A PROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR 
A 1 Nämndprotokoll med bilagor 
Loading ...
A 2 Personal- och upphandlingsprotokoll 
Loading ...
A 3 Övriga protokoll 
Loading ...
B UTGÅENDE HANDLINGAR 
B 1 Arkivexemplar av utgående skrivelser 
Loading ...
B 2 Föreskrifter och externa meddelanden 
Loading ...
B 3 Interna meddelanden 
Loading ...
B 4 "Information"-blad 
Loading ...
B 5 Publikationer 
Loading ...
C DIARIER 
C 1 Allmänna diarier 
Loading ...
C 2 Namnregister till allmänna diarier 
Loading ...
D LIGGARE OCH REGISTER 
D 1 Bilregistret 
D 1 A Bilregistret i databasen 
Loading ...
D 1 B Indata med tillhörande register och liggare 
D 1 BA Inkomna bilregisterhandlingar på mikrofilm - kategori registreringar (REG)  
Loading ...
D 1 BB Inkomna bilregisterhandlingar på mikrofilm - kategori tekniska data (TDAT)  
Loading ...
D 1 BC Inkomna bilregisterhandlingar på mikrofilm - kategori omläggning (OML)  
Loading ...
D 1 BD Inkomna bilregisterhandlingar på mikrofilm - kategori skrotning (SKR)  
Loading ...
D 1 BE Referensregister till mikrofilmad indata 
D 1 BEA Referensregistret i databasen 
Loading ...
D 1 BEB Avställt referensregister 
Loading ...
D 1 BF Journal över mikrofilmning av indata 
Loading ...
D 1 BU Utgallringsbara handlingar tillhörande avdelning D 1 B 
Loading ...
D 1 C Utdata 
D 1 CA Totaluttag av bilregistret i databasen 
Loading ...
D 1 CB Register till bilregistertransaktioner 
Loading ...
D 1 CU Utgallringsbara handlingar tillhörande avdelning D 1 C 
Loading ...
D 1 D Register över gamla och nya registreringsnummer 
Loading ...
D 1 E Systemdokumentation för bilregistret 
Loading ...
D 2 Körkortsregistret 
D 2 A Körkortsregistret i databasen 
Loading ...
D 2 B Totaluttag av körkortsregistret i databasen 
Loading ...
D 2 C Systemdokumentation för körkortsregistret 
Loading ...
D 3 Avlöningskort 
Loading ...
D 4 U Utgallringsbara handlingar tillhörande avdelning D 4 
Loading ...
E INKOMNA HANDLINGAR 
E 1 Diarieförd korrespondens 
Loading ...
E 2 Icke diarieförd korrespondens 
Loading ...
E 2 U Utgallringsbara handlingar tillhörande avdelning E 2 
Loading ...
F ÄMNESORDNADE HANDLINGAR 
F 1 Handlingar ordnade efter enheter och sektioner 
Loading ...
F 2 Handlingar rörande personal 
F 2 A Persondossiéer 
Loading ...
F 2 B Anställningsuppgifter 
Loading ...
F 2 C Personalenkät 
Loading ...
F 2 D Personalhandbok 
Loading ...
F 2 U Utgallringsbara handlingar tillhörande avdelning F 2 
Loading ...
F 3 Handlingar i löne- och personalredovisningssystem 
F 3 A Lönespecifikationer i Vägverkets löne- och personalredovisningssystem före 1975  
Loading ...
F 3 B Handlingar i Vägverkets löne- och personalredovisningssystem PA-75 
F 3 BA Lönespecifikationer 
Loading ...
F 3 BB Lönereglering-/Uppdateringsblanketter 
Loading ...
F 4 Handlingar rörande utredningar och projekt 
F 4 A Bilregister-/Körkortsutredningshandlingar 
Loading ...
F 4 B Bilregister-/Körkortsprojektshandlingar 
Loading ...
F 5 Handlingar rörande arbets- och samrådsgrupper 
Loading ...
F 6 Handlingar rörande datautrustning 
Loading ...
F 7 Beskrivningar av fordonstyper 
F 7 A Modellkodslistor 
Loading ...
F 7 B Fordonsdatablad 
Loading ...
F 8 Avtal 
Loading ...
F 9 Verksamhetsplanering och anslagsframställningar 
Loading ...
F I0 Övriga ämnesordnade handlingar 
Loading ...
G RÄKENSKAPER 
G 1 Huvudböcker 
Loading ...
G 2 Räkenskapshandlingar tillhörande Vägverkets ADB-system 
G 2 A Titelböcker 
Loading ...
G 2 B Objektlistor (typexemplar) 
Loading ...
G 2 C Stansjournaler: Inkomstlistor 
Loading ...
G 2 D In- och utbetalningslistor 
Loading ...
G 3 Skatteredovisning och -avstämning 
G 3 A Handlingar rörande skatteredovisning- och -avstämning som bevaras 
Loading ...
G 3 U Utgallringsbara handlingar tillhörande avdelning G 3 
Loading ...
G 4 U Utgallringsbara handlingar tillhörande avdelning G 4 
Loading ...
H STATISTIK 
H 1 Fordonsstatistik 
Loading ...
H 2 Modellkodsstatistik 
Loading ...
H 3 Försäkringsstatistik 
Loading ...
H 4 Skattestatistik 
Loading ...
H 5 Intern statistik 
Loading ...
H 6 U Utgallringsbara handlingar tillhörande avdelning H 6 
Loading ...
J KARTOR OCH RITNNGAR (finns ej) 
K FOTOGRAFIER 
K 1 Kursfotografier 
Loading ...
Ö ÖVRIGA HANDLINGAR 
Ö 1 Pressklipp 
Loading ...
Ö 2 Blankettexempel 
Loading ...

Bilregisternämnden
Arkiv

 Grunddata 
ReferenskodSE/RA/420016
Omfång
12,8 Hyllmeter 
Datering
19711975(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F band, F-exp/band
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Bilregisternämnden (1971 – 1975)
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter
 Innehåll 
Ordning & strukturFörteckning

över

Bilregisternämndens arkiv

Upprättad
Maj 1985
Stefan Nilsson
Allmän anmärkning
Inledning (äldre form)Bilregisternämndens arkiv (BRN) 1971 - 1975


Inledning

Bilregisternämnden tillsattes den 1 januari 1971 med uppgift att svara för omläggningen av bil- och körkortsregistren till moderna ADB-baserade register. Därvid har nämnden bl.a. haft ansvaret för att detaljutforma och genomföra de nya bil- och körkortsregistersystemen i enlighet med de beslut som statsmakterna fattat i anledning av bl.a. slutbetänkande från bilregisterutredningen och körkortsut-
redningen. Nämnden har också varit central myndighet för bil- och körkortsregistren.
Nämnden var en temporär organisation för genomförandet av de nya systemen. När denna uppgift
slutförts och systemen fungerade tillfredsställande skulle ansvaret övertas av Trafiksäkerhetsverket
(TSV). Tidpunkten för detta bestämdes till den 1 juli 1975.


Bakgrund (Bilregisterutredningen och Körkortsutredningen)

Bilregisterutredningen (BRU) tillsattes i april 1964. Anledningen var främst den alltmer markanta arbetsbelastningen och eftersläpningen hos länsstyrelsernas bilregister. BRU avlämnade 1968 ett principbetänkande "Bilregistrering" (SOU 1968:23) och 1971 slutbetänkandet "Ett nytt bilregister"
(SOU 1971:11).

Körkortsutredningen tillsattes 1967. Utredningen hade två huvuduppgifter att behandla, dels körkortets utformning och dels ett centralt körkortsregister. Körkortsutredningen avlämnade 1970 betänkandet
"Körkort och körkortsregistrering" (SOU 1970:26) och slutbetänkandet "CKR" (SOU 1971:5).


Projektarbete (Bilregisterprojektet och Körkortsprojektet)

Arbetet med att utforma registersystemet utfördes i samarbete med BRU av en projektgrupp inom Statskontoret 1967-1969. 1969 överfördes projektgruppen till det nybildade AB Statskonsult. Under
1970 utvidgades Statskonsults projektgrupp till att även omfatta systemutredningsassistans till Körkortsutredningen. När Bilregisternämnden inrättades överfördes projektansvaret på nämnden.
Större delen av utrednings-, system- och programmeringsarbetet utfördes dock av Statskonsult.
BRN tog successivt över allt större del av system- och programmeringsarbetet och Statskonsults
engagemang kunde avslutas i mitten av 1974.


Historik - Bilregisternämnden

- Bilregisternämnden tillsattes i januari 1971.
- Under 1971 installerades det centrala maskinsystemet på Skärholmen och bildskärmsterminalerna ute
på länsstyrelserna.
- Omläggningen av bilregistret startade i Uppsala län 3 januari 1972 och var avslutad i januari 1973.
Omläggningen av körkortsregistret påbörjades under våren 1972 och skedde i huvudsak under hösten
1972.
- Utbyte av registreringsskyltar pågick från 1 augusti 1972 till slutet av december 1973.
- Flyttningen av den centrala anläggningen från Skärholmen till Örebro skedde under 1973.
- Utbyte av körkort påbörjades under sommaren 1973.
- I januari 1974 infördes kontrollmärkes- och kilometerskattesystemet. Vid samma tidpunkt genomfördes
drivmedelsransoneringen.
- 1 juli 1975 upphörde Bilregisternämnden och centrala bil- och körkortsregistret fördes in som en enhet i
TSV. Bilregisternämndens arbetsuppgifter ligger numera på Trafiksäkerhetsverkets registeravdelning i
Örebro (TSV/RA).

(Utförligare historik återfinnes i skriften "Redogörelse för Bilregisternämndens verksamhet 1971 - 1975"
- i volym B 5:1.)


Organisation

Organisationens utseende vid Bilregisternämnden förändrades successivt men hade under större delen
av tiden detta utseende: Bilregisternämnden som högsta beslutande organ, ett kansli och tre linjeenheter (Registreringsenheten, Utvecklingsenheten, Datadriftenheten). Bilregisternämndens ordförande var
under hela verksamhetsperioden Stig Swanstein. Kanslichef var Göran Ernmark (1971-1973) och
Gunnar Hansson (1973-). Se även organisationsplaner för 1971 och 1975.


Övrigt

Bilregisternämndens räkenskaper, löne- och personalredovisning sköttes centralt av Trafiksäkerhetsverket.

Bilregisternämnden deltog i följande arbets- och samrådsgrupper:
Arbetsgruppen Trafikförsäkringsföreningen-Centrala Bilregistret (TFF-CBR).
Samrådsgruppen för kontroll av trafikförsäkringsplikten (SG-TFK).
Arbetsgruppen för bilstatistik (ABIS).

Bilregisternämndens arkiv ordnades och förtecknades av undertecknad under hösten 1984 och våren 1985.
Arkiven innehåller vissa hemligstämplade handlingar (dessa förvaras i separat volym / BR 1989-07-07, i serie E 1).

Följande gallringsbeslut finns för Bilregisternämnden: RA 405, 418, 428, 495 och 1985:30). Arkivet överfördes i maj 1985 till Riksarkivet.


Örebro 13 maj 1985

Stefan Nilsson


Bilaga 1


Förteckning över de uppgifter som registrerats i bilregistret i databasen (serierna D 1 A, D 1 CA).


Fordonsuppgifter

Axlar - antal, avstånd
Axeltryck - bakaxel, framaxel
Bredd
Bromsanordning
Bromsuttag
Bullernivå
Chassinummer eller motsvarande
Cylindervolym (slagvolym)
Drivmedel - slag, tankvolym
Däcksdimension - bakhjul, framhjul
Dörrar - antal
Hjul, band, medar - antal
Fabrikat/typ
Fordonsslag
Färg
Karosseri
Kopplingsanordning - avstånd till första/sista axel, typ
Lastutymme - längd
Längd
Modellkod
Motoreffekt
Passagerare - antal
Registreringsnummer
Sidvagn - antal passagerare, tjänstevikt, totalvikt
Släpvagnsvikt - högsta tillåtna
Specialutrustning
Tjänstevikt - bakaxel, framaxel, totalt
Totalvikt
Växellåda
Årsmodell


Ägaruppgifter

Adress - motsvarande ägare och de närmast två föregående ägarna
Hemortsförsamling
Hemortskommun
Hemortslän
Namn eller firma - nuvarande ägare och de två närmast föregående ägarna
Personnummer eller motsvarande
Saluvagnslicens
Telefonnummer
Ägarbyten - antal (högst nio), datum för de tre senaste. Flytande försäkring


Allmänna uppgifter

Avgifter enligt bilregisterkungörelsen 1972:599
Avregistrering - datum, orsak
Avställning - datum, orsak
Avställnings upphörande - datum
Besiktningsskyldighet
Efterlysning
Exportvagnslicens
Vägtrafikskatt - fordonsskatt, kilometerskatt, kilometerräknaruppgift
Försäkring - bolag, datum för tecknande, försäkring saknas
Kontrollbesiktning - besiktningsskyldighet, datum när besiktning senast skall ha skett, godkännande, föreläggande om besiktning meddelat vid besiktning, föreläggande om besiktning, meddelat i annat fall
Kontrollmärke - utfärdande
Kopplingsbesiktning
Körförbud - meddelat vid flygande inspektion eller inspektion hos försäljare, annat körförbud
Körtillstånd
Lämplighetsbesiktning - användning, godkännande
Provisorisk registreringsskylt - utlämnande
Registrering - datum
Registreringsbevis - nummer på senast utfärdat bevis
Registreringsskylt - stulen eller förkommen skylt
Uthyrningsrörelse - anmälan
Uttagning för användning inom totalförsvaret
Yrkesmässig trafik - anmälan
Fordon som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år
Ägarkategori - staten, diplomat, kommun, invalid, kung, tillståndshavare till yrkesmässig trafik
Uppgift om överlast
Uppgift om drivmedelsransonering


Andra uppgifter som behövs för kontroll genom bilregistret
- - -
Uppgifter hämtade ur anmälan till Datainspektionen 1973

Bilaga 2


Förteckning över de uppgifter som registrerats i körkortsregistret i databasen (serierna D 2 A, D 2 B)


Identitetsuppgifter

Fullständigt namn, personuppgifter och adress för körkortshavare och innehavare av traktorkort. Motsvarande uppgifter för den som har ansökt om förhandsbesked eller körkortstillstånd.
Fullständigt namn, personnummer och adress för den som har svenskt luftfartscertifikat eller certikat
som avses i 80 § luftfartskungörelsen (1961:558), eller har här i landet meddelat godkännande av
utländskt luftfartscertifikat.
Körkortshavarens avflyttning ur landet. Motsvarande uppgifter i fråga om innehavare av trafikkort.


Körkortsuppgifter

Beslut i anledning av ansökan om trafikkortstillstånd
Beslut i anledning av ansökan om körkortstillstånd
Körkortsklass, taxibehörighet
Beslut i anledning av ansökan om traktorkort
Statens Trafiksäkerhetsverks stationsort, där sökande av körkort skall genomgå förarprov
Gymnasieskola eller militärmyndighet där sökande av körkort avlägger förarprov
Dag för utfärdande av körkort eller trafikkort
Dag för utlämnande av sådant körkort som lämnas ut i samband med förarprov
Dag för utfärdande av traktorkort
Dag för förnyelse av körkort skall ske enligt 39 § första stycket KK
Beslut i anledning av ansökan om förnyelse enligt 41 eller 59 §§, 79 § jämförd med 41 §, 83, 91 eller 95 §§ KK
Föreläggande enligt 48 §, 49 § andra stycket, 50, 62, 83 eller 95 §§ KK
Meddelat särskilt villkor ifråga om körkortshavare, trafikkortshavare eller innehavare av traktorkort
Anmälan av länsstyrelse till länsrätt enligt 50, 54, 62, 83 eller 93 §§ KK
Beslut som rör återkallelse av körkortstillstånd, körkort, trafikkortstillstånd, trafikkort eller traktorkort
Återställande av körkort, trafikkort eller traktorkort enligt 54, 55, 57, 58, 83 eller 95 §§ KK
Beslut om varning enligt 64, 65, 83 eller 95 §§ eller omhändertagande enligt 67, 83 eller 95 §§ KK
Delgivning av sådant beslut om återkallelse, varning eller omhändertagande som ska föras in i registret
Återlämnande eller överlämnande av körkort, trafikkort eller traktorkort enligt 38, 45, 46, 49, 55, 68, 69,
81, 83, 93 eller 95 §§ KK
Anmälan enligt 38, 45, 49, 81, 83, 93 eller 95 §§ KK
Innehav av svenskt luftfartscertifikat, av certifikat som avses i 80 § luftfartskungörelsen (1961:558) eller
av här i landet meddelat godkännande av utländskt luftfartscertifikat
Ändring eller upphävande av sådant beslut skall skall föras in i registret
Belastningsuppgifter

Dom eller beslut enligt 119 eller 120 §§, underrättelse enligt 121 § första stycket, eller 122 §, anmälan
enligt 123 §.

Anmälan från länsläkare eller förste stadsläkare enligt särskilda föreskrifter om vissa sjukdomstillstånd
hos förare av motorfordon, luftfartyg m.m.

Uppgift om omständighet som ej angivits med vars upptagande behövs för kontroll av körkortshavare, trafikkortshavare eller innehavare av traktorkort.

- - -

KK = Körkortskungörelsen (1972:592).

Uppgifter hämtade ur anmälan till Datainspektionen 1973.

Bilaga 3


Förteckning över typer av mikrofilmade handlingar (serierna D 1 BA - D 1 BD)


Kategori Typ av handling.

REG Registreringsbevis där ägarbyte, reserv- eller återregistrering rapporterats.
Äganderättsanmälan.
Försäljningsanmälan.
Ansökan om registrering (nyregistrering).

TDAT Besiktningsinstrument vid registreringsbesiktning
(dessa handlingar låg tidigare under kategorien BES).

OML Registerkort vid omläggningen från manuellt till maskinellt bilregister
(dessa handlingar senare överförda till kategorien TDAT).

SKR Registreringsbevis där skrotning rapporterats. Skrotintyg
(dessa handlingar senare överförda till kategorien REG).

 Kontroll 
Senast ändrad2013-03-25 10:55:48