bild
Arkiv

Jordbruksdepartementet Huvudarkivet

Jordbruksdepartementet

Grunddata

ReferenskodSE/RA/1211/22
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/jw5yISHZcQNEL74FqiJ0L2
ExtraID22
Omfång
150,5 Hyllmeter  (-, Perioden 1986-1996)
237,5 Hyllmeter  (-, 1975-1985)
Datering
19751996(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmSekretess förekommer i serie A 1 B Regeringsprotokoll, underprotokoll B; serie E 1 B Regeringsakter, underserie B samt i serie E 2 C Hemliga departementsakter.

Serie F 2 EU-handlingar innehåller utrikessekretess. Lämnas ej ut innan sekretessprövning.
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge, Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Jordbruksdepartementet (1900 -)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)2002-06-17
INLEDNING TILL JORDBRUKSDEPARTEMENTETS ARKIV


Jordbruksdepartementet tillkom redan år 1900. Den period som denna förteckning avser är åren 1975-1996. Departementets huvudsakliga ämnesområden återfinns inom jord- och skogsbruk samt fiskerinäring. Men till departementet hörde även denna tid miljöskyddsfrågor och närbesläktade frågor.
Departementet hade följande departementschefer under åren 1975-1996:

Svante Lundkvist 1973 -1976 (s)
Anders Dahlgren 1976 -1978 (c)
Eric Enlund 1978 -1979 (fp)
Anders Dahlgren 1979 -1982 (c)
Svante Lundkvist 1982 -1986 (s)
Mats Hellström 1986 -1991
Karl-Erik Olsson 1991-1994
Margareta Winberg 1994-1996
Annika Ånhberg 1996-1998

De viktigaste handlingarna i departementet utgörs av regeringens beslut i regeringsärenden, t.ex. propositioner och olika förvaltningsbeslut och akter som hör till besluten. Före 1980 skilde man på öppna handlingar och sådana som omfattades av sekretess, s.k. hemliga handlingar som placerades för sig i det "hemliga" arkivet. 1980 års sekretesslag innebar en betydande förändring såtillvida som att frågan om en handlings sekretess måste bedömas vid varje begäran om att få ta del av handlingen, inga handlingar kunde automatiskt sägas omfattas av sekretess. Det innebär att det fr.o.m. 1980 inte finns något särskilt "hemligt" arkiv i departementet.

Regeringsbesluten finns före 1980 i två serier regeringsprotokoll, underprotokoll A (öppna beslut) och underprotokoll B (protokoll som omfattas av sekretess). Besluten är inbundna i särskilda serier. Handlingar till besluten, t.ex. inkommande skrivelser och upprättade promemorior, är ordnade enligt beslutsdatum och är placerade i arkivkartonger, dels i det öppna arkivet, dels i det "hemliga" arkivet.

Särskilda serier finns vidare av koncept till regeringsbesluten. Av dem framgår ofta hur besluten vuxit fram och vilka som deltagit i beredningen av dem (anteckningar om gemensam beredning kan emellertid även finnas i akterna). Särskilda serier bildar också föredragningslistor och expeditionslistor, båda serierna avser regeringsbesluten. Båda grundas på samma handling men får olika användningsområden. Föredragningslistorna upprättas inför varje regeringssammanträde och tar upp de ärenden som behandlas. De kan erbjuda en snabb väg till handlingarna om man känner till ett visst beslutsdatum. Expeditionslistorna (i regel en kopia av föredragningslistorna) innehåller samma ärenden men har dessutom påförts datum då de olika ärendena expedierades.

En pararell till regeringsbesluten erbjuder departementsbesluten, d.v.s. beslut av departementschefen eller annan som beslutat på delegation. Det är ofta beslut som har att göra med det inre arbetet i departementet. I departementet finns särskilda serier av departementsbeslut och akter till dem.

I departementet har bildats särskilda serier av statsrådskorrespondens (serierna E 4, E 5 A - C, till viss del är korrespondensen inte diarieförd).

En mycket viktig serie av handlingar utgörs av diarierna och registren till dem. De utgör den viktigaste ingången till handlingarna i arkivet. Diarieföringen har varit centraliserad. Diarierna innehåller enbart uppgifter om handlingar som inkommit till departementet och redovisar även hur de har behandlats, t.ex. uppgift om ev. remisshantering och datum för ev. regeringsbeslut. Handlingar som upprättats inom departementet, t.ex. beslut i utnämningsärenden, registreradeste inte till en början i diariet. Sådana handlingar kan emellertid spåras i regerings- och departementsprotokoll och expeditionslistor. De senare kan sägas fungera som ett slags utgående diarier.

Det gemensamma diariet fördes under den period som avses här med skrivmaskin. När diariet fördes med hjälp av skrivmaskin kunde enheterna erbjudas kopior i form av "ärendestrippar" som ordnas på resp. enhet som byrådiarier och fungerade där som ett hjälpmedel att hålla rätt på ärendena. Dessa byrådiarier innehåller inga unika uppgifter och har gallrats.

Under åren 1975-1983 skedde departementets räkenskapsföring hos Departementens organisationsavdelning. Efter 1983 fram till 1996 skedde det på Departementens förvaltningskontor. Alla räkenskaper får därför sökas där.

De olika byråerna/enheterna har givetvis haft en (delvis omfattande) arkivbildning, till största delen bestående av kopiematerial, t.ex. kopior av beslut eller av arbetsmaterial som inte tagits om hand för arkivering och som har gallrats enligt gällande regelverk. Bland handlingar som departementet hanterat i särskild ordning märks handlingar i internationella frågor, i regel olika internationella organs dokument (t.ex. FAO-dokument), liksom handlingar rörande lokala fiskeristadgar och samefonden. Fr.o.m finns det en särskild serie för departementets EU-handlingar F2. Handlingarna består av inkomna rapporter från Europeiska Unionen ordnade efter diarienummer och ämne.

Serie B 4 Upptagningar från presskonferenser sträcker sig fram till år 2006.

Förteckningen har upprättats av Maria Burman, FA, och uppdaterats av Diana Rimbleus hösten 2006.

Tillgänglighet

SekretessJa
DepositionNej

Kontroll

Senast ändrad2023-11-10 11:03:59