bild
Arkiv

Bromma kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0002
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/w8lkwaaNPK29MoNR2r2Dz6
Omfång
118,6 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Bromma församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 2Förteckning

över

Bromma församlings kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)Bromma kyrkoarkiv
Medeltida – 1999


Organisation

Bromma församling var en lokal myndighet inom Bromma kontrakt (har tidigare tillhört Roslags västra kontrakt fram till 1942, Stockholms kontrakt till 1942 och Svartsjö kontrakt till 1961) i Stockholms stift fram till relationsförändringen mellan kyrkan och staten årsskiftet 1999/2000. Pastorämbetet (en del av myndigheten) hade fram till 1991-06-30 ansvaret för folkbokföringen och har fr.o.m. 1991-07-01 ansvarat för kyrkobokföringen av sina församlingsmedlemmar.

Kyrkofullmäktige har varit församlingens beslutande organ. Kyrkorådet har varit församlingens styrelse och har haft det löpande ansvaret för förvaltning och verkställande av beslut. Kyrkofullmäktige tillkom 1932 och 1934 övertogs kyrkogårdsförvaltingen av den då nyinträdde kyrkogårdsnämnden. Kyrkorådet hade fram till 1933 ansvarat för begravningsväsendet, men efter beslut av kyrkofullmäktige fördes ansvaret över till kyrkogårdsnämnden.

Historik

När landisen drog sig norrut från Stockholm låg hela Bromma fortfarande under vatten. Södra Bromma steg först upp ur havet, följt av den norra delen som blev en rik jordbruksbygd från ca år 0 till vikingatiden. Det skulle dröja ända fram till 1800-talet innan Bromma hade så stor befolkning igen. Under vikingatiden hade Bromma gott om vattendrag och de flesta av Brommas mest betydelsefulla byar och gårdar under vikingatid och medeltid (som Ulvsunda, Linta, Glia, Nora, Riksby, och Nockeby) var lokaliserade vid sundet som sträckte sig från nuvarande Ulvsundasjön-Lillsjön-Brommaplan-Judarn. I södra Bromma fanns dock en annan stor by, Ålsten. Under medeltiden var olika katolska kyrkliga inrättningar de största mark- och gårdsägarna i Bromma, som till exempel Klara kloster.

Fram till 1600-talet hade Bromma varit en liten lantsocken, men lades vid denna tid under S:ta Clara församling och blev senare annex till Riddarholmsförsamlingen. Först 1896 blev Bromma en självständig församling. En stark befolkningsökning och framväxten av de nya villastäderna resulterade i att församlingen delades 1955, då Västerled och Essinge församlingar tillkom.

Kyrkor

Bromma kyrka
Bromma kyrka är Stockholms äldsta byggnad och började troligen byggas på 1160-talet som en rundkyrka. Den byggdes som en fästningskyrka och hade ett strategiskt läge då Mälarens vattenlinje var betydligt högre än idag. Sitt långhus fick den troligen under 1400-talets senare del, dessutom med kalkmålningar av Albertus Pictors skola. Från medeltiden är även sakristian mot norr. I slutet av 1600-talet fick rundhuset sin karnissvänga huv med lanternin och spira och långhuset fick säteritak. Kalkmålningarna togs fram i samband med en relativt hård restaurering 1906, där vissa scener även nymålades. Idag består kyrkan av sju olika byggnadsdelar; rundhus, långhus, kor, sakristia, gravkor, vapenhus och krypta. Ett åttasidigt gravkor med sluten lanternin mot sakristians nordvägg uppfördes omkring 1703 för ätten Hjärne. Kyrkans tresidigt avslutade kor byggdes omkring 1728 som gravplats åt Gabriel Stierncrona och hans ätt. I kyrkans tak hänger åtta änglar som sattes upp 1685. Altaruppsatsen är från 1684 och omges av två statyer av Petrus och Paulus. Ett triumfkrucifix från 1400-talet hänger på rundhusets södra del.

Ängbykyrkan
Ängbykyrkan är enskeppig och invigdes 1959. Den är uppförd i tegel som har putsats i en vitgrå färg. Taket är brant och belagt med grå norsk skiffer. Korfönstret är komponerat av Randi Fischer. Glaset är i olika blå nyanser med lysande röda partier som ska symbolisera Kristi sår. Södra långväggens nio fönster har specialtillverkat glas, som blyinfattat i ett asymmetriskt mönster. De är formgivna av Randi Fischer och Ralph Bergholtz. Altarkrucifixet är framställt av Bertil Berggren och föreställer Kristus som den triumferande konungen.

Mariehällskyrkan
Mariehällskyrkan är inbyggd i en stor monumental byggnad i Marihäll, som förutom kyrka även rymmer församlingslokaler och ett antal lägenheter. 1972 invigdes den ursprungliga kyrksalen till kyrka, men själva byggnaden är från 1925. Kyrkdelen markeras av höga, rundbågade fönster, ett guldfärgat kors i hörnet mellan huvudfasaden och södra gaveln, samt en portal i granit. Kyrkans tal är målat av Filip Månsson och består bl.a. av fåglar, stjärnor, blommor och konsekrationskors. Månsson har även målat det absidformade koret. Kyrkans inventarier består bl.a. av ett silverkors med en stor blå glasblomma ovanför korsmitten som är placerat på altarbordet och är formgivet av Sigurd Persson, två sjuarmade ljusstakar i smide och en åttakantig dopfunt i ek.

Famnen
Famnen är Bromma församlings senaste kyrkoanläggning och invigdes 1986. Den har fått sitt namn efter kvarteret där den är byggd. Lokalen innehåller förutom kyrksal också pastorsexpedition och församlingssalar och är en lång och låg byggnad med rosarött tegel och tak av kopparplåt. Arkitekt är Lars Olof Torstensson, som även har ansvarat för inredningen. Sedan dess har dock vissa inventarier bytts ut och glasmålningar har monterats in i två av fönstren. Till höger om kyrkans korvägg finns en dopnisch föreställande Jochum Poensgins glasmålning Apokalyptiska madonnan från 1989. Dopfunten är i limmat Lindshammarsglas och är formgiven av Lars Olof Torstensson. Kyrkans ljuskrona är i mässing med små, tunna lampor som är monterade kors och tvärs likt törnen i en törnekrona.

Kyrkogård

Troligen har området kring Bromma kyrka använts som begravningsplats redan under kyrkans tillkomst, runt 1160-talet. 1967 påträffades en stenkista med kvarlevor från två personer som sannolikt härstammar från 1100-talet. Den gamla kyrkogården låg runt kyrkobyggnaden och omgavs av en gråstensmur. 1691 reparerades muren för att hindra att får och svin skulle springa på kyrkogården. 1792 revs de gamla stigluckorna och nya järngrindar anskaffades. 1897 utvidgades kyrkogården åt väster och igen 1897 ytterligar åt väster. 1938 tillkom ett nytt område rakt ut åt öster från kyrkan, 1956 i sydost och den sista utvidgningen skedde 1965 åt nordost. 1974 invigdes minneslunden och 1983 tog Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning över ansvaret för kyrkogården.

Övriga byggnader

Under ledning av kyrkoherde Zakarias Fuchs (kyrkoherde åren 1818-1847) skaffades ett fattighus till socknen. Fattighuset var ursprungligen ett gammalt brygghus på prästgårdens gamla mark. Gamla prästgården vid Bromma kyrka (nuvarande Sockenstugan) uppfördes troligen någon gång på 1600-talet och är en av Stockholms äldsta byggnader. Byggnaden inhyser idag lokal för församlingsändamål. Församlingens kyrkoherdar hade tidigare alltid haft sina bostäder i Stockholm där de hade sina stora församlingar. När Bromma blev eget pastorat blev dock P.A. Printz den första kyrkoherden att ta prästgården i besittning. Den var då i ett sådant dåligt skick att en ny sätesbyggnad uppfördes (1850) och den gamla prästgården renoverades och fick istället tjänstgöra som arrendatorsbostad. 1964 genomgick sockenstugan en omfattande restaurering under ledning av arkitekt Ragnar Hjort, då stugans tre rum alla gavs olika tidsprägel. Ett i 1600-talsstil, ett med gustaviansk inredning och det tredje nyrokoko. Stugan renoverades ytterligare en gång 1996, varvid man tog bort de tidstypiska möblerna.
Den första klockargården uppfördes någon gång efter 1755, då församlingen fick sin egen skola. 1808 uppfördes en ny byggnad som var avsedd till komministerbostad. 1830 drogs komministerbefattningen in och stugan blev istället bostad för klackaren och läraren (som i regel var samma person efter 1861). 1911 tillkom en ny klockargård.
Bromma kyrkans klockstapel började byggas 1692. Vid brand 1974 skadades klockstapels svårt och båda klockorna förstördes. Den äldsta, från 1638, ansågs vara så unik att den inte göts om. Den står idag i vapenhuset.
Närmast intill prästgården ligger tiondeladan, som härstammar från 1700-talet. Här förvarades den tiondel av böndernas produktion som de var skyldiga att leverera till kyrkan.

Beskrivning av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess)
I kyrkoarkivet finns bl.a. följande viktiga handlingar:
- Församlingsliggare t.o.m. 1991-06-30
- Dopböcker fr.o.m. 1721
- Konfirmationsböcker fr.o.m. 1894
- Lysningsböcker fr.o.m. 1803
- Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1803
- Kyrkorådsprotokoll fr.o.m. 1911
- Gravböcker och andra handlingar om kyrkogården finns hos Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning.
- Kartor och ritningar

Sökingång till arkivet är arkivförteckningen. Kyrkogårdsnämndens diarium finns för åren 1934-1980 och kyrkorådets för åren 1984-1998. Diarium för kyrkobokföringsärenden finns fr.o.m. 1975. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagor till ministerialböckerna, som kommer att gallras, ordnas och förtecknas senare. Detta gäller inte äldre H-bilagor som har levererats tidigare till Stadsarkivet, inte heller H X, bilagor fr.o.m. 1991-07-01. Här har gallring redan skett och bilagorna finns med i arkivförteckningen.

Folkbokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 7:15. Detta innebär att handlingar som yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym som detta gäller.

Övriga arkivbildare
- Bromma församlingsstiftelse 1912
- Bromma församlings fattigvårdsstyrelse 0171C
- Bromma församlings barnkrubbestyrelse 2372
- Bromma församlings folkbibliotek 2617
- Bromma församlings insamling till bröders hjälp 2616
- Bromma församlings kyrkliga syförening 2091
- Bromma församlings kyrkobrödrakår 2614
- Bromma församlings sjukvårdsförening 2386
- Bromma församlings skolråd 4342
- Bromma församlings skyddsförening 3111
- Bromma församlings söndagsskolor 2371
- Bromma kyrkliga ungdomsförening 2370
- Bromma kyrkokör 4345
- Bromma skollovskoloniförening 2380
- Föreningen Bromma mjölkdroppe 0427
- Kontraktprostarkivet i Bromma kontrakt 1419

Arkivet levererades till Stadsarkivet 2005 och har slutförtecknats efter leverensen.

Stockholm 2009


Elin Christiansson

Källor
- De röda husen kring Bromma kyrka, broschyr från 1975
- Historik om Bromma, Stockholms stads hemsida. Text av Gezelius, Rolf.
- Indelningsregister i Stockholms län, 1985.
- Kyrkguiden. Vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, 2001. Nilsson, Christina.
- Sevärdheter kring Bromma kyrka, Bromma hembygdsförenings hemsida.
- Skrift utgiven av Bromma församlings kyrkoråd med anledning av kulturhuvudstadsåret 1998.
- Särtryck av artiklar från Brommabladet 1973. Text av Eriksson, Evert.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2021-11-11 17:08:42