Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Agneta Lillie f. Wrede

Löfstads säteris arkiv

Agneta Wrede (1674-1730) var dotter till Fabian Wrede och hans hustru Britta Cruus. Hon gifte sig år 1693 med Axel Johan Lillie, ägare till Löfstad, och fick Löfstad som morgongåva. År 1696 blev hon änka. Under Agneta Wredes tid utökades Löfstads ägor avsevärt. I Löfstadarkivet finns förvarade handlingar rörande hennes köp samt handlingar rörande hennes byten. Axel Johan Lillie hade ålagts att avstå 1/4 av sina donations- och förläningsgods till kronan men några indragningar hade ej skett. En efterräkningslikvidation upprättades 1696, där arvingarna gjordes skyldiga 13196 daler smt. Arvingarna hade också vissa motkrav. Agneta Wrede var engagerad i omfattande bytesaffärer med kronan. Gårdstransaktionerna avslutades parterna mellan först genom bytesbrev 1776 (Se A II a:1-5 och C II a:1). Bland gårdshandlingarna finns handlingar, som vittnar om att Agneta Wrede haft en aktiv roll i driften av Löfstad. (Se serierna C II a och b samt C III a:1). År 1699 erhöll Löfstads ägare patronatsrätt till Kimstads församling (Se A II d:1-2).