Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Kyrkorådets handlingar

Överkalix kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1935 – 1956Handlingar angående bl a skador på arrendelotter efter översvämning, instruktion för kyrkvaktarna samt en del anbudshandlingar.
Se K II b:1
 
11959 – 1980Handlingar angående bl a servitutavtal för VA-ledning i Jock, köpebrev för Kyrkobordet 1:2 och 1:3, köp av rotstående skog, vägrättskontrakt, byggnadslov för garage (Grelsbyn 2:16), gåvobrev för Stridsmon 1:2, reglemente för begravningsväsendet samt skogsbilväg på Nybynskiftet. Häri även Utdrag ur avräkningslängd, 1959-1964. 
21981 – 1991Handlingar angående bl a arrende å Kyrkobordet 1:3, restkrav efter köp av fastigheten Grelsbyn 14:32, omläggning av kyrktaket, fastighetsreglering (Jock 2:1), servitutavtal för vattenledning (Kyrkobordet 1:2), jaktarrenden, direktledning mellan kyrkan och vårdcentralen, protokoll vid biskopsvisitation samt gåvobrev avseende träkrucifix. 
31992 – 1994Handlingar angående bl a deposition (Norrbottens museum), jakträttsupplåtelse, arbetsbeskrivningar, begravningsplatsen i Lansjärv, meddelanden från yrkesinspektionen, samt en del verksamhetsberättelser och årsrapporter. Häri även handling och ritning angående nybyggnad av kallförråd. 
41995 – 1996Handlingar angående bl a orglarna i Överkalix resp Lansjärv, jämställdhetsplan, reglemente för kyrkorådet, arbetsmiljö, förvärv av prästgården, doppastoral samt en del årsrapporter, budget och bokslut. 
51997 – 1998Handlingar angående bl a komminister I Nilsson, vaktmästartjänsten i Jocks kapell, upplåtelse av kyrkolokal och skrivelser till/ från skyddsombud, Domkapitlet, yrkesinspektionen, biskopen samt en del förhandlingsprotokoll. Häri även en del befattningsbeskrivningar samt yrkesinspektionens beslut. 
61999Handlingar angående bl a kyrklig beredskap, befattningsbeskrivning för kyrkoherdetjänsten, kyrkans ljudanläggning, årsrapporter/ verksamhetsberättelser och bokslut, personalfrågor samt angående gåva (oljemålning).