Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Läroverksavdelningen

Skolöverstyrelsen

Inledning till

LÄROVERKSAVDELNINGEN 420262.03Verksamhetstid 1920-1952.
Föregångare var Läroverksöverstyrelsen. Avdelningen hade hand om frågor angående läroverk, andra gymnasier och realskolor, flick- och mellanskolor. Från 1952 handlades ärendena på undervisningsavdelningen (420262.08) och organisationsavdelningen (420262.13). Se även statistiska kontoret (420262.02).


Diarium över samlingsdiarienummer avser ärenden som återkommer år efter år.


Diarium över samlingsnummer avser samma ärende från flera instanser.

 Serier (135 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR 
A IProtokollBand. 
A IITill föredragning anmälda ärenden 
A II aProtokoll Rotel IBand. 
A II bProtokoll Rotel IIBand. 
A II cProtokoll Rotel IIIBand. 
A II dProtokoll Rotel IV 
A IIIFöredragningslistor 
A III aFöredragningslistor Avdelningschefens rotelVol. 1-3 band. Därefter pärmar med diarietalonger. 
A III bFöredragningslistor Rotel IVol. 1-7 band. Därefter pärmar med diarietalonger. Serien delvis dubbelförd. 1915-1919 förd hos KLÖ 
A III cFöredragningslistor Rotel IIVol. 1-6 band. Därefter pärmar med diarietalonger. 1915-1919 förd hos KLÖ 
A III dFöredragningslistor Rotel IIIVol. 1-7 band. Därefter pärmar med diarietalonger. 1919 sept.-dec. förd på KLÖ 
A III eFöredragningslistor Rotel IVVol. 1-5 band. Därefter pärmar med diarietalonger. 1918-1919 förd hos KLÖ 
A III fFöredragningslistor Rotel VPärmar med diarietalonger 
A III gFöredragningslistor Rotel VIPärmar med diarietalonger 
A III hFöredragningslistor Rotel VIIPärmar med diarietalonger 
A III iFöredragningslistor Läroboksnämndens rotel (LB)Pärmar med diarietalonger 
A III jFöredragningslistor Skolläkarens rotel (SL)Pärmar med diarietalonger 
BKONCEPT JÄMTE REGISTER 
B IHuvudserien jämte register 
B I aKoncept (kallas registratur)Band. Kallas "Registratur" 
B I bSakregister till konceptVol. 1-24 band. Därefter kortregister av diarietalonger. Vol. 25-42 lösbladssystem. 
B IIUtgående cirkulär jämte registerBand. Register i banden. 
CDIARIER JÄMTE REGISTER 
C IDiarium över kungl. brevBand. 
C IIAllmänna diarier jämte register 
C II aHuvuddiarium jämte registerBand. Ett band register per år. T.o.m. 1943 ingå diarier över samlingsdiarienummer, från 1944 ingå kungl. brev. 
C II bDiarium över samlingsdiarienummer, se inledningenBand. Före 1944 se C II a 
C II cDiarium över samlingsnummer. se inledningenBand. 
C IIITjänstediariumBand. För ansökningar till tjänster vid de allmänna läroverken samt statens skolköksseminarium. 
C IVRoteldiarier 
C IV aRoteldiarier Avdelningschefens rotelBand. Från 1944 diarietalonger, även använda som föredragningslistor, se A III. 
C IV bRoteldiarier Rotel I 
C IV cRoteldiarier Rotel II a 
C IV dRoteldiarier Rotel II b 
C IV eRoteldiarier Rotel III 
C IV fRoteldiarier Rotel IV 
C IV gDiarium för läroboksärenden 
C IV hDiarium för kassaärenden 
C IV iAktuariediarium 
C VExpeditionsböckerBand. 
DLIGGARE 
D IMatriklar och liggare över tjänstemän å läroverksavdelningen 
D I aMatrikel över tjänsteinnehavareBand. 
D IILiggare över läroanstalter 
D II aLiggare över kommunala och enskilda läroanstalterBand. 
D II bLiggare över inspectores m.m. vid enskilda läroanstalterBunt. 
D IIILiggare över lärare m.fl. 
D III aLiggare över lönetursberättigade docenterBunt. förd enl. kungl. brev 23/11 1906. 
D III bLiggare över förordnanden av rektorer och bibliotekarierBand. 
D III cLiggare över lärare som anhållit att kvarstå i tjänstBand. 
D III dLönegradsliggare för enskilda läroanstalterBunt. 
D III eLiggare över skolläkareBand. 
D III fLiggare över tjänsteförening vid allmänna läroverken och högre lärarinneseminarietBand. 
D IVLiggare över lärar- m.fl. tjänster 
D IV aLiggare över tjänstledigheter och förordnanden vid de allmänna läroverken 
D IV aaLiggare över tjänstledighet och förordnande vid de allmänna läroverken HuvudserienBand. 
D IV abLiggare över tjänstledighet och förordnande vid de allmänna läroverken för vaktmästare 
D IV bLiggare över lediga tjänsterBand i kvartoformat. Tjänster vid allmänna läroverk. 1909-1919 förd hos Kungl. Läroverksöverstyrelsen. Serien saknas 1966. 
D IV cLiggare över tjänsteförslag och utnämningar 
D IV caLiggare över tjänsteförslagBand. 
D IV cbExpeditionsliggare för tjänsteförslag och utnämningarBand. 
D IV dLiggare över övningslärareBand. 
D IV eMatriklar över ordinarie lärareBand. Från Kungl. Läroverksöverstyrelsen. 
D IV fVakansliggareBuntar. 
D VLiggare över student- och realexamen 
D V aLiggare till studentexamen 
D V aaSammandrag av anmälningar och hänvisningar till studentexamenHänvisning= anvisning till studentexamen. 
D V abFörteckningar över fyllnadsprövande i studentexamenBand. 
D V bLiggare till realexamen, Sammandrag av anmälningar och hänvisningar till realexamenHänvisning= anvisning. 
D VILäroboksliggare 
D VIIDiverse liggare 
D VII aDiverse PM angående ansökningar 
D VII bTypexemplar av blanketter och vissa ärenden vid L- och F-avd.Bunt. 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E IKungl. brev jämte handlingar till dessa 
E I aKungl. brevBand. 
E I bHandlingar till kungl. brevBuntar. 
E IIHandlingar till allmänna diarier 
E II aHandlingar till huvuddiarietBuntar. 
E II bHandlingar ordnade efter samlingsdiarienummer, se inledningenBuntar. Fr.o.m. 1940 ingår reseberättelser i serien. 
E II cHandlingar ordnade efter samlingsnummer, se inledningenBuntar. Se även E III, F II b, c, d, IV d, V d, VI. 
E IIIAnsökningshandlingar till tjänstediarietBuntar. Återstod efter gallring enligt kungl. brev 17/11 1944. 
E IVHandlingar till enskilda diariet 
E VSkolläkares årsberättelserBuntar. Höst- och vårtermin. 
E VIReseberättelser 
E VIIHandlingar ang. privatläroverk: Statsunderstöd och uppdelning av klasserBuntar. Handlingar insända med anl. av SFS 1925:326 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IAnsökningshandlingar 
F I aHuvudserienSe serie E III. 
F I bAnsökningshandlingar angående överflyttning av lärarinnor från enskilda läroanstalterBuntar. 
F I cAnsökningshandlingar till vaktmästartjänster med fotonBuntar. Återstod efter gallring enl. kungl. brev 17/11 1944. 
F I dAnsökningar om löneklassuppflyttningar vid läroverk och kommunala skolor 
F I eAnsökningar om lönegradsplacering vid enskilda läroanstalter 
F IIHandlingar angående lärare, lärjungar och läroanstalter 
F II aHandlingar angående lärare, lärjungar och läroanstalter allmänna serier 
F II aaUppgifter angående lärare och lärjungar 
F II abHandlingar angående delning av klass, nedsättning av undervisningsskyldighet för föreståndare samt timlärare i de privata läroanstalterna 
F II acUndervisningsplaner för förstatligade kommunala mellanskolor 
F II baKataloger över lärjungar vid allmänna läroverkOfullständig samling i kartonger -1925/26, därefter band. Omfattar högre allmänna läroverk, realskolor och samrealskolor 
F II bbKataloger över lärjungar vid kommunala mellanskolorKartonger - 1929/30 och ofullständig samling, därefter band 
F II bcKataloger över lärjungar vid kommunala flickskolorBand. Avser höstterminen 
F II bdKataloger över lärjungar vid enskilda läroanstalter i bokstavsordning per läsårKartonger- 1931/32 och ofullst., därefter band. 
F II caBetygskataloger huvudserieBuntar. Kataloger för höstterminerna från de allmänna läroverken gallringsbara efter 10 år enligt kungl. brev 17/11 1944. 
F II cbTreterminskataloger vid enskilda läroanstalterBand. Treterminskataloger från de statliga gymnasierna gallras efter 1 år enligt kungl. brev 17/11 1944.
Utgallras vid inaktualitet enligt riksarkivets gallringsbeslut den 5.9.1966 nr 172.
 
F II daÅrsredogörelser för Högre allmänna läroverk m.fl. och LärarseminarierTiden= läsår ht-vt. Band. Omfattar högre allmänna läroverk, realskolor, samrealskolor och lärarseminarier. 
F II dbÅrsredogörelser för kommunala mellanskolorTiden= läsår ht-vt. 
F II dcÅrsredogörelser för kommunala flickskolor 
F II ddÅrsredogörelser för enskilda läroanstalter 
F II eArbetsordningarBuntar. För allmänna läroverk, Högre kommunala skolor och Enskilda läroanstalter. Skall efter 5 år överlämnas till Kungl. Biblioteket enligt kungl. brev 17/11 1944. Serien överlämnad till kungl, Biblioteket den 20/2 1963.

Forts. se undervisningsavd.
F I b.
 
F IIIHandlingar angående seminarier och provår 
F III aAvgångsskripta vid Kjellbergska seminariet, Anna Sand- ströms seminarium och Privata högre lärarinne- seminarierna i Lund och StockholmBuntar. 
F IVHandlingar angående studentexamen 
F IV aHandlingar angående studentexamen Privatisters anmälningshandlingarBuntar. (kan ej särskiljas) 
F IV bHandlingar angående ansökningar och PM angående nedsättning av avgiften för privatisters studentexamen 
F IV cHandlingar angående uppgifter till skriftliga proven i studentexamenBunt. Fr. o. m. 1923 ingår uppgifterna även i A I. 
F IV dHandlingar angående privatisters skripta 
F IV eGranskningsnämndens protokoll över privatisternas skriftliga prov i studentexamen 
F IV fExamensnämndernas protokoll över muntliga studentexamen med privatister 
F IXHandlingar angående städernas byggnadsskyldighet 
F VHandlingar angående realexamen 
F V aHandlingar angående realexamen privatisters anmälningshandlingar lagda efter efternamn i bokstavsordning 
F V bHandlingar angående realexamen privatisters skripta 
F V cValörtabeller, statistik och granskningsberättelser vid realexamen 
F V dHandlingar angående ombudens berättelser vid realexamen 
F VIProtokoll från ämneskonferenser 
F VIIHandlingar angående möten och utredningar 
F VII aHandlingar angående möten 
F VII bHandlingar angående utredningar 
F VIIIHandlingar angående läroboksärenden 
HSTATISTIK 
H IStatistik över sökande till klasserna 1:4 och 1:5 vid allmänna läroverken 
H IIStatistik rörande studentexamen 
H II aStatistik över skriftliga prov i studentexamen 
H II bStatistik över fyllnadsprövningar efter studentexamen