Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Läromedelsnämnden/Läroboksnämnden

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsen
Läromedelsnämnden/Läroboksnämnden
Läromedelsnämnden vid SÖ 1974-1983.

Regeringen tillsatte 1962 en utredning med två sakkunniga, riksdagsmannen Hilding Johansson och undervisningsrådet Ragnar Israelsson, att i samråd med
skolöverstyrelsen och läroboksnämnden göra en översyn
av föreskrifterna för nämnden.

I sitt betänkande 1963 ("Statens läroboksnämnd",
stencil) föreslog utredningsmännen att granskningen,
som dittills omfattat endast den obligatoriska skolan,
skulle gälla även läromedlen för gymnasiet och fackskolan, därtill inte bara läroböcker utan även tillhörande arbetsböcker och arbetsmaterial.

I mars 1966 tillsatte regeringen den förebådade kommittén, 1966 års läromedelsutredning, att avge förslag om aktuella åtgärder beträffande skolans läromedel.


Samhällsinsatser på läromedelsområdet, SOU 1971:91.

Med utgångspunkt i utredningens ställningstaganden och
förslag, väsentligen koncentrerade till betänkande 5,
fattade riksdagen 1973 beslut om att statens läroboksnämnd skulle avvecklas och ersättas med en läromedelsnämnd inom skolöverstyrelsen.

Läromedelsnämnden inrättades den 1 juli 1974 med uppgifter enligt en särskild förordning (SFS 1974:438).
Ordförande i nämnden blev skolöverstyrelsens generaldirektör, vartill kom åtta av regeringen utsedda
ledamöter, fyra på förslag av riksdagspartierna, två
kommunala förtroendemän och två med särskild sakkunskap i frågor om livsåskådning och samhällsorientering.

Det tillkom nämnden att granska och registrera läromedel. Granskningen begränsades till s.k. objektivitetsgranskning av läromedel i samhällsorienterande ämnen. Nämnden fick ett mindre sekretariat, knutet till skolöverstyrelsens dåvarande läromedelssektion (L 3:2). Granskningen fick innebörd av godkännande.

Ämnesomfånget minskade från att ha varit den obligatoriska skolans alla ämnen till att gälla endast samhällsorienterande ämnen, nu emellertid för även efterobligatorisk skola. Prisövervakning, teknisk kvalitet, anpassning till elevernas ålder och mognad försvann och därtill följsamheten med läroplanen. Dennas roll som "samhällets styrinstrument" fick i läromedelsnämnden en tolkning av ny art, bunden mera till målfrågorna än innehållsfrågorna.

Innehållsligt kunde ett läromedel täcka både mer och
mindre än ett ämne, mer eller mindre än en årskurs.
Här kom granskningen att gälla vad instruktionen kallade "centrala läromedel", ett begrepp som naturligt
nog också föranledde frågor och diskussion. Utöver
läromedel för skolan kom emellertid, och detta var en
nyhet som faktiskt vidgade granskningsområdet, skolradions tryckta material som var direkt knutet till
etersända utbildningsprogram.

Det principiellt nya låg i granskningens fokusering på
läromedlens "objektivitet". Och objektiviteten koncentrerades på vad som i läromedlet sades vara sant eller falskt. Andra ville ha granskningen prövad i högre instans, vilket regeringen ej fann skäl att införa.

Skolöverstyrelsens läromedelsnämnd verkade i nio år. År 1983 övertogs granskningen i väsentligen oförändrade
former av ett nytt statligt organ, Statens institut för läromedelsinformation (SIL). Fylligare information ges i skriften Läromedelsutveckling - En slutrapport, SÖ 1982:2 sid 29 ff.

 Serier (21 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A 1Nämndens protokoll 
A 2Nämndens föredragningslistor och kallelser 
BUtgående handlingar 
B 1Utgående skrivelserÅren 1974-1983, se serierna E 1, E 2, F 1. 
CDiarier 
C 1DiarierFör åren 1974-1983 se SÖ:s L-avdelnings diarier. Nämndens ärenden markerade med LÄ. 
DRegister och liggare 
D 1Beslutskartotek över granskade läromedel 
D 2Register över granskareSerien i kortlådor.

Alfabetisk ordning.
 
EInkomna handlingar 
E 1Korrespondens allmän serieFör åren 1974-1983 se serie F 1 (handlingarna ordnade sammanträdesvis). 
E 2Övrig korrespondensSerien i arkivkartonger.

Alfabetisk ordning.
 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F 1Handlingar till nämndens sammanträdenSerien i arkivkartonger.

Handlingarna i sammanträdesordning.
 
F 2KonferenserSerien i arkivkartong.

Kronologisk ordning.
 
F 3Objektivitetsgranskning samt yttranden angående ULÄ (Utredningen om läromedelsmarknaden) 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.