Torsdag den 21 februari kl. 16.30–19.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ)


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0021
ExtraID0021
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv

Innehåll

Inledning (äldre form)ÄLDRE POLISKAMMAREN
1776-1898

HISTORIK
År 1776 utfärdades ett kungligt brev och en förordning som medförde en ny organisation av polisen i Stockholm. Överståthållarämbetet för polisärenden tillkom och polispersonalen som tidigare hade tillhört Politikollegiet underställdes nu överståthållaren. Ett nytt ämbetsverk kallat Kungliga poliskammaren och en polismästartjänst inrättades.

Poliskammarens verksamhet startade den 22 april 1776 och hade i uppgift att under överståthållarens uppsikt utfärda alla förordningar och lagar som avsåg allmän ordning samt även döma i mål rörande mindre förseelser mot dessa som till exempel olovligt mångleri, olovligt eldande på fartyg, bristande renhållning, försummad lykttändning, tiggeri, stöld, överträdelse av gällande taxor och brott mot allmän ordning, sedlighet och sundhet.
Polismästaren verkade som poliskammarens ordförande och domare i de fall överståthållaren eller underståthållaren hade förhinder. De första åren var poliskammaren inrymd i Tessinska palatset på Slottsbacken. Adresser se nästa sida.

I första hand ålåg det polismästaren att se till att lagarna efterlevdes och att brott och förseelser blev upptäckta och åtalade. Polismästaren hade också, närmast under överståthållaren, befälet över poliskåren. År 1850 genomfördes en omfattande omorganisation av polisen som innebar att grunden lades till ett modernt polisväsende, bland annat indelades staden i polisvaktdistrikt. Samtidigt kom domsrätten uteslutande att utövas av polismästaren eller biträdande polismästaren. Till den 30 augusti 1864 fungerade polismästaren både som domare och åklagare då en särskild polisdomstol inrättades som skilde polismästaren från domarämbetet.

Äldre poliskammarens arkiv, omfattande 184,5 hm, överlämnades till Stockholms stadsarkiv 1945. Ordnings- och förteckningsarbetet av Överståthållarämbetets för polisärendens olika avdelningars arkiv påbörjades 1932 av Överståthållarämbetet. År 1899 utbröts ur poliskammaren en expedition som direkt sorterade under polismästaren (se Polismästarens arkiv, nr 21/04). De äldsta delarna av polisens arkiv, 1776-1898, sammanfördes därför till ett särskilt arkiv, Äldre poliskammaren, för att skilja dem från de handlingar som tillhör den senare Poliskammaren (nr 22/01).

Äldre poliskammarens arkiv består till övervägande delen av protokoll och diarier. Arkivet innehåller inga räkenskaper. Gallringsbestämmelser finns tryckta i Riksarkivets Meddelande 1939, s. 65.

Arkivet har registrerats i databasen ARKIS II under april - juni 2007. Den nya arkivförteckningen har kompletterats med en mängd uppgifter som tidigare endast fanns upptagna på arkivvolymerna.

Stockholms stadsarkiv den 26 juni 2007Christina Hellgren
Källor:
Dahlgren, E.W. (red.), Stockholm 1897, del I, kapitel IX Stockholms polis
Järbe, Bengt, Polisen i Stockholm förr och nu, Stockholm 1975
Inledning till äldre arkivförteckning, Nils Staf, 1944Äldre poliskammarens adresser
Slottsbacken 4 (Tessinska palatset) 1776-1792
Slottsbacken 2 (Indebetouska palatset) 1792-1795
Birger Jarls torg (Amiralshuset) 1795-1797
Slottsbacken 4 (Tessinska palatset) 1797-1818
Norrbro (Sundsvallska huset) 1818-1852
Myntgatan 4 (Polusska huset) 1852-1898

Kontroll

Skapad2007-05-24 00:00:00
Senast ändrad2009-04-20 16:13:47