SDHK-nr: 10579

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1374  september  21
 
Innehåll

Heine Snakenborg och hans hustru Bengta Gustavsdotter överlåter till Vadstena kloster hälften av alla sina egendomar i ”Vigbẏskorsten” (nu Viby socken) i Linköpings stift, d.v.s. 4 attungar jord. Resterande 4 attungar av utfärdarnas gods i ”Vigbẏskorsten” skall efter båda utfärdarnas död tillfalla Vadstena kloster på villkor, att, om utfärdarna i framtiden beslutar anslå ytterligare gods till nämnda kloster för grundandet av ett altare till utfärdarnas själagagn, skall nämnda egendomar i ”Vigbẏskorsten” läggas till detta altares prebenda för vikariens uppehälle. Men om något av utfärdarnas barn i framtiden skulle ingå i nämnda kloster, skall egendomarna anslås till barnets inträde. Om inget av ovanstående två villkor blir uppfyllt skall likväl donationen av alla egendomar kvarstå.

Utfärdarna beseglar tillsammans med abboten Johannes i Alvastra samt väpnarna Gerhard Snakenborg och Algot Magnusson.

Språk

latin

Källor
 • Original: Or. perg. RA 0101 bilder
 • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 60 f. 224v (reg.); Örnhielm: IX p. 549
 • Eftermedeltida regest/notis: B 2, s. 146 (ant. om kung Gustafs släkt), RA 0202
 • Fotokopia: digital bild, Diplomatariet
Brevtext

Omnibus presens scriptum cernentibus Heẏgno Snakenborgh et Benedicta Gøstafsdotter consors sua ‧ salutem in Domino sempiternam ‧ Tenorepresencium constare volumus vniuersis tam posteris quam modernis, quod nos salubri mentis nostre premeditacione sani et jncolumes corpore constitutj ‧ attendentes, quod que in hoc seculo sunt vanitatj subiacent et ad suam tendunt originem naturaliter vniuersa nisi ea, que in pietatis opera misericorditer erogantur, quamobrem monasterio beate Marie virginis in Wastenum Lẏncopensis dẏocesis dimidietatem omnium prediorum nostrorum in Vigbẏskorsten eiusdem dẏocesis ‧ videlicet quatuor atungos terre ‧ cum omnibus suis adiacenciis,a domibus ‧ fundisb ‧ agris ‧ pratis ‧ pascuis ‧ siluis ‧ humidis et siccis, nullis penitus exceptis ‧ conferimus jure perpetuo possidendam ‧ transferentes in eosdem conuentuales et eorum successores plenum proprietatis jus et possessionis dominium dicta bona cum omnibus suis adiacenciis vendendi, commutandi, alienandi et pro suis vsibus quomodolibet ordinandi ‧ Residua vero dimidietas omnium bonorum nostrorum in Vigbẏskorsten ‧ c‑non dum‑c resignata ‧ videlicet quatuor atungi terre cum omnibus suis adiacenciis ‧ vt superius expressum est ‧ volumus et tenorepresencium statuimus, vt post obitum amborum nostrorum dicto monasterio in Vastenæ cedat perpetuis temporibus possidenda ‧ sine reclamacione et alloqucione quorumcumque ‧ hac tamen prehabita condicione, quod si in posterum plura bona nominato cenobio conferre decreuerimus pro fundacione vnius altaris, vbi continue missarum solempnia pro refrigerio animarum nostrarum habeantur ‧ extunc memorata bona in Vigbẏskorsten debent addi ad prebendam illius altaris ‧ vt eo melius vicarius, qui ibi deputatus fuerit ad officiandum, se valeat sustentare ‧ Si vero Deus annuerit, vt aliquis vel aliqua liberorum nostrorum futuris temporibus sepedictum monasterium jntrauerit regularem inibi abitumd recipiendo ‧ tunc bona superius nominata debent sibi pro jntroduccione nichilominus computari ‧ Et quamuis neutrum istorum adimpletum fuerit ‧ silicet de altaris fundacione ‧ vel pueri oblacione ‧ attamen bonorum omnium donacio, vt jam superius declaratum est, cum omnibus suis articulis jn sui roboris vigeat firmitate. Jn cuius rei testimonium et cautelam firmiorem sigilla nostra vna cum sigillis reuerendi in Christo patris domini Johannis abbatis in Aluastro, Gerardi Snakenborgh et Algotj Magnusson armigerorum presentibus sunt appensa. Datum anno Domini Mºcccºlxxºquarto, die beatj Matheie apostoli et ewangeliste.

Extratext

På baksidan: +

Littera domini

f‑Heygnonis Snakinborgh‑f

Vigbyscorsteen

16

g‑Vifolka hæredh‑g (halvt kors)

S xiiij

Sigill

nr 1 av mörkbrunt vax, vapenbild och omskrift till större delen utplånade (balk belagd med [nu utplånad] orm i sköld utan hjälm; jfr SMV II, s. 768): S’ H […]; nr 2 av grönt vax med vidfäst tygpåse av ofärgat linne, skadat med del av nedre vänstra halvan borta (tre sjöblad balkvis i sköld; jfr SMV II, s. 452): S’ Ben[…]te Gözstafsdoter; nr 3 spetsovalt av brunt vax med vidfäst tygpåse av ofärgat linne, vapenbild och omskrift utplånade; nr 4 av grönt vax med vidfäst tygpåse av ofärgat linne (balk belagd med orm i sköld utan hjälm, allt inom fyrpass; jfr SMV II, s. 768): S’ Gerardi Snakenborch; nr 5 bortfallet från den kvarsittande remsan.

Tryckt
Tryckt regest
  RPB 1096 Mekl. UB XVIII, nr 10631
Litteratur och kommentar

Om Heine Snakenborg och dennes bror Gerhard se C. Wallin, Ide Pedersdatter Falk till Gladsax (1954), s. 107-111; Om Bengta Gustavsdotter se ÄSF I, s. 202.

Angående ortnamnet ”Vigb#yskorsten”, även belagt ”Wibyskurustæin”, ”Wibyskurusteen” o.s.v., se Th. Andersson, Svenska häradsnamn (1965), s. 332 f. med not 24.

Om breven till förmån för Vadstena kloster under år 1374 och 1375 samt om baksidespåteckningarna, se generell kommentar till DS nr 8601 / SDHK nr 10542.

Jfr Heine Snakenborgs stadfästelse av donationen 14160329 (SD 2204 / SDHK nr 18698).

Se A. Ericsson Terra mediaevalis (diss. 2012), s. 246.

Senast ändrad

2017-10-27


 • a  ad iacenciis utan avstavningstecken vid radskifte ms.
 • b Bokstaven s på rasur ms.
 • c‑c D.v.s. nondum.
 • d D.v.s. habitum.
 • e  Ma thei utan avstavningstecken vid radskifte ms.
 • f‑f , 
 • g‑g Med ljusare bläck ms.


  Kommentera post/rapportera fel