Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Administrativa avdelningen (A-avd.)

Skolöverstyrelsen

Inledning till

ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN 420262.15


1944-1964. Fortsättning från gemensamma serier (420262.04) och organisationsavdelningen (420262.13). Verksamheten fortsätter 1964 i den nya administrativa avdelningen med dess byråer (420262.60-65). Här finns även statsbidragshandlingar för privatskolor. Personal-
handlingar även i kansliet (420262.20).

Särskild beteckning på diarier:

Diarium över samlingsdiarienummer avser ärenden som återkommer år efter år.

Diarium över samlingsnummer avser samma ärende från flera instanser.

 Serier (52 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR 
A IProtokoll 
A IIFöredragningslistor 
BKONCEPT JÄMTE REGISTER 
B IHuvudserien jämte register 
B I aKoncept med register 
B I bSakregisterVolymerna 1-13 i kortlådor med diarietalonger, därefter band.
Förvaras i OP-rummet i trälådor.
 
B IISkrivelser till Kungl. Maj:t 
B IIIUtgående cirkulär jämte register 
B IVBeslut angående löneklassuppflyttningar 
B VKoncept till utbetalningsbeslut 
B VIKoncept till pepita 
CDIARIER JÄMTE REGISTER 
C IDiarium över kungl. brev 
C IIAllmänna diarier jämte register 
C II aHuvuddiarium jämte register 
C II bDiarium över samlingsdiarienummer, se inledningen 
C IIIRevisorns diarium 
C IVExpeditionsbok (utg. diarium) 
DLIGGARE 
D IMatriklar över tjänstemän 
D IIRegister över löneklassuppflyttningar 
D II aRegister över löneklassuppflyttningar för överstyrelsens tjänstemän 
D II bRegister över löneklassuppflyttningar för ämneslärare 
D II cRegister över löneklassuppflyttningar för övningslärare 
D II dRegister över personal i högsta löneklass 
D IIIRegister över timarvoden för lärare 
D IVLiggare över utbetalningsbeslut 
D VLiggare över förvisningar 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E IKungl. brev jämte handlingar till dessa 
E I aKungl. brev 
E I bHandlingar till kungl. brev 
E IIHandlingar till allmänna diarier 
E II aHandlingar till huvuddiariet 
E II bHandlingar ordnade efter samlingsdiarienummer, se inledningen 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IAnsökningshaandlingar om löneklassuppflyttning 
F I aAktuella serier 
F I aaAktuella serier för ämneslärare vid statliga och kommunala skolor 
F I abAktuella serier för övningslärare vid statliga och kommunala skolor 
F I acAktuella serier för ämnes- och övningslärare vid privatskolor 
F I bAvlastningsserier 
F I baAvlastningsserier vid statliga och kommunala skolor 
F I bbAkter till personal i högsta löneklass 
F I bcAkter till avgången personal i lägre löneklasser 
F IIAnsökningshandlingar om lönegradsplaceringar vid enskilda läroanstalter 
F IIIHandlingar angående tjänstetidsbefordran 
F IVFörteckningar över pensionsavgifter för lärare vid folkhögskolor 
F VRevisionsberättelser från privatskolor 
F VIHandlingar angående donationer och fonder 
F VIIHandlingar angående statsbidrag till privatläroverk