bild
Serie

Ämnesordnade handlingar

Beredskapsverket

"R D Grundläggande handlingar Fst" (gammal beteckning).

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
10Flygfoton av danska kusten. 
11944 – 19451) Handlingar angående utbildning av danska polistrupper, i allmänhet, inkomna till eller upprättade vid Fst/A, Fst/Kvm.

2) Handlingar angående planläggning av operation R D; grundläggande bestämmelser för operation RDS (S = Själland), upprättade vid Fst/A.

3) Uppgifter om fartyg, fordon, pjäser m m, telegram.

4) 1945 Inställelse av planläggning RDS.
 
21942 – 1945"Pärm R", räddningsexpeditionerna RD, RN, RF.

PM angående det militärpolitiska läget och den svenska beredskapen 26/11 - 2/12 1942.

Synpunkter beträffande tänkbar militärpolitisk händelseutveckling och dess återverkningar på Sverige, 2/12 1942.

PM angående svensk inmarsch i Norge i pacificeringssyfte 8/12 1942.

Plan för operation R N 1/12 1943. Handlingarna har tillhört försvarsstaben sektion 1.

"Pärm R".

1945 Pm och VPM om operationerna "Rädda Danmark, Rädda Norge" upprättade inom försvarsstabens
arméavdelning.

Grundläggande bestämmelser för operation R D.

Handlingar angående krigsfallsplanläggning, inkomna handlingar till försvarsstaben, avdelning A.

Handlingar, telegram från Fst/A till militärområden m m.

Handlingarna har förvarats samlade på Fst/det. I, enligt anteckning på samlingspärm "Pärm R".
 
31944 – 1945"Mapp III R N och R D".

Diverse handlingar angående operationerna "Rädda Danmark, Rädda Norge".

Diverse odaterade arbetspapper.

Utkast till grundläggande bestämmelser för operation R D 10/4 1945.

Grundläggande bestämmelser till operation "R D" till milo 1 -VI och 1. armékåren, 4/5 1945.

Bestämmelser för krypto- och signaltjänsten i operation "R D".

Utdrag ur chefens för marinen diarium gällande "R D" 1945.

In- och utgående handlingar angående frivillig beredskapstjänst för medlemmar av Svensk-Norska frivilligförbundet
(försvarsstaben avdelning A 1945, nr 38:16).

Handlingar rörande operation "R D" överlämnade till chefen för marinstaben, konteramiral E Anderberg från sydkustens marindistrikt och Östersunds marindistrikt.

Utkast till operationsplaner för operation "RDB" (B = Bornholm) upprättade inom marinstaben.

Avskrifter av rapporter från Danmark 1944.

Telegram i koncept från Fst/A 5/5, 8/5 1945 till Milo I - VI om operation "R D":s upphörande.
 
419431) Plan för operation "Rädda Danmark", arbetskoncept upprättat inom försvarsstabens arméavdelning 26/12 1943. Av anteckningar på handlingen framgår för vilka den föredragits m m.

2) "R D Grundläggande handlingar".

Diverse handlingar rörande operation "R D S". Arbetspapper. Inkommande handlingar till I Milo (i vissa fall
original). Koncept till utgående skrivelser från I milo m m.

Handlingar bör tidigare ha tillhört I milo och överlämnats till Fst/A och därefter till krigshistoriska avdelningen, jämför
ovan.
 
51945Operation "R D S".

ÖB-order, planer, underrättelser, Chefens för Marinen order och utkast till order, arbetspapper. Både originalhandlingar och kopior. Handlingarna är sammanbundna och försedda med Chefens för marinen sigill och bör alltså ha överlämnats därifrån till krigshistoriska avdelningen.
 
61945"R D" 3 armékåren, signaltjänst.

3 armékårens koncept till Grundläggande bestämmelser för operation R D, underrättelsehandlingar, handlingar angående telefonnät, ledningar. Promemorior angående signal- och kryptotjänst. Skrivelser till befattningshavare vid 1 milo angående signaltjänst m m. Enligt anteckningar på omslaget har handlingarna tillhört 1 milo avdelning I d.
 
71944 – 1945"R D Kustförsvar m m i Danmark".

Bevogtning, forsvar m paa kysten. Underrättelser inkomna till försvarsstaben sektion II/C-byrån. Kartmaterial.
Handlingar bör ha överlämnats från Fst sektion II till krigshistoriska avdelningen. Underrättelserna har den för C-byrån gängse numreringen.
 
81945"O P R D Flygvapnet".

Handlingar angående operation R D. Det är huvudsaklingen fråga om handlingar som från flygstaben översänts till eskadrar, flygbaser och flottiljer och som sedan enligt order återsänts till flygstaben för att där förvaras. Handlingarna har sedan överlämnats till krigshistoriska avdelningen enligt anteckning av Nils Kindberg 1955-02-03.
Handlingar angående krigsflygfält. Handlingarna har tillhört Södra flygbasområdet.
 
91945Kartor, operation Rädda Danmark.
Kartorna tycks ha tillhört försvarsstaben. Sektion II C-byrån.
 
111940t"Pärm R N"

Diverse handlingar angående operation "Rädda Norge", huvudsakligen före 1945, promemorior, förteckningar, kartor. Försvarsstaben sektion 1, försvarsstaben avdelning U.

Krigsfallsplanläggning, Fst/A, 34:2, 29/3 1945. VPM "Läge N" nr 1, nr 2, upprättade inom milo II, sektion 1.
VPM nr 5 operation RN upprättad inom sektion II, II fördelningen, 24/4 1945.
VPM RN 4/4 1945. Försvarsstaben. Arméavdelningen (kopior).
VPM april 1945 RN. Utkast 1 till grundläggande bestämmelser för operation RN, II milo 14/4 1945, ex 2, 3.
Preliminärt program för genomgång med stabsch. 17/4-18/4 (Malcolm Murrays ex.).
Diverse VPM "Rädda Norge" 4/4, 17/4, 18/4, 20/4 Försvarsstaben, arméavdelningen.
Diverse telegram, de flesta inkomna till II mil. bef.staben.
Grundläggande bestämmelser för operation "Rädda Norge" 4/5 1945 riktade till militärområdena och 1 armékåren. Fst/A koncept, ink. II mil. bef.staben.
Preleminär plan för operation RN II mil. bef.staben, koncept 5/5 1945 (2 ex), utgående handlingar Fst/A 5/5 1945.
Kartor, västra gränsen.
Telegram från försvarsstaben, arméavdelningen till militärbefälhavarna angående planering av operation Rädda Norge. Handlingarna har överlämnats från II milo till fst, krigshistoriska avdelningen, koncept 12/9 1952.
Diverse arbetspapper m m Operation "Rädda Norge".
 
121945Militärgeografiska beskrivningar, rapporter m m över Norge.
Rapporterna är sammanställda inom försvarsstabens underrättelseavdelnings C-byrå. Förstaexemplaren av rapporterna återfinns i C-byråns arkiv.
Rapporterna i Beredskapsverket har kompletterats med kartmaterial.