Kjellbergska flickskolan  (1835 – )

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet. Undervisning, övriga statliga, regionala och lokala
Alternativa namn
Stiftelsen Kjellbergska flickskolan  ( )
Kjellbergska kommunala flickskolan  (1943 – )
HistorikStiftelsen Kjellbergska flickskolan tillkom genom ett testamentariskt förordnande av den kände mecenaten grosshandlaren Jonas Kjellberg. Skolan började sin verksamhet år 1835. Den var avsedd att vara en friskola för "så kallade bättre mans döttrar" och meddela allmänbildning på kristlig grund. Genom Kungl. Maj:ts resolution 1910 8/4, medgavs att examen från skolans åttonde klass fr.o.m. läsåret 1909/1910 skulle medföra s.k. normalskolekompetens. Ursprungligen var skolan helt privat, och dess inkomster kommo från donationer och terminsavgifter. Sedermera fick den statliga och kommunala bidrag. Enligt beslut av stadsfullmäktige 1943 övertogs skolan av Göteborgs stad. Dess namn blev då Kjellbergska kommunala flickskolan.

I sitt testamente uttalade J. Kjellberg den önskan, att eleverna vid skolan skulle utbildas till lärarinnor. Många av dem verkade också såsom lärarinnor i skolor och familjer. 1884 organiserades en särskild seminarieavdelning, vars elever utexaminerades 1886. Någon ny seminarieavdelning inrättades emellertid icke nu. Först fr.o.m. HT 1908 tillkom Högre Lärarinneseminariet vid Stiftelsen Kjellbergska flickskolan. Genom Kungl. resolution 1910 4/4 jämställdes de därifrån utexaminerade eleverna med dem som avgått från högre lärarinneseminariet i Stockholm. Seminariet fortsatte sin verksamhet t.o.m. läsåret 1931/1932.
Hänvisningar till orter
Göteborgs kommun (Verksamhetsort)
Göteborgs kommun (Sätesort)
ReferenskodSE/GLA/2270
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/5mmmKigRrH6xqG3GjpvwY3
HuvudkällaArkivförteckning