Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Julita kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (58 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Charta öfver Prästegården Bäck Belägen Uti Nykiöpings Län Oppunda Härad och Iulitta Sockn Såsom den År 1707. blifvit författad och beskrefen af framledne Landtmätaren Abrah: Hesselgren Renoverad Vid Kongl General Landtmäterie Contoiret År 1777 af Carl Hol1707Med på kartan finns en beskrivning. Kartan är en kopia, upprättad 1777, av en karta från 1707. 
0001:00002Källareboda Uti Södermanland. Oppunda Härad och Iulita Sockn. Såsom den år 1757 blifvit författad och beskrefven av Mårten Riwell. Renoverad vid Kongl General Lantmäterie Contoiret år 1777 af Carl Holmlund.1757Kartblad, avklippt i två delar. Blad 1 karta 53,5x45 cm. Blad 2 beskrivning 50x43 cm. 
0002:00001Utdrag af: Karta öfver "Oppunda härad, Julitta Sochn Gimmersta åkergierden.1713 
0002:00002Charta öfver Ägoutbyte emellan Julita Sockens Kyrkoherde-Boställe Bäck och hemmanet Lillla Högbrunn, uti Södermanland, Oppunda härad och Julita Socken.18441 karta med beskrivning. 
0002:00003Utdrag af Kartan öfver egoutbyten emellan säterierna Julita, Gimmersta, Fogelsta och Äs med därunder lydande hemman och lägenheter, Kyrkoherdebostället Bäck samt hemmanen Norrtäppan och Hillersta alla belägna uti Södermanlands län, Oppunda härad och Julit1869 – 1874 
0002:00004Karta öfver utegorna till Källarboda uti Julita socken, Oppunda härad och Nyköpings län, upprättad åren 1871 och 72 af N F Liedbeck.1871 – 1872 
0002:00005Karta öfver alla egorna till 1 Mtl [Mantal] Krono Källarboda No II Julita socken Oppunda härad och Södermanlands län upprättad vid laga skifte 
0002:00006Karta öfver åkerjorden till Kyrkoherdebostället Bäck uti Julita socken Oppunda härad och Södermanlands län.1877 
0002:00007Karta öfver Skog och hagar till Kyrkoherdebostället Bäck i Julita socken, Oppunda h:d af Södermanlands län.1887 
0002:00008Förslag till torrläggning af vattensjuka marker vid Källarboda Komministerbost uti Julita socken, Oppunda härad af Södermanlands län.1888-05-10 
0002:00009Karta öfver Kyrkogård och Klockareboställe samt Torgplats uti Julita socken, Oppunda härad och Södermanlands län.1888 
0002:00010Karta öfver skog och hagar till Komministerbostället Källarboda Julita socken, Oppunda härad, Södermanlands län.1893 
0002:00011Karta över skog och hagar till komministerbostället Källarboda uti Julita socken, Oppunda hd, Södermanlands län.1913 
0003:00001[Förslag till tornhuv, Julita kyrka]1786? 
0003:00002Ritning till reparation [reparation överstruket och ändrat till uppmätning] af Iulita kyrka [fasad]c:a 1905Sannolikt Agi Lindegren som upphovsman. Ritpapper uppklistrat på papperskartong d v s ej godkänd framställning. 
0003:00003Ritning till reparation [reparation överstruket och ändrat till uppmätning] af Iulita kyrka [fasad]c:a 1905Sannolikt Agi Lindegren som upphovsman. Ritpapper uppklistrat på papperskartong d v s ej godkänd framställning. 
0004:00001Förslag till reparation af Julita kyrka. Bänkar.1904Kartongpapper. 
0004:00002Förslag till reparation af Julita kyrka. [sektioner]1904Bitar av transparent väv limmad på ritningen [papper ovanpå papperskartong]. 
0004:00003Forslag till reparation af Julita kyrka.c:a 1904Ritpapper och transparent väv uppklistrat på papperskartong. 
0004:00004Förslag till reparation af Julita kyrka. Plan.1904Ritad på kartong. 
0004:00005Förslag till reparation af Julita kyrka. Sektion af Gimmersta kyrkan [som är en del av Julita kyrka] [planer]c:a 1905 
0004:00006Förslag till reparation af Julita kyrka. Bänkar.c:a 1904Upphovsman är sannolikt Agi Lindegren även om ritningen inte är signerad. 
0004:00007Förslag till reparation af Julita kyrka. Längdfasad.1904Upphovsmannen är sannolikt Agi Lindegren. 
0004:00008[del av kyrkans långfasad]c:a 1905Namnet på upphovsmannen saknas men är troligen Agi Lindegren. Bladet är separerat från övriga ritningen. 
0004:00009Anordning af orgelläktaren Julita kyrka. [översiktsbild framifrån]1905-06-16 
0004:00010Anordning af orgelläktaren julita kyrka. [översikt ovanifrån]1905-06-16 
0004:00011Anordning af orgelläktaren Julita kyrka. [långsida med trappa till höger]1905-06-16 
0004:00012Förslag till reparation af Julita kyrka. Fasad mot vester.1904-09-27 
0004:00013Anordning af orgelläktaren Julita kyrka. Obs! de med gult angifna linjerna visa nytt.1905-06-16 
0004:00014Förslag till reparation af Julita kyrka. Längdsektion.1904-09-27 
0004:00015Förslag till reparation af Julita kyrka. Plan.c:a 1905 
0004:00016Förslag till reparation af Julita kyrka [sektion mot öster resp väster]c:a 1905Upphovsmannen är ej angiven på dokumentet men är sannolikt Agi Lindegren. 
0004:00017Ritning till altarskrank Julita kyrka.1904-05-02 
0005:00001Förslag till korets dekorering i Julita kyrka.1905 
0005:00002Förslag till dekorering af väggar i Julita kyrka. Södermanland.1905 
0005:00003Förslag till dekorering af sidohvalf i Julita kyrka. Södermanland. Motif från äldre målningar i midtskeppet.1905 
0005:00004Plan till orgelanordning i Julita kyrka. Södermanland.1905Signering av upphovsman saknas. 
0005:00005Förslag till orgelanordning i Julita kyrka. Södermanland.1905Signering av upphovsman saknas. 
0005:00006Julita kyrka. Förslag till värmeledning i kyrkan o gravkapellet.1936-10-05 
0005:00007Julita kyrka. Förslag till uppställning av orgel.1958-03-03Upphovsman till ritningen signerad A.T. 
0005:00008Julita kyrka. Plan av nuvarande läktare med orgel.1957-12-11Upphovsman till ritningen signerad A.T. 
0005:00009Julita kyrka. Forslag till uppställning av orgel. Plan av sydöstra delen.1957-12-11Upphovsman till ritningen signerad A.T. 
0006:00001-00003[Ritningar till bostad för läkare och apotekare 1888. Fasader, sektion, planer]1888 
0006:00004[Ritning till prästgården, fasader och planer]1900Okänd upphovsman. 
0006:00005-00008Ritning till ombyggnad av Julita prästgård till arrendatorsbostad.1933-09 
0006:00009-00011Ritning till ombyggnad av Julita prästgård till arrendatorbostad.1933-09 
0006:00012Ritning till ombyggnad av Julita prästgård till arrendators -ö arbetarebostad.1935-06-05 
0007:00001-00003Ritförslag till ekonomihus vid Julita koministerboställe.1936-11 
0007:00004-00005Ritförslag till ekonomihus vid Julita Koministerboställe.1936-11 
0007:00006-00007Ritförslag till ekonomihus vid Julita koministerboställe1937-04 
0007:00008Anbudsritning. Lidaborg 1:1, Julita Prästgård, Katrineholms kommun. Byggherre: Katrineholms kyrkoförvaltning. Kök, tvättstuga, fönster, dörrar, vägtyper.1986-01-21 
0007:00009Julita Klockaregård. Utredningsskiss betr. framtida användning.1979-01-30 
0007:00010-00012Klockargården. [Principritning för inklädnad av bef. trappa, inredning av lägenhet på övervån., kök, toalett, kapprum.]1980 
0007:00013Klockargården. Takfönster över matplats.1980-09-23 
0007:00014Katrineholms kommun Julita. Klockaregården 1:1 och kyrkogården 2:1. Förslag till ombyggnad.1979-09-25 
0007:00015Kyrkogården 2:1. Personalutrymmen.1979-10-12 
0007:00016[Stadsplanekarta över Äsköpings samhälle]1960-tal? 
0008:00001Gravkarta över Julita kyrkogård.1933