Måndag den 10 maj kl. 16.30–20.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Tygförvaltningsskolan


Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0219:018
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Xav77VdMYqwLunplGCNkD0
Omfång
29 Hyllmeter 
Datering
19411977(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Tygförvaltningsskolan (1942 – 1977)
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Tygförvaltningsskolan (Tyg S)

Den i juni 1941 tillsatta försvarsutredningen föreslog i sitt betänkande, att en tygförvaltningsskola skulle organiseras, eftersom en "fast organisation för utbildning i tygförvaltningstjänst ..... hittills icke funnits, trots den betydelse och omfattning, som denna tjänst har" (SoU 1942:1). I propositionen 210 vid 1942 års riksdag föreslog regeringen, att en tygförvaltningsskola skulle inrättas fr o m hösten 1942. Riksdagen biföll förslaget om inrättandet av en tygförvaltningsskola.

I reglementet för skolan (TLA 48/1946) uppges dess uppgift vara att "dels meddela den undervisning i fråga om
tygförvaltningstjänsten, som erfodras för tjänsgöring i tygförvaltningsbefattningar vid staber och truppförband, dels handhava viss beställningsmannautbildning, dels utbilda instruktörer i nytillkommen tygmateriels handhavande och vård". Dessutom skall viss reparationstjänst utföras för arméns räkning. I reglementet stadgas, att skolan skall lyda närmast under generalfälttygmästaren. Chef skall en regementsofficer vid fälttygkåren vara.

År 1955 (TLA 13) fick skolan ett nytt reglemente. I vad avser utbildnings-, och övnings- och försöksverksamhet skall den vara underställd generalfälttygmästaren, i förvaltningshänseende militärbefälhavaren för fjärde militärområdet. I detta reglemente stadgas även att skolchefen äger regementchefs befogenhet i förvaltningshänseende.

År 1960 (TLA 40) fick skolan ett nytt, provisoriskt, reglemente. I vad avser utbildning, övningar och försökstadgas här, att skolan skall vara direkt underställd chefen för armén. I disciplinärt avseende och förvaltningshänseende skall skolan vara underställd chefen för Svea artilleriregemente. Dock skall skolchefen äga regementschefs befogenhet i förvaltningshänseende vad avser utbildning, övningar och försök.

År 1963 fick skolan återigen ett nytt reglemente (TLA 27). Dess ändamålsparagraf formulerades här sålunda: "Tygförvaltningsskolan har till uppgift att åt militär, civilmilitär och civil personal ur armén meddela teoretisk och praktisk utbildning för krigs- och fredsbefattningar inom tygförvaltningstjänstens och tygtjänstens områden. Vid skolan utföras därjämte försök inom nämnda verksamhetsområden". Chefen för skolan skall lyda under militärbefälhavaren för IV militärområdet, dock skall han i vad avser utbildning, övningar och försök lyda direkt under Chefen för armén.

Den 23 juni 1976 fick Överbefälhavaren i uppdrag av regeringen att "bl a utarbeta och senast 1 januari 1977 inkomma med förslag till åtgärder som bör vidtas för att som ett led i inrättandet av arméns tekniska skola i Östersund i enlighet med riksdagens beslut härom ombilda del av Tygförvaltningsskolan till arméns tekniska skola den 1 juli 1977". Efter Överbefälhavarens yttrande beslöt regeringen, att Tygförvaltningsskolan fr o m 1977-07-01 skall benämnas Arméns tekniska skola (ATS-S). Föreskrifterna om Tygförvaltningsskolan skall hädanefter gälla Arméns tekniska skola (TFG 770204).

Ytterliggare information om Tygförvaltningsskolan finns i TKG 680175, TKG 690142 (om Frösundadetachementet) och TKG 740020.

Litteratur: Tygförvaltningsskolan. Stencil 1959 (relativt utförlig vad gäller skolans äldre historia). Tygförvaltningsskolan 1942-1967. Varberg 1967. (huvudsakligen om den dåvarande organisationen).
I Krigsarkivets bibliotek finns även en stencilerad skolinstruktion från 1955.

Stockholm i januari 1979.

Ulf Söderberg.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1998-04-16 00:00:00
Senast ändrad2021-01-18 09:55:38