Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Kartor och ritningar

Ljusnarsbergs kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (246 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Concept Charta öfver En Måse Hörande til Skatteveds Torpet Stora Orrbacken i Nya Kopparbergs Sochn Författad uppå Herr Kyrkoherden Lindbergs anmodan år 1791, i Maji Månad af Carl Porat Carlsson.1791-05Med på kartan finns en beskrivning. 
0001:00002Et Phoenomen I Söder På Himmelen Sedt Kl: 1. om Natten emellan Den 24 och 25 Augusti 1801 I Liusnarsbergs PrästeGård af 20 Personer Teknen A. eller den hvita Cirkeln Fullmånen, med en Stor Svart Gård omkring jemte en Röd Circel. B. 6 stycken små Rägnbogar1801-08-24 – 1801-08-25 
0001:00003Nya Kopparbergs Kyrcke walffRitningen är odaterad och osignerad. 
0001:00004Karta öfver Ängen Fasttägten samt en Åkerlycka Kyrkåkern kallad uti Örebro Län Nya Kopparbergs Härad samt Ljusnarsbergs Socken Författad År 1831, af O; W; Mossberg1831Kartan är fastställd vid Nya Kopparbergs Bergslags härads ägodelningsrätt den 24 februari 1832. Med på kartan finns en beskrivning. 
0002:00001Charta öfver Nionde Parets Ägor och Skog i Nya Kopparbergs Socken Örebro Län Upprättad År 1802. af Herr Andre Landtmätaren Mattias Arnqvist Renoverad År 1833. af L; J; Edberg1802 
0003:00001[Följeblad] Ritningar till Ljusnarsbergs kyrkas restaurering uppgjorda af Arkitekten Fritz Eckert, Stockholm stadfästade af Öfverintendentsembetet, Stockholm. 
0003:00002Ritning till Ljusnarsbergs Kyrka. Restaurations-Förslag. [Fasader och plan.]1890I nåder gillad 14 aug. 1890. 
0003:00003Ritning till Ljusnarsbergs Kyrka. Restaurations Förslag. [Fasad och sektioner]1890I nåder gillad 14 aug. 1890, godkänd af Kongl. Öfverintendentsämbetet 29 juli 1890. 
0003:00004Ritning till Ljusnarsbergs Kyrka. [Inre detaljer.]1890Godkänd av Kungl. öfverintendentsämbetet 29 juli 1890. I nåder gillad 14 augusti 1890. 
0003:00005Ritning till Ny Fot och Trappa till Predikstolen i Ljusnarsbergs Kyrka.1890-05 
0003:00006Ritning till Nytt Altare i Ljusnarsbergs Kyrka.1890-06Godkänd av Kungl. Öfverintendentsämbetet 29 juli 1890. I nåder gillad 14 aug. 1890. 
0003:00007Ritning till Bänkar för Ljusnarsbergs Kyrka.1890Godkänd av Kongl. Öfverintendentsämbetet den 29 juli 1890. Af Kongl. Majt i nåder gillad [...] den 14 augusti 1890. 
0003:00008Ritning till Läktare i Ljusnarsbergs Kyrka.1890Af Kongl. Majt i Nåder gillad. 1890-08-14 [...] af Kongl. Öfverintendents Embetet den 29 juli 1890.
 
0003:00009Ritning till Nytt Altare i Ljusnarsbergs Kyrka.1891-12 
0003:00010Ritning till Läktare i Ljusnarsbergs Kyrka.1891-12 
0003:00011Ritning till Nummer-tafla för Ljusnarsbergs Kyrka.1892 
0003:00012Dekorering af Ljusnarsbergs Kyrka. Koret. [Odaterad och osigerad ritning] 
0003:00013Dekorering af Ljusnarsbergs Kyrka. [Odaterad och osignerad.] 
0003:00014Förslag till Antependium och Bokkudde.1891Ritningen bär signaturen H.W. 
0004:00001[Följebrev] Utkast till Ritningar för restaurering af Ljusnarsbergs kyrka af Arkitekten I. Andersson, Örebro. 
0004:00002Ljusnarsbergs kyrka [Fasad, sektion, plan. Odaterad och osignerad.] 
0004:00003Ljusnarsbergs kyrka [Fasad, plan. Odaterad och osignerad.] 
0004:00004Genomskärningar till Ljusnarsbergs Kyrka. [Odaterad och osignerad.] 
0004:00005Tak å väggpanel i Ljusnarsbergs Kyrka. [Odaterad och osignerad] 
0004:00006Facade af Lektaren. Genomskärning till Lektaren. [Ljusnarsbergs kyrka. Odaterad och osignerad.] 
0004:00007Facade af förhallen [Ljusnarsbergs kyrka. Odaterad och osignerad.] 
0004:00008Altare till Ljusnarsbergs Kyrka. [Odaterad och osignerad.] 
0004:00009Predikstol till Ljusnarsbergs Kyrka [Odaterad och osignerad]Bär texten: "Ej utförd" 
0004:00010[Förslag till kyrkbänkar, Ljusnarsbergs kyrka. Odaterad och osignerad ritning.]Bär texten: "Ej utförd" 
0004:00011Förslag till uppvärming af Ljusnarsbergs kyrka. [Odaterad och osignerad.] 
0005:00001Förslag till Kyrka af trä för Hörkens kapellförsamling. Södra sidan.1899 
0005:00002Förslag till Kyrka af trä för Hörkens kapellförsamling. Vestra sidan.1899 
0005:00003Förslag till Kyrkan af trä för Hörkens Kapellförsamling. Längd-sektion. Tvär-sektion.1899 
0005:00004Förslag till Kyrka af trä för Hörkens kapellförsamling. Plan.1899 
0005:00005Förslag till Kyrka för Hörkens kapellförsamling. Södra sidan.1899 
0005:00006[Förslag till kyrka för Hörkens kapellförsamling] Vestra sidan.1899 
0005:00007Förslag till Kyrka för Hörkens kapellförsamling. Längdsektion.1899 
0005:00008Förslag till Kyrka för Hörkens kapellförsamling. Plan.1899 
0006:00001Eskiss till ett Kapell å Liljeholmen.1903-08 
0006:00002Ritning till Kapell å Åspudden. [Skärningar, planer]1904-03 
0006:00003Ritning till Kapell vid Hörken Ljusnarsbergs församling, Örebro län. Fasad mot Vester.1913-02Gillad 1914-04-18. Godkänd av Kungl. Öfverintendentsämbetet 1914-03-24. 
0006:00004Skiss till kapell i Ljusnarsbergs församling, Örebro län. [Fasader, skärningar, planer.]1901-08 
0006:00005Ritning till Kapellbyggnad med Skollokal i Kopparbergs församling. Facade. Plan öfver skollokalen. [Odaterad och osignerad.] 
0006:00006Ritning till Kapellbyggnad med Skollokal i Kopparbergs församling. Facade åt Koret. [Odaterad och osignerad.] 
0006:00007Ritning till Kapellbyggnad i Kopparbergs församling. [Fasad, planer. Odaterad och osignerad.] 
0006:00008Ritning till Kapellbyggnad i Kopparbergs församling. [Fasad, tvär- och längdgenomskärning. Odaterad och osignerad.] 
0007:00001-00002Skiss till Kapell i Hörk [Alternativ 1 och 2]1905 
0007:00003Skiss till kapell i Hörks Församling Örebro Län.1905-04 
0007:00004Ritning till bisättningskapell i Hörk.1908-07 
0007:00005Ritning till bisättningskapell i Hörk.1908-07Ritningen bär en otydlig signatur, eventuellt "Folcke". 
0007:00006Kapell vid Hörken [Perspektiv. Odaterad och osignerad.] 
0007:00007Kapell vid Hörken, sockelritning. [Osignerad]1914-12-14 
0007:00008Hörkens kapell, läktarbarrier1915-05-27Gillad och stadfäst 1925-02-20. 
0007:00009-00010Förslag till gravkapell för Ljusnarsbergs församling.1931-07 
0007:00011Situationsplan vid förläggande av Gravkapell å Ljusnarsbergs nya kyrkogård.1931-09 
0007:00012-00013[Förslag till klockstapel. Fasad. Sektion.1974 
0008:00001Vigselrum, Kopparberg. Altar-bord.1955-03-04Ritningen bär även signaturerna O.O. samt J.K. alternativt I.K. 
0008:00002-00004Förslag till armaturplacering Ljusnarsbergs kyrka.1968-05-27 – 1972-09-20 
0008:00005-00006[Förslag till armaturer Ljusnarsbergs kyrka.]1968-05-27 – 1971-12-14 
0008:00007Armatur för Ljusnarsbergs kyrka [Nr 7]1972-06-10 
0008:00008Armatur för Ljusnarsbergs kyrka [Nr 6]1972-06-10 
0008:00009Upphängning av armatur nr 10, Ljusnarsbergs kyrka.1973-01-15 
0008:00010Upphängning av armatur nr 10 Ljusnarsbergs kyrka.1973-02-02 
0008:00011Detaljer till bisättningshus vid Hörken.1908-08Ritningen bär en svårläst signatur, troligen står det Folicke. 
0008:00012Detaljer till bisättningskapell vid Hörken.1908-08Ritningen bär en otydlig signatur, kan stå "Folcke". 
0009:00001-00004[Ritningar till orgelskåp i Hörken. Odaterade.]Ritningarna bär en oläslig signatur. 
0009:00005-00007Hörkens kyrka i Ljusnarsbergs k:n. Förslag till mindre ombyggnad. [Planer, sektioner, fasader]1957-03-25Ritningarna bär även signaturen F.L. 
0009:00008Hörkens kyrka i Ljusnarsbergs k:n. Förslag till skåpinredning i sakristia.1957-04-09Ritningen bär även signaturen LS. 
0009:00009-00016Hörkens kyrka Ljusnarsbergs församling. Förslag till ändrad inredning. [Planer, sektioner mm]1963-02-21 – 1963-03-22Ritningarna bär även signaturerna F.L. och E.K. 
0009:00017Hörkens kyrka. Detaljer till åskledare.1973-02 – 1973-05Ritningen bär signaturen. T.A. 
0009:00018Hörkens kyrka, i marken förlagda åskledarlinor.1973-06Ritningen bär signaturen T.A. 
0009:00019Hörkens kyrka. Bostadshus. I marken förlagda åskledarlinor.1973-06Ritningen bär signaturen T.A. 
0010:00001-00003[Förslag till restaurering av Ljusnarsbergs kyrka: läktar- och källarplan, sektioner. Principritning, spån.]1972-12-21 – 1976-06-11 
0010:00004-00010Ljusnarsbergs kyrka [Fasader, planer, takkonstruktioner, trappa. Odaterade.] 
0010:00011Ljusnarsbergs kyrka, programskiss, plan.1974-08-06 
0010:00012-00013Ljusnarsbergs kyrka, programskiss [alt. 1 och 2] plan.1974-08-26 
0010:00014-00017Förslag till restaurering av Ljusnarsbergs kyrka [Planer, sektioner.]1974-11-13 – 1975-11-24 
0011:00001-00014[Ljusnarsbergs kyrka. Planer, sektioner. Situationsplan, fasader, klockstapel.]1976-03-03 – 1978-03-31Ritningarna bär även signaturerna Per L och LB. 
0012:00001-00013Ljusnarsbergs kyrka [Planer, trappa, entréer m.m.]1978-03-31Ritningarna bär även signaturen LB. 
0013:00001-00015Ljusnarsbergs kyrka [Dörrar, fönster, bänkar skåp mm.]1978-03-31Ritningarna bär även signaturen LB. 
0014:00001-00015Ljusnarsbergs kyrka. [Komplettering av altare, bibelmonter, piscina m.m.]1978-03-31Ritningarna bär även signaturen LB. 
0015:00001-00004Ljusnarsbergs kyrka, åskskydd. [Jordtagssystem. Plan, kyrka, klockstapel, åskskydd.]1978-03-31 
0015:00005-00017Ljusnarsbergs kyrka, elinstallation.1978-03-31Ritningarna bär även signaturerna AMA och LGE. 
0016:00001Förslag till Väg- och Brobyggnad till nya begrafningsplatsen.1895-12-14 
0016:00002Förslag till Väg- och Brobyggnad till nya begrafningsplatsen.1896-01-25 
0016:00003Förslagsritning till ny begrafningsplats i Ljusnarsbergs socken. Örebro Län.1896-08Fastställd 1896-12-01 
0016:00004Nya Begrafningsplatsen Ljusnarsberg.1916-09Gillad 1917-10-05 
0016:00005Karta över Ljusnarsbergs nya kyrkogård, Örebro län.1934-01 
0016:00006Karta över Ljusnarsbergs nya kyrkogård. Örebro län.1934-01 
0016:00007-00008Karta över Ljusnarsbergs Nya Kyrkogård. Örebro län.1937-02Fastställd 1937-04-06 
0016:00009Gravkarta jämte förslag till fortsatt gravbeläggning på Hörkens kyrkogård, Ljusnarsbergs församling.1941-08 
0016:00010Ny Begrafningsplats i Ljusnarsbergs Socken, Örebro Län.1958-01-11Påskrift: "Kopierad med avseende på gångar, gravplatser och begränsning efter ett på hård träfiberplatta uppklistrat vävoriginal, som lånats av kyrkogårdsvaktmästare Nilsson." 
0016:00011Nybyggnad av gravkapell vid Ljusnarsbergs församlings kyrkogård. Vägguppställning med altarbord.1962-11-06 
0017:00001Ny begrafningsplats i Ljusnarsbergs socken, Örebro län.1899-11-30Kartan bär en oläslig signatur. 
0017:00002Karta öfver ett jordområde afsedt att afsöndras från 205/10880 mtl. Silfverhyttan Nr 1, litt. A till Kyrkogård för Hörks kapellförsamling i Ljusnarsbergs sn af Nya Kopparbergs härad af Örebro län.1908Kartan bär ytterligare en, oläslig, signatur. 
0017:00003Förslag till ny begrafningsplats vid Hörk (Ljusnarsbergs Församling.)1908-08Gillad 1909-02-16 
0017:00004Förslag till ny begrafningsplats vid Hörk, Ljusnarsbergs församling.1908-08Gillad 1909-02-16 
0017:00005-00006Gravkarta till delar av Ljusnarsbergs nya begravningsplats.1917-06 – 1919-07 
0017:00007Gravkarta till delar av Ljusnarsbergs nya begravningsplats.1919-07 
0017:00008Karta öfver kyrkogården uti Nya Kopparbergs socken. [Odaterad, osignerad.] 
0017:00009Karta öfver kyrkogården uti Nya Kopparbergs socken. [Osignerad]Fastställd 1929-09-07 
0017:00010Förslag till Urnlund på Ljusnarsbergs Kyrkogård.1941-08 
0017:00011Hörkens kyrkogård. Situationsplan.1957-02-25Ritningen bär ytterligare en, oläslig, signatur. 
0017:00012Hörkens kyrkogård. Situationsplan.1959-08-20Ritningen bär ytterligare signatur, troligen "G Ar". 
0017:00013-00014Ljusnarsbergs gamla kyrkogård. Förslag till gravindelning, urngravar. [Kv. B]1960-09-23 – 1961-04-04Ritningarna bär även signaturen G. Ar. 
0018:00001-00004[Förslag till inhägnad kring Ljusnarsbergs kyrka. Plan av kyrkogården. Kyrkogårdsport. Förändrat förslag till inhägnad kring Ljusnarsbergs kyrkogård.]1925-03Gillad och stadfäst 1926-04-09. 
0018:00005-00007[Plan av Ljusnarsbergs kyrkogård, staket med grindar, kyrkogårdsport. Odaterade och osignerade.] 
0018:00008-00009[Ljusnarsbergs kyrkogård: Staket med grindar, kyrkogårdsport. Odaterade och osignerade.] 
0019:00001Tillbyggnad av gravkapell vid Ljusnarsbergs församlings kyrkogård. Förslagsritning. [Fasader, planer, perspektiv, situationsplan.]1983-08-11 
0019:00002Ljusnarsbergs kyrkogård. Översiktsplan. [Utvidgning av Nya kyrkogården]1985-09-03 
0019:00003-00006Ljusnarsbergs kyrkogård. [Utvidgning av Nya kyrkogården. Sektioner. Detalj, entréplan och trästaket.]1985-09-30 – 1985-10-28 
0019:00007Ljusnarsbergs kyrkogård. Detalj vatten- och avfallsplats. [Utvidgning av Nya kyrkogården]1985-09-30 
0019:00008Ljusnarsbergs kyrkogård. Detalj träkors. [Utvidgning av Nya kyrkogården]1985-09-30 
0019:00009Detalj-ritning till Nummertafla för Ljusnarsbergs Kyrka.1892-03 
0019:00010[Dekoration över altare (antependium?), IHS. Ljusnarsbergs kyrka. Odaterad och osignerad.] 
0019:00011[Mönster till antependium, Ljusnarsbergs kyrka. Odaterad och osignerad.] 
0019:00012[Mönster till antependium, Ljusnarsbergs kyrka. Odaterad och osignerad.] 
0019:00013Armatur för Ljusnarsbergs kyrka [Nr 4. Osignerad]1972-08-22 
0020:00001Ljusnarsbergs församlingshem. Förstärkning av talarstolarna i stora salen.1935-01 
0020:00002-00005Liusnarsbergs församlingshem [Situationsplan, fasader. Odaterade.] 
0020:00006Källarplan [Ljusnarsbergs församlingshem. Odaterad.] 
0020:00007-00010Liusnarsbergs församlingshem [Situationsplan, källarplan, snickeriritning dörrar och fönster. Odaterade.] 
0020:00011-00014Liusnarsbergs församlingshem [Fasader, sektioner. Odaterade.] 
0020:00015-00018Ljusnarsbergs församlingshem [Planer, sektioner. Odaterade och osignerade.] 
0021:00001-00002Ljusnarsbergs församlingshem. Ombyggnad. [Planer, sektioner, detaljer.]1988-02-01Ritningarna bär även signaturen UJ. 
0021:00003-00008Ljusnarsbergs församlingshem. Ombyggnad. [Värme- och luftbehandlingssystem.]1988-02-01 – 1988-04-12Ritningarna bär också signaturen "Ann Louise". 
0021:00009-00021Ljusnarsbergs församlingshem, ombyggnadsförslag. [Planer, fasader, inredning m.m.]1987-03-06 – 1988-02-15Ritningarna bär även signaturerna Hoffman samt Thelius. 
0022:00001-00004Förslag till ombyggnad av församlingsgården i Kopparberg. [Planer, sektioner.]1958-02 – 1958-06Ritningarna bär även signaturen W. 
0022:00005-00008Förslag till ombyggnad av församlingsgården i Kopparberg. [Sektioner, planer.]1958-02 – 1958-08 
0022:00009-00015Skolbyggnad i Kopparberg [fasader, situationsplan, sektioner, planer, snickeriritning.]1920-10-13 – 1920-11-15Ritningarna bär även signaturerna S.L. och A.K-g. 
0022:00016Skolhus i Kopparberg, uthus.1920-11-25Ritningen bär även signaturen EJ. 
0022:00017-00018[Dörr- och fönsterdetaljer. Skolbyggnad i Kopparberg.]1920-11-20Ritningarna bär även signaturen SL 
0023:00001Skolhus vid Rällsön [Fasader, skärningar, planer.]1884-04 
0023:00002Skolhus vid Kopparberg. [Fasader, skärningar, planer.]1884-05 
0023:00003Skolhus vid Kopparberg [Fasader, skärningar, planer. Odaterad.]Ritningen märkt "Bångbro Jernverk". 
0023:00004Ritning till förändring af skolhus vid Stjernfors. [Fasader, skärning. Odaterad.]1896 
0023:00005Skolhus vid Lomberget [Fasader, skärning.]1901-01-09 
0023:00006Skolhus vid Lomberget [Planer, sektioner]1901-01-09 
0023:00007Skolhus vid Örkärn. [Fasader, sektioner, plan.]1902-04-08Ritningen bär signaturen E. J-n. 
0023:00008Skolhus vid Örkärn. [Fasader, skärningar, plan.]1902-04-08Ritningen bär signaturen E. J-n. 
0023:00009Ritning till lärarebostad vid folkskolan i Bångbro. [Fasader, skärning, planer.]1898-10-12Märkt "Ändrade". 
0023:00010Lärarebostad vid folkskolan i Bångbro. [Fasader, planer, sektioner. Osignerad.]1898-11-09 
0023:00011Ritning till lärebostad vid folkskolan vid Bångbro. [Fasader, planer, skärning. Odaterad och osignerad.]Märkt "ändrad" 
0023:00012Folkskolehus vid Bångbro [Fasader, skärningar, planer. Odaterad.]Märkt: Bångbro Jernverk 
0024:00001Folkskola vid Hörk [Fasader, sektioner, plan]1885-11 
0024:00002Till Skolhus vid Kopparberg. [Fasader]1886-08 
0024:00003Detaljer till Skolhuset vid Kopparberg.1887-09-17Ritningen bär en otydlig signatur. 
0024:00004Förslag till Skolhus vid Rällsön1888-03-31Ritningen bär en otydlig signatur, kan stå "H. Hoffstedt". 
0024:00005Skolhusbyggnad vid Stjernfors. [Osignerad]1897-02-08 
0024:00006Skolhusbyggnad vid Stjernfors. [Osignerad] 
0024:00007Förslag till Skolhusbyggnad vid Örkärn. [Fasader, sektion, plan]1902 
0024:00008Uthus vid Skolhuset [Odaterad]Ritningen märkt Bångbro Jernverk. 
0025:00001Till Skolhus vid Hörk. [Plan]1886-10-01 
0025:00002Förslag till Skolhus vid Sigfridstorp. [Fasader, skärningar, planer. Osignerad.]1893-09 
0025:00003Skolhus vid Sigfridstorp. [Fasad, skärningar, plan.]1893-11-23 
0025:00004Förslag till Skolhus vid BredsjönRitningen bär signaturen V.F. 
0025:00005Förslag till Skolhus vid Bredsjön [Odaterad]1906Ritningen bär signaturen V.F. 
0025:00006Förslag till Skolhus vid Bredsjön [Odaterad.]1906 ?Ritningen bär signaturen V.F. 
0025:00007-00011[Ritning till lärarebostad vid Bångbro. Fasader, sektioner, planer.]1919-06Märkta "Utföres ej". 
0025:00012-00016[Ritning till ombyggnad av skolhuset vid Bångbro. Fasader, sektion, planer. Odaterade och osignerade.]Märkta "Utföres ej". 
0025:00017Förslag till påbyggnad af Lillängs Skola. [Odaterad och osignerad.] 
0025:00018Förslag å tillbyggnad och förändring af Skolhusbyggnad vid Rällsön. [Fasader, planer. Odaterad, osignerad.] 
0025:00019Förslag till Skolhus vid Sjöändan [Fasader, plan, sektion. Odaterad och osignerad.] 
0025:00020-00021Skolhus vid Kopparberg [Förslag nr 1 och 2] Bottenvåningen (ingen övervåning) [Odaterade] 
0026:00001Förslag till Skolhus vid Ställdalen [Fasader, planer]1902 
0026:00002Förslag till Skolhus vid Högfors [Fasader, skärningar, planer]1902 
0027:00001Planer till Kaminkakelugnar1887-09-01Ritningen bär en oläslig signatur. 
0027:00002Föreslagen plan för nybyggnadernas anordning å Kyrkoherdebostället vid Mårtens torp i Ljusnarsbergs-socken1880-03 
0027:00003-00004Ritning till Prästgård, Hörken. [Planer, sektion, fasader.]1925-07-28 
0027:00005Ritning till Prästgård, Hörken. [Planer, sektion.]1925-07-28 
0027:00006-00007Förslag till prästgård i Hörken. [Planer, sektion, fasader.]1933-08 
0027:00008Förslag till ordnande av planteringarna vid Hörks prästgård.1935-05 
0027:00009Stäg 215, Kopparberg, Ljusnarsbergs köping. Församlingsgården, inv. ombyggnad.1964-05-30Ritningen bär ytterligare en, svårläst, signatur: "Lennart P[...]alin" ? 
0027:00010-00011Ljusnarsbergs församling, tillbyggnad av personalbyggnad. Elinstallation.1980-02-06 – 1980-03-24Ritningarna bär signaturen T.A. 
0028:00001Karta öfver Skolhusplatsen vid Bredsjöbäcken, Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0028:00002Karta öfver Skolhusplatsen vid Norra Hörken, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0028:00003Karta öfver Skolhusplatsen vid Högfors, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0028:00004Karta öfver Skolhusplatsen vid Östra Elfhöjden, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0028:00005Karta öfver Skolhusplatsen vid Ställdalen, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887Fastställd 1923-11-09 
0029:00001Karta öfver Skolhusplatsen vid Lilläng, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0029:00002Karta öfver Skolhusplatsen vid Ställberget, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0029:00003Karta öfver Skolhusplatsen vid Rålinieåsen, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0029:00004Karta öfver Skolhusplatsen vid Sotbo, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0029:00005Karta öfver Skolhusplatsen vid Westra Löffall, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0030:00001Karta öfver Skolhusplatsen vid Stjernfors, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0030:00002Karta öfver Skolhusplatsen vid Södra Finnfall, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0030:00003Karta öfver Skolhusplatsen vid Sjöändan, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län.1887 
0030:00004Karta öfver Skolhus vid Bångbro, uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro län.1887 
0031:00001Karta öfver skoltomt invid Bångbro Jernverk afsöndrad från hemmanet No 205 uti Ljusnarsbergs Socken af Örebro Län.1882På kartan finns en beskrivning. 
0031:00002Skogen till Komministerbostället Cappellansgården uti Ljusnarsbergs socken, Nya Kopparbergs härad, Örebro Län och revir.1885 – 1886Fastställd 1886-12-22. 
0031:00004Karta öfver Skolhuset vid Lomberget, uti Ljusnarsbergs socken af Nya Kopparbergs hd och Örebro län.1905 
0031:00005Karta öfver lägenheten Lombergs skolhustomt, afsöndrad från 261/2720 mtl Laxbro No 1 i Ljusnarsbergs socken, Na Kopparbergs hd Örebro län.1906 
0031:00006Karta öfver lägenheten Stora Kumlans skoltomt, afsöndrad från 3/170 mtl Stora kumlan No 7 i Ljusnarsbergs socken, Nya Kopparbergs härad Örebro län.1906 
0031:00007Karta öfver lägenheten Storhöjdens skolhustomt afsöndrad från 53/1360 mtl Svartviken No 2 i Ljusnarsbergs socken Na Kopparbergs härad Örebro län.1906 
0031:00008Karta öfver jordafsöndring till Skoltomt från egorna till 319/2720 mtl No 1 Grufriset, uti Ljusnarsbergs socken af Örebro län.1903Märkt "Annuleras!". På kartan finns en beskrivning. 
0031:00009Förslag till byggnadsplan för ett område vid Bergsgården Norra i Ljusnarsbergs kommun, Örebro Län.1953-09 
0031:00010Karta över gränsen mellan Bråten Stora 1:3 och Kaplansgården 1:2 i Ljusnarsbergs socken och kommun av Örebro län.1956 – 1962Kartan bär en svårtydd signatur: "Bengt Helle[...]". Fastställd 1962-03-02. 
0031:00011Grundkarta över ett område omkring Hörkens Kapell i Ljusnarsbergs köping.1962Kartan bär en svårtydd signatur, kan ev. stå "Bengt Hellmark". 
0032:00001Karta öfver Ängen Fasttägten samt en åkerlycka Kyrkåkern kallad, uti Örebro Län, Nya Kopparbergs härad och Ljusnarsbergs socken.1831Fastställd 1832-02-24 
0032:00002Karta öfver Kyrkoherde Bostället Mårtenstorp [Osignerad]1833Vattenstämpel 
0032:00003Charta öfver Hemägorne till Pastors Bostället Mårtenstorp af Örebro Län. Nya Kopparbergs Socken och Härad.1834På kartan finns en beskrivning 
0032:00004Karta öfver Skattevedstorpen Kulltorp och Kaplatorp, belägne uti Ljusnarsbergs Socken, och anslagne till Comministerbostället, upprättad vid trakthyggesindelning af dertill hörande skog.1863Fastställd 1864-10-28 
0032:00005Karta öfver Ljusnarsbergs kyrkas enskilda mark.1866Kartan bär en otydlig signatur. På kartan finns en beskrivning. 
0032:00006Karta öfver inegorna till Kyrkoherdebostället Norra Bergsgården uti Ljusnarsbergs socken, Nya Kopparbergs härad och Örebro län.1889 
0032:00007Karta öfver en del af Nya vägen No 8 om 95,35 ar = 1 Tld 29,8 Kpld i Ljusnarsbergs socken, Örebro län.1914 
0032:00008Karta över ett område å Bergsgården Norra 2:1 med flera fastigheter i Ljusnarsbergs socken, Örebro län.1953 
0033:00001Utdrag beträffande rågångarne omkring hemmanet 109/5445 mantal Litt B af Karta öfver alla ägorna till Silfverhyttan i Örebro län, Nya Kopparbergs Härad och Ljusnarsbergs socken. Upprättad för laga skifte.1854Fastställd 1861-12-09 
0033:00002Karta öfver verkstäld rågångsutstakning emellen 102/2720 mantal Kapplansgården N:o 1 och 5/272 mantal Nya Vägen N:o 4 uti Ljusnarsbergs socken af Örebro län; från 16:de Parets karta kopierad1925Kartan bär en svårläst signatur. 
0033:00003Kopia av Karta över ett område beläget å fastigheterna Vägen Nya 4:1 och Vägen nya 5:1 i Ljusnarsbergs socken av Örebro län; upprättad vid avstyckning1931På kartan finns en beskrivning. På baksidan påskriften: "Har tillhört Hjalmar Swedérus" 
0033:00004Karta över ett för kulturhistoriskt ändamål avsett område inom Kopparbergs köping.1947 – 1948 
0033:00005Karta över avstyckning för sammanläggning från fastigheten Silverhyttan 2:2 i Ljusnarsbergs socken av Örebro län, samt i samband därmed verkställd gränsbestämning.1960 
0033:00006Karta över tomten nr 9 i kvarteret Abrahamsgård i Ljusnarsbergs köping.1962 
0033:00007Karta över tomten nr 12 i kvarteret Abrahamsgård i Ljusnarsbergs köping.1962 
0033:00008Karta över tomten nr 11 i kvarteret Abrahamsgård i Ljusnarsbergs köping.1962 
0034:00001Utdrag af Karta öfver Ljusnarsbergs Kyrka tillhörigt område vid Nya Kopparberget uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län utvisande tillika, dels nämnde områdes belägenhet i förhållande till angränsande tomter, dels hvad derifrån bli1887 – 1888Fastställd 1890-01-15 
0034:00002Utdrag av Karta öfver Ljusnarsbergs kyrka tillhörigt område vid Nya Kopparberget uti Ljusnarsbergs socken, Nya Kopparbergs härad och Örebro län; utvisande tillika, dels nämnde områdes belägenhet i förhållande till angränsande tomter, dels hvad derifrån bl1887 – 1888 
0034:00003[Karta över Nya vägen, Stora Finnkullen, Drängsarf och Smedstorp. Odaterad och osignerad.] 
0034:00004Karta över kvarteret Nya Vägen i Kopparbergs köping, upprättad vid tomtindelning.1916 
0034:00005Karta över kvarteret Abrahamsgård i Kopparbergs köping: upprättad genom kopiering av tomtindelningskarta1952 
0034:00006Utdrag av Karta över Vägen Nya 8:1 om 23/1360 mantal i Ljusnarsbergs socken, Örebro län. Upprättad vid ägostyckning med gränsbestämning åren 1948-1950.1948 – 1950 
0034:00007Kopia. Karta över Vägen Nya 8:1 om 23/1360 mantal i Ljusnarsbergs socken, Örebro län; upprättad vid ägostyckning med gränsbestämning åren 1948-1950.1948 – 1950 
0034:00008Karta över ägoutbyte mellan Stadsägorna nr 214+215+216+217 och nr 218+219+220, Områdena litt S och at samt Laxbrogatan i Kopparbergs köping.1959 – 1960 
0034:00009Karta över fastigheter inom 9:de och 13:de paren i Ljusnarsbergs socken, Örebro län; vid förrättning enligt 1930 års lag om delning av fastighet vid ändring i rikets indelning m.m. upprättad med ledning av äldre kartor år 1960.1960Fastställd 1961-04-04 
0034:00010Grundkarta över ett område vid Vägen Nya i Ljusnarsbergs köping av Örebro län.1960 – 1962 
0034:00011Karta över Tomten nr 10 i kvarteret Abrahamsgård i Ljusnarsbergs köping.1962 
0035:00001Karta öfwer Kyrkoherde Boställets Mårtenstorps Ägor Nya Kopparbergs Sockn För at visa Belägenheten omkring samma Ägor. Extraherad ur Kartan öfver Nya kopparbergs Sockn.1802 
0035:00002Förslag till Kyrkoherdeboställe i Ljusnarsbergs-socken [Fasader, skärningar, planer]1880-03 
0035:00003Förslag å Uthusbyggnader till Kyrkoherdebostället vid Mårtenstorp i Ljusnarsbergs-socken.1880-03 
0035:00004Ritning till förändring af skolhuset vid Stjernfors.1896-12-02 
0035:00005Ritning till förändring af skolhus vid Stjernfors. [Fasader, skärning]1896-12-03 
0036:00001Detaljer till Bisättningskapell vid Hörken.1908-09Ritningen bär en svårläst signatur. 
0036:00002Detaljer till bisättningskapell vid Hörken.1908-09På ritningen finns en svårtydd signatur. 
0036:00003Förslag till armatur Ljusnarsbergs kyrka.1968-05-28 
0036:00004Förslag till armatur för Ljusnarsbergs kyrka.1972-09-16 
0036:00005Armatur för Ljusnarsbergs kyrka.1972-06-10 
0036:00006Armatur för Ljusnarsbergs kyrka.1972-09-12 
0036:00007Armatur för Ljusnarsbergs kyrka.1972-09-11 
0036:00008Armatur för Ljusnarsbergs kyrka.1992-09-18 
0036:00009-00015Ljusnarsbergs kyrkogård [Utvidgning av Nya kyrkogården. Huvud-, mått-, planterings-, höjd- och ledningsplan. Detaljer: gravområden och minneslund. Avvägningsplan.]1985-09-30 – 1985-10-28Ritningarna bär ytterligare en, svårläst, signatur. 
0037:00001Karta över Ljusnarsbergs nya kyrkogård Örebro län.1934-01 
0037:00002-00003Gravkarta jämte förslag till fortsatt gravbeläggning på Hörkens kyrkogård, Ljusnarsbergs församling.1941-08 
0037:00004Karta över del av byggnadskvarter, omfattande bl. a. delar av Stadsägorna nr 186 och 241 i Kopparbergs köping; genom utdrag av nyupprättad tomtindelningskarta upprättad för expropriationsändamål1959 
0037:00005-00008[Förslag till placering av kapell och bårhus i anslutning till ny entré till kyrkogården vid Nya vägen, Ljusnarsbergs församling, Örebro län.]1959-02-21 – 1960-09-28 
0038:00001[Antependium, Ljusnarsbergs kyrka? Odaterad och osignerad.] 
0038:00002Ritning i Naturlig Storlek till Nummertafla för Ljusnarsbergs Kyrka.1892-03 
0038:00003Karta öfver Ljusnarsbergs Kyrka tillhörigt område vid Nya Kopparberget uti Ljusnarsbergs Socken, Nya Kopparbergs Härad och Örebro Län, utvisande tillika, dels nämnde områdes beläget i förhållande till angränsande tomter, dels hvad derifrån blifvit afsöndr1887 – 1888Fastställd 1890-01-15