bild
Arkiv

Utlänningsavdelningen

Överståthållarämbetet för polisärenden 4 (ÖÄ)

UTLÄNNINGSAVDELNINGEN

INLEDNING
Till Kriminalpolisens uppgifter hörde att övervaka och registrera personer av utländsk härkomst som vistades i Stockholm. För handläggning av dessa ärenden inrättades Utlänningsavdelningen (även kallad Utlänningsexpeditionen) som en särskild enhet under Kriminalpolisavdelningen, vilken i sin tur tillhörde Överståthållarämbetet för polisärenden.
Det är oklart när Utlänningsavdelningens verksamhet startade då ingen bestämd tidpunkt går att finna i dess arkiv eller den litteratur som behandlar Överståthållarämbetet.

Utlänningsavdelningens arkiv, ca 1900-1925, levererades till Stockholms stadsarkiv 1945.
I arkivet förekommer handlingar både före och efter denna tidsperiod, men i stort sett förvaras tiden efter 1925 fortfarande hos Polismyndigheten i Stockholms län. Arkivet omfattar 30 hm varav en tredjedel består av ”Koncept angående passaviseringar” 1917-1925 (serie B II a). Serien är registrerad i nummerföljd och innehåller promemorior rörande utländska personer som ansökt om pass. Dessvärre saknas det kortregister (B II b) som är sökingång till serien vilket medför att sökning efter särskilda personer är nästintill omöjlig.

Andra exempel på handlingstyper som förekommer är ”Passagerarlistor från rederierna” 1919-1926 (E IV a-b) och ”Diverse handlingar rörande vit slavhandel” 1915-1931 (F IV) - se även Polismästarens arkiv (förteckning nr 21/04). ”Liggare över naturaliserade utlänningar” 1905-1925 (D II b) är ett register över utlänningar som beviljats svensk medborgarrätt (medborgarskap). Ett kortregister saknas även till denna serie, möjligen finns det kvar hos Polismyndigheten.

Eftersom Utlänningsavdelningen även hade i uppgift att handlägga ärenden rörande brott begångna av utlänningar finns flera sådana handlingstyper bevarade i arkivet, till exempel ”Diarium över häktade utlänningar” 1906-1910 (C I), ”Rulla över eftersökta utlänningar” 1915-1921 (D II e), ”Spaningsdossierer” 1907-1923 (F II).

Serien ”Diarieförda dossierer” 1906-1925 (F I a1) består av akter över personer som har begått brott, men också av akter över personer som av andra skäl blivit kallade till Utlänningsavdelningen. I akterna anges persondata, anteckningar om vistelseorter samt noteringar om personen har uppehållsbok (uppehållstillstånd), svenskt medborgarskap eller utvisats ur landet. Sökingångar till serien är ”Register till dossiererna” 1906-1914 (F I a2) och ”Brottsmålsdiarium” 1914-1926 (C II).

Trots att Utlänningsavdelningens arkiv är ojämnt bevarat och saknar flera viktiga register ger arkivet ändå en god inblick i hur utländska medborgare och invandrare behandlades i Stockholm under 1900-talets första decennier.

Den äldre arkivförteckningen (D IV), upprättad i början av 1940-talet, har delvis omarbetats och tillförts uppgifter som tidigare inte var förtecknade samt registerats i databasen ARKIS II under januari-februari 2008.


Stockholms stadsarkiv den 6 februari 2008


Christina Hellgren

 Serier (43 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL - finns ej 
B IRapportjournaler - se Kriminalavdelningens arkiv, serie B II 
B II aKoncept angående passaviseringarSerien i buntar. Numreringen hänför sig till kortregistret (B II b). 
B II bKortregister - saknasRegister till serie B II a. Saknas. 
B III Koncept angående uppehållsböckerSerien i buntar. 
B IVKonfidentiell kopiebokSerien inb. 
B VListor över utländska resandeSerien i buntar. Serien består av koncept till listor som expedierades till polisbyrån. 
B VIStatistik över utländska resande - se serie D V 
CDIARIER 
C IDiarium över häktade utlänningar 
C IIBrottsmålsdiarium (B D)Serien inb. Till detta diarium hör serien av dossierer, F I a1. 
DLIGGARE 
D I aDagbok, minnesanteckningarSerien inb. Förda av kommissarien. 
D I bAnteckningsbok 
D I cAnteckningar om passaviseringar/båtar 
D II aRegister över resande utlänningarVolym 1-12 inb., vol 13-33 i buntar. 
D II bLiggare över naturaliserade utlänningarSerien inb. Numreringen hänför sig till kortregistret (D II b2) vilket ej har levererats till SSA (saknas?). 
D II cBostadsrullor över utlänningarSerien inb. 
D II dAnmälningsrulla över utlänningarSerien inb. om ej annat anges. Rullor över utlänningar som stå under särskild uppsikt. 
D II e Rulla över eftersökta utlänningar 
D II fRulla över utlänningar som vägrats ellr förelagts visering 
D IIIRegister till B D I 
D IVArkivförteckningar 
EINKOMNA HANDLINGAR 
E I aKungliga brevSerien i buntar. 
E I bJustitiedepartementets resolutioner angående medborgarskap 
E IIInkomna skrivelser angående medborgarrätt från myndigheterSerien i buntar. 
E III aAnsökningar om uppehållsbokAnsökningarna i serien är skannade och publicerade i applikationen "Ansökan om uppehållsbok". Direktlänk till applikationen: välj visningsläge "Om serien" och underrubrik "Övriga hänvisningar".

Serien i buntar. Numreringen hänför sig till kortregistret (E III b). Med fotografier av de sökande på ansökningsblanketterna.
 
E III bRegister till ansökningar om uppehållsbok 
E IV aPassagerarlistor, inrestaSerien i buntar. 
E IV bPassagerarlistor, utrestaSerien i buntar. 
E IV cPassagerarlistor, emigranter 
E VDiverse inkomna skrivelserSerien i buntar. 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F I a1Diarieförda dossiererSerien i buntar. Dossiererna är diarieförda i brottmålsdiariet, se serie C II och F Ia2. Före 1906 se Kriminalavdelningens arkiv, förteckning nr 23/01, serie F IV a. 
F I a2Register till dossierernaSerien inb. 
F I bEj diarieförda dossiererSerien i buntar. 
F IISpaningsdossiererSerien i buntar. Fotografier förekommer på en del dossierer. 
F IIIUtredningar angående sökt medborgarrätt 
F IVDiverse handlingar angående vit slavhandel 
F VHandlingar angående Finlandsexpeditionen 
F VIHandlingar angående Ålandsexpeditionen 
F VIIFotografierFotografier förekommer i serierna E III a och F II. Se även Kriminalavdelningens arkiv, förteckning nr 23/01, serie F XI a (t ex F XI a:24 "utvisade utlänningar") samt serie F XI b.