bild
Volym

[Övriga ämnesordnade handlingar]

Franzén, Anders

Grunddata

ReferenskodSE/SSHM/SME_2-1/F 10/6
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/vEpMIE6Yma6aG5zeZpqUj0
ExtraID6
Datering
19581993(Tidsomfång)
ArkivinstitutionSjöhistoriska museet

Innehåll

Allmän anmärkningDiverse dokument rörande Anders Franzén (AF) från kartong i förrådet på plan 7, Vasamuseet.
Förteckning medföljer i F10:5 för handlingarna i F10:5 och F10:6.
50. April 1993. Handskriven lapp: Skulle gärna vilja lägga nåt under stormasten – t.ex. en Wasa Rediviva-medalj med mitt namn. Får jag? Hälsn – AF Påtecknat med L-Å Kvarning:s handstil: OK 26/4-93
51. 1992-11-05. Brev från George F Bass (känd marinarkeolog, grundare av Institute of Nautical Archaeology) till AF med adress Vasamuseet. Överväldigad av museet. Vidarebefordrat till L-Å Kvarning med påteckning av AF.
52. 1992-10-30. Diariefört som 97/92-59. Anvisningar till L-Å Kvarning om hur ”Gustav Vasas ’Lybska Svan’”-ärendet bör hanteras. (Fyndet av vraket vid Franska stenarna i Nämdöfjärden omgavs av oklara omständigheter och polisutredning.) Anser att museets utställning om lokaliseringen av Vasa bör rivas.
53. November 1992. Ena sidan: DN-artikel om rötan i Vasas fockmast med kommentarer av AF. Andra sidan: Kommentarer om ”Gustav Vasas ’Lybska Svan’” och utställningen av kanonen ”Böse Grete”.
54. 1958-06-02, 1986-04-24, 1990-02-20, 1993-10-27. (Se punkt 22.) Ärendet om att döpa Vasas fyndplats till Vasadjupet med AF:s tacktal den 27 oktober 1993. (Kanske hans sista tal.)
55. 1991-11-13. Artikel i Barometern av AF och Bengt Grisell, ”Frigör Kronan!” om Kalmar läns museums inkompetens. Genmäle av Kronans projektchef Lars Einarsson. Se punkt 33.
56. Februari 1992. Material om AF-initiativet att återaktivera tidkulan på fd Navigationsskolan. Önskemål om att ”Du” (dvs LÅK=SSHM) tar över driften. Notering av L-Å Kvarning om att undersöka saken. AF kritiserar Katarina Villner, ”Småsabbar alltid”.
57. 1992. Kommentarer till Per Lundströms bortgång. Önskan om nyckel till museets projektorrum.
58. 1992. Mer om projektorrumsnyckeln. Vill komplettera VM:s guider med ”pensionerade, vitala sjökapt./sjöoff”.
59. 1986-05-26. PM till utbildningsminister Bengt Göransson inför AF:s uppvaktning den 4 juni (se punkt 14). SSHM måste förstärkas med en sjöman, en ingenjör och en informatör. Kopierat till L-Å Kvarning i mars 1992 med påteckning av AF: ”Det var Prof. Thunell som övertalade mig att göra denna helt misslyckade uppvaktning.”
59.b. Samma dokument med påteckningar av AF och Lars-Åke Kvarning (den senare om att maritim kompetens finns i nämnden i form av marindirektör Olof Bergelin, sjökapten Holger Renberg och hamndirektör Arne Nordström samt att den vakanta informationschefstjänsten har tillsatts).
60. 1992-03-25. Se punkt 42. ”Vår sjöhistorias framtid” med påteckningen att det var en överdrift att kalla VM ett ”Disneyland”.
61. Odaterat. Mer om Disneylandbegreppet.
62. 1992-03-25. Brev till L-Å Kvarning (”Herr Överintendent – Ärade Broder”) från AF (”gamle o läskige Anders F”) med diverse klipp och PM om flytt av SM till Galärvarvet och en uppmaning att sprida detta till SSHM:s styrelse och museernas vänföreningar.
63. 1992-03-15. Brev till L-Å Kvarning med bilagor. AF säger sig inte ligga bakom flera av tidningsartiklarna om honom, mest ”gammal surdeg”. VM:s personal har uppenbara kommunikationssvårigheter med AF. Vill medverka i förbättringen av presentationen i museets utställning av hans arbete. Bifogar PM-en ”SJÖHISTORISKA MUSEET OCH ANDERS FRANZÉN 1964-1991” (se punkt 32) med påteckningen: ”Hade ej ’släppt loss’ Ahnlund i december i Expressen om ej Villner visat prov på uppseendeväckande myndighetsutövning.” Se punkt 43.
64. 1992-01-30. Retur av kopia av museets brev tre dagar tidigare (Dnr 414/91-59) med museets beslut att bifalla AF:s begäran om att få ut Vasamuseets bokningslistor. Påteckning på kopian av AF.
65. 1991-11-07. Till L-Å Kvarning med kommentarer till att Nobelstiftelsen har inbjudit AF till Nobelmottagningen på VM och vill uppmärksamma honom under son et lumière-föreställningen under mottagningen. Dessutom kommentarer till ovanstående om bokningslistorna.
66. Odaterad. Till L-Å Kvarning om texten på medaljongen i VM:s skeppshall. I princip positiv, men vill konferera med andra. Vill ha ”lokaliserade Vasa” i st f ”återfann Vasa”. ”Vem fann Vasa före mej??”
67. Kring 1990. Diverse hyllningsmaterial om AF av Bengt Malmsten.
68. Odaterad. Beröm för L-Å Kvarning för hans framträdande på Gustav Adolfs-symposiet. Kritiska synpunkter på bärgningsutställningen.
69. Januari 1991. Till L-Å Kvarning, märkt ”Förtroligt”. Kritisk till sjökrigsutställningen, önskar (med namnförslag) någon nypensionerad sjöofficer som rådgivare åt utställningsproducenten Anne-Louise Kemdal.
70. Tidigt 1989. Mapp med material om striden kring Vasas stavning. Dessutom diverse material kring museets förföljelse av Franzén.
71. 1987. Brev från Kerstin Westerlund (Byggnadsstyrelsens projektledare för museibygget) till Lars-Åke Kvarning om AF:s bortovaro från grundläggningsceremonin den 2.11.87. Grundar sig på SSHM:s attityd i Resande Man-konflikten (SSHM polisanmälde misstänkt brott mot fornminneslagen, AF ansåg att anmälan var riktad mot honom).
72. Februari 1990. Undrar varför L-Å Kvarning ej avser att ställa ut ”Negri-Franzén-”dykarklockan. Påteckning av Kvarning om skälen.
73. Odaterat, förmodligen 1990. Kopior av AF:s tidiga (1956-57) myndighetskorrespondens om Vasafyndet. Bl a brevet 1 mars 1957, där kungens vakthavande adjutant återsänder handlingar och meddelar kungens intresse för projektet. Detta tvåmeningsbrev är intressant för värderingen av de kungliga kontakternas betydelse.
74. Odaterat, 1990-tal. AF kommenterar tidningsurklipp, där han kallas ”eldsjäl”. Kommentarer också om konflikterna med Wasanämnden om konserveringen.
75. Januari 1990. Eftersom Info-avdelningen enligt Katarina Villner inte har tid att realisera AF:s idé om en flottrevy på 1700-talsmanér på Strömmen, föreslår AF att ”Titanicmannen” (=Claes-Göran Wetterholm) engageras som tillfällig PR-konsult. Spydig kommentar om Titanic-utställningen på Sjöhistoriska.
76. Odaterad. Kopia av meddelande 15.5 1959 från Edward Clason om att ”svåra stången” (dvs märsstången) påträffats vid stormaststumpen. Även bramsalningen och en del av bramstången har påträffats. Teckningar av AF och PE Fälting som visar stångens läge. Påskrift av AF: Var finns den? Påskrift av LÅK: Våren -57 nödankrade en Sveabåt.
77. Odaterat (1987?). AF kräver att SSHM offentliggör:
1. ”Att AF av museiledningen aldrig misstänkts för brott mot fornminneslagen
2. Att AF fr.o.m. okt -87 bereds tillfälle närvara vid Nämndmöten etc”
(se punkt 71)
78. Odaterat. Med utgångspunkt från ett DN-klipp 17.3 1987 om krav på hedersprofessur för AF kommenterar AF sin konflikt med SSHM om Resande Man. Okänd mottagare.
79. Augusti 1987. Brev till Wasakommitténs ordförande Berit Rollén där AF beklagar sig över ”svacka” i PR-verksamheten för Vasa och bifogar brev från Opel om att 800 journalister kommer till Stockholm för presentation av ny Opel-modell, och att samtliga ska besöka Wasavarvet. AF är inbjuden att tala till de församlade journalisterna på Nordiska museet.
80. 1973-08-23. Brev till informationschef Bengt Ohrelius med kommentar till notis i Se 16 augusti om att AF fick betala full entréavgift till Wasavarvet för sig och sina gäster. AF tar delvis avstånd från påståendet.
81. Maj 1991. Brev till KDF och KBS med tack för ”Programutredning för sydvästra Djurgården” med några synpunkter.
82. 1990-06-25. Brev från William P. Glade, Associate Director for Educational and Cultural Affairs vid United States Information Agency. Tackar för visning av det nyöppnade Vasamuseet. Starkt beröm för AF:s insatser och personlighet, något som museets besökare kanske inte uppfattar vid sitt besök.
83. 1988 (?). Kopia av notis I Sjöhistoriska museets nyhetsblad om att Jan Ekman, Leif Forsberg och Ulla Tillander har utsetts till styrelseledamöter I SSHM. Ironisk kommentar: ”Har alltså ersatt Borgenstam och Grandin!! AF”
84. 1993-01-23. Försändelse från arkitekt Erik Ahnborg med dennes förslag till nytt Sjöhistoriskt museum på Galärvarvet, daterat 15.12 1992. Enligt bifogad lapp att användas för tidningsartikel. AF kommentar på kuvertet: ”Både åt norr och söder finns gott om plats för t ex Regalskeppet Kronan, Gustav Vasas skepp, utsjöfisket med mycket mera. … På sikt bör även ’Mässen’ och ’Minsveparhallen’ räddas.”
85. Gallrad, kopia. Originalet är nr 93.
86. September 1989. Kuvert med tre dokument (PM av AF, minnesanteckningar av AF och kort brev från Bengt Ohrelius) från ett möte mellan AF, BO och kommendör Göte Blom om att initiera arbete för ett ”Sveriges maritima centrum” på Galärvarvet.
87. 1990-05-19. Sidor ur Svenska Dagbladet där avdelningsdirektör Sibylla Haasum och utställningsintendent Clas Günther uttalar sig positivt om att flytta Sjöhistoriska till Galärvarvet.
88. 1993-05-06. Brev till AF från kylrederiet Cool Carriers (Peter Jedeur-Palmgren) om möjligheten att göra ett kylfartyg till museifartyg. Jedeur-Palmgren har varit i kontakt med L-Å Kvarning om detta och översänt material om MS San Blas, material som finns som kopia i brevet. Kuvertet påtecknat av AF: ”Konf LÅK” samt ”Sänd PM ang ej skeppsh” (dvs att Sjöhistoriska ej bör flyttas till Skeppsholmen.)
89. 1993-03-22. Brev till AF från kulturminister Birgit Friggebo, där hon tackar för en PM om hur Vasamuseet i olika avseenden kan förbättras. Också tack för information om planer för bärgning av forskningsfartyget Vega.
90. 1992-05-28. (Se punkt 42 och 60). Brev till AF från Lars Wigert, redaktör för Kungl Örlogsmannasällskapets Tidskrift i sjöväsendet om att man avstår från att ta in AF:s PM ”Vår sjöhistorias framtid”.
91. 1993-04-01. Sida ur Svenska Dagbladet med kåseri av signaturen Viola (Marianne Zetterström), där hon är kritisk till planerna för det nya Moderna museet, som förstör Skeppsholmens profil och profanerar det maritima arvet (förstrykning av AF).
92. 1991-03-13. Brev till AF från Skönhetsrådet (sekreterare Göran Söderström), som tackar för brev om maritimt centrum på Djurgården.
93. Odaterat, handskrivet på baksidan av utkast till Tekniska Museets Vänners program för 1988-89. ”Har fått med Sjöhist. Mus. båda stödföreningar att Museet på sikt bör flytta in i befintliga byggnader på Galärvarvet. Kan man få STM (Stiftelsen Tekniska Museet) uttala önskemål att ärva Östbergas (sic!) museibyggnad? AF” Tillskrivet att AF hade tagit upp frågan om detta och om att Ingenjörsvetenskapsakademien skulle samlokaliseras med Tekniska museet med Marcus Wallenberg.
94. Mars 1988. PM (till Tekniska museets vänner?) om informationsverksamheten vid Tekniska museet. Paralleller dras med Sjöhistoriska museet/Wasavarvet, vars ”professionelle informationschefs” pensionsavgång resulterade i ”anti-Wasademonstrationer”.
Också att Sjöhistoriskas ”urtrista” Titanic-utställning tack vare skicklig informationsverksamhet blev en publiksuccé.
95. Odaterat, förmodligen 1988. C4-kuvert med kartor över Galärvarvsområdet med det kommande Vasamuseet. På baksidan: ”Ta in Nord. Museet i supermuseet” och ett antal argument för detta. På framsidan 27 avbockade mottagare, t ex (kulturminister) B Göransson, SSHM.
96. 1988. Arkitekt Erik Ahnborgs skiss på nytt Sjöhistoriskt museum på Galärvarvet.
97. Foto av AF och kapten Bengt Ohrelius (Marinens pressdetalj, senare informationschef vid SSHM/Wasavarvet) vid Vasabärgningen den 24 april 1961.
98. 1992. Kuvert med påskrift ”Prot. utsänt dec-92 SMC” (SMC = Svenskt Maritimt Centrum, dvs det planerade museiklustret på Galärvarvet med Vasamuseet, Sjöhistoriska museet mm.) Protokollet i fråga är minnesanteckningar (förda av AF) från ett möte på Sjöofficerssällskapet 1992-09-08 med kommendör Göte Blom, kommendörkapten Bo Cassel (fd chef på ubåtsbärgningsfartyget Belos), Anders Franzén, viceamiral Per Rudberg (ordförande i Vasa Rediviva, fd marinchef) och viceamiral Bengt Schuback (ordförande i Vasamuseets vänner, fd marinchef). Tonen är genomgående kritisk mot Sjöhistoriska/Vasamuseet, som anses behöva förstärkning i fråga om forskning och kvalificerad informationsverksamhet. Se också nr 127.
99. April-maj 1993. Diverse protokoll och minnesanteckningar från möten om Galärvarvet och om ett ”PR-råd” för SSHM. (OBS att även kuvertet kan ha arkivaliskt värde.)
100. 1993-05-17. Tidningsklipp, helsidesartikel i SvD om familjen Koman som bor på skonaren Hulda. Påteckning av AF: ”Är det sånt här SSHM måste stödja?” (Syftar förmodligen på att Hulda hade fått s.k. skutstöd av SSHM.)
101. Gallrad, samma som nr 31.
102. Gallrad, Artikeln motsvarar Franzéns PM till SSHM:s nämnd, se nr 8.
103. Mars 1993. PM ang. Vasamuseet med synpunkter om vad som bör korrigeras i museet.
104. Odaterat. Brev från Dan G. Harris (bl a författare till standardverket om F.H. af Chapman), som gratulerar till AF:s professorstitel.
105. Januari 1988. PM om Sveriges Maritima Centrum på Galärvarvet.
106. 1992-03-25. Brev till kulturdepartementet , ”Betr. ’Vår sjöhistorias framtid’”. AF argumenterar för Sveriges Maritima Centrum på Galärvarvet, för kompetensförstärkning på SSHM, överflyttning av delar av Kronan-samlingen till Stockholm, bärgning av vraket vid Franska stenarna och dykerimuseum på Galärvarvet. På kuvertet står ”Skr till Friggebo”
107. 1992-01-20. Brev till viceamiral Bengt Schuback, ordförande i Vasamuseets vänner med önskemål att vänföreningen ska bli mer aktiv och pådrivande gentemot museet.
108. Februari 1993. Artikel av AF om Sveriges Maritima Centrum i tidskriften Flottans män, dessutom utkast till brev till L-Å Kvarning med anl av att artikeln innehåller kritik mot SSHM. ”Ärade Broder, jag har en obestämd känsla av att Du/ni ogillar mina försök att göra PR för tankar på ett supermuseum på Galärvarvet.” På kuvertet: ”Mycket bra skrivning om SMC i FM No 1 1993. Viktig för Galärvarvets framtid”
109. 1991-11-29. Handskrivet utkast till brev till ”Herr Amiral – Ärade Broder”, rimligen viceamiral Bengt Schuback, ordförande i Vasamuseets vänner. I brevet berättas att museichef Sibylla Haasum, Sjöhistoriska museet, nu är positiv till en flytt av museet till Galärvarvet. AF anser att myndighetsledningen inte är tillräckligt pådrivande, föreslår aktionsgrupp, baserad på vänföreningarna.
På utkastet en post-it-lapp med texten ”Vill ha detta i retur! AF”. Antar att utkastet har skickats till Lars-Åke Kvarning som ett sätt för AF att informera honom om kontakten med Schuback i ämnet.
110. November 1989. Handskrivet utkast till brev till Lars Ag, generaldirektör för Byggnadsstyrelsen. Tackar för samtal om Sveriges Maritima Center och upplyser om att AF sitter i styrelsen för Tekniska museet.
111. Odaterat. Fragment av handskrivet utkast till ett brev (mottagare ej angiven) om SSHM:s tilltagande inkompetens. Anser att ett ett externt engagemang i Sveriges Maritima Center skulle kunna hjälpa.
112. Framsida 1989-09-09. Fotokopia av DN På Stan-artikel med rubriken ”’Flytta Sjöhistoriska till Vasa’”, där Lars-Åke Kvarning intervjuas och förespråkar en flytt av Sjöhistoriska museet till Galärvarvet. Påskrift av AF: ”sommaren ’89 tvärvände han och söker nu ta åt sig detta!”
Baksida Odaterad, men rubricerad ”Ahnlund 1 jan-99” (Avser rimligen 1989, eftersom AF avled 1993.) Tre argument för att AF ska tilldelas professors namn, ett fjärde tillskrivet med blyerts.
113. Odaterat, förmodligen 1990. Handskrivet manus till en artikel i SvD om AF:s tidiga arbete för att få in Vasa i Galärvarvsdockan. Beklagar den nya organisatoriska uppdelningen mellan Sjöhistoriska museet och Vasamuseet och argumenterar för flytt av Sjöhistoriska till Galärvarvet.
114. Framsida Förmodligen tidigt 1980-tal. Handskrivet manus (utkast?) till artikel eller föredrag, som pläderar för en placering av Vasa i Galärvarvsdockan, inte vid Alkärret.
Baksida 1985. Program och stolpar för föredrag vid besök på sjöfartsmuseet i Gdansk.
115. Odaterat, förmodligen tidigt 1980-tal. ”Rädda vår sjöhistoria!” Handskrivet manus till plädering för Vasas placering i Galärvarvdockan.
116. Odaterat. ”Omslag till Andersson – Hagfors bok (Pan 1973)
Det var under Carl-Albert Andersons ledning som centrala Stockholm förvandlades till ett trafikhelvete i glas, plåt och betong, allt inbäddat i buller och avgaser. Pissoararkitekturen i nya City blev som gjord för klotter, knark, spyor och annat mänskligt förfall.” Hela texten överkorsad.
117. 1991-11-11. Kort tack från landstingsrådet Knut Nilsson (c), som tackar för information om tankar kring det ”Maritima Skansen” och föreslår ett möte.
118. 1992-07-02. Brev från kulturborgarrådet Anna Lindh, som tackar för AF:s brev om Sveriges Maritima Centrum. Handskrivet manus till AF:s svar 1992-07-07.
119. Odaterat. Två A4-blad med röd text:
”Till varje pris måste ordet Galärparken bort! AF”
”Till varje pris måste Minsveparhallen åter! AF”
120. 1989-07-19. Kort brev från Nordiska museets styresman Sten Rentzhog som föreslår möte med AF för att diskutera samverkan mellan Vasa och Nordiska museet.
121. 1988. PM om att flytta Sjöhistoriska museet till Galärvarvet. Med påskrift ”Har haft långt samtal med Hans Wohlin om detta. W. var 70-80%-ig. Hälsn AF”. Dessutom post-it-lapp ”PS Tafsa ej på ’min’ dykarklocka!”
122. Januari 1990. Handskrivet utkast till brev (till L-Å Kvarning?) med anl av att AF har fått synpunkter på de engelska utställningstexterna på Wasavarvet.
123. Odaterat. Kort handskrivet meddelande till L-Å Kvarning: ”PS Giv ej Piltz mer ”ammunition” vid den kommande förhandlingen då SSHMs ofattbara attityd sdan 1964 skall ventileras! / Din (och faktiskt museets) vän”. I kuvert med påskriften ”Lars-Åke privat. (släng efter läsning!)”. (Advokat Inga Lindstedt-Piltz företrädde AF i flera sammnhang, bl a i sammanhang med tvisten kring undersökningarna 1984 av vraket av vad som antogs vara 1600-talsskeppet Resande man.)
124. December 1986. Fyra sammanhäftade handskrivna blad till L-Å Kvarning om bl a ”klyvningen”, dvs den planerade delningen av SSHM i en sjöhistorisk avdelning och en Vasaavdelning (den organisation som kom att gälla fr 1987 till 1.7 1990), om att AF önskar nämndprotokoll och att han vill ha ett möte med Kvarning och arkitekten Göran Månsson.
125. Odaterat, sent 1980-tal. Handskrivet blad till L-Å Kvarning. Önskar nämndprotokoll. Undertecknat ”Läskiga (?) Anders F.”
126. Odaterat, sent 1980-tal. Tre handskrivna blad om inkompetens runt Vasa i fråga om forskning och sjökunnighet. Den tidigare informationschefen Bengt Ohrelius prisas, hans efterträdare Katarina Villner kritiseras hårt.
127. Odaterat, men är handskrivna anteckningar inför eller under nr 98, mötet på Sjöofficerssällskapets lokaler 1992-09-08.
”Informationen kring Vasa, SSHM o SMR urusel.” (Oklart vad SMR står för, kanske felskrivning för SMC, Sveriges Maritima Centrum). Punkter om näringslivsbemannat PR-råd, om roller för Vasa Rediviva (”WR”), Vänföreningen, Flottans Män (”FM”), SSHM:s nämnd m fl.
128. 1993-02-10. Handskriven PM om behovet av en ”Galärgrupp”. Förslag på medlemmar och att kungen ska bli hedersordförande.
129. Februari-mars 1993. Tidigare version av PM ang. Vasamuseet, nr 103. Återsänd med kommentarer av viceamiral Per Rudberg (då ordförande i stiftelsen Vasa Rediviva) och viceamiral Bengt Schuback (då ordförande i Vasamuseets vänner). I slutversionen (103) har kommentarerna och råden delvis följts.

Kontroll

Skapad2022-03-01 11:36:50
Senast ändrad2023-03-03 10:14:26