SDHK-nr: 1238

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1283  juni  11
 
Innehåll

Sigge Guttormsson till Ljuna upprättar sitt testamente såsom följer: till munkarna i Alvastra, där han väljer sin gravplats, skänker han sin gård i Västra Ljuna (Hogstads socken) med lös och fast egendom i enlighet med ett tidigare brev (SDHK nr 992), till kyrkan i Näsby gods omfattande ett tön i någon nyodling, till herr Salmundus, sockenpräst i nämnda kyrka, 1 mark penningar, till kyrkan i Hogstad (Hogstad socken) 1/4 åtting i ”Colsthorp” till att täcka utgifterna för någon sockenpräst där, till herr Runstanus, sockenpräst där, 2 mark penningar, till mindrebröderna i Söderköping 1 mark silver, till predikarbröderna i Skänninge 1 mark silver, till predikarbröderna i Skara 1 mark silver, till mindrebröderna i Skara 1 mark silver, till hospitalet i Skara 1/2 mark silver, till bröderna i Lödöse 1 mark silver, till två hospital i Östergötland 1 mark silver, till klostret i Askeby 1 mark silver, till klostret i Vreta 1 mark silver, till bröderna i Nyköping 1 mark silver, vidare 1 mark silver såsom ett slags ersättning, vilken han nämnt för sin biktfader, och slutligen till hospitalet på Öland 1/2 mark silver. För att kunna betala ovanstående pantsätter han sina röda kläder och 1 åtting i Västra Ljuna mellan de båda gårdarna och förbjuder att någon förutom munkarna i Alvastra eller hans hustru löser in denna åtting. Vidare skänker han till kyrkan i Linköping sin gård i Hogstad med alla tillägor och byggnader1 och friger alla sina trälar. Till prosten Nils i Högby skänker han sin svarta tunika med surkot och huva, till prästen N. sin fodrade kappa med huva, till sin son Birger såsom ’skolpenning’ värdet av sin egen rustning, sedan denna sålts av testamentsexekutorn dekanen Jng(e/mund/?). Hans övriga vapen skall efter hans hustrus skön fördelas mellan Folkvid, Beno Byllasson, Hakvin Röde, Nils Krok, Yandus, Torkil, Peter Långe och Toke, förutom en häst, hans svärd och hjälm, vilka han ger till Yandus. För att lösa sig från sitt korstågslöfte avsätter han två silvergördlar och en silverkanna, vilken finns hos guldsmeden Tideman i Söderköping. Dessutom pantsätter han en del gods för att lösa ett antal penningskulder till privatpersoner och institutioner. Vittnen är hans hustru Kristina, linköpingskanikerna Svennung och Birger, magister Otto, broder Knut från Söderköping och hans präst Nils, vilka också beseglade tillsammans med utfärdaren och linköpingskapitlet.

Språk

latin

Källor
  • Original: Or. perg. Sv. Riksarkivet (SE/RA/0101) bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 29, E 33 (reg.)
Brevtext

Jn nomine patris & filii & spiritus sancti amen. Ego Siggo Guthorm son in liunom mundi labentis aduertens perniciem, Cuius quis blandiciis acriter leditur dum lenitur sciens quod morte nichil cercius hora mortis nil incercius. saluti anime mee intendens preuidere. testamentum meum condo per hunc modum. Monachis in aluastrum Curiam meam in Occidentali liunom. cum omnibus suis attinenciis mobilibus et immobilibus confero aput quos eligi sepulturam. Taliter eam ipsis iam assignans, sicut in litteris meis diu ipsis traditis plenius patet & probetur. Jtem ecclesie in næsby predium vnius thynionis quolibet in nouali. Domino Salmundo plebano eiusdem ecclesie. marcham denariorum. Ecclesie in hocstad quartam partem vnius octonarii in Colsthorp ad expensas plebani cuiuslibet ibidem existentis. Domino runstano plebano ibidem duas marchas denariorum. Fratribus minoribus in suthurcopia. marcam argenti. Predicatoribus in Skæningia. marcam argenti. Predicatoribus scaris marcam argenti. Fratribus minoribus ibi. marcam. argenti. Ospitali ibi. dimidiam marcam argenti. Fratribus in lødosia marcam argenti. Duobus ospitalibus in osgosia. Marcam argenti. Claustro in askaby Marcam argenti. Claustro vretys Marcam argenti. Fratribus iu nycopia. Marcam argenti. pro quadam restitucione quam dixi fratri kanuto dilecto Confessori meo. Marcam argenti. Ospitali in ølandia dimidiam Marcam argenti. Ad soluendum hiis enumeratis claustris & Ospitalibus vestes meas ruffas & vnum octonarium in Occidentali liunom inter ambas curias situm & titulo empcionis acquisitum obligo. quem a nullo heredum meorum redemi uolo penitus & refuto nisi uel a monachis in aluastrum vel ab vxore mea Cui tercia pars supradicti octonarij ueraciter & iure debet attinere. Curiam quoque meam in hocstadhum cum omnibus sibi attinentibus do ecclesie lincopensi eciam cum domibus emptis necdum allatis ad eandem - Mancipiis meis omnibus securam & propriam confero libertatem. Domino nicholao preposito in høgby tunicam meam nigram cum sorcocio & capucio. Domino. N. sacerdoti meo cappam meam foratam cum capusio Birghero filio meo armaturam quam personaliter habui integraliter confero per hunc modum, quod per Jng. decanum quem executorem tocius testamenti mei firmiter adnecto vendatur & in scolesticum subscidium sibi tribuatur prout idem dominus. J. uiderit expedire. Ceterum omnia alia arma mea ad hoc assigno quod inter folquidum Benonem bylla son. haquinum ruffum nicholaum Crok yandum Thorchillum petrum longum & toconem sicut uisum fuerit uxori mee, equaliter diuidantur. vnum uero ecum & gladium meum cum galea do yando. ad redempcionem crucis mee duo baltea mea argentea & vnum vas argenteum quod habet tydamannus aurifaber in Suthurcopia firmiter deputauj. Ego enim tempore resolucionis mee omnino carens denariis jta quod duas marcas denariorum vix haberem racione exequiarum mearum mutuo recepi quatraginta marcas denariorum de ecclesia lincopensi pro quibus eidem ecclesie curiam meam thorp cum omnibus suis attinenciis inpignerauj donec dicta pecunia sibi solueretur. Jtem ad soluenda alia debita mea silicet domino nicholao ciui suthurcopensi. XIX marchas denariorum. brauido ruffo in skæningia. XX duas marcas denariorum hænikino væscellini VII. marchas. Ecclesie lincopensi. viginti duas marcas denariorum diu receptas. Ecclesie in fornusom tres marchas ospitali skæningie tres marcas Jnguaro lobo XVI solidos denariorum. dextrarium meum & palifridum meum vna cum zomario meo deputaui. Quibus enim de iam scrimptis in soluendo, precium predictorum ecorum se non extenderit & si aliqui inueniuntur quibus in debitis obligatus eram nec ad memoriam duxi uolo quod heredes mei hiis persoluant. & si ipsi non persoluerint eos obligo coram deo omnipotenti in die iudicii responsuros. Ceterum pro panno quo uestiui quosdam pueros meos solui vnum ecum domino nicholao ciui suthurcopensi. Huic vero donacioni & Ordinacioni testamenti mei presentes fuerunt. Cristina dilecta vxor mea. Dominus sweningus & dominus byrgerus canonici lincopenses. Magister oddo frater kanutus suthurcopensis nec non & dominus nicholauus sacerdos meus. quorum sigillis & sigillo meo proprio nec non & sigillo capituli lincopensis presentes duxi confirmandas. Siquis autem hanc donacionem meam cassare uel refringere attemptauerit. anathematis ulcione feriatur & cum iniquis in die iudicii percipiat porcionem. Datum anno domini. M°. CC.LXXX tercio feria sexta pentecostes.

Extratext

På frånsidan med annan, men nära samtida hand; Testamentum siggonis guthormsson jn liunom sepulti jn monasterio aluastri & iste siggo fuit gener byrgeri ducis.

Sigill

4 av 8(?) bevarade:

Nr 1: Sigge Guttormssons (Sv. sig. III:51), nr 2: Kristina Birgersdotters (fragment; Sv. sig. I:34), nr 3: Linköpings domkyrkas (fragment; Sv. sig. II:47, 48), nr 5: andligt (svårt skadat).

Tryckt
Litteratur och kommentar

Om hospitalet i Skara se Schück, Kyrka och rike ... (2005), s. 143.

Ny utgåva och översättning till modern svenska (i utdrag) av C. Gejrot finns på Sv. Dipl. redaktion.

Jfr SDHK nr 1214 (1282-07-13, DS 750).

Se A. Ericsson Terra mediaevalis (diss. 2012), s. 125.

Senast ändrad

2022-02-28Kommentera post/rapportera fel