bild
Serie

Kartor och ritningar

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien planförvaras om ej annat anges.

 Volymer (220 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11856Karta över Ekshärads socken. Kopia. 
21868Karta över inägorna till pastorsbostället Grinnemo uppr. vid ägomätning 1868 av A. T. Fagelin. 
31868 – 1869Karta över hemskogen till k.h.b. Grinnemo uppr. av Ivar Forsbeck. 1 st. 
41891Karta över hemskogen till k.h.b. Grinnemo uppr. av Ivar Forsbeck 1868-1869. Reviderad 1891, vid indelningsrevision av C. T. Berg. 
51866Utdrag från karta över alla ägorna till ägolotten litt. C 99 styver skatt av hemmanet Näs uppr. vid laga skifte 1866 av A. F. Wachenfeldt. Kopierad 1919 av A. Larsson. 
61868 – 1869Karta över första eller knappåsblocket av k.h.b. Grinnemo utskog Knappåsen, upprättad vid skogsindelning år 1868-1869 av A. T. Fagelin. Rev. vid indelningsrevision 1911 av E. Hedemann, Gade 2 st. 
71868 – 1869Karta över andra eller larsolstorpsblocket av k.h.b. Grinnemo utskog, Knappåsen 1868-1869. Rev. 1911 av E. Hedemann Gade. 2 st. 
81868 – 1869Karta över Tredje eller Ulfsbergsblocket av k.h.b. Grinnemo utskog Knappåsen uppr. vid skogsindelning 1868-1869 av A. T. Fagelin. Rev. 1911 av E. Hedemann Gade. 2 st. 
91868 – 1869Karta över Fjärde eller Baståsblocket av k.h.b. Grinnemo utskog Knappåsen, uppr. vid skogsindelning 1868-1869 av A. T. Fagelin. Rev. vid indelningsrevision 1911 av E. Hedemann Gade 2 st. 
101890 – 1891Utdrag av karta över alla ägorna till hemmanet Norra Skoga, uppr. av A. Frykberg. Kopierad 1911. 
111900 – 1901Karta över alla ägorna till 1/8 mantal hemmanet Motorp, upprättad vid ägostyckning 1900-1901. 2 st. 
121909Uppmätningsritning av Ekshärads kyrka. 
13u.å.Karta över Grinnemo och Kyrkheden. 
141900Plankarta över Ekshärads prästgårds fruktträdgård. 
151927Karta. Ekshärads kyrka. Förslag till nytt korskrank. 
161930Tomtkarta över Ekshärads kyrkogård. Rullad 
171929Ritningar. Förslag till skolbyggnad vid Kyrkhedens skola. 4 blad. 
181933Karta över utskogen Knappåsen till Ekshärads k.h.b. Grinnemo. Uppr. av Uno Wallenberg. 5 st. 
191931 – 1935Karta över Kyrkheden, Grinnemo och Näs hemmanen samt klockarebostället Kyrkheden. Upprättad med förslag till avstyckningsplan. 2 blad, Rullade 
201934Karta över vissa områden tillhörande fastigheten Grinnemo nr 1 efter ny mätning, för förslag till indelning i områden, avsedda att försäljas. 2 st. (1 st. på plansch) 
21u.å.Karta. Skoga södra och Skoga mellan och norra. 1 st. 
221936Karta över trakten omkring Ekshärads kyrka, omfattande delar av hemmanen Grinnemo, Näs och hela klockarebostället Kyrkheden. 1 av 2 st lev. till VA. 
23u.å.Ritning. Förslag till trädgårdsanläggning av tomten Grinnemo prästgård, västra delen. 1 st. 
24u.å.Ekshärads kyrka. Fasad- och planritning av Melins ing. byrå. 2 st. 
251936Kopia av karta över tvenne områden å Grinnemo 1:1 avsedda att upplåtas med nyttjanderätt till Ekshärads idrottsförbund uppr. genom kopiering från godkänd styckningsplan över samhället Kyrkheden 1936 av Dag Hannertz. 2 ex. 
26u.å.Skogskarta tillhörande Edsfors. 
271937Lönebostället Grinnemo i Ekshärads socken. Förslag till uthusbyggnad. 6 blad. 
281937Ritning till bostadshus för Ekshärads prästgårdsarrende. 2 av 8 st lev. till VA. 
29u.å.Alla hemmanen inom Norra Råda och Sunnemo socknar. 
30u.å.Alla hemmanen inom Ekshärads socken. 
311946Förslag till utvidgning av Ekshärads kyrkogård. 7 blad. 
321948Karta över inägorna till Ekshärads khb utsk. Knappåsen uppr. av Stig Nilsson. 1 st. 
331950 – 1952Karta över tätorter.Kyrkheden i Ekshärads socken uppr. av Curt Hellsten. Rullad 
341951Ekshärads kyrkogård. Förslag till utvidgning, av Edvard Jacobsen. 4 blad. 
351952Ekshärads kyrkogård. Förslag till entrévägen, av Edvard Jacobsen. 2 st. 
361952Ekshärads kyrkogård. Förslag till renovering, av Edvard Jacobsen. 2 blad. 
371953Karta över östra delen av Ekshärads kyrkogård. Uppr. av Ingemar Börjesson. 4 blad, Rullade 
381953 – 1956Tätorten Kyrkheden. Grundkarta uppr. 1950-1952. Förslag till byggnadsplan uppr. 1953 av Ekshärads lantmäteridistrikt, Curt Hellsten. Förslag omarbetat 1956. 3 blad, Rullade 
391953Karta över Ekshärads kmb Motorp, uppr. 1953 av Rolf Bergqvist. 1 st. 
401955Karta över tätorten Kyrkheden, kompletterad och använd för att redovisa de områden som försålts eller för vilka friköpsansökan föreligger från fastigheterna Kyrkheden 1:1 och Grinnemo 1:1, av Oscar Svensson. Rullad 
411955Karta över ett område beläget väster om och intill Kyrkhedens byggnadsplaneområde, uppr. i samband med markundersökning för planläggning av industriområde år 1955. Av Ingemar Börjesson, kompl. 1961 av Gudmund Dahl. 
421957Motorps prästgård. Ritningar av Helge Erickson. 1 a v 10 st lev. till VA. 
431959Ritningar till parkeringsplats intill kyrkan. 10 st. 
441959Ritningar till parkeringsplats intill kyrkan. Skiss. 
451958Ombyggnad av skolhus i Ekshärad. Ritningar av Helge Erickson. 7 blad. 
461961Kopia av utdrag ur grundkartan för Kyrkheden avseende ett område å Grinnemo 1:1 omedelbart norr om gällande byggnadsplan uppr. av Gudmund Dahl. 
471962Kopia av karta över Grinnemo 1:91 vid avstyckning av Gudmund Dahl. 
481960Kopia av karta över ett område å fastigheten Knappåsen 1:1 uppr. av Gudmund Dahl. 
491962Kopia av karta över områden å fastigheterna Grinnemo 1:1 och Näs 1:32 uppr. vid ägoutbyte av Gudmund Dahl. 
501966Prästgården Motorp. Förändring. Ritningar. 2 blad. Saknas 2012. 
511960Karta över Knappåsen rör. kommunens markköp. 2 st. 
521963Karta över Ekshärads kmb Motorp, uppr. vid skogsindelning Nils Dahlstedt. 2 st. 
531963Karta över Ekshärads khb Grinnemo uppr. av Nils Dahlstedt. 
541965Ritning till Ljusstake. Atelier Borgila. 
551966Karta över Skoga Mellan och Norra inägor och hemskog. Rullad 
561969Ritning till elanläggning i kyrkan. Rullad 
571970Ritning till elanläggning i kyrkan. 10 blad. Saknas 2012. 
581972Ritningar i samband med förändringar i Ekshärads kyrka av ark. grupp HA/ HU/ LI AB. 5 st. 
591965Ritning. Förslag till tomtplaner, södra delen av församlingshemmet. 1 st. 
601977Gravkarta över Ekshärads kyrkogård. Södra delen. 2 av 3 st häften lev. till VA. 
611939Gravkartor. Ekshärads kyrkogård. Förslag till renovering av kyrkogården. 5 blad, Rullad 
62u.å.Skisser över Ekshärads kyrkogård. 1 av 4 st lev. till VA. 
63u.å.Ritning till Ekshärads kyrkogård. 1 st. (Hos kyrkogårdsförvaltningen.) Saknas 2012. 
641977Ritning. Ekshärads kyrkogård, södra delen. Gravkarta. 3 st. 
651939Förslag till renovering av Ekshärads kyrkogård. 1 st. 
661930 – 1935Gravkarta. Ekshärads kyrkogård. 
671953Gravkartor över östra delen av Ekshärads kyrkogård. 2 blad, Rullade 
681719Geometrisk karta över Grinndemo prästgård. 1 st. 
691805Karta över Grinnemo utskog, Knappåsen. 1 st. 
701892Karta över en del av skogsmarken till hemmanet Våhle. 1 st. Saknas 2012. 
711899Karta över ägor till k.m.b. af hemmanen norra och södra Mossberg, Våhle och Motorp. 1 st. 
721900Karta över egor avsedda till skolhusplan och planteringsland af inrösningsjorden till k.h.b. eller hemmanet Grinnemo, numera Kyrkheden 1:1. 1 st. 
731903Kartor över utmarken till Motorp k.m.b. 4 st. 
741928Karta över lägenhet, avsedd att avsöndras från klockarebostället i Ekshärad. 1 st. 
751929 – 1930Kopia av karta över ett område beläget fastigheten Motorp 2:1 eller 3/64 mtl. krono Motorp 2, upprättad vid avstyckning. 1 st. 
761933Karta över k.m.b. Motorp, förminskad kopia av Olof Petterssons skogskarta 1903. 1 st. 
771933Kopia av karta över till prästgård avsett område under Motorp 1:2. 1 st. 
781933Kopia av karta över till prästgården avsett område under Motorp, upprättad i enlighet med beskrivning vid husesyn 22/9 1932. 1 st. 
791933Karta över hemskogen till Ekshärads k.h.b. Grinnemo. 2 av 8 st lev. till VA. 
801934Kopia av karta över ett område beläget å fastigheten Grinnemo 1:1, upprättad vid avstyckning. 10 av 14 st lev. till VA. 
811934Karta över ett område beläget å fastigheten Grinnemo 1:1 för föreslagen utarrendering. 1 st. 
821935Kopia av karta över ett område, föreslaget att under nyttjanderätt, upplåtas å fastigheten Knappåsen 1 för arrendeändamål. 4 av 5 st lev. till VA. 
831935Kopia av karta över ett område, beläget å fastigheten Grinnemo 1:1 avsett att förvärvas av byggnadsarbetare Karl Nilsson. 1 st. 
841936Kopia av karta över ett område, beläget å fastigheten Grinnemo 1:1, upprättad nyttjanderättsupplåtelse. 1 st. 
851936Kopia av karta över ett område, beläget å fastigheten Grinnemo 1:1, upprättad genom kopiering. 2 st. 
861937Ritning. Förslag till trädgård vid prästgården vid Motorp. 1 st. Saknas 2012. 
871937Karta över ett område, beläget å fastigheten Grinnemo 1:1, för arealavmätning för nyttjanderättsändamål. 4 st. 
881937Kopia av karta över ett område å Grinnemo 1:1, upprättad för ansökning om rätt att förvärva. 5 st. 
891937Karta över ett område å fastigheten Kyrkheden 1:1, upprättad för ansökan om byggnadslov. 1 st. 
901937Kopia av karta över ett område beläget å fastigheten Knappåsen 1:1, för avsöndring av friköp. 5 st. 
911938Kopior av kartor över ett område å Knappåsen 1:1, för förvärvsändamål. 3 st. 
921938Kopia av karta över ett område å Grinnemo 1:1, upprättad för nyttjanderättsändamål. 1 st. 
931938Kartor över ett område å Kyrkheden 1:1 upprättad vid uppmätning. 3 st. 
941938Kartor över ett område beläget å fastigheten Grinnemo 1:1 och Kyrkheden 1:1, upprättad vid uppmätning. 1 av 2 st lev. till VA. 
951939Karta över ett område å Grinnemo 1:1 upprättad vid uppmätning. 2 st. 
961939Karta över ett område å Grinnemo 1:1 upprättad vid arealavmätning. 3 st. 
971939Karta över fastigheterna Kyrkheden 1:1 och 1:10, genom utdrag ur avstyckningsplan. 1 st. 
981940Karta över ett område å Grinnemo 1:1 för fridlysningsändamål. 1 st. 
991940Kopia av karta över ett område å Grinnemo 1:1, upprättad för nyttjanderättsändamål. 1 st. 
1001941Karta över ett område å Grinnemo 1:1, avsett att upplåtas till folkpark. 1 st. 
1011942Kopia av karta över områden i Grinnemo 1:1, upprättad vid arealavmätning, för förvärvsändamål. 2 st. 
1021942Kopia av karta över ett område å Grinnemo 1:1, för uppmätning för friköp. 2 st. 
1031942Karta över förslag till avstyckning av bostadstomt Färjestugan från Grinnemo. 1 st. 
1041944Kopia av karta över ett område beläget å fastigheten Knappåsen 1:1, upprättad för ansökan om köp av kyrklig jord. 1 st. 
1051945Kopia av karta över ett område å Grinnemo 1:1, inom kyrkhedens utomplansbestämmelseområde, upprättad för ansökan om tillstånd till ecklesiastik jord. 2 st. 
1061945Karta. Förslag till avstyckningsplan för del av fastigheten 3/64 mantal Motorp 2:1. 1 st. 
1071945Kartor över ett område å Grinnemo 1:1 upprättad för ansökning om friköp. 2 st. 
1081946Kopia av karta över ett område å Grinnemo 1:1, upprättad för ansökan om tillstånd till förvärv av ecklesiastik jord. 1 st. 
1091946Ritning. Förslag till utvidgning av Ekshärads kyrkogård. 1 st. 
1101946Karta över ett område å Grinnemo 1:1 upprättad för ansökan om friköp. 10 st. 
1111946Karta över tomten till litt. B.l.b. inom kyrkhedens utomplansbestämmelseområde. 1 st. 
1121946Karta över ett område å Knappåsen 1:1 för friköp. 1 st. 
1131947Karta över ett område å Grinnemo 1:1, upprättad för ansökan om friköp. 8 av 9 st lev. till VA. 
1141948Karta över inägorna till Ekshärads k.m.b. Motorp. 1 st. Saknas 2012. 
1151948Karta .över ett område å Kyrkheden 1:1, upprättad för ansökan om friköp. 1 st. 
1161948Karta över ett område å Grinnemo 1:1, upprättad för ansökan om friköp. 7 st. 
1171948Kopia av karta över ett område å Knappåsen 1:1, upprättad vid avstyckning. 1 st. 
1181948Kartor över inägorna till k.h.b. Grinnemo. 2 st. 
1191949Karta över ett område å Knappåsen 1:1 för förvärv av kyrklig jord. 1 st. 
1201949Kartor över ett område å ecklesiastika fastigheten Grinnemo 1:1, upprättad vid arealmätning. 3 st. 
1211949Kartor över ett område å Grinnemo 1:1, upprättad för ansökan om friköp. 2 st. 
1221949Karta över ett område å ecklesiastiska fastigheten vid Grinnemo 1:1 och Kyrkheden 1:1, inom kyrkhedens avstyckningsplanområde, upprättad vid arealmätning. 1 st. 
1231949Kartor över ett område å ecklesiastiska fastigheten Kyrkheden 1:1, upprättad vid arealmätning. 1 av 2 st lev. till VA. 
1241949Kartor över ett område å Grinnemo 1:1, inom Kyrkhedens utomhusplansbestämmelseområde, upprättad vid ägomätning. 1 st. 
1251949Kartor över ett område å Knappåpsen 1:1, för arealavmätning. 1 st. Saknas 2012. 
1261950Kartor över ett område å fastigheten Grinnemo 1:1, upprättad vid arealavmätning. 1 av 5 st lev. till VA. 
1271950Kartor över ett område å Grinnemo 1:1, inom Kyrkhedens utomplansbestömmelseområde för ansökan om friköp. 1 st. 
1281950Kartor över ett område å Grinnemo 1:1 för arealavmmätning. 3 st. 
1291950Karta över tre områden å Grinnemo 1:1, inom kyrkhedens utomplansbestämmelseområde, upprättad genom kopiering av kyrkhedens avstyckningsplanekarta. 1 st. 
1301950Karta över tre områden å Grinnemo 1:1 och Kyrkheden 1:1, upprättad med stöd av mätningar och kopiering, från kyrkhedens avstyckningsplanekarta. 1 st. Saknas 2012. 
1311951Kartor över ett område å fastigheten Grinnemo 1:1, upprättad vid arealavmätning. 2 st. 
1321951Karta över ett område å ecklesiastika fastigheterna Grinnemo 1:1 och Kyrkheden 1:1 inom kyrkhedens avstyckningsplanområde, uppr. för friköp. 1 st. 
1331952Ritning. Ekshärads kyrkogård. Förslag till renovering. Planteringsritning. 1 st. 
1341952Karta över ett område å ecklesiastika fastigheten 960 öres Grinnemo 1:1 inom kyrkhedens utomplansbestämmelseområde. 4 st. 
1351953Skiss. Förslag till utvidgning och ändring av 10 otkober 1935, fastställd avstyckningsplan å bl.a. fastigheten Grinnemo 1:1. 1 st. 
1361953Kartor över k.m.b. Motorp, upprättad vid skogsindelning. 2 st. 
137u.å.Skiss. Förslag till vattenbassäng vid Ekshärads kyrka. 1 st. 
138u.å.Skiss. Förslag till reparation av diakonissebostad i Motorp. 1 st. 
1391953Kopia av karta över ett område å Grinnemo 1:1, för försäljning av kyrklig jord. 1 st. 
1401953Kartor över ett område å fastigheten Grinnemo 1:1, upprättad vid arealavmättning. 2 st. 
1411954Kartor över ett område å fastigheten Knappåsen 1:1, upprättad vid arealavmättning. 3 st. 
1421954Kopia av karta över områden å fastigheten Grinnemo 1:1, för försäljning av kyrklig jord. 2 st. 
1431954Kopia av karta över ett område å fastigheten 960 öre Grinnemo 1:1, upprättad vid arealavmätning. 1 av 3 st lev. till VA. 
1441954Karta över ett område å fastigheten Grinnemo 1:1, inom kyrkhedens byggnadsplaneområde, upprättad vid arealavmätning. 1 st. 
1451955Karta över ett område å fastigheten Grinnemo 1:1, upprättad vid arealavmätning 1955. 2 st. 
1461955Ritning. Kyrkhedens rörnätsplan. 1 st. 
147u.å.Ritningar. Förslag till garage och förråd på kyrkogården. 11 st. Saknas 2012. 
1481956Kartor över ett område å fastigheten Grinnemo 1:1, upprättad vid arealavmätning. 3 av 4 st lev. till VA. 
1491956Kartor över ett område å fastigheten Grinnemo 1:1, avsett att med nyttjanderätt, upplåtas till Ekshärads lokalavdelning av skid- och friluftsfrämjandet. 1 st. 
1501957Karta över ett område å fastigheten Grinnemo 1:1, upprättad vid arealavmätning. 2 st. 
1511958Karta över ett område å fastigheten Grinnemo 1:1, upprättad vid arealavmätning. 2 st. 
1521958Ritning. Parkeringsplan för kyrkan. 1 st. 
1531958Kopia av karta över ett område å fastigheten Knappåsen 1:1. 2 st. 
1541959Kartor över områdena å fastigheten Grinnemo 1:114, inom kyrkhedens byggnadsplaneområde, upprättad vid avstyckning 1959. 2 st. 
1551959Kartor över ett område å fastigheten Grinnemo 1:1, upprättad vid arealavmätning. 5 st. 
1561960Kartor över ett område å fastigheten Grinnemo 1:1, upprättad vid arealavmätning. 4 st. 
1571961Kopia av karta över ett område å fastigheterna Grinnemo 1:1 och Kyrkheden 1:1, för arealavmätning. 1 st. 
1581961Karta över hemskogen k.h.b. Grinnemo. 1 st. Saknas 2012. 
1591962Ritning. Ekshärads kyrka. Varmluftsuppvärmning av arkiv. 1 st. 
1601962Ritning. Ekshärads kyrka. Källarevåningen. 1 st. 
161u.å.Skiss. Uppmätningsritning för diakonisebostaden i Motorp. 1 st. 
1621962Ritningar. Ekshärads kyrka. Inredning i sakristia. Sektioner B-B. 3 st. 
1631962Ritningar. Ekshärads kyrka. Inredning i sakristia. Sektioner C-C. 2 st. 
1641962Ritningar. Ekshärads kyrka. Inredning i sakristia. Sektioner D-D. 3 st. 
1651962Ritningar. Ekshärads kyrka. Inredning i sakristia. Planer. 3 st. 
1661963Karta över norra delen av Ekesberget i Ekshärads socken. 1 st. 
167u.å.Karta över Grinnemo trädgård. 1 st. Saknas 2012. 
1681965Ritningar. Ekshärads kyrka. Ändring av sakristia. Plan. 6 st. 
1691965Ritningar. Ekshärads kyrka. Sektioner. 3 st. 
1701965Ritningar. Ekshärads kyrka. Inredning i sakristia. Sektion A-A. 3 st. 
1711966Karta över k.m.b. Motorp, upprättad efter nymätning 1966. 1 st. 
1721968Ritning. Trädgård vid k.m.b. Motorp. 1 st. 
1731970Ritningar. Ekshärads kyrka. El-anläggning. Snitt av balkar i kyrkosal. 3 st. 
1741970Ritningar. Ekshärads kyrka. El-anläggning. Del av källareplan och vindar. 4 st. 
1751970Ritningar. Ekshärads kyrka. El-anläggning. Bottenplan. 1 st. 
1761970Ritningar. Ekshärads kyrka. El-anläggning. Längdsektioner. 2 st. 
1771970Ritningar. Ekshärads kyrka. El-anläggning. Trappa vid bårhus. El-värme kabelanläggning. 1 st. 
178u.å.Ritningar. Ekshärads kyrkogård. Relationsritningar. 3 st. 
179u.å.Ritningar. Förslag till förråd, Ekshärads kyrkogård, Grinnemo 1:1. 2 st. 
1801974Ritning. Ekshärads kyrka. Ekonomibyggnad. 1 st. 
1811974Ritning. Ekshärads kyrka. El-anläggning. Belysning. 1 st. 
1821974Ritning. Ekshärads kyrka. El-anläggning. El-värme. 1 st. 
1831974Ritning. Ekshärads kyrka. El-anläggning. Västra vapenhuset. El-värme och belysning. 1 st. 
1841976Ritningar. Ekshärads kyrkogård. Detaljer. 2 st. 
1851976Ritningar. Ekshärads kyrkogård. Ledningsritning. 1 st. 
1861976Ritning. Ekshärads kyrkogård. Arbetsritning. 1 st. 
1871976Ritningar. Ekshärads kyrkogård. Bef. situationer, bef. höjder. 2 st. 
1881976Ritningar. Ekshärads kyrkogård. Sektion. 1 st. 
1891976Ritning. Ekshärads kyrkogård. Situationsplan. 1 st. 
1901976Ritning. Ekshärads kyrkogård. Måttsättning-nya höjder. 1 st. Saknas 2012. 
1911979 – 1980Karta till skoglig åtgärdsinventering, över norra Skoga hemmanen. Rullad 
1921981Ritning. Ekshärads kyrka. Bårhus med kapell. El-anläggning, -belysning. 1 st. 
1931981Ritning. Ekshärads kyrka. Bårhus med kapell. El-anläggning, kraft. 1 st. 
1941981Ritning. Ekshärads kyrka. Bårhus med kapell. El-anläggning. Tele. 1 st. 
1951981Ritning. Ekshärads kyrka. Bårhus med kapell. El-anläggning. Sektioner. 6 av 7 st lev. till VA. 
1961981Ritning. Ekshärads kyrka. Bårhus med kapell. Situationsplan-södra kyrkogården. Fasader. 1 st. 
1971981Ritning. Ekshärads kyrka. Bårhus med kapell. Planerm allmänna bestämmelser. 1 st. 
1981982Karta. Avstyckning från Grinnemo 1:1 och fastighetsreglering, berörande Grinnemo 1:91, 1:183 och lotten A. 1 st. 
1991982Ritning. Ekshärads kyrka. Cymbelstjärna, kororgel. 2 st. 
2001982Ritningar. Ekshärads kyrka. Takarmatur. Pendel I. Plan. 2 st. 
2011982Ritningar. Ekshärads kyrka. Takarmatur. Pendel I. Sektion. 2 st. 
2021982Ritningar. Ekshärads kyrka. Takarmatur. Pendel I. Vy. 2 st. 
2031986Ritningar. Ekshärads kyrka. El-värme, bottenplan. 6 av 7 st lev. till VA. 
2041986Ritningar. Ekshärads kyrka. El-värme, läktare-källarplan. 5 st. 
2051986Ritningar. Ekshärads kyrka. Belysning, bottenplan. 6 av 7 st lev. till VA. 
2061986Ritningar. Ekshärads kyrka. El-värme, läktare-källareplan. Belysning. 7 st. 
2071986Ritningar. Ekshärads kyrka. El-värme, centraler. 6 st. 
2081986Ritningar. Ekshärads kyrka. El-värme, manöver, el-värme. 17 st. 
2091987Ritningar. Principplan över kyrkogårdsutbyggnad. 1 st. Saknas 2012. 
2101987Ritning. Utbyggnad av befintlig kyrkogård. Etapp I. Normalsektion. 1 st. Saknas 2012. 
2111987Ritningar. Ekshärads församling. Principritning över kyrkogårdsutbyggnad. 2 st. 
2121987Ritningar. Ekshärads församling. Ledningsplan VA. 1 av 2 st lev. till VA. 
2131987Ritningar. Ekshärads församling. Översiktsplan över kyrkogårdsutbyggnad. 2 st. 
2141987Ritning. Ekshärads kyrkogård och kyrka. 1 st. Saknas 2012. 
2151989Ritning. Ekshärads kyrkogård. Utbyggnad av befintlig kyrkogård. Etapp I. Plan över befintliga förhållanden. 1 st. 
2161989Ritning. Ekshärads kyrkogård. Utbyggnad av befintlig kyrkogård. Etapp I. Höjdsättning och VA-plan. 1 st. 
2171989Ritning. Ekshärads kyrkogård. Utbyggnad av befintlig kyrkogård. Etapp I. Översiktsplan. 1 st. 
2181989Ritning. Ekshärads kyrkogård. Perspektivskiss över kyrkogårdsutbyggnad med terass. 2 st. 
2191989Ritning. Portal till församlingshemmet i Ekshärad. 1 av 3 st lev. till VA. 
2201989Ritningar. Ändring av toalett i församlingshemmet i Ekshärad. 2 st. Saknas 2012.