bild
Arkiv

Upplysningsnämnden


Grunddata

ReferenskodSE/RA/2708
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/LYQNeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
3 Hyllmeter 
36 Volymer 
Datering
1934 – 1945  (Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Upplysningsnämnden (1935 – 1945)
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter

Innehåll

Inledning (äldre form)Upplysningsnämnden tillsattes 1935, sedan tre konferenser avhållits 1934 med särskilt tilkallade företrädare för statsförvaltningen, kulturlivet, pressen och näringslivet för att dryfta problemen om upplysningsverksamhet i utlandet rörande svenskt språk och kultur. Enligt instruktionen 1935-11-15 (med vissa ändringar 1940-05-10) skulle nämnden, vars verksamhet skulle stödjas av en rådgivande församling: kallad "kulturrådet", ha till uppgift att "följa det inom och utom landet bedrivna arbetet för spridande i utlandet av känndeom om Sverige och därvid till behandling upptaga till densamma hänskjutna eller inom densamma väckta frågor berörande nämnda arbete", att upprätta förslag vid tillsättande av svenska lektorer vid universitet i utlandet, samt att i förekommande fall avgiva förslag till utrikesministern. Antalet ledamöter var fem, och som ordförande satt under hela verksamhetstiden statssekreteraren i ecklesiastikdepartemententet Börje Knös. Som sekreterare fungerade tjänstemän vid utrikesdepartementets pressbyrå, först Eric von post, därefter Sven Grafström (1939-1943), och sist Ragnvald Bagge.

Nämnden upphörde 1945 och dess uppgifter överfördes till Svenska institutet för kuturellt utbyte med utlandet.

Arkivet levererades till Riksarkivet från Svenska institutet med reversal daterade 3 nov 1965 och 29 aug 1967. Vid upordnings- och förteckningsarbete i Riksarkivet konstaterades vid jämförelse med en till Riksarkivet 1942 ingiven förteckning, att betydande luckor förefanns i beståndet. Sålunda saknades helt diarierna över inkommande skrivelser, och av diarierna över utgående skrivelser återfanns blott det för åren 1944-1945. Förfrågan om det saknade materialet gjordes både hos Svenska institutet och hos utrikesdepartementet, men utan resultat. I förteckningen har särskilt anmärkts sådana med säkerhet saknade handlingar.

Dessutom framstår det som ytterst trolligt att det därutöver har funnits ytterligare handlingar, ej upptagna i den nämnda äldre förteckningen. Dessa handlingar har upptagits i den nu föreliggande förteckningen med frågetecken i anmärkningskolumnen.

Arkivet var från början ordnat dossiervis enligt gängse praxis i utrikesförvaltningen, och de ursprungliga dossierbeteckningarna har utsatts i förteckningens anmärkningskolumn.

Från Uppsala universitetsbibliotek överlämandes i febriari 1971 en volym handbrev m.m. rör nämnden, som där påträffats i Börje Knös efterlämnade papper. Dessa har inordnats i arkivet som ett bihang (vol. 33).

1971 överfördes Svenska institutets äldre arkiv til Riksarkivets lokalder för uppordning och förteckning. Under detta arbete återfanns vissa av upplysningsnämndens saknade handlingar: ink. diarium 1935-1944, utg. diarium 1935-1943, samt delar av dossierer. Handlingarna har inordnats i nämndens arkiv i maj 1972 (vol. 34-36).

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad1993-09-30 00:00:00
Senast ändrad2009-12-04 13:57:33