bild
Arkiv

Onsjö kompaniområde

Inskrivnings- och rullföringsområden

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0473/A/02/09:Ö
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Vg7XwwZOkq6nJovr609yb6
ArkivinstitutionKrigsarkivet
Arkivbildare/upphov
Norra Skånska infanteriregementets inskrivningsområde (1886 – 1901)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr KrA/0473:0002:Ö:009Förteckning

över

Norra skånska infanteriregementets inskrivningsområde,

Onsjö kompaniområde
Inledning (äldre form)Norra skånska infanteriregementets inskrivningsområde,
Onsjö kompaniområde.

Historik

Enligt 1885 års värnpliktslag (SFS 1885 nr 31) och
1886 års förordning angående rikets indelning i områden
för värnpliktigas inskrivning med mera (SFS 1886 nr 51)
indelades Sverige i 31 inskrivningsområden, vilka in-
delades i 51 bataljonsområden. Inskrivningsområdena in-
delades också i 188 kompaniområden, vilka kunde indelas
i avdelningsområden. Denna organisation, med smärre
förändringar, ägde bestånd till 1901, då en ny
organisation tog sin början.

År 1901 upphörde de då 197 kompaniområdena och i
januari 1902 övertogs deras uppgifter av de nyinrättade
rullföringsområdena och fem sjörullföringsområden, se
SFS 1901 nr 66.

Norra skånska infateriregementets inskrivningsområden
(Norra skånska infanteriregementets 1 respektive 2
inskrivningsområde) synes ha haft samma expedition. Ett
flertal handlingar har arkivlagts tillsammans för båda
inskrivningsområdena. Exempelvis har konceptböckerna
till utgående skrivelser förts kronologiskt för och båda
inskrivningsområdena har samma bok använts. Inkomna
skrivelser till de två inskrivningsområdena har samman-
bundits osv. Vid ordningsarbetet 1981 har därför
samtliga bevarade handlingar tillhörande Norra skånska
infanteriregementets inskrivningsområden placerats
tillsammans.

Norra skånska infanteriregementets inskrivningsområden
omfattade Livkompaniområdet nr 9, Norra Åsbo kompani-
område nr 10, Västra Göinge kompaniområde nr 11, Gärds
kompaniområde nr 12, Frosta kompaniområde nr 13,
Rönnebergs kompaniområde nr 14, Luggude kompaniområde
nr 15 och Onsjö kompaniområde nr 16.

Arkivhandlingar efter Norra skånska infanterirege-
mentets inskrivningsområden är sparsamt bevarade.
Inskrivningslängder är dock bevarade nästan komplett
under den tid inskrivningsområdena existerade. I det
fall där inskrivningslängd saknas på inskrivnings-
områdesexpeditionen finns hänvisning till kompani-
områdesexpeditionens exemplar. Serien inskrivnings-
längder på inskrivningsområdesexpeditionen består till
stora delar inte av den huvudhandling som bör ha
förvarats av inskrivningsområdesbefälhavaren, dessa
handlingar har ej påträffats, utan här har placerats
inskrivningslängder tillhörande bataljonsområdes-
befälhavaren.

Av alfabetiska register och stamrullor är få handlingar
bevarade. Vid kompaniområdenas efterföljare rullförings-
områdena finns dock en del handlingar som rör kompani-
områdena, se hänvisning på respektive förteckningsblad.
Dessa hänvisningar gäller oftast den del av kompani-
området som efter 1901 tillhörde rullföringsområdet
(handlingarna är förda även vid respektive rullförings-
område och i flera fall även upprättade därstädes).
I de fall där handlingarna är upprättade vid rull-
föringsområdet är även personer medtagna som inflyttat
till kompaniområdet efter det år för vilket handlingen
upprättats. Detta beror på att handlingarna inte upp-
rättats över årets 1 klass utan för senare klasser.Inkomna skrivelser till Norra skånska infanterirege-
mentets inskrivningsområden har påträffats sammanbundna
med inkomna skrivelser till chefen för Norra skånska
infanteriregementet. Dessa skrivelser har vid stick-
provskontroll även visat sig diarieförda vid rege-
mentet, se hänvisning på respektive förteckningsblad.

Den nu föreliggande förteckningen är resultat av
ordningsarbete 1981. Arkivet har tidigare varit för-
tecknat tillsammans med Södra skånska infanteriregemen-
tets arkiv men har nu utbrutits därur. Det har även
tillförts några handlingar från Landskrona, Helsingborgs, Ängelholms och Kristianstads rullförings-
områdens arkiv.
Se vidare Evabritta Personne: Inskrivning av värnpliktiga 1812-1969, Aktuellt och historiskt 1970.

Stockholm den 30 juni 1981

Börje Nygren

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2020-08-31 16:30:52