bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Överkalix kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong om inte annat anges.

 Volymer (21 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]16391639-07-26. Jfr. N och P.
Gåvobrev till Överkalix prästbol.
Se M:1.
 
- [H0002]1639Förteckning (defekt) över ägor skänkta till Överkalix prästbol.
Se L I a:1.
Lev. 71/1953.
 
- [H0004]1642Resolution på klander över jorddonationer till prästbolet.
Se L I a:1.
 
11775 – 1849Kapsel. Lev. 57/1976.
Innehåller bl a:
Synehandlingar rörande prästgården 1792-1849 och domboksutdrag 1775-1819. Häri även en del kyrkorådsprotokoll 1791-1871, spridda år.
 
- [H0006]1814Kungliga kammararkivets undersökning angående prästbolets i Överkalix första anläggning.
Häri utdrag av 1539-1774 års jordeböcker och andra handlingar rörande Grelsbyn, Bränna och Prästbordet.
Se P I:2.
 
21854 – 1900Protokoll, kartor och övriga handlingar angående laga av- och tillträdessyn samt ekonomiska besiktningar vid kyrkoherde- och komministerboställena i Bränna resp Tallvik. 
- [H0007]18561856-07-10.
Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts dom angående bevakning av
kyrkoherdeboställets rätt vid ifrågasatt anläggning av sågkvarn.
Se J I:3.
 
- [H0008]18751875-03-19.
Avskrift av Kungl. Maj:ts medgivande till utbrytning av jord från kyrkoherdebostället i Överkalix församling.
Se J I:3.
 
31902 – 1917Protokoll från laga av- och tillträdessyn samt ekonomiska besiktningar å kyrkoherde- resp komministerboställen. Häri även lagfart och övriga handlingar angående mark upplåten för skoltomter samt en del skogshushållningsplaner. 
41918 – 1935Köpebrev och lagfartshandlingar angående Grangärde 1, kontrakt och övriga handlingar angående arrenden samt protokoll från ekonomiska besiktningar. 
51930 – 1939Protokoll från ekonomiska besiktningar och av- och tillträdessyner samt köpebrev, lagfarter och övriga handlingar angående Grelsby 12:2, Kypasjärv 5:3 och Lansjärv 2:22 resp 2:23. 
61935 – 1938Entreprenadkontrakt angående ombyggnad av kyrkoherdegården och tillbyggnad av komministergården i Överkalix. 
71939 – 1946Skrivelser angående inrättandet av en komministertjänst och uppförandet av en komministerbostad i Lansjärv samt ritningar, kartor, offerter, entreprenadkontrakt och övriga handlingar angående blivande komministerbostaden. 
81940 – 1955Gåvobrev, ritningar, entreprenadkontrakt och övriga handlingar angående den s k Bergmansgården samt handlingar och kontrakt angående församlingshem i Ängesån, fastigheten Jock 18:1, uthusbyggnader vid de olika prästgårdarna samt besiktningsprotokoll. 
91958 – 1980Handlingar angående avstyckning från fastigheten Bränna 3:11, ägoutbyte mellan fastigheterna Kyrkobordet 1:2 och Grelsbyn 3:11 samt en del besiktningsprotokoll och handlingar angående skogsbruket. Häri även en del ritningar angående ombyggnad av prästgårdarna.
 
101975 – 1978Handlingar angående nybyggnad av församlingshem i Överkalix med bl a preliminär kostnadsberäkning, besvärsskrivelse, byggnadslov och anbud. Häri även ritningar. 
111978 – 1980Handlingar angående nybyggnad av församlingshem i Överkalix med bl a arbetsbeskrivningar, besiktningsprotokoll och kostnadssammanställning. Häri även ritning. 
- [H0009]1980Byggnadslov och övriga handlingar angående garagebygget på kyrkogården i Grelsbyn.
Se O I b:2 och 3
 
121987 – 1989Ritningar och handlingar angående renovering av prästgården (Kyrkojorden 1:3) med bl a anbudshandlingar, byggnadslov, teknisk beskrivning, upphandlingar och besiktningsutlåtanden. 
- [H0003]Odat.Förteckning (defekt) å jord som "långt tillförne" varit till prästbolet given.
Se L I a:1.
Lev. 71/1953.
 
- [H0005]Odat.Avskrift (defekt) av förbindelse av socknemännen att på egen bekostnad uppbygga prästgård.
Se L I a:1.
Lev. 71/1953.