Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga skrivelser

Kristianstads stadsförsamlings (Heliga Trefaldighets) kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/13214/J I/11932 – 1957Skrivelser angående lån. 
11721 – 1884, odat.Arkivbox. Innehållsförteckningar, 1884 och odat.
1. Förordning som vid Kristianstads Heliga Trefaldighets kyrka skall observeras, 1721-04-03.
2. Svaromål i rättegång av P. Feuk, odaterat.
3. Saknas.
4. Kontraktsprostens uppbördslängd, 1778-1797.
5. Saknas.
6. Angående till kyrkan av fröken Ulla Gyllenlod testamenterade medel, 1796.
7. Angående prosten Lars Schultz olaga lysning för sig och jungfru Greta Sophia Kleman utan avvittning efter sin förra hustru, 1806.
8. Kyrkorådsprotokoll angående reparation av kyrkan, 1796-04-17.
9. Betyg för organisten Nils Möller, 1801-09-29.
10. Kostnadsförslag för målnings och förgyllning av kyrkans urtavla, 1807-04-20.
11. Kungl. Maj:ts resolution angående begärt stats- och kommununderstöd till kyrkoreparation, 1802-09-28.
12. Skrivelse till kyrkorådet från landshövdingen angående influtna kyrkomedels överlåtande och användande, 1802-12-28.
13. Inlaga i mål angående kapellanens i Nosaby löneförmåner, odaterad.
14. Inlaga i mål angående pastors i Kristianstad löneförmåner, 1804-11-22.
15. Skrivelse till kyrkorådet från generalguvernör Toll med översända kollekt- och stamboksmedel, 1805-08-16.
16. Skrivelse till vice pastorn från generalguvernör Toll med översända kollekt- och stamboksmedel, 1805-02-02.
17. Skrivelse från pastor till generalguvernör Toll angående garnisonens klagomål över bristande bänkplatser, 1807-04-28.
18. Protokoll vid öppnandet av kyrkokistan, 1808-02-23.
19. Gåvobrev av okänd givare för iordningsställande av ett par av kyrkans fönster, 1809-05-28.
20. Uppsägningsbrev av lån ur kyrkokassan, 1809-06-17.
21. Kyrkodrängens begäran om högre ringarelön, 1809-07-24.
22. Skrivelse från krigskollegium till exellensen Toll angående beredande av utrymme i kyrkan för vissa kronans effekter, 1813-02-12.
23. Kyrkorådets utlåtande angående beredande av utrymme i kyrkan för vissa kronans effekter, 1813-06-21.
24. Hantverkarsocitetens beslut att till minne av Norges förening med Sverige låta i stadens kyrka insätta tre stycken nya fönster med tjänliga inskriptioner, 1815-01-13.
25. Ägare av jordfjärdingar i Näsby och Nosaby överenskommelse om frivillig avgift av säd till Kristianstads kyrka, 1818-10-07.
26. Kristianstads sockenstämmas protokoll 1819-05-02, 1821-03-25 och 1822-06-09.
27. Organistens begäran om ersättning för orgelns vård, 1819-12-22.
28. Anförande till kyrkorådsprotokoll angående förvarningsrum för kyrkans silver, 1821-12-22.
29. Underdånigt projekt till reglemente för fattiginrättningen i staden Kristianstad, 1822-06-08.
30. Eforiämbetets protokoll angående kantorns skyldighet beträffande kyrkosången, 1822-07-10.
31. Domkapitlet i Lunds skiljobrev mellan avskedade artilleristen Bengt Runquist och Ingrid Jönsdotter, 1824-02-18.
32. Konungens befallningshavandes utslag i anledning av stadskomminister Feuks ansökan att staden måtte förse honom med ämbetsgård, 1829-05-20.
33. Inventeringsprotokoll, 1830-04-22.
34. Bref från J. Cronius angående utdelning av biblar åt nattvardsbarn, för vilket ändamål han 1828 gjort disposition, 1831-03-22.
35. Skrivelse från sundhetskommittén om kyrkans värdering, 1831-08-10.
36. Kantor N. Möllers skrivelse om lönetillökning, 1831-12-22.
37. Stadskomminister Feuk om lönetillökning, 1832-12-20.
38. Brev från biskop Faxe till församlingens pastor, 1833-05-03.
39. Skrivelse till sockenstämmoprotoll 1833-06-30 angående uppskjutande av en stämma som skulle behandla begravningsplatsfrågan.
40. Konungens befallningshavandes och biskopsämbetets utslag angåenden Feuks löneförhöjning, 1833-11-07.
41. Kungl. Maj:ts utslag angående klockarens skyldigheter, 1833-11-30.
42. Handlingar angående ny begravningsplats, 1833-1837.
43. Skrivelse till Kungl. Maj:t angående rösträtt vid sockenstämma, 1835-10-11.
44. Sockenstämmoprotokoll 1835-09-03 angående rösträtt vid sockenstämma.
45. Utlåtande angående rösträtt vid sockenstämma av H.J. Ljungquist, 1835-09-06.
46. Brev till prosten Thomeus av H. Reuterdahl, 1836-05-11.
47. Saknas.
48. Magistratens protokoll 1842-02-24 angående förbättrad fattigvård.
49. Prosten Thomeus anmärkningar angående förbättrad fattigvård, 1842-08-10.
50. Handlingar rörande föreslagen ändring av kyrkans bänkinredning, 1844-08-24.
51. Handlingar rörande föreslagen ändring av kyrkans bänkinredning, 1845-01-04.
52. Inventeringsprotokoll efter prosten Thomeus död (defekt), 1845-08-13.
53. Inventarium över Kristianstads kyrkas tillhörigheter, 1845-09-25.
54. Drätselkommissionens berättelse, 1845-10-19.
55. Förordnande för stadsfiskalen att såsom kyrkorådets ombud utöva vård efter kyrkobyggnaden, 1849-12-24.
56. Kungl. Maj:ts medgivande att kyrkorådet får överta förvaltningen av kyrkans ekonomiska angelägenheter, 1849-10-19.
57. Hovrättens dom i vädjad sak mellan kopparslagaren L.P. Lindström och lagmannen J.W. Bråkenhjelm, 1850-02-25.
58. Skrivelse från chefen för Kungl. Wendes Artilleriregemente till kyrkorådet angående garnisonens debitering för avlöning till stadens prästerskap, 1852-02-12.
59. Angående betalning till stadskassan för den jord som blivit utlagd till begravningsplats, 1857.
60. Landshövdingsämbetets utslag angående sockenstämmobeslut om lärarens vid Hertig Carls skolas löneförmåner, 1860-01-26.
61. Saknas.
62. Saknas.
63. Kungl. Maj:ts dom angående J.H. Dahls testemente, 1871-10-31.
64. Arvsskrifte efter handlanden Lars Cronius, 1821-09-06.