Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Kartor och ritningar

Tortuna kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (58 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
0001:00001Charta öfwer Torrtuna Prästegård uti Wästmanland Ytter Tiurebo Härad och Torrtuna Socken Uprättad år 1652 af framledne Landtmätaren Johan Åkeson.1652Kartan är en kopia, upprättad 1780, av en karta från 1652. Med på kartan finns en beskrivning. 
0001:00002Facad af Thortuna Kiörka tagen af Södra Sidan. Grundritning af Södra Sidan. Grund Ritning af Östra Sidan.1779 
0002:00001Tortuna kyrka Västmanlands län. Förslag till restaurering [skärningar].1932-04 – 1932-05 
0002:00002-00003Tortuna kyrka [Skiss av bänken; Fördelningstavla].1932? 
0002:00004Tortuna kyrka [ritning över eluppvärmning av bänkar].1932? 
0002:00005Tortuna kyrka Västmanlands län. förslag till restaurering. Bänkinredning. Perspektivskiss av bänkgavlar och bänkskärm med inbyggt värmeelement i koret.1932-05 
0002:00006Dopfunt för [Siknäs överstruket] Tortuna kyrka ådrad kalksten.1943-09-06 
0002:00007Tortuna kyrka [plan och sektioner över utrymme under läktare].1969-04-21 
0002:00008Tortuna kyrka. Snitt A - A [av bänkgavel].1969-04-21 
0002:00009Tortuna kyrka Västerås. förslag till ombyggnad i vapenhus, inredning av han.wc, städ samt körövningsrum.1980-06-05 
0002:00010Tortuna kyrkogård. Förslag till bårhus.1956-05-16 
0002:00011Planskiss och Profilritning över Föreslagen avloppsledning För dränering av tomtmark väster om Kyrkogården i Tortuna socken Västmanlands Län upprättad i aug. 1957 av A. F. Ekman dikningsförman.1957-08 
0002:00012Planskiss och Profilritning över Föreslagen avloppsledning För dränering av tomtmark väster om Kyrkogården i Tortuna socken Västmanlands Län upprättad i aug. 1957 av A. F. Ekman Dikningsförman.1957-08 
0002:00013Planskiss och Profilritning över Föreslagen avloppsledning För dränering av tomtmark väster om Kyrkogården i Tortuna socken Västmanlands Län upprättad i aug. 1957 av A. F. Ekman Dikningsförman.1957-08 
0002:00014Typritningar. Dagvattenbrunn. Stensil. Grusfiltrum. Utloppstrumma. 
0002:00015Tortuna kyrkogård.1974-12-09 – 1980-06-16 
0003:00001Karta över Tortuna Kyrkogård uppmätt och ritad år 1953 av Erik Björk Kyrkoherde.1953 
0004:00001-00007Tortuna kyrkoherdeboställe [plan av bottenvåningen; plan av vån. 1 tr. upp; plan av källarvåningen; fasad mot väster; gavel mot norr; fasad mot öster; gavel mot söder].1942-01 
0004:00008-00013Tortuna kyrkoherdeboställe [plan av bottenvåningen; plan av våningen 1 tr. upp; plan av källarvåningen; fasad mot väster; gavel mot norr; fasad mot öster].1942-02 
0004:00014-00016Tortuna kyrkoherdeboställe [plan av bottenvåningen; plan av våningen 1 tr. upp; plan av källarvåningen].1942-05 
0004:00017-00018Tortuna Kyrkoherdeprästgård, förslag till restaurering [plan av bottenvåningen ALT I, blad 1 (ändrat); plan av övre våningen ALT I, blad 2 (ändrat)].1943-01-29 
0004:00019Tortuna Kyrkoherdeprästgård, förslag till restaurering. fasad mot väster ALT I, blad 5 (ändr.).1943-01-29 
0005:00001Tortuna kyrkoherdebostad. Ritning till restaurering. plan av bottenvåningen.1943-02 
0005:00002Tortuna kyrkoherdebostad. Ritning till restaurering. del av plan av bottenvån. alt. förslag.1943-02? 
0005:00003-00004Tortuna kyrkoherdebostad. Ritning till restaurering [sektion A - A; fasad mot väster].1943-02 
0005:00005Tortuna kyrkoherdeprästgård. hörnstöd till brasspis.1943-02 
0005:00006-00008Tortuna kyrkoherdebostad. ritning till restaurering [fasad mot öster; gavel mot norr; taklagsplan].1943-02 
0005:00009Tortuna kyrkoherdebostad. Detaljer till takstol.1943-02 
0005:00010Tortuna Kyrkoherdebostad. Sammanställning av fönster och dörrar.1943-02 
0005:00011Tortuna Kyrkoherdebostad. detaljer till utåtg. fönster.1943-02 
0005:00012Tortuna Kyrkoherdebostad. Detaljer till utåtg. fönsterdörr.1943-02 
0005:00013-00015Tortuna Kyrkoherdebostad [Detaljer av ytterport litt. A; Ritning till dörr litt. B; Detaljer till köksdörr].1943-02 
0005:00016Tortuna Kyrkoherdebostad. Detaljer av dörrar.1943-02 
0005:00017-00022Tortuna kyrkoherdebostad [Ritning till hallinredning; Sektioner och plan av trappa; Hallinredning; Ritning till hallinredning].1943-04 
0005:00023Tortuna kyrkoherdebostad. Valvritning.1943-04 
0005:00024Tortuna kyrkoherdebostad. Ritning till arkiv.1943-06 
0005:00025Enkelflyglig arkivdörr Typ L20.1929-04-28 
0005:00026Tortuna Kyrkoherdebostad. ritning till vatten- och avloppsledningar - värmeledning.1943.03-08 
0005:00027Tortuna kyrkoherdebostad. Ritning till restaurering.1921-12 
0006:00001Ritning till Redskapshus till Prästlönebostället i Tortuna socken.1939-11 
0006:00002-00004Tortuna Prästlöneboställe. Ritning till magasinsbyggnad [plan, sektion C - D; sektion A - B, gavel; fasad].1939-11 
0006:00005Prästlönebostället i Tortuna. ombyggnad av loge alt. II. Utredningsförslag.1939-11 
0006:00006Prästlönebostället i Tortuna socken. ritning till ladugård.1943-02 
0006:00007-00009Tortuna prästgård. Magasin och foderavdelning.1949-03-07 
0006:00010-00012Tortuna prästgård. Magasin och foderavdelning.1949-03-07 – 1949-06-08 
0007:00001Karta öfver Egoutbyte emellan Bollsta Hemman och Tortuna Kyrkoherde Boställe uti Westerås Län, Ytter Tjurbo Härad och Tortuna s:n, upprättad År 1857 af L; F; Lindström.1857 
0007:00002Karta öfver utbyte af Hälla ängstegar belägna inom Thortuna Kyrkoherde boställes ägor i Thortuna Socken och Ytter Tjurbo Härad af Westerås Län; uprättad år 1876 af Gust. Bäckman Kommissionslandtmätare.1876 
0007:00003Karta öfver Skogs- och hagmarken till Kyrkoherdebostadsbostället i Tortuna socken och Yttertjurbo Härad af Vestmanlands län upprättad år 1880 af A. T. Dahlström.1880 
0007:00004Karta öfver skogs- och hegmarken till komministerbostället Vendle i tortuna socken och Ytter Tjurbo Härad af Vestmanlands län upprättad år 1880 af A. T. Dahlström.1880 
0007:00005Karta öfver Skogs- och Hagmarken till Komministerbostället Venlde uti Tortuna socken och Ytter Tjurbo Härad af Westmanland upprättad år 1889 af Otto A. Wiesler.1889 
0007:00006Karta öfver Skogs-och Hagmarken till Kyrkoherde-Bostället uti Tortuna socken och Ytter-Tjurbo Härad af Westmanlands Län. upprättad år 1889 af Otto A. Wiesler.1889 
0007:00007Karta öfver den till Tortuna kyrkoherdeboställe hörande mark som erfordras för utvidgande af begrafningsplatsen i Tortuna socken af Westmanlands län; upprättad år 1890 af J. R. Kökeritz Kommissionslandtmätare.1890 
0007:00008Karta öfver utmarken till Tortuna kyrkoh. boställe i Tortuna s:n, Y. Tjurbo h:d af Västmanlands län upprättad år 1909 af Gustaf Rehlin e. jägmästare.1909 
0007:00009Karta öfver utmarken till Vendle kom bost. i Tortuna s:n, Y. tjurbo h:d af Västmanlands län. Upprättad år 1909 af Gustaf Rehlin e. jägmästare.1909 
0007:00010Karta över en skolhustomt å ägorna till komministerbostället ½ mantal Vänlde nr 3 i Tortuna socken av Västmanlands län; upprättad år 1926 av Ragnar Grebius Distriktslantmätare.1926 
0007:00011Karta över ett område av ägorna till Prästgården 1:1 i Tortuna socken, Västmanlands län; upprättad för friköp år 1951 av Ragnar Grebius Distriktslantmätare.1951 
0007:00012Karta över ett område av ägorna till Prästgården 1:1 i Tortuna socken, västmanlands län; upprättad för friköp år 1951 av Ragnar Grebius Distriktslantmätare.1951 
0007:00013Karta över ett område av Prästgården 1:1 i Tortuna socken av Tillberga kommun, Västmanlands län, upprättad för ifrågasatt friköp av kyrklig jord.1958