Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet. Då huvuddelen av kartorna endast varit märkta "Länsstyrelsen i Västmanlands län" har kartor hörande till landskontoret ej med säkerhet kunnat skiljas från dem tillhörande landskansliet.

 Kartor / ritningar (47 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Dessein till Tingshus Byggnad för gamla Norbergs Härad i Westerås Län [Plan- och fasadritning.]1800? 
0001:00002Ritning till Tingshus af träd för gamla Norbergs Härad i Wästerås Lähn [Plan- och fasadritning.]17--? – 18--? 
0001:00003Dessein till Tings Byggnad för Simtuna Härad uti Westmanland. [Fasad- och planritnig.]1777-04-24 
0002:00001[Gräns mellan Medåker och Bro socknar.]16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0002:00002Affattning öfwer Hund Ängen16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0002:00003Medåker sokn [På baksidan märkt Mysk och Smal Hagen][Smalhagen, Myskhagen]16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0002:00004Uddhagen hwarpå Torpa Sochn är indelt16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0002:00005Torpa sochn De Hemman som Hafwa at berga uti UddHagen.16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0002:00006Charta öfwer Hägg och Ekholm Ängarne16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0002:00007[På baksidan märkt "Kobergs Ängen"] [Kobergsängen]16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0002:00008AElggården, Qwig- och Apolli hagarne. Delade uti Julii månad 1750 af Matthias Hagman1750Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". 
0002:00009Geometrisk Affattning öfwer Sandhollmen. Kundsåra Sochn. [Sandholmen]16-- – 17--Den gamla etiketten var märk "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0002:00010Apallhagen16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är osignerad och odaterad. 
0002:00011Tyskhagen [På baksidan märkt "Tysk-Hagen Algården och Qwighagen]16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0002:00012Kobergs Ängen [Kobergsängen]16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0003:00001Husbonde aengen. [Husbondeängen]. Husbonde angen.16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0003:00002Charta uppå Kongle. Stallstats Ängen Uddhagen uti Wässmanneland, Kongsörs Län, Åkerbo Härad ock Tårpa Sokn, Såsom den till afbärgning, Allmogen emellan år 1750 uti Junii månad fördelad är af Matthias Hagman.1750Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". 
0003:00003Small- och Myskhagen. Millanhagen. [Smallhagen, Myskhagen, Millanhagen]16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0003:00004Husbondeängen hwarpå en dehl af Arboga soch är indelt.16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0003:00005Libergs ängen.16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0003:00006Tyskhagen, Algården, Qvighagen16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0003:00007Libergs ängen.16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0003:00008Charta uppå Kongl: Stallängen Millanhagen wid Kongsör i Wässmanneland, delad år 1750 i Junu månad af Matthias Hagman.1750-06Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". 
0003:00009[Odaterad och ospecifiserad karta, den gamla ettiketten var märkt Kungsör]16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0003:00010[Odaterad och ospecifiserad karta, den gamla ettiketten var märkt Kungsör.]16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0003:00011[På baksidan märkt "Husbondeängen".]16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0004:00001[På baksidan märkt "No.24. Grundrytning till Kongs Öhrs tompter och gator söder om ån."]169- – 171-Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". 
0004:00002[På baksidan märkt "Kongsöhrs Lago(-)s Ängiar. Sandskogs Ängen af 1696 års Olof Turmans Charta. Beskrifning."] [Sandskogsängen]16-- – 17-- 
0004:00003Charta öf" Sandskogängen vjd Kongöhr afmätt 1735. [På baksidan "Sandskogs Ängen 1735 afmätt wid Höpröfeningen af Lars Sahlström. Kongöhrs ladugårds ängarne wid Kongsöhr. No. 22.]1735 
0004:00004Geometrisk Charta öf" Hunängen wjd Kongöhr afmätt 1735.1735Den gamla etiketten är märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är osignerad. 
0004:00005Charta öfwer Kongl: Stall Stats ängarne Brohagen och Tallholmen i Wessmanneland Kongsörs Lähn Kongs barKarö.16-- – 17--Kartan är odaterad och osignerad. 
0005:00001[På baksidan märkt "Kungsgårds ängar".] HusbondeÄngen, Uddhagan, LibersÄngen. [Husbondeängen, Uddhagen, Libergsängen]16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0005:00002[Kungsörs stallstats ängar, Tallholmen 1730 af A.H.]1730 
0005:00003Charta öfver Heby Skogsmark, Med AfgärdaHemmanen, Ullbo och Stingtorpets Ägor; Wästmanland, Simtuna Härad, och Löfsta Socken: Författad År 1740. Af Framledne Landtmätaren Carl Hesselgren.1740Kartan är en kopia, upprättad 1804, av en karta från 1740. Med på kartan finns en beskrivning. 
0005:00004[Åker/äng indelad i lotter]16-- – 17--Den gamla etiketten var märkt "Västmanlands län, Kungsör". Kartan är odaterad och osignerad. 
0005:00005[Ängar vid Kungsör.]16-- – 17--Kartan är odaterad och osignerad. 
0006:00001[Utan titeltext, märkt "norra köpingsön".] 
0006:00002[Karta utan titeltext. Kungsör.] 
0007:00001Geometrisk Charta öfver Norra eller Sednare Delen af The Ägor, som Tillhöra Kungsörs Norra Ladugård Uti Wästmanlands Höfdingdömme, Åkerbo Härad och Carl Sochn; Författad År 1785 utaf Jac: Yckenberg. [Kartan visar: Byslätten, Köpings kyrkas tegelbruks ägor1785 
0008:00001[Karta över samma område som karta 11037:0007:00001, karta över "Norra eller Sednare Delen af The Ägor, som Tillhöra Kungsörs Norra Ladugård".]Kartan är odaterad och osignerad. Med på kartan finns en beskrivning. 
0009:00001Geometrisk Charta öfver Förra Delen af The Ägor som Tillhöra Kungsörs Norra Ladugård Uti Wästmanland Höfdingdöme Åkerbo Härad och Carls Sochn; Författad År 1784 af Jac; Yckenberg. [Kartan visar: Brohagen, Norra Tallholmen, Södra Tallholmen, Jordmarken, Sm1784 
0010:00001[Skiss till kartan 11037:0009:00001 - karta över "Förra Delen af The Ägor som Tillhöra Kungsörs Norra Ladugård"]1784?Kartan är osignerad och odaterad. 
0011:00001Bländskärm.Ritningen är odaterad och osignerad. För handlingar till denna se G I c:17 (Handlingar rörande utrustning och underhåll). 
0011:00002[Fasad- och planritningar.] Förslag till Skotthus för armén och de frivilliga skarpskytte-föreningarne. Alternativ I. Alternativ II.Två exemplar av samma ritning. Ritningarna är odaterade och osignerade. Låg bland handlingar rörande Thorstuna härads skarpskytteförening. För handlingar till denna se G I c:17 (Handlingar rörande utrustning och underhåll). 
0012:00001Karta öfver föreslagen Målskjutningsbana å Kungsängen utanför Westerås Stads östra tull Upprättad år 1873 af J; R; Kökeritz Kommissions Landtmätare1873Med på kartan finns en beskrivning. För handlingar till denna se G I c:17 (Handlingar rörande utrustning och underhåll). 
0012:00002Bil. till Kartr: om skjutbana i Westerås d. 15 Mars 1875.1875-03-15Kartan är osignerad. För handlingar till denna se G I c:17 (Handlingar rörande utrustning och underhåll). 
0012:00003Charta öfwer Hushagen lydande till Strömsholms Stuteri, belägen innom Köpings Stads område upprättad år 1827. af Fr: Bellander1827Med på kartan finns en beskrivning.