Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Stabsavdelningen

Västernorrlands regemente

Västernorrlands regemente 1974-1984,
Stabsavdelningen

HISTORIK

Arbetsuppgifter och organisation: Grundläggande
uppgifter om myndighetens verksamhet och organisa-
tion finns i förordningen (SFS 1983:276) om verksam-
heten inom försvarsmakten. Den senaste lydelsen i
SFS 1990:533.
Ytterligare uppgifter om myndighetens arbetsuppgifter
finns i det årliga produktionsverket Verksamhetsplanen
(VP). Detaljerade uppgifter om myndighetens organisa-
tion finns i Verksamhetsplanen (serie B).

Samband mellan myndighetens arbetsuppgifter och viktig-
are handlingar: Vid myndigheten registreras varje
skrivelse för sig. Skrivelserna klassificeras enlig
KMÄ (klassifikationssystem för militära ärenden, 1981
års upplaga).

Arkiv som myndigheten vårdar: Myndigheten förvarar ut-
över det egna öppna, hemliga och kvalificerat hemliga
arkivet från 1974-07-01.

Sökingångar i arkivet: Över varje arkiv som myndigheten
förvarar finns en arkivförteckning. Denna är det
viktigaste hjälpmedlet för att bilda sig en uppfattning
om arkivens innehåll. Söker man skrivelser i ett visst
ärende bör man i första hand leta i diariet och de reg-
ister som finns. Vid detta letande bör man ha tillgång
till ovan nämnda klassifikationssystem för militära
ärenden (KMÄ).

Sekretess som begränsar tillgängligheten: I myndighet-
ens hemliga och kvalificerat hemliga arkiv finns hand-
lingar som är sekretessbelagda enligt sekretesslagen
(SFS 1980:100) 2 kap 2 ). Sekretessen gäller i högst
fyrtio år. I vissa fall kan dock sekretessen vara än
längre (sekretessförordningen, SFS 1980:657).
I de öppna arkiven kan finnas uppgifter som är
sekretessbelagada med hänsyn till enskilds personliga
förhållanden (sekretesslagen 7 kap).

Gällande gallringsföreskrifter: I skrivelse från
krigsarkivet 1991-10-28 finns redovisat de gallrings-
beslut som gäller för myndigheten. Denna skrivelse är
bifogad arkivbeskrivningen. De aktuella gallrings-
besluten finns hos myndighetens arkivvårdare.

Arkivvårdare: Löjtnant Sven Gustaf Sundström.

 Serier (5 st)