bild
Serie

Handlingar rörande hospital, lasarett och kurhus

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser till övervägande del handlingar rörande Gävle stads hospital och lasarett för åren 1594-1867 såsom: lasaretts-
och hospitalsräkenskaper; rullor över intagna patienter och hospi- talshjon; hospitalsrådsprotokoll; avskrifter av betyg i stöd av vilka sjuklingarna respektive hospitalshjonen blivit intagna;
besiktningsprotokoll; inven-
tarium m.m.
Häri även Härnösands hospitals- räkningar för åren 1757-1761; räkningar över Gävleborgs läns lasaretts- och kurhusmedel för åren 1817-1867; namnlistor med tillhörande handlingar rörande barnhusbarn som från Stockholms barnhus blivit sända till foster- föräldrar i Gävleborgs län under åren 1786-1803.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-23 lev. ??.

 Volymer (23 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11594 – 1814Innehåller handlingar av
varierande slag rörande Gävle hospital och lasarett såsom:
original eller avskrifter av donationshandlingar, testamenten m.m från konung Sigismunds gåvo- brev 1594 fram till år 1789; förteckning över befintliga hospitalslängder; berättelse rörande hospitalets tillstånd och
beskaffenhet 1754; lasarettsräk-
ningar med verifikationer för åren 1768-1789; skuldebrev utställda av Gävle hospital.
 
21720 – 1770Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: utdrag ur hospitalsrådets protokoll under åren 1764-1802; skrivelser rörande Gävle hospital under åren 1720-1802; 1731 års byggnadsräk-
ning; kontrakt över beställd
orgel till Gävle hospitalskyrka 1801; 1815 års besiktningsproto-
koll över Gävle lasarett och hospital.
 
31757 – 1777Gävle stads hospitalsräkningar med tillhörande verifikationer.
Lucka 1763-1765.
 
41757 – 1761Härnösands hospitalsräkningar med därtill hörande verifikationer. 
51755 – 1767Innehåller handlingar av varier-
ande slag såsom: berättelse om Gävle hospital från år 1594 fram till år 1758; utdrag ur hospi-
talsrådets protokoll med bilagor; nio stycken ritningar på hospi-
talet med tillhörande tillbygg- nader från 1760-talet.
 
61766 – 1848Likvidation med Gävleborgs län över Stora barnhuset i Stockholms
spannmålsmedel för åren 1766-
1848; Gävleborgs läns räkenskaper för tryckeritunnespannmålen (bibeltryckstunnespannmålen för åren 1782-1848.
 
71779 – 1814Gävle hospitals general- och specialräkningar för åren 1779-
1797 samt 1810 och 1814. Med vidimerade verifikationer, inven- tarium samt rulla med intagnings- år och ålder på hospitalshjonen.
 
81786 – 1792Svårt fuktskadad. Förteckning över barnhusbarn som ifrån stora barnhuset i Stockholm blivit uttagna till fosterföräldrar i Gävleborgs län. Med namn på barnen och fosterföräldrarna; barnens marchrutt ifrån Stockholm till Gävleborgs län; utbetald uppfostringshjälp till foster- föräldrarna. 
91789 – 1812Årsvis buntade räkningar för Gävle lasarett. Med balansräk- ning verifikationsavskrifter, inventarium samt rulla över de
sjuklingar som under året varit
intagna för vård. För åren 1804-
1812 finnes avskrifter av de betyg i stöd av vilka sjukling- arna blivit intagna.
 
101793 – 1803Sockenvisa förteckningar över de barn som från Stockholms barnhus
skickats till fosterföräldrar i Gävleborgs län. Med intyg från pastor om hur barnen blivit behandlade av fosterföräldrarna samt utbetalda ersättningar till dessa.
 
111795 – 1813Gävle hospitals general- och specialräkningar. Med stat, patientrulla, inventarium samt verifikationsavskrifter. 
121795 – 1851Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: inkomna skriv- elser med personbeskrivningar
till konungens befallnings- havande med anhållan om att någon bör intagas på hospitalet; handlingar rörande hospitalsbygg- nadens brandförsäkring; inkomna handlingar till hospitalssysslo- mannen; resolutioner.
 
131796 – 1811Fuktskadad. Gävle hospitals räk- ningar med patientrulla och stat. 
141803 – 1812Fuktskadad. Innehåller handlingar av varierande slag såsom: kalkyl över 1803 års underhåll för Stockholms barnhusbarn; kvitten-
ser på emottagna belopp för barnhusbarnens uppfostran hos fosterföräldrar; fögderivisa räkningar över utbetalade foster-
löner för barn från Stockholm barnhus; förteckning över de barn från Stockholms barnhus som blivit till uppfostran utlämnade (med betyg över hur barnen blivit
underhållna samt fosterföräld- rarnas namn).
 
151811 – 1831Fuktskadad. Kapital- och special- räkning för Gävle hospital. Med stat samt rulla över hospitals-
hjonen och anställda.
 
161791 – 1823Innehåller handlingar av varier-
ande slag såsom: avskrifter av de betyg i stöd av vilka sjuk-
lingarna blivit intagna på Gävle lasarett; förslag till lasaretts-
stat för åren 1804-1822; spisord-
ning för hospitalshjonen för år 1804; inkomna skrivelser rörande
intagningar av hospitalshjon.
 
171815 – 1823Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: Gävleborgs läns lasaretts specialräkningar; avskrifter av de betyg i stöd av vilka lasarettets patienter blivit intagna och vårdade; rulla
över de på lasarettet intagna; inventarium.
 
181815 – 1832Fuktskadad. Gävleborgs läns hospitals räkningar. Med rulla över de intagna samt inventarium. 
191824 – 1829Innehåller handlingar av varier-
ande slag såsom Gävleborgs läns
lasaretsräkningar; avskrifter av de betyg i stöd av vilka patient- erna blivit intagna på lasa-
rettet; räkningar över kurhus-
medlen för Söderhamns stad; förteckning över de hospitalshjon
som under åren 1793-1803 avlidit på Gävle hospital.
 
201830 – 1841Innehåller handlingar av varier-
ande slag såsom: Gävleborgs läns landskontors räkningar för lasa- rettsmedlen. Dessa är fögderi- respektive stadsindelade.
 
211833 – 1850Gävleborgs läns hospitalsräken-
skaper. Med stat, inventarium. För åren 1833-1841 finnes även verifikationer.
 
221842 – 1867Hudiksvalls stads samt Norra Hälsinglands lasaretts- och kurhusräkningar. Med verifika-
tionsavskrifter. Häri även Gävle-
borgs läns landskontors samman-
dragsräkningar över avgiften till
lasaretten och kurhusen i Gävle, Söderhamn och Hudiksvall.
 
231866 – 1933Redogörelse för de till Gävle-
borgs län remitterade medel från
Malmö barnhusfond. Redogörelsen innehåller förteckningar över utbetalade uppfostringsbidrag åt fattiga barn i Gävleborgs län för åren 1866-1890. Med namn på barnen samt deras målsmän som erhållit uppfostringsbidrag.
För åren 1891-1933 finns uppgift om vilka sinnesslöanstalter som erhållit medel från Malmö barn- husfond till förmån för sinnes- slöa barn.
Serien upphör.