bild
Arkiv

Centralavdelningen

Överståthållarämbetet för polisärenden 4 (ÖÄ)

CENTRALAVDELNINGEN

INLEDNING
Centralavdelningen, även kallad Centralpolisen, inrättades 1876 som en egen avdelning inom Överståthållarämbetet för polisärenden. Avdelningens uppgift bestod huvudsakligen i att fullgöra sådan vakt- och ordningshållning som inte sköttes av polisvaktdistriktens patruller, till exempel att upprätthålla ordning vid järnvägsstationer, teatrar och andra nöjesställen. Centralavdelningen inspekterade även vaktdistriktens patrullerande personal. Särskilda inspektionskonstaplar tillsattes 1894 vilka utöver inspektion också såg till att renhållningen sköttes på gator och torg samt bevakade de delar av distrikten som inte patrullerades av vaktdistriktens poliskonstaplar. Den s k ”centralinspektionen” var avsedd att skapa ökad trygghet och ordning då varje gata och allmän plats erhöll polistillsyn åtminstone några gånger per dygn. Den 1 april 1920 avskaffades inspektionspolisgraden och ersattes av biträdande överkonstaplar.

Till verksamhetsområdet hörde också att vaka över olika slags farliga transporter, utöva kontroll över att ordningsföreskrifter efterlevdes avseende spårvägs-, omnibus- (buss-), åkeri- och ångbåtstrafiken och stadsbudsväsen. Vidare hade Centralavdelningen ansvar för en del av polismännens utbildning, ansvar för den ridande polisen (startad 1884), polisens beklädnad och pikettjänstgöring. Flera ansvarsområden tillkom med tiden, bland annat Centralpolisens hundavdelning, då stadens första polishundar inköptes 1910.

Centralavdelningens arkiv, omfattande 13,5 hm, överlämnades till Stockholms stadsarkiv 1945. Arkivet är ojämnt bevarat och slutåren för de olika serierna varierar från 1890-tal till 1932. Handlingar som inte har levererats förvaras fortfarande hos Polismyndigheten i Stockholms län.

Arkivets äldsta handlingar, ”Persedelredogörelser” (G I a) och ”Verifikationer till persedelredogörelsen” (G I b) startar redan vid 1850-talets början. Persedelredogörelserna upprättades före Centralavdelningens tillkomst av klädförrådets föreståndare, men har överförts till Centralavdelningens arkiv av praktiska skäl. ”Polisrullor” (D III a) 1876-1917, är en direkt fortsättning på de rullor som fördes av Poliskammaren, se Äldre poliskammarens arkiv, förteckning nr 21/01, serie D I.

Centralavdelningens äldre arkivförteckning (D VI), upprättad i början av 1940-talet, har registrerats i databasen ARKIS II under februari-mars 2008. Samtidigt har en del serier sammanförts, kartonglagts och den nya förteckningen har påförts uppgifter som tidigare inte har varit förtecknade.

Stockholms stadsarkiv den 12 mars 2008


Christina Hellgren

Källor:
Dahlgren, E.W. (red.), Stockholm 1897, del I, kapitel IX Stockholms polis
Järbe, Bengt, Polisen i Stockholm förr och nu, Stockholm 1975
Thullberg (Tistad), Dagmar, På spaning efter individen - Stockholmspolisen som källa till personforskning, Stockholms stadsarkivs årsberättelse 1989, Stockholm 1990
Stockholms kommunalkalender 1907-

 Serier (21 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
B I aRapportjournaler och rapportböckerSerien inb. Volym 1-22 benämnda rapportjournaler, 23-42 rapportböcker. 
B I bRegister till rapportjournaler och rapportböckerSerien i kart. 
B IIStatistik över inspektionerSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
C IPersonaldiariumSerien inb. om ej annat anges. Handlingarna till personaldiariet ligger tillsammans med målslistan, se serie D II. Med register inom varje volym.
 
C IIDiarium över inkomna ärenden 
D IAnteckningsböcker Serien inb. Anteckningsböcker för centralbangården om ej annat anges. 
D IIMålslistorSerien i buntar. I målslistan inläggas alla personalansökningar såsom om tjänstledighet och tjänstebetyg. Jämlikt kungl. brevet 12/11 1937 har själva anökningarna utgallrats. 
D III aPolisrullorSerien inb. Före 1876 se Äldre poliskammarens arkiv, förteckning nr 21/01, serie D I. 
D III bAvlöningsliggare/lönestatrullor 
D III cBeklädnadsrullor för ordinarie och extra ordinarie personalSerien inb. Beklädnadsrullor för ordinarie och extra ordinarie personal förvaras fr o m 1926 hos Polismyndigheten i Stockholms län. 
D III dRullor över in- och utlämnade beklädnadspersedlar 
D IV aPiketrullorSerien inb. Pikettjänstgöringen var ursprungligen förlagd till sjunde polisvaktdistriktets station, Storgatan 23. 
D IV bVaktkontrolljournalerSerien i buntar. 
D VHittegodsbok för centralavdelningen 
D VIArkivförteckningarArkivförteckning upprättad 1945. Ingår i Utlänningsavdelningens arkiv, arkivförteckning nr 24/01, D IV:1.
Gallringsutredning 1933-1936 med historiker över vissa av Överståthållarämbetets för polisärendens avdelningar ingår i Kriminalavdelningens arkiv, förteckning nr 23/01, D IXX:2.
 
F IAnsökningar om anställning som reservkonstaplar 
F IIMinnesbok för ridande konstaplar 
F IIIHandlingar rörande polistjänstetecken 
G I aPersedelredogörelserSerien inb. om ej annat anges. Persedelredogörelsen har sedan Centralavdelningens tillkomst upprättats inom denna. Tidigare upprättades den av klädnadsförrådets föreståndare. Av praktiska skäl har det ansetts mest lämpligt att förteckna serien från dess början i Centralavdelningens arkiv.

Häri även verifikationer, sammanbundna med persedelredogörelserna, åren 1854-1858 och 1860-1873.
 
G I bVerifikationer till persedelredogörelsenSerien i buntar. 1854-1858 och 1860-1873 ingår i serie G I a. Serien gallrad fr o m 1891 enligt kungl. brevet 12/11 1937. 
G IIHyresböckerSerien inb.