev m.m.

1:17. Avskrifter av originalbrev 1466-1667, huvudsakligen vidimerade 1883 av Claes Annerstedt och L. Bygdén. Legat i vol. "Jordrannsakningar 1696-1773" (kontoret) och därifrån flyttade till volymen "Avskrifter och kopieböcker" likaledes i landskontoret. ÖVerförda hit i september 1943.

1:18. Avskrift ur Gävleborgs läns landskanslis arkiv: Skrivelser från regementen, konsistorier m.fl. 1747. Förteckning på utflyttade manspersoner 1739-1747.

1:19. Avskrift ur Gävleborgs länsstyrelses arkiv (HLA) av kronofogde Grahns berättelse om Härjedalen 1761. Avskriften av O.J.A. Thuresson. Gåva av d:o. Lev. 23/1944.

1:20. Jämtland 1564 nr 10 (KA) Årliga räntan. Från Fornskriftsällskapets arkiv.

1:21. Jämtland 1566 nr 6 (KA) Årliga räntan. Från Fornskriftsällskapets arkiv.

1:22. Jämtland 1570 nr 6 (KA) Årliga räntan. Från Fornskriftsällskapets arkiv.

1:23. Jämtland 1570 nr 6 (KA) Kyrkotionde. Från Fornskriftsällskapets arkiv.

1:24. Avskrift ur Gävleborgs landskontors arkiv ang. en utdelad tapperhetsmedalj (1791) av O.J.A. Thuresson. Lev. 1/1946.

1:25. Avskrift 1947 av originalskrivelse på papper, Frösön 1591, vari lagman Niels Bodelsson tilldömer Anders Steinsson 14 mälingar jord från Anders Helgesson på Vatom. Orig. tillhör agronom N.E. Nilsson Norderön.
-Avskrift av landstingsprotokoll 1647-1667 se Fornskriftsällskapets arkiv.

1:26. Avskrift av "By-Ordning emellan Samtelige Byamännen i Råssbord, inrättad til obrottslig efterlefnad, den 17 september, Åhr 1781" (orig. i länsmuseet). O.J.A. Thuresson 1948.

1:27. Avskrift av protokoll 1848 rör. drunkningsolycka vid Tännforsen (orig. förvarat inramat i stugan vid Tännforsen).

1:28. Ekdahlsavskrifter 1828 av pergamentsbrev från Revsund: år 1431, 1443, 1451, 1470, 1470, 1512 och 1528, samt 1599 och 1643.

1:29. Avskrift av byordning för Ytterberg i Sveg 1775, Överberg i Sveg 1799 och Alsen 1817 (ur domböckerna).

1:30. P.G. Lundahls avskrifter 1880-90-talen av pergamentsbrev och andra handlingar 1448-1679. Karl Bergvalls maskinavskrift av protokollet från rannsakningen om gränsskillnaden mellan Jämtland och Ångermanland 1765. 21 foliosidor.

1:31. Domboksutdrag 1678 ur Svegs dombok (saknas) ang. försäljning av fäbovall i Södingsåsen för gäld till kyrkoh. Mårten Bullernaesius i Sveg. Lev. 8/1951.

1:32. Utdrag ur Lillhärdals dombok 8/12 1729 ang. tvist om bete mellan Hans Zackrisson tillika med Ingebrecht Hallfwarsson i Kyrckobyn och Olof Jonsson i Nordanhån. Lev. 8/1951.

1:33. Två avskrifter av enskilda handlingar av okänd proveniens berörande Nils Håkansson i Åse, Alsen, 1786, 1791. (Avskrifter i länsarkivet omkr. 1950).

1:34-35. Avskrifter av ett pergamentsbrev (Oviken 1490) och ett pappersbrev (1604), tillhöriga hemmansägare J.O. Sällström, Klockarebacken, Myrviken (Oviken). Avskrivna i länsarkivet 1951.

1:36. Avskrift av ett pergamentsbrev (1559), tillhörigt fröken Brita Olofsdotter, Hammerdals municipalsamhälle. Avskrivet i länsarkivet 1952.

1:37. Statistiska uppgifter efter J.O. Hagström, Jemtlands oeconomiska beskrifning och A.A:son Hulphers Samlingar... ang. mantal och rökar 1750, skörd 1766 och kronotionde. Avskrift i länsarkivet 1952 efter sammanställning av Janrik Bromé.

1:38. Avskrift av handlingar, tillhöriga Ol. Kristenssons sterbhus, Sundet, Kallsedet, (rör. Segerdalen). Avskrift i länsarkivet 1952.

1:39. Avskrift av avskrift av handl. dat. Frösö kungsgård den 31/8 1699, ang. prästernas uppbörd i Jämtland. Avskrift i länsarkivet 1952.

1:40. Avskrift av tryckt tidskriftuppsats /"En afrättning i Jemtland" av Eva Arbman/, ur Jemten 1887. Avskrift i länsarkivet 1953.

1:41. Avskrift i utdrag av 1621 års mantalslängd för Hälsingland, omfattande Ytterhogdals socken. Avskrift i HLA 1953, gåva av HLA. Lev. 35/1953.

1:42 a-b. Två avskrifter av handlingar (1644 och 1749) tillhörande Offerdals hembygdsförening och berörande egendomsförhållanden i Offerdal. Avskrift i länsarkivet 1953.

1:43 a. Bouppteckning 16/6 1764 efter Olof Andersson, Bäcken, Offerdal.

1:43 b. Fastebrev 23/2 1782 å 2 1/12 tunnl. Bäcken, Offerdal.

1:44. Avskrift av ett i Gåxsjö bykista förvarat "Förslag till byordning för Hammerdals pastorat", 26/1 1829 (Avskrift och gåva av komm. G. Smedberg, Lockne, Ångsta). /Byordningen äv. intagen i Hammerdals dombok den 14 mars 1831/. Lev. 17/1955, 6/12 1955.

1:45 a-c. Avskrifter av tre handlingar, tillhöriga agronom N.E. Nilsson i Norderön: a) inlaga till icke namngiven guvernör från bönder i Norderöns S:n (odat.: 1600-talet), b) D:o från Nils Mårtensson i Trusta, Norderön, till översten o. viceguvernören Åke Ulfsparre samt dennes resolution därå, dat. Frösö Kungsgåprd 4/1 1688 /a och b avskrifter efter synbarlingen ganska otillförlitliga avskrifter, gjorda av originalens ägare/, c) Avskrift av arvskifte efter Nils Månsson i Trusta 25/3 1698 (avskrift i länsarkivet efter original i N.E. Nilssons ägo).

1:46. Avskrift ur Jämtlands och Härjedalens domböcker 1666-1668, AI:6 (avskrift av tingsprotokoll 1668 ang. trolldom i Lillhärdals tingslags häradsrätts dombok).

1:47. Avskrift av Lillhärdals kyrkoräkenskapsbok 1582-1655 (Lillhärdals kyrkoarkiv LI:1). Verkställd i länsarkivet 1957 av A.-L. Byström.

1:48. Avskrift av pergamentsbrev (fastebrev) 17/11 1683, utfärdat av domhavanden i Sunne tingslag. Verkställd i länsarkivet av A.-L. Byström efter inlånat original, tillhörande herr Fr. Landén, Haraby.

1:49. Avskrift av fragment, innehållande avskrifter i följd av militära order o.d. 1808. Verkställd genom ÖLA:s förmedling av fru I. Svenonius efter inlånat original i enskild ägo, för avskrivning insänt av kyrkoherde Oscar Strömqvist, Hallen.

1:50. Avskrift av avskrift av rågångsbrev rör. Norderö. 1636 14/6. K. Maj:ts nåd. svar på frågor från fogden över Jämtland, Johan Christofersson. 1646 25/5. Transumt av K. Maj:ts brev till landshövding Frölich. 1696 12/2. Utdrag ur Hallens tgs hdrs prot. rör. höbärgning efter Olof Simonsson, Norderön (jfr vol. I:6). 1728 9/10. Memorial rör. ½ hemmanet Helljesund. 1745 10/1.
 
2a1645Mantalslängder.
Inneh.:
2a:1-2. Register och mantal på hufvudskatt eller afgäld som är uppburen i Jämtland enl. Kungl. Maj:ts skattebref år 1645. Avskr. av J.A. Hansson i Bringåsen. Gåva av E.P. Hamrell 1939.

2a:3. Landschyldsbogh öffuer Jempte Land Beregnidt Fra Philippi-Jacobi Dagh Anno 1644 och till Aarsdagen Anno 1645. Avskr. av J.A. Hansson i Bringåsen. Gåva av E.P. Hamrell 1939.

2a:4. "Register och Mandtal udi Jempteland Huar Effter dem paabudene Contribution Anno 1645 schulle haffue warit udgiffnet", (men hvarifrån de blifvit befriade). Avskr, av J.A. Hansson i Bringåsen. Gåva av E.P. Hamrell 1939.
 
2bOdat.Kopior av orig.handlingarna (delvis) till föreg. volym. 
31759 – 1800Avskrifter av mantalslängderna för Härjedalen för 1759, 1770, 1780, 1790 och 1800 efter originalen i landsarkivet i Härnösand (1946). 
41749Avskrift av mantalslängd för Jämtland och Härjedalen 1749 efter orig. i landsarkivet i Härnösand (1947). 
51693 – 1697Avskrift av räfstetingsprotokoll för Jämtland och Härjedalen 1695 (Gävleborgs landskontors registratur 1693-97 i HLA) 1947. 
61648Avskrift av roteringsrulla för Jämtland 1648 (avskr. av Länsstyrelsen i Härnösands län 1645-1654 vol. F:1 i HLA") 1949. 
71600Avskrift av tiondelängd för Jämtland år 1600 (Avskr. gjord av A.J. Hansson i Bringåsen. Uttagen ur Heimb. dep. nr 18017). 
81630 – 1633Avsksrifter av handlingar i norska riksarkivet 1630-1633 rör. Jämtland (gjorda 1950 av A.-L. Byström). 
91679Avskrift av 1679 års tiondelängd för Jämtland och Härjedalen (ur 1679 års landsboksverifikationer för Västernorrlands län i Kammararkivet). 
101658Avskrift av 1658 års tiondelängd för Jämtland och Härjedalen (ur 1658 års landsboksverifikationer för Västernorrlands län i Kammararkivet). 
111787 – 1800Burskap gällande Östersunds stad 1787-1800. Avskrift, utförd i länsarkivet 1956 efter inlånad samling avskrifter av O.J.A. Thuresson. 
121793 – 1802Lektor Fale A. Burmans konceptdagböcker från resor i Jämtland 1793-94, 1798-99 och 1802. Avskrift av fröken S. Fahlander 1928 efter original i Härnösands läroverks bibliotek, skänkt av tandläkare Svante Höglin (som även utarbetat registren i volymen) år 1957. Lev. 7/1958. 
131290 – 1919Samlingskapsel.
Inneh.:
13:1. Utdrag ur Offerdals tingslags häradsrätts dombok v.t. 1837, omfattande ) 3 (byordning för Offerdals pastorat). Avskrift, verkställd i ÖLA efter inlånat original (Alsens kyrkoarkiv P:17) av A.-L. Byström april 1959.

13:2. Avskrift av brev från Jöran Persson Skunck till Nils Skunck "Om Skunckarnas familia" dat. "Hackåås och Håff 1675 d. 9 Jan.". Orig. i Uppsala universitetsbibl. Palmsk. saml. 239. (Byström jan. 1962).

13:3. Avskrift av pergamentsbrev 1597 (inl. av disp. Hilding Andersson, Frösön) ang. tvist om gårdsbyte mellan "Mortten Bedtzonn ij Beck och Anders Joensonn ij Veluick". (Byström aug. 1962).

13:4. Avskrift av kopia av brev 1504 (inl. av P. Joel Jönsson, Vigge) rör. försäljning av ängar och slåtter. Troligen Berg. (Byström aug. 1962).

13:5. Avskrift efter fotografi, inl. av P. Joel Jönsson, Vigge, av odat. handling (1500-talet?) rör. vissa avgifter m.m. för Bergs tingslag. (Avskriften utf. i ÖLA 1962).

13:6. Avskrift av pergamentsbrev, dat. 1552, deponerat i ÖLA 1944 av fru Maria Björklund, Tandsbyn, återlevererat till henna i sept. 1962. (Avskriften gjord av O. Svenonius jan. 1958).

13:7. Avskrift av kartbeskrivning, tecknad på en red. P. Hallström, Östersund, tillhörig odaterad karta över Klaxåsen, Näs s:n, som av ägaren inlämnats till landsarkivet för att få texten tolkad. (Byström okt. 1962).

13:8. Avskrift av pergamentsbrev, dat. 6 febr. 1603, tillhörigt rektor Johannes Nahlén, Fåker. Innehåll.: Systrarna Ingeborg och Beret Bårdsdotter överlämnar sin jordpart i Gärde, Näs s:n, Jämtland, till brodern Erik Bårdsson. (Ohlsson o. Byström nov. 1963).

13:9. Avskrift av brev från överste J.F. Boy till major C.G. Beckman, dat. Östersund, Kungsgården, 12/4 1828, ang. en skulds återbetalande. (Orig. hos F 4, avskr. av Ohlsson juli 1964).

13:10. Avskrift av 1700-talsavskrift av brev daterat 1554. Ang. försäljning av ödebölet Gräfsåsen. (Avskriften utförd 1968 av A.-L. Byström). Handlingen inlämnad av Sven Schylberg, Brunflo.

13:11. Kopia av prästerskapets och klockarnas i Jämtland besvär uppå en skrivelse från landshövdingeämbetet ang. uppbörder. 1699 31/8.
På baksidan: landshövdingens resolution 1706 22/1.
Summa 3 defekta blad.
Lev. 13/1955 från lantmäterikontoret.

13:12. Bouppteckning efter bonden Nils Staffansson i Gäle, Näs, 10/1 1826. Xerox-kopia. Lev. 60/1970.

13:13. Xerox-kopia av protokoll vid frivillig auktion i Brattägen på kvarlåtenskapen efter avlidne sockenlappen i Kall Anders Påhlsson och hans likaledes avlidna hustru 14/4 1857. Lev. 59/1970.

13:14. Xerox-kopior av:

13:14.1. Bouppteckning efter Halfwar Olofson i Åtgården, Vemdalen, odat.

13:14.2. Bouppteckning efter pigorna Angnes och Ingeborg Halfwarsdöttrar i Åtgården, Vemdalen 26/5 1773.

13:14.3. Arvskifte efter Jon Halfwarson i Åtgården, Vemdalen 13/5 1788.

13:14.4. Delning av kreatur mellan bröderna Halfward och Pär Jonssöner i Åtgården, Vemdalen, 6/7 1793.

13:14.5. Bouppteckning efter änkan Ingeborg Swensdotter i Åtgården, Vemdalen, 5/10 1835. Lev. 56/1970.

13:15. 7 st. xerox-kopior (jfr Fornvårdaren X:4, s. 319). 7 st xerox-kopior av tiondelängder 1658 (Frösön), 1659, 1670 (Frösön och Sunne). Lev. 66/1970.

13:16. Xerox-kopior (6 blad) av amerikabrev från Sven Olofsson (Swan Swanson), Boxelder, USA till Olof (?) Qvarnström, Nordanhå, Lillhärdal, 1920 23/2. Lev. 2/1971.

13:17. 3 st xerox-kopior: Inventering efter bonden och klockaren Erik Jönsson och hans hustru i Oldberg, Näs, 1781 1/10. Arvsdelning efter Åldermannen Jöns Ersson i Oldberg, Näs, 1832 10/10. Arvskifte efter hustrun Karin Larsdotter i Oldberg, Näs, 1845 25/4. Lev. 4/1971.

13:18. 3 st. xerox-kopior: Fastebrev rör. hemman i Västerkälen, Rödön, 1669 12/10. D:o rör. jordköp i Västerkälen, Rödön, 1669 12/10. D:o å skatterusthåll i Kälen, Rödön, 1759 21/2. Lev. 3/1971.

13:19. 1. Avskrift av Ekdahls regester av brev 1427-1536. 2. Avskrift av Ekdahls avskrift av 5 brev 1506-1509. 3-9. Avskrifter av brev 1551, 1554, 1557, 1581, 1590, 1598, 1599. 10. Fotostatkopia med avskrift av brev 1611. 11-14. Avskrifter av brev 1651, 1652, 1665, 1713, 1489 (ur Festins papper).

13:20. Inneh.

13:20.1. 3 brev från Trång: 1615, (1668), 1669.

13:20.2. Brev Brunflo 1682 (2 avskrifter).

13:20.3. Ragunda 1643, kvitto på kyrktionden.

13:20.4. Avradsbrev 1667 rör. Gamlewiksboderne i Alsens tingslag.

13:20.5. Avradsbrev 1667 rör. Ytterån i Alsens tingslag. (från N.P. Åsling).

13:20.6. Sluträkning på avradspenningar. Ur Västernorrlands landsbok 1698.

13:20.7. Fotostatkopia av brev 1324, evtl. ang. Medelpad.

13:20.8. Odaterat 1600-tals brev rör. Ytterån, Alsen. (orig. N.P. Åsling).

13:20.9. Dombrev 1701 ang. Ytterån, Alsen (N.P. Åsling).

13:20.10. Syneprotokoll 1701 å tullhuset vid gränsen i Duved.

13:20.11 a-b. Syneprotokoll rör. tvist mellan 2 bönder i Mo, Alsen. 1712. (N.P. Åsling).

13:20.12. Arvskifte efter hu. Rakel Nilsdotter i Ede, Alsen, 1740. (N.P. Åsling).

13:20.13. Likpredikan 1766 över Gunilla Olofsdotter i Svegs kyrkby.

13:20.14. Brev 1791 rör. leverans av ved till Ytterå kniphammars behov. (N.P. Åsling).

13:21. Inneh.:

13:21.1. 4 översättningar ang. Stugun 1290-1300 (1303) (JHD I nr. 4,5,13,14).

13:21.2. 2 fotostatkopior ur Registrum Ecclesie Upsaliensis ang. Stugun.

13:21.3. Fotostatkopia av brev 1437 (JHD I, nr. 221).

13:21.4. Fotostatkopia av brev 1440 (JHD I, nr. 237).

13:21.5. Fotostatkopia av brev 1440 (JHD I, nr. 241).

13:21.6 a-b. Fotostatkopia av brev 1445 (JHD I, nr. 263).

13:21.7. Fotostatkopia av brev 1447 (JHD I, nr. 278).

13:22. Ur "Mus-Olles" samling i Ytterån:
Inneh.:

13:22.1. Arvdelning efter Brita Månsdotter i Valne, Alsen 1774.

13:22.2. Arvdelning mellan Erich Gudfastsson och barn i Mo, Alsen 1775.

13:22.3. Avvittring mellan Måns Olofsson och dotter i Valne, Alsen 1779.

13:22.4. Bouppteckning efter Carin Nilsdotter i Valne, Alsen 1785.

13:22.5. Arvskifte efter Gunila Andersdotter i Torvalla, Brunflo 1791.

13:22.6. Arvdelning efter Erich Gudfastsson i Mo, Alsen 1794.

13:22.7. Bouppteckning efter fältjägaren Anders Lant 1813.

13:22.8. Avgångsbetyg från Frösö lärdomsschola för Johan Söderberg 1821.

13:22.9. Förteckning över dagsverken vid brädslagning av prästgårdsbyggningen, sannolikt i Alsen. Odat.

13:22.10. Bernt Wilhlem von Liewen: Wettenskap at döda Wargar etc. 1753. Flyttad till biblioteket.

13:23. Arvskifteshandlingar från 1738 efter Bengt Mårtensson i Vällviken, Sunne. Fotokopior.

13:24. Kopior av originalhandlingar ägda av kantor Per Olof Millgård, Fack 172, 830 10 Undersåker. (Breven är registrerade).
Inneh.:

13:24.1. Bouppteckning och arvskifte efter bonden Per Olofsson, Edsåsen, Undersåker 1782 7-8/6.

13:24.2. Brev från Mikael Ottin till Hindrick Hindricksson 1758 15/12.

13:24.3. Brev från Mikael Ottin till Hindrick Hindricksson 1759 18/6.

13:24.4. Brev från Henric Ottin till Hemming Hindricksson 1784 6/9.

13:24.5. Brev från Andreas Borgström till kyrkovärd 1787 21/7.

13:24.6. Brev från Henric Hemmingsson till Hemming Henricsson 1790 8/4.

13:24.7. Brev från Olof Hemmingsson till J. Söderberg 1790 24/9.

13:24.8. Räntebok 1751-1771, fullmakt 1828, landbondekontrakt 1819, förening för avradsland 1773 6/11.

13:24.9. Brev från Carl Sparrman till Kerstin Ersdotter 1850 (2), 1860 (1).

Amerikabrev (till släkt i Stamgårde, Undersåker från):

John Södergren med maka Margareta Pettersdotter 1879-1902 (7).

Paul Södergren med maka Kerstin 1883-1911 (6).

Alfred Svensson med maka Brita f. Södergren 1885, 1913 (2).

Olof Pettersson 1873-1887 (3).

Katarina f. Hyttsten (maka till föreg.) 1888-1897 (3).

Anders Andersson med maka Kristina Larsdotter 1891-1899, odat (15).

Oskar Eriksson med maka Anna(-Lisa) f. Andersson, 2:a giftet Mattsson 1880-1929, odat. (11).

Olof Andersson 1883-1895, odat (12).

Lars (Lewis) Andersson 1890-1901, odat (20).

Jonas (John) Andersson 1893-1937, uå (12).

Jonas Pettersson 1878-1914 (8).

Agnis Pettersson 1911 (1).

Lars Pettersson 1873-1878 (6).

Anders Pettersson 1903-1906 (3).

Ida Anderströmer? 1901-1927 (7).

Ada Hedman 1934 (1).

B. Engström 1927 (1).

Anna Dahl 1904-1906 (7).

Peter o Lotta Södergren 1897 (1).

Petter Andersson (Dahlberg) 1893-1900 (2)

3 oidentifierade 1904 (2), 1905 (1).

Släktförklaring:

Petter (Per) Persson (f. 1801, d. 1866) och hans hustru Ingrid Olofsdotter (f. 1807, d. 1889) i Stamgärde, Undersåker hade följande barn, barnbarn m.m.:

1. Margareta f. 1825, d. 1915 g m John Södergren f. 1820.
Barn a: Paul Södergren g m Kerstin:barn Peter, Lotta Södergren.
Barn b: Brita Södergren g m Alfred Svensson.

2. Olof f. 1830, d. 1888 g m Katrina f. Hyttsten.

3. Per f. 1833, d. 1918 (emigrerade ej).

4. Anders f. 1835, d. 1907 g m Kristina Andersdotter f. 1838, d. 1906.
Barn a: Petter (Dahlberg) f. 1860, d. 1934.
Barn b: Anders (Andrew) f. 1864, emigr. 1891, d. 1918 g m Kristina Larsdotter.
Barn c: Anna(-Lisa) f. 1866, emigr. 1890, d. 1947 g m 1. Oskar Eriksson, 2. John Mattsson.
Barn d: Olof f. 1870, emigr. 1881, d. 1897.
Barn e: Lars (Lewis) f. 1874, emigr. 1890, d. 1948.
Barn f: Jonas (John) f. 1875, emigr. 1893, d. 1952.
Barn g: Otto f. 1878, emigr. ej, d. 1895.
Barn h: Ida f. 1881, emigr. 1901, d. 1972.

5. Kerstin f. 1840, d. 1925 (emigrerade ej).

6. Jonas f. 1841, d. 1935, g m Agnis f. Stadig.

7. Ursila f. 1844, d. 1899 (emigrerade ej). Dotter Anna g m John Dahl.

8. Ingrid f. 1847, d. 1935 (emigrerade ej).

9. Lars f. 1851, d. 1878.

13:25.1. Avskrift av rättegångsprotokoll 1520 ang. Ytteråns fiske (Alsen skatteting).

13:25.2. Avskrift av rättegångsprotokoll 1520 ang. Ytteråns fiske (Alsens vapenting).

13:25.3. Avskrift av pergamentbrev 1536.

13:25.4. Avskrift av pappersbrev 1557.

13:25.5. Avskrift av rättegångsprotokoll 1576 ang. Ytteråns fiske (Alsens skatteting).

13:25.6 Avskrift av privatbrev av Oluf Nilsson i Åse, Alsen 1637, 6/2.

13:25.7. 3 avskrifter av avskrift rör. överstelöjtnantbostället Vången, Alsen, 1713:
a) brev av Carl G. Hammarskiöld till häradsrätten,
b) intyg av häradsrätten,
c) Hammarskiölds skrivelse till översten.
(Från N.P. Åsling, Trångsviken, 1942-1951).

13:25.8. Släktkrönika på Mo, by i Alsen. (Från N.P. Åsling Trångsviken).

13:25.9. Herr Ola släkten i Trång. (Från N.P. Åsling, Trångsviken).

13:25.10. Öppet brev 1714 ang. försäljn. av Ytterå avradsfiske. (Från N.P. Åsling, Trångsviken).

13:26. I ÖLA gjorda kopior av avskrifter, ägda av Edvin Ljung, Västeråsen, Fors, (förvärvet förmedlat av Jean Forsström). Lev. 60/1973.
Avskrift av brev:
1. Åsen 1485 (5/1?).
2. Ragunda skatteting 1531 (20/1?)
3. U.o. 1597 2/1.
4. Ragunda 1608 15/2 (två avskrifter).
5. Fors 163(4?) 11/8.
6. Ragunda 1637 16/12.

13:27. I ÖLA gjord avskrift av pergamentbrev. "Sunne laga ting 1704 20/9". Fastebrev för Erich Holgersson å hemmanet Rise. (Originalet, som tidigare förvarades i ÖLA men återtogs 1974-02-22, ägs av fru Ellen Andréhn, Stapelmohrsvägen 20, Östersund).

13:28. Amerikabrev, dat. Fertile den 24 feb. 1882, från Nils Lindström, Tand till hans svärfar. - X-kopia av orig. tillhörande Lockne hembygdsförening.

13:29. Amerikabrev Ellis, Ontario 1918 30/8, 1919 29/12. Brev från E M Andersson till moder, Lycktorpet 1909 7/2. Diverse handlingar rör. Flykälen och Lorås. Originalen tillhör fru Stina Wiktorsson, Pl 2222, 830 70 Hammerdal.

13:30. Brev till Karl Långström, Sollefteå från Mattias Långström Storsjö by 1889 29/9, Funäsdalen 1889 26/12, Ljungdalen 1890 2/11, från Ragnild Persdotter, Funäsdalen 1890 27/5. Originalen tillhör herr Rikard Långström, Sollefteå.

13:31. Köpebrev 1694 och 1699 rör. Matnäs, Myssjö. Originalen tillhör herr Carl Ericsson, Kövra.

13:32. 1633 24/9 Revsunds ting. Avskrift av köpebrev. Bröderna Olof och Sven Trundsson s
älja all sin arvejord i Stavre till sin farbror, Olof Eriksson i Stavre. Originalet tillhör Erik Rodling, Stavre.

13:33. Brev till hemmansägaren och fru Jon Hansson, Bränna, Hackås från landstingsmannen m.m. O. Olsson, Bränna, Hackås. Daterat Gällö 1884 18/6. Originalet tillhör herr Arne Skoog, Ridvägen 14, Danderyd.

13:34. Begåvningslistor (förteckningar över gåvor vid bröllop).
a. till brudgummen Anders Ersson i Storgården, Näs 1842 10/4.
b. vid Eric Erssons och Märtha Olofsdotters bröllop i Näs (?) 1876 12/4.
Originalet till a. tillhör Anna och Gustaf Ekström, Bjärme, Fåker.
Originalet till b. tillhör Elma Eriksson, Wij, Fåker.

13:35. Utdrag ur överste Gustaf Adolf von Siegroths dagbok 1770.
Se Swedlunds artikel i Festskrift till Iwan Wikström.

13:36. Kopior av handlingar rör. Överstebostället Kungsgården, Frösön 1690. (Original i Gävleborgs landskontors arkiv, serie GVIIb).

13:37. Kopior av rapport till K Maj:t 20/9 1770 ang. generalmunstringen. (Orig. i KrA Jämtl. fältjägarreg:s arkiv, del II, bunt nr 70).

13:38. Kopior av arvskifte, bouppteckning m.m. rör. Lockne 1753, 1789, 1791, 1810.
(Orig. i Änge gårdsarkiv, Lockne - jfr avleverans 1/1975).
 
141649Avradslängd m.m. 1649. Xerox-kopior ur Västernorrlands läns landsbok med verifikationer 1649, som förvaras i Kammararkivet, STockholm. Utförda i landsarkivet 1968. 14 a-b. Två st. ej kompletta fotostatkopior av 1649 års avradslängd, utförda 1967 i Riksarkivet. 
151649Tiondelängd för Jämtland 1649. Xerox-kopia ur Västernorrlands läns landsbok med verifikationer 1649. Originalet förvaras i Kammararkivet, Stockholm. Utförd i landsarkivet 1968. 
161807 – 1819Dagbok vid 1:e Majorens kompani av Jämtlands regemente, 1807-1819.
Xerox.kopierad i landsarkivet i juni 1970. Originalet förvaras i Krigsarkivet, Stockholm.
Lev. 20/1970.
 
171809 – 1810Förteckning å de soldater som utmärkt sig för tapperhet vid Hörnefors bruk 1809.
Förteckning å avlidne gratialister 1809-1810.
Förteckning å vid sjukhusen avlidne soldater 1810.
Xeroxkopierade i landsarkivet i juni 1970. Originalen förvaras i Krigsarkivet, Stockholm.
Lev. 20/1970.
 
181789Mönsterrulla över Jämtlands dragonregemente 1789. Xerox-kopierad i landsarkivet i juni 1970. Originalet förvaras i Krigsarkivet, Stockholm.
Lev. 20/1970.
 
191790Mönsterrulla över Jämtlands regemente 1790. Xerox-kopierad i landsarkivet i juni 1970. Originalet förvaras i Krigsarkivet, Stockholm.
Jmfr Jämtlands läns landskontors arkiv vol. G I cb:10.
Lev 20/1970.
 
201809Mönsterrulla över Jämtlands regemente 15/5 1809. Xerox-kopierad i landsarkivet i juni 1970. Originalet förvaras i Krigsarkivet, Stockholm.
Lev. 20/1970.
 
21Odat.Folkmedicinsk receptbok, odat.
Xerox-kopierad i landsarkivet i juni 1971. Originalet förvaras hos hemmansägare Sven Johansson, Storhögen, Häggenås.
 
221718Förslagsrulla på manskap i Jämtland till värvade regementen 1718. Xerox-kopia av Gävleborgs läns landskontors volym GIa:16, förvarad i Landsarkivet i Härnösand.
Lev. 27/1971.
 
231518 – 1923Inneh.:

23:1. I ÖLA gjorda kopior av kammarkollegii brev 1632-1691 rör. Jämtland och Härjedalen. Originalen i HLA (Gävleborgs läns landskontor, DIb:1).
Lev. 33/1975.

23:2. (Sunne?) 1518 6/4.
Xerox-kopia av Ekdahls avskrift.
Agnis Andersdotter i Svensjö bekänner sig ha sålt en fjärding av halva Trygiestad (Norderön) till sin svåger Jon Eriksson och dennes hustru Birgitta i Ålsta (Norderön) för 20 mark silver. Tr. DN XIV nr 270, sid 217.

1519 25/4.
Version av föregående brev.

Sunne 1545 20/2.
Xerox-kopia av Ekdahls avskrift.
Tvist mellan Hr Erik Nilsson och Norderöbor ang. ödesjord på Norderön kallad "Litzlasätter".

Oviken 1546 14/11.
Xerox-kopia av Ekdahls avskrift. Pehr Nilsson med hustru Rådgierd och sonen Erik Pehrsson i Ålsta, Norderön erkänner sig ha erhållit 5 mark i sone av prosten Erik Andersson.

Trappnäs 1688 7/10.
Christen Jonsson överlåter sitt hemman i Kläppe, Marby om 5 tld till sin brorson Erik Mårtensson i Trappnäs mot födoråd.
Bekräftelser 1689-1690.

1694 21/4.
Nils Olofsson i Optand säljer ½ Joen Hemmingz hemman i Ålsta, Norderön till klockaren Påhl Mårtensson i Marieby. Kvitto 1698.

1695 25/10.
Jon Olofsson i Ålsta, Norderön säljer halva ovanstående till Påhl Mårtensson. Bekräftelser 1696-1699.

1700 2/1.
Påhl Mårtensson i Ålsta, Norderön tillskriver överste med anhållan om byte av dragon.

Frösön 1704 2/1.
Överste Carl Hårds skrivelse ang. överflyttande av korpralskap.

Trappnäs 1726 1/2.
Födorådskontrakt mellan Påhl Mårtensson med hustru och sonen Mårten Påhlsson.
Lev. 34/1975.
Handlingarna i original ägs av fru Stina Larsson, Ålsta, Norderön.

23:3. Frösön? 1562 u.d.
Mons Nielssons i Ödnom, Olaff Giordzsons samt Simons och Jons i Mjälle överenskommelse om jordabyte med fränderna Ketil i Bällsta Mattis Giorsson i Rasten, Jon Torgotsson i Bleka samt Niels Redhersson och Oluff Jonsson i Genvalla.
Tr. DN XV:709.

u.o. 1577 u.d.
Esbjörn Nilsson och Per Jonson tilldömes var sin halvpart i Rise, Frösön efter Simon på Valberg, Frosten (Nordtröndelag).

Frösön 1578 u.d.
Per Jonnsönn i Fillsta i tvist med Esbiörnn Nilsönn i Glasätt om halvparten av godset Rise på Frösön, som båda igenlöst av fru Ingeborg med odelsmannen Simon Olofssons goda minne.

Honngstad 1579 u.d. (=Hånanstad).
Benngt i Hara och S...... i Tanne säljer sin del av godset Rise, Frösön för tre daler till Per Jonsson i Rise.

Vadberg 1580 21/1 (=trol. Valberg, Frosten, Nordtröndelag).
Simon Olson i Vadberg erkänner sig ha erhållit tre daler i sone av Esbiörn Nilsson i Rise för halvparten i Rise.

(Frösön?) 1581 u.d.
Jordabyte mellan Peder Jonssenn i Rise och Esbiörn i Glasätt.

Rise 1583 u.d.
Nils Michilsson erkänner sig ha uppburit två daler av sin farbroder Esbiörn Nilson i Rise i sone för mark i Glasätt, Frösön.

Frösön 1586 u.d.
Simon Olsson i Valberg (Nordtröndelag) erkänner sig ha uppburit fyra daler i sone av Stockemännen Erik Andersson, Sven Persson, Per Månsson och Anders Olsson.

Kungsgården 1586 u.d.
Simon Olsson i Valberg (Nordtröndelag) erkänner sig ha uppburit en (?) daler vardera i sone av Oluff och Anders Olssöner i Härke.

Honngstad 1586 u.d. (=Håkanstad?).
Torkel (?) Persson erkänner sig med Reydar Jonsson ha bytt 16 mälingar jord i Genvalla mot 25 mälingar i Segerdalen (?).

Frösön 1611 9/1.
Iffuer Jayrsson erhåller jord i Stensgård och Mollungh (=Måläng?) efter sin fader mot att lösa ut sina syskon bl.a. bosatta i Fleskhus och Holhallden i Verdal, Norge och mot födoråd till sin faders "quinde".

u.o. 1615 9/1.
Bekänner Peder Joenssen i Mjälle att han till sin svåger Erick Jörgennsenn i Fugelstad, Marieby sålt sin hustrus jord i Fugelstad (=en femtedel i Östergården).

Pergamentbreven i original förvaras i Vitterhetsakademiens arkiv.
Kopiorna inlämnade av Ruben Carlsson, Jakobsberg.
Lev. 38/1975.

23:4. Avskrift ur Jämtlands dombok 1721 rör. högmålssak mot änkan Maria Ersdotter och hennes styvson korpral Albrecht Dullfjer "som plägadt kiötzlig beblandelse med hwar andra hwar af barn kommit".
Avskriften gjord av f. kansliskrivaren vid landsarkivet fru Anna-Lisa Byström för forskares räkning.

23:5. Odaterade handlingar uppvisade i ÖLA av Hjalmar Franzén, Gällö. Handlingarna skall enl. Franzén vara Petersson-Bergers källa för Arnljot, eftersom detta skulle vara det tidigaste belägget för att Arnljot förknippas med Gällö.
4 xerox-kopior.
Lev. 18/1976.

23:6 Laga arvskifte 1825-05-30 efter kyrkvärden Erik Pehrsson och hans hustru Mereta Olofsdotter i Gällö överlämnar till sina barn.
Handlingen uppvisad av Hjalmar Franzén, Gällö.
11 xerox-kopior.
Lev. 39/1976.

23:7. I landsarkivet kopierade brev inkomna med ensk. förfrågn. 128/1976.
a. Brita Svensdotter, Klubbnäset, Lillhärdal till dottern Maria Olofsson i USA 1907-10-21.
b. Julius Olofsson, Slättheden, Lillhärdal till systern Maria Olofsson i USA 1907-03-21.
c. Olof -?-, Klubbnäset, Lillhärdal till kusinen Maria Olofsson i USA 1908-01-02.
Lev. 40/1976.

23:8. I landsarkivet kopierade brev från Valfrid Hedberg, Pawtucket, Rhode Island, USA (f. 1877-02-07 i Frostviken) till kusinen Therese Hedberg 1955-10-10, 1956-05-21, 1956-08-08. 34 x-kop.
Lev. 42/1976.

23:9. I landsarkivet kopierat brev från dragonen Per Asp till bonden Daniel Jönsson i Svedje, Myssjö, dat. Härnösand 1809-06-14. Originalbrevet funnet vid rivning av hus i Svedje. Uppvisat av Håkan Olsson, Östersund. 1 xerox-kopia.
Lev. 64/1976.

23:10. I landsarkivet kopierat skattebrev med 1 bil. med Cammarcollegii tillstånd för bonden Lars Jönsson att friköpa kronohemmanet Söre nr 1 i Lit 1757-06-28. Kronobef.man Olof Renströms bekräftelse på ovanstående, Gefle 1757-07-09. Orig.handlingen ägs av fru Sigrid Olsson i Lit vars fader Erik Johansson ägt del av Söre. Handlingarna inlämnade för kopiering av Per Tejbo, Östersund. 4 xerox-kopior.
Lev. 63/1976.

23:11. Handling till KB i Västernorrlands län 1828 rör. Jämtkrogen. Orig. i Västernorrlands läns landskontors arkiv, vol. GIIIb:2 (HLA). 10 xerox-kopior.
Lev. 65/1976.

23:12. I landsarkivet kopierade bouppteckningar och arvskiften enl. nedanstående: (orig. ägs av Nils Larsson, Pl 720, Krokom).

arvskifte efter Pähr Pährsson i Huvulsviken 1698-04-04,
arvskifte efter Edfast Halvarsson i By, Rödön 1701-1702,
arvskifte efter Jon Erichsson i By, Rödöm 1710-05-10,
arvskifte efter Ingeborg Edfastdotter i By, Rödön 1713-10-29,
bouppteckning efter Edfast Jonsson i By, Rödön 1753-10-26,
arvskifte efter Edfast Jonsson i By, Rödön 1754-10-25.
Lev. 15/1977.

23:13. I landsarkivet kopierade byhandlingar m.m. 1819-1897 rör. Östansjö, Lillhärdal. Originalhandlingarna uppvisade av fru Rut Frändén, Kälarne.
Lev. 50/1977.

23:14. I landsarkivet kopierade handlingar uppvisade av Ulla Andersson länsmuséet:

Arvskifte mellan Anders Jonsson och Anna Olofsdotter i Kougsta, Häggenås 1847-07-10.
Bouppteckning efter änkan Soffia Jonsdotter i Kougsta, Häggenås 1860-10-25.
Avvittring och arvskifte efter änkan Soffia Jonsdotter i Kougsta, Häggenås 1870-02-05.
Arvskifte efter bondehustrun Karin Olofsdotter i Österåsen, Häggenås 1887-11-04.
Lev. 41/1978.

23:15. I landsarkivet kopierat amerikabrev inlämnat av Folke Pålsson, Ängersjö:
Olof Lundin till broder Sven med familj Springfield S.Dak. 1921-06-03.
Lev. 45/1978.

23:16. Avskrift av protokoll 1919-1923 för Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundets avd. 11 Åsarna, Hällesjö.
Avskriften har gjorts av Harald Eriksson, Hucksjöåsen.
Lev. 73/1978.

23:17. Kopior av 48 st brev samt 1 brevfragment från Conrad Lindblom diverse platser i Canada till föräldrar och släktingar i Bjärme, Näs. Anm. originalen förvaras i Alvar Lindbloms deposition.
Lev. 23/1979.
 
24Odat.Kopia av H Tunaei Prästekrönika (original i landsarkivet i Härnösand).
Lev. 47/1977.
 
251624Kopia av jordebok 1624 (original förvarat i Statthalderarkivet, DIX pk 13, litr. 2, Rigsarkivet, Oslo).
Lev. 64/1977.
 
261671Kopia av det renoverade exemplaret av Jämtlands och Härjedalens domböcker 1671 (original i Riksarkivet).
Lev. 31/1976.
 
271799 – 195827:1. Kopior av dagbok för Olof Ingebrichtsson m.fl. i Tännäs 1799-1899.
Kopior av protokoll för Valmåsens byamän 1925, 1953, 1958.
Kopior av brev från Bengt Eskilsson, Lillhärdal m.fl. platser till hustru Kerstin Jönsdotter, Ransby 1886-1893 (6), till sonen Eskil Bengtsson, Ransby 1886 (1), från Kerstin Jönsdotter(?) till maken Bengt Eskilsson, N. Finnskoga 1891 (1), från Jöns Bengtsson Dahlberg, USA till föräldrarna Bengt Eskilsson och Kerstin Jönsdotter i Ransby 1892-1894 (4).
Ett oidentifierat brev, Lillhärdal 1883(?).
Originalhandlingar förvaras hos Emil Salomonsson, Fack 53, 820 94 Tännäs.
Lev. 25/1979.

27:2. Avskrift av dagbok 1918-1920 för Karl Karlsson (Persson), f. 1906-01-12, elev i sjätte klass Lockne kyrkskola.
Lev. 26/1979.
 
281692 – 196728:1. Kopia av arvskifte efter änefru pastorskan Gertrud Planting Berglo 1850-03-21.
Kopia av bouppteckning efter ovanstående 1850-03-20.
Orig. hos fru Anna Mathiasson, Östersund.
Lev. 39/1980.

28:2. Kopia av bouppteckning efter bonden Erik Gunnarsson, Bleckåsen, Alsen 1768-06-12.
Kopia av arvskifte efter änkan Orsilla Jonsdotter, Millestgård, Alsen 1785-09-30.
Orig. hos Rune Nilsson, Bleckåsen, Alsen.
Lev. 38/1980.

28:3. Kopia av brev från riksdagsman Erik Andersson Bång (även anförande i bondeståndet) Stockholm 1828-12-18.
Orig. hos Helmer Hedmark, Ljungdalen.
Lev. 24/1981.

28:4. Kopior ur Jämtlands fältjägarregementes arkiv, del II. Handlingar år 1808:10.
Förteckningar över 1808-1809 års beklädnadsersättningar.
Lev. 71/1981.

28:5. Kopia av dagbok 1806-1868 förd av bonden Erik Jönsson (1782-1869) i Oldberg, Näs.
Original hos Anna Hallkvist, Månsta, Näs.
Lev. 70/1981.

28:6. Kopior av:

Bouppteckning efter Rakel Jönsdotter, Våle, Bodsjö 1794.
Auktionsprotokoll för Märeta Nilsdotter, Finnäs, Bodsjö 1803.
Axel Adlersparres hälsning till Jämtlands läns invånare 1833-09-28 (tr. i Härnösand 1833).
Brev från Torkel Sundberg, Preston m.fl. USA 1903-1906, odat. (12), delvis fragmentariska.
Brev från Jonas Olsson, Sulton m.fl. USA 1904-1913 (5), delvis fragm.
Oroginal hos Ernst Bengtsson, Gällö.
Lev. 73/1981.

28:7. Kopior av:
Handling 1831 31/1 i tvist mellan Anders Persson och änkan Brita Persdotter om en försåld pant.
Intyg 1853 3/2-4/2 att Hans Andersson på Medskogen muntligen testamenterat del av sin egendom till hustrun Kerstin Ersdotter.
Förteckning på "begåvningar" (bröllopsgåvor) till brudparet Olof Persson och Brita Olofsdotter /Hede/ 1866 8/4.
Avskrift av K.B:s i Härnösand utslag 1789 28/2 ang. avgifter till Medstugan, Skalstugan och Stalltjärnsstugan för härbärge åt Norge-resande.
Frisedel 1865 24/2 varigenom Olof Persson, Hede, befrias från vapenövningsskyldighet i fredstid.
Brev 1885 2/2 från Jahn Åslund (identisk med Jon Svensson?) Minnesota, till Ingeborg Jonsson, Trön /Trån/, Hede.

28:8. Kopia av historik över Näldens järnvägsstation 1900-1967. Orig. finns i Näldens station.
Lev. 28/1982.

28:9. Kopia av personalia över Jon Olofsson Tompt i Hede. F. 1682, g. 1719, d. 1746.
Orig. hos Margit Blomkvist, Långå, 820 93 Hede.
Lev. 50/1982.

28:10. Kopior av boskifteshandlingar för änkan Gertrud Nilsdotter i Yxskaftkälen 1851-04-21.
Orig. hos Nils Svensson i Yxskaftkälen.
Lev. 39/1983.

28:11. Kopia av sockenstämmoprotokoll för Hede 1841-10-03.
Orig. hos Karl Hansson, Pl 421, 820 93 Hede.
Lev. 53/1983.

28:12. Kopior av skuldebrev 1642-1669 rörande Jämtlands län. Handlingarna har inlämnats av Rolf Larsson, Selmedalsvägen 70, 126 55 Hägersten.
Orig. i Statsarkivet i Trondheim, utan närmare angivnade av arkivtillhörighet.
Lev. 60/1983.
 
291795Jordebok 1795. Kopia avseende området för Jämtlands län, tagen ur 1795 års jordebok för Västernorrlands län ingående i Västernorrlands läns landskontors arkiv, som förvaras på landsarkivet i Härnösand (vol. GIII:58).
Lev . 53/1982.
 
301826 – 1838Åre sockens avvittringsprotokoll 1826-1838. Kopia ur Högsta Domstolens arkiv i Riksarkivet.
Lev. 143/1982.
 
311695Räfstetingsprotokoll 1695 rör. Jämtland och Härjedalen. Kopia ur Gävleborgs läns landskontors arkiv, vol. AI:2, i landsarkivet i Härnösand.
Lev. 144/1982.
 
321675 – 1677Kopia av det renoverade exemplaret av Jämtland och Härjedalens domböcker 1675-1677.
(Original i Riksarkivet).
Lev. 149/1982.
 
331346 – 189533:1. Bilder från Östersund 1895. Ur "Hemmet, Läsning för ung och Gammal".
Gåva av H Petersen, Eskilstuna 1947-09-30.

33:2. Fotostatkopior ang. Stenen i Grönan dal 1617, 1700, odat. Bl.a. Samuel Ottos ritning 1675, Mathias Buschs ritning och beskrivning 1700.

33:3. Tiondelängd för Frösö socken 1658.
Gåva av C Ruben Carlsson, Jakobsberg.
Lev. 20/1968.

33:4. Kopior av posttaxa för Frösön 1767 samt handlingar ang. postens flyttning från Frösön till Östersund 1793-1798.
Orig. i Postmuseum, Stockholm.

33:5. Fört. över ryska krigsfångar i Jämtland 1808.
Orig. i landskontorets i Västernorrlands län Kungl. brev 1796-1811 i landsarkivet i Härnösand.

33:6. Kopia av brev från dr Eric af Edholm 1810-1836, odat. Brev till herr Baron, Stockholm 1810-09-06, assessor Dan. Sammelius Nora, Stockholm 1825-05-23, "Eders Excellence", Kristiania 1928-06-17, Gabr. Marklin Uppsala, Stockholm 1829-07-23, kyrkoherde och prof. J A Winbom Tierp, Stockholm 1832-02-10, prof. E G Geijer Uppsala, Stockholm 1835-04-03, dr E M Fant Uppsala, odat. (1814?), prof. C P Tunberg Uppsala, Stockholm u.å. 21/7.
Lev. 5/1956.

33:7. Kopior av sigill 1346 för Olof Håkansson, Lavrans Gunnesson, Biesse Berdorsson, Niklas Petersson.

33:8. Kopior bl.a. ur Ekdals samling i Vitterhetsakademiens arkiv i Stockholm. Till största delen rörande socknarna i västra Jämtland.
Kopiorna skänkta av Carl Wangby, Skellefteå. Specifikation av innehållet finns i volymen.
Lev. 2/1984.

33:9. Avskrift av fullmakt 1645 18/10 för Hans Strijk att vara landshövding över Jämtland m.m.
 
341692Kopia av det renoverade exemplaret av Jämtland och Härjedalens dombok 1692.
(Original i Riksarkivet).
Innehållsregister i exp.
Lev. 23/1983.
 
351693Kopia av det renoverade exemplaret av Jämtland och Härjedalens dombok 1693.
(Original i Riksarkivet).
Innehållsregister i exp.
Lev. 23/1983.
 
361571 – 1573Kopia av Harald Oluffssons visbok.
Manuskriptet anses vara från 1571-1573 och kan ha förvarats i Hackås. Upptecknare av visorna är sannolikt prosten Olof Jonae i Vassunda (Skunckeättling).
En kopia av den tryckta visboken återfinns i landsarkivets bibliotek.
(Original i Uppsala universitetsbibliotek).
Lev. 51/1984.
 
371821 – 1828Kopia av borgerskapets i Östersund protokoll 1821-1828. Protokollen, som avskrivits och tryckts i tidskriften Gamla Östersund, har i kopieform skänkts av Arne Öhberg. (Original i landsarkivet, Borgerskapets arkiv, vol. AI:1).
Lev. 56/1984.
 
381743 – 192838:1. Kopior av Svenska lappkommitténs handlingar rörande samer 1882.
Kopior av Jemtländska undersökningskommitténs handlingar rörande samer 1893.
(Original i riksarkivet).
Lev. 53/1984, 3/1985.

38:2 Avskrift av soldatkontrakt för nr 75 vid Revsunds kompani 1831-10-31.
Avskrift av bouppteckning efter fältjägaren Pehr Dagg, Gevåg, Ragunda 1851-10-10.
(Orig. av bouppteckningen i ÖLA, var originalkontraktet finns är okänt).
Lev. 5/1985.

38:3 Avskrift av kartbeskrivning till karta 1743 över Uhl och Skaal byar i Sörli, Norge.
(Orig. hos Olov Berg, Nordli, Norge).
Lev. 9/1985.

38:4. Kopia av brev från kronofogde Veit Södervbergs brev till C A Wetterberg (Onkel Adam). Brevet skrivet i Brunflo och Mariedal 1858-02-07. Noterna till brevet har utförts av Hans Jacobsson, Östersund.
(Orig. i Onkel-Adammuséet i Linköping).
Lev. 16/1986.

38:5. Kopia av torpkontrakt 1768-11-14 rörande torpställe som ryttaren Erick Lindqvist skall så antaga och bruka å Nils Erssons i Storgården, Aspås ägor.
(Orig. hos Nils-Erik Eriksson, Storgården, Aspås).
Finns tryckt i Aspås årskrönika 1985 s. 12-13.
Lev. 46/1986.

38:6. Kopior av brev från Amerika till Oskar Winnberg med flera (till största delen släktingar) i Gimdalen 1872-1928. Inneh. även brev från personer inom Sverige.
(Orig. hos Gunnel Winnberg, Kyrkgatan 57B, Östersund).
Lev. 35/1986.

38:7. Kopior angående landsarkivets i Östersund tillkomst 1904-1927.
(Orig. i Riksarkivets ämbetsarkiv, Stockholm).
Lev. 36/1986.
 
391767 – 1777Kopior av Abraham Abrahamsson Hulphers korrespondens 1767-1777 rörande Jämtland och Härjedalen. Manuskript och andra uppgifter som finns tryckta i Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland är ej kopierade.
(Original i stads- och länsbiblioteket i Västerås).
Lev. 13/1985.
 
401782 – 1805Kopia av läkarebok som möjligen tillhört riksdagsmannen Erik Andersson Bång i Lillhärdal. Handlingar 1782-1805, odat.
(Original inlämnat av Karl Erik Hammarberg, Ramsele).
Lev. 14/1985.
 
411607 – 1608Kopia av tiondelängd för Jämtland och Härjedalen 1607-05-01--1608-05-01.
(Origianlet förvaras i Riksarkivet i Oslo. Arkivregistraturar 4, Lenrekneskapar II).
Lev. 69/1986.
 
421601 – 1626Kopia av saköres- och bygsellängder 1601-1626.
(Originalet förvaras i Riksarkivet i Oslo, lensrekneskapar, Trondheim len).
Lev. 70/1986.
 
431626 – 1645Kopia av saköres- och bygsellängder 1626-1645.
(Originalet förvaras i Riksarkivet i Oslo, lensrekneskapar, Trondheim len).
Lev. 71/1986.
 
441674 – 194844:1. Avskrift av och register till ministerialbok för Revsund, vol. C:1, 1688-1757. Upprättat av Per Persson, Mellgård, Revsund 1931-1932.
Handlingar inlämnade för Jonas Knutssons i Pilgrimstad räkning av Olle Olofsson, Fack 16, 840 58 Pilgrimstad.
Anm.: Registret finns sedan tidigare i inbunden form i forskarexpeditionen.
Lev. 74/1987.

44:2. Kopior av inventarium hos P. Bertilsson, Bydalen, Hallen 1915.
Originalet förvaras hos Bertil Rahm, Allégatan 7, Östersund.
Lev. 48/1987.

44:3. Kopior (52 st) av kassabok 1919-1921 för Fröå gruvas i Åre avveckling. Gruvbrytningen upphörde i och med utgången av år 1818. Exekutiv auktion hölls 1922.
Original hos Karin Hilmersson, Grimnäs, Gällö.
Lev. 35/1988.

44:4 Kopia av renovation av Ovikens tingslags småprotokoll vt 1803 (jfr ÖLA:s vol. AI:62).
Original i riksarkivet.
Lev. 10/1975.

44:5. Avskrift av dom 1674-10-26 vid Ovikens häradsrätt angående Okvädning (Anders Carlsson i Mjäla - Peder Jonsson i Västnår).

Memorial m.m. 1787-1788 angående ett av kapten (Jacob Johan?) von Bilang uppfunnet cement.

Okänd proveniens.

44:6. Länsstyrelsens nominativa uppgifter om emigranter 1851-1860.
Original i Statistiska Centralbyrån.

44:7. Från resp. pastor till Statistiska Centralbyrån insända uppgifter om vilka som under perioden 1861-1865 utflyttat till utrikes orter.
Original i Statistiska Centralbyrån.

44:8. Kopia av intyg rörande älskogsförhållande mellan arbetaren Olof Larsson och pigan Ingeborg Stensdotter i Högvålen, Tännäs. Högvålen 1878-02-02.

Okänd proveniens.

44:9. Kopior av tidningsartiklar i Östersunds-Posten 1948. Salpetersjuderistyresmannen Bernhard Martins dagbok 1834.
Originalet troligen överlämnat till Nordiska museet, Stockholm av Tore Jonsson, Hunge eller Per Andersson i Smååkran.
 
451660 – 1664Kopia av Härnösands domkapitels protokoll 1660-1664 i avskrift av Arvid G:son Elg, Härnösand 1981.
Original i landsarkivet i Härnösand.
 
461372 – 1534Avskrifter och fotografier av pergamentbrev 1372-1534. 
471534 – 1730Avskrifter och fotografier av pergamentbrev 1534-1730. 
48Saknas. 
491772Eric Tryggdahls Jämtlandsbeskrivning.
Samling til Jämtlands beskrifning, häfdatekning och privilegier. Utgifwen 1772. Styckena 1-6.
Original i Ekdahlska samlingen i det Antikvariskttopografiska (ATA) arkivet, Riksantikvariatämbetet, Stockholm.
 
501772Eric Tryggdahls Jämtlandsbeskrivning.
Samling till Jämtlands beskrifning, häfdatekning och privilegier. Utgifwen 1772. Styckena 7-27.
Original i Ekdahlska samlingen i det Antikvariskttopografiska (ATA) arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
 
51Odat.Eric Tryggdahls Jämtlandsbeskrivning.
Angår Undersåkers pastorat och innehåller statistiska och topografiska anteckningar med concept till charta öfver tracten, afritningar af monumenterne i sjön Juwelln på Bjelknäset, stenen i Grönan dal, afskrift och extract af en mängd originalbref etc samt anteckningar ur kyrkoböckerne m.m. m.m.
Original i Ekdahlska samlingen i det Antikvariskttopografiska (ATA) arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
 
521531 – 1777Eric Tryggdahls Jämtlandsbeskrivning.
Jämtlands privilegier eller speciella resolutioner 1531-1777.
Original i Ekdahlska samlingen i det Antikvariskttopografiska (ATA) arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
 
531531 – 1758Eric Tryggdahls Jämtlandsbeskrivning.
A. Jemtland angående bref i afskrift 1531-1758. Register.
B. Samling av mäst speciele kongl. resolutioner och andre handlingar för prästerskapet uti Jämtland och Herjedalen 1531-1781. Register.
Original i Ekdahlska samlingen i det Antikvariskttopografiska (ATA) arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
 
541821 – 185754:1. Biskop Paulus Genbergs biografiska anteckningar 1821-1857.
Originalet förvaras i Lunds universitetsbiblioteks handskriftsavdelning.

54:2. Manuskript till Frans Järnankars bok:
Gruvarbetare, torpare och bruksfolk (utg. 1987).
 
551741 – 1859Bernhard Granholms avskrifter.
Avskrifter ur Ragunda tingslags häradsrätts domböcker 1741-1859.
Anm.: Registret återfinns i forskarexpeditionen.
 
561748GRÄNSE FÖRENINGS PROJECT MEILLAN SVERIGE OCH NORRIGE FÖRFATTADT ÅHR 1748.
Kopior ur "Danica vol. 3942. Original i Riksarkivet, Stockholm.
 
571572 – 194757:1. Kopia av brev 1929-09-29 till Erik Hansson, Täng, Ås från läraren i Offerdal Olov L Edlund ang. Hanssons dotter Gertrud. Orig. hos Erik Hanssons dotterdotter Britt-Marie Gunnarsson, Näldenvägen 32 B, 830 44 Nälden.

57:2. Kopia av brev på tyska 1677-08-07 från Guldenlev (?), Uddevalla till herr översten ang. helsingborgska garnisonens expedition till Jämtland. (Avskrift av Gisela Westerlund bifogad). Orig. i Trondhjems amts räkenskaper 1677 i Statsarkivet i Trondheim.

57:3. Kopia av den del av överste Gustaf Adolf Siegroths dagbok som berör hans vistelse i Jämtland 1770.
I Festskrift till Iwan Wikström 1947 har landsarkivarie Robert Swedlund skrivit om detta under rubriken "Överstens berättelse". Orig. i Kungliga Bibliotekets handskriftssamling.

57:4. Kopia av beställningsfullmakter 1712-1742 för kapten Olof Lund, Mo, Hammerdal (f. 1683, d. 1760).
Orig. hos fru Wivy Hammar, Frösön.

57:5. Kopia av rulla över Jämtlands kavallerikompani 1695. Orig. i Krigsarkivet, Jämtlands fältjägarregementes reg.exp. vol. 13.

57:6. Kopia av förteckning över Richard Gothes efterlämnade handlingar rörande finnkolonisationen i Norrland.
Kopior av brev från personer som gjort uppteckningar om Jämtland.
Orig. i Riksarkivet i Helsingfors, Finland.

57:7. Kopia av dagbok 1776, sannolikt skriven av bonden i Sundsjö Magnus Wilhelmsson (av Niure-släkten), född 1743.
Originalet ägs av Erik J Bergström, Sam. Permansgatan 30 B, 831 42 Östersund.

57:8. Kopia av resebeskrivning om resa i Oviksfjällen sommaren 1873.
Skriven av Emil Perman.

57:9. Kopia av instruktion för kronolänsmännen Västernorrlands län. Utfärdade 1767 av landshövding P A Örnsköld.

57:10. Kopia av Jempternes Landzskrå liggiendis Rafwunda Kyrckie.

Orig. i Uppsala Universitetsbiblioteks handskriftsamling.

57:11. Kopia av ramsor att läsa mot diverse åkommor.
Orig. hos Stig Andersson, Skyttmon 3600, 830 76 Skyttmon.

57:12. Kopia av dagbok 1911 rör. studentkorståg i Jämtland.
Skriven av Axel Hambraeus. Rör. ungkyrkorörelsen.

57:13. Kopia av kapten Alexander Johan Planting von Berglos resebeskrivning (dagbok) från fångenskapen i Sibirien m.m. 1702-1758.
Orig. i Uppsala Universitetsbibliotek.

57:14 Kopia av 1700 års protokoll rörande läget i Jämtland. Original i Krigsarkivet.

57:15 Maskinskriven avskrift av Byordning för Offerdals pastorat 1836. En handskriven avskrift finns i Offerdals tingslags häradsrätts dombok vt 1837 (AI: 95 a). Original saknas.

57:16 Avskrifter av dokument som berör bönder i Olingdal 1572-1807. Avskrivna av Nils-Erik Eriksson. Lev 2023:005
 
581666 – (1670)Inb. Kopior ur Riksarkivets serie Topographica, 97-104 (Jämtlands län).
Koncept till jordebok för Frösö, Ås och Norderö socknar.
 
591600 – 1700-talInb. Kopior ur Riksarkivets serie Topographica, 97-104 (Jämtlands län).
Handlingarna som varit lagda fögdevis har ordnats sockenvis, alfabetiskt.
 
601809Inb. Kopior ur Jämtlands Fältjägarregementes arkiv, del II, handl. 1809:1-9, vol. 93 i Krigsarkivet.
I. Besiktnings- och cassationsmönsterrulla för Revsunds kompani 1809-07-01.
II. Avmönstringsrullor för Jämtlands regemente 1809-10-17.
 
611704 – 1742Arkivbox. Ärenden i sammandrag år 1704, 1706, 1708, 1721, 1723 och 1725 ur Offerdals och Rödöns domböcker. Avskrift ur de renoverade domböckerna i Riksarkivet. Renskrift och sammandrag gjorda av Torbjörn Aronsson. 
621651 – 1707Arkivbox. Innehåller kopior och avskrifter av handlingar rörande trolldomsrättegångar. Detaljerad förteckning finns i volymen.

Härjedalen: Lillhärdal 1668-1675, Sveg 1673-1675 samt Vemdalen 1699.

Jämtland: Revsund 1651, Undersåker 1664, Undersåker 1665-1667, Lit 1666, Hallen 1667, Oviken 1667, Hallen 1668, Ragunda 1668, Oviken 1670, Revsund 1671, Undersåker 1673, Frösön 1673, Ragunda 1673, Brunflo 1674, Berg 1674, Undersåker 1674, Alsen 1674, Revsund 1674, Ragunda 1675, Undersåker 1694, Ragunda 1702, Brunflo 1705, Rödön 1705 samt Lit 1707.
 
631821 – 1885Arkivbox. Avskrifter av protokoll från Östersunds församling. Sockenstämmoprotokoll 1821-1862, kyrkorådsprotokoll 1853, 1864, 1867, 1874-1875 samt kyrkostämmoprotokoll 1862-1885. 
641600-tal – 1800-talF A Burmans strödda anteckningar rörande Jämtlands historia m.m.
Kopior ur Ekdahlska samlingen vol. 10 (ATA, Stockholm).
Volymen berör bl.a. års- och väderleksmärken, lanthushållning och jullekar.
 
651600-tal – 1800-talF A Burmans strödda anteckningar rörande Jämtlands historia m.m.
Kopior ur Ekdahlska samlingen vol. 10 (ATA, Stockholm).
Volymen berör bl.a. vissa släkter, beskrivning av kyrkor och fauna.
 
661600-tal – 1800-talF A Burmans strödda anteckningar rörande Jämtlands historia m.m.
Kopior ur Ekdahlska samlingen vol. 10 (ATA, Stockholm).
Volymen berör bl.a. ord, grammatik och talesätt.
 
671571 – 1632(Även åren 1362-1478) Kopior av brev och pergament rörande Jämtland/Härjedalen från Riksarkivet i Oslo och Rigsarkivet i Köpenhamn. 
681630 – 1682Kopior av brev och pergament rörande Jämtland/Härjedalen från Riksarkivet i Oslo och Rigsarkivet i Köpenhamn. 
691559 – 1660Inbundna kopior rörande Jämtland/Härjedalen från Riksarkivet i Oslo och Rigsarkivet i Köpenhamn.

Arkivboxen innehåller:

Jordebok över skinnskatt, Jämtland, år 1624. Riksarkivet i Oslo. Två inbundna häften.

"Rentemesterregnskaber. Intaegts- og udgiftsregnskaber", åren 1559-1660. Riksarkivet i Köpenhamn. Inkomster från Jämtland/Härjedalen, många årsgångar saknas.

"Jordeböcker til utlikning av Rossteneste", åren 1624-1625. Riksarkivet i Oslo. Inbundna kopior. Två inbundna häften. Se även avskriftsamlingen vol. 25!

Jordebok över ej förbrutna gårdar i Jämtland, år 1617, ur Det danske kansellis arkiv, Riksarkivet i Oslo. (ursprunlig titel: "Odelsgods overalt i Trundiems lehn och der underliggende lehne")
Se även Janrik Bromés samling vol. 1: Jordebok över förbrutna gårdar i Jämtland 1615, renskrift.