bild
Arkiv

Östra arméfördelningen (4. fördelningen), Försvarsmakten


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/1003
Omfång
4,5 Hyllmeter 
Datering
19942000(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Frihamnen)
Arkivbildare/upphov
Östra arméfördelningen (4. fördelningen)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)FÖRSVARSMAKTEN
ÖSTRA ARMÉFÖRDELNINGEN
FÖRDELNINGSSTABEN 2000-07-01


ARKIVBESKRIVNING

Arbetsuppgifter och organisation:
Grundläggande uppgifter om Östra arméfördelningsstabens (4.fördstab) verksamhet och
organisation finns i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten samt
Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (FFS 1999:2).
Se även Handbok för Försvarsmaktens ledning, organisation och verksamhet i stort (För Led).
Ytterligare uppgifter om arbetsuppgifterna finns i ÖB årliga Uppdragsverk.
Östra arméfördelningen kaderbemannades från 1990 inom ramen för Mellersta Militärområdet
samt är från 1994-07-01 ett eget förband inom myndigheten Försvarsmakten.

Samband mellan stabens arbetsuppgifter och viktigare handlingar:
Vid fördelningsstaben registreras varje skrivelse för sig. Skrivelserna klassificeras enligt
handbok för klassificering av Försvarsmaktens handlingar/ärenden (KMÄ).
Det finns en sammanstälning över de ADB-system som utnyttjas inom staben.

Arkiv som staben vårdar:
Staben är sedan 1994-07-01 egen arkivbildande organisationsenhet inom Försvarsmakten och
vårdar enbart sitt eget arkiv, Östra arméfördelningen (4.förd) 1994-07-01--2000-06-30.

Sökingångar i arkivet:
Över varje arkiv finns en arkivförteckning. Söker man skrivelser i ett visst ärende bör man i
första hand leta i diariet och de register till diariet som finns. Man bör då ha tillgång till ovan
nämnda Handbok för klassificering av Försvarsmaktens handlingar/ärenden (KMÄ).
Sökning efter visst ämne sker bäst med hjälp av arkivförteckningen.

Sekretess som begränsar tillgängligheten:
I de hemliga och kvalficerat hemliga arkiven finns handlingar som är sekretessbelagda enligt
sekretesslagen (1980:657) kan tiden i vissa fall vara längre.
I de öppna arkiven kan finnas uppgifter som är sekretessbelagda med hänsyn till bl a enskilds
personliga förhållanden (sekretesslagen 7 kapitlet).

Gällande gallringsföreskrifter:
I skrivelse från Krigsarkivet (1995-06-12 reviderad 1999-02-23) finns redovisat gällande
gallringsföreskrifter. Denna skrivelse är bifogad arkivbeskrivningen.

Köpta tjänster: Registrering/arkivering av handlingar 1994-07-01--1997-12-31:
MB M Centralexpedition
Registrering/arkivering av handlingar 1998-01-01--2000-06-30:
Strängnäs Garnisons Centralexpedition (P 10/Fo 43)
Lokala kamerala tjänster: P 10/Fo 43
Materielstöd från P 10/Fo 43 samt från s 1/Fo 47 vad gäller krigsförbandet.
Hälsovård från P 10/Fo 43

Historik:
En beskrivning av Östra arméfördelningsstabens historia finns i den minnesskrift som utgava i
samband med att staben lades ner 2000-07-01. Denna är tidigare inskickad till Krigsarkivet i
särskild ordning.
Återfinns även i fördelningens öppna arkiv under Ö 1 box 2.

Födelningschefer från 1968:
Överste Nils Östlund 1968 - 1970
Överste av 1.graden Sten Ljungquist 1970 - 1976
Överste av 1.graden Bengt Selander 1976 - 1979
Överste av 1.graden Åke Lundin 1979 - 1990
Överste av 1.graden Nils Rosenquist 1990-04-01 - 1994-06-30
Överste av 1.graden Ulf Henricsson 1994-10-01 - 1999-07-03
Överste av 1.graden Roland Ekenberg 1999-07-01 - 2000-06-30

Arkivvårdare: Chefssekreterare Britt Möller

SAMMANSTÄLLNING ÖVER ADB-SYSTEM

Beteckning och Ansvarig Anmärkning
benämning

Budgetering, ekonomisk
redovisning

F/S LOKAL P 10/Fo 43
LSS-LÖN P 10/Fo 43
LSS-RES P 10/Fo 43

Personal

LSS-PA P 10/Fo 43
CSS HKV

Övriga system

DIANA FHS
KRO/A HKV


Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1998-04-24 00:00:00
Senast ändrad2012-01-18 14:39:34