bild
Serie

Kartor och ritningar

Gävleborgs läns landskontors arkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (17 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1Odat.Charta öfwer Afradslandet Hoo uti Ragunda sochn belägit. Enlig och lika lydanda, med originalet, intygar Eric J. Mellin. 1 bl. Handl. saknas.
Kartsamlingen nr. 82
 
21668Geometrisk karta över kronoängarna Ingelsön med Tyån i Österfärnebo.
Kartsamlingen HLA 1076
 
31692Geometrisck affrijtningh oppå Kongzgårdz byes ägor till åker och ängh, skough och marck, belägne ujthi Norr-Elfwa sochn. Afmätt och describerat anno 1692 af Christopher Stenklyfft.
Kartsamlingen nr. 61
 
41700Extract af chartan öfwer Walbo sokn at visa besynnerligen Kongs-Ladugården Wallas med hemmanet Backas skog och utmark, såsom den finnes affattad af Christopher Jacob Stenklyft åhr 1700. Kop. 1751 av Christoph. Faxell.
Kartsamlingen nr. 79
 
51705Geometrisck afritningh oppå cronohemmanet Bredåker uthi Dillsbo sochen och Hellsingeland samt Wästernorrlands lähn.
Originalet kvarligger i Gävleborgs läns landskontors arkiv volym D III a: 48.
Kartsamlingen HLA 3159
 
61710Geometrisck affrijtning oppå Finnäs byes twänne hemman i Fernebo sochn till dess åker och ängh afrijtadt af Christopher Stenklyft.
Kartsamlingen nr. 64
 
71719Geometrisk afrijtning öfwer byen Wyat (nuv. Viätt) belägen i Stiörnäs sochn af Boteå pastorat. Affattad af Nils Spole.
Kartsamlingen nr. 159
 
81749Utdrag af Nils Spoles åhr 1699 affattade charta öfwer Hernösands stad. (Kopia från 1749).
Kartsamlingen nr. 158
 
91755Handlingar rör. kronoallmänningarna 1820-1850, G VII c: 2
Karta över Woxna bruks frälsehemmans skog, Ofvanåkers sockn och södra Hellsingeland af Gefleborgs län från kronoallmänningen afskild år 1755 af extra ordinarie landtmätaren Lars Carlss. Lindenborg. Renoverad i september 1832 af Pehr Wilh. Hallquisth, Commissionslandtmätare. - Med beskrivning.
Kartsamlingen nr. 298
 
101756Extract utaf Håsjö sochne charta utj. den tract, som Wästaneede och Swedje byemän tillförene innehaft. Ragunda 1756 Eric Calwagen.
Kartsamlingen nr. 76
 
111778Charta öfwer Måssmyran, Skogmursdammen kallad, belägen på Kongsladugårdens skog uti Walbo sockn, upprättad af Lars Georg Kierrulf.
Kartsamlingen nr. 77
 
121786Charta öfver krononybyggeshemmanet Norrnian. Till skattläggning affattad år 1786 af Ol. Näsman. Renoverad år 1791 af Olof Insulander. (Med defekta handlingar).
Kartsamlingen nr. 75
 
131811Handl. till 1811 års rotering, G I a: 63
Charta öfver inägorne under Söderala Prästebol. Upprättad till skattläggning år 1811 af D.V. Näsman.
Kartsamlingen nr. 300
 
141820Militära boställen. Ritning till överstelöjtnantsbostället Åby i Hamrånge s:n. A.P. Boman.
Kartsamlingen nr. 188
 
151829Handl. rör. kronoallmänningarna 1820-1850, G VII c: 2
Karta över Fintorpet Häsjaberg beläget å kronoallmänningen inom Ofvanåker sockn i södra Helsingland af Gefleborgs Höfdingedöme; Refvade, Beskrevne och Taxerade till skattläggnings beredande år 1829 af Pehr Wilh. Hallquist, Commissionslandtmätare. - Med beskrivning.
Kartsamlingen nr. 299
 
161833Handl. rör. kronoallmänningarna 1820-1850, G VII c: 2.
Karta över Westbo fäbodetrakt, hörande till kronoallmänningsområdet, inom Ofvanåkers sockn och södra Helsingeland i Gefleborgs lähn. Affattad, graderad och provisionelt skattlagd, uti julii och augusti månader år 1833 af Pehr Wilh. Hallquisth. - Med protokoll och beskrivning.
Kartsamlingen nr. 297
 
171860Karta öfver skogen, hörande till kungsladugården Wall uti Wahlbo s:n. Upprättad af Hj. Öhrström.
Kartsamlingen nr. 78