bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien utgör en fortsättning på serie O. Serien i arkivbox om ej annat anges. Serien är avslutad.

 Volymer (34 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11850 – 1962Handl. ang. kyrkoherdebostället Grinnemo: ägoutbyte mellan pastorsbostället Grinnemo och Klockaretomten 1864-1865, ägobeskrivning och arealuträkning över inägorna till pastorsbostället Grinnemo 1 mantal 1869, laga av- och tillträdessyner samt husesyner å kyrkoherdebostället Grinnemo 1887-1932, ekonomiska besiktningar å Grinnemo 1892-1962, ek. besiktning å torp under Grinnemo 1949, skogsindelningshandl. och hushållningsplaner för Grinnemo 1913-1936, brandförsäkringar samt handl. ang. avstyckningsplan för Kyrkheden 1930-1936. 
21873 – 1894Inb. Skogsindelningshandl. för Grinnemo hemskog. 
31887 – 1915Inb. Räkenskaper och virkesredogörelser för grinnemo hemskog och utskogen Knappåsen. 
41891 – 1919Inb. Div skrivelser. Saknas 1971, 2002. 
51899 – 1942Handl. rörarnde komministerbostället Motorp. Köpekontrakt och lagfartshandl., handl. rörande av- och tillträdessyner, besiktningsinstrument samt div. handl.1899-1942. Handl. rörande försäljning av skog och skogshushållningsplaner 1903-1935, div. upplåtelser av tomter, jordområden m.m s.å., handl. ang. arealavmätning från fastigheten Motorp 1:2 3/64 mtl krono av ett område avsett till prästgård 1933. 
61904 – 1930Inb. Kungliga befälhavarens resolutioner ang. flottning. 
71910 – 1912Inb. Skogsindelninsförslag för eckl. utskogen Knappåsen. 
81910 – 1918Inb. Handl. ang. rättegången om Knappåsen och Laggåsen. 
91910 – 1918Inb. Handl. ang. rättegången om Knappåsen och Laggåsen. 
101910 – 1918Inb. Handl. ang. rättegången om Knappåsen och Laggåsen. 
111915 – 1955Arrendekontrakt och synehandl., tomtupplåtelser och div. andra upplåtelser å Knappåsen. Torpet nr 1 Myren 1915-1945, nr 2 Myrkullen 1915-1955, nr 3 Norra Knappåsen 1915-1955, nr 4 Södra Knappåsen 1922-1955 samt nr 5 Marstorp 1922-1955. 
121915 – 1985Arrendekontrakt, synehandl., tomtupplåtelser och div. andra uupplåtelser å Knappåsen. Torpet nr 6 Övre Lars Olstorp 1915-1958, nr 7 Nedre Lars Olstorp 1915-1958, nr 8 Kopparslagaretorp 1915-1944, nr 9 Baståsen 1922-1940, Myrkullen 1958, Marstorp 1958, Norra Knappåsen 1958 m.fl. 
131919 – 1946Handl. rörande Grinnemo 1:1. Övre Rättarebacken 1919-1935, tomt för kvarnrörelse - arrendekontrakt m.m. 1929-1932, rörande område för skjutbana 1930-1943 samt handl. rörande div. tomtupplåtelser och andra upplåtelser 1929-1946. 
141924 – 1958Inb. Försäljningshandl. från Grinnemo 1:1. 
151930 – 1950Arrendekontrakt och synehandl., tomtupplåtelser etc å Grinnemo 1:1. För kyrkoherdebostället 1930-1950, torpet Rättarebostället 1933-1939, torpet nr 3 Norra Rättarebacken 1933-1944, torpet nr 4 Södra Rättarebacken 1933-1944 för Otterheden 1935-1950, för Ginbergsängen 1933-1944 och för Älvdebäck 1933-1944. 
161933 – 1965Handl. ang. arealsavmätning från fastigheten Grinnemo 1:1 av ett område avsett till prästgård 1933, div. ritningar ang. reparation av Grinnemo prästgård 1934, ritningar och beskrivning till arrendatorsbostad därstädes, förslag till avstyckning å fastigheten Grinnemo 1:1 1934-1935, skogshushållningsplaner för kyrkoherdebostället Grinnemo 1935-1969, byggnation Norra Rättarebacken 1937-1938, byggnation å Grinnemo prästgårdsarrende 1937, omläggning av länshuvudvägen genom Kyrkheden samt byggnadsförbud 1941-1943 samt handl. ang. verkställt ägoutbyte mellan Grinnemo 1:1 och Kyrkheden 1:1 1956. 
171933 – 1945Mapp. Handl. ang. strandskoning mot Klarälven vid kyrkoherdebostället i Ekshärad. 
181934 – 1967Handl. rörande virkesförsäljningar från Ekshärads pastorat1934-1953, handl. rörande vatten och avloppsledningar å Kyrkheden 1934-1953, biologisk damm 1967 samt värmeinstalltion i komministerbostaden Motorp 1938. 
191934 – 1965Handl. ang. dispositionen av köpeskillingen för ett från ecklesiatiska utskogen Knappåsen nr 1 försålt område 1935-1937, skogshushållningsplaner för Knappåsen 1935-1965, värdering av ståndskog för ett område fr. lägenheten litt A å Knappåsen 1 till allmänna landsvägen Torsby-Ekshärad 1934, överenskommelse ang. lägre sågningsavgift för husbehovsvirke å Knappåsen. Handl. ang. byggnation å torp under Knappåsen 1948, ek. besiktningar å torplägenheter under utskogen Knappåsen 1949, handl. ang. framtida bebyggelse å och disposition av till Knappåsen hörande torp, handl. ang. försäljning av torp under Knappåsen 1949. 
201850 – 1990Finnes 1850, 1935-1990. Handl. rörande komministerbostaden Motorp 1850. Protokoll vid ek. besiktning å Motorp 1942, 1962, handl. rörande vattenledning 1967, skogshushållninsplaner 1935-1965, avstyckningsplan samt försäljning av jord 1944-1945, köpekontrakt, brandförsäkringar m.m. 
211937Inb. Kgl Maj:ts beslut om disposition av Knappåsen. 
221933 – 1960Handl. ang. Ekshärads skogsbiträdesdistrikt, skogsbiträdes anställnings- och tjänstgöringsförhållanden, handl. ang. jaktvård och jakträttsupplåtelser 1933-1958, utredning ang. Ekshärads kyrkas rätt till vissa myrslogar å Våle hemman 1957. Handl. ang. förrättning för bildande av Kyrkhedens vägförening 1958, handl. ang. Ekshärad kyrkliga församlings köp av fastigheten Fastnäs 1:33 i Norra Ny socken 1960, handl. ang. verkställd förrättning enl. enskilda väglagen rörande utfartsväg från Öna 1:1 till enskilda vägen Snöre-Ekshäradsbron över hemmanet Grinnemo 1:1 1955 samt handl. ang. Ekshärad pastorats köp av fastigheten Skoga Mellan och Norra 1:29 1945. 
231952 – 1963Handl. ang. oljeeldningsanläggning i Ekshärads prästgård 1952, förslag till bostadshus för komminister och musikdirektör i Ekshärad 1958, handl. ang. värmeinstallation i Ekshärads prästgård 1959, handl. ang. omändring av gamla badstugan 1959, parkeringsplats 1959. Förslag till reparationer i prästgården vid Motorp: Kostnadsförslag, ritningar samt anbud 1959-1960. 
241947 – 1966Handl. rörande Laggåsmålet. Protokoll, skrivelser m.m. 
251956 – 1957Inb. Handl. ang. Laggåsmålet. Kammarkollegiet, Dr. Prawitc etc. 
261958Handl. ang. kantorsbostad. Ritningar, byggnadsbeskrivning. 
271929 – 1988Handl. ang. församlingshem. Ritningar 1929, åskledaranläggning, entreprenadkontrakt, offerter, protokoll från byggnadskommittén, el-anläggningen, anbudshandl. 
281917 – 1988Div. handl. ang. Ekshärads klockareboställe Kyrkheden 1:1 1917-1943, försäljning av tomter från Kyrkheden 1:1 och Grinnemo 1:1 1953-1965, skrivelser från stiftsnämnden och stiftsjägmästaren ang. Ekshärads löneboställsskogar Grinnemo, Knappåsen och Motorp 1934-1935, handl. ang. byggnadsreparationer å torplägenheter under Grinnemo och Knappåsen 1940, ang. kyrkstallarna, kyrkheden, Hamra vadmalsstamp, Klarälvens vattennivå vid Edforsen, vägrättskontrakt, ang. past.exp m.m. 
291929 – 1963Handl. ang. Grinnemo 1:1, Kyrkheden 1:1, Motorp 2:1, Knappåsen 1:1. Köpekontrakt, lägenhetsarrenden, el-ledningar, avlastningsplats vid Klarälven, arrendekontrakt. 
301932 – 1944Sågleveranskontrakt, skogsägareföreningen, stämplingslängder, avverkningsrättsbevis, skrivelser ang. Klarälven, jakt. 
311952 – 1997Handl. ang. torpen Loffstrand, Knappåsen 1:1, Baståsen, Myrkullen, Skoga Norra, Skoga Södra samt sockenstugan. Brandförsäkringar, fastighetsindelningar, kartor, skogshushållningsplaner, förvärv, arrendekontrakt, besiktningsbevis samt skogsvärderingsinstrument. 
321953 – 1989Handl. ang. Grinnemo prästgård och arrendegård. fastighetsbildning, ekonomiska besiktningar, brandförsäkringar, försäljning av jorden, kartor, arrendekontrakt etc. 
331950 – 1978Handl. ang. Laggåsmålet. Förlikningsavtal, avskrifter, skrivelser från advokater och kammarkollegium, rättegångskostnader etc. 
341965 – 1997Handl. ang. skogen, jakt, köpekontrakt, skoglig statistik, hyreskontrakt, virkesförsäljning, stämplingslängder m.m. Handl. ang. Hamra 1:222: Köpebrev samt bidragsbeviljning.