bild
Arkiv

Utlänningsavdelningen

Överståthållarämbetet för polisärenden 4 (ÖÄ)

Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0024/01
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/3mAPWjgMGasKZpBwd8D4u3
ExtraID01
Omfång
28,8 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Inledning (äldre form)UTLÄNNINGSAVDELNINGEN

INLEDNING
Till Kriminalpolisens uppgifter hörde att övervaka och registrera personer av utländsk härkomst som vistades i Stockholm. För handläggning av dessa ärenden inrättades Utlänningsavdelningen (även kallad Utlänningsexpeditionen) som en särskild enhet under Kriminalpolisavdelningen, vilken i sin tur tillhörde Överståthållarämbetet för polisärenden.
Det är oklart när Utlänningsavdelningens verksamhet startade då ingen bestämd tidpunkt går att finna i dess arkiv eller den litteratur som behandlar Överståthållarämbetet.

Utlänningsavdelningens arkiv, ca 1900-1925, levererades till Stockholms stadsarkiv 1945.
I arkivet förekommer handlingar både före och efter denna tidsperiod, men i stort sett förvaras tiden efter 1925 fortfarande hos Polismyndigheten i Stockholms län. Arkivet omfattar 30 hm varav en tredjedel består av ”Koncept angående passaviseringar” 1917-1925 (serie B II a). Serien är registrerad i nummerföljd och innehåller promemorior rörande utländska personer som ansökt om pass. Dessvärre saknas det kortregister (B II b) som är sökingång till serien vilket medför att sökning efter särskilda personer är nästintill omöjlig.

Andra exempel på handlingstyper som förekommer är ”Passagerarlistor från rederierna” 1919-1926 (E IV a-b) och ”Diverse handlingar rörande vit slavhandel” 1915-1931 (F IV) - se även Polismästarens arkiv (förteckning nr 21/04). ”Liggare över naturaliserade utlänningar” 1905-1925 (D II b) är ett register över utlänningar som beviljats svensk medborgarrätt (medborgarskap). Ett kortregister saknas även till denna serie, möjligen finns det kvar hos Polismyndigheten.

Eftersom Utlänningsavdelningen även hade i uppgift att handlägga ärenden rörande brott begångna av utlänningar finns flera sådana handlingstyper bevarade i arkivet, till exempel ”Diarium över häktade utlänningar” 1906-1910 (C I), ”Rulla över eftersökta utlänningar” 1915-1921 (D II e), ”Spaningsdossierer” 1907-1923 (F II).

Serien ”Diarieförda dossierer” 1906-1925 (F I a1) består av akter över personer som har begått brott, men också av akter över personer som av andra skäl blivit kallade till Utlänningsavdelningen. I akterna anges persondata, anteckningar om vistelseorter samt noteringar om personen har uppehållsbok (uppehållstillstånd), svenskt medborgarskap eller utvisats ur landet. Sökingångar till serien är ”Register till dossiererna” 1906-1914 (F I a2) och ”Brottsmålsdiarium” 1914-1926 (C II).

Trots att Utlänningsavdelningens arkiv är ojämnt bevarat och saknar flera viktiga register ger arkivet ändå en god inblick i hur utländska medborgare och invandrare behandlades i Stockholm under 1900-talets första decennier.

Den äldre arkivförteckningen (D IV), upprättad i början av 1940-talet, har delvis omarbetats och tillförts uppgifter som tidigare inte var förtecknade samt registerats i databasen ARKIS II under januari-februari 2008.


Stockholms stadsarkiv den 6 februari 2008


Christina Hellgren

Kontroll

Skapad2008-01-23 00:00:00
Senast ändrad2021-11-11 08:12:33