bild
Arkiv

Skaraborgs läns landskontor < 1900


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12599
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Nj8w3gHtrH6cyG018W43t3
Omfång
450 Hyllmeter 
Datering
17281963(Tidsomfång)
VillkorNej
VillkorsanmÖ
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört 105/1980
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Arkivgatan)
Arkivbildare/upphov
Länsstyrelsen i Skaraborgs län: landskontoret
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/12599

Förteckning 105/1980

Förteckning

över

landskontorets i Skaraborgs län arkiv
Inledning (äldre form)Föreliggande arkivförteckning redovisar de handlingar som utgör Skaraborgs landskontors arkiv från ca
1630-talet till och med 1917. Beståndet omfattar 505 hyllmeter eller uttryckt i volymantal: 5155.
I landsarkivet förvaras även landskontorets handlingar för åren 1918-1957. Av praktiska skäl var det nödvändigt att dela det stora handlingsbeståndet (1630-1957) och ur flera synpunkter framstod 1917 som ett lämpligt skiljeår. Från 1918 gällde en ny landshövdingeinstruktion vilken - även om namnet antyder annat - berörde hela myndighetens verksamhet. Samma år inträffade betydande förändringar i fögderiförvaltningens organisation - dvs lantregeringens lokala gren.

Den forskare som söker arkivalier i länsstyrelsearkivet efter år 1917 skall sålunda konsultera förteckningen för åren 1918-1957. Undantag förekommer emellertid. Det gäller inte minst inbundna volymer kring skiljeåret, vilka sålunda inte "styckats" utan förtecknats i endera perioden.


Förteckningen består av fem olika komponenter vilka återfinns på vita, gula resp. gröna blad:

VITA BLAD: vilka utformats som en konventionell arkiv-
förteckning.

GULA BLAD: dessa är serievis interfolierade med de
vita bladen och består av en kort
orienterande introduktion till respektive
serie.

GRÖNA BLAD: här återfinns 1) en litteraturlista,
2) ett sökregister samt 3) en landsstats-
matrikel, dvs en förteckning över
tjänstemän vid länsstyrelsen och fögderi-
förvaltningen.


Arkivbeståndet har ordnats och förtecknats med
utgångspunkt från 1903 års förteckningsplan för länsstyrelsearkiv. Problem i samband härmed - framför-
allt rörande serieindelningen - diskuterades i en arbetsgrupp bestående av Per Clemensson, Alain Droguet och Bode Janzon. Det dryga ordnings- och förtecknings-
arbetet utfördes av Alain Droguet - delvis vid sidan av annan tjänstgöring - med början våren 1978 och avslutning i mars 1980. I stort sett parrallelt härmed tillkom (de gula) introduktionsbladen, vilka är resultatet av ett lagarbete mellan Droguet och Jazon. Den förstnämndes ingående kännedom om arkivbeståndet har särskilt kommit de sk. serielänkningarna tillgodo. För utformning av och studier till introduktions-
bladen svarar Bode Janzon. Registret (gröna blad) har utarbetats av Droguet och Janzon. Litteraturlistan (gröna blad) utarbetades av sistnämnde. Landsstatsmatrikeln (gröna blad) ställdes till vårt förfogande vid ordningsarbetets inledningsskede.

Kortfattat skildras länsstyrelsens och fögderi-
förvaltningens organisation och verksamhet på sid. 162-167 (gula blad).

Alain Droguet Bode Janzon

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2013-04-16 10:41:17