bild
Serie

Bilagor til kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01. Gallringsbara

Eskilstuna Klosters kyrkoarkiv

Serien gallras med stöd av RA-MS 2000:5.

Gallringsfrister:
Bilagor till dopboken: 20 år.
Övriga bilagor: 5 år.