bild
Arkiv

Göta Hovrätt. Huvudarkivet

Göta Hovrätt

Grunddata

ReferenskodSE/VaLA/03825/01
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/2Mza5gXmJAHRVW1kDBWMx2
ExtraID01
Omfång
2165,1 Hyllmeter  (-)
Datering
 – 1948  (Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
Sökmedel
Litteratur (pdf)
Dokumentation (pdf)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Vadstena (depå: Slottet)
Arkivbildare/upphov
Göta Hovrätt (1634)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Göta Hovrätt. Huvudarkivet

Föreliggande förteckning över Göta Hovrätts arkiv är resultatet av ett ordnings- och förteckningsarbete som pågått under åren 1978-1982. Arbetet har bedrivits under ledning och överinseende av undertecknad, som även ansvarar för struktureringen av de bevarade arkivhandlingarna i serier (förteckningsplaner), utredningar för proveniensbestämning av oordnade handlingar, arkivfragment m m.
Det praktiska arbetet med förtecknande, etikettering m m har utförts av hovrättens arkivföreståndare, jur. kand. Jan Owe Berg. För bakgrunden till och tillkomsten av de nu avslutade arbetena hänvisas till bifogade artikel ur RA-nytt nr 2/79, publicerad även i Delgivningen, Information för Göta hovrätt nr 4/79. I artikeln ges dessutom en översiktlig redogörelse för tidigare utgallringar och en kort presentation av vissa handlingar som bedömts ha ett speciellt intresse.

Ordningsprinciper. Tidigare har endast vissa delar av hovrättens äldre arkiv varit ordnade. De har summariskt redovisats i en äldre förteckning som närmast kan beskrivas som en samling efter uppställningsplats upprätttade inventeringslistor, kompletterade av personregister till vissa slag av familjerättsliga handlingar såsom testamenten, bouppteckningar m m. I det nu genomförda arbetet har arkivet i sin helhet inventerats, det har systematiskt uppordnats och förtecknats på ett sådant sätt, att den ordning och de sökvägar som presenteras i förteckningen utgör en rekonstruktion av den ordning som uppkommit genom hovrättens egen organisation och verksamhet. Stora delar av arkivet som genom sitt yttre skick och sin oordning varit näst intill otillgängliga och i vissa fall okända, har därmed kunnat tillgängliggöras.

Upplösningen av s k sumpar av oordnade handlingar har utförts med försiktighet. Det har i vissa fall bedömts lämpligt att respektera s k sekundär proveniens. Ett mindre antal serier och samlingar av handlingar har fått kvarligga i den ordning som skapats genom sekundär arkivbildning och under gångna århundraden insatta ordningsarbeten, framför allt i sådana fall då en säker rekonstruktion av den ursprungliga arkivläggningen ej kunnat utföras. I de fall oordnade handlingar inte har medgivit säkra slutsatser om samband med det övriga arkivbeståndet har de behållits i orubbat skick. Ett eventuellt inre samband mellan handlingarna, som vid ordningsarbetet inte varit uppenbart, har därmed ej behövt uppbrytas. Redovisning av sådana handlingar kan förekomma under huvudavdelningarna F och Ö.

Gallringar. Hovrättens äldre arkiv har varit föremål för omfattande gallringar under 1800-talet (se bif. redogörelse). Till följd härav finns vissa luckor i det äldre beståndet. Vissa serier är ofullständigt bevarade. Enstaka volymer torde också har förkommit i samband med flyttningar av arkivet.

Till riksarkivet överlämnade handlingar. I samband med gallringarna under 1800-talet avskildes vissa handlingar som ansågs ha ett speciellt intresse för forskningen och överlämnades till riksarkivet. De finns förtecknade i huvudarkivet, vol. D XIII ab:1. Hos riksarkivet återfinnes överlämnade handlingar i ämnessamlingarna "Trolldom och vidskepelse" och "Juridica" (Smärre ämnessamlingar).

Förteckningar. Hovrättens arkiv redovisas i fyra delförteckningar, dels över huvudarkivet, dels över advokatfiskalens, vice advokatfiskalens och hovrättskamrerarens arkiv. Dessa befattningshavares verksamhet inom hovrätten har varit formellt fristående - i advokatfiskalens fall - eller relativt självständig och de har därför behandlats som självständiga arkivbildare. Advokatfiskalens i Göta hovrätt uppgifter som kronans ombudsman i hovrätten, som allmän åklagare, som granskare av underrätternas verksamhet m m har varit densamma som advokatfiskalernas i de övriga hovrätterna och torde därför inte motivera en särskild redogörelse. Hovrättskamrerarens och vice advokatfiskalens arbetsuppgifter kan däremot nödvändiggöra några kortare redogörelser för att underlätta användandet av förteckningarna. Redogörelserna har intagits som korta inledningar till förteckningarna över hovrättskamrerarens och vice advokatfiskalens arkiv.

Tidigare volymbeteckningar kan inte längre användas vid beställning. Detta torde dock inte utgöra någon olägenhet. Endast ett fåtal serier har tidigare haft volymnumrering och beställning har sällan skett efter volymnummer. Den gamla förteckningen kommer dock att bevaras jämsides med den nya för att underlätta beställningar i sådana fall då endast äldre volymnummer är kända. De äldre personregistren till bouppteckningar, testamenten m m är oförändrat användbara .

I förteckningsplanerna har vissa underavdelningar understrukits. Understrykningarna har ingen saklig betydelse och har tillkommit endast för att underlätta överblick och läsbarhet.

Jönköping den 17 november 1982

Lennart Lundquist

Bilaga 1: "Göta Hovrätts arkiv"
Bilaga 2: Litteratur och tryckta källor till Göta Hovrätts historia

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Skapad2009-04-07 10:59:10
Senast ändrad2023-03-01 15:25:40